ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของคนขับรถร่วมอิสระ

ข้อความสำคัญ กรุณาอ่านและศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์สำหรับคนขับรถร่วมอิสระ ซึ่งคนขับรถร่วมอิสระต้องรับทราบเงื่อนไข ยอมรับในกฎและข้อตกลงเพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(A) ความหมายที่ใช้ในการให้บริการ
1.   "ลาลามูฟ (Lalamove)" หมายความว่า ชื่อที่ใช้ในการให้บริการนี้ ภายใต้การบริหารจัดการในนามบริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 92/12-13 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ซึ่งในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้จะเรียก “ลาลามูฟ”
2. “แอปพลิเคชัน ลาลามูฟ (Lalamove Application)” หมายความว่า โปรแกรมประยุกต์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันและ/หรือเพื่อใช้ส่งคำขอเรียกใช้บริการโดยลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดในการขอใช้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะเวลาจำกัด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหรือเข้าใช้งานข้อมูลแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ ผ่านทางโปรแกรม แอปสโตร์ (App Store) และกูเกิ้ล เพลย์ (Google Play) หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ และสามารถเข้าใช้งานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานได้ในทำนองเดียวกัน โดยอุปกรณ์ใช้งานมีการรองรับระบบใช้งานของโปรแกรม เช่น ระบบไอโอเอส (iOS) , ระบบแอนดรอยด์ (Android) เป็นต้น
3. "การให้บริการ" หมายความว่า การให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการ โดยมีคำขอเรียกใช้บริการในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ ลาลามูฟ รวมตลอดถึงการให้บริการที่อยู่ระหว่างการให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ โดยคิดอัตราการให้บริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 งานบริการต่อ 1 ลูกค้า
4. "คนขับรถร่วมอิสระ" หมายความว่า คนขับรถจักรยานยนต์ คนขับรถยนต์นั่งแบบ 5 ประตู คนขับรถยนต์นั่งแบบ 4 ประตู คนขับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ คนขับรถกระบะ คนขับรถกระบะตู้ทึบ และคนขับรถกระบะโครงเหล็กสูง ซึ่งแต่ละประเภทได้เข้าร่วมขับรถร่วมอิสระเพื่อรับงานขนส่งสินค้าหรือสิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มีคำขอเรียกใช้บริการในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ โดยคิดอัตราการเข้าร่วมบริการขับรถร่วมอิสระเป็น 1 ครั้งต่อ 1 งานให้บริการต่อ 1 ลูกค้า
5. “ขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ” หมายความว่า ข้อตกลงในการให้บริการแก่ลูกค้าในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นบริการขนส่งหรือรับขน รับขนส่งอาหาร รับขนสิ่งของ รับสั่งซื้อสินค้าหรือสิ่งของหรืออาหารตามคำสั่ง การรับส่งเอกสาร เป็นต้น โดยมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ และให้หมายความรวมถึงเงื่อนไขหรือข้อตกลงของผู้ใช้บริการในกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของนั้นด้วย
6. “เว็บไซต์ลาลามูฟ” หมายความว่า ตำแหน่งหรือที่อยู่ของการให้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการจัดแสดงรายละเอียดของลาลามูฟ เพื่อการให้บริการตามวัตถุประสงค์ลาลามูฟ และใช้งานในการให้บริการแก่ลูกค้าได้เช่นเดียวกันกับแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเข้าใช้งานบริการต่างๆ ได้ที่ https://www.lalamove.com
7. “คำขอเรียกใช้บริการ” หมายความว่า การใช้งานข้อมูลสั่งงานหรือระบุข้อมูลการใช้งานในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ เพื่อแสดงข้อมูลแจ้งการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการ โดยมีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการตามความประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
8. “กดรับงานบริการ” หมายความว่า การยอมรับหรือตกลงรับงานให้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในข้อมูลของผู้ใช้บริการที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคนขับรถ ตามข้อมูลสั่งงานหรือคำขอเรียกใช้งานของผู้ใช้บริการในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ ที่ใช้สำหรับคนขับรถร่วมอิสระ
9. “กดเสร็จสิ้นงานบริการ” หมายความว่า การกดจบงานบริการ หลังจากการให้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในฐานข้อมูลตามที่คนขับรถร่วมอิสะได้ยอมรับหรือตกลงกดรับงานให้บริการนั้นไว้ได้เสร็จสิ้นลง และในฐานข้อมูลของลาลามูฟแสดงให้ทราบว่าการให้บริการเสร็จสิ้นลงแล้ว
10. “การกดยกเลิกงานบริการ” หมายความว่า การกดยกเลิกงานการให้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในข้อมูล ซึ่งคนขับรถร่วมอิสระได้ยอมรับหรือตกลงกดรับงานให้บริการไว้ โดยจะต้องมีเหตุผลอันสมควร เช่น มีข้อห้ามให้ขนส่งตามเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ หรืออยู่นอกเขตการให้บริการ หรือเหตุสุวิสัย หรือเหตุผลอื่นอันสมควรโดยได้รับความยินยอมจากบริษัทแล้ว สำหรับกรณีกดยกเลิกงานบริการที่ไม่มีเหตุอันสมควรอย่างเพียงพอ คนขับรถอิสระตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎระเบียบ หรือข้อปฏิบัติของลาลามูฟที่เหมาะสมตามเหตุผลอันหนักเบาแล้วแต่กรณี

(B) คุณสมบัติและข้อควรปฎิบัติเบื้องต้นของคนขับรถ
1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. มีใบอนุญาตขับขี่อยู่ระหว่างอายุการใช้งานของรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ หรือมีใบขับขี่ตามประเภทที่ใช้งานในการให้บริการนั้นๆ
3. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้ครอบครองหรือได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ที่จะขนส่งในการให้บริการ
4. ไม่ได้อยู่ระหว่างการถูกกล่าวหา รอลงอาญา หรือถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญา หรือตามเงื่อนไขของทางบริษัทกำหนด
5. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคลมชักซึ่งอาจกระทบต่องานการให้บริการและหลักความปลอดภัย
6. ตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
7. ตกลงจัดหารถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถกระบะโครงเหล็กสูง รถกระบะตู้ทึบ รถเก๋ง 4 ประตู รถยนต์ 5 ประตู หรือ รถยนต์อเนกประสงค์ ซึ่งท่านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองตามรายการจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชอบด้วยกฎหมายจากผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองที่จริงตามที่ได้จดทะเบียน โดยอนุญาตให้ใช้งานในการให้บริการเป็นคนขับรถร่วมกับบริษัทตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงนี้ และท่านขอรับรองว่ารถดังกล่าวอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่ชำรุดในการใช้งานอย่างใดๆ
8. ตกลงว่ารถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถกระบะโครงเหล็กสูง รถกระบะตู้ทึบ รถเก๋ง 4 ประตู รถยนต์ 5 ประตู หรือ รถยนต์อเนกประสงค์ ที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้ามีประกันภัยที่มีผลใช้บังคับตามที่กฎหมายกำหนด หรืออย่างน้อยต้องมีประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ตามพรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535)
9. จะร่วมขับรถให้บริษัทเพื่อการให้บริการด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
10. จะให้บริการตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการตามที่บริษัทกำหนดให้ใช้เท่านั้น
11. จะไม่ใช้ข้อมูลแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ เพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทุจริต
12. จะไม่ใช้ข้อมูลแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ เพื่อก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวกหรือก่อให้เกิดปัญหาใดๆ
13. จะไม่ใช้ข้อมูลแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการแก่ลูกค้า
14. จะไม่ทำให้ข้อมูลแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ หรือระบบปฏิบัติการใดๆ ของเครือข่ายบริษัทมีปัญหาในการใช้งานทุกกรณี
15. จะไม่พยายามก่อให้เกิดความเสียหายในการใช้บริการแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
16. จะไม่คัดลอกหรือทำประการอื่นใดในข้อมูลแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ หรือระบบปฏิบัติการใดๆ ในเครือข่าย ไม่ว่าโดยคัดลอกข้อมูล ดัดแปลง ตัวอักษร รูปแบบ รูปภาพ หรืออื่นๆ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
17. จะใช้แอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ ลาลามูฟ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะส่วนบุคคลของตนเองเท่านั้น และจะไม่ขายต่อ ส่งมอบ และ/หรือในลักษณะการให้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น
18. จะไม่ส่งมอบข้อมูลและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนการใช้งานแล้ว สำหรับการใช้งานในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ ในการใช้งานรับคำขอการให้บริการ หรือในทำนองเดียวกัน ซึ่งบริษัทได้อนุญาตให้เฉพาะคนขับรถที่เป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้นในการเข้าถึงการให้บริการนั้นๆ หรือในกรณีที่ยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าข้อมูลแทนโดยแสดงตนเป็นเจ้าของข้อมูลเพื่อการขับรถให้บริการแทนกัน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลในกรณีที่มีเหตุสมควรจะต้องพิสูจน์ตัวตนได้ตลอดเวลา ถ้าหากกรณีสงสัยและไม่มีหลักฐานในการยืนยันตัวตนได้ บริษัทสามารถระงับหรือยกเลิกข้อมูลในการขับรถให้บริการได้ทันที
19. ในระหว่างการรับงานข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละครั้ง ต้องรับรองว่าเปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ สำหรับคนขับรถตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งานบริการจนถึงเวลาสิ้นสุดการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ โดยห้ามปิดการเชื่อมต่อข้อมูลโดยเด็ดขาดซึ่งบริษัทอาจถือว่ามีเจตนาโดยไม่สุจริต
20. จะเป็นผู้จัดหาเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์ในทำนองเดียวกันที่รองรับการทำงานแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ และสามารถดาวน์โหลดหรือเข้าใช้งานข้อมูล ผ่านทางโปรแกรม แอป สโตร์ (App Store) และกูเกิ้ล เพลย์ (Google Play) เช่น มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานได้ในทำนองเดียวกัน โดยอุปกรณ์ใช้งานมีการรองรับระบบใช้งานของโปรแกรม ไอโอเอส (iOS) หรือแอนดรอยด์ (Android) ตามมาตรฐานการใช้งาน
21. ค่าธรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บครั้งแรกของการสมัครเข้าร่วมเป็นคนขับรถร่วมอิสระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
           21.1 รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) จำนวน 400 บาท
                  ก. ค่าการบริหารจัดการ 100 บาท
                  ข. ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามระเบียบ 100 บาท
                  ค. ค่าดูแลระบบ 200 บาท
           21.2 รถยนต์นั่งแบบ 5 ประตู (Hatchback) จำนวน 700 บาท
                  ก. ค่าการบริหารจัดการ 100 บาท
                  ข. ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามระเบียบ 100 บาท
                  ค. ค่าดูแลระบบ 500 บาท
           21.2 รถยนต์นั่งแบบ 5 ประตู (Hatchback) จำนวน 700 บาท
                  ก. ค่าการบริหารจัดการ 100 บาท
                  ข. ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามระเบียบ 100 บาท
                  ค. ค่าดูแลระบบ 500 บาท
           21.3 รถยนต์นั่งแบบ 4 ประตู (Sedan) จำนวน 700 บาท
                  ก. ค่าการบริหารจัดการ 100 บาท
                  ข. ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามระเบียบ 100 บาท
                  ค. ค่าดูแลระบบ 500 บาท
           21.4 รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV/MPV) จำนวน 700 บาท
                  ก. ค่าการบริหารจัดการ 100 บาท
                  ข. ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามระเบียบ 100 บาท
                  ค. ค่าดูแลระบบ 500 บาท
           21.5 รถยนต์กระบะ (Pickup Truck) จำนวน 200 บาท
                  ก. ค่าการบริหารจัดการ 100 บาท
                  ข. ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามระเบียบ 100 บาท
                  ค. ค่าดูแลระบบ (จำนวนเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอสงวนสิทธิการแจ้งในวันสมัคร)
           21.6 รถยนต์กระบะตู้ทึบ (Box Truck) จำนวน 1,300 บาท
                  ก. ค่าการบริหารจัดการ 100 บาท
                  ข. ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามระเบียบ 100 บาท
                  ค. ค่าดูแลระบบ 1,100 บาท
           21.7 รถยนต์กระบะโครงเหล็กสูง (Fence Truck) จำนวน 200 บาท
                  ก. ค่าการบริหารจัดการ 100 บาท
                  ข. ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามระเบียบ 100 บาท
                  ค. ค่าดูแลระบบ (จำนวนเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอสงวนสิทธิการแจ้งในวันสมัคร)
หมายเหตุ รายการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมจำนวนเงินสำหรับใช้เติมเงินในระบบกระเป๋าเงิน(Wallets) ตามระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดในเงื่อนไขและข้อตกลง โดยสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ ในกรณีสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะดำเนินการกับบัญชีเครดิต และค่าประกันระบบ คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง และหากในกรณีผู้รับจ้างมีภาระผูกพันใดๆ หรือมีข้อพิพาทใดๆ โดยยังไม่สิ้นสุดกับบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดถือเงินจำนวนดังกล่าวไว้จนกว่าภาระผูกพันใดๆ หรือข้อพิพาทใดๆ ได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือใช้สิทธิในการหักลบกลบหนี้ที่มีต่อกันนั้นได้

(C) หน้าที่ของคนขับรถ
1. คนขับรถร่วมอิสระตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้ และสัญญาว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐานจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของคนขับรถ รวมถึงยอมรับตามเอกสารใดๆ และข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าในกรณีที่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาในการสั่งการ แนะนำ หรือในการอบรมให้ความรู้ต่างๆ และคนขับรถร่วมอิสระตกลงจะยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการของผู้ใช้บริการด้วย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการในกรณีที่ผู้ที่จะสมัครหรือคนขับรถร่วมอิสระไม่ได้สนใจหรือไม่ยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้ หรือไม่ประสงค์ขอรับข้อมูลงานบริการเป็นคนขับรถร่วมอิสระกับบริษัท กรุณางดใช้งานและออกจากระบบการให้บริการหรือยกเลิกการลงทะเบียนหรือลบหรือถอนโปรแกรมการใช้งานหรือแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือข้อมูลในเว็บไซต์ ลาลามูฟ ออกจากฐานข้อมูลของลาลามูฟได้ตลอดเวลา และในระหว่างเวลาใด หากปรากฏว่ามีบุคลหนึ่งบุคคลใดได้ใช้หรือมีข้อมูลอยู่ในระบบการให้บริการดังกล่าวโดยมิได้มีนิติสัมพันธ์หรือมิได้เกี่ยวข้องอย่างใดๆ กับลาลามูฟ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดๆ ตามที่เห็นสมควร หรือตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ได้โดยทันที
2. ในการให้บริการคนขับรถร่วมอิสระยอมรับว่าจะดำเนินการหน้าที่รับการติดตั้งหรือดาวน์โหลดหรือเข้าใช้งานโปรแกรมข้อมูลการสั่งการของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้อง ตามที่มีคำขอเรียกใช้บริการจากลูกค้าผ่านการแสดงผลข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่รองรับโปรแกรมการสั่งการของลาลามูฟ หรือตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือตามที่ลาลามูฟได้แจ้งประกาศไว้
3. คนขับรถร่วมอิสระทราบดีอยู่แล้วว่า เมื่อสนใจสมัครและได้ลงทะเบียนเป็นคนขับรถร่วมอิสระไว้กับลาลามูฟแล้ว คนขับรถร่วมอิสระสามารถเริ่มการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทได้ทันทีตามที่ทางลาลามูฟได้กำหนดและแจ้งให้ทราบ ซึ่งคนขับรถร่วมอิสระสามารถทำงานได้อย่างอิสระหรือสามารถกำหนดตารางการทำงานด้วยตัวเอง โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือบริหารจัดการโดยบริษัทตลอดเวลาแต่จะมีการประสานงานกับคนขับรถร่วมอิสระเป็นระยะในระหว่างที่คนขับรถร่วมอิสระปฏิบัติงานหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้าของลาลามูฟเป็นหลัก จึงเป็นสิทธิส่วนตัวของคนขับรถร่วมอิสระที่จะบริหารจัดการการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับช่วงเวลาอันมีค่าที่สุดเพื่อรายได้หรือผลตอบแทนที่สามารถกำหนดเอง
       นอกจากรายได้และค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว ลาลามูฟได้มีกิจกรรมพิเศษหรือมอบโปรโมชั่นพิเศษที่จะแจ้งให้คนขับรถร่วมอิสระทราบทุก ๆ กิจกรรมสำหรับการให้รางวัลหรือโบนัสเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากจำนวนผลงานรอบการรับข้อมูลการให้บริการและคำติชมในการให้บริการ รวมถึงพิจารณาจากความประพฤติ กิริยามารยาท การเอาใจใส่ในการให้บริการ มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย แต่ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนเป็นคนขับรถร่วมอิสระได้ทันที กรณีคนขับรถร่วมอิสระรายใดไม่มีผลงานหรือผลงานต่ำกว่าเกณฑ์การให้บริการ หรือโดยทุจริต หรือกระทำการใดๆ ไม่ชอบด้วยเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. คนขับรถร่วมอิสระสามารถเลือกว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ(การกดรับงาน) สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าในข้อมูลที่แสดงบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่รองรับโปรแกรมการสั่งการของลาลามูฟตามคำขอเรียกใช้บริการของลูกค้าตามวัตถุประสงค์การให้บริการของลาลามูฟ โดยข้อมูลที่แสดงขึ้นดังกล่าวจะระบุถึง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับและผู้ส่ง สถานที่รับและส่งสินค้าหรือสิ่งของ เป็นสิทธิของคนขับรถร่วมอิสระที่จะเลือกรับงานหรือปฏิเสธงาน และในกรณีคนขับรถร่วมอิสระยอมรับงานข้อมูลที่แสดงขึ้น คนขับรถร่วมอิสระรับรองว่าจะติดต่อสอบถามลูกค้าทุกครั้งเพื่อยืนยันการขอใช้บริการและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหรือสิ่งของว่าลูกค้าต้องการใช้บริการนี้ และเพื่อความถูกต้องของข้อมูลหรือจะทำให้ไม่เสียเวลาในการรับงานบริการในแต่ละครั้ง
5. คนขับรถร่วมอิสระทราบดีอยู่แล้วว่าช่วงระยะเวลาในการให้บริการตามข้อมูลของลูกค้าในแต่ละครั้งนั้นจะจำกัดเวลาไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง กำหนดเวลานี้เป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น ไม่ได้กำหนดอย่างเคร่งครัดเด็ดขาด อาจมีหลายเหตุปัจจัยที่มิได้เกิดขึ้นเพราะความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของคนขับรถร่วมอิสระ โดยคนขับรถร่วมอิสระสามารถให้บริการในเวลาเหมาะสมโดยอยู่บนพื้นฐานนโยบายหลักของลาลามูฟ และให้ยึดถือหลักความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ลาลามูฟจึงมีนโยบายให้คนขับรถร่วมอิสระปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเลินเล่อในการใช้รถใช้ถนนซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่จิตใจ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับคนขับรถร่วมอิสระเองหรือกับบุคคลอื่นๆ หรือกรณีบุคคลอื่นอาจกระทำให้เกิดอันตรายต่อคนขับรถร่วมอิสระได้เช่นเดียวกัน คนขับรถร่วมอิสระยอมรับและตกลงว่าในระหว่างให้บริการจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ และมีสติสัมปชัญญะหรือไม่มึนเมาหรือมีอาการเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในระหว่างการขับขี่ยานพาหนะโดยเด็ดขาด
6. ช่วงระยะเวลาในการให้บริการเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ไม่ได้กำหนดอย่างเคร่งครัดเด็ดขาด ในระหว่างให้บริการ หากมีเหตุอันสมควร คนขับรถร่วมอิสระอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบในความล่าช้าหรือความเสียหายอย่างใดๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของคนขับรถร่วมอิสระ เช่น สภาพการจราจร การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ สภาพแวดล้อมอื่น สภาพอากาศเลวร้าย เหตุสุดวิสัย เป็นต้น
7. คนขับรถร่วมอิสระยอมรับว่าจะดูแลรักษาสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการส่งมอบให้ขนส่งตามมาตรฐานการขนส่งอย่างดีที่สุด และจะใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย ถูกทำลาย เสื่อมค่า หรือการเสื่อมสภาพ และจะไม่ยอมให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดๆ นำสินค้าหรือสิ่งของนั้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิในสินค้าหรือสิ่งของนั้น นอกจากจะได้มอบให้แก่ผู้ใช้บริการหรือผู้รับสินค้าหรือสิ่งของตามที่ระบุไว้ในข้อมูลคำขอใช้บริการเท่านั้น
8. คนขับรถร่วมอิสระยอมรับว่าจะใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งแบบ 5 ประตู รถยนต์นั่งแบบ 4 ประตู รถยนต์กระบะ รถยนต์กระบะตูทึบ และรถยนต์กระบะโครงเหล็กสูง ให้เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ และจะใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บหรือดูแลสินค้าและสิ่งของระหว่างการขนส่งนั้นให้เป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างดีที่สุด
9. คนขับรถร่วมอิสระจะเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งหรือในแต่ละงานบริการเพียงเท่าจำนวนที่ได้ระบุไว้หรือกำหนดไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น หรือในกรณีลาลามูฟมีหน้าที่เรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการโดยตรง คนขับรถร่วมอิสระจะได้รับเงินค่าบริการเอาจากบริษัทตามที่ได้ตกลงกันไว้ตามส่วนจากลาลมูฟในภายหลังโดยวิธีการโอนเงินเข้าในระบบข้อมูลกระเป๋าเงิน(Wallet)ของคนขับรถร่วมอิสระรายนั้น และคนขับรถร่วมอิสระสามารถดำเนินการฝาก-ถอนเงินในระบบเพื่อโอนไปยังบัญชีธนาคารของคนขับรถร่วมอิสระที่ผูกไว้ตามระบบการบริหารจัดการของลาลามูฟ
10. คนขับรถร่วมอิสระตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการให้บริการแต่ละครั้งด้วยตนเอง เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ หรือค่าปรับในส่วนราชการหรือของเอกชนต่าง ๆ
11. คนขับรถร่วมอิสระตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทั้งสิ้นในข้อเรียกร้องใด ต่อคำพิพากษาหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ และความรับผิดทั้งหมดอื่นๆ ซึ่งเป็นผลจากการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์โดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อจนทำให้เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหาย รวมถึงอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดที่ต่อเนื่องกัน เช่น การละเมิด การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือกรณีได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือการเสียชีวิต แล้วแต่กรณี
12. คนขับรถร่วมอิสระต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ หรือเงื่อนไขต่างของลาลามูฟไม่ว่าด้วยการแจ้งให้ทราบด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของให้แก่ผู้ใช้บริการ หากคนขับรถร่วมอิสระฝ่าฝืนการปฏิบัติไม่ตามกฎหมาย หรือข้อกำหนด หรืออื่นๆ ข้างต้น คนขับรถร่วมอิสระจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยส่วนตัวในการละเมิดกฎหมาย หรือความเสียหาย หรือการสูญหายดังกล่าว

(D) ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระมัดระวังในการขนส่งของคนขับรถ
1. กรณีที่คนขับรถร่วมอิสระกดรับงานข้อมูลของผู้ใช้บริการแล้ว ยอมรับและตกลงว่าจะทำตามข้อปฏิบัติดังนี้
    1.1 คนขับรถร่วมอิสระยอมรับตลอดเวลาทุกครั้งในการให้บริการว่าสินค้าหรือสิ่งของที่รับงานขนส่งนั้นมีมูลค่าสูงทุกชิ้น และจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทุกกรณี จึงขอให้คนขับรถร่วมอิสระปฏิบัติดังนี้
          1.1.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าและสิ่งของที่รับจากผู้ใช้บริการถูกบรรจุหีบห่ออย่างปลอดภัยแน่นหนาตามมาตรฐานที่จะรับขนส่ง และต้องปราศจากร่องรอยหรือการฉีกขาด ถูกแกะ เสียหาย ถูกทำลาย เสียรูปทรง เน่าเสีย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหากไม่ได้มาตรฐานข้างต้นคนขับรถร่วมอิสระสามารถแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบ หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกงานบริการได้ทันที เว้นแต่ว่าผู้ใช้บริการได้ดูแลแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการขนส่งอย่างดีแล้ว
          1.1.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าและสิ่งของที่รับจากผู้ใช้บริการถูกบรรจุหีบห่ออย่างปลอดภัยแน่นหนาตามมาตรฐานที่จะรับขนส่ง
                   ก. สำหรับรถจักรยานยนต์ ให้นำสินค้าหรือสิ่งของใส่ลงในกล่องภาชนะที่บริษัทจัดไว้ให้ขนส่งเท่านั้น เว้นแต่ว่าอยู่ระหว่างรอรับกล่องภาชนะขนส่งของบริษัทให้ท่านจัดหากล่องหรืออุปกรณ์ภาชนะทำนองเดียวกันที่แข็งแรงทนทานได้มาตรฐานเพื่อใส่สินค้าหรือสิ่งของนั้นแทนไปก่อนได้ โดยห้ามห้อย ห้ามวางไว้หน้าตะแกรงหรือระหว่างขาหรือบนกล่อง ข้างกล่อง หรือบริเวณอื่นใดอันอาจทำให้สินค้าหรือสิ่งของได้รับความเสียหายได้โดยขาดการป้องกัน
                   ข. สำหรับรถยนต์นั่งแบบ 5 ประตู รถยนต์นั่งแบบ 4 ประตู หรือรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ให้จัดเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กระจัดกระจาย มีของอุปกรณ์ล๊อค รัด หรือจัดวางให้เรียบร้อยแน่นหนา หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันไม่ให้สินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ เสียหายหรืออาจเสียหายได้
                   ค. สำหรับรถกระบะทุกประเภท ให้จัดเรียงของให้เรียบร้อยไม่กระจัดกระจาย มีของอุปกรณ์ล๊อค รัด หรือจัดวางให้เรียบร้อย หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันไม่ให้สินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ เสียหายหรืออาจเสียหายได้
    1.2 เพื่อความปลอดภัยที่ลาลามูฟมุ่งเน้นเป็นอันดับแรก คนขับรถร่วมอิสระตกลงยอมรับงานขนส่งตามขนาดและน้ำหนักในอัตราที่ลาลามูฟกำหนดให้โดย
                   ก. รถจักรยานยนต์ (Motorcycle)
                       - ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
                       - ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 50 × 50 × 50 เซนติเมตร
                   ข. รถยนต์นั่งแบบ 5 ประตู (Hatchback)
                       - ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 200 กิโลกรัม
                       - ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 115 × 115 × 80 เซนติเมตร
                   ค. รถยนต์กระบะตู้ทึบ (Box Truck) / รถยนต์กระบะโครงเหล็กสูง (Fence Truck)
                       - ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม
                       - ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 170 × 180 × 170 เซนติเมตร
                       - ขนาดพิเศษไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 170 × 210 × 210 เซนติเมตร
                         *ขนาดพิเศษตามระบุเป็นขนาดบรรทุกสูงสุดที่สามารถขนส่งได้ เมื่อมีการเลือกใช้บริการเสริมความสูงพิเศษ 210 ซม. (จากปกติ 170 ซม.) และบริการเสริมความยาวพิเศษ 210 ซม. (จากยาวปกติ 170 ซม.)
                   ง. รถยนต์กระบะ (Pickup Truck)
                       - ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม
                       - ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 170 × 180 × 90 เซนติเมตร
                   จ. รถยนต์นั่งแบบ 4 ประตู (Sedan)
                       - ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม
                       - ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 90 × 100 × 75 เซนติเมตร
                   ฉ. รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV/MPV)
                       - ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 300 กิโลกรัม
                       - ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 130 × 160 × 80 เซนติเมตร

(E) หลักการและวิธีการตรวจสอบสินค้าหรือสิ่งของที่จะขนส่ง
1. คนขับรถร่วมอิสระยอมรับว่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของโดยมีการบรรจุหีบห่อหรือวัสดุบรรจุสินค้าหรือสิ่งของให้มิดชิดเหมาะสมเรียบร้อยตามมาตรฐาน โดยปราศจากร่องรอยหรือการฉีกขาด ถูกแกะ เสียหาย ถูกทำลาย เสียรูปทรง เน่าเสีย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อนดำเนินการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ
2. คนขับรถร่วมอิสระยอมรับว่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าหรือสิ่งของที่จะขนส่งมีการบรรจุหีบห่อหรือวัสดุบรรจุสินค้าหรือสิ่งของที่จะขนส่ง โดยจัดการทำให้มิดชิดเรียบร้อยตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
    2.1 สินค้าหรือสิ่งของที่อาจแตกหักเสียหายได้ง่าย จะต้องห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงที่สามารถป้องกันการกระแทกอย่างดีจนสามารถป้องกันการแตกหักเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งหรือต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุตามปกติมาตรฐานในรูปการขนส่งทั่วไป และจะต้องมีรายละเอียดในการรับงานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
          2.1.1 มีข้อมูลการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบอกกล่าวให้คนขับรถร่วมอิสระทราบในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ
          2.1.2 มีการระบุหรือเขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นได้ชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจแตกหักเสียหายได้ เช่น ระบุว่า “ระวังของเสียหาย” “ระวังของแตก” “ห้ามแขวน” “ห้ามห้อย” เป็นต้น
    2.2 สินค้าหรือสิ่งของที่จะขนส่งอาจหักงอเสียหายได้ง่าย จะต้องห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่ได้มาตรฐานแข็งแรงสามารถป้องกันการหักงอจนสามารถป้องกันการหักงอเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งหรือต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุตามปกติมาตรฐานในรูปการขนส่งทั่วไป และจะต้องมีรายละเอียดในการรับงานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
          2.2.1 มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คนขับรถร่วมอิสระทราบในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ โดยระบุไว้ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนทุกครั้ง หรือแจ้งให้คนขับรถร่วมอิสระทราบในกรณีอาจมีสินค้าหรือสิ่งของที่หักงอเสียหายได้ง่าย
          2.2.2 มีการระบุหรือเขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจหักงอเสียหายได้ เช่น “ระวังหักเสียหาย” “ระวังหักงอ” เป็นต้น
    2.3 สินค้าหรือสิ่งของที่เป็นของสด อาหาร หรือกรณีที่ต้องมีการถนอมอาหารระหว่างขนส่ง จะต้องใส่ภาชนะหรือห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงและสามารถรักษาของสด อาหาร หรือถนอมอาหารเหล่านั้นจนทำให้สามารถป้องกันการเสียหาย เน่าเสีย หกเลอะเทอะ และสามารถคงรูปสินค้าหรือสิ่งของนั้นไว้จนถึงผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ ซึ่งท่านอาจจะเป็นผู้คาดการณ์ตามมาตรฐานะและความเหมาะสมได้ด้วยตนเองในระหว่างการขนส่งตามปกติมาตรฐานทั่วไป โดยการจัดการในการขนส่งข้างต้นจะไม่ไช่เป็นหน้าที่ของคนขับรถในการใส่ภาชนะหรือห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อทุกกรณี และจะต้องมีรายละเอียดในการรับงานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
          2.3.1 มีการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบอกกล่าวให้คนขับรถร่วมอิสระทราบในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ โดยระบุไว้ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนทุกครั้งในกรณีอาจมีสินค้าหรือสิ่งของเป็นของสด อาหาร หรือมีการถนอมอาหาร แล้วแต่กรณี
          2.3.2 มีการระบุหรือเขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจเสียหายได้ เช่น “ระวังหกเลอะเทอะ” “ระวังแตก” “ห้ามคว่ำ” “ห้ามตะแคง” “ระวังของร้อน” เป็นต้น
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีรายการระบุข้อมูล รายละเอียดในการใช้บริการทั้งหมดในช่องข้อมูลที่ให้ระบุสำหรับการใช้บริการในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ และเว็บไซต์ลาลามูฟ ดังต่อไปนี้
    3.1 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของผู้ใช้บริการ
    3.2 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ
    3.3 ระบุข้อความข้อควรระวัง(ถ้ามี)ให้ชัดเจนในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในช่องหมายเหตุทุกครั้งตามรายละเอียดในหมวด (D) ข้อ 2.1 เช่น “ระวังแตกหัก” “ของสด” “อย่าตะแคง” “ระวังหักงอ” เป็นต้น
    3.4 ในกรณีผู้ใช้บริการระบุให้มีการเรียกเก็บค่าใช้บริการที่ปลายทางของผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ จะต้องมีข้อมูลระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดไว้ในช่องหมายเหตุ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการตรวจสอบและการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บหรือชำระเงินระหว่างคนขับรถร่วมอิสระและผู้รับสินค้าหรือสิ่งของนั้น
หมายเหตุ หากมีการแจ้งว่าสินค้าเป็นชนิดใด และจะต้องดำเนินการอย่างใด แต่ไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมาในข้อ 1 ถึง ข้อ 3 นี้ให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมตามที่กล่าวมา คนขับรถร่วมอิสระอาจดำเนินการให้ผู้ใช้บริการแก้ไขให้ถูกต้อง หากคนขับรถร่วมเห็นว่าจะเกิดความยุ่งยากหรือเกิดความเสียหายในการขนส่งโดยมิใช่ความผิดของคนขับรถร่วมอิสระ สามารถใช้สิทธิแจ้งเจ้าหน้าที่ขอยกเลิกการรับงานขนส่งดังกล่าวได้ โดยแจ้งเหตุผลให้ลาลามูฟทราบทันที
4. กรณีคนขับรถร่วมอิสระทราบว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ขนส่งหรือการให้บริการเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือซึ่งมิชอบด้วยกฎหมาย อย่างใดๆ หรือสินค้าหรือสิ่งของที่ต้องห้ามตามหมวด (F) ข้อ 1 ถึงข้อ 8 ให้คนขับรถร่วมอิสระปฏิเสธการรับงานข้อมูลขนส่งโดยทันที

(F) สิ่งที่ต้องห้ามสำหรับการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ
ในกรณีคนขับรถร่วมอิสระทราบว่างานขนส่งเป็นสิ่งต้องห้าม คนขับรถร่วมอิสระต้องปฏิเสธการขนส่งนั้นโดยทันที ดังจะกล่าวต่อไปนี้
1. บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด
2. กลุ่มสัตว์ที่ถูกล่าทุกชนิด หรือชิ้นส่วนสัตว์ต่างๆ เช่น งาช้าง หูฉลาม หรือชิ้นส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือสินค้าที่ทำขึ้นหรือแปรรูปจากชิ้นส่วนของสัตว์ และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องห้ามตามสนธิสัญญาและ/หรือตามกฎหมายทุกฉบับและ/หรือตามจารีตประเพณีจากทั่วโลก
3. บรรดาชิ้นส่วนมนุษย์ หรือเถ้ากระดูกมนุษย์
4. อาวุธปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรืออุปกรณ์จุดระเบิดทุกประเภท เช่น ดินระเบิด เป็นต้น
5. สิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอมแปลง สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สารเสพติดหรือยาเสพติด ทรัพย์สินต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย และสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดต่อบทบัญญัติใดๆ ของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจมีไว้ในโดยครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีข้อห้ามเคลื่อนย้ายหรือขนส่งโดยผิดกฎหมายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
6. สิ่งของมีคมหรือมีอันตรายอื่นๆ เช่น มีดดาบ หอก กริช เป็นต้น
7. สิ่งของที่เสื่อมค่าง่ายหรือสิ่งที่เน่าเสียง่ายกว่าปกติ โดยปกติปถุชนคนธรรมดาทั่วไปยอมรู้และทราบดีอยู่แล้ว8. วัตถุไวไฟทุกชนิด เช่น ก๊าซแอลพีจี ก๊าซเอ็นจีวี เป็นต้น

(G) ค่าบริการในการให้บริการขับรถ
1. ค่าบริการพื้นฐาน
    ก) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle)
         - อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 33 บาท
         - (0-6 กม.) : เพิ่ม 7.2 บาท/กม.
         - (6.1-12 กม.) : เพิ่ม 4.8 บาท/กม.
         - (12.1-20 กม.) : เพิ่ม 9 บาท/กม.
         - (20.1-30 กม.) : เพิ่ม 7.5 บาท/กม.
         - (30 กม.ขึ้นไป) : เพิ่ม 14 บาท/กม.
    ข) รถยนต์นั่งแบบ 5 ประตู (Hatchback)
         - อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 99 บาท
         - (0.1-9.9 กม.) : เพิ่ม 9 บาท/กม.
         - (10-99.9 กม.) : เพิ่ม 9 บาท/กม.
         - (100-149.9 กม.) : เพิ่ม 7.5 บาท/กม.
         - (150- 499.9 กม.) : เพิ่ม 7 บาท/กม.
         - (500 กม.ขึ้นไป) : เพิ่ม 6.5 บาท/กม.
    ค) รถยนต์กระบะตู้ทึบ (Box Truck)
         - อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 249 บาท
         - (0.1-9.9 กม.) : เพิ่ม 13 บาท/กม.
         - (10 -99.9 กม.) : เพิ่ม 13 บาท/กม.
         - (100-149.9 กม.) : เพิ่ม 10 บาท/กม.
         - (150- 499.9 กม.) : เพิ่ม 9.5 บาท/กม.
         - (500 กม.ขึ้นไป) : เพิ่ม 9 บาท/กม.
    ง) รถยนต์กระบะโครงเหล็กสูง (Fence Truck)
         - อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 360 บาท
         - (0-50 กม.) : เพิ่ม 14 บาท/กม.
         - (50.1-100 กม.) : เพิ่ม 13.5 บาท/กม.
         - (100.1-150 กม.) : เพิ่ม 10 บาท/กม.
         - (150.1-500 กม.) : เพิ่ม 9.5 บาท/กม.
         - (500 กม.ขึ้นไป) : เพิ่ม 9 บาท/กม.
    จ) รถยนต์กระบะ (Pickup Truck)
         - อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 199 บาท
         - (0.1-9.9 กม.) : เพิ่ม 13 บาท/กม.
         - (10-99.9 กม.) : เพิ่ม 13 บาท/กม.
         - (100-149.9 กม.) : เพิ่ม 10 บาท/กม.
         - (150- 499.9 กม.) : เพิ่ม 9.5 บาท/กม.
         - (500 กม.ขึ้นไป) : เพิ่ม 9 บาท/กม.
    ฉ) รถยนต์นั่งแบบ 4 ประตู (Sedan)
         - อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 79 บาท
         - (0.1-9.9 กม.) : เพิ่ม 9 บาท/กม.
         - (10-99.9 กม.) : เพิ่ม 8.5 บาท/กม.
         - (100-149.9 กม.) : เพิ่ม 7.5 บาท/กม.
         - (150- 499.9 กม.) : เพิ่ม 7 บาท/กม.
         - (500 กม.ขึ้นไป) : เพิ่ม 6.5 บาท/กม.
    ช) รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV/MPV)
         - อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 119 บาท
         - (0.1-9.9 กม.) : เพิ่ม 9 บาท/กม.
         - (10-99.9 กม.) : เพิ่ม 9 บาท/กม.
         - (100-149.9 กม.) : เพิ่ม 7.5 บาท/กม.
         - (150- 499.9 กม.) : เพิ่ม 7 บาท/กม.
         - (500 กม.ขึ้นไป) : เพิ่ม 6.5 บาท/กม.
*ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการเป็นระยะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการเสริม

    ก) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle)
         1.1 บริการช่วยซื้อ (จำนวนเงินไม่เกิน 1,000 – 2,000 บาท) 15 บาท
         1.2 บริการไป/กลับ 70 บาท
         1.3 บริการแวะหยุดระหว่างทาง/เพิ่มจุด 25 บาท
         1.4 บริการวางบิล, เดินเอกสาร 20 บาท 
         1.5 บริการฝากส่ง (ไปรษณีย์, รถตู้) 30 บาท
         1.6 บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) 30 บาท

    ข) รถยนต์นั่งแบบ 5 ประตู (Hatchback)
         1.1 บริการยกของโดยคนขับ 100 บาท
         1.2 บริการช่วยซื้อ (จำนวนเงินไม่เกิน 6,000 บาท) 120 บาท
         1.3 บริการไป/กลับ 250 บาท
         1.4 บริการแวะหยุดระหว่างทาง/เพิ่มจุด 30 บาท
         1.5 บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) 30 บาท
    ค) รถยนต์กระบะตู้ทึบ (Box Truck)
         1.1 บริการยกของโดยคนขับ 150 บาท
         1.2 บริการยกของโดยคนขับและผู้ช่วย 1 คน 300 บาท
         1.3 บริการรถความยาวพิเศษ 2 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร) 100 บาท
         1.4 บริการรถความสูงพิเศษ 1.9 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร) 100 บาท
         1.5 บริการไป/กลับ 300 บาท
         1.6 บริการแวะหยุดระหว่างทาง/เพิ่มจุด 50 บาท
         1.7 บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) 30 บาท

    ง) รถยนต์กระบะโครงเหล็กสูง (Fence Truck)
         1.1 บริการยกของโดยคนขับ 150 บาท
         1.2 บริการยกของโดยคนขับและผู้ช่วย 1 คน 350 บาท
         1.3 บริการรถความยาวพิเศษ 2 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร) 100 บาท
         1.4 บริการรถความสูงพิเศษ 1.9 เมตร (ปกติ 1.7 เมตร) 100 บาท
         1.5 บริการเพิ่มน้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน (ปกติ 1.1 ตัน) 200 บาท
         1.6 บริการไป/กลับ 300 บาท
         1.7 บริการแวะหยุดระหว่างทาง/เพิ่มจุด 50 บาท
         1.8 บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) 30 บาท

    จ) รถยนต์กระบะ (Pickup Truck)
         1.1 บริการไป/กลับ 300 บาท
         1.2 บริการยกของโดยคนขับ 150 บาท
         1.3 บริการแวะหยุดระหว่างทาง/เพิ่มจุด 50 บาท
    ฉ) รถยนต์นั่งแบบ 4 ประตู (Sedan)
         1.1 บริการยกของโดยคนขับ 50 บาท
         1.2 บริการช่วยซื้อ (จำนวนเงินไม่เกิน 6,000 บาท) 120 บาท
         1.3 บริการไป/กลับ 250 บาท
         1.4 บริการแวะหยุดระหว่างทาง/เพิ่มจุด 30 บาท
         1.5 บริการเก็บเงินสินค้าปลายทาง (COD) 30 บาท
    ช) รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV/MPV)
         1.1 บริการยกของโดยคนขับ 100 บาท
         1.2 บริการช่วยซื้อ (จำนวนเงินไม่เกิน 6,000 บาท) 120 บาท
         1.3 บริการไป/กลับ 250 บาท
         1.4 บริการแวะหยุดระหว่างทาง/เพิ่มจุด 30 บาท
         1.5 บริการเก็บเงินสินค้าปลายทาง (COD) 30 บาท
หมายเหตุ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายในการให้บริการในหมวดนี้ ย่อมเป็นไปตามการบริหารงานทางการตลาดของบริษัทที่มีส่วนหักลดระหว่างลาลามูฟกับคนขับรถร่วมอิสระและตามสัญญาว่าจ้างหรือข้อตกลงของคนขับรถร่วมอิสระหรือข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้

(H) โครงการเพื่อความปลอดภัยและกรณีประสบภัยของคนขับรถร่วมอิสาระ และสิทธิพิเศษ
       คนขับรถร่วมอิสระมีโอกาสได้รับสิทธิซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างคนขับรถร่วมอิสระกับลาลามูฟ เมื่อคนขับรถร่วมอิสระสามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดไว้ คนขับรถร่วมอิสระจะได้เลื่อนขั้นจากคนขับรถทั่วไป ขึ้นเป็น Smart ,Star และ Superstar ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของลาลามูฟ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลงานในแต่ละเดือนที่คนขับรถร่วมอิสระได้กดรับงานบริการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ในแต่ละลำดับขั้น คนขับรถร่วมอิสระจะได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามสิทธิหน้าที่ เช่น ประกันภัยส่วนบุคคล สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร เงินกองทุนฌาปนกิจบิดา-มารดา เป็นต้น
       ตามรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในช่วงกิจกรรมนโยบายของลาลามูฟในแต่ละช่วงเวลา คนขับรถร่วมอิสระสามารถติดต่อสอบถามหรือติดตามข้อมูลได้จากฝ่ายดูแลคนขับรถหรือข้อมูลที่ได้แจ้งให้ทราบตามช่องทางการติดต่อในทุกช่องทาง
       ลาลามูฟขอสงวนลิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมการมอบรางวัลหรือการจัดกิจกรรมช่วงโปรโมชั่นให้คนขับรถร่วมอิสระทราบล่วงหน้า

(I) ข้อปฎิเสธความรับผิดชอบของลาลามูฟ
       ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายทุกประการ ในกรณีที่คนขับรถร่วมอิสระฝ่าฝืนหรือเป็นผลมาจากการการกระทำอย่างใดๆ โดยเจตนาหรือไม่เจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อหรือกรณีอื่นใด ดังต่อนี้
1. กรณีที่ไม่ได้ใช้งานข้อมูลการใช้งานของแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ ในนามบัญชีข้อมูลของคนขับรถร่วมอิสระ ซึ่งบัญชีข้อมูลจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานบริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นการเฉพาะบุคคลเท่านั้น และคนขับรถร่วมอิสระรับรองว่าจะเก็บรักษาบัญชีข้อมูลอย่างดี และห้ามมิให้ผู้อื่นใช้บัญชีข้อมูลของตนเองโดยเด็ดขาด หากคนขับรถร่วมอิสระฝ่าฝืนลาลามูฟถือว่าคนขับรถร่วมอิสระมีเจตนาโดยทุจริต ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการลบ ถอน หรือระงับการใช้บัญชีข้อมูลของคนขับรถร่วมอิสระหรือของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นได้ทันที และขอปฏิเสธความรับผิดที่เกิดขึ้นในระหว่างใช้งานบริการในทุกกรณีพร้อมทั้งอาจใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินคดีกับท่านในกรณีที่ลาลามูฟอาจได้รับความเสียหายอย่างใดๆ ภายหลังนั้น
2. กรณีที่คนขับรถร่วมอิสระกระทำการใดโดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย ไม่ว่าทั้งความผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใด เพื่อฉ้อโกง ลักทรัพย์ ยักยอก หรือความผิดอื่นๆ รวมถึงการปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใดๆ กับบริษัท หรือการกระทำอื่นใดเพื่อให้คนขับรถร่วมอิสระหรือเพื่อให้บุคคลอื่นได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่การกระทำใด ๆ นั้น
3. ข้อผิดพลาดใดๆ จากอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้รองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ ของคนขับรถร่วมอิสระเองหรือซึ่งไม่ได้มาตรฐาน หรือกรณีข้อผิดพลาดจากเครือข่ายบริการโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตที่ให้บริการกับอุปกรณ์ของคนขับรถร่วมอิสระหรือกรณีอื่นๆ ที่ไม่ไช่ความผิดหรือความรับผิดชอบของลาลามูฟ
4. กระทำการอย่างใดๆ ในอุปกรณ์รองรับระบบหรือในข้อมูลระบบบริษัทอย่างหนึ่งอย่างใดจนเป็นเหตุให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายหรือการรองรับแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ ที่ใช้ในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่สมบูรณ์ หรือถูกทำลาย ทำให้เสียหาย เสื่อมค่า เสื่อมสภาพ หรือไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงการใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการแทรกแซงในโปรแกรมระบบข้อมูลของบริษัทให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเจตนาโดยมิได้เป็นผลจากการกระทำของลาลามูฟ
5. ละเลยหรือประมาทเลินเล่อในการตรวจสอบสินค้าหรือสิ่งของในการขนส่งที่ระบุไว้ในหมวด (E) ข้อ 1 ถึง 4
6. ฝ่าฝืนการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามขนส่ง ในกรณีคนขับรถอิสระทราบอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งต้องห้ามดังกล่าวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของคนขับรถร่วมอิสระ ตามที่ระบุไว้ในหมวด (F) ข้อ 1 ถึง 8
7. ความสูญหายหรือเสียหายหรือความล่าช้าในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นหรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกอื่นหรือโดยมิใช่เหตุสุดวิสัยหรือที่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ให้บริการ เช่น สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง สงคราม อุบัติเหตุ การจราจรติดขัด เป็นต้น และโดยมิใช่ความผิดของลาลามูฟหรือของผู้ใช้บริการ
8. การขนส่งสินค้าหรือสิ่งของประเภทอาหารทุกชนิด กระเช้าดอกไม้หรือกระเช้าอื่นใด หรือสิ่งของหรือสินค้าอื่นใด ซึ่งได้ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้วตามที่ระบุไว้ในหมวด (E) ข้อ 1 ถึง 4 แต่เกิดความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการขนส่งโดยคนขับรถร่วมอิสระที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อขาดความระมัดระวังตามปกติวิสัยทั่วไปของผู้ขับขี่รถขนส่งสินค้าหรือสิ่งของเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้อื่นหรือของ ลาลามูฟ
9. ความเสียหายหรือสูญหายอื่นใดซึ่งเกิดขึ้นโดยปราศจากการควบคุมหรือภายใต้การบริหารจัดการของ ลาลามูฟหรือกรณีซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่ง
10. กรณีที่คนขับรถร่วมอิสระกดรับงานข้อมูลคำขอใช้บริการจากผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ติดตามสอบถามผู้ใช้บริการให้ชัดเจน หรือกรณีละเลยหรือประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการยกเลิกหรืองดใช้บริการระหว่างการให้บริการอยู่ รวมไปถึงในระหว่างการให้บริการคนขับรถร่วมอิสระปิดอุปกรณ์สื่อสารหรือปิดเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตหรือปิดระบบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ ทำให้ขาดการติดต่อหรือการติดตามสินค้าหรือสิ่งของจากผู้ใช้บริการ
11. กรณีเกิดความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากการละเมิดต่อกฎหมายหรือเป็นความผิดต่อกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ไม่มีข้อมูลหรือปราศจากพยานหลักฐานอันแจ้งชัดจากการเกิดเหตุหรือจากเหตุการณ์ใด หรืออาจมีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งจริงแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชนซึ่งยังสรุปผลชี้ชัดไม่ได้ รวมถึงในกรณีอาจมีการแจ้งความร้องทุกข์และ/หรือดำเนินคดีอาญาหรือแพ่งหรือต่อพระราชบัญญัติกฎหมายใดไม่ว่าโดยบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะต้องมีหน้าที่ดำเนินการอย่างใดๆ เช่น ติดตามคู่กรณีหรือบุคคลอื่น หรือค้นหาพยานหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่บุคคลใด เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อประกอบการการยืนยันความรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เกิดขึ้น เว้นแต่ ในเวลาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคนขับรถร่วมอิสระอยู่ระหว่างการกดรับงานข้อมูลเพื่อบริการผู้ใช้บริการ หรือกรณีที่มีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น หมายเรียกพยานบุคคล พยานวัตถุหรือพยานเอกสาร มาแสดงต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จหรือสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือกรณีอื่นใดโดยทุจริต และในกรณีใด ๆ ย่อมไม่ตัดสิทธิผู้ให้บริการซึ่งจะพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรณีไปในความเสียหายขึ้นตามความเหมาะสมหรือตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าอาจได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นในระหว่างหรือภายหลังที่มีการตรวจสอบและมีเหตุผลประกอบอันแจ้งชัดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน หรือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณี
12. ในกรณีเกิดข้อพิพาทอย่างใดๆ เช่น อุบัติเหตุ ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น และอยู่ในระหว่างการกดรับงานให้บริการ ให้รีบแจ้งให้ลาลามูฟทราบโดยทันทีเพื่อการช่วยเหลือดูแลตามความเหมาะสม หากปรากฏว่าผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่แจ้งให้บริษัททราบในทันทีหรือในเวลาที่เหมาะสมตามสถานการณ์หรือตามพฤติการณ์นั้นๆ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นในภายหลังต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามร่วมกับคนขับรถร่วมอิสระทุกกรณี ซึ่งถือว่าการเกิดข้อพิพาทอย่างใด ๆ นั้นผู้รับจ้างมีเจตนาให้เป็นข้อพิพาทโดยส่วนตัวของคนขับรถรวมอิสระ และมีความประสงค์จะจัดการและรับผิดชอบด้วยตนเอง
13. ในกรณีเกิดข้อพิพาทอย่างใดๆ เช่น อุบัติเหตุ ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น ในเวลาอิสระหรือเวลาอันเป็นส่วนตัวของคนขับรถร่วมอิสระ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างกดรับงานให้บริการ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งอันได้เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามร่วมกับคนขับรถร่วมอิสระทุกกรณี ซึ่งถือว่าการเกิดข้อพิพาทอย่างใด ๆ นั้นเป็นข้อพิพาทส่วนตัวของคนขับรถร่วมอิสระโดยแท้

(J) ภาษี
      คนขับรถร่วมอิสระตกลงว่าเงื่อนไขหรือข้อตกลงนี้ ระหว่างการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการจะต้องมีการชำระเงินได้หรือเงินส่วนอื่นตามกฎหมายว่าด้วยภาษี เช่น ค่าอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงการจัดเก็บภาษีซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม คนขับรถร่วมอิสระยอมรับว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น หรือกรณีที่จะต้องชำระโดยเกี่ยวข้องกับการให้บริการของคนขับรถร่วมอิสระทุกประการ

(K) การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
      คนขับรถร่วมอิสระตกลงรักษาความลับและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัทในการให้บริการ หรือข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ แผนการตลาดหรือรายการจัดโปรโมชั่นสำหรับคนขับรถ หรือข้อมูลอื่น ๆ ไม่ว่าจะรับทราบด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ในข้อมูลของแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ หรือจากการบอกกล่าว การอบรมหรือการประชุมของคนขับรถร่วมอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในหน้าที่ให้บริการการขับรถขนส่งคนขับรถร่วมอิสระต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นทราบ และจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่คนขับรถร่วมอิสระไม่มีสิทธิ์หรือจำกัดสิทธิไว้โดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลาลามูฟก่อน และจะไม่ใช้ข้อมูลใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

(L) การช่วยเหลือทางกฎหมาย
      การดูแลช่วยเหลือคนขับรถร่วมอิสระในทางกฎหมาย กรณีเกิดอุบัติเหตุซึ่งท่านมิได้เป็นฝ่ายกระทำความผิด หรือมิได้เจตนา หรือมิได้เป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อในมูลละเมิด หรือมิได้เป็นผู้กระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดอันมิชอบด้วยกฎหมายในระหว่างการการกดรับงานให้บริการลูกค้า รวมถึงการช่วยเหลือคนขับรถร่วมอิสระเพื่อประกันตัวในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา หรือจำเลย โดยคนขับรถร่วมอิสระตกลงและยอมรับว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขระหว่างคนขับรถร่วมอิสระกับลาลามูฟ อย่างเคร่งครัดตามที่บริษัทกำหนดไว้
      คนขับรถร่วมอิสระทราบและเข้าใจโดยตลอดแล้วว่า ลาลามูฟมีสิทธิขอปฏิเสธการช่วยเหลือคนขับรถร่วมอิสระได้ กรณีที่คนขับรถร่วมอิสระเป็นฝ่ายกระทำความผิดเสียเอง หรือมีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น หรือเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อในมูลละเมิด หรือไม่ได้อยู่ระหว่างกดรับงานบริการ หรือเป็นผู้กระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยในส่วนนี้หากลาลามูฟได้รับความเสียหายอย่างใดอย่างอย่างหนึ่งในการกระทำของคนขับรถร่วมอิสระ ลาลามูฟอาจใช้สิทธิ์เรียกเรียกร้องเอาผิดหรือดำเนินการตามกฎหมายกับคนขับรถร่วมอิสระต่อไปได้ด้วย
      ในการช่วยเหลืออย่างใด ๆ ข้างต้นในหมวดนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการหรือไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสิทธิขาดโดยเฉพาะในการพิจารณาหรือจะเป็นการพิจารณาเป็นกรณีต่างกันไป โดยให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของลาลามูฟให้ถือว่าเป็นที่สุด

(M) การบังคับใช้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง
1. การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งคนขับรถร่วมอิสระไม่ยอมรับหรือเป็นการขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงนี้ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ที่อาจใช้เป็นข้อปฎิเสธความรับผิดชอบใดหรืออาจดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีอย่างใด ๆ ไม่ว่ากับคนขับรถร่วมอิสระหรือกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ จากกรณีดังกล่าวขึ้น
2. กรณีมีข้อหนึ่งข้อใดในเงื่อนไขหรือข้อตกลงนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใด หรือข้อความ ซึ่งอาจตกเป็นโมฆะเพียงบางส่วน ไม่ให้ถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมด หรือไม่ให้ถือว่าไม่สามารถบังคับได้ทั้งหมด แต่ให้นำส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือในส่วนที่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่ไม่เป็นโมฆะนั้น มาบังคับใช้ได้เท่าที่พอจะบังคับได้
3. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ใช้เฉพาะในส่วนคนขับรถร่วมอิสระที่ให้บริการผู้ใช้บริการของลาลามูฟเป็นหลัก กรณีที่คนขับรถร่วมอิสระอยู่ในการควบคุมดูแลในส่วนคู่สัญญาธุรกิจเฉพาะ หรือผู้ใช้บริการประเภทพิเศษอื่น ๆ เป็นกรณีเฉพาะกิจกับลาลามูฟ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาให้บริการตามที่คู่สัญญาธุรกิจเฉพาะ หรือผู้ใช้บริการประเภทพิเศษอื่น ๆ เป็นกรณีเฉพาะที่ได้ระบุไว้แยกต่างหากจากให้บริการทั่วไป (ถ้ามี) และในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือกรณีอื่นใดที่จะต้องมีข้อชี้ขาดเพื่อบังคับใช้ระหว่างคนขับรถร่วมอิสระในส่วนคู่สัญญาธุรกิจเฉพาะ หรือผู้ใช้บริการประเภทพิเศษอื่นกับลาลามูฟ ซึ่งในสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่มีข้อความใดหรือไม่ได้ระบุข้อความไว้โดยเฉพาะ ให้นำเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ไปบังคับใช้ได้ทั้งหมดในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อสัญญาธุรกิจเฉพาะ หรือผู้ใช้บริการประเภทพิเศษอื่นนั้น

(N) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดในเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับคนขับรถร่วมอิสระฉบับนี้ โดยท่านสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ
2. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ .....27...พฤษภาคม..2564........