Terma Perkhidmatan Buy4U

SILA BACA TERMA INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN PEMBELIAN. Terma ini terpakai untuk Perkhidmatan Pembelian dan akan dianggap sebagai sebahagian daripada Terma. Akses dan penggunaan Perkhidmatan Pembelian anda membentuk persetujuan anda untuk terikat dengan kedua-dua terma di sini dan Terma.

 

 1. Perkhidmatan Pembelian membolehkan anda untuk mengatur dan menjadualkan Rakan Penghantaran untuk membeli barang bagi pihak anda dan menghantar kepada anda. Melalui Platform kami, anda boleh menyerahkan permintaan tambahan dalam pesanan kepada Rakan Penghantaran untuk membeli barang yang anda tentukan. Anda mengakui bahawa Perkhidmatan Pembelian akan disediakan di kawasan larangan oleh Lalamove.

 2. Anda mengakui bahawa Lalamove tidak menyediakan perkhidmatan pembelian atau berfungsi sebagai pembeli dan semua perkhidmatan pembelian tersebut disediakan oleh Rakan Penghantaran. Anda bersetuju bahawa Lalamove tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti terhadap anda atas sebarang perkhidmatan pembelian yang dilakukan oleh Rakan Penghantaran melalui penggunaan Platform anda selain daripada yang dinyatakan secara jelas dalam Terma.

 3. Lalamove tidak menjamin prestasi Rakan Penghantaran. Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk menentukan sama ada perkhidmatan pembelian yang disediakan oleh Rakan Penghantaran memenuhi jangkaan anda. Sebarang pertikaian yang timbul daripada perkhidmatan pembelian adalah antara anda dan Rakan Penghantaran.

 4. Lalamove tidak mempunyai sebarang liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan transaksi atau hubungan anda dengan Rakan Penghantaran. Lalamove tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan (termasuk kerosakan fizikal, kehilangan hasil, kecederaan peribadi, kerosakan atau kerugian kewangan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan lain) yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga akibat daripada prestasi Rakan Penghantaran semasa menyediakan Perkhidmatan Pembelian.

 5. Anda mengakui bahawa anda tidak akan menggunakan atau cuba menggunakan Perkhidmatan Pembelian untuk membeli (dan Rakan Penghantaran berhak menolak pembelian) alkohol atau produk tembakau jika anda dihadkan atau dilarang untuk membeli alkohol atau produk tembakau oleh undang-undang atau peraturan tempatan.

 6. Anda mengakui bahawa anda tidak akan menggunakan atau cuba menggunakan Perkhidmatan Pembelian untuk (dan Rakan Penghantaran berhak untuk menolak) menambah nilai pada E-Dompet atau meminta sebarang perkhidmatan tambah nilai yang serupa.

 7. Anda mengakui bahawa Anda tidak boleh menggunakan atau cuba menggunakan Perkhidmatan Pembelian untuk membeli (dan Rakan Penghantaran berhak menolak pembelian) apa-apa artikel yang dilarang oleh undang-undang, bahan berbahaya atau berbahaya, bahan mudah rosak dan bahan radioaktif.

 8. Anda memberi jaminan bahawa Anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan terpakai dengan barang yang dipesan, termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang yang mengawal pengangkutan barang, melarang pengangkutan atau penghantaran barang tertentu, mengehadkan jumlah barang tertentu yang boleh dihantar, dan sekatan umur. Anda bertanggungjawab kepada Rakan Penghantaran dan Lalamove atas sebarang kehilangan atau kerosakan akibat kegagalan anda untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkenaan.

 9. Anda mengakui bahawa RakanPenghantaran akan diarahkan oleh arahan anda untuk membeli barang yang anda nyatakan dalam pesanan dan mengangkut barang ke lokasi penghantaran yang anda tetapkan. Anda harus memberikan maklumat produk, jumlah dan harga anggaran barang yang anda tentukan dalam pesanan. Sebarang kos tambahan yang timbul daripada perbezaan antara maklumat yang anda berikan dengan keadaan atau fakta sebenar yang terlibat akan ditanggung oleh anda. Rakan Penghantaran boleh mengikut budi bicara mutlaknya membatalkan pesanan jika jumlah nilai sebenar barang melebihi jumlah nilai yang anda tentukan dalam pesanan penghantaran.

 10. Anda memahami bahawa harga barang yang dibeli oleh Rakan Penghantaran bagi pihak anda tidak termasuk dalam yuran perkhidmatan pembelian yang ditetapkan dalam pesanan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk membayar Rakan Penghantaran untuk barang yang dibeli mengikut harga sebenar invois pembelian atau resit yang sah. Anda memahami dan bersetuju bahawa Rakan Penghantaran berhak membatalkan pesanan pembelian jika tiada resit atau invois sah diberikan.

 11. Anda mengakui dan memahami bahawa Rakan Penghantaran akan membeli barang dari kedai fizikal. Anda memahami dan bersetuju bahawa Rakan Penghantaran berhak membatalkan pesanan pembelian jika kedai fizikal bukan pengeluar sebenar resit yang sah.

 12. Anda mengakui bahawa Rakan Penghantaran tidak akan membantu membungkus barang atau membungkus barang yang dibeli. Rakan Penghantaran mahupun Lalamove tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti terhadap anda atas apa-apa kerugian atau kerosakan (termasuk kerosakan fizikal, kehilangan hasil, kecederaan peribadi, kerosakan atau kerugian kewangan, atau sebarang kerugian atau kerosakan lain) yang timbul daripada ketidaksesuaian atau kegagalan pembungkusan. Jika anda memerlukan perlindungan tambahan untuk barang anda atau keperluan khas lain, sila hubungi Rakan Penghantaran terlebih dahulu dan ia diputuskan oleh Rakan Penghantaran mengenai peruntukan perlindungan tambahan. Jika Rakan i Penghantaran bersetuju untuk memberikan perlindungan tambahan, caj untuk perlindungan tambahan adalah hanya berdasarkan budi bicara Rakan Penghantaran.

 13. Jika anda tidak memilih Perkhidmatan Pembelian untuk membuat pesanan anda, ia adalah mengikut budi bicara Rakan Penghantaran untuk sama ada meneruskan pesanan atau meminta anda membatalkan pesanan anda. Anda mengakui bahawa semua klausa yang dinyatakan adalah terpakai jika Rakan Penghantaran memutuskan untuk meneruskan pesanan.