อัตราค่าบริการของเรา
Pricing
SG_bike-01-01.png รถมอเตอร์ไซค์
น้ำหนักไม่เกิน: 20 กก.
ขนาดไม่เกิน (ย × ก × ส): 50 × 50 × 50 ซม.
อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 48 บาท
(0-30 กม.): +7.2 บาท/กม.
(31 กม.ขึ้นไป): +14 บาท/กม.
ค่าบริการขั้นต่ำ: 60 บาท
SG_car-01.png รถ 5 ประตู
น้ำหนักไม่เกิน: 100กก.
ขนาดไม่เกิน
(ย × ก × ส):
115 × 115 × 80 ซม.
อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 240 บาท + 12 บาท/กม.
SG_lorry-01-01.png รถกระบะ
น้ำหนักไม่เกิน: 1,000 กก.
ขนาดไม่เกิน
(ย × ก × ส):
170 × 150 × 170 ซม.
อัตราค่าบริการ: เริ่มต้นที่ 450 บาท + 15 บาท/กม.

อัตราค่าบริการเสริม

SG_bike-01-01.png รถมอเตอร์ไซค์
บริการจัดซื้อของ: 25 บาท
ไป-กลับ: 75 บาท
กล่องบรรจุอาหาร: 0 บาท
วางบิลเดินเอกสาร: 40 บาท
ฝากส่ง
(ไปรษณีย์, รถตู้):
40 บาท
เก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง: 40 บาท
เพิ่มจุดส่งของ: 25 บาท
SG_car-01.png  รถ 5 ประตู
ไป-กลับ 300 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ 150 บาท
เพิ่มจุดส่งของ 50 บาท
SG_lorry-01-01.png รถกระบะ
ไป-กลับ: 300 บาท
ความสูงพิเศษ 1.9 เมตร
(ปกติ 1.7 เมตร)
:
100 บาท
ความยาวพิเศษ 2 เมตร
(ปกติ 1.7 เมตร
):
100 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ: 150 บาท
บริการช่วยขนของโดยคนขับ+ผู้ช่วย: 350 บาท
เพิ่มจุดส่งของ: 50 บาท
holiday_charge.png  ค่าบริการเพิ่ม
21:00-23:59 น. รถมอเตอร์ไซค์: 50 บาท
รถ 5 ประตู: 100 บาท
รถกระบะ: 100 บาท
00:00-06:59 น. รถมอเตอร์ไซค์: 100 บาท
รถ 5 ประตู: 200 บาท
รถกระบะ: 200 บาท
waitingtime.png ค่าบริการรอเกินเวลา*นับจากเวลาที่คนขับ ไปถึงจุดนัด
กรณีที่คนขับถึงนัด และรอผู้ส่งหรือผู้รับเกิน 25 นาที จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่ม ดังนี้
ชั่วโมงแรก รถมอเตอร์ไซค์: 50 บาท
รถ 5 ประตู: 100 บาท
รถกระบะ: 100 บาท
ชั่วโมงที่ 2 เป็นต้นไป รถมอเตอร์ไซค์: 100 บาท/ชม.
รถ 5 ประตู: 200 บาท/ชม.
รถกระบะ: 200 บาท/ชม.
OTHER_CHARGE.png ค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานขนส่ง*
เรียกใช้งาน ภายใน 3 ชม. รถมอเตอร์ไซค์: 50 บาท
รถ 5 ประตู: 240 บาท
รถกระบะ: 450 บาท
เรียกใช้งานล่วงหน้า 3 ชม. ขึ้นไป รถมอเตอร์ไซค์ /รถ 5 ประตู/ รถกระบะ :
ชำระ 50% เฉพาะค่าขนส่งเท่านั้น โดยไม่นับรวมถึงบริการเสริมอื่นๆ

*เงื่อนไข :อัตราค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บ เมื่อผู้เรียกใช้บริการทำการยกเลิกงานขนส่งและคนขับได้ไปถึงจุดรับสินค้าที่ระบุไว้แล้ว ผู้เรียกใช้ บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานขนส่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น