อัตราค่าบริการของเรา

Bike รถมอเตอร์ไซค์
น้ำหนักไม่เกิน: 20 กก.
ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส): 50 × 50 × 50 ซม.
อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 48 บาท
(0-30 กม.): +7.2 บาท/กม.
(31 กม.ขึ้นไป): +14 บาท/กม.
ค่าบริการขั้นต่ำ: 60 บาท
Hatchback รถ 5 ประตู
น้ำหนักไม่เกิน: 100กก.
ขนาดไม่เกิน
(ย × ก × ส):
115 × 115 × 80 ซม.
อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 190 บาท + 12 บาท/กม.
  *ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น
Pickup Truck รถกระบะ
น้ำหนักไม่เกิน: 1,000 กก.
ขนาดไม่เกิน
(ย × ก × ส):
170 × 170 × 170 ซม.
อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 400 บาท + 15 บาท/กม.
  *ค่าขนส่งรวมบริการยกสินค้าขึ้นและลงจากรถโดยคนขับ ณ จุดจอดรับ/ส่งสินค้าเท่านั้น

อัตราค่าบริการเสริม

รถมอเตอร์ไซค์
บริการจัดซื้อของ: 25 บาท
ไป-กลับ: 75 บาท
กล่องบรรจุอาหาร: 0 บาท
วางบิลเดินเอกสาร: 40 บาท
ฝากส่ง
(ไปรษณีย์, รถตู้):
40 บาท
เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง: 40 บาท
เพิ่มจุดส่งของ: 25 บาท
 รถ 5 ประตู
ไป-กลับ 300 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ 150 บาท
เพิ่มจุดส่งของ 50 บาท
รถกระบะ
ไป-กลับ: 300 บาท
ความสูงพิเศษ 1.9 เมตร
(ปกติ 1.7 เมตร)
:
100 บาท
ความยาวพิเศษ 2 เมตร
(ปกติ 1.7 เมตร
):
100 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ: 150 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ+ผู้ช่วย: 350 บาท
เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท
 ค่าบริการเพิ่ม
21:00-23:59 น. รถมอเตอร์ไซค์: 50 บาท
รถ 5 ประตู: 100 บาท
รถกระบะ: 100 บาท
00:00-06:59 น. รถมอเตอร์ไซค์: 100 บาท
รถ 5 ประตู: 200 บาท
รถกระบะ: 200 บาท
ค่าบริการรอเกินเวลา*นับจากเวลาที่คนขับ ไปถึงจุดนัด
กรณีที่คนขับถึงนัด และรอผู้ส่งหรือผู้รับเกิน 25 นาที จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม ดังนี้
ชั่วโมงแรก รถมอเตอร์ไซค์: 50 บาท
รถ 5 ประตู: 100 บาท
รถกระบะ: 100 บาท
ชั่วโมงที่ 2 เป็นต้นไป รถมอเตอร์ไซค์: 100 บาท/ชม.
รถ 5 ประตู: 200 บาท/ชม.
รถกระบะ: 200 บาท/ชม.
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานขนส่ง*
เรียกใช้งาน ภายใน 3 ชม. รถมอเตอร์ไซค์: 50 บาท
รถ 5 ประตู: 190 บาท
รถกระบะ: 400 บาท
เรียกใช้งานล่วงหน้า 3 ชม. ขึ้นไป รถมอเตอร์ไซค์ /รถ 5 ประตู/ รถกระบะ :
ชำระ 50% เฉพาะค่าขนส่งเท่านั้น โดยไม่นับรวมถึงบริการเสริมอื่นๆ

วิธีการขอใบกำกับภาษี

ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีได้ผ่านทางแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอใบกำกับภาษี

ขั้น
อนการขอใบกำกับภาษี

acct-01(resize)*เงื่อนไข :
1. เฉพาะลูกค้าเงินสดเท่านั้น
2. บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบกำกับฯ ให้ ในกรณีที่งานขนส่งเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
3. บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบกำกับฯ ให้ ตามข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในเลขที่งานขนส่งเท่านั้น

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่-อีเมล์สำหรับส่งเอกสาร (ลูกค้าธุรกิจ)

แจ้งเปลี่ยนแปลง ที่อยู่กิจการ
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
แจ้งเปลี่ยนแปลง ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร
 
แจ้งเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม อีเมล์ จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์
 
แจ้งเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม อีเมล์ จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์