Điều khoản & Điều kiện sử dụng Dịch Vụ Lalamove

Với tư cách là "Người Dùng" của ứng dụng Lalamove, bạn vui lòng đồng ý và tuân thủ các điều khoản sử dụng sau:

 

1. Định nghĩa 

 

- "Lalamove" có nghĩa là Công ty TNHH Lalamove Vietnam, được thành lập tại Việt Nam với Mã Số Thuế 0314790969, có trụ sở đăng ký tại 327-329 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- "Phương Tiện Tham Gia" có nghĩa là các phương tiện giao thông được sử dng bởi Tài Xế để thực hiện Dch V.

- “Chuyển Phát Viên” hoặc “Tài Xế” là nhân viên giao hàng của Lalamove và là cá nhân thực hiện Dịch Vụ.

- “Dịch Vụ” đề cập đến các hoạt động do Lalamove quản lý để phân phối thông tin chi tiết về nhu cầu giao hàng của bạn bằng các phương tiện được cung cấp bởi Lalamove thông qua Ứng Dụng, giúp bạn tìm kiếm các Tài Xế hỗ trợ và cung cấp các thông tin khác về Tài Xế tham gia có liên quan, hành trình hoặc tiến độ giao hàng và lịch sử sử dụng các Dịch Vụ.

- "Qung Cáo" có nghĩa là thông báo khuyến mi xuất hiện trên thiết bdi động ca bn trong quá trình hoạt động ca Ứng Dng Lalamove.

- "Bưu Kiện" nghĩa là tất cả các gói, kiện hàng được chấp nhận giao hàng và chuyển phát hợp pháp bởi các Tài Xế theo sự điều hành của Lalamove thông qua việc sử dụng Ứng Dụng Lalamove. Đơn vị tính của Bưu Kiện được tính thành 1 (một) kiện hoặc gói hàng được đóng, dán hoặc niêm phong bởi Người dùng, bất kể bên trong Bưu kiện có bao nhiêu hiện vật.

- "Tiêu chuẩn dịch vụ chuyển phát gói, kiện": là tiêu chuẩn về chất lượng Dịch vụ gói, kiện do Lalamove công bố và cam kết với Người dùng.

- "Dịch vụ gói, kiện": là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp Bưu Kiện bằng Ứng Dụng Lalamove được thực hiện bởi Chuyển Phát Viên, từ địa điểm của Người Dùng hoặc địa điểm Người Dùng yêu cầu đến địa điểm nhận theo thông tin được ghi nhận tại Ứng Dụng Lalamove trong phạm vi liên tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với thời gian vận chuyển nội thành không quá 60 phút tính từ lúc nhận Bưu Kiện.

- "Người Dùng": là (các) cá nhân, tổ chức có nhu cầu chuyển phát Bưu Kiện; ký kết Hợp đồng cung ứng và sử dụng Dịch Vụ với Lalamove để chuyển phát Bưu Kiện; sử dụng Ứng Dụng Lalamove để chuyển phát Bưu Kiện.

- "Người Nhận": là (các) cá nhân, tổ chức có tên tại ô/khung/phần ghi tên "Người Nhận"; hoặc là bên trực tiếp nhận Bưu Kiện thay cho Người Nhận khi Người Nhận không thể trực tiếp nhận Bưu Kiện. 

- “Ứng Dụng Lalamove” là Ứng Dụng điện tử trên thiết bị di động do Lalamove phát triển, vận hành và quản lý nhằm kết nối giữa Tài Xế và Người Dùng khi Người Dùng có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ.

- “Phí Dịch Vụ” là chi phí phải trả khi sử dụng Dịch Vụ.

Phí Dịch Vụ được tính dựa theo bảng giá Lalamove niêm yết trên Hệ Thống và được công khai:

TP.HCM: https://www.Lalamove.com/vietnam/hcmc/vi/pricing.

HN: https://www.Lalamove.com/vietnam/hanoi/vi/pricing

- Hệ Thống” là cổng thông tin (Website), Ứng Dng Lalamove và toàn bộ các Hệ Thống thông tin khác do Lalamove qun lý về nội dung, hoạt động; được sử dụng để cung cấp, công bố thông tin liên quan đến Dch Vvà các thông tin liên quan.

 

2. Lalamove cung cấp mạng lưới vận chuyển dựa trên nền tảng Ứng Dụng Lalamove trên điện thoại thông minh và Website. Thông qua mạng lưới này, bất kỳ ai có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ đều có thể sử dụng Ứng Dụng Lalamove để được kết nối trực tiếp với Tài Xế (đã được Lalamove xác nhận trong vai trò Tài Xế) để thực hiện Dịch Vụ.

 

Khi tham gia vào mạng lưới vận chuyển ca Lalamove, chúng tôi (Lalamove) hiểu và xem rằng bn (“Người Dùng” hay “Khách Hàng) đã đọc, tìm hiểu, và chấp nhận đồng ý sử dng Ứng Dng Lalamove, Dch Vụ theo các quy định tại Điều Khon và Chính Sách này. Điều Khon và Chính Sách (“Điều Khoản và Chính Sách”) này được xem như một thỏa thuận giữa Lalamove và Người Dùng.

 

Điều Khoản và Chính Sách này có thể thay thế bất kì thỏa thuận, thương lượng khác đối với những đối tượng được bảo hộ. Trừ trường hợp Lalamove và Người Dùng có thỏa thuận khác, Điều Khoản và Chính Sách này cũng sẽ được ưu tiên áp dụng hơn bất kì thỏa thuận nào giữa Lalamove và Người Dùng, dù bằng văn bản hay lời nói.

 

3. Trừ khi trường hợp có tha thuận hay được quy định khác, việc tham chiếu, trích dẫn hay dẫn gii bất knội dung của điều khoản, quy định hay nguyên tắc nào đều sẽ được xem là việc tham chiếu, trích dẫn hoặc dẫn giải các quy định ca Điều Khon và Chính Sách này.

 

4. Thông tin đơn hàng bao gồm tất cdữ liệu được Lalamove yêu cầu cho một đơn hàng như sau:

 

 • Thông tin ca người gửi hàng (Tên, Số điện thoại, Địa chỉ).
 • Thông tin ca người nhận hàng (Tên, Số điện thoại, Địa ch).
 • Dch Vcộng thêm: Người Dùng chn các lựa chn theo nhu cầu.
 • Ghi chú: Giá trtiền cần Tài Xế ứng trước, cảnh báo, hướng dẫn thêm về đơn hàng.
 • Mã khuyến mãi: Trong trường hợp có chính sách khuyến mã, nếu Người Dùng không nhập mã khuyến mãi, chúng tôi mặc nhiên ghi nhận phí vận chuyển hiện thtrên Ứng Dng Lalamove.

 

Quyền lợi và Trách nhiệm của Người Dùng

 

1. Người Dùng được phép cài đặt Ứng Dng Lalamove trên thiết bdi động cá nhân cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

 

2. Người Dùng được bo mật các thông tin cá nhân theo quy định bo mật ca Lalamove (xem thêm Chính Sách Bo Mật).

 

3. Người Dùng chcó thể truy cập Dch Vbằng cách sử dụng phương tiện hoặc thiết bị được cho phép. Người Dùng có trách nhiệm kiểm tra để đảm bo rằng Người Dùng ti về đúng Ứng Dng Lalamove cho thiết bca mình. Lalamove skhông chu trách nhiệm nếu Người Dùng không có thiết bị tương thích hoặc nếu Người Dùng ti sai phiên bn Ứng Dng Lalamove cho thiết bca mình. Lalamove có quyền chấm dứt Dch Vvà việc sử dng Ứng Dng Lalamove nếu Người Dùng sử dng Dch Vhoặc Ứng Dng Lalamove trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.

 

4. Người Dùng schu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dng tài khon ca mình trên Ứng Dng Lalamove (“Tài Khon”).

 

5. Người Dùng sthanh toán Phí Dch Vbằng phương thức thanh toán Người Dùng chn lựa theo số tiền thể hiện trên Ứng Dng Lalamove ti thời điểm Người Dùng sử dng Dch V.

 

6. Người Dùng phải đảm bảo rằng Bưu Kiện được đóng gói đầy đủ để tránh bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, đóng gói, niêm phong Bưu Kiện, không để bị rách, hư hỏng. Người Dùng có nghĩa vụ đóng gói kỹ các đơ̛n hàng dễ vỡ hay dễ gãy và dán ghi chú lên rõ ràng. Tài Xế có quyền từ chối nhận Bưu Kiện nếu Bưu Kiện không thỏa mãn các điều kiện tại điều này hoặc các quy định tại Điều Khoản và Chính Sách.

 

7. Người Dùng phải kiểm tra và xác nhận Tài Xế nhận Bưu Kiện của mình. Các khiếu nại chỉ được Lalamove tiếp nhận khi các thông tin Người Dùng cung cấp khớp với chi tiết đơn hàng trên Hệ Thống.

 

8. Trong trường hợp Người Dùng mất điện thoi hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký Tài Khoản, Người Dùng có nghĩa vụ thông báo cho bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) của Lalamove để tiến hành thtục thay đổi hoặc tm thời chặn các giao dch có liên quan giúp Người Dùng qun lý quá trình sử dng Dch Vca mình. Lalamove skhông chu trách nhiệm hoặc gii quyết khiếu ni trong trường hợp Người Dùng không thông báo cho Lalamove dẫn đến việc có bên thứ ba sử dng Tài Khoản đó của Người Dùng để thực hiện yêu cầu.

 

9. Người Dùng sẽ không được ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ.

 

10. Người Dùng schu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hàng hóa mà mình yêu cầu Tài Xế thực hiện Dch V.

 

11. Người Dùng không được phép thuê, cho thuê, cấp phép li, phân phối hay chuyển giao bn sao ca Ứng Dng Lalamove hoặc giấy phép sử dng Ứng Dng Lalamove cho bất kbên thứ ba nào.

 

12. Người Dùng không được sửa đổi, điều chnh, can thiệp kthuật, tháo rời, dch Ứng Dng Lalamove hoặc to ra các sn phẩm phát sinh dựa trên Ứng Dng Lalamove.

 

13. Người Dùng không được làm gián đoạn hoạt động bình thường ca Ứng Dng Lalamove, hoặc sử dng bất kỳ phương pháp nào để xuất hoặc sửa đổi mã nguồn ca Ứng Dng Lalamove.

 

14. Người Dùng không được tải lên hoặc gửi bất kỳ loại virus máy tính, hoặc mã độc hại nào.

 

15. Ngoài giấy phép sử dng Ứng Dng Lalamove được cấp ti khon 2, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho Người Dùng, và quyền sở hữu Ứng Dng Lalamove và tất ccác quyền khác được Lalamove và các nhà cung cấp bảo lưu rõ ràng.

 

16. Trong trường hợp Người Dùng vi phm hoặc Lalamove nhận thấy Người Dùng có dấu hiệu vi phm, Lalamove có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản ca Người Dùng mà không cần phi lấy ý kiến hay được sự đồng ý ca Người Dùng hoặc bên thứ ba nào khác. Đồng thời, Lalamove có toàn quyền quyết định về việc cho phép Người Dùng được tái đăng ký Tài Khon mới sau khi vi phm.

 

Dịch Vụ Giao Hàng

 

1. Thông qua Ứng Dng Lalamove, Lalamove sphân bổ, điều hành và kiểm soát thông tin đơn hàng ca Người Dùng và chi tiết về chuyến đi cũng như Phương Tiện Tham Gia mà Người Dùng yêu cầu đến các Tài Xế để Tài Xế chấp nhận và tiến hành thực hiện Dch V.

 

2. Người Dùng đồng ý và xác nhận rằng Lalamove không phải là đại lý hoặc đại diện ca Người Dùng.

 

3. Người Dùng phi bo vệ tên đăng nhập và mật khẩu nào mà Lalamove có thể cung cấp liên quan đến Ứng Dng Lalamove và các Dch Vụ và không được tiết lộ cho bên thứ ba.

 

4. Lalamove shiểu rằng người nào sử dng Ứng Dng Lalamove trên thiết bị di động ca bn dưới tên đăng nhập và mật khẩu ca bn slà bn hoặc ai đó được bn y quyền.

 

Dịch Vụ Thu Hộ

 

1. Phương thức thanh toán:

 

A. Khi đến lấy hàng, Tài Xế ứng trước cho Người Dùng tiền thu hộ (nếu có) bằng tiền mặt, sau khi khấu trừ các phí Người Dùng đảm nhận mà chưa được thanh toán trước. Người Dùng hoàn toàn có quyền từ chối Tài Xế và yêu cầu Tổng đài CSKH kết nối với Tài Xế mới nếu Tài Xế nhận đơn không đáp ứng đủ tiền thu hộ. Trường hợp Người Dùng và Tài Xế có giao dch riêng, ngoài kiểm soát ca Lalamove, Lalamove stừ chối hỗ trợ.

 

B. Trường hợp trả trước các loi phí, Người Dùng thực hiện qua ví điện tử trả trước trên Hệ Thống Lalamove và nhận tiền ứng trước bằng tiền mặt từ Tài Xế theo như giá trị đơn hàng, Tài Xế sau đó sẽ nhận lại phần tiền ứng từ phía Người Nhận.

 
2. Tổng số tiền thu hộ không vượt quá 3.000.000 (ba triệu đồng) trên mỗi lần giao dch. Với giá trị cao hơn, Lalamove stừ chối hỗ trợ.
 
3. Trường hợp hy, hoàn trả đơn hàng:
 
 A. Trường hợp Người Dùng đã thanh toán: khi nhận lại đơn hàng, Người Dùng phi thanh toán số tiền thu hộ đã được ứng trước cộng thêm 70% phí quãng đường của chiều đi cho Tài Xế.
 
 B. Trường hợp Người Nhận chu phí vận chuyển: khi nhận lại đơn hàng, Người Dùng phi thanh toán số tiền thu hộ đã được ứng trước, 100% phí vận chuyển và thêm 70% phí quãng đường của chiều đi cho Tài Xế.
 
C. Trường hợp được coi là hủy đơn hàng:
 • Người Nhận từ chối lấy hàng.

 • Theo yêu cầu trực tiếp từ phía Người Dùng.
 • Tài Xế giao hàng không liên lạc được với Người Nhận quá 3 lần liên tc trong  20 phút.
D. Lalamove sẽ không tính phí trả lại trong trường hợp cụ thể này:
 • Nếu không liên lạc được Người Dùng, hàng hóa sẽ được trli văn phòng Lalamove
 • Một khi hàng hoá ở ti văn phòng Lalamove, Người Dùng phi tự sắp xếp và thanh toán phí trli hàng
 • Không có tuchn hoàn trtự động.
 

Quy định về Ví điện tử

 

1. Việc np tiền sẵn vào Ví điện tử Lalamove stạo điều kiện thuận lợi cho Người Dùng, tối đa các lợi thế về thanh toán không dùng tiền mặt.

 

2. Người Dùng có thể np tiền vào Ví điện tử bằng cách liên kết các loi thtín dng, thghi nợ quốc tế (Credit/Debit từ Visa/Mastercard/JCB/Amex), chuyển khon, hoặc các hình thức khác được Lalamove hỗ trợ.

 

3. Số dư trên ví được sử dụng để thanh toán phí vận chuyển ca các đơn hàng được thiết lập trên Ứng Dng Lalamove Lalamove và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hình thức chuyển khon khác.

 
Quy định về hàng hóa
 

1. Người Dùng thực hiện tất ccông việc cần thiết trong việc sắp xếp, đóng gói, ghi chú hàng hóa và thông báo trước cho Tài Xế giao hàng về đặc tính hàng hóa cần lưu ý khi vận chuyển.

 

2. Kích thước gói hàng: Tuỳ thuộc vào quy định về kích thước và khối lượng gói hàng của từng loại xe đã được cung cấp tại Website và Ứng Dụng Lalamove.

 

3. Các chng loi hàng hóa thuộc nhóm bcấm vận chuyển theo pháp luật Việt Nam hoặc btừ chối vận chuyển như sau:

 • Tiền dưới mi hình thức.
 • Các chất ma túy tiền ma túy, các chất kích thích thần kinh.
 • Vũ khí đạn dược, trang thiết bkthuật quân sự (súng, đao, kiếm, dao kéo, phù hiệu....).
 • Các loi vật liệu nổ, chất dễ cháy, các chất gây nguy hiểm, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.
 • Các loi hóa chất, tiền chất bcấm.
 • Các loi hàng hóa, tài liệu vi phạm các quy định của Nhà nước về hàng cấm gửi, cấm xuất khẩu.
 • Động vật sống như thú cưng, gia súc, gia cầm, động vật hoang dã, các loại động vật bị nhà nước cấm kinh doanh mua bán.
 • Các mặt hàng khác xác nhận ti thời điểm mua hàng hoặc vận chuyển.
 • Hàng hóa có thể gây nguy hại cho nhân viên khai thác, phương tiện vận chuyển và các loi khác.
 • Các loi vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu (kể ccác loại văn hóa phẩm đồi try, phản động, mê tín dị đoan...).
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử).
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
 • Các mặt hàng có giá trị cao như các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim...), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý, v.v.
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
 • Bản gốc của hồ sơ, bản vẽ, tài liệu, ghi âm điện tử hoặc hóa đơn mà chưa được sao lưu, cất giữ. Tài Xế có quyền yêu cầu, kiểm tra hàng hóa từ người gửi hàng trước khi vận chuyển và có quyền từ chối những đơn hàng không thỏa mãn các quy định tại Điều Khoản và Chính Sách này.

Trường hợp Tài xế kiểm tra Bưu Kiện và phát hiện là hàng cấm, hàng lậu thì Tài Xế có quyền không chấp nhận vận chuyển Bưu Kiện. Người Dùng, Người Gửi Hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho việc sử dụng Dịch Vụ của Lalamove để vận chuyển những hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm pháp luật khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện.

 

Quy trình Tiếp nhận và Xử lý khiếu nại

1. Đối tượng được khiếu nại

A. Người sử dụng Dịch vụ gói, kiện:

- Tổ chức, cá nhân có tên trong phần địa chỉ Người Gửi, Người Nhận ghi trên bưu gửi, phiếu gửi.
- Tổ chức, cá nhân ký hợp đồng sử dụng Dịch Vụ với Lalamove Vietnam.

 

B. Người đại diện hợp pháp của người sử dụng Dịch Vụ, bao gồm:

-  Người đại diện theo pháp luật:
 • Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.
 • Người giám hộ đối với người được giám hộ.
 • Người được pháp luật chỉ định đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Người đứng đầu tổ chức có quyền đại diện cho tổ chức theo quy định của pháp luật.
 • Những người khác theo quy định của pháp luật.
 • Người đại diện theo ủy quyền.
  Tổ chức, cá nhân, người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác thực hiện việc khiếu nại.
  Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được người sử dụng dịch vụ ủy quyền.


2. Xử lý khiếu nại

Khi có bất kkhiếu ni gì về Dch Vgiao hàng ca Lalamove, Người Dùng có thể sử dng 1 trong 3 cách sau:

o Liên hệ Hotline (028) 73046686.
o Email: support.vn@lalamove.com .
o Mục “Tư Vấn Trực Tuyến ” trên Ứng Dụng Lalamove.

 

3. Lalamove strực tiếp gii quyết khiếu ni ca Người Dùng.

 

4. Trường hợp Người Dùng khiếu ni về thái độ hoặc hành vi ca Tài Xế, Lalamove sgii quyết khiếu ni ca Người Dùng, đồng thời Lalamove sxử lý, trao đổi li với Tài Xế và xử lý chế tài theo quy định ca Lalamove. Bên cnh đó, đối với trường hợp lăng mạ, ẩu đả (nếu có), Lalamove khuyến cáo Người Dùng trình báo Cơ quan chức năng về hành vi vi phm dân sự theo quy định ca Bộ luật Dân sự.

 

5. Trường hợp Người Dùng khiếu ni về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa, hoặc hàng hóa bphát chậm so với thời gian toàn trình Lalamove đã cam kết, Lalamove sgii quyết theo trình tự các bước bên dưới:

o Bước 1: Lalamove sxác minh vviệc đã xảy ra, điều tra thông tin được cung cấp từ phía Người Dùng và Tài Xế trong vviệc khiếu ni.

o Bước 2: Lalamove thông tin li cho Khách Hàng về đề xuất gii quyết trong thời gian từ 1 đến 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu ni ca Người Dùng. Thời gian gii quyết khiếu ni tối đa là 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu ni ca Người Dùng.

o Bước 3: Trong trường hợp thông tin xác minh xác định lỗi thuộc về Tài Xế, Lalamove có trách nhiệm bồi thường cho Người Dùng đúng theo quy định ca Công Ty và phù hợp với pháp luật hiện hành.

o Bước 4: Lalamove stiến hành chế tài Tài Xế theo quy định ca Lalamove.

 

6. Việc xử lý khiếu nại được quy định như sau:

A. Khi xy ra vviệc, thời hiệu khiếu nại như sau:
   • 06 (Sáu) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian hành trình của Bưu Kiện đối với khiếu nại về việc mất Bưu Kiện, chuyển phát Bưu Kiện chậm so với thời gian hành trình đã công bố; trường hợp thời gian hành trình của dịch vụ chưa được công bố thì thời gian hày được tính từ ngày sau ngày Bưu Kiện được chấp nhận.

   • 01 (Một) tháng kể từ ngày Bưu Kiện được phát đối với khiếu nại về việc Bưu Kiện bị mất mát, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến Bưu Kiện.

 

B. Việc yêu cầu Người Dùng gửi khiếu ni theo thời gian trên nhằm đảm bo việc xử lí ca Lalamove kp thời, chính xác, đúng người, đúng việc cũng như tránh các trường hợp không thể liên lc hoặc truy tìm Tài Xế hoặc Người Dùng, hoặc xác minh các thông tin ca khiếu ni khi Người Dùng gửi khiếu ni trễ hơn thời gian quy định tại điều này.

 

C. Lalamove stiến hành gii quyết khiếu ni trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận khiếu ni. Thời gian gii quyết khiếu ni tối đa không quá 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu ni. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi hai Bên thống nhất phương án bồi thường, Lalamove sthanh toán cho Người Dùng. Chính sách bồi thường thiệt hi hàng hóa Mức bồi thường của Lalamove đảm bo tuân thủ theo quy định pháp luật bưu chính hiện hành (Điều 40 Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 và Điều 25 Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính)

 

Cơ sở để xác định mức bồi thường thiệt hi là Hóa Đơn Giá trị gia tăng hoặc Hóa Đơn bán hàng trực tiếp (“Hóa Đơn”) ca hàng hóa mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

 

1. Chính sách bồi thường:

 

A. Hàng hóa bị hư hỏng và Người Dùng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 70% giá trị hàng hóa được thể hiện trên Hóa Đơn bán hàng và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 3.000.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 5.000.000VND cho đơn hàng xe tải.


B. Hàng hóa bị hư hỏng bề mặt (như trầy xước, móp méo...) có khả năng sửa chữa hoặc tái sử dụng, và không ảnh hưởng đến khả năng vận hành thông thường của sản phẩm: mức đền bù là 30% giá trị hàng hóa được thể hiện trên hóa đơn bán hàng, nhưng không quá 900,000VND đối với đơn hàng xe máy và không quá 1,500,000VND đối với đơn hàng xe tải.

 

C. Hàng hóa là Thức ăn/Thức uống có thời hạn sử dụng ngắn và nhạy cảm với nhiệt độ như là bánh kem, bánh rau câu, kem lạnh, thức uống lạnh,... bị hư hỏng và Người Dùng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 50% giá trị hóa đơn bán ra và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 1.500.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 2.500.000VND cho đơn hàng xe tải.

 

D. Hàng hóa bị mất và Người Dùng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 100% giá trị đơn hàng và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 3.000.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 5.000.000VND cho đơn hàng xe tải.

 

E. Hàng hóa bị mất mát/hư hỏng, nhưng Người Dùng không cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 4 lần cước phí vận chuyển (Phí Dịch Vụ) nhưng không quá 500,000VND cho đơn hàng xe máy và 1,000,000VND cho đơn hàng xe tải.

 

2. Lalamove được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hóa ca Người Dùng trong các trường hợp sau:

Người Dùng không cung cấp được bằng chứng chứng minh việc mình sử dng Dch V.

Bưu Kiện chứa hàng hóa cấm, hàng hóa vi phm pháp luật btch thu, tiêu hy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thiệt hi hoàn toàn do lỗi của Người Dùng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết điểm vốn có ca hàng hóa.

Bưu Kiện được vận chuyển trong điều kiện thuộc các trường hợp bất khả kháng theo quy định ca pháp luật.

 

A. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định ca pháp luật Việt Nam.

 

B. Trường hợp một phần thiệt hi xy ra do lỗi của Người Dùng thì Lalamove được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại đó.

 

Liên kết và Quảng Cáo

 

1. Lalamove chu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác ca Qung Cáo theo Luật Qung Cáo hiện hành Lalamove không chu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác ca Qung Cáo.

 

2. Lalamove skhông chu trách nhiệm về các giao dch ca bn với các nhà Qung Cáo ca Qung Cáo.

 

3. Lalamove sgiả định rằng bất kỳ người nào sử dng thiết bị di động ca bạn, tên đăng nhập và mật khẩu ca bn slà bn hoặc ai đó được bn y quyền.

 

Miễn trừ trách nhiệm

 

1. Ứng Dng Lalamove được cung cấp tới bạn trên cơ sở "như hiện ti" và mặc dù Lalamove đã nỗ lực hết sức để đảm bo rằng Ứng Dng Lalamove shoạt động tốt trên thiết bị di động ca bn, Lalamove không bảo đảm thực hiện Ứng Dng Lalamove cũng như tính tương thích của Ứng Dng Lalamove với thiết bị di động ca bn.

 

2. Lalamove không bảo đảm sự sẵn sàng ca Dch V, sự sẵn sàng ca xe thông qua việc sử dng Dch V.

 

3. Lalamove skhông chu trách nhiệm với bn về bất kthiệt hi, khiếu ni hoặc chi phí do thiệt hi gián tiếp do mất mát lợi nhuận hay thiệt hi gián tiếp nào cho thiết bị di động ca bn do việc sử dng Dch Vhoặc cài đặt ca bn hoặc thực hiện Ứng Dng Lalamove ngay ckhi Lalamove hoặc người đại diện ca nó đã được thông báo về khả năng mất mát, hư hỏng hoặc khiếu nại đó.

 

4. Các hn chế và loi trừ nói trên áp dng trong phm vi pháp luật cho phép.

 

Dữ Liệu Cá Nhân và Bảo mật

 

1. Phí sử dụng

 • Ứng dụng Lalamove được cung cấp miễn phí cho bn.
 • Bạn có thể phải gửi thông tin cá nhân cho Lalamove để sử dụng chức năng nhất định của Ứng Dụng Lalamove.
 • Bạn đồng ý rằng Lalamove có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (tên và số liên lạc của bạn) do bạn cung cấp cho Lalamove theo thời gian khi bạn sử dụng Ứng Dụng Lalamove cho mục đích cung cấp Dịch Vụ.
 • Bạn đồng ý rằng Lalamove có quyền thu thập, sử dụng, lưu giữ và cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đến mức độ đó, và trong khoảng thời gian đó khi cần thiết, Lalamove cung cấp Dịch Vụ cho bạn và bạn xác nhận rằng các Dữ Liệu Cá Nhân do bạn cung cấp là đúng sự thật, chính xác và đã được cập nhật.
 • Bạn cũng đồng ý rõ ràng rằng Lalamove có quyền chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn tới các Phương Tiện Tham Gia khi cần thiết, nhưng không giới hạn vì mục đích tìm kiếm một chỗ để được chấp nhận bởi người lái xe, xác nhận, xác minh thông tin đặt chỗ giữa bạn và Tài Xế; và theo dõi các Phương Tiện Tham Gia đã đặt trước khi Lalamove cung cấp Dịch Vụ cho bạn.
 • Bạn đồng ý rằng việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nói chung phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật của Lalamove và các tuyên bố thu thập Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được cập nhật mới nhất tại "www.lalamove.com"; và bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ điều này trước khi đồng ý với các Điều Khoản và Chính Sách này.

 

2. Điều khoản khác

Lalamove có quyền sửa đổi, bổ sung các quy định ca Điều Khon và Chính Sách này mà không cần thông báo trước và công bố công khai ti "www.lalamove.com".

Các Điều Khon và Chính Sách này sẽ được qun lý và gii thích theo pháp luật Việt Nam.

 

3. Quy tắc sử dụng

 • Bạn không được sử dng Ứng Dng Lalamove để thực hiện điều cấm hoặc vi phm pháp luật hoặc để thúc đẩy, hỗ trợ bất khành vi cấm, hành vi phm pháp luật nào.
 • Bạn không được sử dụng Ứng Dụng Lalamove để sản xuất bất kỳ Quảng Cáo bằng email hoặc thư rác.
 • Bạn không được sử dụng Ứng Dụng Lalamove dưới bất kỳ hình thức nào để theo dõi, đeo bám, quấy rối hoặc gây tổn thương cho bất kỳ người nào.
 • Bạn sẽ không làm gián đoạn/ phá hoại hoạt động của Ứng Dụng Lalamove hoặc các máy chủ/ mạng liên kết với Ứng Dụng Lalamove; Không vi phạm các yêu cầu, quy trình, hoặc Điều Khoản và Chính Sách mạng đã được đề cập khi sử dụng Ứng Dụng Lalamove.
 • Bạn không được tạo cùng lúc nhiều hơn một tài khoản trên cùng một thiết bị.
 • Bạn không được sử dụng Ứng Dụng Lalamove bằng tên của một người khác.
 • Tất cả tài khoản có hành vi được coi là gián đoạn/ phá hoại hoạt động từ phía Người Dùng sẽ được Lalamove tạm khóa.

Khuyến mãi

Chương trình Khuyến mãi của Lalamove được giới thiệu theo từng thời điểm. Tất cả các Chương trình Khuyến mại được cung cấp đều phi tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.