ข้าพเจ้ายอมรับว่าการติดตั้ง การใช้งาน และการรับบริการต่างๆผ่านทางซอฟท์แวร์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. คำขยายความ
  1. "ลาล่ามูฟ" ในสัญญานี้หมายถึง บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารมุกดา ชั้น 2 เลขที่ 78 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  2. "คนขับรถที่เข้าร่วม" ในสัญญานี้หมายถึง คนขับรถมอเตอร์ไซค์และคนขับรถกระบะที่ตกลงรับงานส่งของผ่านทางแอพพลิเคชั่นของลาล่ามูฟ
  3. "การบริการ" ในสัญญานี้ หมายถึงการให้บริการข้อมูลของผู้ต้องการส่งของและรายละเอียดการส่งของแก่คนขับที่เข้าร่วม และการให้บริการข้อมูลของคนขับรถที่ตกลงรับงานส่งของแก่ผู้ต้องการส่งของ
  4. "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ในสัญญานี้หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียดในเว็บไซต์ "www.lalamove.com" ซึ่งมีอาจมีการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ
 2. ความรับผิดชอบของลูกค้า
  1. ลูกค้ายอมรับว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของนี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของลาล่ามูฟในฐานะเจ้าของสิ่งของหรือในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนเจ้าของสิ่งของนี้
  2. ลูกค้าตกลงที่จะรับประกันว่าสิ่งของที่ส่งได้มีการบรรจุอย่างมิดชิดและกันการกระแทกที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่มีชิ้นส่วนใดถูกแกะหรือแตกหักออกมาจากบรรจุภัณฑ์ก่อนการขนส่ง
  3. ลูกค้าตกลงที่จะรับประกันว่าสิ่งที่ส่งได้มีการบรรจุอย่างเหมาะสม สำหรับการส่งดังต่อไปนี้:
   1. สำหรับการส่งของที่อาจแตกหักได้ สิ่งของต้องได้รับการห่อหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการกระแทก ซึ่งอาจเกิดเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่ง และห่อบรรจุของต้องมีการแปะหรือเขียนป้ายชัดเจน ว่าสิ่งของนี้เป็นสิ่งของที่อาจแตกหักได้
   2. สำหรับการขนส่งสิ่งของที่ห้ามหักงอ สิ่งของต้องได้รับการห่อหุ้มด้วยวัสดุที่ปกป้องการหักงอของของ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่ง และห่อบรรจุของต้องมีการแปะหรือเขียนป้ายชัดเจนว่า สิ่งของนี้เป็นสิ่งของที่ห้ามหักงอ
  4. ลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดในการขนส่ง ดังต่อไปนี้
   1. ชื่อของลูกค้า ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ
   2. ชื่อของผู้รับ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ
   3. ข้อควรระวังในการขนส่ง เช่น ของที่อาจแตกหักได้ ของสด ของที่ห้ามหักงอ
   4. ในกรณีทีมีการเรียกเก็บค่าสินค้าปลายทาง ให้ใส่จำนวนเงินที่เรียกเก็บในช่องหมายเหตุ เพื่อความถูกต้องและ รวดเร็วในการตรวจสอบ และประสานงาน
  5. ลูกค้ายอมรับว่าสิ่งของและการขนย้ายสิ่งของของคุณเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย คนขับรถเข้าร่วมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับงานส่งของวัตถุที่ผิดกฏหมาย สิ่งของที่เสื่อมเสียง่าย สิ่งของมีคมหรือมีอันตราย และวัตถุไวไฟ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้ คนขับรถเข้าร่วมจะไม่ทำการเปิดบรรจุภัณฑ์ ของสิ่งของที่ได้รับมา และจะไม่รับผิดชอบใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งสิ่งของนั้น
 3. การสูญเสียและความเสียหาย
  1. ในกรณีที่ลาล่ามูฟหรือคนขับเข้าร่วมได้ค้นพบว่าสิ่งของที่ถูกส่งได้มีการสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ทางลาล่ามูฟหรือคนขับรถเข้าร่วมจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างเร็วที่สุดเพื่อสอบถามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไป ลาล่ามูฟขอ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งในการแก้ปัญหา ในกรณีที่วิธีการนั้นนอกเหนือความสามารถของคนขับ และ / หรือ ไม่ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุและผลอันสมควร
  2. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับการแจ้งถึงการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ลาล่ามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาตามดุลยพินิจ อาทิเช่น การส่งของให้แก่ผู้รับอีกครั้ง การตีของกลับ หรือการกักกันของไว้ ซึ่งทางลาล่ามูฟจะแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป
  3. ค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่มีผลสืบเนื่องจากข้อ 3.1 และ 3.2 ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า นอกจากการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนขับรถ หรือ การเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาของลาล่ามูฟ
 4. ข้อยกเว้นในความรับผิดชอบของลาล่ามูฟ
  1. ลาล่ามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายและการการสูญเสียทุกประการ ซึ่งสืบเนื่องหรือมีความเกี่ยวของจาก:
   1. การส่งของที่ระบุไว้ในข้อ 2.5
   2. การหลงลืมของลูกค้าในการแจ้งข้อระวังในการขนส่ง ตามที่ได้แจกแจงในข้อ 2.3 และ 2.4.3 และการไม่ระบุข้อควรระวังให้ชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ ใบขนส่ง และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน
   3. การบิดเบี้ยว ความเสื่อมในการใช้งาน การระเบิด การแตกหัก การเสื่อมสภาพ การเหี่ยวเฉา การหลอมละหลายของสิ่งของ
   4. ความล่าช้าในการส่งที่เกิดจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ
   5. เหตุการณ์ซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของลาล่ามูฟ เช่น สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง สงคราม อุบัติเหตุ การจราจรติดจัด ยานยนต์เสียหาย และอื่นๆ
   6. ความผิดพลาดหรือการละเลยของบุคคลอื่น เช่น โดยผู้รับของ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือโดยตัวแทนที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้า
   7. การส่งสินค้าประเภทกลุ่มเบเกอรี่ ผลไม้ และ ดอกไม้โดยรถมอเตอร์ไซค์ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์นั้นไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง
   8. การเสียหายใดๆซึ่งเกิดจากคนขับรถที่เข้าร่วม โดยไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่กำลังขนส่ง
   9. กรณีผู้ติดต่อเป็นผู้ที่ใช้ถนนได้รับความเสียหาย ที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่มีข้อมูลที่ระบุชี้ชัด และไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุ หรือหากมีข้อมูลแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทางลาล่ามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยติดตามคนขับรถร่วมเพื่อมารับผิดชอบจากกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
   10. กรณีผู้ติดต่อไม่มีข้อมูลการขนส่งตามที่ลาล่ามูฟกำหนด ต้องการติดตามสินค้าต่างๆ ทางลาล่ามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบสินค้าหรือความสียหายที่เกิดขึ้น
  2. ผลกระทบหรือความเสียหายทางอ้อมใดๆก็ตาม ซึ่งอาจรวมไปถึงการสูญเสียรายได้ หรือผลกำไรของธุรกิจ การสูญเสียโอกาสในการทำเงินหรือลดต้นทุน ถึงแม้ว่าลาล่ามูฟได้รับทราบถึงความเสี่ยง เหล่านี้ก่อนการรับ-ส่งของนี้
  3. ความล่าช้าในการส่งที่เกิดจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
  4. ลาล่ามูฟจะไม่รับผิดชอบใดๆก็ตามต่อสิ่งของ ก่อนการรับของจากลูกค้าเพื่อทำการจัดส่ง
 5. การเรียกร้องค่าเสียหาย
  1. การเรียกร้องต้องมีการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ลาล่ามูฟรับของ มิฉะนั้นลาล่ามูฟจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้น
  2. การเรียกร้องต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดด้านล่างโดยส่งมาที่อีเมล account.th@lalamove.com โดยมีการระบุเลขที่งานขนส่ง และ ข้อมูลติตต่อ หลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน รูปถ่ายสินค้าที่เกิดความเสียหาย และ สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะให้ชำระค่าเสียหาย
  3. การเคลมค่าเสียหาย สามารถทำได้แค่เพียงหนึ่งเคลมต่อการส่งของหนึ่งครั้ง โดยจะมีการจ่ายชดเชยความเสียหาย ให้ครบในงวดเดียว หลังจากที่มีการพิจารณาจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว
  4. ลาล่ามูฟจะรับผิดชอบตามขอบเขตที่ได้แจกแจงข้างต้นนี้ ตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 3,000 บาท สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ หรือ ตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 7,000 บาท สำหรับรถกระบะและรถแวน
  5. ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสิ่งของ ลาล่ามูฟจะชดเชยค่าเสียหายให้ในรูปแบบการโอนเงิน หรือทดแทนสิ่งของที่เสียหาย ในมูลค่าตามที่ลาล่ามูฟประเมินและจะต้องไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.4
 6. การประกันการชดใช้ค่าเสียหาย
  1. ลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากความต้องการ การเรียกร้อง การกระทำ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าปรับหรือภาษีต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหรือมีผลเกี่ยวข้องกับการให้บริการของลาล่ามูฟ
  2. ลาล่ามูฟขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในอนาคตโดยจะแจ้งให้คุณทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.lalamove.com
  3. ลาล่ามูฟขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 7. Disclaimer & license
  https://profile.flaticon.com/license/free