Humans Of Lalamove

ทรัพยากร มนุษย์ : สัมภาษณ์ กับ Charlie Chen

พบปะ ทีม ทรัพยากร มนุษย์ จาก สำนักงานใหญ่ประเทศ ฮองกง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะงานในแต่ละแผนกที่ต้องการ ลาล่ามูฟให้ความสำคัญกับการทำงานและชีวิติความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หัว...
Read More
กันยายน 28, 2017 | By Lalamove Thailand Bangkok
Humans Of Lalamove

ทรัพยากร มนุษย์ : สัมภาษณ์ กับ Charlie Chen

กันยายน 28, 2017

ทรัพยากร มนุษย์ : สัมภาษณ์ กับ Charlie Chen

พบปะ ทีม ทรัพยากร มนุษย์ จาก สำนักงานใหญ่ประเทศ ฮองกง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะงานในแต่ละแผนกที่ต้องการ ลาล่ามูฟให้ความสำคัญกับการทำงานและชีวิติความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หัว...
อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับอัปเดตรายวันของเรา