ข้อตกลงของผู้ใช้บริการ

 

1.     คำขยายความ

1.1     "ลาล่ามูฟ" ในสัญญานี้หมายถึง บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารมุกดา ชั้น 2 เลขที่ 78 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1.2     "คนขับรถที่เข้าร่วม" ในสัญญานี้หมายถึง คนขับรถมอเตอร์ไซค์และคนขับรถกระบะที่ตกลงรับงานส่งของผ่านทางแอพพลิเคชั่นของลาล่ามูฟ

1.3     "การบริการ" ในสัญญานี้ หมายถึงการให้บริการข้อมูลของผู้ต้องการส่งของและรายละเอียดการส่งของแก่คนขับที่เข้าร่วม และการให้บริการข้อมูลของคนขับรถที่ตกลงรับงานส่งของแก่ผู้ต้องการส่งของ

1.4     "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ในสัญญานี้หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียดในเว็บไซต์ "www.lalamove.com" ซึ่งมีอาจมีการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ

2.     ความรับผิดชอบของลูกค้า

2.1     ลูกค้ายอมรับว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของนี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของลาล่ามูฟในฐานะเจ้าของสิ่งของหรือในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนเจ้าของสิ่งของนี้

2.2     ลูกค้าตกลงที่จะรับประกันว่าสิ่งของที่ส่งได้มีการบรรจุอย่างมิดชิดและกันการกระแทกที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่มีชิ้นส่วนใดถูกแกะหรือแตกหักออกมาจากบรรจุภัณฑ์ก่อนการขนส่ง

2.3     ลูกค้าตกลงที่จะรับประกันว่าสิ่งที่ส่งได้มีการบรรจุอย่างเหมาะสม สำหรับการส่งดังต่อไปนี้:

2.3.1     สำหรับการส่งของที่อาจแตกหักได้ สิ่งของต้องได้รับการห่อหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการกระแทก ซึ่งอาจเกิดเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่ง และห่อบรรจุของต้องมีการแปะหรือเขียนป้ายชัดเจน ว่าสิ่งของนี้เป็นสิ่งของที่อาจแตกหักได้
2.3.2     สำหรับการขนส่งสิ่งของที่ห้ามหักงอ สิ่งของต้องได้รับการห่อหุ้มด้วยวัสดุที่ปกป้องการหักงอของของ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่ง และห่อบรรจุของต้องมีการแปะหรือเขียนป้ายชัดเจนว่า สิ่งของนี้เป็นสิ่งของที่ห้ามหักงอ

2.4     ลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดในการขนส่ง ดังต่อไปนี้

2.4.1     ชื่อของลูกค้า ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ
2.4.2     ชื่อของผู้รับ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ
2.4.3     ข้อควรระวังในการขนส่ง เช่น ของที่อาจแตกหักได้ ของสด ของที่ห้ามหักงอ
2.4.4     ในกรณีทีมีการเรียกเก็บค่าสินค้าปลายทาง ให้ใส่จำนวนเงินที่เรียกเก็บในช่องหมายเหตุ เพื่อความถูกต้องและ รวดเร็วในการตรวจสอบ และประสานงาน

2.5     ลูกค้ายอมรับว่าสิ่งของและการขนย้ายสิ่งของของคุณเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย คนขับรถเข้าร่วมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับงานส่งของวัตถุที่ผิดกฏหมาย สิ่งของที่เสื่อมเสียง่าย สิ่งของมีคมหรือมีอันตราย และวัตถุไวไฟ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้ คนขับรถเข้าร่วมจะไม่ทำการเปิดบรรจุภัณฑ์ ของสิ่งของที่ได้รับมา และจะไม่รับผิดชอบใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งสิ่งของนั้น

3.     การสูญเสียและความเสียหาย

3.1     ในกรณีที่ลาล่ามูฟหรือคนขับเข้าร่วมได้ค้นพบว่าสิ่งของที่ถูกส่งได้มีการสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ทางลาล่ามูฟหรือคนขับรถเข้าร่วมจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างเร็วที่สุดเพื่อสอบถามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไป ลาล่ามูฟขอ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งในการแก้ปัญหา ในกรณีที่วิธีการนั้นนอกเหนือความสามารถของคนขับ และ / หรือ ไม่ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุและผลอันสมควร  

3.2     ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับการแจ้งถึงการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ลาล่ามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาตามดุลยพินิจ อาทิเช่น การส่งของให้แก่ผู้รับอีกครั้ง การตีของกลับ หรือการกักกันของไว้ ซึ่งทางลาล่ามูฟจะแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป

3.3     ค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่มีผลสืบเนื่องจากข้อ 3.1 และ 3.2 ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า นอกจากการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนขับรถ หรือ การเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาของลาล่ามูฟ

4.     ข้อยกเว้นในความรับผิดชอบของลาล่ามูฟ

4.1     ลาล่ามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายและการการสูญเสียทุกประการ ซึ่งสืบเนื่องหรือมีความเกี่ยวของจาก:
4.1.1     การส่งของที่ระบุไว้ในข้อ 2.5
4.1.2     การหลงลืมของลูกค้าในการแจ้งข้อระวังในการขนส่ง ตามที่ได้แจกแจงในข้อ 2.3 และ 2.4.3 และการไม่ระบุข้อควรระวังให้ชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ ใบขนส่ง และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน
4.1.3     การบิดเบี้ยว ความเสื่อมในการใช้งาน การระเบิด การแตกหัก การเสื่อมสภาพ การเหี่ยวเฉา การหลอมละหลายของสิ่งของ
4.1.4     ความล่าช้าในการส่งที่เกิดจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ
4.1.5     เหตุการณ์ซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของลาล่ามูฟ เช่น สภาพอากาศ        ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง สงคราม อุบัติเหตุ การจราจรติดจัด ยานยนต์เสียหาย และอื่นๆ
4.1.6     ความผิดพลาดหรือการละเลยของบุคคลอื่น เช่น โดยผู้รับของ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือโดยตัวแทนที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้า 
4.1.7    การส่งสินค้าประเภทกลุ่มเบเกอรี่ ผลไม้ และ ดอกไม้โดยรถมอเตอร์ไซค์ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์นั้นไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง

4.2     ผลกระทบหรือความเสียหายทางอ้อมใดๆก็ตาม ซึ่งอาจรวมไปถึงการสูญเสียรายได้ หรือผลกำไรของธุรกิจ การสูญเสียโอกาสในการทำเงินหรือลดต้นทุน ถึงแม้ว่าลาล่ามูฟได้รับทราบถึงความเสี่ยง เหล่านี้ก่อนการรับ-ส่งของนี้

4.3   ความล่าช้าในการส่งที่เกิดจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

4.4     ลาล่ามูฟจะไม่รับผิดชอบใดๆก็ตามต่อสิ่งของ  ก่อนการรับของจากลูกค้าเพื่อทำการจัดส่ง


5.     การเรียกร้องค่าเสียหาย

5.1     การเรียกร้องต้องมีการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ลาล่ามูฟรับของ มิฉะนั้นลาล่ามูฟจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้น

5.2     การเรียกร้องต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดด้านล่างโดยส่งมาที่อีเมล account.th@lalamove.com โดยมีการระบุเลขที่งานขนส่ง และ ข้อมูลติตต่อ หลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน รูปถ่ายสินค้าที่เกิดความเสียหาย และ สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะให้ชำระค่าเสียหาย 

5.3     การเคลมค่าเสียหาย สามารถทำได้แค่เพียงหนึ่งเคลมต่อการส่งของหนึ่งครั้ง โดยจะมีการจ่ายชดเชยความเสียหาย ให้ครบในงวดเดียว หลังจากที่มีการพิจารณาจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

5.4     ลาล่ามูฟจะรับผิดชอบตามขอบเขตที่ได้แจกแจงข้างต้นนี้ ตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 3,000 บาท สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ หรือ ตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 7,000 บาท สำหรับรถกระบะและรถแวน

5.5     ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสิ่งของ ลาล่ามูฟจะชดเชยค่าเสียหายให้ในรูปแบบการโอนเงิน หรือทดแทนสิ่งของที่เสียหาย ในมูลค่าตามที่ลาล่ามูฟประเมินและจะต้องไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.4.

6.     การประกันการชดใช้ค่าเสียหาย

6.1     ลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากความต้องการ การเรียกร้อง การกระทำ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าปรับหรือภาษีต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหรือมีผลเกี่ยวข้องกับการให้บริการของลาล่ามูฟ

6.2     ลาล่ามูฟขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในอนาคตโดยจะแจ้งให้คุณทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.lalamove.com

6.3     ลาล่ามูฟขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

7.     ไม่สามารถนำส่งสินค้าปลายทางได้

7.1     ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางหรือผู้ส่งได้ภายใน 25 นาที สินค้าจะถูกนำส่งมาที่บริษัท เพื่อจัดเก็บสินค้าไว้ รอการติดต่อและดำเนินการจัดส่งต่อไป แยกตามประเภท ดังนี้

7.1.1     สินค้าที่สามารถเน่าเปื่อยได้ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม พืชพรรณต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บสินค้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางหรือผู้ส่งได้ ทางบริษัทจะดำเนินการตามความเหมาะสมหรือทำลายทิ้ง

7.1.2   สินค้าที่ไม่เน่าเปื่อย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บสินค้าเป็นเวลา 7 วัน หากไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางหรือผู้ส่งได้ ทางบริษัทจะดำเนินการตามความเหมาะสมหรือทำลายทิ้ง

7.1.3     กรณีไม่ทราบประเภทสินค้า เช่น สินค้าอาจจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ทึบหรือเป็นสินค้าเฉพาะ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บสินค้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางหรือผู้ส่งได้ ทางบริษัทจะแกะสินค้าและดำเนินการตามความเหมาะสมหรือทำลายทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าส่งมาที่บริษัทแล้วไม่สามารถคงสภาพเดิมของสินค้าได้

8.     เปลี่ยนแปลงจุดรับส่งสินค้าใหม่

8.1     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดรับส่งสินค้าใหม่และไม่สามารถนำส่งสินค้าได้ หากไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางหรือผู้ส่งได้ภายใน 25 นาที สินค้าจะถูกส่งมาที่บริษัทเพื่อติดต่อผู้รับปลายทางภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ทางบริษัทจะเก็บสินค้าไว้ เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป แยกตามประเภท ดังนี้

8.1.1     สินค้าที่สามารถเน่าเปื่อยได้ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม พืชพรรณต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บสินค้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางหรือผู้ส่งได้ ทางบริษัทจะดำเนินการตามความเหมาะสมหรือทำลายทิ้ง

8.1.2   สินค้าที่ไม่เน่าเปื่อย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บสินค้าเป็นเวลา 7 วัน หากไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางหรือผู้ส่งได้ ทางบริษัทจะดำเนินการตามความเหมาะสมหรือทำลายทิ้ง

8.1.3     กรณีไม่ทราบประเภทสินค้า เช่น สินค้าอาจจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ทึบหรือเป็นสินค้าเฉพาะ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บสินค้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางหรือผู้ส่งได้ ทางบริษัทจะแกะสินค้าและดำเนินการตามความเหมาะสมหรือทำลายทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าส่งมาที่บริษัทแล้วไม่สามารถคงสภาพเดิมของสินค้าได้