TIẾNG VIỆT

Chọn tùy chọn ngôn ngữ của bạn

 • TIẾNG VIỆT
 • English
 • Nghiêm túc thực hiện theo Quy định của Nhà nước & mong muốn luôn được đồng hành cùng Quý khách hàng, Lalamove vẫn duy trì tất cả các dịch vụ giao nhận hoạt động bình thường tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tất cả các Đối Tác Tài Xế của Lalamove đã được hướng dẫn chi tiết & cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo về một dịch vụ giao hàng an toàn - nhanh chóng - chuyên nghiệp. Để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về Giao Hàng An Toàn, Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây.

  Điều khoản & điều kiện sử dụng dịch vụ Lalamove

    Cập nhật tháng 10/2020

   


  ĐIỀ
  U KHON VÀ CHÍNH SÁCH

  Diễn giải

  1. Trừ trường hợp đặc biệt hoặc được diễn giải theo nghĩa khác hoặc theo yêu cầu ngữ cnh, các khái niệm trong điều khon và chính sách này có ý nghĩa như sau:

     • "Lalamove" có nghĩa là Công ty TNHH Lalamove Vietnam, công ty Việt Nam có mã số thuế 0314790969, trsở đăng ký tại 327-329 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

     • "Phương Tiện Tham Gia" có nghĩa là các phương tiện giao thông được sử dng bởi Tài Xế để thực hiện Dch V.

     • Chuyển Phát Viênhoặc “Tài Xếlà nhân viên chuyển phát ca Lalamove và là cá nhân thực hiện dch v

     • "Dch V" có nghĩa là các dch vụ được quy định ti mc Dch Vbên dưới.

     • "Qung Cáo" có nghĩa là thông báo khuyến mi xuất hiện trên thiết bdi động ca bn trong quá trình hoạt động ca Ứng Dng Lalamove.

     • Bưu Gửi” là (các) gói, kiện được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp bởi các Chuyển Phát Viên theo sự điều hành ca Lalamove thông qua việc sử dng Ứng Dụng Lalamove. Đơn vị ca Bưu Gửi được tính thành 1 (một) kiện hoặc gói hàng hóa được đóng, dán hoặc niêm phong bởi Người Dùng, bất kể bên trong Bưu Gửi có bao nhiêu hiện vật.

     • Ứng Dng Lalamove” là ứng dụng điện tử trên thiết bị di động do Lalamove phát triển, vận hành và qun lý nhằm to sự tương tác giữa Chuyển Phát Viên và Người Dùng khi Người Dùng có nhu cầu sử dng Dch V.

     • Phí Dch V” là phí của từng Dch V.

  Phí Dch Vụ được tính căn cứ theo bng giá Lalamove niêm yết trên Hệ Thống và được công khai ti https://www.Lalamove.com/vietnam/hcmc/vi/pricing.

     • Hệ Thống” là cổng thông tin (website), Ứng Dng Lalamove và toàn bộ các Hệ Thống thông tin khác do Lalamove qun lý về nội dung, hoạt động; được sử dụng để cung cấp, công bố thông tin liên quan đến Dch Vvà các thông tin liên quan.

  2. Lalamove cung cấp mạng lưới vận chuyển dựa trên nền tng Ứng Dụng Lalamove trên điện thoi thông minh và web app. Thông qua mạng lưới này bất kai có nhu cầu sử dng Dch Vụ đều có thể sử dng Ứng Dụng Lalamove để được kết nối trực tiếp với Chuyển Phát Viên (đã được Lalamove xác nhận trong vai trò Chuyển Phát Viên) để thực hiện Dch V. Khi tham gia vào mạng lưới vận chuyển ca Lalamove, chúng tôi (Lalamove) hiểu và xem rằng bn (“Người Dùng” hay “Khách Hàng) đã đọc, tìm hiểu, và chấp nhận đồng ý sử dng Ứng Dng Lalamove, Dch Vụ theo các quy định tại điều khon và chính sách này. Điều khon và chính sách (“Điều Khoản và Chính Sách”) này được xem như một thỏa thuân giữa Lalamove và Người Dùng. Điều Khoản và Chính Sách này có thể thay thế bất kì thỏa thuận, thương lượng khác đối với những đối tượng được bảo hộ. Trừ trường hợp Lalamove và Người Dùng có thỏa thuận khác, Điều Khoản và Chính Sách này cũng sẽ được ưu tiên áp dụng hơn bất kì thỏa thuận nào giữa Lalamove và Người Dùng, dù bằng văn bản hay lời nói.

  3. Những từ chsố ít sbao gồm csố nhiều; những từ chgiới tính nam sbao gồm giới tính nữ, các giới tính được công nhận khác và điều ngược li cũng sẽ được áp dng.

  4. Trừ khi trường hợp có tha thuận hay được quy định khác, việc tham chiếu, trích dẫn hay dẫn gii bất knội dung của điều khoản, quy định hay nguyên tắc nào đều sẽ được xem là việc tham chiếu, trích dẫn hoặc dẫn giải các quy định ca Điều Khon và Chính Sách này.

  5. Thông tin đơn hàng bao gồm tất cdữ liệu được Lalamove yêu cầu cho một đơn hàng như sau:

     • Thông tin ca người gửi hàng (Tên, Số điện thoại, Địa ch)
     • Thông tin ca người nhận hàng (Tên, Số điện thoại, Địa ch)
     • Dch Vcộng thêm: Người Dùng chn các lựa chn theo nhu cầu
     • Ghi chú: Giá trtiền cần Tài Xế ứng trước, cảnh báo, hướng dẫn thêm về đơn hàng.
     • Mã khuyến mãi: Nếu có. Nếu Người Dùng không nhập mã khuyến mãi, chúng tôi mặc nhiên ghi nhận phí vận chuyển hiện thtrên Ứng Dng Lalamove.

  Quyền lợi và Trách nhiệm của Người Dùng

  1. Người Dùng được phép cài đặt Ứng Dng Lalamove trên thiết bdi động cá nhân cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

  2. Người Dùng được bo mật các thông tin cá nhân theo quy định bo mật ca Lalamove (xem thêm Chính Sách Bo Mật).

  3. Người Dùng chcó thể truy cập Dch Vbằng cách sử dụng phương tiện hoặc thiết bị được cho phép. Người Dùng có trách nhiệm kiểm tra để đảm bo rằng Người Dùng ti về đúng Ứng Dng Lalamove cho thiết bca mình. Lalamove skhông chu trách nhiệm nếu Người Dùng không có thiết bị tương thích hoặc nếu Người Dùng ti sai phiên bn Ứng Dng Lalamove cho thiết bca mình. Lalamove có quyền chấm dứt Dch Vvà việc sử dng Ứng Dng Lalamove nếu Người Dùng sử dng Dch Vhoặc Ứng Dng Lalamove trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.

  4. Người Dùng schu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dng tài khon ca mình trên Ứng Dng Lalamove (“Tài Khon”).

  5. Người Dùng sthanh toán Phí Dch Vbằng phương thức thanh toán Người Dùng chn lựa theo số tiền thể hiện trên Ứng Dng Lalamove ti thời điểm Người Dùng sử dng Dch V.

  6. Người Dùng có nghĩa vụ đóng gói, gia cố Bưu Gửi, không để brách, hư, tem bị bể, các mặt dính vào nhau. Người Dùng có nghĩa vụ đóng gói kỹ các đơn hàng dễ vỡ hay dễ gãy và dán ghi chú lên rõ ràng. Tài Xế có quyền từ chối nhận Bưu Gửi nếu Bưu Gửi không thỏa mãn các điều kiện tại điều này hoặc các quy định tại Điều Khon và Chính Sách.

  7. Người Dùng phi kiểm tra và xác nhận Tài Xế nhận Bưu Gửi ca mình. Các khiếu ni chỉ được Lalamove tiếp nhận khi các thông tin Người Dùng cung cấp khớp với chi tiết đơn hàng trên Hệ Thống.

  8. Trong trường hợp Người Dùng mất điện thoi hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký Tài Khoản, Người Dùng có nghĩa vụ thông báo cho bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) của Lalamove để tiến hành thtục thay đổi hoặc tm thời chặn các giao dch có liên quan giúp Người Dùng qun lý quá trình sử dng Dch Vca mình. Lalamove skhông chu trách nhiệm hoặc gii quyết khiếu ni trong trường hợp Người Dùng không thông báo cho Lalamove dẫn đến việc có bên thứ ba sử dng Tài Khoản đó của Người Dùng để thực hiện yêu cầu.

  9. Người Dùng skhông y quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khon ca mình với bất khình thức nào cho bên thứ ba bất k.

  10. Người Dùng schu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hàng hóa mà mình yêu cầu Tài Xế thực hiện Dch V.

  11. Người Dùng không được phép thuê, cho thuê, cấp phép li, phân phối hay chuyển giao bn sao ca Ứng Dng Lalamove hoặc giấy phép sử dng Ứng Dng Lalamove cho bất kbên thứ ba nào.

  12. Người Dùng không được sửa đổi, điều chnh, can thiệp kthuật, tháo rời, dch Ứng Dng Lalamove hoặc to ra các sn phẩm phát sinh dựa trên Ứng Dng Lalamove.

  13. Người Dùng không được làm gián đoạn hoạt động bình thường ca Ứng Dng Lalamove, hoặc sử dng bất kỳ phương pháp nào để xuất hoặc sửa đổi mã nguồn ca Ứng Dng Lalamove.

  14. Người Dùng không được ti lên hoặc gửi bất kloi virus máy tính, trojans, hoặc mã độc hi.

  15. Ngoài giấy phép sử dng Ứng Dng Lalamove được cấp ti khon 2, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho Người Dùng, và quyền sở hữu Ứng Dng Lalamove và tất ccác quyền khác được Lalamove và các nhà cung cấp bảo lưu rõ ràng.

  16. Trong trường hợp Người Dùng vi phm hoặc Lalamove nhận thấy Người Dùng có dấu hiệu vi phm, Lalamove có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản ca Người Dùng mà không cần phi lấy ý kiến hay được sự đồng ý ca Người Dùng hoặc bên thứ ba nào khác. Đồng thời, Lalamove có toàn quyền quyết định về việc cho phép Người Dùng được tái đăng ký Tài Khon mới sau khi vi phm.

  Dịch V

  1. Thông qua Ứng Dng Lalamove, Lalamove sphân bổ, điều hành và kiểm soát thông tin đơn hàng ca Người Dùng và chi tiết về chuyến đi cũng như Phương Tiện Tham Gia mà Người Dùng yêu cầu đến các Tài Xế để Tài Xế chấp nhận và tiến hành thực hiện Dch V.

  2. Người Dùng đồng ý và xác nhận rằng Lalamove không phải là đại lý hoặc đại diện ca Người Dùng.

  3. Người Dùng phi bo vệ tên đăng nhập và mật khẩu nào mà Lalamove có thể cung cấp cho bạn liên quan đến Ứng Dng Lalamove và các Dch Vụ và không được tiết lộ cho bên thứ ba.

  4. Lalamove shiểu rằng người nào sử dng Ứng Dng Lalamove trên thiết bị di động ca bn dưới tên đăng nhập và mật khẩu ca bn slà bn hoặc ai đó được bn y quyền.

  Dịch Vụ Thu Hộ

  1. Phương thức thanh toán:

  A. Khi đến lấy hàng, Tài Xế ứng trước cho Người Dùng tiền thu hộ (nếu có) bằng tiền mặt, sau khi khấu trừ các phí Người Dùng đảm nhận mà chưa được thanh toán trước. Người Dùng hoàn toàn có quyền từ chối Tài Xế và yêu cầu Tổng đài CSKH kết nối với Tài Xế mới nếu Tài Xế nhận đơn không đáp ứng đủ tiền thu hộ. Trường hợp Người Dùng và Tài Xế có giao dch riêng, ngoài kiểm soát ca Lalamove, Lalamove stừ chối hỗ trợ.

  B. Trường hợp trả trước các loi phí, Người Dùng thực hiện qua ví điện tử trả trước trên Hê Thống Lalamove và nhận tiền ứng trước bằng tiền mặt từ Tài

  Xế theo như giá trị đơn hàng, Tài Xế sau đó sẽ nhận li phần tiền ứng từ phía Người nhận.

  2. Tổng số tiền thu hộ không vượt quá 3.000.000 (ba triệu đồng) trên mỗi lần giao dch. Với giá trị cao hơn, Lalamove stừ chối hỗ trợ.

  3. Trường hợp hy, hoàn trả đơn hàng:

     A. Trường hợp Người Dùng đã thanh toán: khi nhận lại đơn hàng, Người Dùng phi thanh toán số tiền thu hộ đã được ứng trước cộng thêm 25,000đ phí chiều về cho Tài Xế.

     B. Trường hợp Người nhận chu phí vận chuyển: khi nhận lại đơn hàng, Người Dùng phi thanh toán số tiền thu hộ đã được ứng trước, cộng thêm 100% phí chiều đi và 25,000đ phí chiều về cho Tài Xế.

     C. Trường hợp được coi là hủy đơn hàng:
        • Người nhận từ chối lấy hàng.
        • Theo yêu cầu trực tiếp từ phía Người Dùng.
        • Tài Xế giao hàng không liên lạc được với người nhận quá 3 lần liên tc trong  20 phút.
  D. Lalamove s
  không tính phí trlại trong trường hợp cthể này:
        • Nếu không liên lạc được Người Dùng, hàng hóa sẽ được trli văn phòng Lalamove
        • Một khi hàng hoá ở ti văn phòng Lalamove, Người Dùng phi tự sắp xếp và thanh toán phí trli hàng
        • Không có tuchn hoàn trtự động.

  Quy định về Ví điện tử

  1. Việc np tiền sẵn vào Ví điện tử Lalamove stạo điều kiện thuận lợi cho Người Dùng, tối đa các lợi thế về thanh toán không dùng tiền mặt.

  2. Người Dùng có thể np tiền vào Ví điện tử bằng cách liên kết các loi thtín dng, thghi nợ quốc tế (Credit/Debit từ Visa/Mastercard/JCB/Amex), chuyển khon, hoặc các hình thức khác được Lalamove hỗ trợ.

  3. Số dư trên ví được sử dụng để thanh toán phí vận chuyển ca các đơn hàng được thiết lập trên Ứng Dng Lalamove Lalamove và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hình thức chuyển khon khác.

  Quy định về hàng hóa

  1. Người Dùng thực hiện tất ccông việc cần thiết trong việc sắp xếp, đóng gói, ghi chú hàng hóa và thông báo trước cho Tài Xế giao hàng về đặc tính hàng hóa cần lưu ý khi vận chuyển.

  2. Kích thước gói hàng: 40 x 40 x 40 (cm), khối lượng không quá 30kg.

  3. Các chng loi hàng hóa không thuộc nhóm bcấm vận chuyển theo pháp luật Việt Nam hoặc btừ chối vận chuyển.

     • Tiền dưới mi hình thức.
     • Các chất ma túy tiền ma túy, các chất kích thích thần kinh.
     • Vũ khí đạn dược, trang thiết bkthuật quân sự (súng, đao, kiếm, dao kéo, phù hiệu....)
     • Các loi vật liệu nổ, chất dễ cháy, các chất gây nguy hiểm, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.
     • Các loi hóa chất, tiền chất bcấm
     • Các loi hàng hóa, tài liệu vi phạm các quy định của Nhà nước về hàng cấm gửi, cấm xuất khẩu.
     • Động vật sống hoặc thi thể động vật.
     • Các mặt hàng khác xác nhận ti thời điểm mua hàng hoặc vận chuyển.
     • Hàng hóa có thể gây nguy hại cho nhân viên khai thác, phương tiện vận chuyển và các loi khác.
     • Các loi vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu (kể ccác loại văn hóa phẩm đồi try, phản động, mê tín dị đoan...)

     • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dc nhân cách và sức khe ca trem hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử)

     • Các loi thuốc chữa bệnh cho người, các loi vắc xin, sinh phẩm y tế, mphẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dng và y tế chưa được phép sử dng ti Việt Nam

     • Các mặt hàng có giá trị cao như các loại kim khí quý (vàng, bc, bạch kim...), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí, v.v

     • Thuốc lá điếu, xì gà và các dng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.

     • Bn gốc ca hồ sơ, bản v, tài liệu, ghi âm điện tử hoặc hóa đơn mà chưa được sao lưu, cất giữ. Tài Xế có quyền yêu cầu, kiểm tra hàng hóa từ người gửi hàng trước khi vận chuyển và có quyền từ chối những đơn hàng không thỏa mãn các quy định ti Điều Khon và Chính Sách này.

  Trường hợp Tài xế kiểm tra bưu gửi là gói kiện hàng hóa mà phát hiện trong bưu gửi là hàng cấm, hàng lậu thì Tài xế có quyền không chấp nhận vận chuyển bưu gửi. Người Dùng, người gửi hàng phi chu trách nhiệm trước pháp luật cho việc sử dng Dch Vcủa Lalamove để vận chuyển những hàng hóa cấm, hàng hóa vi phm pháp luật khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện.

  Xử lý khiếu nại

  1. Khi có bất kkhiếu ni gì về Dch Vgiao hàng ca Lalamove, Người Dùng có thể sử dng 1 trong 3 cách sau:

     o Liên hệ Hotline (028) 73046686
     o Email: support.vn@lalamove.com
     o Mục “Trợ giúp & Đánh giá” trên Ứng Dng Lalamove

  2. Lalamove strực tiếp gii quyết khiếu ni ca Khách Hàng.

  3. Trường hợp Khách Hàng khiếu ni về thái độ hoặc hành vi ca Tài Xế, Lalamove sgii quyết khiếu ni ca Khách Hàng, đồng thời Lalamove sxử lý, trao đổi li với Tài Xế và xử lý chế tài theo quy định ca Lalamove. Bên cnh đó, đối với trường hợp lăng mạ, ẩu đả (nếu có), Lalamove khuyến cáo Khách Hàng trình báo Cơ quan chức năng về hành vi vi phm dân sự theo quy định ca Bộ luật Dân sự.

  4. Trường hợp Khách Hàng khiếu ni về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa, hoặc hàng hóa bphát chậm so với thời gian toàn trình Lalamove đã cam kết, Lalamove sgii quyết theo trình tự các bước bên dưới:

     o Bước 1: Lalamove sxác minh vviệc đã xảy ra, điều tra thông tin được cung cấp từ Khách Hàng và Tài Xế trong vviệc khiếu ni.

     o Bước 2: Lalamove thông tin li cho Khách Hàng về đề xuất gii quyết trong thời gian từ 1 đến 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu ni ca Khách Hàng. Thời gian gii quyết khiếu ni tối đa là 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu ni ca Khách Hàng

     o Bước 3: Trong trường hợp thông tin xác minh xác định lỗi thuộc về Tài xế, Lalamove có trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng đúng theo quy định ca Công ty và phù hợp với pháp luật hiện hành.

     o Bước 4: Lalamove stiến hành chế tài Tài Xế theo quy định ca Lalamove.

  5. Việc xử lý khiếu nại được quy định như sau:
  A. Khi xy ra vviệc, thời hiệu khiếu nại như sau:
     • Sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình ca Bưu Gửi đối với khiếu ni về việc mất Bưu Gửi, chuyển phát Bưu Gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp thời gian toàn trình ca dch vụ chưa được công bố thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày Bưu Gửi được chấp nhận.

     • Một (01) tháng kể từ ngày Bưu Gửi được phát đối với khiếu ni về việc Bưu Gửi bsuy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến Bưu Gửi.

  B. Việc yêu cầu Khách Hàng gửi khiếu ni theo thời gian trên nhằm đảm bo việc xử lí ca Lalamove kp thời, chính xác, đúng người, đúng việc cũng như tránh các trường hợp không thể liên lc hoặc truy tìm Tài Xế hoặc Khách Hàng, hoặc xác minh các thông tin ca khiếu ni khi Khách Hàng gửi khiếu ni trễ hơn thời gian quy định tại điều này.

  C. Lalamove stiến hành gii quyết khiếu ni trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận khiếu ni. Thời gian gii quyết khiếu ni tối đa không quá 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu ni. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi hai Bên thống nhất phương án bồi thường, Lalamove sthanh toán cho Khách Hàng. Chính sách bồi thường thiệt hi hàng hóa Mức bồi thường của Lalamove đảm bo tuân thủ theo quy định pháp luật bưu chính hiện hành (Điều 40 Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 và Điều 25 Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính)

  Cơ sở để xác định mức bồi thường thiệt hi là Hóa đơn Giá trị gia tăng hoặc Hóa đơn bán hàng trực tiếp (“Hóa Đơn”) ca hàng hóa mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

  1. Chính sách bồi thường:

  A. Hàng hóa bị HƯ HỎNG và Người Dùng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 70% giá trhóa đơn bán ra và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 3.000.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 5.000.000VND cho đơn hàng xe tải.

  B. Hàng hóa là Thức ăn/Thức uống có thời hn sử dng ngắn như là bánh kem, bánh rau câu, kem, trà sữa,... bị HƯ HỎNG và Người Dùng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 50% giá trị hóa đơn bán ra và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 1.500.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 2.500.000VND cho đơn hàng xe tải.

  C. Hàng hóa bMẤT và Người Dùng cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 100% giá trị đơn hàng và phí vận chuyển đã được ứng trước (nếu có) nhưng không quá 3.000.000VND cho đơn hàng xe máy và không quá 5.000.000VND cho đơn hàng xe tải.

  D. Hàng hóa bmất mát/hư hỏng, nhưng Người Dùng không cung cấp được Hóa Đơn: Mức bồi thường là 4 lần cước phí vận chuyển (Phí Dch Vụ) Người Dùng đã thanh toán.

  2. Lalamove được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hóa ca Người Dùng trong các trường hợp sau:

  Người Dùng không cung cấp được bằng chứng chứng minh việc mình sử dng Dch V.

  Bưu Gửi chứa hàng hóa cấm, hàng hóa vi phm pháp luật btch thu, tiêu hy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Thiệt hi hoàn toàn do lỗi của Người dùng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết điểm vốn có ca hàng hóa.

  Bưu Gửi được vận chuyển trong điều kiện thuộc các trường hợp bất khả kháng theo quy định ca pháp luật.

  A. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định ca pháp luật Việt Nam.

  B. Trường hợp một phần thiệt hi xy ra do lỗi của Người dùng thì Lalamove được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại đó.

  Liên kết và Quảng Cáo

  1. Lalamove chu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác ca Qung Cáo theo Luật Qung cáo hiện hành Lalamove không chu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác ca Qung Cáo.

  2. Lalamove skhông chu trách nhiệm về các giao dch ca bn với các nhà Qung Cáo ca Qung Cáo.

  3. Lalamove sgiả định rằng bất kỳ người nào sử dng thiết bị di động ca bạn, tên đăng nhập và mật khẩu ca bn slà bn hoặc ai đó được bn y quyền.

  Miễn trừ trách nhiệm

  1. Ứng Dng Lalamove được cung cấp tới bạn trên cơ sở "như hiện ti" và mặc dù Lalamove đã nỗ lực hết sức để đảm bo rằng Ứng Dng Lalamove shoạt động tốt trên thiết bị di động ca bn, Lalamove không bảo đảm thực hiện Ứng Dng Lalamove cũng như tính tương thích của Ứng Dng Lalamove với thiết bị di động ca bn.

  2. Lalamove không bảo đảm sự sẵn sàng ca Dch V, sự sẵn sàng ca xe thông qua việc sử dng Dch V.

  3. Lalamove skhông chu trách nhiệm với bn về bất kthiệt hi, khiếu ni hoặc chi phí do thiệt hi gián tiếp do mất mát lợi nhuận hay thiệt hi gián tiếp nào cho thiết bị di động ca bn do việc sử dng Dch Vhoặc cài đặt ca bn hoặc thực hiện Ứng Dng Lalamove ngay ckhi Lalamove hoặc người đại diện ca nó đã được thông báo về khả năng mất mát, hư hỏng hoặc khiếu nại đó.

  4. Các hn chế và loi trừ nói trên áp dng trong phm vi pháp luật cho phép.

  Dữ liệu cá nhân và Bảo mật

  Phí

  Ứng dụng Lalamove được cung cấp miễn phí cho bn

  Bn có thể phi gửi thông tin cá nhân cho Lalamove để sử dng chức năng nhất định ca Ứng Dng Lalamove.

  Bạn đồng ý rằng Lalamove có thể sử dng dữ liệu cá nhân ca bn (tên và số liên lc ca bn) do bn cung cấp cho Lalamove theo thời gian khi bn sử dng Ứng Dng Lalamove cho mục đích cung cấp Dch V.

  Bạn đồng ý rằng Lalamove có quyền thu thập, sử dụng, lưu giữ và cập nhật dữ liệu cá nhân ca bạn đến mức độ đó, và trong khoảng thời gian đó khi cần thiết khi Lalamove cung cấp Dch Vcho bn và bn xác nhận rằng các dữ liệu cá nhân do bn cung cấp là đúng sự thật và chính xác và cập nhật. Bạn cũng đồng ý rõ ràng rằng Lalamove có quyền chuyển dữ liệu cá nhân ca bn tới các Phương Tiện Tham Gia khi cần thiết bao gồm, nhưng không giới hn vì mục đích tìm kiếm một chỗ để được chấp nhận bởi người lái xe, xác nhận, xác minh thông tin đặt chỗ giữa bn và Tài Xế xe và theo dõi các Phương Tiện Tham Gia đã đặt trước khi Lalamove cung cấp Dch Vcho bn.

  Bạn đồng ý rằng việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu cá nhân ca bn nói chung phi tuân theo chính sách bo mật ca Lalamove và tuyên bố thu thập thông tin cá nhân phiên bn mới nhất ca nó là "www.lalamove.com" và bn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ điều này trước khi đồng ý với các Điều Khon và Chính Sách này.

  Điều khoản khác

  Lalamove có quyền sửa đổi, bổ sung các quy định ca Điều Khon và Chính Sách này mà không cần thông báo trước và công bố công khai ti "www.lalamove.com".

  Các Điều Khon và Chính Sách này sẽ được qun lý và gii thích theo pháp luật Việt Nam.

  Quy tắc sử dụng

  Bạn không được sử dng Ứng Dng Lalamove để thực hiện điều cấm hoặc vi phm pháp luật hoặc để thúc đẩy, hỗ trợ bất khành vi cấm, hành vi phm pháp luật nào.

  Bạn không được sử dng Ứng Dng Lalamove để sn xuất bất kQung Cáo bằng email hoặc thư rác.

  Bạn không được sử dng Ứng Dng Lalamove dưới bất khình thức nào để theo dõi, đeo bám, quấy rối hoặc gây tổn thương cho bất kỳ người nào.

  Bn sẽ không làm gián đoạn/phá hoi hoạt động ca Ứng Dng Lalamove hoặc các máy ch/mng liên kết với Ứng Dng Lalamove; Không vi phm các yêu cầu, quy trình, hoặc Điều Khon và Chính Sách mạng đã được đề cập khi sử dng Ứng Dng Lalamove.

  Bạn không được to cùng lúc nhiều hơn một tài khon trên cùng một thiết b

  Bạn không được sử dng Ứng Dng Lalamove bằng tên ca một người khác.

  Tất ctài khoản có hành vi được coi là gián đoạn/ phá hoi hoạt động từ phía Người Dùng sẽ được Lalamove tm khóa.

  Khuyến mãi

  Chương trình khuyến mãi của Lalamove được giới thiệu theo từng thời điểm. Tất cả các chương trình khuyến mại được cung cấp đều phi tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.