img-img-get-price

ลาลามูฟร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้คน ผ่านโครงการ Deliver Care เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวผ่านในทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน อีกทั้งเรายังยินดีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนทุกภาคส่วนที่มีความต้องการในทุกๆ ด้าน ในเวลาเดียวกันเราก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับคนขับรถร่วม ลูกค้า ตลอดไปจนถึงพนักงานของเราด้วยเช่นกัน..

img-img-get-price

ก้าวไปข้างหน้ากับพวกเรา

ในขณะที่โลกค่อย ๆ กลับเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงปีที่ผ่านมา Lalamove พยายามที่จะส่งมอบการดูแลใส่ใจอย่างไม่หยุดหย่อน พวกเราให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องในการเติมเต็มความต้องการที่สำคัญและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อเติมเต็มความอบอุ่นและความสุขในช่วงเทศกาลให้กับผู้ด้อยโอกาสผ่านธุรกิจของเรา
 
ขอขอบคุณเหล่า Driver เป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลาเพื่อการขนส่งและส่งมอบการดูแลที่ดีให้กับผู้ขาดโอกาสที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ 

พลังแห่งการให้ และแบ่งปัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ลาล่ามูฟร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุขกว่า 30 แห่ง และองค์กรภาครัฐ เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กว่า 200,000 ชิ้น ให้แก่องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ให้บริการของเราในทุกประเทศ ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากนี้เรายังได้ช่วยเหลือผู้คนไปกว่า 86,000 ราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาส, เยาวชน, ผู้พิการ, โรงเรียน และโรงพยาบาล

 

CSR Pillars

shutterstock_502733191
พลังแห่งการช่วยเหลือกัน สร้างสังคมที่ดี

เราได้ทำโครงการลาล่ามูฟสู้ภัยโควิท-19 ร่วมกับลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงอาหาร และสิ่งของจำเป็นให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และโรงพยาบาลทุกแห่งในไทย ผ่านการจัดส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากลาล่ามูฟ

DeliverCare-Opportunities
พลังจากฮีโร่ตัวจริง

เราใส่ใจในความปลอดภัยของคนขับร่วมในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนขับรถร่วมของเราเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาความสะอาด สุขอนามัยของคนขับร่วม รวมไปถึงยานพาหนะ และขั้นตอนการรับ-ส่งสินค้าให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

รู้จัก Deliver Care มากขึ้น