ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

1.    คำขยายความ

       1.1     "ลาลามูฟ" ในสัญญานี้หมายถึง บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 92/12-13 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
       1.2     "คนขับรถที่เข้าร่วม" ในสัญญานี้หมายถึง คนขับรถมอเตอร์ไซค์ คนขับรถกระบะ และคนขับรถยนต์ 5 ประตูที่ตกลงรับงานส่งของผ่านทางแอพพลิเคชั่น ของลาลามูฟ
       1.3     "การบริการ" ในสัญญานี้หมายถึง การให้บริการข้อมูลของผู้ต้องการส่งของและรายละเอียดการส่งของแก่คนขับที่เข้าร่วม และการให้บริการข้อมูลของคนขับรถที่ตกลงรับงานส่งของแก่ผู้ต้องการส่งของ
       1.4     “การขนส่ง”ในสัญญานี้หมายถึง การขนส่งโดยคนขับรถที่เข้าร่วม ตามการเรียกใช้บริการจากลูกค้า ผ่านทางแอพพลิเคชัน และเว็บไซต์ ของลาลามูฟเท่านั้น
       1.5     “ลูกค้า” ในสัญญานี้หมายถึง ผู้ที่เรียกใช้บริการขนส่งโดยคนขับรถที่เข้าร่วม ผ่านแอพพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของลาลามูฟ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผู้ส่ง” หรือ “ผู้เรียกร้อง” ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง
       1.6     “แอพพลิเคชัน” ในสัญญานี้หมายถึง แอพพลิเคชั่น Lalamove : Fast & Reliable Delivery App สำหรับลูกค้า และ แอพพลิเคชัน Lalamove Driver สำหรับพนักงานขับรถที่เข้าร่วม ซึ่งเปิดให้สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง App Store และ Play Store
       1.7     “เว็บไซต์” ในสัญญานี้หมายถึง https://www.lalamove.com
       1.8    "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ในสัญญานี้หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียดในเว็บไซต์ และแอพพลิเคชันของลาลามูฟ ซึ่งมีอาจมีการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ

2.    ความรับผิดชอบของลูกค้า

       2.1     ลูกค้ายอมรับว่าคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือได้รับมอบอำนาจในการเคลื่อนย้ายสิ่งของนั้นๆ จากผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของลาลามูฟในฐานะเจ้าของสิ่งของหรือในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนเจ้าของสิ่งของนี้
       2.2     ลูกค้าตกลงที่จะรับประกันว่าสิ่งของที่ส่งได้มีการบรรจุอย่างมิดชิด โดยไม่มีชิ้นส่วนใดถูกแกะหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ก่อนการขนส่ง
       2.3     ลูกค้าตกลงที่จะรับประกันว่าสิ่งที่ส่งได้มีการบรรจุอย่างเหมาะสม สำหรับการส่งดังต่อไปนี้:
                 2.3.1     สำหรับการส่งของที่อาจแตกหักได้ สิ่งของต้องได้รับการห่อหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการกระแทก ซึ่งอาจเกิดเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่ง และห่อบรรจุของต้องมีการแปะหรือเขียนป้ายชัดเจน ว่าสิ่งของนี้เป็นสิ่งของที่อาจแตกหักได้
                 2.3.2     สำหรับการขนส่งสิ่งของที่ห้ามหักงอ สิ่งของต้องได้รับการห่อหุ้มด้วยวัสดุที่ปกป้องการหักงอของของ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่ง และห่อบรรจุของต้องมีการแปะหรือเขียนป้ายชัดเจนว่า สิ่งของนี้เป็นสิ่งของที่ห้ามหักงอ
       2.4     ลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดในการขนส่ง ดังต่อไปนี้
                 2.4.1     ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ ของลูกค้าผู้ส่ง
                 2.4.2     ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ ของผู้รับ
                 2.4.3     ข้อควรระวังในการขนส่ง เช่น ของที่อาจแตกหักได้ ของสด ของที่ห้ามหักงอ เป็นต้น ตามควรแก่สินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ
                 2.4.4     ในกรณีทีมีการเรียกเก็บค่าสินค้าปลายทาง ให้ใส่จำนวนเงินที่เรียกเก็บในช่องหมายเหตุ เพื่อความถูกต้องและ รวดเร็วในการตรวจสอบ และประสานงาน
        2.5     ลูกค้ายอมรับว่าสิ่งของและการขนย้ายสิ่งของของคุณเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย คนขับรถเข้าร่วมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับงานส่งของวัตถุที่ผิดกฏหมาย สิ่งของที่เสื่อมเสียง่าย สิ่งของมีคมหรือมีอันตราย และวัตถุไวไฟ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้ คนขับรถเข้าร่วม จะไม่ทำการเปิดบรรจุภัณฑ์ ของสิ่งของที่ได้รับมา และจะไม่รับผิดชอบใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งสิ่งของนั้น

3.    สินค้าต้องห้าม

       สินค้าดังต่อไปนี้ ลาลามูฟไม่รับขนส่งไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้อห้ามนี้เป็นผลมาจากนโยบายของบริษัท หลังจากที่ได้พิจารณาในแง่ของการดำเนินการ กฎหมาย และการบริหารความเสี่ยงแล้วอย่างถี่ถ้วน
      
3.1     สัตว์มีชีวิต
       3.2     สัตว์ที่ถูกล่า หรือ ชิ้นส่วนสัตว์ เช่น งาช้าง และหูฉลาม หรือชิ้นส่วนที่หลงเหลือของสัตว์ หรือสินค้าที่มีสัตว์เป็นส่วนประกอบ และสินค้าที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ หรือสินค้าที่ต้องห้ามจากการเคลือนไหวของ CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) สิ่งที่อยู่ในสนธิสัญญาและ/หรือกฎหมายท้องถิ่น
       3.3     ชิ้นส่วนมนุษย์ หรือเถ้ากระดูก
       3.4     อาวุธปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรืออุปกรณ์จุดระเบิด
       3.5     สินค้าผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอมแปลงหรือสารเสพติด ทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือบทบัญญัติใดๆ ของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศใดๆ แม้มีไว้ในครอบครองหรือขนส่งชิปเมนท์โดยผิดกฎหมาย
       3.6     สินค้าปลอมแปลง นโยบายความปลอดภัยของลาลามูฟไม่อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าเทียม หรือสินค้าปลอมแปลงผ่านบริการของลาลามูฟ ลาลามูฟไม่มีความประสงค์ที่จะข้องเกี่ยวกับสินค้าปลอมแปลง และหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบ นอกจากสินค้าดังกล่าวจะถูกยึดแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับบทลงโทษด้วยเช่นกัน

4.    การสูญเสียและความเสียหาย

       4.1     ในกรณีที่ลาลามูฟหรือคนขับเข้าร่วมพบว่าสิ่งของที่ถูกส่งได้มีการสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ทางลาลามูฟ หรือคนขับรถเข้าร่วมจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างเร็วที่สุด เพื่อสอบถามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไป ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งในการแก้ปัญหาของลูกค้า ในกรณีที่วิธีการนั้นนอกเหนือความสามารถของคนขับ และหรือไม่ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุและผลอันสมควร
       4.2     ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับการแจ้งถึงการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาตามดุลยพินิจ อาทิเช่น การส่งของให้แก่ผู้รับอีกครั้ง การตีของกลับ หรือการกักกันของไว้ ซึ่งทางลาล่ามูฟจะแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป
       4.3     ค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่มีผลสืบเนื่องจากข้อ 4.1 และ 4.2 ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า นอกจากการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนขับรถ หรือ การเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาของลาลามูฟ

5.    ข้อยกเว้นในความรับผิดชอบของลาล่ามูฟ

       5.1     ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายและการการสูญเสียทุกประการ ซึ่งสืบเนื่องหรือมีความเกี่ยวของจาก:
                 5.1.1     การส่งของที่ระบุไว้ในข้อ 2.5
                 5.1.2     การหลงลืมของลูกค้าในการแจ้งข้อระวังในการขนส่ง ตามที่ได้แจกแจงในข้อ 2.3 และ 2.4.3 และการไม่ระบุข้อควรระวังให้ชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ ใบขนส่ง และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน
                 5.1.3     การบิดเบี้ยว ความเสื่อมในการใช้งาน การระเบิด การแตกหัก การเสื่อมสภาพ การเหี่ยวเฉา การหลอมละหลายของสิ่งของ
                 5.1.4     ความล่าช้าในการส่งที่เกิดจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ
                 5.1.5     เหตุการณ์ซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของลาลามูฟ เช่น สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง สงคราม อุบัติเหตุ การจราจรติดขัด ยานยนต์เสียหาย และเหตุการณ์อื่นที่มิอาจรู้ล่วงหน้าได้
                 5.1.6    ความผิดพลาดหรือการละเลยของบุคคลอื่น เช่น โดยผู้รับของ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือโดยตัวแทนที่ได้รับการว่าจ้าง หรือได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนจากลูกค้า
                 5.1.7     การส่งสินค้าประเภทอาหารทุกชนิด กระเช้า และดอกไม้ โดยรถมอเตอร์ไซค์ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์นั้นไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง หรือไม่มีการป้องกันโดยลูกค้าผู้ส่งตามที่ควร
                 5.1.8     การเสียหายใดๆซึ่งเกิดจากคนขับรถที่เข้าร่วม โดยไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขนส่ง
                 5.1.9     กรณีมีผู้ที่ใช้ถนนได้รับความเสียหาย อันเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่มีข้อมูลที่ระบุชี้ชัด และไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุ หรือหากมีข้อมูลแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทางลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยติดตามคนขับรถร่วมเพื่อมารับผิดชอบจากกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
                 5.1.10    กรณีที่ผู้ติดต่อไม่มีข้อมูลการขนส่งตามที่ลาลามูฟกำหนด เพื่อต้องการติดตามสินค้าต่างๆ ทางลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบสินค้าหรือความสียหายที่เกิดขึ้น
       5
.2     ผลกระทบหรือความเสียหายทางอ้อมใดๆก็ตาม ซึ่งอาจรวมไปถึงการสูญเสียรายได้ หรือผลกำไรของธุรกิจ การสูญเสียโอกาสในการทำเงินหรือลดต้นทุน หรือผลกระทบอื่นๆที่อาจตามมาในภายหลัง อันเกิดจากการขนส่งโดยลาลามูฟ ถึงแม้ว่าลาลามูฟและพนักงานขับที่เข้าร่วมได้รับทราบถึงความเสี่ยงเหล่านี้ ก่อนการรับ-ส่งของในเที่ยวการขนส่งนั้นๆ
       5.3     ความล่าช้าในการขนส่งที่เกิดจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
       5.4     ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบใดๆก็ตามต่อสิ่งของ ก่อนการรับของจากลูกค้าเพื่อทำการจัดส่ง

6.    การเรียกร้องค่าเสียหาย

       6.1     การเรียกร้องต้องมีการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่การขนส่งเสร็จสิ้น มิฉะนั้นลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
       6.2     การพิจารณาความเสียหายต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเคลมสินค้า ที่มีระบุไว้ในแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ ของลาลามูฟ
       6.3     การเรียกร้องต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดด้านล่างโดยส่งมาที่อีเมล info.th@lalamove.com โดยมีการระบุเลขที่งานขนส่ง และ ข้อมูลติตต่อของผู้เรียกร้อง หลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงิน รูปถ่ายสินค้าที่เกิดความเสียหาย และ สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะให้ชำระค่าเสียหาย
       6.4     การเคลมค่าเสียหาย สามารถทำได้แค่เพียงหนึ่ง 1 ครั้งต่อเที่ยวการขนส่ง โดยจะมีการจ่ายชดเชยความเสียหายให้ครบในงวดเดียว หลังจากที่การพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
       6.5     ลาลามูฟจะรับผิดชอบตามขอบเขตที่ได้แจกแจงข้างต้นนี้ ตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 3,000 บาท สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ หรือ ตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 7,000 บาท สำหรับรถกระบะและรถยนต์ 5 ประตู
       6.6     การพิจารณาโดยลาลามูฟและบริษัทประกันภัย ใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ หรือ แล้วแต่กรณี นับจากเวลาที่ลาลามูฟได้รับข้อมูลประกอบการเคลมสินค้าจากผู้เรียกร้องครบถ้วน
       6.7     ลาลามูฟจะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เรียกร้องในรูปแบบการโอนเงิน หรือทดแทนสิ่งของที่เสียหาย ในมูลค่าตามที่ลาลามูฟประเมินและไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5

7.    การประกันการชดใช้ค่าเสียหาย

       7.1     ลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากความต้องการ การเรียกร้อง การกระทำ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าปรับ หรือภาษีต่างๆที่อาจเกิดขึ้น หรือมีผลเกี่ยวข้องกับการให้บริการของลาลามูฟ
       7.2     ลาลามูฟขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในอนาคตโดยจะแจ้งให้คุณทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.lalamove.com
       7.3     ลาลามูฟขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

8.    การหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่าย

       8.1     ลูกค้าเงินสด ไม่สามารถหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่ายได้ หากลูกค้ามีความประสงค์จะหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่าย จะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีเพื่อเป็นลูกค้าธุรกิจกับทางบริษัทฯ เท่านั้น
       8.2     ลูกค้าธุรกิจ สามารถหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่ายได้ 1% จากจำนวนเงินที่เติมเข้าระบบ ในกรณีที่ลูกค้าเติมเงินผ่านแอปพลิเคชั่น ระบบจะทำการหักภาษีค่าขนส่ง ณ ที่จ่าย 1% ให้อัตโนมัติ
       8.3     ลูกค้าหัก ณ ที่จ่ายค่าขนส่ง 1% กรุณาออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และจัดส่งให้กับทางบริษัทฯ ตามชื่อ-ที่อยู่ ดังนี้
                 บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
                 92/12-13 อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ
                 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
                 เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105557170242
       8.4     กำหนดการจัดส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ทางไปรษณีย์)
                 8.4.1     การเติมเงิน : บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วันหลังจากวันที่เติมเงิน
                 8.4.2     การใช้งาน : บริษัทฯ จะทำการสรุปยอดการใช้งานรายเดือนและออกใบกำกับภาษีโดยรวมยอด
       8.5     บริษัทฯ ดำเนินการส่งสรุปรายงานการใช้งานรายเดือน (Monthly Statement) ให้ลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน ในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป
       8.6     กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กิจการใหม่, ที่อยู่จัดส่งเอกสาร และอีเมล์ในการจัดส่งเอกสาร สามารถดำเนินการแจ้งได้ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
                 8.6.1     แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่กิจการ : http://bit.ly/2MpFwhI
                 8.6.2     แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร : http://bit.ly/2MtAT5f
                 8.6.3     แจ้งเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มอีเมล์จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://bit.ly/2HLFqx9
       8.7     ช่องทางการติดต่อฝ่ายบัญชีเรื่องใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และการเติมเงิน สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-0345252 ต่อ 5
       8.8     ข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุดวันที่ 19 มีนาคม 2561
*ให้ยึดข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการฉบับภาษาไทยนี้ไปก่อนจนกว่าฉบับภาษาอังกฤษจะแล้วเสร็จ