Thailand/Th
ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

แก้ไขล่าสุด: 3 ธันวาคม 2566

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนด”) จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณเข้าใช้หรือใช้งานแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูล (“แพลตฟอร์ม”) ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ (เรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชัน”) ที่ให้บริการโดย บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 304 อาคารวานิชเพลซ อารีย์ (อาคาร เอ) ชั้น 21 ยูนิต 2101, 2107-2110 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (“ลาลามูฟ”)

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์ม ข้อกำหนดต่าง ๆ ไม่ว่าจะระบุไว้โดยตรงหรืออ้างอิงข้อกำหนดอื่นใด ณ ที่นี้จะถือว่าเป็นสิทธิและหน้าที่ที่มีผลผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ระหว่างลาลามูฟกับคุณ

เมื่อเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณรับรองว่า

คุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดฉบับนี้
คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้
คุณจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชน และ
คุณเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว หรือเป็นผู้ที่สามารถทำสัญญาได้ตามกฎหมาย
 
นอกจากนี้ คุณรับทราบและรับรองว่าคุณมีอำนาจในการเข้าผูกพันกับข้อกำหนดนี้ในนามของคุณเอง หรือในนามขององค์กรใด ๆ ซึ่งคุณมีอำนาจกระทำการแทนในการลงทะเบียนเพื่อใช้แพลตฟอร์มและในการเข้าผูกพันกับข้อกำหนดนี้

ในกรณีที่คุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในที่นี้ โปรดงดการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ ทั้งนี้ โปรดอ่าน “ข้อความปฏิเสธความรับผิด” “ข้อจำกัดการรับผิด” และ “การชดเชย” โดยละเอียด ข้อกำหนดเหล่านี้จำกัดความรับผิดของลาลามูฟที่มีต่อคุณ

ในข้อกำหนดนี้ คำว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะหมายรวมถึงบุคคลทั้งหมด และบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง องค์กรใด ๆ ที่ลงทะเบียนเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มนี้โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือพนักงานขององค์กร (“ผู้ใช้”)

ในข้อกำหนดนี้ คำว่า “กฎหมายที่บังคับใช้” หมายถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดในประเทศไทยที่บังคับใช้เกี่ยวกับการชำระเงินหรือบริการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ ซึ่งรวมถึง ข้อกำหนด สนธิสัญญา กฎ ระเบียบ คำแนะนำของหน่วยงานกำกับ ระเบียบ คำชี้แนะ นโยบาย หรือคำสั่งหรือการพิจารณา (หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง) และหมายบังคับ (หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง) จากหน่วยงานกำกับกิจการ ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว 

ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราว เมื่อลาลามูฟทำการเปลี่ยนแปลง ลาลามูฟจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการระบุวันที่ในส่วนแรกของข้อกำหนด และในบางกรณี ลาลามูฟอาจจะแจ้งคุณเพิ่มเติม (เช่น การเพิ่มข้อความในหน้าหลักของเราหรือการส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ) ดังนั้น ลาลามูฟขอให้คุณทบทวนและตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอว่ามีการแก้ไขเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเราหรือไม่ หากว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการประกาศใช้ เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากคุณยังคงใช้แพลตฟอร์มของเราต่อหลังจากที่มีการออกประกาศข้อกำหนดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จะถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านั้นแล้ว  


1.แพลตฟอร์มของเรา

ลาลามูฟ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้และคนขับรถอิสระทั่วไป (“ผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระ”) โดยคุณสามารถส่งคำขอผ่านแพลตฟอร์ม (“คำขอ”) เพื่อว่าจ้างการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ และ/หรือ งานโลจิสติกส์อื่น ซึ่งให้บริการโดยผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระ (“งาน”) ในการทำงานนั้น เมื่อแพลตฟอร์มดำเนินการประมวลผลตามคำขอ โดยทำการจับคู่ระหว่างผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระกับคำขอของคุณ ระบบจะดำเนินการการจับคู่การใช้บริการระบบขึ้นมาโดยอัตโนมัติที่จะคำนึงถึง ระยะทาง รูปแบบยานพาหนะ บริการเสริม และ ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลให้คุณและผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระมีนิติสัมพันธ์ต่อกันโดยตรงในการดำเนินการตาม คำขอและการบริการในการจับคู่ และเพื่อความชัดเจนในการ เข้าใช้งานบริการของทุกฝ่าย ถือว่าเป็นหนึ่งการจับคู่ต่อหนึ่งการเข้าใช้บริการ

 

คุณรับทราบว่าลาลามูฟหรือบริษัทในเครือไม่ได้ อยู่ในฐานะเจ้าของกิจการขนส่ง หรือ ว่าจ้าง หรือดำเนินการส่งสินค้าหรือสิ่งของ และ/หรือ งานโลจิสติกส์อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และงานบริการทั้งหมดจะถูกดำเนินการโดยคนขับรถอิสระโดยตรง

 

ทั้งนี้ ลาลามูฟไม่ต้องรับผิด หรือร่วมรับผิดต่อการกระทำ การละเว้นการกระทำ หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระแต่อย่างใด และคนขับรถอิสระไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคลากรของลาลามูฟ

 

2.การใช้ซอฟต์แวร์

ในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการโดยลาลามูฟ (“ซอฟต์แวร์”) คุณตกลงว่า

 • คุณได้รับอนุญาตให้ติดตั้งสำเนาของซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อใช้แพลตฟอร์ม

 • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เช่า นำไปให้เช่า ให้ใช้สิทธิ แจกจ่าย หรือโอนสำเนาข้อมูลของซอฟต์แวร์หรือลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้แก่บุคคลอื่น

 • คุณจะไม่ทดลอง สแกน หรือทดสอบเพื่อหาช่องโหว่ของแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มนี้ และจะไม่ฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความปลอดภัยหรือการยืนยันตัวตนในแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบแพลตฟอร์ม

 • คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง ประยุกต์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แยกองค์ประกอบ  แปลรหัสโปรแกรมของซอฟต์แวร์ หรือสร้างผลงานที่ใช้ข้อมูลจากซอฟต์แวร์นี้

 • คุณจะไม่กระทำการใดๆ เพื่อก่อกวนการดำเนินงานตามปกติของซอฟต์แวร์หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อส่งออกหรือเปลี่ยนแปลงรหัส Source Code ของซอฟต์แวร์นี้

 • คุณจะไม่อัปโหลดหรือส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์(Worms) โทรจัน หรือโปรแกรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทุกประเภท

 • คุณจะไม่ติดตั้ง และ/หรือดำเนินการใช้ซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และระบบที่ดำเนินงานโดยเว็บที่ได้รับการอนุมัติจากลาลามูฟ และ

  นอกเหนือจากการเข้าถึงแอปพลิเคชันแล้ว จะไม่มีการอนุญาตหรือการให้สิทธิอื่นใดแก่คุณ โดยกรรมสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ รวมถึงสิทธิอื่น ๆ จะเป็นของลาลามูฟและซัพพลายเออร์ของลาลามูฟเท่านั้น ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าใช้งานของคุณตามที่ลาลามูฟเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในระหว่างช่วงเวลาที่มีการดำเนินการปรับปรุงระบบ การพัฒนาระบบ และการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ

 

3.การใช้แพลตฟอร์ม
 
บัญชีผู้ใช้
คุณจะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีส่วนตัว (“บัญชี”) กับลาลามูฟเพื่อเข้าใช้แพลตฟอร์ม โดยในระหว่างการลงทะเบียนบัญชี คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ ข้อมูลในการติดต่อทางตรงหรือทางอ้อมของคุณ ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของลาลามูฟ

เมื่อลงทะเบียนบัญชีกับลาลามูฟสำเร็จแล้ว คุณจะได้รับชื่อบัญชีซึ่งจะเข้าใช้งานได้ด้วยรหัสผ่านที่คุณเลือกเอง ทั้งนี้ การใช้แพลตฟอร์มอาจถูกระงับ/จำกัด ตามกฎหมายที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากอายุ  หากเกิดกรณีนี้คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการจำกัดอายุ และจะไม่เข้าใช้งานแพลตฟอร์มนี้

ในการนี้คุณตกลงว่ารายละเอียดที่คุณกรอกและบันทึกไว้เป็นข้อมูลที่แท้จริง สมบูรณ์ และถูกต้อง ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลเก่า หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่คุณได้ให้ไว้ การไม่ให้ข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลที่แท้จริง สมบูรณ์ และถูกต้อง อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงและไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบัญชีของคุณ โดยลาลามูฟมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ ณ เวลาใดก็ได้ และอาจไม่อนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นอกจากนี้ คุณมีหน้าที่ในการจัดหาหรืออัปเดตฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงและใช้งานกับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันได้ ทั้งนี้ ลาลามูฟจะไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์ม ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด จะทำงานกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ใดได้หรือไม่ ลาลามูฟจึงขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์ม หากคุณใช้แพลตฟอร์มในอุปกรณ์ที่เข้ากับระบบไม่ได้หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือหากความปลอดภัยของบัญชีของคุณขาดความน่าเชื่อถือลง ไม่ว่าด้วยลักษณะใด และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เราได้พิจารณาตามความเหมาะสม

ขณะใช้แพลตฟอร์ม คุณตกลงว่า

 • คุณจะเข้าใช้แพลตฟอร์มตามวิธีการที่ลาลามูฟอนุญาตเท่านั้น

 • คุณจะใช้แพลตฟอร์มจะใช้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และต้องใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว และจะไม่โอนสิทธิ์การใช้ต่อให้แก่บุคคลอื่นใด

 • คุณจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณ

 • คุณได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น

 • คุณจะไม่โอนบัญชีของคุณให้บุคคลอื่นหรือองค์กรทางกฎหมายอื่น

 • คุณไม่สามารถใช้บัญชีที่อยู่ภายใต้สิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง

  ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง/ไม่แจ้งข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายให้บุคคลใด

 • คุณจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดต่อกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) การจัดเก็บหรือการส่งวัสดุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (3) แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนให้ผู้อื่น (4) ก่อเหตุอันตรายก่อกวน ก่อความเดือดร้อนรำคาญโดยเจตนา (5) ทำให้การดำเนินการของแพลตฟอร์ม เสื่อมเสียหรือเสียหาย (6) สวมรอยเป็นผู้อื่น (7) ลอกเลียนหรือส่งต่อแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลาลามูฟ ;

 • รหัสผ่านและข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันตัวตนที่ลาลามูฟได้ให้แก่คุณ จะต้องได้รับการเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ

 • คุณจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนหรือเอกสารอื่น ๆ ให้แก่ลาลามูฟทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ

 • คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดขณะใช้แพลตฟอร์ม

 • คุณจะไม่ติดต่อว่าจ้างผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระนอกเหนือจากที่ติดต่อกันผ่านแพลตฟอร์ม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 • คุณจะไม่ใช้ “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ โปรแกรม อัลกอริธึม หรือวิธีการอื่นใด ทั้งกระบวนการที่คล้ายกันหรือใกล้เคียง แม้จะทำด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นเพื่อเข้าถึง ทำสำเนาหรือเฝ้าดูการทำงานของแพลตฟอร์มไม่ว่าในส่วนหนึ่งส่วนใด นอกจากนี้คุณจะไม่ทำซ้ำ หรือหลบเลี่ยงระบบหรือเนื้อหาของแพลตฟอร์มเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหา เอกสาร หรือข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามหรือหยุดกิจกรรมดังกล่าว

 • คุณจะไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์หรือความปลอดภัยของระบบ หรือถอดรหัสสัญญาณจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังดำเนินการแพลตฟอร์มอยู่

 • คุณจะไม่เก็บหรือนำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ รวมถึงชื่อบัญชี ออกไปจากแพลตฟอร์ม

 • คุณจะไม่ข้องเกี่ยวกับการข่มขู่ การละเมิด การเลือกปฏิบัติ (ตามเชื้อชาติ เพศ อายุ ความพิการ และคุณลักษณะอื่นใดที่ได้รับการปกป้อง) หรือมีพฤติกรรมที่ลาลามูฟเห็นว่าไม่เหมาะสมในขณะที่ใช้แพลตฟอร์ม และ

 • คุณตกลงให้สิทธิลาลามูฟในการแบ่งปันข้อมูล และ/หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาตกับบุคคลอื่นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของลาลามูฟ

กฎว่าด้วยการใช้งาน

 • ผู้ใช้รับรองว่าพวกเขาเป็นเจ้าของหรือเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของสินค้าหรือสิ่งของที่จะถูกดำเนินการตามคำขอที่ผู้ใช้ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม และผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ส่งคำสั่งอันเกี่ยวเนื่องกับคำขอนั้นได้

 • ผู้ใช้รับรองว่าตนได้ตกลงตามข้อกำหนดไม่ใช่แค่ในฐานะของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึง (หากมี) ในฐานะตัวแทนที่กระทำการแทนเจ้าของสินค้าหรือสิ่งของที่จะถูกดำเนินการตามคำขอ

 • ผู้ใช้รับทราบว่าคนขับรถอิสระจะปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ใช้สำหรับการดำเนินงานตามงาน ทั้งนี้ ผู้ใช้รับทราบว่าทั้งคนขับรถอิสระ หรือลาลามูฟไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือได้ประโยชน์จากกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือสิ่งของที่จะถูกดำเนินการตามคำขอหรืองานดังกล่าว 

 • ผู้ใช้จะตรวจสอบข้อมูลของคนขับรถอิสระและยานพาหนะ รวมถึงใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลในการพิจารณาว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับการ จับคู่เพื่อตกลงการใช้บริการกับคนขับรถอิสระก่อนที่จะเริ่ม ใช้บริการระบบ ในการนี้ เราถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลของคนขับรถอิสระและยานพาหนะ) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามงานโดยคนขับรถอิสระแล้ว ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเหมือนกับข้อมูลในคำขอหรือไม่ ดังนั้น ผู้ใช้จะไม่ให้ลาลามูฟต้องรับผิดร่วมในกรณีใด ๆ อันเกิดจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลในการดำเนินการตามงานของคนขับรถอิสระและข้อมูลในคำขอ

 • ผู้ใช้จะต้องระบุคำสั่งในการดำเนินการแก่คนขับรถอิสระอย่างเพียงพอ ชัดเจน และทำได้จริง ในกรณีที่ข้อมูลที่ให้โดยผู้ใช้แตกต่างไปจากเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงในการดำเนินงานอันก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดำเนินงาน

 • ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงคำสั่งใด ๆ ของผู้ใช้ (รวมถึงราคาหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ) จะมีผลก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติและอัพเดตในแอปพลิเคชันแล้วเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการอื่นโดยลาลามูฟ

 • ผู้ใช้รับรองว่าตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยสถานะ สภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ การจัดการ การจัดเก็บ และการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่จะถูกดำเนินการตามคำขอ และ/หรือตามงาน ผู้ใช้จะไม่ส่ง (และผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการดำเนินการตามงานสำหรับการส่ง) สิ่งใด ๆ ที่กฎหมายห้ามไว้ สิ่งอันตรายหรือเป็นพิษ สิ่งที่เน่าเสียง่าย และวัสดุที่มีกัมมันตภาพรังสี อีกทั้ง ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหาย (รวมถึงการบาดเจ็บของร่างกาย การสูญเสียซึ่งรายได้ ความเสียหายส่วนบุคคล ความเสียหายทางการเงินหรือการขาดทุน หรือความเสียหายหรือการสูญเสียประการอื่นใด) ที่บุคคลอื่นได้รับ อันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้

 • ผู้ใช้จะไม่ส่งสินค้าที่เป็นแอลกอฮอล์หรือยาสูบหากกฎหมายได้กำหนดข้อห้ามไว้ ทั้งนี้ ผู้ใช้จะสามารถส่งสินค้าที่เป็นแอลกอฮอล์หรือยาสูบได้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น นอกจากนี้ สินค้าดังต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ส่งได้ 

  • บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด

  • กลุ่มสัตว์ที่ถูกล่าทุกชนิด หรือ ชิ้นส่วนสัตว์ต่าง ๆ เช่น งาช้าง หูฉลาม หรือชิ้นส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือสินค้าที่ทำขึ้นหรือแปรรูปจากชิ้นส่วนของสัตว์ และสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สำหรับเพื่อการบริโภคของมนุษย์ รวมไปถึงสิ่งของต้องห้ามตามสนธิสัญญาและ/หรือตามกฎหมายทุกฉบับและ/หรือตามจารีตประเพณีจากทั่วโลก 

  • บรรดาชิ้นส่วนมนุษย์ หรือเถ้ากระดูกมนุษย์ 

  • อาวุธปืน, อาวุธยุทธภัณฑ์, ระเบิด หรืออุปกรณ์จุดระเบิดทุกประเภท เช่น ดินระเบิด เป็นต้น 

  • สิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอมแปลง, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, สารเสพติดหรือยาเสพติด ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย และสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดต่อบทบัญญัติใด ๆ ของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงสิ่งที่ผู้ใช้อาจมีไว้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีข้อห้ามในการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งโดยกฎหมาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

  • สิ่งของมีคมหรือมีอันตรายอื่น ๆ เช่น มีดดาบ, หอก, กริช เป็นต้น 

  • สิ่งของที่เสื่อมค่าง่ายหรือเน่าเสียง่ายกว่าปกติ โดยเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป 

  • วัตถุไวไฟทุกชนิด เช่น ก๊าซแอลพีจี ก๊าซเอ็นจีวี เป็นต้น 

  • ทรัพย์สินมีค่า, สินค้าหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น เงินสด, จิวเวอรี่, ทองคำ, แหวนเพชร เป็นต้น

 • คนขับรถอิสระจะไม่เปิดและตรวจสอบสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการตามงานสำหรับสินค้าพิเศษโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ก่อน ทั้งนี้ นอกเหนือจากความรับผิดที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะต่อผู้ใช้บัญชีองค์กร ลาลามูฟและคนขับรถอิสระจะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดมาจากการดำเนินการตามงานนั้น ๆ

 • เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการดำเนินการ ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบว่าสิ่งของที่จะถูกดำเนินการตามงานได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนาเพียงพอ และตรวจสอบว่าไม่มีสินค้าส่วนใดที่จะสามารถหลุดออกมาจากกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ หรือสิ่งที่ห่อหรือภาชนะที่ห่อจะฉีกขาดหรือแตก หรือส่วนที่ติดผนึกเสียหาย รวมไปถึงบริเวณที่กาวสองด้านจะสามารถหลุดออกจากกัน

 • ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบว่าสิ่งของที่จะถูกดำเนินการตามงานได้รับการบรรจุหีบห่อเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่สินค้าหรือสิ่งของอาจแตกหักได้ง่ายหรืออาจได้รับความเสียหายจากการหักงอ และจะต้องตรวจสอบว่าสิ่งของได้รับการบรรจุหีบห่อในกล่องหรือภาชนะบรรจุที่มีความแข็งแรงคงทนเพียงพอ และได้รับการห่อหุ้มด้วยวัสดุป้องกันที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับบรรจุด้านในกล่องหรือภาชนะบรรจุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งของที่จะถูกดำเนินการหักงอ หรือได้รับความเสียหายจากแรงกระทบ แรงกด หรือแรงลม ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการตามงาน สิ่งของที่จะถูกดำเนินการที่มีลักษณะที่ต้องใช้ความระมัดระวังดังกล่าวนั้นจะต้องมีการระบุว่าเป็นสิ่งของที่ต้องใช้ความระมัดระวัง โดยติดไว้บริเวณด้านหน้ากล่องหรือภาชนะบรรจุรวมถึงด้านบนที่เป็นบริเวณระบุที่อยู่ของผู้รับ

 • ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบในการจัดหามาตรการป้องกัน หรืออุปกรณ์ป้องกันให้กับสิ่งของที่จะถูกดำเนินการตามคำขอ และ/หรืองาน ทั้งนี้ ผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระจะเป็นผู้จัดหามาตรการป้องกัน หรืออุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม (หากมี) โดยตรงเท่านั้น และผู้ใช้จะยินยอมรับความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าหรือสิ่งของจากการดำเนินการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

 • ผู้ใช้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดต่อการดำเนินการตามคำขอ และ/หรืองาน ในกรณีที่ไม่พบผู้รับตามที่อยู่ที่ระบุไว้โดยผู้ใช้ หรือไม่มีใครมารับสิ่งของ และผู้ใช้ไม่มีคำชี้แจงอื่น ๆ ระบุไว้ให้  คนขับรถอิสระจะติดต่อผู้ใช้ (ที่หมายเลขที่

  ผู้ใช้ได้ให้ไว้) และจะพยายามส่งสินค้ากลับคืนให้ผู้ใช้ แต่ในกรณีที่คนขับรถอิสระติดต่อหมายเลขที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้แล้วไม่มีใครรับ คนขับรถอิสระอาจพยายามจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับอีกครั้ง ซึ่งในกรณีเช่นว่านี้ คุณตกลงว่า สินค้าที่ติดต่อผู้รับหรือผู้ใช้ไม่ได้จะถูกส่งไปที่สำนักงานที่ทำการของลาลามูฟ ทั้งนี้หากสิ่งของนั้นไม่มีผู้ติดต่อขอรับคืนภายในเวลา 14 วันหลังจากลาลามูฟได้รับสินค้าหรือสิ่งของนั้น ลาลามูฟสามารถดำเนินการกับสิ่งของนั้นตามดุลยพินิจได้ โดยผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ อันเกิดจากการจัดการสิ่งของนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการให้มีการดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของนั้นอีกครั้งหนึ่ง ผู้ใช้จะต้องดำเนินการส่งคำขอผ่านแพลตฟอร์มเพื่อสร้างงานใหม่ และจะมีการคิดค่าธรรมเนียมอีกครั้งเสมือนหนึ่งว่าเป็นคำขอครั้งใหม่

 • ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งของที่ถูกดำเนินการตามคำขอ และ/หรืองาน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ในการนี้ ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดกับสิ่งของที่ถูกดำเนินการตามคำขอ และ/หรืองานดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

 • คนขับรถอิสระจะไม่ช่วยบรรจุ ส่งของ เคลื่อนย้าย ลากจูง หรือยก สินค้าหรือสิ่งของที่จะถูกดำเนินการตามงานให้ผู้ใช้ ยกเว้นแต่กรณีที่ผู้ใช้ได้ทำการร้องขอความช่วยเหลือพิเศษ (“ความช่วยเหลือพิเศษ”) เพิ่มเติมจากงานปกติโดยส่งคำขอผ่านแพลตฟอร์ม ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือพิเศษดังกล่าวนี้ ถือว่าผู้ใช้และผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระมีนิติสัมพันธ์ต่อกันโดยตรง และให้ถือว่าความช่วยเหลือพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งประกาศโดยลาลามูฟสำหรับการร้องขอความช่วยเหลือพิเศษ อีกทั้งผู้ใช้รับรองว่าตนได้ยินยอมและจะปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่โดยลาลามูฟ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคำขอนั้น ๆ และรับทราบว่าความช่วยเหลือพิเศษจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจของคนขับรถอิสระแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ โปรดดูข้อกำหนดเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษที่

 • ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการงานที่มีความช่วยเหลือในการจัดซื้อสิ่งของ (“ความช่วยเหลือจัดซื้อสิ่งของ”) เพิ่มเติมจากการดำเนินการตามปกติ ผู้ใช้จะต้องทำการร้องขอความช่วยเหลือจัดซื้อสิ่งของเพิ่มเติมจากงานปกติขณะส่งคำขอผ่านแพลตฟอร์ม ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดซื้อสิ่งของดังกล่าวนี้ ถือว่าผู้ใช้และคนขับรถอิสระมีนิติสัมพันธ์ต่อกันโดยตรง และให้ถือว่าความช่วยเหลือจัดซื้อสิ่งของเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งประกาศโดยลาลามูฟสำหรับการร้องขอความช่วยเหลือจัดซื้อสิ่งของ อีกทั้งผู้ใช้รับรองว่าตนได้ยินยอมและจะปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่โดยลาลามูฟ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคำขอนั้น ๆ และรับทราบว่าความช่วยเหลือจัดซื้อสิ่งของจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะปรากฏในแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ โปรดดูข้อกำหนดเกี่ยวกับความช่วยเหลือจัดซื้อสิ่งของที่

 • เมื่อผู้ใช้งานฝ่ายคนขับรถอิสระได้ให้บริการงานแก่คุณสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถประเมิณความพึงพอใจของการให้บริการงานขนส่งของผู้ใช้งานฝั่งคนขับรถอิสระ โดยให้คะแนน และ/หรือ เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของแพลตฟอร์มลาลามูฟในฐานะแพลตฟอร์มกลางเชื่อมต่อผู้ใช้งานทั้งสองฝ่าย ลาลามูฟไม่มีนโยบายการจัดระดับการนำเสนอสินค้า  บริการ  หรือเนื้อหาต่อผู้ใช้บริการแต่ละประเภท

ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชี งาน และการใช้แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในองค์กรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือหากคุณทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่จำเป็นตามดุลยพินิจของลาลามูฟแต่เพียงผู้เดียวนั้น ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือระงับบัญชี งาน และการใช้แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์ม ของคุณในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

ขนาดและน้ำหนักของสินค้าที่สามารถดำเนินการตามงานตามประเภทยานพาหนะ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่งลาลามูฟให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คุณตกลงว่าจะส่งสินค้าตามขนาดและน้ำหนักไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดดังต่อไปนี้

 • รถจักรยานยนต์

  • น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

  • ขนาดจำกัดคือ 50 x 50 x 50 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

 • รถยนต์เก๋ง (4 ประตู)

  • น้ำหนักไม่เกิน 100 กก.

  • ขนาดจำกัดคือ 90 x 100 x 75 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

 • รถยนต์แฮทช์แบ็ก (5 ประตู)

  • น้ำหนักไม่เกิน 200 กก.

  • ขนาดจำกัดคือ 115 x 115 x 80 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

 • รถยนต์แบบ SUV

  • น้ำหนักไม่เกิน 300 กก.

  • ขนาดจำกัด 130 x 160 x 80 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

 • รถยนต์กระบะ

  • น้ำหนักจำกัด 1100 กก.

  • ขนาดจำกัดคือ 170 x 180 x 90 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

 • รถยนต์กระบะตู้ทึบ

  • น้ำหนักจำกัด 1100 กก.

  • ขนาดจำกัดคือ 170 x 210 x 210 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

 • รถยนต์กระบะโครงเหล็ก

  • น้ำหนักจำกัด 1100 - 4000 กก.

  • ขนาดจำกัดคือ 170 x 210 x 210 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

    

การสื่อสาร
เมื่อคุณเปิดใช้บัญชี คุณได้ตกลงยินยอมและยอมรับการแจ้งข้อมูลจากลาลามูฟทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ทางอีเมล ทางข้อความ ทางโทรศัพท์ การส่งข้อความเตือนทางอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือที่คุณได้แจ้งข้อมูลไว้กับลาลามูฟ อีกทั้งคุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณอาจได้รับแจ้งโดยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ และ/หรือการส่งข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าที่ส่งโดยลาลามูฟหรือตัวแทนของลาลามูฟ รวมถึงบริษัทในเครือ และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสื่อสารเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการ โดยคุณอาจเลือกที่จะไม่รับการแจ้งข้อมูลดังกล่าวได้โดยทำการปรับเปลี่ยนความยินยอมที่โหมดการตั้งค่า โปรดทราบว่าการเลือกไม่รับแจ้งข้อมูลนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการใช้แพลตฟอร์มของคุณ

ข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายและเครดิต
ลาลามูฟอาจมีข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งมีลักษณะและอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่างกันไปเป็นการเฉพาะ และอาจจะเสนอให้แก่ผู้ใช้รายใดก็ได้ตามแต่ดุลยพินิจของลาลามูฟ ข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และอาจใช้ได้กับผู้ใช้เพียงบางรายตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอเท่านั้น

คุณตกลงว่าข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย

 • อาจถูกเสนอต่อผู้ใช้เพียงบางรายเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 • จะไม่ถูกทำซ้ำ, ขาย, หรือโอนหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนโดยทั่วไป ไม่ว่าด้วยลักษณะใดก็ตาม เว้นแต่ลาลามูฟได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง

 • อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะตามที่ลาลามูฟกำหนดสำหรับข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายที่แจ้งข้อมูลให้ทราบ

 • ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนแทนเงินสดได้ และ

 • ไม่สามารถใช้ได้หลังวันที่ระบุไว้ในข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายได้


ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการตัดหรือหักเครดิตหรือผลประโยชน์ที่คุณได้รับจากข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย หากลาลามูฟพิจารณาหรือเชื่อว่าผู้ใช้ทำการใช้สิทธิประโยชน์ตามข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายโดยผิดพลาด โดยมีเจตนาทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือโดยการฝ่าฝืนข้อกำหนดการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกำหนดฉบับนี้ ทั้งนี้ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อเสนอ ณ เวลาใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ได้ โดยที่ลาลามูฟไม่ต้องรับผิดใด ๆ จากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อเสนอดังกล่าว ลาลามูฟอาจเสนอเครดิตฟรีให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน โดยเครดิตที่ลาลามูฟให้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ลาลามูฟกำหนด และจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่าเงินสดได้ เมื่อหมดอายุแล้ว เครดิตจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณและจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป

การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ขณะใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ คุณอาจต้องติดต่อ ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ หรือเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ ผู้โฆษณา หรือผู้สนับสนุนที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งได้นำเสนอสินค้า และ/หรือบริการผ่านแพลตฟอร์มนี้ กิจกรรม ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับประกันและการรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นจะเป็นข้อผูกพันระหว่างคุณและบุคคลภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้ลาลามูฟและผู้ได้รับอนุญาตของลาลามูฟจะไม่มีความรับผิด ข้อผูกพัน หรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการสื่อสาร การซื้อ การทำธุรกรรมหรือการส่งเสริมการขายระหว่างคุณและบุคคลภายนอกนั้น อีกทั้งลาลามูฟจะไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ จากข้อตกลงระหว่างคุณและบุคคลภายนอกดังกล่าว

4.การชำระค่าธรรมเนียมงานและค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือเพิ่มเติม
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ใช้บัญชีองค์กร และ ค่าบริการขนของแต่ละงาน (https://www.lalamove.com/th-th/all-vehicle-pricing-detail) การใช้แพลตฟอร์มนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่างไรก็ตาม ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ในอนาคต (หากทางเราเริ่มทำการคิดค่าธรรมเนียม คุณจะได้รับแจ้งและสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้บัญชีของคุณต่อหรือยกเลิกบัญชีของคุณก็ได้) 

คุณเข้าใจและตกลงว่า

 • คุณจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับงานและความช่วยเหลือเพิ่มเติมอื่น ๆ (ได้แก่ ความช่วยเหลือพิเศษ และความช่วยเหลือจัดซื้อสิ่งของ (รวมกันเรียกว่า “ความช่วยเหลือเพิ่มเติม”)) (หากมี) ที่ผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระได้ดำเนินการให้แก่คุณตามคำขอผ่านแพลตฟอร์ม การชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวถือว่าคุณได้ชำระเงินให้ผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระโดยตรง โดยลาลามูฟทำหน้าที่เพียงแค่อำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินแทนผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระเท่านั้น

 • การชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่ถูกถือว่าคุณได้ชำระเงินให้ลาลามูฟเพื่อตอบแทนการใช้แพลตฟอร์มภายใต้ข้อกำหนดนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 • อัตราค่าธรรมเนียมงานและค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว ซึ่งอ้างอิงตามอุปสงค์ อุปทาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เงินค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการส่งคำขอ และระบบจะทำการหักเงินจากลาลามูฟวอลเล็ทของคุณ หรือเรียกเก็บตามวิธีที่คุณระบุไว้ในบัญชีของคุณ

 • ค่าธรรมเนียมที่คุณได้ชำระมาแล้วทั้งหมดจะไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่ลาลามูฟจะพิจารณาคืนเงินให้เป็นรายกรณีไป

 • ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกระบุไว้เป็นสกุลเงินบาทไทย ซึ่งรวมค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไว้แล้ว   

 • ค่าธรรมเนียมด่วนพิเศษหรือค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นไปตามความสมัครใจ แต่หากคุณเลือกที่จะชำระค่าธรรมเนียมนั้น ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไปในค่าธรรมเนียมงาน และคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้น

 • ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมงานและค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามสถานการณ์จริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การดำเนินการจัดหางานตามคำขอจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าในขณะนั้นมีงานพร้อมใช้งานหรือไม่ หากคำขอใดไม่ได้รับการดำเนินการ ลาลามูฟจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมล ข้อความ การโทรศัพท์ หรือข้อความแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้แจ้งข้อมูลไว้กับลาลามูฟ

 • ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจเป็นการเฉพาะในการพิจารณาว่าจะคืนเงินให้ผู้ใช้เต็มตามจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้หรือไม่ หากลาลามูฟไม่สามารถจัดหางานตามคำขอได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 • คุณอาจเลือกที่จะยกเลิกคำขอสำหรับงานกับผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระ ณ เวลาใดก็ได้ ซึ่งคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ใบเสร็จรับเงินจะถูกออกให้กับผู้ใช้เมื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียมสำเร็จแล้ว หากยอดคงเหลือในลาลามูฟวอลเล็ทไม่เพียงพอกับยอดเงินที่ต้องชำระอาจจะส่งผลให้งานไม่ได้รับการดำเนินการได้ ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้กับผู้ใช้จะไม่ใช่ใบกำกับภาษี

 • ผู้ใช้จะต้องรับผิดเป็นส่วนตัวในการจ่ายภาษีอากรต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระตามงานและความช่วยเหลือเพิ่มเติม (หากมี) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระ

 
คุณสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • ชำระด้วยเงินสด

  คุณสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมงาน และ/หรือค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นเงินสด

 • ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เกตเวย์

  คุณสามารถเลือกชำระเงินออนไลน์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เกตเวย์ซึ่งดำเนินการประมวลผลการชำระเงินโดยบุคคลภายนอก (“ผู้ประมวลผลการชำระเงิน”) ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเกิดจากการดำเนินงานของผู้ประมวลผลการชำระเงิน และลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการชำระเงินออนไลน์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เกตเวย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • ลาลามูฟวอลเล็ท

  คุณสามารถเลือกชำระเงินออนไลน์ผ่านทางลาลามูฟวอลเล็ต การชำระเงินด้วยวิธีนี้สามารถทำได้เฉพาะการส่งคำขอในแอปพลิเคชันเท่านั้น

  ลาลามูฟมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพ็คเกจเครดิต จำนวนเครดิต หรือวงเงินเครดิต บนแพลตฟอร์มของลาลามูฟตามที่เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  การซื้อเครดิตทั้งหมดเป็นการซื้อแบบชำระราคาล่วงหน้า เมื่อคุณได้ชำระเงินเข้าระบบเพื่อซื้อเครดิตแล้ว เครดิตทั้งหมดจะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือขอคืนได้ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดให้ขอคืนเงินได้ หรือลาลามูฟได้พิจารณาคืนเงินให้ตามที่ลาลามูฟเห็นสมควร

คุณสามารถเติมเงินในลาลามูฟวอลเล็ทของคุณเพื่อซื้อเครดิตด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • เติมเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เกตเวย์

  คุณสามารถเลือกเติมเงินออนไลน์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เกตเวย์ ซึ่งดำเนินการประมวลผลการชำระเงินโดยผู้ประมวลผลการชำระเงิน กระบวนการให้เครดิตในลาลามูฟวอลเล็ตของคุณจะดำเนินการเมื่อได้รับคำรับรองจากผู้ประมวลผลการชำระเงินแล้ว ทั้งนี้ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเกิดจากการดำเนินงานของผู้ประมวลผลการชำระเงิน และลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการชำระเงินออนไลน์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เกตเวย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • เติมเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

  คุณสามารถเลือกเติมเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตที่ดำเนินการโดยเกตเวย์การชำระเงิน (“PGs”) หรือดำเนินการโดยผู้ประมวลผลการชำระเงิน คุณตกลงและยอมรับที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน ซึ่งได้แก่รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต (“รายละเอียดบัตร”) กับ PGs และผู้ประมวลผลการชำระเงิน เพื่อให้การชำระเงินประสบความสำเร็จ และอนุญาตให้ PGs และผู้ประมวลผลการชำระเงินดำเนินการประมวลผลการชำระเงินให้สำเร็จ ในการนี้ PGs และผู้ประมวลผลการชำระเงินจะให้บริการรับชำระเงินภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมบัตรเครดิตและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (PCI-DSS) ดังนั้นการได้รับสิทธิ์ของคุณจะยังมีผลตราบเท่าที่คุณยังมีบัญชีอยู่ในแพลตฟอร์ม หากคุณลบรายละเอียดบัตรที่ให้ไว้กับ PGs หรือผู้ประมวลผลการชำระเงิน หรือหากคุณลบบัญชีของคุณในแพลตฟอร์ม PGs หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินจะไม่ทำการประมวลผลธุรกรรมใด ๆ ที่คุณมีคำขอไว้ การได้รับสิทธิ์ของคุณนอกจากจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้แล้ว ยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PGs และผู้ประมวลผลการชำระเงินด้วย ทั้งนี้ ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตทั้งสิ้น

  สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน หากปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหรือความผิดของลาลามูฟ ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะต้องถูกแก้ไขและจัดการกันเองระหว่างคุณและ PGs หรือผู้ประมวลผลการชำระเงิน ทั้งนี้การประมวลผลเครดิตหรือการชำระเงินจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดอื่น ๆ ของ PGs หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินตามแต่รูปแบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ นอกเหนือไปจากข้อกำหนดนี้ทั้งนี้ ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความผิดที่เกิดจาก PGs หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินใด ๆ ทั้งสิ้น 

 • เติมเงินด้วยการฝากเงินเข้าธนาคาร

  คุณสามารถเลือกเติมเงินด้วยการฝากเงินเข้าธนาคาร โดยที่ลาลามูฟจะทำการประมวลผลการสมัคร/การขอเติมเงินด้วยการฝากเงินเข้าธนาคารของคุณก็ต่อเมื่อธนาคารที่ลาลามูฟได้มีข้อตกลงไว้ได้อนุมัติการชำระเงินของคุณ และลาลามูฟได้อนุมัติการชำระเงินนั้นแล้ว


5.ทรัพย์สินทางปัญญา 

ลาลามูฟ (และผู้มีอำนาจกระทำการแทน (หากมี)) เพียงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องที่มีในแพลตฟอร์ม โดยข้อกำหนดนี้ไม่ถือว่าเป็นการขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ที่มีในแพลตฟอร์มแต่อย่างใด หรือไม่ได้เป็นการให้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลาลามูฟ อีกทั้งชื่อบริษัท โลโก้ และชื่อผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกันหรือข้อมูลในแพลตฟอร์มและงานถือเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของลาลามูฟหรือบุคคลอื่น จึงไม่มีการให้สิทธิหรือการอนุญาตใดเพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้คุณตกลงว่าคุณจะไม่ลบ ดัดแปลงหรือปิดบังเครื่องหมายแสดงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ หรือสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและงาน

เมื่อคุณให้ข้อมูล เนื้อหา หรือสิ่งใด ๆ (“ข้อมูลของผู้ใช้”) ให้แก่ลาลามูฟ คุณได้ให้สิทธิแก่ลาลามูฟซึ่งเป็นสิทธิที่ใช้ได้ทั่วโลกซึ่งมีผลตลอดไป ซึ่งสิทธินี้จะเพิกถอนไม่ได้ โอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และมีสิทธิในการให้อนุญาตช่วง เพื่อใช้ คัดลอก แก้ไข จัดทำ ลอกเลียนแบบ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการในที่สาธารณะ และหาประโยชน์ในลักษณะใด ๆ ในเนื้อหาดังกล่าวในทุกรูปแบบและทุกช่องทางในการจัดจำหน่ายที่เป็นที่แพร่หลายหรือสร้างสรรทำขึ้นใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับยินยอมจากคุณ และไม่ต้องชำระเงินให้กับคุณ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ๆ

คุณทราบว่าลาลามูฟทำหน้าที่เป็นเพียงช่องทางรับข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อเผยแพร่และไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความเป็นจริงของข้อมูลผู้ใช้ ลาลามูฟจะไม่ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้ที่คุณได้เผยแพร่ หรือกลั่นกรองข้อมูลผู้ใช้ และลาลามูฟไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเช่นนั้น นอกจากนี้ คุณได้รับทราบและตกลงว่า หมายเหตุ ความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุหรือรวมอยู่ในข้อมูลของผู้ใช้ไม่ได้หมายความว่าลาลามูฟได้เป็นผู้จัดทำหรือดำเนินการทั้งหมด 

การใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของคุณจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลของผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรือส่งให้ไว้เป็นข้อมูลที่แท้จริง ไม่ใช่สิ่งที่คัดลอกมาจากบุคคลอื่น ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือสิทธิความเป็นส่วนตัว และไม่มีถ้อยคำที่ดูหมิ่นเหยียดหยามใด ๆ ซึ่งนอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิให้อนุญาตใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวรรคนี้

คุณตกลงชดใช้และปกป้องไม่ให้ลาลามูฟ บริษัทในเครือ และผู้มีอำนาจกระทำการแทน ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ความเสียหาย หรือการสูญหาย รวมทั้งความรับผิดที่เกิดขึ้นแก่ลาลามูฟหรือบริษัทในเครือ อันเนื่องมาจากข้อมูลของผู้ใช้ที่คุณได้โพสต์หรือส่งให้ผู้อื่น หรือการใช้แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มในกรณีอื่น ๆ

ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือลบ (ข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ของผู้ใช้ที่คุณได้โพสต์หรือส่งให้ผู้อื่น ซึ่งลาลามูฟได้ใช้ดุลยพินิจแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ (รวมถึงสิ่งที่ละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิส่วนบุคคล) หรือสิ่งอื่นใดที่ทางเราไม่สามารถยอมรับได้

ลาลามูฟเคารพสิทธิที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของคุณ โปรดอย่าส่งข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ หรือคำแนะนำที่เป็นความลับไม่ว่าในลักษณะใดให้ลาลามูฟหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ หรือคำแนะนำที่เป็นความลับที่คุณส่งให้ไว้โดยไม่คำนึงว่าเป็นข้อมูลอย่างใดประเภทใด จะถือว่าคุณได้สมัครใจในการส่งข้อมูลดังกล่าว และข้อกำหนดต่อไปนี้จะนำมาบังคับใช้เกี่ยวกับการส่งข้อมูลของคุณ (1) ข้อมูลที่ส่งและเนื้อหาในข้อมูลจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างใด ๆ ให้คุณ (2) ลาลามูฟไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลที่คุณส่งมา (3) ลาลามูฟอาจนำข้อมูลไปใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณเพื่อจุดประสงค์ใดหรือด้วยวิธีการใดก็ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ให้คุณ และ (4) ลาลามูฟไม่มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่คุณส่งมาให้เป็นความลับ
คุณสามารถใช้ข้อมูลบนแพลตฟอร์มตามจุดประสงค์ที่ลาลามูฟอนุญาตให้ใช้ และดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้อง

 • ไม่ลบข้อความแสดงกรรมสิทธิ์ในสำเนาเอกสารและจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ 

 • ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช้ข้อมูลในเชิงการค้า และจะไม่ทำสำเนาหรือโพสต์ข้อมูลดังกล่าวลงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นในสื่อใด ๆ และ

 • ไม่ทำการรับรองหรือรับประกันใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลดังกล่าว

 
ข้อกำหนดนี้ไม่ถือว่าเป็นการขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ที่มีหรือที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟ

 

6.การปฏิเสธความรับผิด

ผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระจะจัดการกับงานในรูปแบบ “ตามสภาพ” หรือ “ตามที่มี” ลาลามูฟจึงไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ การตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือการมีบริการพร้อมให้ใช้ หรือมีงานหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามคำขอที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มของเรา และไม่รับประกันว่างานหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติมจะไม่ถูกรบกวนจากองค์ประกอบอื่นใดหรือไม่มีข้อผิดพลาด

ลาลามูฟไม่รับประกันเกี่ยวกับคุณภาพ, ความเหมาะสม, ความปลอดภัย หรือความสามารถของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก คุณตกลงยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระในการดำเนินการตามงานหรือในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาต

ลาลามูฟไม่ได้ควบคุม, จัดการ หรือกำกับการทำงานของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระ ทั้งนี้ บุคคลภายนอกเหล่านั้นไม่ใช่ตัวแทน ตัวแทนเชิด หรือพนักงานของลาลามูฟ

ลาลามูฟไม่ได้ควบคุม, รับรอง หรือรับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกที่มีหรือที่ลิงก์ข้อมูลกับแพลตฟอร์มหรืองาน ลาลามูฟไม่รับรองหรือรับประกันว่าแพลตฟอร์มหรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นที่เป็นอันตราย

 

7. การจำกัดความรับผิด
นอกเหนือจากการจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะต่อผู้ใช้บัญชีองค์กร ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบและรับผิดต่อ

 • ความเสียหาย/ข้อบกพร่อง/การเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ/ทรัพย์สินจากสภาพเดิมอันเนื่องมาจากการหีบห่อที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

 • สิ่งของ/ทรัพย์สินที่เสียหาย/บกพร่อง/เปลี่ยนแปลงอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

 • คุณภาพและความล่าช้าของการดำเนินการตามงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระซึ่งเป็นผู้ดำเนินการตามงานให้แก่คุณเป็นหลัก 

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระหรือตัวผู้ใช้เอง

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากการทำหน้าที่แพลตฟอร์มของลาลามูฟตามข้อกำหนดนี้

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าหรือความผิดพลาดอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้เกิดจากลาลามูฟ

 • คำขออย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับ

 • ความเสียหายอันเกิดมาจากการใช้บริการหรือกรณีไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรืองานได้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการอย่างผิดวิธี ความผิดพลาดของเบอร์คอลเซ็นเตอร์ ปัญหาเครือข่าย มัลแวร์ ไวรัส หรือความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ใด ๆ ของระบบ

 • ความเหมาะสมของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออีเมลหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารคุณจะต้องทำการแจ้งความผิดพลาดนั้นโดยทันทีหลังจากที่คุณได้รับข้อมูลการยืนยันคำขอที่ส่งให้คุณที่เกิดความผิดพลาดขึ้น (หากมี)

 • ความเสียหายทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาจากความเสียหายแรก ความเสียหายกรณีพิเศษ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการได้กำไรหรือขาดทุน อันเนื่องมาจากสัญญา การละเมิด การประมาทละเลย หรือความรับผิดใด ๆ แม้ว่าลาลามูฟจะได้รับแจ้งแล้วว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ และ

 • สิ่งของที่หายระหว่างการให้บริการ ลาลามูฟจะพยายามค้นหาสิ่งของนั้นให้มากที่สุดแต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของสิ่งของนั้น

นอกเหนือจากการจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะต่อผู้ใช้บัญชีองค์กร และนอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ลาลามูฟจะไม่มีความรับผิดอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือนโยบายต่าง ๆ ที่ระบุ ณ ที่นี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต ต่อสัญญา การละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ หรือเหตุอื่น) การรับประกัน หรือเหตุอื่นใด ๆ ที่มีมูลค่ารวมเกินกว่าสามเท่าของค่าธรรมเนียมงาน หรือจำนวนเงินสูงสุดที่กำหนดในส่วน “ข้อร้องเรียน” ด้านล่าง (แล้วแต่ว่าข้อกำหนดใดมีมูลค่าที่ต่ำกว่า)


8.การชดเชยค่าเสียหาย
หากคุณยอมรับตามข้อกำหนดนี้และตกลงว่าจ้างผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระ คุณยินยอมที่จะป้องกัน ชดใช้ และปกป้องลาลามูฟ บริษัทในเครือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน รวมทั้งพนักงาน กรรมการ ผู้ใช้คนอื่น ๆ พนักงาน ทนายความ และตัวแทนขององค์กรเหล่านั้น ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การสูญหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเหตุดังต่อไปนี้ 

 • การละเมิดหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอย่างใด ๆ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของคุณ ไม่ว่าจะระบุไว้ ณ ที่นี้หรือไม่ก็ตาม

 • การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รวมถึงผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระที่แพลตฟอร์มดำเนินการจัดหาให้ หรือ

 • การใช้หรือการใช้บริการในที่ทางผิดจากแพลตฟอร์มหรืองาน

 

9.กฎหมายที่บังคับใช้
 หากไม่ได้ระบุเป็นอื่น ข้อกำหนดนี้จัดทำและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากมีเหตุระหว่างเขตอำนาจศาลที่ต่างกัน (เช่น ผู้ใช้ฟิลิปปินส์มีคำสั่งซื้อในประเทศไทย) ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ด้วยเหตุผลอย่างใด ๆ  เป็นกรณีไป ข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับข้อกำหนด หรือการฝ่าฝืน การยกเลิก หรือการขอให้เป็นโมฆะในข้อกำหนดนั้น จะไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง อนุญาโตตุลาการหรือศาลในประเทศไทยตามที่ลาลามูฟจะเห็นว่าเป็นการเหมาะสม


10.ทั่วไป
สำหรับข้อกำหนดหรือสิทธิและการได้รับอนุญาตใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ คุณไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิและการอนุญาตใด ๆ ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่สิทธิและการอนุญาตดังกล่าวอาจถูกโอนได้โดยลาลามูฟโดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งการพยายามโอนหรือมอบสิทธิที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้จะถือว่าเป็นโมฆะ (ไม่มีผลบังคับใช้) และข้อกำหนดนี้มีผลผูกพันเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายรวมถึงผู้สืบทอดสิทธิและผู้รับมอบสิทธิของแต่ละฝ่ายที่ได้รับการยอมรับ 

หากข้อความใดตามที่ระบุไว้ข้อกำหนด ณ ที่นี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดภายใต้กฎหมายใด ๆ ตามข้อความหรือบางส่วนของข้อกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้ และจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบด้วยกฎหมาย และการบังคับใช้ข้อความอื่น ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าวนี้คู่สัญญาจะแทนที่ข้อกำหนดที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ด้วยข้อกำหนดใหม่ที่ถูกกฎหมาย ถูกต้อง และมีผลบังคับใช้ โดยจะพยายามคงไว้ซึ่งเนื้อหาของข้อกำหนดที่ถูกแทนที่เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของข้อกำหนดฉบับนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

11.ข้อกำหนดฉบับภาษาต่าง ๆ
หากเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้ที่เหนือกว่า

 

12.ข้อเรียกร้อง 
คุณสามารถติดต่อลาลามูฟผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือบนเว็บไซต์ชองลาลามูฟ หรือ บนแอปพลิเคชั่นลาลามูฟ เพื่อการช่วยเหลือ หรือ ติดต่อประสานงานใดๆ 

หากเกิดความเสียหายที่ผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระต้องรับผิดและความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำผิดและ/หรือการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้และผู้ใช้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือความประมาทเลินเล่อนั้น ผู้ใช้อาจมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามความคุ้มครองดังต่อไปนี้

 • สำหรับกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป วงเงินคุ้มครองจะมีรายละเอียดดังนี้

  • จักรยานยนต์  วงเงินคุ้มครอง 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

  • รถยนต์ 4 ล้อทุกประเภท วงเงินคุ้มครอง 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

 • สำหรับผู้ใช้กลุ่มธุรกิจ วงเงินคุ้มครองจะมีรายละเอียดดังนี้

  • จักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครอง 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

  • รถยนต์ 4 ล้อทุกประเภท วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)


ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า หากมูลค่าของสินค้าหรือสิ่งของสูงกว่าวงเงินคุ้มครองข้างต้น แต่ผู้ใช้ยังคงต้องการที่จะใช้งานสำหรับสินค้าและสิ่งของเหล่านั้น ผู้ใช้สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยที่ได้นำเสนอ  “การประกันเพิ่มเติม”  โปรดติดต่อลาลามูฟเพื่อให้ช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานหากผู้ใช้ต้องการซื้อประกันเพิ่มเติม

ขั้นตอนการขอรับการชดเชยความเสียหายมีดังนี้
 • ผู้ใช้จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรับค่าชดเชยสำหรับความเสียหายภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว หากคำร้องดังกล่าวถูกยื่นภายหลังจากเวลาดังกล่าว ผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายนั้น

 • คำร้องขอรับค่าชดเชยจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปที่ info.th@lalamove.com โดยจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. หมายเลขงาน

  2. รายละเอียดที่ติดต่อของผู้ใช้

  3. เอกสารยืนยันการชำระเงินหรือใบเสร็จ

  4. รูปถ่ายสิ่งของที่เสียหาย และ

  5. สำเนาบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินชดเชย

 • ผู้ใช้มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยได้เพียงครั้งเดียวต่องาน ซึ่งจะเรียกว่า 1 คำร้อง หรือ 1 เคส แล้วแต่กรณี ค่าชดเชยจะได้รับหลังจากการพิจารณาเรื่องเสร็จสิ้นลง

 • ผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระจะมีความรับผิดภายในขอบเขตงานส่วนบุคคลเท่านั้น การชดเชยจะยึดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่จำกัดภายในวงเงินค่าชดเชยที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้เท่านั้น

  การพิจารณาคำร้องในแต่ละกรณีจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันทำการ โดยนับจากวันที่ได้รับคำร้อง ทั้งนี้ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องขอรับค่าชดเชย ในกรณีที่เกิดความล่าช้าหรือเกิดความผิดพลาดอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระ

 • ลาลามูฟจะอำนวยความสะดวกโดยเป็นผู้ดำเนินการแทนในนามของผู้ใช้ในส่วนคนขับรถอิสระในการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ใช้ โดยจะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ 

ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้ใช้บัญชีองค์กร

นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ข้อกำหนดเฉพาะในส่วนนี้จะบังคับใช้กับคุณ (“บริษัท”) และบุคลากรที่มีอำนาจกระทำการแทนคุณเมื่อคุณเข้าลงทะเบียนบัญชีสำหรับผู้ใช้ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (“บัญชีองค์กร”) ที่เว็บไซต์ https://web.lalamove.com/register/business เรียบร้อยแล้ว

ผู้ใช้บัญชีองค์กร
คุณรับทราบและเข้าใจว่า บุคลากรที่มีอำนาจกระทำการแทนคุณ (“ผู้ใช้ที่มีอำนาจกระทำการ”) จะต้อง (1) ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันลงในอุปกรณ์ที่รองรับ และ (2) ลงทะเบียนเข้าใช้และรักษาบัญชีส่วนตัวให้มีการใช้งานอยู่เสมอ (“บัญชีที่ยังใช้งานอยู่”) จนกว่าจะมีการยกเลิกบัญชีองค์กร

ทั้งนี้ คุณจะต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ลาลามูฟ (1) ชื่อเจ้าของบัญชีที่ยังใช้งานอยู่ (2) ที่อยู่อีเมลบริษัทของเจ้าของบัญชีที่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งมีนามสกุลโดเมน (Top Level Domain: TLD) เป็นชื่อของบริษัท (เช่น name@companydomain.com) และ (3) ข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ของเจ้าของบัญชีที่ยังใช้งานอยู่ ตามที่ลาลามูฟร้องขอตามสมควร ลาลามูฟจะตรวจสอบบัญชีที่ยังใช้งานอยู่ และเชื่อมบัญชีที่ยังใช้งานอยู่ดังกล่าวเข้ากับบัญชีองค์กรของคุณ ผู้ใช้ที่มีอำนาจกระทำการจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ ในบัญชีองค์กรได้ เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นครบถ้วนแล้ว (“ผู้ใช้บัญชีองค์กร”)

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำหรือกิจกรรมใด ๆ ของผู้ใช้บัญชีองค์กรของคุณ ผู้ใช้บัญชีองค์กรจะมีสิทธิเข้าถึง (1) บันทึกการใช้งานของบริษัท (2) วอลเล็ตของบริษัท (3) รายชื่อคนขับรถคนโปรดของบริษัท และ (4) ใบสรุปการใช้งานของบริษัท คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมงานและค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นตามบันทึกการใช้งานของบริษัท รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้บัญชีองค์กรของคุณ

การบริหารจัดการบัญชี
ลาลามูฟจะติดต่อกับคุณผ่านทางผู้ดูแลระบบที่คุณได้แต่งตั้งและกำหนดไว้ในหน้าลงทะเบียน (“แอดมินบริษัท”) เป็นหลัก ในหน้าบัญชีองค์กร คุณอาจสามารถ (ก) ดูรายชื่อผู้ใช้ที่มีอำนาจกระทำการทั้งหมดที่ได้รับเชิญ และผู้ใช้บัญชีองค์กรที่ถูกเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน (ข) ป้อนข้อมูลเพื่อเชิญผู้ใช้ที่มีอำนาจกระทำการเพิ่มเติม (ค) เพิกถอนสิทธิในการเข้าถึงของผู้ใช้บัญชีองค์กรใด ๆ (ง) ดูข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบรายการยอดคงเหลือโดยใช้ข้อมูลในระบบพอร์ทัล (Portal Data) (จ) จัดการและอัปเดตผู้ใช้ที่มีอำนาจกระทำการในไฟล์ข้อมูล (ฉ) ดูรายชื่อแอดมินบริษัทในปัจจุบัน แต่งตั้งแอดมินบริษัทใหม่ และลบรายชื่อแอดมินบริษัท คุณตกลงที่จะใช้ข้อมูลในระบบพอร์ทัลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมวลผลค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ การจัดทำบัญชี และการจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ และอัปเดตฟีเจอร์และฟังก์ชั่นการใช้งานของบัญชีองค์กรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณตกลงที่จะ (ก) รักษาข้อมูลรับรอง (Credential) การเข้าสู่ระบบพอร์ทัลทั้งหมดไว้เป็นความลับ (ข) อนุญาตให้เฉพาะแอดมินบริษัทเข้าถึงระบบพอร์ทัลได้เท่านั้น และ (ค) อัปเดตข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแอดมินบริษัทให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่เสมอ คุณจะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบพอร์ทัลของคุณ รวมถึงตรวจสอบและปรับปรุงรายชื่อผู้ใช้ที่มีอำนาจกระทำการและผู้ใช้บัญชีองค์กรปัจจุบันให้ถูกต้องอยู่เสมอ

ค่าธรรมเนียมงานและค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมงานและค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับบัญชีองค์กร

ลาลามูฟวอลเล็ทของบริษัท
ในบัญชีองค์กร ลาลามูฟได้จัดเตรียมช่องทางการเติมเงินและซื้อเครดิตที่สะดวกสบายผ่านทางลาลามูฟวอลเล็ท ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยวิธีนี้สามารถทำได้เฉพาะการส่งคำขอในแอปพลิเคชันเท่านั้น อีกทั้ง ลาลามูฟจะมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการปรับเปลี่ยนราคาแพ็คเกจเครดิต จำนวนเครดิต หรือวงเงินเครดิต บนแพลตฟอร์มของลาลามูฟ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การซื้อเครดิตทั้งหมดเป็นการซื้อแบบชำระราคาล่วงหน้า เมื่อคุณได้ชำระเงินเข้าระบบเพื่อซื้อเครดิตแล้ว เครดิตทั้งหมดจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าวอลเล็ทในบัญชีส่วนตัว หรือขอคืนได้ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดให้แลกเปลี่ยนหรือขอคืนเงินได้ หรือลาลามูฟได้พิจารณาอนุญาตให้ตามที่ลาลามูฟเห็นสมควร แล้วแต่กรณี

คุณตกลงว่าบริษัทจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมงานและค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีองค์กร หรือโดยผู้ใช้บัญชีองค์กร ไม่ว่าบริษัทจะอนุมัติค่าธรรมเนียมงานและค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

การเข้าถึงเอพีไอ 
ลาลามูฟให้บริการแพลตฟอร์มผ่านการบูรณาการทำงานของเอพีไอ (API integration) โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเอพีไอของลาลามูฟ

คำรับรอง
คุณรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่า (ก) คุณมีสิทธิและได้รับอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการให้ข้อมูลและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้แพลตฟอร์มแก่ลาลามูฟภายใต้ข้อกำหนดนี้ (ข) คุณได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่มีอำนาจกระทำการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้แพลตฟอร์มแก่ลาลามูฟ และ (ค) คุณได้แจ้งและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่มีอำนาจกระทำการว่า ลาลามูฟจะจัดส่งข้อมูลงานโดยละเอียดให้ผู้ใช้ที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว หรือแจ้งค่าธรรมเนียมงาน และ/หรือค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่เรียกเก็บภายใต้บัญชีองค์กรของคุณ

สัญญาความคุ้มครอง
การสูญหาย การถูกโจรกรรม หรือความเสียหายของสินค้าและสิ่งของที่เกิดขึ้นภายใต้คำขอ และ/หรืองานที่ดำเนินการภายใต้บัญชีองค์กร จะอยู่ภายใต้สัญญาความคุ้มครองของลาลามูฟที่ประกาศบนเว็บไซต์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษ

โปรดอ่านข้อกำหนดนี้โดยละเอียดก่อนส่งคำขอหรือรับความช่วยเหลือพิเศษ ข้อกำหนดเหล่านี้บังคับใช้กับความช่วยเหลือพิเศษ และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดหลัก คำขอและการรับความช่วยเหลือพิเศษของคุณถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดหลัก

 

 1. ความช่วยเหลือพิเศษช่วยให้คุณสามารถกำหนดและนัดเวลาที่ประสงค์ให้คนขับรถอิสระเข้าดำเนินการเคลื่อนย้าย ลากจูง หรือยกสินค้าและสิ่งของตามงาน คุณสามารถส่งคำขอผ่านแพลตฟอร์มของลาลามูฟเพื่อให้คนขับรถอิสระเข้ารับสิ่งของตามที่คุณแจ้งขอความช่วยเหลือ อาทิเช่น การบรรทุก ส่งของ เคลื่อนย้าย ลากจูง หรือยกสินค้า ซึ่งถือเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากงานปกติ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือพิเศษดังกล่าวนี้ จะถือว่าคุณและคนขับรถอิสระมีนิติสัมพันธ์ต่อกันโดยตรง และให้ถือว่าความช่วยเหลือพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่เกี่ยวข้องด้วย

 2. คุณรับทราบว่าลาลามูฟหรือบริษัทในเครือไม่ได้ดำเนินการ หรือทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการขนย้าย ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ทั้งนี้ความช่วยเหลือพิเศษจะถูกดำเนินการโดยคนขับรถอิสระโดยตรง ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในการนี้

 3. ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อคุณเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษใด ๆ ที่คนขับรถอิสระได้ดำเนินการให้แก่คุณจากการเข้าใช้แพลตฟอร์มนี้  นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้

 4. ลาลามูฟไม่รับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคนขับรถอิสระ คุณรับทราบว่าการขอรับความช่วยเหลือพิเศษจากคนขับรถอิสระตามที่ได้กำหนดและนัดเวลาไว้เป็นความเสี่ยงและถือเป็นการตัดสินใจของคุณเอง ลาลามูฟจึงไม่รับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของคุณ หรือนิติสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนขับรถอิสระ อีกทั้ง ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงการบาดเจ็บของร่างกาย การสูญเสียซึ่งรายได้ ความเสียหายส่วนบุคคล ความเสียหายทางการเงินหรือการขาดทุน หรือความเสียหายหรือการสูญเสียประการอื่นใด) ที่คุณหรือบุคคลอื่นได้รับ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของคนขับรถอิสระในขณะที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือพิเศษ

 5. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของสิ่งของนั้น ๆ และมีสิทธิ กรรมสิทธิ์ และได้รับการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดในการส่งคำขอและอนุญาตให้ดำเนินการบรรทุก ส่งของ เคลื่อนย้าย หรือยกสิ่งของใด ๆ ซึ่งจะไม่ทำให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือพิเศษของคนขับรถอิสระก่อให้เกิดการละเมิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นใด

 6. คนขับรถอิสระจะไม่ช่วยบรรจุสิ่งของลงในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ใด ๆ คุณควรบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ลงในหีบห่อให้เรียบร้อยเหมาะสมและพร้อมสำหรับการจัดส่งก่อนที่คนขับรถอิสระจะเดินทางมาถึง ทั้งนี้ คนขับรถอิสระจะไม่ช่วยติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม อีกทั้ง ลาลามูฟและคนขับรถอิสระจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงการบาดเจ็บของร่างกาย การสูญเสียซึ่งรายได้ ความเสียหายส่วนบุคคล ความเสียหายทางการเงินหรือการขาดทุน หรือความเสียหายหรือการสูญเสียประการอื่นใด) ที่คุณหรือบุคคลอื่นได้รับ อันเป็นผลมาจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่เรียบร้อยเหมาะสม

 7. หากคุณประสงค์ให้สิ่งของของคุณได้รับการป้องกันจากความเสียหายมากเป็นพิเศษ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมประการอื่นใด โปรดแจ้งให้คนขับรถอิสระทราบล่วงหน้า อีกทั้งคุณเข้าใจว่าคนขับรถอิสระจะตัดสินใจให้ความช่วยเหลือดังกล่าวหรือไม่จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคนขับรถอิสระแต่เพียงผู้เดียว หากคนขับรถอิสระตัดสินใจที่จะให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว คนขับรถอิสระอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของคนขับรถอิสระแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น คุณจะต้องระบุคำแนะนำและคำสั่งในการดำเนินการแก่คนขับรถอิสระอย่างเพียงพอ ชัดเจน และทำได้จริงทั้งนี้ หากข้อมูลที่คุณให้ไว้แตกต่างไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือข้อเท็จประการใดในการดำเนินงาน อันก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งหมด 

 8. หากคุณไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือพิเศษในขณะที่ส่งคำขอสำหรับงาน คนขับรถอิสระอาจพิจารณาตอบรับการดำเนินการตามงานต่อไป หรืออาจแจ้งให้คุณยกเลิกงานดังกล่าวตามดุลยพินิจของคนขับรถอิสระ โปรดทราบว่าข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้เมื่อคนขับรถอิสระตัดสินใจที่จะดำเนินการงานต่อไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคนขับอิสระ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคนขับอิสระ

แก้ไขล่าสุด: 13 มิถุนายน 2567

 

ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับคนขับรถอิสระในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ใช้บังคับการเข้าถึงและการใช้งานของคุณในแพลตฟอร์มการให้บริการด้านข้อมูล (“แพลตฟอร์ม”) ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ แอปพลิเคชันในเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชัน”) หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อรับบริการจาก บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน ประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 304 ชั้นที่ 21 อาคาร วานิชเพลซ อารีย์ (อาคารเอ) ห้องเลขที่ 2101,2107-2110 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (“ลาลามูฟ”)

 

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้รวมการบริการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคตของเราจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเปิดตัวบริการแพลตฟอร์มการขนส่งผู้โดยสารของลาลามูฟ อย่างเป็นทางการ ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของเราต่อไป

 

โปรดตรวจสอบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดการใช้งานโดยละเอียด หรือแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ระบุ ณ ที่นี้ ก่อนที่คุณจะเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ ข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งจะระบุด้วยสิทธิ์และหน้าที่ระหว่างลาลามูฟและคุณ ซึ่งเป็นคนขับรถอิสระ

 

เมื่อเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณได้รับรองว่า

 • คุณได้อ่านและเข้าใจ รวมถึงจะปฏิบัติตาม ข้อกำหนดการใช้งานนี้

 • คุณได้อ่านและเข้าใจ รวมถึง จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟ

 • คุณได้รับสิทธิ์ทางกฎหมาย ใบอนุญาต ใบรับรอง และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมด ในการให้บริการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มของลาลามูฟ คุณมีอำนาจเข้าผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ 

 • คุณตกลงและเข้าใจว่า ลาลามูฟเป็นบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์เพียงเป็นพื้นที่แพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้น ลาลามูฟไม่ได้ให้บริการด้านการขนส่ง เป็นนายจ้าง ตัวการ หรือ ตัวการเชิด ของคุณ

 • คุณมีอายุที่บรรลุนิติภาวะแล้วเป็นอย่างน้อยตามกฎหมายในสถานที่อยู่อาศัยของคุณ และมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญา

 

หากคุณไม่เห็นด้วยกับความข้อใดข้อหนึ่งในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ โปรดอย่าเข้าหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ โปรดอ่าน “การปฏิเสธความรับผิด”, “ข้อจำกัดความรับผิด” และ “การชดเชยความเสียหาย” เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จำกัดความรับผิดของลาลามูฟที่มีต่อคุณ

 

ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” จะหมายถึง กฎหมาย ระเบียบ กฎที่บังคับใช้ของประเทศไทยเกี่ยวกับการชำระเงินและบริการทั้งหมดที่ระบุในเอกสารนี้ และรวมถึง กฎหมาย หรือระเบียบของต่างประเทศ สนธิสัญญา กฎ ระเบียบ คำแนะนำด้านกฎระเบียบ คำสั่ง นโยบาย หรือการตัดสินใจ (หรือสัญญา) หรือคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร (หรือสัญญา) ของหน่วยงานกำกับระเบียบ เพราะระเบียบเหล่านั้นอาจถูกเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราวไป

 

ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเป็นครั้งคราวไป หากบริษัททำการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งข้อกำหนดการใช้งานโดยจะระบุวันที่เปลี่ยนแปลงด้านบนข้อกำหนดการใช้งาน และในบางกรณี เราอาจส่งหนังสือแจ้งเพิ่มเติมให้คุณทราบ (เช่น คำชี้แจงเพิ่มเติมที่เว็ปไซต์ หรือในระบบแพลตฟอร์มของเรา หรือหนังสือที่ส่งแจ้งไปทางอีเมล) เราขอให้คุณมาดูข้อกำหนดการใช้งานเป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรา ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน จะถือว่าข้อกำหนดการใช้งานนั้นมีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศ ยกเว้น หากมีการระบุเวลาเป็นการเฉพาะ หากคุณยังใช้แพลตฟอร์มนี้หลังจากที่ได้ประกาศข้อกำหนดการใช้งาน จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้ว

 

1. แพลตฟอร์มของเรา

1.1 ลาลามูฟ ดำเนินการในฐานะแพลตฟอร์ม และเพื่อเปิดใช้งาน และ เชื่อมต่อผู้ขอรับบริการขนส่ง และ/หรือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด ธุรกิจขนาดย่อมอื่น ๆ ลูกค้าเชิงพาณิชย์ หรือนิติบุคคล และลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้”) และ ผู้จัดส่ง /ขนส่งซึ่งบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ (“คนขับรถอิสระ”) ที่ให้บริการด้านขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น (ก) โลจิสติกส์ หรือ การจัดส่งด่วน หรือ (ข) บริการขนส่งผู้โดยสาร (“บริการโดยสาร”) ผ่านทางแพลตฟอร์ม (รวมกันเรียกว่า “บริการ”) คุณเข้าใจว่าบริการของเราที่ให้แก่คุณและเนื้อหา การตั้งค่า ค่าบริการ การเชื่อมต่อ ฟังก์ชัน การแสดงผล คำขอสั่งซื้อ คุณสมบัติ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างกันในแต่ละหมวดหมู่บริการ เนื่องจากขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณลงทะเบียนให้บริการภายใต้บัญชีคนขับรถอิสระของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และที่ได้รับการอนุมัติการให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม คุณรับทราบและตกลงอีกว่าลาลามูฟให้บริการจับคู่ข้อมูลระหว่างคุณ กับผู้ใช้ในฐานะผู้ประกอบการอิสระโดยไม่ขึ้นแก่ฝ่ายคุณและฝ่ายผู้ใช้บริการ ซึ่งในการจับคู่นั้น จะอาศัยหลักเกณฑ์ในการให้บริการโดยระบบจะดำเนินการการจับคู่การใช้บริการระบบขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยจะคำนึงถึงกับระยะทาง รูปแบบยานพาหนะ บริการเสริม คุณภาพการบริการ ประเภทการบริการ และ ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลให้ทั้งสองฝ่ายมีนิติสัมพันธ์ต่อกันโดยตรงในการดำเนินการตามคำขอและการบริการในการจับคู่ 

 

1.2 การบริการที่ดำเนินการโดยคนขับรถอิสระจะไม่ถือว่าเป็นบริการจากลาลามูฟ โดยลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ และ ความประมาทละเลยของคนขับรถอิสระ ทั้งนี้ ความผิดใด ๆ อันเกิดจากการบริการนั้น จะถือว่าเป็นของคนขับรถอิสระฝ่ายเดียว

 

1.3 คุณรับรองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและลาลามูฟเป็นความสัมพันธ์ที่อิสระต่อกัน ซึ่งไม่ใช่ความสัมพันธ์ในลักษณะนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคนขับรถอิสระและลาลามูฟยังไม่ใช่การร่วมลงทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายจากการตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หรือการใช้แพลตฟอร์มนี้ แม้ว่าคนขับรถอิสระเลือกที่จะสวมใส่หรือใช้ป้าย สติ๊กเกอร์ หรือ เครื่องหมาย ของลาลามูฟก็ตาม คนขับรถอิสระเห็นชอบว่าตนตัดสินใจกระทำดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งลาลามูฟไม่ได้กำหนดบังคับ และคนขับรถอิสระทราบว่าการใช้ป้าย สติ๊กเกอร์ หรือเครื่องหมายลาลามูฟ  ก็ไม่ได้หมายความว่าตนเป็นพนักงาน ตัวแทน หรือ ตัวแทนเชิดของลาลามูฟแต่อย่างใด

 

1.4 ในการให้บริการนั้น เมื่อคนขับรถอิสระได้ให้บริการจัดส่งพัสดุแก่ผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถประเมินความพึงพอใจในบริการของคนขับรถอิสระได้โดยการให้คะแนน และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริการของเรา คุณตกลงและรับทราบว่าการให้คะแนนดังกล่าวตลอดจนปัจจัยอื่นๆ เช่น ระยะทาง, ประเภทของยานพาหนะ, บริการเสริม, คุณภาพการบริการ, และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มลาลามูฟได้ 

 

1.5 ในช่วงเวลาของการใช้บริการของเรา และคุณให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา คุณเข้าใจและยอมรับว่า ลาลามูฟมีสิทธิ์ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ติดตาม ระงับ ยุติ และ/หรือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการของคุณ รวมถึง การดำเนินการและการละเว้นการกระทำใด ๆ บนแพลตฟอร์ม ลาลามูฟมีสิทธิที่จะดำเนินการตามคำสั่งหรือคำขอของทางการหรือตามกฎระเบียบ คำสั่งศาล หมายเรียก กฎหมาย กฎ กฎระเบียบ นโยบาย หรืออย่างอื่นตามที่เห็นสมควร ลาลามูฟอาจแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า หรือในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ระบุไว้ในข้อ 6 เพื่อใช้อ้างอิง หรือดำเนินการต่อไป (ถ้ามี)

 

2. การใช้ซอฟต์แวร์

ในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้โดยลาลามูฟ (“ซอฟต์แวร์”) คุณตกลงว่า

 • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เช่า ปล่อยเช่า ให้เช่าช่วง เผยแพร่ หรือโอนสำเนาของซอฟต์แวร์ หรือใบอนุญาตเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ให้แก่บุคคลอื่น

 • คุณจะไม่สำรวจตรวจดู สแกน หรือทดสอบส่วนที่เป็นจุดอ่อนของแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และจะไม่ฝ่าฝืนมาตรการเพื่อความปลอดภัยหรือการยืนยันตนในแพลตฟอร์ม หรือในเครือข่ายใดที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม

 • คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง ประยุกต์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แตกหรือแยกข้อมูลไฟล์ในซอฟต์แวร์ ถอดสคริปโปรแกรมของซอฟต์แวร์ หรือสร้างผลงานอื่นที่มาจากซอฟต์แวร์นี้

 • คุณจะไม่ขัดขวางการทำงานอันเป็นปกติของซอฟต์แวร์ หรือใช้วิธีการใด ๆ เพื่อส่งออกหรือเปลี่ยนแปลงรหัสการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์

 • คุณจะไม่อัปโหลดหรือส่งต่อไวรัส ประเภทต่างๆ รวมถึงไวรัสเวิร์ม โทรจัน หรือรหัสที่เป็นอันตรายต่อระบบ

 • คุณจะไม่ติดตั้ง และ/หรือดำเนินการซอฟต์แวร์ในเครื่องมืออื่น ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ลาลามูฟอนุมัติ และ

 • นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ จะไม่มีการอนุญาตหรือการให้สิทธิ์อื่นใดแก่คุณ รวมถึงจะไม่มีการให้กรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์แก่คุณ โดยสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟและซัพพลายเออร์ของลาลามูฟ

 • คุณจะเข้าถึงบริการโดยใช้วิธีการที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก ลาลามูฟเท่านั้น

 • แพลตฟอร์มและบริการที่มีให้จะถูกใช้โดยคุณแต่เพียงผู้เดียวเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณและจะไม่ถูกขายต่อให้กับบุคคลที่สามใด ๆ

 • คุณจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีคนขับรถอิสระของคุณ

 • คุณได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีคนขับรถอิสระเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น

 

3. บัญชีคนขับรถอิสระ

3.1 เพื่อให้คุณใช้บริการต่าง ๆ ได้ คุณจะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีคนขับรถอิสระ(“บัญชีคนขับรถอิสระ”) กับลาลามูฟ เมื่อคุณลงทะเบียนกับลาลามูฟสำเร็จ คุณจะได้รับบัญชีคนขับรถอิสระซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสผ่านที่คุณกำหนดเอง

 

3.2 ในขณะที่สมัครบัญชี ใช้บริการแพลตฟอร์ม และให้บริการนั้น  คุณจะต้อง และ/หรือ อาจจะต้อง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ภาพถ่าย ข้อมูลการติดต่อทั้งทางตรงและทางอ้อม บัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดบัญชีคนขับรถอิสระ ตำแหน่งหรือตำแหน่งจีพีเอส ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ข้อมูลรายรับ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น ตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของลาลามูฟ คนขับรถอิสระรับทราบและเข้าใจว่าความครบถ้วนสมบุรณ์ของข้อมูลมีความสำคัญ คุณตกลงว่ารายละเอียดใด ๆ ก็ตามและทั้งหมดที่คุณได้ให้และรักษาไว้นั้น มีความแม่นยำ ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน และถูกต้องใช้ได้ ลาลามูฟจะไม่รับผิดต่อข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หากคุณไม่สามารถทำให้ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้มีความแม่นยำ สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ คุณจะต้องรับผิดชอบทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในบัญชีคนขับรถอิสระของคุณแต่เพียงผู้เดียว รวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากความคลาดเคลื่อน ความไม่ถูกต้อง ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อผิดพลาดของข้อมูล ที่ได้ให้กับหรือให้ผ่านลาลามูฟโดยตลอด 

 

3.3 ลาลามูฟมีสิทธิ์ตรวจสอบ สอดส่อง และ รายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลที่คุณได้ให้มาได้ตลอดเวลา และปฏิเสธการให้บริการโดยไม่ต้องระบุเหตุผลและแจ้งล่วงหน้าได้

 

3.4 คุณจะต้องรับผิดชอบในการได้มาและอัปเดตฮาร์แวร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เข้ากับระบบได้ และจำเป็นต่อการเข้าถึงและใช้บริการ ทั้งนี้ ลาลามูฟไม่รับรองว่าบริการต่าง ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมจะทำงานได้เป็นปกติกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์บางชนิด ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการ หากคุณใช้บริการในอุปกรณ์ที่ไม่เข้ากับระบบหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดำเนินการใดก็ตามที่ทำให้บัญชีคู่ค้าบริการขนส่งของคุณมีความปลอดภัยน้อยลงไม่ว่าในลักษณะใด และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เราเห็นว่าสมควร

 

3.5 ในขณะที่ใช้บริการ คุณตกลงว่า

 • คุณจะเข้าใช้บริการด้วยวิธีการที่ลาลามูฟอนุญาตเท่านั้น

 • คุณจะต้องเป็นผู้เดียวที่ใช้แพลตฟอร์มและบริการที่ให้เท่านั้น และใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว โดยจะไม่ขายต่อให้ผู้อื่น

 • คุณจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีคู่ค้าบริการขนส่ง

 • คุณได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีคู่ค้าบริการขนส่งเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

 • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ์ในบัญชีคู่ค้าบริการขนส่งให้ผู้อื่นหรือองค์กรอื่น

 • คุณไม่สามารถใช้บัญชีที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • คุณไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด (1) การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) เก็บหรือส่งสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (3) แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นที่มีความละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (4) ทำลาย รบกวน ขัดขวาง หรือก่อความวุ่นวายโดยเจตนา (5) ทำให้การดำเนินการให้บริการอันเป็นปกติด้อยคุณภาพหรือเสียหาย (6) ปลอมตัวว่าเป็นผู้อื่น หรือ (7) คัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลาลามูฟ

 • รหัสผ่านของคุณ หรือหลักฐานการระบุตัวตนของคุณที่ลาลามูฟให้คุณ ควรเก็บไว้เป็นความลับ

 • หากลาลามูฟขอ จะต้องส่งหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนหรือเอกสารอื่น ๆ ให้ทันที

 • จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขณะที่ใช้บริการ

 • คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ “ดีพ-ลิงก์”, “การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์”, “หุ่นยนต์”, “สไปเดอร์” หรืออุปกรณ์ โปรแกรม อัลกอริธึม หรือวิธีการอัตโนมัติใด ๆ รวมทั้งกระบวนการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเข้าถึง ได้มา คัดลอก หรือตรวจดูส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือข้อมูลใด ๆ หรือทำการคัดลอกหรือจำกัดโครงสร้างการค้นหาข้อมูล หรือหน้าตาของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ด้วยวิธีการที่ไม่ได้อนุญาตให้กระทำได้ในแพลตฟอร์ม โดยลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการระงับการดำเนินการดังกล่าว

 • คุณจะไม่ก่อกวนหรือทำให้ความสมบูรณ์หรือความปลอดภัยของระบบด้อยคุณภาพลง หรือถอดรหัสการทำธุรกรรมที่ส่งถึงหรือมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ดำเนินการในแพลตฟอร์มนี้

 • คุณจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงชื่อบัญชีต่าง ๆ จากแพลตฟอร์ม และ

 • คุณจะไม่เกี่ยวข้องกับการคุกคาม การล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติ (ตามเชื้อชาติ เพศ อายุ ความพิการ หรือลักษณะอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครอง) หรือพฤติกรรมอื่นใดที่ลาลามูฟเห็นว่าไม่เหมาะสมในขณะที่ใช้บริการ

 • คุณรับทราบและตกลงว่าลาลามูฟอาจระงับคุณชั่วคราวหรือถาวรเมื่อคุณถูกรายงาน/ร้องเรียน/ระบุว่ากระทำการใด ๆ ที่เป็นความรุนแรง และ/หรือการล่วงละเมิดทางเพศ และ ลาลามูฟ จะมีสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบ/สอบสวนเกี่ยวกับรายงาน/ข้อร้องเรียนดังกล่าว

 • คุณรับทราบและยอมรับว่าการละเมิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและ/หรือการล่วงละเมิดทางเพศจะถูกลงโทษโดยลาลามูฟตามนโยบายของเราและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ลาลามูฟจะมีสิทธิภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอนการเข้าถึงของคุณเพื่อใช้แอปพลิเคชันและ/หรือแพลตฟอร์มแต่เพียงฝ่ายเดียว และด้วยเหตุนี้ คุณจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ทันทีอีกต่อไป และ

 • คนขับรถอิสระต้องใช้อุปกรณ์ โทรศัพท์ และแอปพลิเคชัน ของตนเองในการให้บริการจัดส่งผ่านบัญชีคนขับรถอิสระ การไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่ผลที่ตามมาอื่น ๆ รวมถึงการระงับบัญชี

 • ความจุของยานพาหนะและสัมภาระเป็นไปตามข้อกำหนด

 

4. การรับรองและรับประกันจากคนขับรถอิสระ

4.1 คุณในฐานะที่เป็นคนขับรถอิสระรับรองและรับประกันตามความดังต่อไปนี้ โดยไม่สามารถยกเลิกได้

 • คุณมีความสามารถทางกฎหมายทั้งหมดในการทำ ยอมรับ และตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานนี้

 • คุณบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือมีอำนาจตามกฎหมายในการทำสัญญาเป็นอย่างน้อย;

 • คุณมีสิทธิ์ อำนาจ และความสามารถทั้งหมดในการใช้แพลตฟอร์ม และตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้แก่ และให้ผ่านทางลาลามูฟนั้น เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตข้อมูลของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้ ลาลามูฟทราบทันทีโดยไม่ชักช้า

 • การใช้แพลตฟอร์มของคุณมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณโดยเฉพาะ และรักษารหัสผ่านหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ คุณจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีคนขับรถอิสระของคุณ ถ่ายโอน พยายามถ่ายโอน หรืออนุญาต หรือให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นในการใช้บัญชีคนขับรถอิสระของคุณ

 • คุณจะไม่เรียกร้องหรือชักจูงบุคคลที่สามให้เข้าใจหรือเชื่อว่าคุณเป็นพนักงาน ตัวแทน หรือถือว่าเป็นตัวแทนเชิดของลาลามูฟแต่อย่างใด 

 • คุณจะไม่ใช้บริการของลาลามูฟและแพลตฟอร์ม เพื่อกระทำการที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ก่ออาชญากรรม การคุกคาม กิจกรรมที่ไม่สุจริต หรือวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการให้บริการอย่างถูกต้องเพื่อให้บริการตามที่ระบุไว้ในที่นี้

 • หลังจากได้รับข้อมูลของผู้ใช้และการบริการแล้ว คุณจะตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเอง ก่อนการตกลงยอมรับการเรียกงาน หรือ ในกรณีที่ผู้ใช้งานประสงค์จะแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในระหว่างการบริการ คุณจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยอมรับและให้บริการขนส่งหรือไม่ด้วยด้วยการพิจารณาหรือตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง หลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว

 • คุณเข้าใจและตกลงว่าตนจะต้องปฏิบัติตามกำหนดการการขนส่ง หรือ คำขอการขนส่งผู้โดยสาร ที่ตนได้ตกลงกับผู้ใช้บริการ คนขับรถอิสระจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้บริการส่งพัสดุ หรือ ให้บริการขนส่ง อันเป็นไปตามคำร้องของที่ได้ทำขึ้นกับผู้ใช้บริการ

 • คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการฟ้องร้อง คำพิพากษา หรือความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ การสูญเสีย และความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต การสูญเสียและความเสียหายของทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากหรือถือว่าเกิดจากการบริการที่คุณให้บริการ

 • คุณจะต้องรับผิดชอบ ต่อการบริการและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการบริการนั้น คุณจะต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงการให้บริการนั้น และจะระมัดระวังไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายต่อการบริการนั้นด้วย

 • ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ คุณจะต้องถือใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาต จดทะเบียน หรือหนังสืออนุมัติ และ/หรือ ใบแสดงสิทธิ์อำนาจใด ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อทำการบริการภายในเขตกฎหมายที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับลาลามูฟในระหว่างที่ทำการบริการเสมอ เพื่อให้ลาลามูฟปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากลาลามูฟร้องขอ คุณต้องให้สำเนาใบอนุญาต ทะเบียน หนังสืออนุมัติ และ/หรือ ใบแสดงสิทธิ์อำนาจในรูปแบบที่บริษัทขอเป็นครั้งคราวไป

 • นอกเหนือจากแพลตฟอร์ม คุณจะต้องรับผิดชอบต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการไม่ว่ามีความจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ลาลามูฟกำหนด คุณจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือจะต้องมีสิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อให้บริการ ตลอดจนรับประกันคุณภาพ ความเพียงพอ ความถูกสุขลักษณะ และพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ คนขับรถอิสระจะต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดและตรวจสอบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นสอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพด้วยตนเองฝ่ายเดียว ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงต่อความเสียหายและสูญหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของตน

 • คุณจะไม่ใช้ยานพาหนะอื่น ที่ไม่ใช่ยานพาหนะที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับลาลามูฟ และยานพาหนะรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับกรมขนส่งทางบก (ในกรณีที่ท่านให้บริการขนส่งผู้โดยสารผ่านแพลตฟอร์ม) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งยานพาหนะดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานยานพาหนะที่บังคับใช้ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวไป และมีเอกสารรับรองการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนตามกฎหมายในเขตของคุณ คุณจะต้องใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องเก็บบันทึกทะเบียนยานพาหนะและการตรวจสภาพ และจะต้องให้สำเนาเอกสารฉบับล่าสุดเมื่อลาลามูฟร้องขอ

 • สำหรับบริการขนส่งผู้โดยสาร ห้ามรับผู้โดยสารนอกเหนือจากที่มีการเรียกผ่านแพลตฟอร์ม

 • คุณจะต้องไม่ให้บริการนอกแพลตฟอร์มโดยมีเจตนาฉ้อโกง ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ระงับบัญชีครขับรถอิสระของคุณ และคุณอนุญาตให้เราหักค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราจากระบบกระเป๋าเงินและระงับการทำธุรกรรมในระหว่างการสอบสวนด้วย

 • คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติรถยนต์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประกัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดการประกันยานยนต์ของบริษัทอื่นที่กฎหมายกำหนดสำหรับยานยนต์ที่ใช้เพื่อการบริการขนส่ง (หากมี)) ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ และรักษาการคุ้มครองตามกรมธรรม์เสมอด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ เช่นเดียวกับผู้ที่จะให้บริการขนส่งรายอื่นพึงจะกระทำ รวมถึงการประกันตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ลาลามูฟกำหนดให้คุณต้องทำ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด กรมธรรม์ประกันยานยนต์ของบริษัทอื่นที่ให้ความคุ้มครองในการใช้ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ หรือกรมธรรม์การประกันทั่วไป ในระดับที่ผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • เกณฑ์ขั้นต่ำที่บังคับใช้กับการใช้ยานยนต์เพื่อให้บริการขนส่งสิ่งของและโดยสารในถนนสาธารณะ ในเขตกฎหมายที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อให้บริการขนส่ง

  • ข้อกำหนดว่าด้วยการบริการ ที่ระบุในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้

  • มาตรฐานขั้นต่ำอื่น ๆ ที่ลาลามูฟกำหนด (ซึ่งลาลามูฟจะแจ้งเป็นครั้งคราวไป)

 

4.2 เพื่อให้ลาลามูฟตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบเหล่านี้ ลาลามูฟมีสิทธิที่จะตรวจสอบและเรียกดูข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่ให้ไว้ และการดำเนินการใด ๆ  หรือการละเว้นการกระทำที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการ ในการนี้ คุณจะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ทะเบียนรถ ใบขับขี่ ใบอนุญาต สำเนากรมธรรม์ประกันที่เกี่ยวข้อง ใบรับรองการประกันภัย และหนังสือที่รับรองว่ากรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง และ/หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันว่ายังได้รับการคุ้มครองจากประกันเมื่อลาลามูฟร้องขอ หากเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ถือกรมธรรม์ประกัน ใบอนุญาต การรับรอง ความสามารถ อำนาจ การจดทะเบียน หรือการอนุมัติใด ตามที่กำหนดอีกต่อไป คุณจะต้องแจ้งให้ลาลามูฟทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ และอาจหยุดให้บริการโดยทันที

 

4.3 คุณยอมรับว่า คุณทราบดีและเข้าใจในข้อควรปฎิบัติเกียวกับภาษีอากรที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น คุณรับทราบและยอมรับว่า ลาลามูฟมีสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ในการหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย การคืนเงินภาษี และในส่วนภาษีอื่น ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่คุณอาจจะเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรดังกล่าว   รวมถึงคุณตกลงว่าจะไม่ใช้สิทธิโต้แย้ง , เรียกร้อง, คัดค้าน, ร้องเรียนใด ต่อลาลามูฟไม่ว่าเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

4.4 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริการ และจะรับผิดชอบหากเกิดการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว

 

4.5 ในระหว่างที่ใช้แพลตฟอร์ม คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ (“คำแนะนำการบริการของลาลามูฟ”)

 

แนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟ
คุณมีหน้าที่ด้วยตนเองในการทำความเข้าใจกับคำแนะนำการบริการของลาลามูฟ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวไปด้วยตนเอง ยกเว้นจะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นในคำแนะนำการบริการของลาลามูฟ และคำแนะนำในการใช้งานนี้ การกระทำการใด ๆ ที่ขัดกับคำแนะนำการบริการของลาลามูฟนี้จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ลาลามูฟมีสิทธิล็อกหรือระงับบัญชีคนขับรถอิสระของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้

 

4.6 ลาลามูฟมีสิทธิในการระงับการดำเนินธุรกรรมซึ่งเชื่อว่าธุรกรรมนั้นอาจเป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ของคุณ และ/หรือผู้ใช้บริการ

 

4.7 คุณรับทราบว่าระหว่างการใช้แพลตฟอร์ม ตนอาจได้รับทราบข้อมูลของผู้อื่น และ/หรือ ผู้ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นข้อมูลลับ รวมถึง ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ความลับทางการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและ/หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่ได้รับการป้องกันความปลอดภัย (“ข้อมูลลับ”) โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัด ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ธุรกิจของผู้ใช้บริการ และสิ่งของที่จะให้บริการขนส่ง ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่ติดต่อผู้ใช้บริการ ที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต บัญชีการเงิน ข้อมูลสถิติประชากร ที่อยู่สถานประกอบการ ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส่วน ผู้มีส่วนร่วม ลูกค้าของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับทราบจากการให้บริการ คุณตกลงว่าจะรักษาความลับของข้อมูลเหล่านั้นและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ยกเว้นหากจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อทำให้บริการเสร็จสิ้นโดยชอบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานอย่างร้ายแรง ลาลามูฟขอสงวนสิทธิที่จะล็อกหรือระงับบัญชีคนขับรถอิสระของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้

 

4.8 ลาลามูฟมีสิทธิ์ในการตรวจสอบ ติดตาม และ รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายใต้หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) สำหรับข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่ให้ไว้ รวมถึงการดำเนินการ หรือการละเว้นการกระทำใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการ ทั้งด้วยตนเองหรือโดยระบบอัตโนมัติ หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวถึงข้างต้น ลาลามูฟจะมีสิทธิ์ (แต่ไม่ได้มีหน้าที่) ล็อกหรือระงับบัญชีคนขับรถอิสระของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือยุติข้อตกลงนี้และการใช้บริการของคุณ (โปรดดูข้อ 12 ด้านล่างและแนวทางปฏิบัติของคนขับรถอิสระของเราผ่านทาง https://www.lalamove.com/th-th/th-th/driver-guidelines สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) 

 

4.9 คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย นอกจากนี้ คนขับรถอิสระจะต้องชดเชยความเสียหายที่ลาลามูฟ บริษัทในเครือ พันธมิตร และ/หรือบุคคลอื่นได้รับ อันเนื่องมาจากความไม่สามารถในการปฏิบัติงานของคนขับรถอิสระ ตามข้อกำหนดว่าด้วยการรับรองและการรับประกันข้างต้น ตลอดจน กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

 

4.10 คุณจะไม่ประพฤติพฤติกรรมรุนแรงและ/หรือการล่วงละเมิดทางเพศ (“ความรุนแรง”) ในขณะที่ให้บริการ:

 • คุณรับทราบและเข้าใจว่าลาลามูฟ เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเคารพปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และความเท่าเทียมทางเพศ และ ต่อต้านความรุนแรงและ/หรือความรุนแรงทางเพศทุกประเภทและรูปแบบ และ สนับสนุนความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดและการฟื้นฟูเหยื่อความรุนแรงทางเพศ ความมุ่งมั่นดังกล่าวรวมถึงการป้องกันและการจัดการกรณีความรุนแรง (รวมถึงความรุนแรงทางเพศ) ในการใช้บริการ

 • คุณเข้าใจว่า คำจำกัดความของความรุนแรงในที่นี้คือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เสื่อมเสีย ดูถูก โจมตี และ/หรือกระทำการอื่น ๆ ต่อร่างกาย รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกำลัง ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของผู้เสียหายซึ่งทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถให้ได้ ความยินยอมได้ เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันของสถานะความสัมพันธ์ทางอำนาจ และ/หรือ ความสัมพันธ์ทางเพศ และ/หรือ สาเหตุอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดหรืออาจส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทางร่างกาย จิตใจ ทางเพศ ความทุกข์ยาก การสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

 • คุณรับทราบว่าลาลามูฟ ให้ความสำคัญกับความรุนแรงทางเพศที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ชนเผ่าพื้นเมือง และเหยื่อของความรุนแรง

 • การละเมิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ลาลามูฟจะดำเนินการอย่างเข้มงวดตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับการรับรองและการรับประกันของคุณตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ 

 

4.11 มาตรฐานขั้นต่ำอื่น ๆ ที่กำหนดโดยลาลามูฟ (ตามที่ลาลามูฟแจ้งเป็นครั้งคราว) และ

 

4.12 ลาลามูฟจะไม่รับผิดและรับผิดชอบต่อการลงโทษ บทลงโทษ และค่าปรับใดๆ อันเป็นผลมาจากการที่คนขับรถขี่อิสระไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะรับผิดชอบและรับผิดอย่างเต็มที่ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเอง ผู้ใช้บริการ ลาลามูฟ หรือบุคคลที่สามใดๆ อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

5. การชำระเงิน

5.1 คุณทราบแล้วว่า ผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ใช่ลาลามูฟ จะต้องชำระเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามค่าบริการงานที่แจ้งผ่านแพลตฟอร์ม  นั้น กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการและคุณได้ตรวจสอบแล้วว่าการบริการนั้นเสร็จสมบูรณ์ จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการ ซึ่งหลังจากนั้น คุณรับทราบและตกลงว่า คุณจะถูกคิดค่าบริการ ซึ่งเป็นค่าบริหารจัดการในอัตราที่ลาลามูฟกำหนดโดยหักจากค่าบริการทั้งหมดผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ผูกไว้กับบัญชีคนขับรถอิสระ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้ 

 

5.2 ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ณ เวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสม คนขับรถอิสระอนุญาตให้ ลาลามูฟมีสิทธิจัดเก็บภาษี จากการชำระเงินที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยคุณรับทราบและตกลงว่าการชำระเงินใด ๆ ก็ตามที่ลาลามูฟได้รับ เป็นการชำระเงินเพื่อการบริการด้านข้อมูลที่ให้ผ่านแพลตฟอร์ม

 

5.3 ลาลามูฟสงวนสิทธิในการระงับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ที่น่าเชื่อว่าอาจเป็นธุรกรรมที่ฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ที่กระทำโดยคุณ และ/หรือผู้ใช้บริการ ในกรณีดังกล่าว คุณจะไม่เรียกร้องให้ลาลามูฟรับผิดจากการปฏิเสธการให้บริการ การดำเนินการล่าช้า การระงับ การยึด หรือการยกเลิกการชำระเงินใด ๆ ต่อคุณ

 

5.4 ลาลามูฟจะจัดการการรับเงินและการชำระเงินของคุณผ่านระบบกระเป๋าเงิน คุณสามารถถอนยอดเงินคงเหลือในระบบกระเป๋าเงินของคุณไปยังบัญชีธนาคารที่คุณแจ้งไว้ได้ ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการหักเงินจากยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินของคุณตามข้อกำหนดการใช้งานและคำแนะนำการบริการขนส่งของลาลามูฟตามที่คุณได้อนุญาต หรือตามที่ได้แจ้งให้คุณทราบผ่านแพลตฟอร์มของเรา

 

5.5 เงินฝากสำหรับบริหารจัดการระบบจะเป็นสิ่งยืนยันสิทธิของคุณ โปรดดูที่นโยบายเงินฝากสำหรับบริหารจัดการระบบของเราที่นี่ คุณยอมรับว่าได้อ่านและรับทราบนโยบายนี้ด้วยตนเองทั้งหมดแล้ว ก่อนที่จะชำระเงินฝากสำหรับบริหารจัดการระบบดังกล่าว

 

5.6 ในฐานะที่เป็นคนขับรถอิสระ คุณจะมีสิทธิรับค่าบริการประเภทต่าง ๆ รวมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริการที่ผู้ใช้บริการของเราได้ขอ และ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการให้บริการในแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำหรับบริการโดยสาร คนขับรถอิสระอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสาร

 

ค่าบริการ

 • ค่าเริ่มต้น – เป็นค่าบริการเริ่มต้นที่ขึ้นอยู่กับประเภทยานพาหนะ 

 • ราคาต่อระยะทาง - ประกอบด้วยค่าบริการที่คำนวณตามระยะทางในการให้บริการที่เรียกใช้

 • เงินช่วยเหลือค่าบริการตามคำสั่ง – เป็นเงินช่วยเหลือที่ชำระโดยลาลามูฟ และถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าบริการตามคำสั่ง เงินช่วยเหลือนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะช่วงที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก

 • คูปองลาลา – เป็นเงินสนับสนุนการขายที่ใช้ได้กับคำสั่งบางคำสั่ง การสนับสนุนการขายนี้จะให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งลาลามูฟจะเป็นผู้ออกเงินในส่วนนี้

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 • ค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ผู้ใช้บริการต้องชำระก่อนการรับบริการ เพื่อให้การบริการเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว

 • ค่าธรรมเนียมการรอ – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งบางคำสั่ง ซึ่งคู่ค้าบริการได้รับคำขอจากผู้ใช้บริการให้รอ

 • ค่าบริการในชั่วโมงเร่งด่วน – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจากคำสั่งบางคำสั่ง เพื่อการบริการในช่วงที่มีคำสั่งจำนวนสูงมาก ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการระบุชั่วโมงที่มีคำสั่งสูงมากตามความจำเป็นในการให้บริการและตามดุลยพินิจของลาลามูฟ

 • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ – เป็นค่าธรรมเนียมในกรณีที่ค่าบริการต่ำกว่าเกณฑ์ค่าบริการขนส่งต่ำสุด ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าขนส่งต่ำสุดเป็นครั้งคราวไป

 • ค่าทางด่วน – เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งที่ต้องผ่านอุโมงค์หรือทางด่วนที่คุณต้องชำระเพื่อรับบริการ สามารถเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยจะต้องเห็นชอบร่วมกันระหว่างคุณและผู้ใช้บริการ

 • ค่าบริการเสริม – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการบริการเพิ่มเติมที่ผู้ใช้บริการขอ ค่าธรรมเนียมนี้รวมถึงการขนส่งสิ่งของต่าง ๆ การขนย้ายสิ่งของ และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการบริการซื้อสิ่งของ ฯลฯ

 

โครงการของลาลามูฟ

 • ค่าสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะ – เป็นข้อตกลงติดสติ๊กเกอร์ซึ่งแยกต่างหาก แบรนด์ของลาลามูฟที่ยานพาหนะของคุณ โดยลาลามูฟจะเป็นผู้กำหนดขนาด แบบ และตำแหน่งที่จะติดบนยานพาหนะ คุณตกลงว่าจะช่วยตรวจสอบ ดูแล รักษาการติดของสติ๊กเกอร์ของลาลามูฟ เมื่อได้รับการร้องขอ หากไม่ทำตามเงินค่าติดสติ๊กเกอร์อาจถูกเรียกเก็บคืน

 

5.7 การยกเลิก ผู้ใช้พึ่งพาคุณในการส่งมอบหรือการให้บริการ การยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากการยอมรับอาจส่งผลให้บัญชีคนขับรถอิสระถูกระงับหรือยุติ และส่งผลต่อความสามารถในการใช้คุณสมบัติบางอย่างในแอปพลิเคชันของเรา

 

6. การสื่อสาร

เมื่อสร้างบัญชีคนขับรถอิสระ ถือว่าคุณได้ตกลงและยอมรับการสื่อสารและการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์จากลาลามูฟ ซึ่งรวมถึงอีเมล ข้อความ การโทรศัพท์ การแจ้งเตือนแบบพุช ไปยังอุปกรณ์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้กับลาลามูฟ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม หรือ การดำเนินการที่เกิดขึ้น หรือ กำลังจะเกิดขึ้นบนบัญชีผู้ใช้คนขับรถอิสระของคุณ คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณอาจได้รับการสื่อสาร และ แจ้งจากระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติ และ/หรือ ข้อความที่ทำการบันทึกไว้ล่วงหน้าที่จะส่งโดยลาลามูฟหรือผู้แทนของลาลามูฟ บริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้รับจ้างภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดการแจ้งเกี่ยวกับคำสั่งขอรับบริการตามการลงทะเบียนของคุณ โดยคุณอาจเลือกไม่รับการแจ้งในการตั้งค่าได้ แต่ในกรณีการเลือกไม่รับการแจ้งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการอื่น ๆ ของคุณในการใช้งานตามระบบแพลตฟอร์ม

 

7. การส่งเสริมการขาย

เพื่อประโยชน์ของทั้งลาลามูฟและคนขับรถอิสระ ซึ่งก็รวมถึงคุณ ในบางครั้ง ลาลามูฟอาจนำเสนอแผนสนับสนุนการขายแทนคุณให้แก่ลูกค้าบางรายหรือทุกรายที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการชำระเงินให้คุณน้อยกว่าปกติ หากผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ใช้แผนการสนับสนุนการขายได้ คุณตกลงที่จะให้บริการขนส่งแก่ผู้ใช้บริการในอัตราค่าบริการทีต่ำกว่าเดิม ในกรณีนี้ ลาลามูฟจะลดค่าธรรมเนียมที่ตนจะเรียกเก็บตามจำนวนเงินที่ลดเพื่อการส่งเสริมการขายนั้นหากทำได้

 

ลาลามูฟอาจมีข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งมีลักษณะและอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่างกันไปเป็นการเฉพาะ และอาจจะเสนอให้แก่คนขับรถอิสระรายใดก็ได้ตามแต่ดุลยพินิจของลาลามูฟ รวมถึง โฆษณาเนื่อหาใด ๆ เป็นครั้งคราวตามที่แจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และอาจใช้ได้กับผู้ใช้เพียงบางรายตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอเท่านั้น

 

คุณตกลงว่าข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย

 • อาจถูกเสนอต่อคนขับรถอิสระเพียงบางรายเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 • จะไม่ถูกทำซ้ำ, ขาย, หรือโอนหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนโดยทั่วไป ไม่ว่าด้วยลักษณะใดก็ตาม เว้นแต่ลาลามูฟได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง

 • อยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามที่ลาลามูฟกำหนดสำหรับข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายที่แจ้งข้อมูลให้ทราบ

 

8. การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

เมื่อใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม คุณอาจติดต่อ ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการจาก หรือเข้าร่วมแผนส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ ผู้โฆษณา หรือผู้สนับสนุนรายอื่น ๆ ที่นำเสนอสินค้า และ/หรือบริการผ่านแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด จะถือว่าข้อกำหนด เงื่อนไข การรับรองหรือรับประกันที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้น จะเป็นเงื่อนไขระหว่างคุณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ลาลามูฟและผู้ให้อนุญาตจะไม่มีความรับผิด หน้าที่ หรือความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม หรือการส่งเสริมการขายระหว่างคุณและบุคคลอื่น ลาลามูฟไม่มีความรับผิดชอบและความรับผิดอันมาจากสัญญาใดที่ทำระหว่างคุณและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ

 

9. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ลาลามูฟ (และผู้ให้อนุญาต หากมี) มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิ์อื่น ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มหรือบริการต่าง ๆ ข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่ถือว่าเป็นการขาย และไม่ได้ให้สิทธิ์การครอบครองแพลตฟอร์มหรือบริการ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟ ชื่อบริษัท โลโก้ หรือชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีในแพลตฟอร์มหรือการบริการต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายทางการค้า และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของลาลามูฟหรือของบุคคลอื่น และไม่ให้สิทธิ์หรือการอนุญาตใด ๆ เพื่อใช้ทรัพย์สินเหล่านั้น คุณตกลงว่าคุณจะไม่ลบ เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังเครื่องหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการ หรือคำชี้แจงการครองกรรมสิทธิ์ที่เป็นส่วนหนึ่งหรืออยู่ในแพลตฟอร์มและบริการต่าง ๆ

 

เมื่อคุณให้เนื้อหา ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ (“ข้อมูลของคนขับรถอิสระ”) แก่ลาลามูฟ หมายความว่าคุณตกลงให้สิทธิลาลามูฟ ซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก เป็นสิทธิ์ถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้ เป็นสิทธิ์ที่สามารถโอนได้และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ในการให้ใบอนุญาตช่วง ใช้ประโยชน์ คัดลอก เปลี่ยนแปลง สร้างงานที่มาจากข้อมูลดังกล่าว รวมทั้ง เผยแพร่และแสดงให้สาธารณชนทราบ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคู่ค้าบริการขนส่งไม่ว่าด้วยลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าด้วยรูปแบบใด และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดก็ตาม ที่มีในปัจจุบันหรือจะมีในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอรับการยินยอมใด ๆ เพิ่มเติมจากคุณ และไม่ต้องชำระเงินให้คุณหรือบุคคลหรือองค์กรอื่น

 

คุณทราบว่าลาลามูฟทำหน้าที่เป็นเพียงช่องทางรับข้อมูลเพื่อกระจายข้อมูลของคู่ค้าบริการขนส่ง และไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ลาลามูฟจะไม่คอยตรวจสอบข้อมูลของคนขับรถอิสระที่คุณได้ให้ไว้ และลาลามูฟไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องทำเช่นนั้น โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า คุณทราบและตกลงว่าหมายเหตุ ความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อมูลอื่น ๆ ที่แจ้งหรือรวมไว้ในข้อมูลของคู่ค้าบริการขนส่งไม่ได้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลาลามูฟ

 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลคนขับรถอิสระของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลคนขับรถอิสระที่คุณได้โพสต์หรือส่งมาให้เป็นข้อมูลที่มาจากคุณโดยตรง และไม่ได้คัดลอกมาจากบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ส่วนบุคคล และไม่มีข้อความใดที่ดูหมิ่นหรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ในการให้อนุญาตตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคนี้

 

คุณตกลงชำระค่าชดเชยและป้องกันมิให้ลาลามูฟ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้ใบอนุญาต ต้องถูกปรับเพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การสูญหาย และความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลาลามูฟ หรือบริษัทในเครือ ที่มีเหตุมาจากข้อมูลของคนขับรถร่วมอิสระ ที่คุณได้ส่งมา หรือการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแพลตฟอร์มของคุณ

 

ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของลาลามูฟในการปิดกั้นหรือลบ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ข้อมูลของคนขับรถอิสระ ที่คุณได้โพสต์หรือส่งมา หากลาลามูฟเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งาน (รวมถึงสิ่งใดก็ตามที่ละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิส่วนบุคคล) หรือเป็นข้อมูลที่ทางเราไม่สามารถยอมรับได้

 

ลาลามูฟเคารพสิทธิในการแสดงแนวคิดของคุณ โปรดอย่าส่งข้อมูล แนวคิด หรือความเห็นที่เป็นความลับไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามให้ลาลามูฟหรือบริษัทในเครือ หากมีข้อมูล แนวคิด หรือคำแนะนำที่คุณส่ง ไม่ว่าคุณจะระบุไว้อย่างไรเมื่อส่งข้อมูล คุณรับทราบว่าการส่งข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ และจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้เมื่อคุณได้ส่งข้อมูล (1) ข้อมูลที่ส่งจะเป็นทรัพย์สินของลาลามูฟโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทไม่ต้องชำระเงินใด ๆ ให้คุณ (2) ลาลามูฟไม่มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลที่คุณส่งมา (3) ลาลามูฟอาจใช้หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่คุณส่งมาไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด หรือวิธีการใดก็ตาม โดยไม่ต้องชำระค่าชดเชยใด ๆ และ (4) ลาลามูฟไม่มีหน้าที่เก็บข้อมูลที่คุณส่งมาไว้เป็นความลับ

 

คุณอาจใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มที่ลาลามูฟให้ดาวน์โหลด โดยมีเงื่อนไขว่าคุณ

 • จะต้องไม่ลบเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือแจ้งกรรมสิทธิ์ในสำเนาของเอกสารต่าง ๆ และจะไม่แก้ไขข้อมูลนั้น

 • ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ และจะไม่คัดลอกหรือโพสต์ข้อมูลนั้นในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ และ

 • ไม่ทำการรับรองหรือรับประกันใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลนั้น

 

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณทราบแล้วว่าตนมีความรับผิดชอบต่อการบริการ และ ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับการให้บริการทั้งหมด คุณตกลงว่าลาลามูฟไม่ได้ควบคุมหรือมีความรับผิดชอบต่อการบริการใด ๆ โดยลาลามูฟมีอำนาจควบคุมหรือความรับผิดชอบในการดำเนินการในแพลตฟอร์มเท่านั้น คุณตกลงว่าลาลามูฟจะไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อการกระทำใด ๆ ซึ่งรวมถึง การกระทำผิด การสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ หรือ เกิดขึ้นจากคนขับรถอิสระ แต่หากกรณีการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานหรือการประมาทละเลยร้ายแรงโดยเจตนา

 

คุณตกลงว่าจะปกป้อง ชำระค่าชดเชย และไม่ให้ลาลามูฟ รวมถึง ผู้รับโอนสิทธิ์ ผู้รับมอบสิทธิ์ บริษัทในเครือ พนักงาน เจ้าของ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนทั้งในอดีตและปัจจุบัน (“ผู้รับการชดเชยฝ่ายลาลามูฟ”) ได้รับความสูญเสียใด ๆ จากการฟ้องร้องหรือเหตุอันนำไปสู่การฟ้องร้อง และการดำเนินการใด ๆ รวมทั้งการดำเนินคดี (ทางกฎหมายหรือความชอบธรรม) การเรียกร้อง ความเสียหาย การเรียกร้องให้ชำระเงิน หนี้สิน ค่าปรับ คำพิพากษา การยุติคดี ความรับผิด ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวมถึงค่าทนายความ ค่าปรับ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ชอบด้วยเหตุผล) ที่เกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องของบุคคลอื่นต่อผู้รับค่าชดเชยฝ่ายลาลามูฟ อันเป็นเหตุจากการกระทำของคนขับรถอิสระ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งได้แก่ (1) การฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ (2) การดำเนินการ และ/หรือ การให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม (3) การฝ่าฝืนหรือการถูกตัดสินว่าฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด คนขับรถอิสระ รายอื่น ๆ ผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ขับ พนักงาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับมอบสิทธิ์อื่น ๆ และผู้เดินเท้าทั่วไป (4) การเปิดเผย “ข้อมูลความลับ” (5) การครองกรรมสิทธิ์ การใช้หรือการขับขี่ยานพาหนะเพื่อให้บริการ (6) การไม่มีประกัน ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตที่เหมาะสม (7) ความเสียหายหรือการสูญหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติงานและ/หรือการดำเนินงานของคนขับรถอิสระ และ/หรือการปฏิบัติงานของคนขับรถอิสระกับผู้อื่น และ/หรือผู้ใช้บริการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการบริการ (8) การกระทำผิด การฝ่าฝืนนโยบาย การฝ่าฝืนกฎหมายหรือ หรือการกระทำผิดใด ๆ และ (9) การไม่สามารถหรือได้รับการพิจารณาว่าไม่สามารถชำระค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การสมทบกองทุนประกัน หรือการชำระเบี้ยประกัน ทั้งนี้ ในการแก้ต่างของคนขับรถอิสระ ลาลามูฟมีสิทธิใช้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของตนเองได้โดยชอบ

 

คุณตกลงว่าจะทำการให้บริการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และจะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และไม่ให้ลาลามูฟได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนของคุณ หรือการถูกตัดสินว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมายใด ลาลามูฟสงวนสิทธิในการล็อก ระงับ หรือยุติสิทธิการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ลาลามูฟเห็นว่าไม่เหมาะสม หากสถานะการเป็นผู้รับจ้างอิสระของคนขับรถอิสระ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง หรือศาล หน่วยงาน หรืออนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าไม่สามารถเป็นผู้รับจ้างอิสระได้ คนขับรถอิสระตกลงว่าจะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และไม่ให้ลาลามูฟต้องชำระค่าเสียหาย ได้รับโทษ ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้รับความเสียหายอื่นใด หรือต้องชำระค่าทนายความที่เป็นผลมาจากการพิจารณานั้น ทั้งนี้ ในการแก้ต่างของคนขับรถร่วมอิสระ ลาลามูฟมีสิทธิใช้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของลาลามูฟได้

 

คุณรับทราบและตกลงว่าตนจะไม่และไม่สามารถทำให้ลาลามูฟต้องรับผิดต่อเรื่องใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของลาลามูฟ ซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัย ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม การบำรุงรักษาระบบ การที่โทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นไม่สามารถรับข้อมูลได้ การที่ผู้ให้บริการรายอื่นไม่สามารถให้บริการ การยกเลิกการบริการโดยบุคคลอื่น โรคระบาดใหญ่ โรคระบาดโควิด 19 การนัดหยุดงาน การประท้วงของแรงงาน ความวุ่นวายกลางเมือง สงคราม ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟไหม้ การก่อวินาศกรรม อุบัติเหตุ การสูญหายหรือการทำลายทรัพย์สิน การแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับหรือคำสั่ง หรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นๆ หรือเหตุอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของลาลามูฟ

 

11. การปฏิเสธความรับผิด

การให้บริการจะเป็นแบบ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” ลาลามูฟไม่รับรอง รับประกันในเรื่องความน่าเชื่อถือ การบริการที่ทันเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือการพร้อมให้บริการ หรือบริการใด ๆ ที่ขอผ่านการใช้บริการของเรา หรือรับรองว่าบริการต่าง ๆ จะไม่ขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด

 

ลาลามูฟไม่รับประกันคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย และความสามารถของผู้ให้บริการรายอื่น โดยคุณรับรองว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการของคุณ และบริการหรือสินค้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมด ตามขอบเขตเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

 

ลาลามูฟจะไม่ควบคุม จัดการ หรือบังคับบัญชาผู้ให้บริการรายอื่น เนื่องจากผู้ให้บริการรายอื่นไม่ใช่ตัวแทน หรือผู้ทำหน้าที่เสมือนตัวแทน หรือพนักงานของลาลามูฟ

 

ลาลามูฟจะไม่ควบคุม รับรอง หรือรับผิดชอบต่อข้อมูลของคนขับรถอิสระ หรือข้อมูลของผู้อื่นที่ปรากฎหรือมีลิงก์เชื่อมต่อในบริการต่าง ๆ โดยลาลามูฟไม่สามารถและจะไม่รับรองและรับประกันว่าบริการต่าง ๆ หรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

 

12. การยุติการให้บริการ

12.1 คุณอาจหยุดการให้บริการในเวลาใดก็ได้ การยุติหรือการลบบัญชีคนขับรถอิสระ โดยคุณจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในนโยบายการออกจากการเป็นคนขับรถอิสระ(ตาม https://www.lalamove.com/th-th/driver-commu-driver-close-account) ซึ่งคุณจะต้องทำความเข้าใจกับนโยบายการออกจากการเป็นคนขับรถอิสระก่อนที่จะขอยุติหรือลบบัญชีของตน

12.2 ลาลามูฟอาจหยุดให้บริการในเวลาใดก็ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร หรือจำกัดการใช้บริการต่าง ๆ ต่อคนขับรถอิสระรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะหรือทั้งหมด ในกรณีที่มีการฝ่ายฝืนข้อกำหนด หรือ เหตุผลทางเทคนิก ลาลามูฟอาจแจ้งให้คนขับรถอิสระทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารที่ระบุไว้ในข้อ 6 นี้เกี่ยวกับการยุติบริการดังกล่าว และให้โอกาสคนขับรถอิสระในการอุทธรณ์หรืออธิบายในบางกรณี อย่างไรก็ตาม คนขับรถอิสระเข้าใจว่าลาลามูฟจะมีสิทธิ์ และดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่าจะพิจารณารับอุทธรณ์หรือคำอธิบาย และยกเลิกการยุติดังกล่าว 

 

12.3 คนขับรถอิสระยังรับทราบว่า ลาลามูฟในฐานะแพลตฟอร์มมีภาระผูกพันทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือกฎระเบียบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคนขับรถอิสระในการเข้าถึงแพลตฟอร์มอย่างถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ 

 

12.4 อย่างไรก็ดี การยุติการให้บริการนี้ไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิต่าง ๆ หรือสิทธิการรับเงินชดเชยอื่น ๆ ของลาลามูฟ ข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะยังมีผลบังคับใช้หลังจากยุติการให้บริการ ไม่มีความใดในข้อกำหนดนี้ที่ให้สิทธิ์แก่ลาลามูฟในการจำกัดไม่ให้คุณติดต่อผู้ใช้บริการด้วยตนเอง และทำการขนส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการ ลาลามูฟมีสิทธิเพียงยุติการใช้งานแพลตฟอร์มของคนขับรถอิสระเท่านั้น

 

15. การแยกกันของข้อสัญญา

ข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือไม่มีผลบังคับใช้ในเขตกฎหมายใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีผลเฉพาะข้อความและขอบเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในเขตกฎหมายนั้น และการไม่อนุญาตหรือการไม่มีผลบังคับใช้ในเขตกฎหมายใดไม่ได้ทำให้ข้อกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องในเขตกฎหมายอื่น ๆ

 

14. การไม่สละสิทธิ์

การที่ลาลามูฟหรือคนขับรถอิสระ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้อย่างเคร่งครัด หรือดำเนินการตามทางเลือกอื่น ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ หรือยกเลิกสิทธิ์ที่มีอยู่เดิม และข้อกำหนดหรือทางเลือกนั้นจะมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

 

15. กฎหมายควบคุมสัญญา

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จัดทำและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมทั้งการฝ่าฝืนข้อกำหนด การยุติหรือการพิจารณาว่าข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นโมฆะ ให้ยื่นเรื่องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสิน

 

16. การโอนสิทธิ

คุณจะไม่โอนหรือมอบสิทธิ์และการอนุญาตต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับ แต่ลาลามูฟสามารถโอนสิทธิ์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งนี้ การโอนหรือมอบสิทธิ์ใด ๆ ของคุณจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะมีผลผูกพันและมีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อแต่ละฝ่าย รวมทั้งการโอนสิทธิหรือผู้รับมอบโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต

 

17. หัวข้อ

หัวข้อต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้มีเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้มีผลจำกัด ขยาย เปลี่ยนแปลง หรือมีผลกระทบใด ๆ ต่อข้อกำหนดหรือความใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้

 

18. เอกสารฉบับภาษาต่าง ๆ

หากเกิดความขัดแย้งของเนื้อหาระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นใด ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

19. ข้อเรียกร้อง

คุณอาจติดต่อ ลาลามูฟผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือของเราบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน  เพื่อขอความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน หรือรายงานเหตุการณ์ใดๆ ได้ตลอดเวลา

 

กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างงานการบริการ กรุณาติดต่อลาลามูฟเพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานและดำเนินการเคลมประกันทันที 

 

อย่างไรก็ดี ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเรียกร้องในกรณีที่เกิดความล่าช้าและไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้

แนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟ
แนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟ

แก้ไขล่าสุด : 13 มิถุนายน 2567

 

แนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ไดรเวอร์ ร้านค้าและธุรกิจต่างๆ ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้แอปลาลามูฟ API และล ลาลามูฟ พลัส (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "แพลตฟอร์มลาลามูฟ") รวมถึงเพื่อให้ท่านรู้สึกปลอดภัย และได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม พร้อมไปกับการกำกับดูแลคุณภาพของการบริการ

 

แนวทางปฏิบัติของเราจะใช้บังคับกับทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการ ไดรเวอร์ ร้านค้า และธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังใช้บังคับกับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลใดก็ตามกับพนักงานของลาลามูฟ ผ่านทางระบบออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์

 

นอกจากนี้ในบางกรณี แนวทางปฏิบัติของเราอาจถูกนำไปใช้กับการดำเนินการนอกแพลตฟอร์มลาลามูฟ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของแพลตฟอร์มลาลามูฟ

 

ขอความร่วมมือท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกคนที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ

 

แนวทางปฏิบัติด้านล่างนี้จะอธิบายการมีส่วนร่วมในเชิงบวกของชุมชนบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ ตลอดจนพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้ประสบการณ์ของท่านบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ (รวมถึงนโยบายของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติ)ได้ทุกเมื่อ แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอจะกำหนดเกณฑ์ของพฤติกรรมที่เราคาดหวังจากทุกคนในชุมชนลาลามูฟ จึงขอให้ท่านอ่านแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ เพื่อทบทวนและติดตามเนื้อหาที่ปรับปรุงเป็นระยะ

การทำความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติของเราถือเป็นเรื่องสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานใดๆ ของเราอาจถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและ ข้อกำหนดการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม ลาลามูฟ และ/หรือมีผลสืบเนื่องอื่นด้วย

 

แนวทางปฏิบัติสำหรับทุกท่านที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ

ทุกท่านที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟ

 

1. การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ

วัตถุประสงค์หลักสำหรับแนวทางปฏิบัติและนโยบาย คือ การส่งเสริมการสื่อสารและการบริการให้เป็นไปในเชิงบวก

 

2. ความปลอดภัย

ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้ท่านได้ใช้งานแพลตฟอร์มลาลามูฟอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และไดรเวอร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราคาดหวังให้ทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

4. ข้อเสนอแนะ

เรายินดีรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของท่าน และขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพเพื่อทีมงานของเราจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราดำเนินการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประสบการณ์ในการใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟของท่าน

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ

ทุกคนในชุมชนลาลามูฟควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติ สุภาพ อ่อนน้อม เนื่องจากความประพฤติในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟของท่านจะส่งผลต่อผู้อื่น ซึ่งนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ท่านควรปฏิบัติตนและสื่อสารอย่างเหมาะสมต่อผู้อื่น

 

การจัดส่งหรือการถึงที่หมายล่าช้าถือเป็นปัญหาสำหรับทั้ง ผู้รับผู้ส่ง และผู้โดยสาร ดังนั้นท่านควรมีความตรงเวลาสำหรับการจัดส่งและการเดินทาง เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา ท่านต้องขับขี่อย่างระมัดระวังอยู่เสมอโดยไม่ขับขี่เกินความเร็วที่กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ห้ามท่านติดต่อผู้รับของ ผู้ส่งของ และผู้โดยสารหลังจากการดำเนินการด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆ โดยเด็ดขาด กรณีที่มีความขัดแย้ง ท่านต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือคุกคามผู้อื่น

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.1 การบังคับขู่เข็ญ การทำร้ายร่างกาย หรือการคุกคามและการประพฤติมิชอบ

ห้ามท่านกระทำความผิดทางเพศทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด ท่านจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดทางเพศและการประพฤติผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศไม่ว่าจะเป็นเมื่อใด

 

ห้ามแตะหรือสัมผัสตัวบุคคลที่ท่านพบขณะใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ต้องการความช่วยเหลือในการจัดส่งพัสดุ และห้ามมิให้ใช้กำลังทุกประเภทโดยเด็ดขาด

 

เราให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัว การพูดคุยแบบเป็นกันเองสามารถกระทำได้ตราบใดที่อีกฝ่ายรู้สึกสะดวกใจที่จะพูดคุยกับท่าน ไม่สอบถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้อื่นหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาหรือเพศสภาพของบุคคลนั้น

 

ทั้งนี้ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังอาจรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศและการประพฤติมิชอบด้วย แม้ว่าข้อห้ามเหล่านี้อาจดูเข้มงวดกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ แต่นั่นเป็นเพราะเราต้องการให้ท่านปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามู

 • ไม่ถามคำถามส่วนตัวเนื่องจากการถามคำถามส่วนตัว และการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม (เช่น คำถามเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ การเงิน หรือรสนิยมทางเพศ)

 • พึงระลึกไว้เสมอว่าการล่วงละเมิดนั้นแตกต่างกันไปตามมาตรฐานทางสังคมและมาตรฐานส่วนตัว ตัวอย่างเช่น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้อื่น ซึ่งรวมถึงแสดงความคิดเห็นทั้งในแง่ดีและไม่ดี

 • ไม่แสดงความคิดเห็นหรือแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศในที่สาธารณะ เนื่องจากอาจเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัด (เช่น การพูดจาล้อเลียน ดูหมิ่น หรือการส่งภาพหรือข้อความลามก อนาจาร)

 • ไม่แสดงออกในเชิงชู้สาว (เช่น หยอกล้อ การถือวิสาสะ หรือการแสดงความใกล้ชิดจนเกินพอดี)

 • ห้ามแสดงวัตถุที่ไม่เหมาะสม (เช่น วัตถุหรือรูปภาพที่เกี่ยวกับเพศ หรือลามก อนาจาร)

 • เราขอให้ท่านให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด การส่งข้อความหรือการโทรศัพท์หาผู้รับ ผู้ส่ง หรือ ผู้โดยสาร นอกจากเรื่องงาน ถือเป็นการรละเมิดสิทธิ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล

 • ต้องไม่แสดงเนื้อหาที่ลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศหรือการทำร้ายร่างกาย

 • ไม่แสดงพฤติกรรมรุนแรงและก้าวร้าว เนื่องจากลาลามูฟ ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ เช่น ทะเลาะวิวาท ใช้ถ้อยคำหยาบคายลามกอนาจารหรือเสียดสี ข่มขู่หรือทำร้ายร่างกาย

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.2 พฤติกรรมข่มขู่และหยาบคาย

ห้ามแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หรือรุนแรง หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่หยาบคายหรือ แสดงท่าทางที่สื่อถึงความรุนแรง ไม่ให้เกียรติ และไม่เหมาะสมในทุกรูปแบบ ห้ามส่งต่อภาพการใช้ความรุนแรงให้ผู้อื่นในชุมชนลาลามูฟโดยเด็ดขาด หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือความเชื่อด้านศาสนาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างความแตกแยกในชุมชนลาลามูฟ ในกรณีที่มีเหตุการณ์รุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้ กรุณาแจ้งบริษัทลาลามูฟทราบเร็วที่สุด เพื่อจะได้แก้ไขสถานการณ์และใช้มาตรการได้อย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.3 การติดต่อหลังจากจบการปฏิบัติงาน

ผู้ใช้บริการและไดรฟเวอร์ควรรักษาวิธีการสื่อสารที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งและการโดยสารที่ราบรื่น การติดต่อและการสื่อสารใดๆระหว่างผู้ใช้บริการและไดรเวอร์ควรสิ้นสุดลงทันทีที่การขนส่งเสร็จสิ้น ไม่ควรมีการติดต่อหลังจากการขนส่งเสร็จสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ มิฉะนั้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านอาจมีความผิดทางอาญาได้ ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดใดๆกับการกระทำของท่าน ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง เช่น สินค้าสูญหายหรือเสียหาย ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อลาลามูฟโดยตรงผ่านทางแอปพลิเคชัน

 

การติดต่อไปหาผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม เช่น การส่งข้อความ การโทรศัพท์ การติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ การพยายามไปพบ หลังจากการขนส่งเสร็จสิ้นถือได้ว่าเป็นการคุกคาม และเนื่องจากความปลอดภัยของทุกท่านเป็นเรื่องสำคัญ จึงขอให้ท่านอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้อื่นโดยไม่จำเป็น และห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.4 การเลือกปฏิบัติ

เราจะควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการล่วงละเมิดใดๆ ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายดูแลไดรเวอร์ของลาลามูฟ ซึ่งตามขอบเขตอำนาจรัฐบางแห่ง การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากเรื่องต่อไปนี้ถือเป็นการทำผิดกฎหมาย

 • อายุ

 • สีผิว

 • ความพิการ

 • เพศ

 • สถานภาพการสมรส

 • ชาติกำเนิด

 • การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

 • เชื้อชาติ

 • ศาสนาหรือความเชื่อ

 • รสนิยมทางเพศ

 

การเลือกปฏิบัติสามารถพิจารณาได้ในลักษณะต่อไปนี้:

 • ท่านต้องไม่ปฏิเสธที่จะให้บริการโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เพศ สถานภาพการสมรส อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ หรือลักษณะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งการปฏิเสธที่จะให้บริการในกรณีดังกล่าวถือเป็นการไม่ให้เกียรติและดูหมิ่น การกระทำเช่นนี้อาจมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้อีก เว้นแต่กฎหมายได้กำหนด และ/หรืออนุญาตให้ให้บริการแก่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มเป็นการเฉพาะไว้ จึงจะสามารถกระทำได้ตามแนวทางปฏิบัติของประเทศหรือพื้นที่นั้น

 • บริษัทไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเรื่องดังกล่าวหรือเนื่องจากสถานที่รับส่งสินค้า หากท่านจงใจปฏิเสธหรือยกเลิกงานขนส่ง เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่บางแห่ง หรือหลีกเลี่ยงการให้บริการแก่บุคคลหรือธุรกิจในพื้นที่นั้นท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ลาลามูฟได้อีก

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.5 การจัดส่งอย่างปลอดภัย

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการบรรจุหีบห่อและป้องกันเอกสาร/พัสดุจากความเสียหายก่อนที่จะส่งมอบให้ไดรเวอร์ทำการจัดส่ง รวมถึงการป้องกันพัสดุของท่านไม่ให้เกิดความเสียหายจากการกระแทกระหว่างการจัดส่งโดยใช้แผ่นกันกระแทกหรือแผ่นโฟม ผู้ใช้บริการควรเรียกใช้บริการประเภทรถ หรือบริการเสริมที่เหมาะสมกับปริมาณหรือขนาดของพัสดุ ไดรเวอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขนาดของพัสดุ และความสามารถในการรองรับของยานพาหนะ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

 

ไม่อนุญาตให้ไดรเวอร์เปิดหรือแกะห่อพัสดุหรือเอกสารใดๆ ในระหว่างการขนส่ง ไดรเวอร์จะต้องรับผิดชอบหากพัสดุหรือเอกสารเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง ทั้งนี้ไดรเวอร์ต้องถ่ายรูปสภาพพัสดุหรือเอกสารก่อนการจัดส่ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.6 การสร้างประสบการณ์ที่ดี

ร้านค้าหรือธุรกิจต้องระบุรายละเอียดงานให้ถูกต้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าที่ถูกต้อง

 

ผู้ใช้บริการและไดรเวอร์ไม่ควรยกเลิกงานบ่อยครั้ง เนื่องจากจะมีผลต่อประสบการณ์การใช้งานบนแพลตฟอร์ม ขอให้ท่านปฏิบัติตามรายละเอียดงานทุกครั้ง หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้แจ้งให้พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า และผู้ใช้บริการ/ไดรเวอร์ทราบ

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย

เนื่องจากทุกท่านมีผลต่อความปลอดภัยของการใช้งานบนแพลตฟอร์ม เราจึงมีข้อกำหนด และมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้งานบัญชี

ความปลอดภัย
2.1 การใช้บัญชีร่วมกับผู้อื่น

ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีที่ลงทะเบียนในชื่อของท่านเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในบัญชีของท่านถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน ห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชี หรือให้รหัสผ่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟด้วยบัญชีของท่านแก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับ การใช้ข้อมูลและความปลอดภัยของบัญชีท่านเอง แม้ว่าท่านจะไม่ได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวก็ตาม

 

ไดรเวอร์ต้องดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง รวมถึงการจัดการใดๆ หลังจากรับคำสั่งซื้อจากผู้ใช้บริการจนถึงการจัดส่งขั้นสุดท้ายไปยังผู้รับ โดยไม่มีข้อยกเว้น

ความปลอดภัย
2.2 บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ท่านต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วจึงจะสามารถเข้าถึงบัญชีลาลามูฟได้ ซึ่งข้อจำกัดเรื่องอายุนี้จะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือนโยบายอื่นๆของเราในอนาคต

ความปลอดภัย
2.3 ข้อมูลยานพาหนะ

ท่านต้องรักษาสภาพยานพาหนะของท่าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบข้อบังคับ และท่านจะต้องใช้ยานพาหนะที่ลงทะเบียนกับลาลามูฟเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดส่งและการโดยสารเป็นไปอย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มลาลามูฟจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์ และยานพาหนะแก่ผู้ใช้บริการ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงหมายเลขทะเบียนรถและจังหวัดที่จดทะเบียน  รุ่น ประเภท สี ตำแหน่ง (ในขณะออเดอร์) รูปโปรไฟล์ และชื่อไดรเวอร์ ซึ่งท่านมีหน้าที่ในการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลและส่งเอกสารที่ถูกต้อวครบถ้วนสมบูรณ์ และ เป็นปัจจุบันของท่านโดยทันที หากเอกสารหมดอายุหรือไม่สมบูรณ์แล้ว

การขนส่งจะต้องใช้ยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ท่านต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตอื่นใดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดไว้อยู่ตลอดเวลา และท่านต้องมีประกันภัยที่ยังไม่หมดอายุความคุ้มครองสำหรับยานพาหนะของท่านตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ 2.4 การดูแลรักษายานพาหนะ

ความปลอดภัย
2.4 การดูแลรักษายานพาหนะ

ในการใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ไดรเวอร์จะต้องดูแลยานพาหนะของตนให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่ง โดยนำยานพาหนะเข้าซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องและตรวจสอบสภาพยานพาหนะเป็นประจำ ได้แก่ การตรวจเช็คลมยาง การตรวจสอบสภาพหน้าต่างรถ ไฟหน้ารถ และกระจกให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ตรวจดูการรั่วไหลของของเหลว หรือแก๊ส และตรวจสอบที่ปัดน้ำฝนว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ ข้อปฏิบัติเบื้องต้นนี้จะช่วยให้ท่านขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้น

ความปลอดภัย
2.5 เข็มขัดนิรภัย

เราแนะนำให้ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารอยู่บนรถตลอดเวลา เพราะจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยชีวิตและลดการบาดเจ็บจากรถชน

ความปลอดภัย
2.6 สวมใส่หมวกกันน็อคระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์

เพื่อความปลอดภัยของท่านขอให้ท่านสวมใส่หมวกกันน็อคที่มีขนาดพอดี หมวกกันน็อคจะช่วยป้องกันและทำให้ท่านปลอดภัยขณะขับขี่ นอกจากนี้หมวกกันน็อคยังช่วยป้องกันทั้งกะโหลกหรือศีรษะให้ท่านในกรณีที่มีอุบัติเหตุ

ความปลอดภัย
2.7 การใช้กล้องติดรถยนต์ที่บันทึกภาพและ/หรือเสียง

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เราขอแนะนำให้ท่านติดตั้งและใช้งานกล้องติดยานพาหนะที่สามารถใช้บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการขับขี่ และสามารถใช้เป็นหลักฐานให้แก่ลาลามูฟ บริษัทประกันภัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

 • ในบางสถานการณ์และในบางพื้นที่ กฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่นกำหนดให้ไดรเวอร์ต้องให้ความยินยอมในการบันทึกการขับขี่ ขอให้ท่านตรวจสอบกฎหมายในประเทศของท่านเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบและสิทธิทางกฎหมายของท่าน

 • ไดรเวอร์สามารถส่งไฟล์บันทึกให้ลาลามูฟตามแต่ดุลยพินิจของตนเอง ลาลามูฟจะตรวจสอบไฟล์บันทึกและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา

 • การแชร์หรือสตรีมข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้จากการประสานงานระหว่างเรา ผู้ใช้บริการ หรือไดรเวอร์ การบันทึกเสียงและ/หรือการบันทึกภาพในยานพาหนะระหว่างการเดินทาง (เช่น ภาพหรือเสียงของท่านหรือทั้งภาพและเสียง และชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) บนสื่อสังคมออนไลน์ ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในที่สาธารณะถือเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติของเรา และอาจต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมจากคณะทำงานด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัย
2.8 มีสภาพร่างกายที่พร้อมในการปฏิบัติงานหรืออยู่ระหว่างการขับขี่

การขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ง่วงนอนหรือมึนเมาเป็นอันตรายต่อทั้งกับตัวท่านและผู้ขับขี่รายอื่นที่อยู่บนท้องถนน จีงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องรักษาความปลอดภัยให้ทั้งตัวเองและบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่อย่างระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการทำงานติดกันเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงยาที่อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอน หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและระเบียบข้อบังคับในการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้ท่านสามารถรับมือกับสถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หรือลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้

ความปลอดภัย
2.9 การใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น

ท่านจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย เพราะอุบัติเหตุสามารถลดลงหรือหลีกเลี่ยงได้หากท่านเข้าใจถึงการขับขี่เชิงป้องกัน

 

การขับขี่เชิงป้องกันจะประกอบด้วย:

 • มีสติในการควบคุมการขับขี่

 • มองถนนหรือเส้นทางตลอดเวลา และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด

 • มีสมาธิในการขับขี่

 • เตรียมพร้อมสำหรับการกระทำของผู้ขับขีบรายอื่นหรือคนเดินถนน

 • ปฏิบัติต่อผู้ขับขี่รายอื่นอย่างมีมารยาท

 • รักษาระยะห่างระหว่างรถของท่านกับรถข้างหน้าให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัย

 • ขับขี่อย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงสภาพอากาศและ/หรือสภาพท้องถนน

 • ปรับความเร็วก่อนเข้าโค้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางโค้ง

ความปลอดภัย
2.10 เหตุฉุกเฉิน

ลาลามูฟอาจใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาเหตุและรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งรวมถึงเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การนัดหยุดงาน และเหตุวิกฤตสาธารณะ

ตัวอย่างเช่น หากลาลามูฟได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐว่า ผู้ใดก็ตามที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชนในวงกว้าง เราอาจจำเป็นต้องระงับการเข้าถึงบัญชีของบุคคลนั้นชั่วคราวจนกว่าจะปลอดภัย จึงจะอนุญาตให้บุคคลนั้นกลับมาใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟได้อีก และเราอาจระงับการเข้าถึงบัญชีของบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดในเมืองหรือภูมิภาคใดที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ หรือกำหนดข้อกำหนดอื่นเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลแนะนำในช่วงเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือวิกฤตสาธารณะอื่น หรือเมื่อการใช้งานของแพลตฟอร์มลาลามูฟอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อชุมชน

ความปลอดภัย
2.11 จัดให้มีพื้นที่การรับหรือส่งของที่ปลอดภัย

ผู้ใช้บริการลาลามูฟควรต้องปฏิบัติกับไดรเวอร์อย่างเหมาะสมในการจัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการรับหรือส่งสินค้า เช่น หลีกเลี่ยงการรับหรือส่งสินค้าในสถานที่ที่มีเหตุการณ์รุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของไดรเวอร์

ความปลอดภัย
2.12 สิ่งของต้องห้าม

สำหรับการจัดส่ง เฉพาะผู้ใช้บริการที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นจึงจะสามารถเรียกใช้บริการขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ขนส่งยาเสพติด อาวุธ และสิ่งของอื่นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์นั้งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นผู้ใช้บริการ ไดรเวอร์ ร้านค้าและธุรกิจต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ จึงไม่อนุญาตให้สั่ง ขาย หรือขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จำหน่ายทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มลาลามูฟ

ขอให้ท่านแจ้งลาลามูฟ และเจ้าหน้าที่ หากท่านมีเหตุอันควรสงสัยว่าของที่ท่านจะจัดส่งเป็นสินค้าที่ลาลามูฟไม่สามารถให้บริการได้ หรือสงสัยว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายและ/หรือเป็นอันตราย

ปฏิบัติตามกฎหมาย
ปฏิบัติตามกฎหมาย

ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายของลาลามูฟ โดยห้ามมิให้ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ เพื่อก่ออาชญากรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติด การฟอกเงิน การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่น

หลีกเลี่ยงการทำผิดกฎจราจรหรือการขับรถโดยประมาทซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของท่าน ผู้ใช้ถนนรายอื่น และคนเดินเท้า และต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือกฎหมายจราจร จำกัดความเร็ว ปฏิบัติตามป้ายเตือนบนถนน และสัญญาณไฟจราจร ขอให้ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกตามที่กฎหมายกำหนด

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.1 ยาเสพติดและแอลกอฮอล์

ไดรเวอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมาหรือใช้ยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทระหว่างปฏิบัติงาน หรือขณะใช้งานแพลตฟอร์มลาลามูฟ และห้ามขับขี่ในขณะมึนเมา การขับรถในขณะเมาสุรา หรือตกอยู่ใต้ฤทธิ์ยา หรือสารอื่นที่ส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะของท่านอาจขัดต่อกฎหมาย ห้ามครอบครองสารเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกเปิดไว้ และอาวุธในรถของท่าน หากผู้ใช้บริการหรือบุคคลทั่วไปเชื่อว่าท่านอาจอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ผู้ใช้บริการหรือบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ยกเลิกงานและแจ้งให้ลาลามูฟหรือเจ้าหน้าที่ทราบ

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.2 ห้ามพกพาอาวุธปืน

ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ รวมถึงไดรเวอร์พกพาอาวุธปืนขณะใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เท่าที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอนุญาตไว้

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.3 การฉ้อฉล

ห้ามจงใจปลอมแปลงข้อมูลหรือแอบอ้างตัวตนของผู้อื่น การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างบัญชีและเข้าถึงบัญชีลาลามูฟของท่าน รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ หรือในการโต้แย้งเรื่องค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ และการขอเครดิต ท่านจะต้องขอเบิกเฉพาะค่าบริการหรือเงินคืนที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับและใช้ข้อเสนอและโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

ทั้งนี้ การกระทำที่เป็นการทุจริตอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การพยายามเพิ่มเวลา หรือระยะทางในการขนส่งโดยเจตนาเพื่อให้ได้ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 • รับงานที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้สำเร็จ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการยกเลิกงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการหักค่าบริหารจัดการ ถือเป็นการทุจริต

 • สร้างบัญชีหรือคำสั่งปลอมขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทุจริต

 • ขอเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นความจริงถือเป็นการฉ้อโกง เช่น ค่ารอ

 • แจ้งข้อมูลเท็จว่าขนส่งเสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ได้ดำเนินการขนส่งจริง

 • ยักยอกทรัพย์ที่ต้องจัดส่งของผู้ใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน

 • การกระทำที่รบกวนหรือขัดขวางการดำเนินการตามปกติของแพลตฟอร์มและระบบ GPS

 • ใช้ข้อเสนอหรือโปรโมชั่นในทางทุจริต และ/หรือไม่ใช้ข้อเสนอหรือโปรโมชั่นดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 • การโต้แย้งเรื่องค่าบริการด้วยเหตุผลที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • การสร้างบัญชีซ้ำกันและไม่ถูกต้อง

 • การใช้แอปพลิเคชันหรือวิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือเพื่อรับประโยชน์

 • การปลอมแปลงเอกสาร ไฟล์ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นการฉ้อโกง

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.4 คำสั่งที่ไม่ได้ทำผ่านแพลตฟอร์ม

เพื่อให้การใช้งานแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างปลอดภัยและสอดคลัองกับกฎหมาย (ถ้ามี) การขนส่งทั้งหมดที่อยู่ในแพลตฟอร์มลาลามูฟจะต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันลาลามูฟ

 

ห้ามไดรเวอร์เรียกให้มีการชำระเงินนอกเหนือจากแพลตฟอร์มหรือแนะนำให้ผู้ใช้บริการเรียกใช้งานนอกแพลตฟอร์ม

 

สำหรับงานขนส่งที่ชำระด้วยเงินสดนั้น ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินซึ่งรวมค่าจัดส่งไว้แล้ว

 

ไดรเวอร์ต้องยินยอมให้ชำระค่าบริหารจัดการให้แก่ลาลามูฟสำหรับกรณีงานขนส่งที่ชำระด้วยเงินสด

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.5 การกระทำอื่น ๆ ที่ไม่อาจยอมรับได้

นอกจากการลักขโมย และ การกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด รวมถึงการจงใจกีดกันหรือทำให้ผู้อื่นในแพลตฟอร์มเข้าใจผิดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านวัตถุสิ่งของหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินเมื่อใช้แพลตฟอร์ม Lalamoveแล้วนั้น ยังเป็นการกระทำที่มีความผิดทางอาญาอีกด้วย

 

ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของลาลามูฟโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อบังคับกำหนดให้แสดงสิ่งของที่มีตราเครื่องหมายลาลามูฟปรากฏอยู่ ไดรเวอร์จะต้องใช้ของที่ได้รับจากลาลามูฟเท่านั้น ไดรเวอร์จะต้องไม่แสดงตัวว่าเป็นคนขับร่วมอิสระของลาลามูฟหากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้ การใช้สิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือสิ่งของของบุคคลอื่น เช่น ไฟ แผ่นป้าย ป้าย หรือสิ่งของที่คล้ายคลึงกันที่มีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของลาลามูฟปรากฏอยู่อาจทำให้ผู้ใช้บริการสับสนได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ

ทีมงานของเราจะทำการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของเราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นข้อเสนอแนะของท่านจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องไปกับเทคโนโลยีของเราที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจในการใช้งานขนส่งทุกครั้ง ข้อเสนอแนะของท่านจะช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตน และช่วยทำให้สภาพแวดล้อมดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุรถชน ท่านสามารถแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าได้ทางแอปพลิเคชัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที รวมถึงแจ้งเจ้าพนักงานในพิ้นที่หรือหน่วยบริการฉุกเฉินของท่าน

ข้อเสนอแนะ
4.1 การให้คะแนน

ผู้ใช้บริการ ร้านค้า และไดรเวอร์ สามารถให้คะแนนหรือได้รับคะแนน รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขนส่ง วิธีการนี้จะเพิ่มความรับผิดชอบและมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และโปร่งใสให้ทุกคน ไดรเวอร์สามารถดูคะแนนของตนได้ที่แอปพลิเคชันในหน้าโปรไฟล์ของฉัน

 

ไดรเวอร์ และผู้ใช้บริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำอาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้อีก การมีมารยาทและให้ความเคารพต่อบุคคลทุกคนในขณะใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟและในการสื่อสารกับผู้อื่นในชุมชนลาลามูฟนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ไดรเวอร์ ควรให้บริการที่ดีเยี่ยม และผู้ใช้บริการที่ดีจะเข้าใจและให้เกียรติไดรเวอร์ทำให้การขนส่งเสร็จสิ้นด้วยดี ซึ่งนั่นจะช่วยทำให้ท่านรักษาคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เราเข้าใจดีว่าบางครั้งอาจมีอุปสรรคในการขนส่งซึ่งอาจะส่งผลต่อคะแนนที่ลดลง อย่างไรก็ตามคะแนนของท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้โดยพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลไดรเวอร์

 

หากท่านเป็นไดรเวอร์ที่ไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟ ได้เนื่องจากคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี ท่านสามารถขอเข้าถึงแพลตฟอร์มได้อีกครั้งหากท่านสามารถทำตามเงื่อนไขและแสดงหลักฐานให้เห็นว่าท่านผ่านหลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพแล้ว

ข้อเสนอแนะ
4.2 การยกเลิกงานขนส่ง

เพื่อให้การทำงานของระบบของเราเป็นไปด้วยความราบรื่น เราขอแนะนำท่านไม่ให้ทำการยกเลิกงานขนส่งหากไม่มีเหตุจำเป็น (เช่น รถเสีย หรือประสบอุบัติเหตุ) หากท่านไม่สามารถดำเนินการจัดส่งหรือโดยสารได้เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน กรุณาติดต่อผู้ส่ง/ผู้รับ หรือ ผู้โดยสารทันที ขอให้ท่านให้ความสำคัญกับการงานขนส่งที่ท่านได้เรียกหรือรับไว้ เพราะการสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ และคนขับรถอิสระใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟมากขึ้น ซึ่งการที่มีผู้ใช้บริการมากขึ้นนั้นหมายความว่าคนขับรถอิสระจะมีงานมากขึ้น และการที่มีคนขับรถอิสระมากขึ้นก็จะหมายถึงความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นในการจับคู่รับงานจากผู้ใช้บริการ หากท่านยกเลิกงานต่อเนื่องกันไม่ว่าท่านจะเป็นคนขับรถอิสระ หรือผู้ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามูฟของท่าน

 

ในกรณีที่คนขับรถอิสระยกเลิกคำสั่งหลายครั้ง หรือ ละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน เราอาจทำการจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟของท่านในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้

ข้อเสนอแนะ
4.3 วิธีการที่ลาลามูฟบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

ประสบการณ์ของท่านในการใช้งานแพลตฟอร์มอาจได้รับผลกระทบหากท่านไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติข้างต้น และท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟ และ/หรือมีผลอื่นตามมาหากท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของลาลามูฟ หรือละเมิดนโยบายใดๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติของเรา หรือนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมที่ลาลามูฟอาจแจ้งท่านเป็นครั้งคราว หากท่านมีบัญชีลาลามูฟหลายบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้บริการ และบัญชีไดรเวอร์ การที่ท่านฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติของเราอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงบัญชีทั้งหมดได้ นอกจากนี้ หากมีการบังคับใช้กฎหมาย เราจะให้ความร่วมมือทางราชการในเรื่องการสืบสวนตามระเบียบข้อบังคับ หากท่านไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้เนื่องจากข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

 

ลาลามูฟอาจได้รับรายงานการร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งเราจำเป็นต้องตรวจสอบรายงานที่ส่งถึงฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายปฏิบัติการของไดรเวอที่อาจละเมิดแนวทางปฏิบัติของเรา ซึ่งหากเราทราบถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตราย หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย เราจะติดต่อท่านเพื่อตรวจสอบ และในบางกรณีเรามีหน้าที่ทางกฎหมายที่จะต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการตามคำสั่งหรือคำร้องขอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราอาจระงับบัญชีของท่านหรือปิดการใช้งานจนกว่าจะการตรวจสอบเสร็จสิ้น หรือ ดำเนินการอย่างอื่น ทั้งนี้ตามแต่ดุลยพินิจของเรา

 

กรุณาถ่ายภาพเพื่อยืนยันการขนส่งเพื่อให้ผู้อื่นบนแพลตฟอร์มเห็นได้ และห้ามทำรายงานปลอมหรือเป็นเท็จในแพลตฟอร์มลาลามูฟโดยเด็ดขาดซึ่งเราอาจจำเป็นต้องระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟของท่าน หากเราเห็นว่าบัญชีไดรเวอร์ของท่านไม่เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล

 

สุดท้ายนี้ ไดรเวอร์ที่สนใจเข้าร่วมแพลตฟอร์มลาลามูฟ จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับประวัติของยานพาหนะ และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หากตรวจสอบพบแสดงว่าได้มีการละเมิดแนวทางปฏิบัติของเราหรือข้อกำหนดอื่นที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ ไดรเวอร์จะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟ ได้

 

หมายเหตุ: ไดรเวอร์ของลาลามูฟไม่ใช่ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของลาลามูฟ และไม่ได้ถูกผูกมัดโดยอำนาจใดๆ ของลาลามูฟ (ไม่ว่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบจากผู้มอบอำนาจ อำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏ หรืออำนาจอื่น) แต่เป็นผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องและเป็นอิสระกับเรา

 

แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือนโยบายอื่น ๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ฉบับที่มีการแก้ไขจะมีผลเมื่อลงประกาศไว้

 

ในกรณีที่คำแปล และ/หรือภาษาของแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนขัดแย้งกันให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ “โปรแกรมลาลามูฟรีวอร์ด”

โปรดอ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างละเอียดก่อนเข้าร่วมโปรแกรมลาลามูฟรีวอร์ด หากคุณไม่ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดออกจากการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการนี้


“โปรแกรมลาลามูฟรีวอร์ด” (“โปรแกรม”) เป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟ ข้อความที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดโปรแกรม”) จะมีผลผูกพันกับผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติโดยลาลามูฟเพื่อให้เป็นสมาชิกของโปรแกรม (“สมาชิก”) โดยสมาชิกตกลงและยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งลาลามูฟอาจดำเนินการเป็นครั้งคราว ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโปรแกรมจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ https://www.lalamove.com/th-th/terms-and-conditions (“ข้อกำหนด”) คำที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้มีการระบุนิยามในที่นี้ให้ถือว่ามีความหมายเหมือนกับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนั้น

1. การเข้าร่วมโปรแกรม

1.1 โปรแกรมนี้เข้าร่วมได้เฉพาะบุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หน่วยงานหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

1.2 การเข้าร่วมโปรแกรมจะไม่มีค่าธรรมเนียม หากคุณต้องการเข้าร่วมโปรแกรม คุณต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีของคุณกับแพลตฟอร์มลาลามูฟก่อน เมื่อลงทะเบียนสร้างบัญชีส่วนตัวสำเร็จแล้ว คุณจึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโปรแกรมและจะต้องยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมนี้ ภายหลังจากที่ลาลามูฟได้อนุมัติการสมัครบัญชีโปรแกรมของคุณ (“บัญชีโปรแกรม”) หลังจากนั้นบัญชีจะสามารถเปิดการใช้งานได้ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการขอปฏิเสธการสมัครบัญชีโปรแกรมนี้ หรือการยุติบัญชีโปรแกรมของคุณได้ตามดุลยพินิจของลาลามูฟแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ

1.3 บัญชีโปรแกรมของคุณเป็นบัญชีส่วนตัวของคุณ คุณไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือมอบบัญชีโปรแกรมให้แก่บุคคลอื่นได้

2. การได้ “ลาลาพอยท์” (LalaPoint)

2.1 เมื่อบัญชีโปรแกรมของคุณถูกเปิดการใช้งาน คุณสามารถใช้บัญชีเพื่อสะสมคะแนน ลาลาพอยท์ ในบัญชีโปรแกรมของคุณ (“คะแนน”) หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ในการเข้าใช้งานไม่ว่าจะมีคำขอใช้บริการหรือทำการสั่งซื้อ คุณจะไม่ได้รับการสะสมคะแนนและจะไม่สามารถใช้สิทธิ์สะสมคะแนนตามโปรแกรมนี้

2.2 คุณสามารถสะสมคะแนนได้โดยมีคำขอใช้บริการหรือทำการสั่งซื้อ จำนวนเงินที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนจะเป็นไปตามจำนวนที่คุณใช้จ่ายจริงเท่านั้น (จำนวนสุทธิหลังจากหักส่วนลด คูปอง และทิป) เมื่อคุณได้มีคำขอใช้บริการหรือทำการสั่งซื้อสำเร็จ คุณจะได้คะแนน 1 (หนึ่ง) คะแนนสำหรับทุก ๆ 1 บาท นอกจากรายที่ยกเว้นคุณสามารถใช้จ่ายเพื่อรับบริการจากลาลามูฟได้ (“คะแนนพื้นฐาน”) โดยรายการยกเว้นจะรวมถึงในส่วนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ด้วย

2.3 ในบางกรณีลาลามูฟอาจเพิ่มคะแนนมากกว่าคะแนนพื้นฐานปกติเป็นครั้งคราวไปตามข้อกำหนดของลาลามูฟ และเป็นไปตามดุลยพินิจของลาลามูฟเท่านั้น (“คะแนนโบนัส”)

2.4 คะแนนที่คุณได้รับจะเพิ่มเข้าที่บัญชีโปรแกรมของคุณหลังจากมีคำขอใช้บริการหรือสั่งซื้อสำเร็จแล้วภายใน 48 ชั่วโมง ในบางกรณีอาจมีความล่าช้าในการอัปเดตยอดคะแนนของคุณ แต่ลาลามูฟจะพยายามอัปเดตยอดล่าสุดให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

2.5 กรณีมีการขอเงินคืนตามคำขอใช้บริการหรือคำสั่งซื้อของคุณ คะแนนที่คุณได้รับจากการใช้บริการหรือคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีโปรแกรมของคุณด้วย

2.6 ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงอัตราการได้รับคะแนน รายการยกเว้นและวิธีการได้รับคะแนน ณ เวลาใดก็ได้ ลาลามูฟอาจประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อสำคัญในแพลตฟอร์มของลาลามูฟ

2.7 ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนที่ได้ หากพิจารณาตามดุลยพินิจแล้วลาลามูฟเชื่อว่าคะแนนที่ได้รับดังกล่าวได้มาจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อกฎหมาย การละเมิดข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ 

2.8 คะแนนนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงิน และไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือซื้อขายได้ คุณไม่สามารถซื้อ ขาย โอนคะแนนให้สมาชิกอื่นหรือบุคคลอื่นได้

2.9 คะแนนจะหมดอายุใน 18 เดือน กล่าวคือ คะแนนที่ได้รับในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จะหมดอายุในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

3. การแลกรางวัล

3.1 คุณสามารถใช้คะแนนของคุณเพื่อแลกของรางวัลได้หลายรายการ (“รางวัล”) โดยจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรางวัลแต่ละรายการจะกำหนดโดยลาลามูฟเป็นครั้งคราวไป คุณสามารถดูจำนวนคะแนนที่ต้องใช้สำหรับแลกรางวัลแต่ละรายการได้ในแพลตฟอร์มที่กำหนดไว้

3.2 ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรางวัลที่นำเสนอ วิธีการแลกรางวัล และวิธีการใช้ การเก็บ หรือการส่งรางวัล ณ เวลาใดก็ได้ โดยจะระบุรายละเอียดวิธีการได้รับรางวัลที่เลือกไว้ที่เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละรางวัลซึ่งแตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องอ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดเป็นการเฉพาะก่อนที่จะคลิกปุ่มแลกรางวัล เมื่อคุณทำการแลกรางวัลจะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับรางวัลนั้น ๆ แล้ว

3.3 รางวัลไม่สามารถแลกกลับเป็นคะแนนได้ เมื่อคุณได้ใช้คะแนนของคุณเพื่อแลกรางวัลแล้ว คุณไม่สามารถยกเลิก คืน หรือแลกเปลี่ยนรางวัลได้

3.4 รางวัลบางรายการอาจมีวันหมดอายุการแลกของรางวัลตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเป็นการเฉพาะของรางวัลนั้น หากคุณไม่แลกรางวัลก่อนวันและเวลาหมดอายุการใช้ คะแนนและรางวัลที่ไม่ได้รวบรวมแลกของรางวัลจะถูกเรียกเก็บคืนจากบัญชีโปรแกรมของคุณ

3.5 ไม่สามารถโอนรางวัลให้สมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น รางวัลไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หากมูลค่าสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการแลกเป็นรางวัลมีมูลค่าสูงกว่ารางวัลนั้น ๆ คุณจะต้องชำระส่วนต่างให้กับผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ (“ผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วม”)

3.6 การให้รางวัลในรูปแบบของคูปองอาหารค่ำหรือส่วนโรงแรมจะไม่ถือว่าเป็นการจองไว้เพื่อเข้ารับบริการกับผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมโปรแกรม คุณจะต้องทำการจองและแจ้งผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมโปรแกรมที่คุณต้องการจะใช้คูปองดังกล่าวก่อนการใช้คูปองด้วยตนเอง

3.7 รางวัลจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในโปรไฟล์การลงทะเบียนของคุณ โดยอาจมีค่าจัดส่งซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจของลาลามูฟแต่เพียงผู้เดียว การส่งมอบทั้งหมดจะถือว่าได้จัดส่งให้คุณแล้ว เมื่อได้จัดส่งทางไปรษณีย์หรือตามที่มีผู้จัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณดังกล่าว แล้วแต่กรณีที่ลาล่ามูฟเห็นสมควร

3.8 คุณจะต้องทำการตรวจสอบรางวัลต่าง ๆ ทันทีเมื่อได้รับมอบ หากรางวัลหรือบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่อยู่ภายในนั้นไม่สมบูรณ์ คุณควรส่งรางวัลกลับไปยังผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมหรือที่เกี่ยวข้อง ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอเปลี่ยนรางวัลที่มีความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหาย หากสมาชิกไม่สามารถส่งคืนรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้

3.9 ภายใต้บทกฎหมายบังคับใช้ ลาลามูฟจะไม่รับรองหรือรับประกันต่อผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ปรากฏอยู่ในแค็ตตาล็อกของรางวัล รวมถึงการรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของของรางวัล ความสามารถในการนำไปซื้อหรือขาย การไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะอย่างใด ๆ

3.10 ภายใต้บทกฎหมายบังคับใช้ ลาลามูฟจะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของรางวัล หรือคุณภาพ การรับประกัน ความเหมาะสมของของรางวัล กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ จะเป็นการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้ประกอบกิจการหรือที่เกี่ยวข้องในการยุติข้อพิพาทร่วมกันเอง และคุณตกลงยอมรับแล้วว่าลาลามูฟไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำในข้อพิพาทใด ๆ ของผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

4. ข้อเสนอเฉพาะบุคคล

4.1 การเก็บ การใช้ การโอน การดำเนินการ การเก็บและบำรุงรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของโปรแกรม ซึ่งมีอยู่ที่ https://www.lalamove.com/th-th/privacy-policy และตามการยินยอมของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ลาลามูฟสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อนำเสนอข้อมูลและการส่งเสริมการขายที่ปรับให้เข้ากับคุณในบัญชีโปรแกรมของคุณ และแจ้งการสะสมคะแนน และ/หรือรางวัล (“ข้อเสนอเฉพาะบุคคล”) รวมทั้งข้อเสนอเฉพาะบุคคลให้คุณโดยตรงผ่านช่องทางการสื่อสารที่คุณได้เลือกไว้

4.2 ข้อเสนอเฉพาะบุคคลของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศในแพลตฟอร์มหรือแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการอื่น ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เวลาใดก็ได้

4.3 ข้อเสนอเฉพาะบุคคลของคุณมีไว้เพื่อให้คุณใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นและไม่สามารถแบ่งปันให้สมาชิกรายอื่นหรือผู้อื่นได้

5. การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโปรแกรมและข้อกำหนดของโปรแกรม

5.1 ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและข้อกำหนดโปรแกรม ณ เวลาใดก็ได้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) รางวัลต่าง ๆ การสะสมหรือการแลกคะแนน กระบวนการสมัครบัญชีโปรแกรม วิธีการดำเนินงานของโปรแกรม ผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วม รายการยกเว้น ฯลฯ

5.2 ลาลามูฟอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคุณสมบัติใดๆ ในโปรแกรมให้คุณทราบ โดยการแจ้งทางอีเมลถึงคุณหรือออกประกาศในแพลตฟอร์มลาลามูฟ อย่างไรก็ตาม คุณมีหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อกำหนดของโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่ลาลามูฟได้กำหนด รวมทั้งคุณตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดที่แจ้งให้ทราบดังกล่าว ทั้งนี้ หากคุณยังคงใช้บัญชีของโปรแกรมของคุณหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดโปรแกรม จะหมายความว่าคุณเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ของลาลามูฟ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างใด ๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะหยุดใช้โปรแกรม ณ เวลาใดก็ได้

6. ยอดคงเหลือ การยกเลิก หรือการระงับบัญชีโปรแกรม

6.1 คุณมีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีโปรแกรมของคุณ ณ เวลาใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ได้ โดยแจ้งไปที่อีเมล info.th@lalamove.com เมื่อคุณแจ้งยกเลิก จะถือว่าบัญชีโปรแกรมของคุณจะถูกยกเลิกโดยทันที และคะแนนสะสมและรางวัลต่าง ๆ ที่คุณไม่ได้รวบรวมแลกของรางวัลจะถูกเรียกคืนทั้งหมด

6.2 หากลาลามูฟจะยกเลิกโปรแกรมนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลาลามูฟจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนโดยการออกประกาศในแพลตฟอร์มลาลามูฟ สำหรับการที่จะยกเลิกโปรแกรมนี้โดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีหากมีกฎหมายบังคับ หรือมีคำสั่งศาล หรือกฎ ระเบียบ หรือแนวนโยบายจากภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับการดำเนินการ ได้เป็นผู้แจ้งกำหนดการบอกเลิกโปแกรมนี้ ซึ่งคะแนนสะสมที่ไม่ได้ใช้หรือรางวัลที่ไม่ได้รวบรวมแลกของรางวัลก่อนวันที่ยุติโปรแกรมจะถูกเรียกคืนทั้งหมด

6.3 หากลาลามูฟมีเหตุผลให้เชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดโปรแกรมนี้หรือข้อกำหนดใด ๆ ลาลามูฟอาจระงับหรือยุติบัญชีโปรแกรมของคุณ (โดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือแจ้ง) และ/หรือ เรียกร้องให้คุณชดเชยความเสียหายหรือการสูญหายที่ลาลามูฟหรือผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมได้รับผลกระทบดังกล่าว

6.4 โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใด และย่อมไม่กระทบต่อสิทธิ์และการได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสมจากบัญชีโปรแกรมของคุณ หรือปฏิเสธการแลกของรางวัลใด ๆ หรือขอให้ส่งคืนรางวัลที่แลกไปแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ

หากสงสัยว่าคะแนนใด ๆ ในบัญชีโปรแกรมของคุณได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หากคะแนนในบัญชีโปรแกรมของคุณเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบหรือสาเหตุอื่น ๆ หรือ

หากคะแนนในบัญชีโปรแกรมของคุณได้มาจากการทำธุรกรรมซึ่งถูกยกเลิก เป็นโมฆะ ถูกขอเงินคืน หรือถูกตีกลับคืน

6.5 หากบัญชีโปรแกรมของคุณไม่ถูกใช้งาน (คุณไม่ได้สะสมคะแนน) เป็นเวลา 18 เดือนติดต่อกัน ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกบัญชีโปรแกรมของคุณ (โดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือแจ้ง) คุณจะต้องสมัครบัญชีโปรแกรมใหม่ตามเงื่อนไขอีกครั้ง ถ้าคุณต้องการกลับเข้าร่วมโปรแกรมนี้

7. ภาษาหลักที่ใช้ในสัญญา

หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักที่เหนือกว่า