Goods Protection Promises

icon-banner-blog

Goods Protection Promises For Coporate Users

 

SERVICE SCOPE

 

“Goods” referred to in this Goods Protection Promises (“Promises”) has the same meaning as the “Shipments” as defined in the Lalamove’s Terms. Subject to the terms hereunder, this Lalamove will pay a compensation to Lalamove’s Corporate Users for their loss, or damage of their shipment, which are caused by Lalamove’s Delivery Partners during their provision of Shipment Delivery. The Promises is in effect from the time Delivery Partners pick up the goods till the goods are delivered at the address specified by the User. 

 

GOODS NOT TO BE COVERED

The following goods are not covered in the Promises:

 1. Bullion
 2. Cash securities and other cash equivalents
 3. Goods which are banned, prohibited or otherwise excluded by any law, regulation or statute of any jurisdiction from which the Property is collected, delivered, or through which the Property is transported
 4. Live animals
 5. Military goods such as bombs, weapons, ammunition, missiles, guns and gadgets specially designed for restraining human and/or used for torture of human beings and the like
 6. Yachts, aircrafts, helicopters and automobiles shipped as cargo
 7. Properties that are prohibited or excluded under the Terms and Conditions of Lalamove
 8. Temperature sensitive goods – frozen / chilled meat, frozen / chilled fish, frozen / chilled food such as wine, cheese, cakes, ice cream, fruits, etc 
 9. Plants and flowers 
 10. Cooked food
 11. Goods of a higher hazard nature such as IMDG Cargo
 12. Second-hand goods and personal effects
 13. Fragile items – aquarium, glassware, porcelain, musical instruments, etc
 14. Precious jewellery, precious metals and precious stones 
 15. Fine arts, sculptures, collectibles and the like 
 16. Luxury handbags, scarfs, fur, watches and the likeCOMPENSATION CAP

The compensation amount shall be the lower of: 

 1. for Lost / Stolen / Destroyed Goods: Actual Invoice Value or Replacement Cost (as determined by Lalamove in its sole discretion based on the value at the date on which the relevant accident occurred); or 
 2. for Damaged Goods: Actual Invoice Value or Cost of Repair (as determined by Lalamove in its sole discretion based on the value at the date on which the relevant accident occurred); or 
 3.  the maximum compensation is USD500 per order. EXCLUDED CIRCUMSTANCES

The loss, theft, damage or destruction arising out of or in any way connected with the following are excluded from the  Promises:

 • communicable disease or fear or threat of communicable disease
 • insufficiency or, unsuitability of packaging or, preparation of the shipment
 • inherent vice or faulty workmanship of the shipment
 • fraud, dishonesty or intentional conduct
 • delay or incorrect address
 • lawful seizure of the shipment
 • the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system
 • mechanical, electrical and electronic failure
 • ordinary leakage, loss in weight or volume, or natural wear and tear of the shipment
 • radioactive contamination, chemical biological, bio-chemical and electromagnetic weapons 
 • rust, oxidisation and or discolouration 
 • war and terrorism

 

 

CLAIMS PROCEDURE

All claims shall be submitted through the prescribed claim form within 7 (seven) working days after the incident. Your claim will be accepted, rejected, or you will be asked to provide additional information within a maximum period of 30 (thirty) working days after the claim is submitted. Please prepare and submit the following documents (if available) together with the claim form: 

 • Pictures or proofs of the damaged shipments 
 • Purchase invoice that can show the value of the damaged shipments
 • Repair or replacement invoice that can show the cost of repairment/replacementMISCELLANEOUS

You acknowledge and agree that any amount paid by Lalamove to you under this Promises shall not be construed to be an admission of any liability or obligation by Lalamove to you or to any other person, and that the Lalamove makes no such admission. Notwithstanding to the aforesaid, upon the compensation made to you by Lalamove under this Promises, you agree to release, waive and forever discharge Lalamove from the claims that are the subject matters of the compensation. 

This Promises is not an insurance product or service. Lalamove does not provide any insurance product or service. Lalamove may revise or modify the above terms from time to time at its absolute discretion, or change, suspend or terminate thePromises without prior notice or incurring any liability. ​​For any dispute arising from this Promises, Lalamove’s decision shall be final and binding on all the parties concerned. In case of any discrepancy between the local and English versions of the above information, the English version shall prevail. 

 

 

CAM KẾT BẢO VỆ HÀNG HÓA CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

 

PHẠM VI DỊCH VỤ

“Hàng hóa” được đề cập trong Cam kết Bảo vệ Hàng hóa này (“Cam kết”) có cùng ý nghĩa với “Hàng hóa” được định nghĩa trong Điều Khoản của Lalamove. Theo các điều khoản dưới đây, Lalamove sẽ thực hiện đền bù đối với tài sản của Tài khoản Khách Hàng Doanh Nghiệp của Lalamove bị tổn thất hoặc thiệt hại do Đối Tác Giao Hàng của Lalamove gây ra trong quá trình cung cấp Dịch Vụ Vận Chuyển. Cam kết có hiệu lực kể từ khi Đối Tác Giao Hàng lấy hàng hóa đến địa điểm được Người Dùng chỉ định.

 

 

HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC CAM KẾT BẢO VỆ

Các hàng hóa sau đây sẽ bị loại trừ khỏi Cam kết:

 1. Vàng thỏi
 2. Tiền và các khoản tương đương tiền khác
 3. Hàng hóa bị cấm hoặc bị loại trừ bởi bất kỳ luật pháp quy định hoặc quy chế nào của bất kỳ khu vực tài phán nào nơi Tài sản được thu thập, giao hoặc khu vực tài phán mà Tài sản được vận chuyển thông qua đó
 4. Động vật sống
 5. Hàng hóa quân sự như bom, đạn dược, vũ khí, tên lửa, súng và các thiết bị thiết kế nhằm mục đích kiểm soát và/hoặc tra tấn con người và những hàng hóa tương tự
 6. Du thuyền, máy bay, trực thăng và ô tô được vận chuyển dưới dạng hàng hóa
 7. Tài sản bị cấm hoặc loại trừ theo Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch vụ của Lalamove
 8. Hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ: thịt đông lạnh/ướp lạnh, cá đông lạnh/ướp lạnh, thực phẩm đông lạnh/ướp lạnh như rượu vang, pho mát, bánh ngọt, kem, trái cây, v.v.
 9. Cây trồng và hoa
 10. Thực phẩm đã chế biến
 11. Hàng hóa có tính chất nguy hiểm cao theo Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển (IMDG Cargo)
 12. Đồ cũ và đồ dùng cá nhân
 13. Kiện hàng có tính chất dễ vỡ: bể cá, đồ thủy tinh, đồ sứ, nhạc cụ,…
 14. Đồ trang sức, kim loại, đá quý
 15. Đồ mỹ nghệ, tác phẩm điêu khắc, đồ sưu tầm và hàng hóa tương tự
 16. Túi xách, khăn choàng, lông thú, đồng hồ xa xỉ và hàng hóa tương tự

 

 

HẠN MỨC ĐỀN BÙ

Mức đền bù  sẽ là số thấp nhất trong các khoản sau:

 1. Đối với Hàng hóa bị Thiệt hại/Trộm cắp/Phá hủy: Giá trị Hóa đơn Thực tế hoặc Chi phí Thay thế (do Lalamove tự quyết định dựa trên giá trị vào ngày xảy ra tai nạn liên quan); hoặc
 2. Đối với Hàng hóa Bị Thiệt hại: Giá trị Hóa đơn Thực tế hoặc Chi phí Sửa chữa (do Lalamove tự quyết định dựa trên giá trị vào ngày xảy ra tai nạn liên quan); hoặc
 3.  Khoản đền bù tối đa là 500 USD cho mỗi đơn hàng

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ

Các thiệt hại, trộm cắp, hoặc phá hủy phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ trường hợp sau sẽ bị loại trừ khỏi Cam kết:

 • do bệnh truyền nhiễm hoặc có sự lo lắng hoặc mối đe dọa của bệnh truyền nhiễm
 • có sự thiếu sót hoặc không phù hợp trong việc đóng gói hoặc chuẩn bị kiện hàng vận chuyển
 • có sơ suất vốn có hoặc lỗi trong chất lượng của kiện hàng vận chuyển 
 • có hành vi không trung thực hoặc gian lận
 • có sự chậm trễ hoặc địa chỉ không chính xác
 • sự thu giữ hợp pháp kiện hàng
 • việc sử dụng hoặc vận hành bất kỳ máy tính nào, hệ thống máy tính, chương trình phần mềm máy tính, quy trình máy tính hoặc bất kỳ hệ thống điện tử nào khác
 • có lỗi cơ khí, điện và điện tử
 • có sự rò rỉ thông thường, giảm trọng lượng hoặc thể tích, hoặc hao mòn tự nhiên của kiện hàng
 • có ô nhiễm phóng xạ, vũ khí sinh học hóa học, hóa học sinh học và điện từ
 • có rỉ sét, oxy hóa và hoặc đổi màu
 • chiến tranh và khủng bố

 

 

QUY TRÌNH YÊU CẦU ĐỀN BÙ

Mọi yêu cầu đền bù phải được nộp thông qua mẫu đơn yêu cầu đền bù trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự việc. Yêu cầu đền bù của khách hàng sẽ được chấp thuận, từ chối, hoặc khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung trong vòng tối đa 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày đơn yêu cầu được nộp. Vui lòng chuẩn bị và nộp các tài liệu sau (nếu có) kèm theo mẫu đơn yêu cầu đền bù:

 • Hình ảnh hoặc chứng cứ chứng minh thiệt hại vận chuyển
 • Hóa đơn giao dịch thể hiện giá trị thiệt hại vận chuyển
 • Hóa đơn sửa chữa hoặc hóa đơn thay thế thể hiện chi phí sửa chữa/thay thế hàng hóa.

 

 

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ khoản tiền nào mà Lalamove thanh toán cho bạn theo Cam kết này sẽ không được coi là sự thừa nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào của Lalamove đối với Bạn hoặc với bất kỳ người nào khác, và Lalamove không thừa nhận bất kỳ tuyên bố nào như trên. Bất kể những điều khoản trên, khi Lalamove thực hiện đền bù cho Bạn theo Cam kết này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ miễn trừ, từ bỏ và giải phóng vĩnh viễn cho Lalamove vô hại khỏi và chống lại tất cả các khiếu nại liên quan đến khoản đền bù.

Cam kết này không phải là một sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hiểm. Lalamove không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hiểm nào. Lalamove có toàn quyền điều chỉnh các điều khoản trên vào từng thời điểm, hoặc thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt Cam kết mà không cần thông báo trước hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Cam kết này, quyết định của Lalamove sẽ là cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các bên liên quan. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khu vực nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.