ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH
sử dụng ứng dụng Lalamove


(cập nhật ngày 24/11/2020)

 

ĐIỀU KHON VÀ CHÍNH SÁCH

Diễn giải

1. Trừ trường hợp đặc biệt hoặc được diễn giải theo nghĩa khác hoặc theo yêu cầu ngữ cnh, các khái niệtrong điều khon và chính sách này có ý nghĩa như sau:

   • "Lalamove" có nghĩa là Công ty TNHH Lalamove Vietnam, công ty Việt Nam có mã số thuế 0314790969, trụ sở đăng ký tại 327-329 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

   • "Phương Tiện Tham Gia" có nghĩa là các phương tiện giao thông được sử dng bởi Tài Xế để thực hiện Dch V.

   • Chuyển Phát Viên” hoặc “Tài Xế” là nhân viên chuyển phát ca Lalamove và là cá nhân thực hiện dch v

   • "Dch V" có nghĩa là các dch vụ được quy định ti mDch Vụ bên dưới.

   • "Qung Cáo" có nghĩa là thông báo khuyến mi xuất hiện trên thiết bị di động ca bn trong quá trình hoạt động cỨng Dng Lalamove.

   • Bưu Gửi” là (các) gói, kiện được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp bởi các Chuyển Phát Viên theo sự điều hành ca Lalamove thông qua việc sử dng Ứng Dụng Lalamove. Đơn vị cBưu Gửđược tính thành 1 (một) kiện hoặc gói hàng hóa được đóng, dán hoặc niêm phong bởNgười Dùng, bất kể bên trong Bưu Gửi có bao nhiêu hiện vật.

   • Ứng Dng Lalamove” là ứng dụng điện tử trên thiết bị di động do Lalamove phát triển, vận hành và qun lý nhằm to sự tương tác giữa Chuyển Phát Viên và Người Dùng khi Người Dùng có nhu cầu sử dng Dch V.

   • Phí Dch V” là phí của từng Dch V.

Phí Dch Vụ được tính căn cứ theo bng giá Lalamove niêm yết trên Hệ Thống và được công khai ti https://www.Lalamove.com/vietnam/hcmc/vi/pricing.

   • Hệ Thống” là cổng thông tin (website), Ứng Dng Lalamove và toàn bộ các Hệ Thống thông tin khác do Lalamove qun lý về nội dung, hoạt động; được sử dụng để cung cấp, công bố thông tin liên quan đến Dch Vụ và các thông tin liên quan.

2. Lalamove cung cấp mạng lưới vận chuyển dựa trên nền tng Ứng Dụng Lalamove trên điện thoi thông minh và web app. Thông qua mạng lưới này bất kỳ ai có nhu cầu sử dng Dch Vụ đều có thể sử dng Ứng Dụng Lalamove để được kết nối trực tiếp với Chuyển Phát Viên (đã được Lalamove xác nhận trong vai trò Chuyển Phát Viên) để thực hiện Dch V. Khi tham gia vào mạng lưới vận chuyển ca Lalamove, chúng tôi (Lalamove) hiểu và xem rằng b(“Người Dùng” hay “Khách Hàngđã đọc, tìm hiểu, và chấp nhậđồng ý sử dng Ứng Dng Lalamove, Dch Vụ theo các quy định tại điều khon và chính sách này. Điều khovà chính sách (“Điều Khoản và Chính Sách”) này được xem như một thỏa thuân giữa Lalamove và Người Dùng. Điều Khoản và Chính Sách này có thể thay thế bất kì thỏa thuận, thương lượng khác đối với những đối tượng được bảo hộ. Trừ trường hợp Lalamove và Người Dùng có thỏa thuận khác, Điều Khoản và Chính Sách này cũng sẽ được ưu tiên áp dụng hơn bất kì thỏa thuận nào giữa Lalamove và Người Dùng, dù bằng văn bản hay lời nói.

3. Những từ chỉ số ít sẽ bao gồm cả số nhiều; những từ chỉ giới tính nam sẽ bao gồm giới tính nữ, các giới tính được công nhận khác và điềngược lcũng sẽ được áp dng.

4. Trừ khi trường hợp có tha thuận hay được quy định khác, việc tham chiếu, trích dẫn hay dẫn gii bất kỳ nội dung của điều khoản, quy định hay nguyên tắc nào đều sẽ được xem là việc tham chiếu, trích dẫn hoặc dẫn giải các quy định cĐiều Khon và Chính Sách này.

5. Thông tin đơn hàng bao gồm tất cả dữ liệu được Lalamove yêu cầu cho một đơn hàng như sau:

   • Thông tin ca người gửi hàng (Tên, Số điện thoại, Địa ch)
   • Thông tin ca người nhận hàng (Tên, Số điện thoại, Địa ch)
   • Dch Vụ cộng thêm: Người Dùng chn các lựa chn theo nhu cầu
   • Ghi chú: Giá trị tiền cần Tài Xế ứng trước, cảnh báo, hướng dẫn thêm về đơn hàng.
   • Mã khuyến mãi: Nếu có. NếNgười Dùng không nhập mã khuyến mãi, chúng tôi mặc nhiên ghi nhận phí vận chuyển hiện thị trên Ứng Dng Lalamove.

Quyền lợi và Trách nhiệm của Người Dùng

1. Người Dùng được phép cài đặỨng Dng Lalamove trên thiết bị di động cá nhân cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

2. Người Dùng được bo mật các thông tin cá nhân theo quy định bo mật ca Lalamove (xem thêm Chính Sách Bo Mật).

3. Người Dùng chỉ có thể truy cập Dch Vụ bằng cách sử dụng phương tiện hoặc thiết bị được cho phép. Người Dùng có trách nhiệm kiểm tra để đảm bo rằng Người Dùng ti về đúng Ứng Dng Lalamove cho thiết bị ca mình. Lalamove sẽ không chu trách nhiệm nếNgười Dùng không có thiết bị tương thích hoặc nếNgười Dùng ti sai phiên bỨng Dng Lalamove cho thiết bị ca mình. Lalamove có quyền chấm dứt Dch Vụ và việc sử dng Ứng Dng Lalamove nếNgười Dùng sử dng Dch Vụ hoặỨng Dng Lalamove trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.

4. Người Dùng sẽ chu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dng tài khon ca mình trên Ứng Dng Lalamove (“Tài Khon”).

5. Người Dùng sẽ thanh toán Phí Dch Vụ bằng phương thức thanh toán Người Dùng chn lựa theo số tiền thể hiện trên Ứng Dng Lalamove ti thời điểNgười Dùng sử dng Dch V.

6. Người Dùng có nghĩa vụ đóng gói, gia cố Bưu Gửi, không để bị rách, hư, tem bị bể, các mặt dính vào nhau. Người Dùng có nghĩa vụ đóng gói kỹ các đơn hàng dễ vỡ hay dễ gãy và dán ghi chú lên rõ ràng. Tài Xế có quyền từ chối nhậBưu Gửi nếBưu Gửi không thỏa mãn các điều kiện tại điều này hoặc các quy định tại Điều Khon và Chính Sách.

7. Người Dùng phi kiểm tra và xác nhận Tài Xế nhậBưu Gửi ca mình. Các khiếu ni chỉ được Lalamove tiếp nhận khi các thông tin Người Dùng cung cấp khớp với chi tiết đơn hàng trên Hệ Thống.

8. Trong trường hợNgười Dùng mất điện thoi hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký Tài Khoản, Người Dùng có nghĩa vụ thông báo cho bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) của Lalamove để tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tm thời chặn các giao dch có liên quan giúp Người Dùng qun lý quá trình sử dng Dch Vụ ca mình. Lalamove sẽ không chu trách nhiệm hoặc gii quyết khiếu ntrong trường hợNgười Dùng không thông báo cho Lalamove dẫn đến việc có bên thứ ba sử dng Tài Khoản đó củNgười Dùng để thực hiện yêu cầu.

9. Người Dùng sẽ không y quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khon ca mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất k.

10. Người Dùng sẽ chu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hàng hóa mà mình yêu cầu Tài Xế thực hiện Dch V.

11. Người Dùng không được phép thuê, cho thuê, cấp phép li, phân phối hay chuyển giao bn sao cỨng Dng Lalamove hoặc giấy phép sử dng Ứng Dng Lalamove cho bất kỳ bên thứ ba nào.

12. Người Dùng không được sửa đổi, điều chnh, can thiệp kỹ thuật, tháo rời, dch Ứng Dng Lalamove hoặc to ra các sn phẩm phát sinh dựa trên Ứng Dng Lalamove.

13. Người Dùng không được làm gián đoạn hoạt động bình thường cỨng Dng Lalamove, hoặc sử dng bất kỳ phương pháp nào để xuất hoặc sửa đổi mã nguồn cỨng Dng Lalamove.

14. Người Dùng không được ti lên hoặc gửi bất kỳ loi virus máy tính, trojans, hoặc mã độc hi.

15. Ngoài giấy phép sử dng Ứng Dng Lalamove được cấp ti khon 2, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho Người Dùng, và quyền sở hữỨng Dng Lalamove và tất cả các quyền khác được Lalamove và các nhà cung cấp bảo lưu rõ ràng.

16. Trong trường hợNgười Dùng vi phm hoặc Lalamove nhận thấNgười Dùng có dấu hiệu vi phm, Lalamove có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản cNgười Dùng mà không cần phi lấy ý kiến hay được sự đồng ý cNgười Dùng hoặc bên thứ ba nào khác. Đồng thời, Lalamove có toàn quyền quyết định về việc cho phép Người Dùng được tái đăng ký Tài Khon mới sau khi vi phm.

Dịch V

1. Thông qua Ứng Dng Lalamove, Lalamove sẽ phân bổ, điều hành và kiểm soát thông tin đơn hàng cNgười Dùng và chi tiết về chuyến đi cũng như Phương Tiện Tham Gia mà Người Dùng yêu cầu đến các Tài Xế để Tài Xế chấp nhận và tiến hành thực hiện Dch V.

2. Người Dùng đồng ý và xác nhận rằng Lalamove không phải là đại lý hoặc đại diện cNgười Dùng.

3. Người Dùng phi bo vệ tên đăng nhập và mật khẩu nào mà Lalamove có thể cung cấp cho bạn liên quan đếỨng Dng Lalamove và các Dch Vụ và không được tiết lộ cho bên thứ ba.

4. Lalamove sẽ hiểu rằng người nào sử dng Ứng Dng Lalamove trên thiết bị di động ca bdướtên đăng nhập và mật khẩu ca bn sẽ là bn hoặai đó được by quyền.

Dịch Vụ Thu Hộ

1. Phương thức thanh toán:

A. Khi đến lấy hàng, Tài Xế ứng trước cho Người Dùng tiền thu hộ (nếu có) bằng tiền mặt, sau khi khấu trừ các phí Người Dùng đảm nhận mà chưa đượthanh toán trước. Người Dùng hoàn toàn có quyền từ chối Tài Xế và yêu cầu Tổng đài CSKH kết nối với Tài Xế mới nếu Tài Xế nhận đơn không đáp ứng đủ tiền thu hộTrường hợNgười Dùng và Tài Xế có giao dch riêng, ngoài kiểm soát ca Lalamove, Lalamove sẽ từ chối hỗ trợ.

B. Trường hợp trả trước các loi phí, Người Dùng thực hiện qua ví điện tử trả trước trên Hê Thống Lalamove và nhận tiềứng trước bằng tiền mặt từ Tài

Xế theo như giá trị đơn hàng, Tài Xế sau đó sẽ nhận li phần tiềứng từ phía Người nhận.

2. Tổng số tiền thu hộ không vượt quá 3.000.000 (ba triệu đồng) trên mỗi lần giao dch. Với giá trị cao hơn, Lalamove sẽ từ chối hỗ trợ.

3. Trường hợp hy, hoàn trả đơn hàng:

   A. Trường hợNgười Dùng đã thanh toán: khi nhận lại đơn hàng, Người Dùng phi thanh toán số tiền thu hộ đã đượứng trước cộng thêm 25,000đ phí chiều về cho Tài Xế.

   B. Trường hợp Người nhận chu phí vận chuyển: khi nhận lại đơn hàng, Người Dùng phi thanh toán số tiền thu hộ đã đượứng trước, cộng thêm 100% phí chiều đi và 25,000đ phí chiều về cho Tài Xế.

   C. Trường hợp được coi là hủy đơn hàng:
      • Người nhận từ chối lấy hàng.
      • Theo yêu cầu trực tiếp từ phía Người Dùng.
      • Tài Xế giao hàng không liên lạc được vớngười nhận quá 3 lần liên tc trong  20 phút.
D. Lalamove s
ẽ không tính phí trả lại trong trường hợp cụ thể này:
      • Nếu không liên lạc đượNgười Dùng, hàng hóa sẽ được trả li văn phòng Lalamove
      • Một khi hàng hoá ở ti văn phòng Lalamove, Người Dùng phi tự sắp xếvà thanh toán phí trả li hàng
      • Không có tuỳ chn hoàn trả tự động.

Quy định về Ví điện tử

1. Việc np tiền sẵn vào Ví điện tử Lalamove sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Người Dùng, tối đa các lợi thế về thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Người Dùng có thể np tiền vào Ví điện tử bằng cách liên kết các loi thẻ tín dng, thẻ ghi nợ quốc tế (Credit/Debit từ Visa/Mastercard/JCB/Amex), chuyển khon, hoặc các hình thức khác được Lalamove hỗ trợ.

3. Số dư trên ví được sử dụng để thanh toán phí vận chuyển ca các đơn hàng được thiết lập trên Ứng Dng Lalamove Lalamove và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hình thức chuyển khon khác.

Quy định về hàng hóa

1. Người Dùng thực hiện tất cả công việc cần thiết trong việc sắp xếp, đóng gói, ghi chú hàng hóa và thông báo trước cho Tài Xế giao hàng về đặc tính hàng hóa cần lưu ý khi vận chuyển.

2. Kích thước gói hàng: 40 x 40 x 40 (cm), khối lượng không quá 30kg.

3. Các chng loi hàng hóa không thuộc nhóm bị cấm vận chuyển theo pháp luật Việt Nam hoặc bị từ chối vận chuyển.

   • Tiền dưới mi hình thức.
   • Các chất ma túy tiền ma túy, các chất kích thích thần kinh.
   • Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự (súng, đao, kiếm, dao kéo, phù hiệu....)
   • Các loi vật liệu nổ, chất dễ cháy, các chất gây nguy hiểm, mất vệ sinh, ô nhiễmôi trường.
   • Các loi hóa chất, tiền chất bị cấm
   • Các loi hàng hóa, tài liệu vi phạm các quy định của Nhà nước về hàng cấgửi, cấm xuất khẩu.
   • Động vật sống hoặc thi thể động vật.
   • Các mặt hàng khác xác nhận ti thời điểm mua hàng hoặc vận chuyển.
   • Hàng hóa có thể gây nguy hại cho nhân viên khai thác, phương tiện vậchuyển và các loi khác.
   • Các loi vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu (kể cả các loại văn hóa phẩm đồi try, phản động, mê tín dị đoan...)

   • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dc nhân cách và sức khe ca trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử)

   • Các loi thuốc chữa bệnh cho người, các loi vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dng và y tế chưa được phép sử dng ti Việt Nam

   • Các mặt hàng có giá trị cao như các loại kim khí quý (vàng, bc, bạch kim...), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí, v.v

   • Thuốc lá điếu, xì gà và các dng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.

   • Bn gốc ca hồ sơ, bản v, tài liệu, ghi âm điện tử hoặc hóa đơn mà chưa được sao lưu, cất giữTài Xế có quyền yêu cầu, kiểm tra hàng hóa từ người gửi hàng trước khi vận chuyển và có quyền từ chối những đơn hàng không thỏa mãn các quy định tĐiều Khon và Chính Sách này.

Trường hợp Tài xế kiểm tra bưu gửi là gói kiện hàng hóa mà phát hiện trong bưu gửi là hàng cấm, hàng lậu thì Tài xế có quyền không chấp nhận vận chuyển bưu gửi. Người Dùng, người gửi hàng phi chu trách nhiệm trước pháp luật cho việc sử dng Dch Vụ của Lalamove để vận chuyển những hàng hóa cấm, hàng hóa vi phm pháp luậkhi cơ quan có thẩm quyền phát hiện.

Xử lý khiếu nại

1. Khi có bất kỳ khiếu ni gì về Dch Vụ giao hàng ca Lalamove, Người Dùng có thể sử dng 1 trong 3 cách sau:

   o Liên hệ Hotline (028) 73046686
   o Email: support.vn@lalamove.com
   o Mục “Trợ giúp & Đánh giá” trên Ứng Dng Lalamove

2. Lalamove sẽ trực tiếp gii quyết khiếu ni ca Khách Hàng.

3. Trường hợp Khách Hàng khiếu ni về thái độ hoặc hành vi ca Tài Xế, Lalamove sẽ gii quyết khiếu ni ca Khách Hàng, đồng thời Lalamove sẽ xử lý, trao đổi li với Tài Xế và xử lý chế tài theo quy định ca Lalamove. Bên cnh đó, đối với trường hợp lăng mạẩu đả (nếu có), Lalamove khuyến cáo Khách Hàng trình báo Cơ quan chức năng về hành vi vi phm dân sự theo quy định ca Bộ luật Dân sự.

4. Trường hợp Khách Hàng khiếu ni về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa, hoặc hàng hóa bị phát chậm so với thời gian toàn trình Lalamove đã cam kết, Lalamove sẽ gii quyết theo trình tự các bước bên dưới:

   o Bước 1: Lalamove sẽ xác minh vụ việc đã xảy ra, điều tra thông tin được cung cấp từ Khách Hàng và Tài Xế trong vụ việc khiếu ni.

   o Bước 2: Lalamove thông tin li cho Khách Hàng về đề xuất gii quyết trong thời gian từ 1 đến 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu ni ca Khách Hàng. Thời gian gii quyết khiếu ni tối đa là 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu ni ca Khách Hàng

   o Bước 3: Trong trường hợp thông tin xác minh xác định lỗi thuộc về Tài xế, Lalamove có trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng đúng theo quy định ca Công ty và phù hợp với pháp luật hiện hành.

   o Bước 4: Lalamove sẽ tiến hành chế tài Tài Xế theo quy định ca Lalamove.

5. Việc xử lý khiếu nại được quy định như sau:
A. Khi xy ra vụ việc, thời hiệu khiếu nại như sau:
   • Sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình cBưu Gửđối vớkhiếu ni về việc mấBưu Gửi, chuyển phát Bưu Gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp thời gian toàn trình ca dch vụ chưa được công bố thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày Bưu Gửđược chấp nhận.

   • Một (01) tháng kể từ ngày Bưu Gửđược phát đối với khiếu ni về việBưu Gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếđếBưu Gửi.

B. Việc yêu cầu Khách Hàng gửi khiếu ni theo thời gian trên nhằm đảm bo việc xử lí ca Lalamove kp thời, chính xác, đúng người, đúng việc cũng như tránh các trường hợp không thể liên lc hoặc truy tìm Tài Xế hoặc Khách Hàng, hoặc xác minh các thông tin ca khiếu ni khi Khách Hàng gửi khiếu ni trễ hơn thời gian quy định tại điều này.

C. Lalamove sẽ tiến hành gii quyết khiếu ni trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận khiếu ni. Thời gian gii quyết khiếu ni tối đa không quá 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu ni. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi hai Bên thống nhất phương án bồi thường, Lalamove sẽ thanh toán cho Khách Hàng. Chính sách bồi thường thiệt hi hàng hóa Mức bồi thường của Lalamove đảm bo tuân thủ theo quy định pháp luậbưu chính hiện hành (Điều 40 Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 và Điều 25 Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính)

Cơ sở để xác định mức bồi thường thiệt hlà Hóa đơn Giá trị gia tăng hoặHóa đơn bán hàng trực tiếp (“Hóa Đơn”) ca hàng hóa mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

1. Chính sách bồi thường:

A. Hàng hóa bị HƯ HỎNG và Người Dùng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 70% giá trị hàng hóa được thể hiện trên hóa đơn bán hàng và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 3.000.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 5.000.000VND cho đơn hàng xe tải.
B. Hàng hóa bị hư hỏng bề mặt (như trầy xước, móp méo...) có khả năng sửa chữa hoặc tái sử dụng, và không ảnh hưởng đến khả năng vận hành thông thường của sản phẩm: mức đền bù là 30% giá trị hàng hóa được thể hiện trên hóa đơn bán hàng, nhưng không quá 900,000 VND đối với đơn hàng xe máy và không quá 1,500,000 VND đối với đơn hàng xe tải.

C. Hàng hóa là Thức ăn/Thức uống có thời hạn sử dụng ngắn và nhạy cảm với nhiệt độ như là bánh kem, bánh rau câu, kem lạnh, thức uống lạnh,... bị HƯ HỎNG và Người Dùng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 50% giá trị hóa đơn bán ra và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 1.500.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 2.500.000VND cho đơn hàng xe tải.

D. Hàng hóa bị MẤT và Người Dùng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 100% giá trị đơn hàng và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 3.000.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 5.000.000VND cho đơn hàng xe tải.

E. Hàng hóa bị mất mát/hư hỏng, nhưng Người Dùng không cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 4 lần cước phí vận chuyển (Phí Dịch Vụ) nhưng không quá 500,000 VND cho đơn hàng xe máy và 1,000,000 VND cho đơn hàng xe tải.

2. Lalamove được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hóa cNgười Dùng trong các trường hợp sau:

• Người Dùng không cung cấp được bằng chứng chứng minh việc mình sử dng Dch V.

• Bưu Gửi chứa hàng hóa cấm, hàng hóa vi phm pháp luật bị tch thu, tiêu hy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

• Thiệt hi hoàn toàn do lỗi của Người dùng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyếđiểm vốn có ca hàng hóa.

• Bưu Gửđược vận chuyển trong điều kiện thuộc các trường hợp bất khả kháng theo quy định ca pháp luật.

A. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định ca pháp luật Việt Nam.

B. Trường hợp một phần thiệt hi xy ra do lỗi của Người dùng thì Lalamove được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại đó.

Liên kết và Quảng Cáo

1. Lalamove chu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác ca Qung Cáo theo Luật Qung cáo hiện hành Lalamove không chu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác ca Qung Cáo.

2. Lalamove sẽ không chu trách nhiệm về các giao dch ca bn với các nhà Qung Cáo ca Qung Cáo.

3. Lalamove sẽ giả định rằng bất kỳ người nào sử dng thiết bị di động ca bạn, tên đăng nhập và mật khẩu ca bn sẽ là bn hoặc ai đó được by quyền.

Miễn trừ trách nhiệm

1. Ứng Dng Lalamove được cung cấp tới bạn trên cơ sở "như hiện ti" và mặc dù Lalamove đã nỗ lực hết sức để đảm bo rằng Ứng Dng Lalamove sẽ hoạt động tốt trên thiết bị di động ca bn, Lalamove không bảo đảm thực hiệỨng Dng Lalamove cũng như tính tương thích củỨng Dng Lalamove với thiết bị di động ca bn.

2. Lalamove không bảo đảm sự sẵn sàng ca Dch V, sự sẵn sàng ca xe thông qua việc sử dng Dch V.

3. Lalamove sẽ không chu trách nhiệm với bn về bất kỳ thiệt hi, khiếu ni hoặc chi phí do thiệt hi gián tiếp do mất mát lợi nhuận hay thiệt hi gián tiếp nào cho thiết bị di động ca bn do việc sử dng Dch Vụ hoặc cài đặt ca bn hoặc thực hiệỨng Dng Lalamove ngay cả khi Lalamove hoặc người đại diện cnó đã được thông báo về khả năng mất mát, hư hỏng hoặc khiếu nại đó.

4. Các hn chế và loi trừ nói trên áp dng trong phm vi pháp luật cho phép.

Dữ liệu cá nhân và Bảo mật

Phí

Ứng dụng Lalamove được cung cấp miễn phí cho bn

Bn có thể phi gửi thông tin cá nhân cho Lalamove để sử dng chức năng nhất định cỨng Dng Lalamove.

Bạn đồng ý rằng Lalamove có thể sử dng dữ liệu cá nhân ca bn (tên và số liên lc ca bn) do bn cung cấp cho Lalamove theo thời gian khi bn sử dng Ứng Dng Lalamove cho mục đích cung cấp Dch V.

Bạn đồng ý rằng Lalamove có quyền thu thập, sử dụng, lưu giữ và cập nhật dữ liệu cá nhân ca bạn đến mức độ đó, và trong khoảng thời gian đó khi cần thiết khi Lalamove cung cấp Dch Vụ cho bn và bn xác nhận rằng các dữ liệu cá nhân do bn cung cấp là đúng sự thật và chính xác và cập nhật. Bạn cũng đồng ý rõ ràng rằng Lalamove có quyền chuyển dữ liệu cá nhân ca bn tới các Phương Tiện Tham Gia khi cần thiết bao gồm, nhưng không giới hn vì mục đích tìm kiếm một chỗ để được chấp nhận bởi người lái xe, xác nhận, xác minh thông tin đặt chỗ giữa bn và Tài Xế xe và theo dõi các Phương Tiện Tham Gia đã đặt trước khi Lalamove cung cấp Dch Vụ cho bn.

Bạn đồng ý rằng việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu cá nhân ca bn nói chung phi tuân theo chính sách bo mật ca Lalamove và tuyên bố thu thập thông tin cá nhân phiên bn mới nhất ca nó là "www.lalamove.com" và bn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ điều này trước khi đồng ý với các Điều Khon và Chính Sách này.

Điều khoản khác

Lalamove có quyền sửa đổi, bổ sung các quy định cĐiều Khon và Chính Sách này mà không cần thông báo trước và công bố công khai ti "www.lalamove.com".

Các Điều Khon và Chính Sách này sẽ được qun lý và gii thích theo pháp luật Việt Nam.

Quy tắc sử dụng

Bạn không được sử dng Ứng Dng Lalamove để thực hiện điều cấm hoặc vi phm pháp luật hoặc để thúc đẩy, hỗ trợ bất kỳ hành vi cấm, hành vi phm pháp luật nào.

Bạn không được sử dng Ứng Dng Lalamove để sn xuất bất kỳ Qung Cáo bằng email hoặc thư rác.

Bạn không được sử dng Ứng Dng Lalamove dưới bất kỳ hình thức nào để theo dõi, đeo bám, quấy rối hoặc gây tổn thương cho bất kỳ người nào.

Bn sẽ không làm gián đoạn/phá hoi hoạt động cỨng Dng Lalamove hoặc các máy ch/mng liên kết vớỨng Dng Lalamove; Không vi phm các yêu cầu, quy trình, hoặĐiều Khon và Chính Sách mạng đã được đề cập khi sử dng Ứng Dng Lalamove.

Bạn không được to cùng lúc nhiều hơn một tài khon trên cùng một thiết b

Bạn không được sử dng Ứng Dng Lalamove bằng tên ca một người khác.

Tất cả tài khoản có hành vi được coi là gián đoạn/ phá hoi hoạt động từ phía Người Dùng sẽ được Lalamove tm khóa.

Khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi của Lalamove được giới thiệu theo từng thời điểm. Tất cả các chương trình khuyến mại được cung cấp đều phi tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.