บริการช่วยซื้อสินค้า
ลูกค้าสามารถใช้บริการฝากซื้อได้ 1 ร้านค้า* จำนวนเงินไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งคนขับจะดำเนินการชำระค่าสินค้า/บริการให้ล่วงหน้า โดย

1. เลือก “บริการช่วยซื้อ (1 - 1,000 บาท)” เมื่อสินค้าที่ฝากซื้อราคารวมไม่เกิน 1,000 บาท
2. เลือก “บริการช่วยซื้อ (1,001 - 2,000 บาท)” เมื่อสินค้าที่ฝากซื้อราคารวมไม่เกิน 2,000 บาท**
หมายเหตุ :เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

*กรณีมีการใช้บริการฝากซื้อมากกว่า 1 ร้านค้า กรุณาเลือกบริการ “เพิ่มจุดส่ง” (+25 บาท/จุด) เพิ่มเติม
**กรณีสินค้าที่ฝากซื้อ มีมูลค่าเกินวงเงิน 2,000 บาทตามที่บริษัทฯ ระบุ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญหายทุกประการ

วิธีการใช้บริการ
1. กรุณาระบุรายละเอียดของสินค้า จำนวน และราคา ในช่อง “หมายเหตุ” ให้ครบถ้วน
2. เมื่อคนขับดำเนินการขนส่งเสร็จสิ้น กรุณาชำระค่าสินค้าเป็น “เงินสด” ให้แก่คนขับโดยตรง