บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (Cash on Delivery)

     บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD) เป็นบริการที่ให้คนขับช่วยเก็บเงินค่าสินค้าแทนผู้ส่ง


ขั้นตอนการใช้บริการ

(1) ระบุจุดต้นทาง-ปลายทาง
(2) เลือกบริการเสริม "บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (COD)"
(3) ระบุข้อมูล "ชื่อ / เลขบัญชี / ธนาคาร / จำนวนเงินค่าสินค้าที่ให้คนขับเก็บเงินให้" ในช่อง "หมายเหตุ" ทุกครั้ง
(4) เรียกใช้บริการ


ระยะเวลาในการโอนเงิน
  
การโอนเงินคืนผู้ส่ง แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่

(1) กรณีคนขับถึงปลายทางก่อนเวลา 15.00 น. : ทางคนขับจะโอนเงินที่เก็บมาให้ลูกค้าผู้ส่ง ภายในวันเดียวกันกับที่ลูกค้าเรียกใช้บริการ

(2) กรณีคนขับถึงปลายทางหลังเวลา 15.00 น. : ทางคนขับจะดำเนินการโอนเงินที่เก็บให้ลูกค้าผู้ส่ง ภายในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป


*บริการเสริมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าขนส่งที่ปลายทาง โดยหากลูกค้าต้องการให้ปลายทางเป็นผู้ชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถแจ้งกับคนขับได้โดยตรง*