นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูล

นับตั้งแต่ที่ท่านเริ่มทำการลงทะเบียนขอใช้บริการในเว็บไซต์ลาลามูฟ หรือแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ ข้อมูลของท่านจะถูกรวบรวมไว้ และในทุกครั้งที่มีคำขอใช้บริการหลังจากการลงทะเบียนใช้งาน จะปรากฏรายการข้อมูลของท่านเป็นลำดับการใช้บริการ ซึ่งในการลงทะเบียนขอใช้บริการนั้น ขอให้ท่านลงชื่อเข้าใช้บริการโดยกรอกข้อมูลชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เป็นสำคัญ เพื่อความสะดวกในการใช้งานหรือการให้บริการที่รวดเร็วและเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างเรากับท่าน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดหรือเข้าใช้งานข้อมูลในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ ผ่านทางโปรแกรม แอป สโตว์ (App Store) และ กลูเกิ้ล เพลย์ (Google Play)  ในกรณีผู้ใช้ยังไม่ประสงค์ลงทะเบียนการใช้บริการ ผู้ใช้สามารถเข้าเยี่ยมชมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเราได้ทางเว็บไซต์ของเราได้ที่  https://www.lalamove.com หรือ กูเกิลเสิร์ช (Google Search) หรือค้นหาที่กลูเกิ้ล ใช้คำว่า “ลาลามูฟ” หรือ “Lalamove”  และในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนการใช้งานแล้ว แต่ภายหลังท่านมีความประสงค์ยกเลิกการใช้งาน ท่านสามารถทำการยกเลิกการใช้งานในเว็บไซต์ลาลามูฟ หรือแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ ได้ด้วยตัวท่านเอง


การใช้งานข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้รายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้                                                                                                    

  1. การปรับปรุงการให้บริการของเราตามความต้องการของท่านเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งการระบุความต้องการและลักษณะการใช้บริการจะช่วยให้เราทราบความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น
  2. สามารถพัฒนาเว็บไซต์ของเราตามคำแนะนำติชมจากท่านได้อย่างรวดเร็ว โดยเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการนำเสนอเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากท่าน
  3. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่านอย่างดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลของท่านจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอใช้บริการ และสนับสนุนความต้องการการของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. จัดการหรือเป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
  5. ใช้ข้อมูลเพื่อมอบสิทธิพิเศษหรือจัดทำโปรโมชั่น ทำแบบสอบถาม การประกวดแข่งขันในกิจกรรมพิเศษ และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีกับเรา ข้อมูลของท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสาธารณะใดๆ จะไม่ถูกนำมาเปิดเผย แลกเปลี่ยน หรือขายข้อมูลให้แก่หน่วยงาใด องค์กรใด หรือบริษัทใดๆ นอกจากท่านอนุญาตให้ทางเรานำข้อมูลมาใช้งาน หรือเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและสิ่งของตามที่มีคำขอใช้บริการของท่าน


การใช้งาน "คุกกี้"

เว็บไซต์ลาลามูฟ หรือแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ ซึ่งใช้ในการให้บริการให้แก่ท่านอาจมีการใช้งานคุ้กกี้ (cookies) แบบดาร์ท (DART) ซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามผ่านทางกลูเกิ้ล (Google) ในฐานะผู้ให้บริการให้แก่บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามนั้นด้วย ในการแสดงโฆษณาต่างๆ บนไซต์ของเราซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของเรา หากท่านไม่ต้องการดูโฆษณาต่างๆ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้งานคุกกี้ แบบดาร์ท ได้โดยเลือกจัดการความเป็นตัวที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของกลูเกิ้ลในอีกช่องทางหนึ่ง


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ในกรณีที่เราอาจมีบุคคลร่วมใช้งานบริการ หรือนำเสนอการให้บริการหรือการให้บริการผู้ใช้งานอื่นที่ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกัน อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างหากและเป็นอิสระจากเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นในบางครั้งเราจึงไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์อื่นที่อาจเชื่อมโยงเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมด เช่น การแสดงโฆษณาต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามเราได้ปกป้องเว็บไซต์ของเรา และให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ของเรา ในส่วนข้อมูลอันสำคัญและเป็นความลับของท่าน ท่านจึงวางใจได้ในส่วนนี้ และท่านสามารถเสนอแนะหรือแนะนำหรือติชมได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลอันเป็นความลับ

ทางเราจะว่าไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นความลับของท่าน และจะไม่ขายข้อมูล แลกเปลี่ยน หรือนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปให้กับบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม นอกจากที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการดูแลเว็บไซต์และในการบริหารจัดการการให้บริการของเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้งานข้อมูลของเรา ซึ่งทั้งหมดอยู่ในการควบคุมบริหารจัดการองค์กรโดยเรา ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ให้คำสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และในกรณีมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อความปลอดภัย เฉพาะที่เป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายหรือตามสิทธิอื่นซึ่งไม่เป็นการอันละเมิดต่อผู้ใช้และเป็นไปตามสิทธิทางกฎหมาย นอกจากข้อมูลส่วนตัวของท่านทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องแต่ไม่เป็นความลับ เพื่อใช้ในการทำการตลาด การโฆษณา และอื่นๆ ในการดำเนินกิจการบริษัท


ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

เป็นข้อสำคัญในการให้บริการของเรา ในการระบุถึงข้อตกลงและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์สำหรับผู้ใช้บริการและการให้บริการนี้ โดยระบุถึงรับส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการของผู้ให้บริการ หน้าที่ผู้ใช้บริการ ความรับผิด ข้อยกเว้นความรับผิด และอื่นๆ ที่กำหนดหรือระบุไว้ในเว็บไซต์ลาลามูฟ หรือแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ ซึ่งทั้งหมดอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะตามความเหมาะสม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ www.lalamove.com


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราอาจขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหรืออาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ามางเว็บไซต์ลาลามูฟ หรือแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือช่องทางอื่นๆ แล้วแต่กรณี ท่านสามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ หรือ ที่เว็บไซต์ www.lalamove.com

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562