Thailand/Th
ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) จะมีผลบังคับเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้งานในแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ (เรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชัน”) โดยให้บริการในระบบแพลตฟอร์มโดย บริษัท ลาลามูฟ อีซีแวน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 92/12-3 สาทรธานี 2 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 (“ลาลามูฟ”)

โปรดตรวจสอบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มนี้ ข้อกำหนดต่าง ๆ ไม่ว่าจะระบุไว้โดยตรงหรืออ้างอิงข้อกำหนดอื่นใด ณ ที่นี้จะถือว่าเป็นสิทธิและข้อผูกพันที่เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างลาลามูฟกับคุณ

เมื่อเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณรับรองว่า

 • คุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดฉบับนี้
 • คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้
 • คุณจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชน และ
 • คุณเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว หรือเป็นผู้ที่มีสามารถทำสัญญาได้ตามกฎหมาย

นอกจากนี้ คุณทราบและรับรองว่าคุณมีอำนาจในการเข้าผูกพันกับข้อกำหนดนี้ในนามของคุณเอง หรือคุณเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนในนามองค์กรใดๆ ซึ่งได้ลงทะเบียนเพื่อใช้แพลตฟอร์ม และข้อกำหนดนี้จะผูกพันกับองค์กรดังกล่าวนั้นด้วย
หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในที่นี้ กรุณางดการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ โปรดอ่าน “ข้อความปฏิเสธความรับผิด” “ข้อจำกัดการรับผิด” และ “ค่าชดเชย” โดยละเอียด ข้อกำหนดเหล่านี้จำกัดความรับผิดของลาลามูฟที่มีต่อคุณ

ในข้อกำหนดนี้ คำว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะหมายรวมถึงบุคคลทั้งหมด และบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง องค์กรที่ลงทะเบียนที่เข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือพนักงานขององค์กร (“ผู้ใช้”)

ในข้อกำหนดนี้ “กฎหมายที่บังคับใช้” หมายถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดในประเทศไทยที่บังคับใช้เกี่ยวกับการชำระเงินหรือบริการต่างๆ ที่จะระบุในข้อกำหนดนี้ รวมถึง ข้อกำหนด สนธิสัญญา กฎ ระเบียบ คำแนะนำของหน่วยงานกำกับระเบียบ คำชี้แนะ นโยบาย หรือคำสั่งหรือการพิจารณา (หรือการยินยอม) และคำสั่งภาคบังคับ (หรือการยินยอม) จากหน่วยงานกำกับกิจการ รวมทั้งข้อกำหนดที่ระบุข้างต้นที่อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวไป

ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราวไป เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลง
เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการระบุวันที่เปลี่ยนแปลงที่ตอนต้นของข้อกำหนด และในบางกรณี เราจะให้หนังสือแจ้งเพิ่มเติมแก่คุณ (เช่นการเพิ่มข้อความในหน้าหลักของเราหรือส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ)
เราขอให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เรื่อยๆเพื่อรับทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเราเมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ จะถือว่าข้อกำหนดมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อประกาศ เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากคุณยังคงใช้แพลตฟอร์มของเราต่อหลังจากที่ข้อกำหนดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงได้ออกประกาศไปแล้ว จะถือว่าคุณได้ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านั้น

          1. บริการของเรา
บริการที่ดำเนินการให้โดยลาลามูฟ (“บริการ” คือการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้และคนขับรถอิสระทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์กร (“คนขับรถอิสระ”) ซึ่งจะให้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ โลจิสติกส์ และ/หรือบริการส่งสินค้าหรือสิ่งของ ทั้งนี้ การขนส่ง และ/หรือ โลจิสติกส์ที่ดำเนินการโดยคนขับรถอิสระนี้อาจได้รับเป็นคำขอหรือการใช้ประโยชน์ผ่านการใช้แพลตฟอร์มที่ดำเนินการให้โดยลาลามูฟ

คุณทราบว่าลาลามูฟหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ ว่าจ้าง หรือให้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ และ/หรือ โลจิสติกส์ หรือทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการขนส่ง มีเพียงคนขับรถอิสระโดยตรงเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ รวมทั้งโลจิสติกส์ทั้งหมด

          2. การใช้ซอฟต์แวร์
ในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการให้โดยลาลามูฟ (“ซอฟต์แวร์”) คุณตกลงว่า

 • คุณได้รับอนุญาตให้ติดตั้งสำเนาของซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์ม
 • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เช่า นำไปให้เช่า ให้ช่วงสิทธิ แจกจ่าย หรือโอนสำเนาข้อมูลของซอฟต์แวร์หรือใบอนุญาตเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ให้บุคคลอื่น
 • คุณจะไม่สำรวจ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มนี้ และจะไม่ฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความปลอดภัยหรือการยืนยันตัวตนในแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบแพลตฟอร์ม
 • คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง ประยุกต์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แตกซอฟต์แวร์ แยกองค์ประกอบ  แปลรหัสโปรแกรมของซอฟต์แวร์ หรือสร้างผลงานที่ใช้ข้อมูลจากซอฟต์แวร์นี้
 • คุณจะไม่ก่อกวนการดำเนินงานที่เป็นปกติของซอฟต์แวร์หรือดำเนินการใดๆ เพื่อส่งออกหรือเปลี่ยนแปลงรหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์นี้
 • คุณจะไม่อัปโหลดหรือส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ โทรจัน หรือโปรแกรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทุกประเภท
 • คุณจะไม่ติดตั้ง และ/หรือดำเนินการใช้ซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ใดๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และระบบที่ดำเนินงานโดยเว็บที่ได้รับการอนุมัติจากลาลามูฟ และ
 • นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ จะไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิอื่นใดแก่คุณ และกรรมสิทธิ์ของซอฟต์แวร์รวมทั้งสิทธิอื่นๆจะเป็นของลาลามูฟและซัพพลายเออร์ของลาลามูฟ

          3. การใช้บริการต่าง ๆ
บัญชีผู้ใช้

สำหรับการใช้บริการ คุณจะต้องลงทะเบียนบัญชีส่วนตัว (“บัญชี”) กับลาลามูฟ ในระหว่างการลงทะเบียนบัญชี คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ ข้อมูลที่ติดต่อทางตรงหรือทางอ้อมของคุณ โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของลาลามูฟ

เมื่อลงทะเบียนบัญชีกับลาลามูฟสำเร็จแล้ว คุณจะได้รับชื่อบัญชีซึ่งจะเข้าใช้งานได้ด้วยรหัสผ่านที่คุณเลือกเอง บริการหรือแพลตฟอร์มอาจถูกระงับ/จำกัด ตามกฎหมายที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากอายุ(เรื่องความสามารถตามกฎหมาย) ในกรณีนี้คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการจำกัดอายุ และจะไม่ใช้บริการหรือแพลตฟอร์มนี้

คุณตกลงว่ารายละเอียดที่คุณกรอกและรักษาไว้เป็นข้อมูลแท้จริง สมบูรณ์ และถูกต้อง ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลเก่า หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่คุณได้ให้ไว้ การไม่ให้ข้อมูลหรือยึดถือตามข้อมูลที่แท้จริง สมบูรณ์ และถูกต้อง อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงและไม่สามารถใช้บริการต่างๆได้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบัญชีของคุณ ลาลามูฟมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ ณ เวลาใดก็ได้ และอาจไม่อนุญาตให้ใช้บริการต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณมีความรับผิดชอบในการได้มาหรือการอัปเดตฮาร์แวร์หรืออุปกรณ์ที่เข้ากับแอปพลิเคชันได้เพื่อเข้าถึงและใช้บริการ และแอปพลิเคชั่นลาลามูฟไม่รับประกันว่าบริการต่าง ๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด จะทำงานกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ใดได้หรือไม่ ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการยุติการอนุญาตให้ใช้บริการหากคุณใช้บริการในอุปกรณ์ที่เข้ากับระบบไม่ได้หรือไม่ได้รับอนุญาตหรือหากความปลอดภัยของบัญชีคุณขาดความน่าเชื่อถือลงไม่ว่าด้วยลักษณะใด และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เราได้พิจารณาตามความเหมาะสม

เมื่อใช้บริการ คุณตกลงว่า

 • คุณจะเข้าถึงบริการต่างๆตามวิธีการที่ลาลามูฟอนุญาต
 • แพลตฟอร์มและบริการต่างๆที่ดำเนินการให้จะเข้าใช้โดยคุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเพื่อจุดประสงค์โดยส่วนตัว และจะไม่ถูกโอนสิทธต่อให้แก่บุคคลอื่น
 • คุณจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณ
 • คุณได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
 • จะไม่อนุญาตให้คุณโอนบัญชีของคุณให้บุคคลอื่นหรือองค์กรทางกฎหมายอื่น
 • คุณไม่สามารถใช้บัญชีที่อยู่ภายใต้สิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง
 • ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง/ไม่แจ้งข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายให้เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลใด
 • จะไม่ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) การจัดเก็บหรือการส่งวัสดุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (3) แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนให้ผู้อื่น (4) ก่ออันตรายก่อกวน ก่อความเดือดร้อนรำคาญโดยเจตนา (5) ทำให้การดำเนินการให้บริการต่าง ๆ เสื่อมค่าหรือเสียหาย (6) สวมรอยเป็นผู้อื่น (7) ลอกเลียนหรือเผยแพร่บริการดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลาลามูฟ ;
 • รหัสผ่านและข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันตัวตนได้ที่ลาลามูฟให้แก่คุณจะต้องได้รับการรักษาให้ปลอดภัยและเป็นความลับ
 • จะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนหรือเอกสารอื่น ๆ ให้ลาลามูฟทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดในการใช้บริการต่าง ๆ
 • คุณจะไม่มีข้อตกลงกับคนขับรถอิสระนอกเหนือจากที่ติดต่อกันผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • คุณจะไม่ใช้ “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ โปรแกรม อัลกอริธึม หรือวิธีการอื่นใด ทั้งกระบวนการที่คล้ายกันหรือใกล้เคียง แม้จะทำด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นเข้าถึงได้มาทำสำเนาหรือวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์มไม่ว่าในส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อนำมาทำซ้ำหรือดัดแปลง หลบเลี่ยงการนำค้นหาโครงสร้างหรือการนำเสนอเนื้อหาของแพลตฟอร์มเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหา เอกสาร หรือข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามหรือหยุดกิจกรรมดังกล่าว
 • คุณจะไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือทำให้เปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์หรือความปลอดภัยของระบบ หรือถอดรหัสสัญญาณจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังดำเนินการแพลตฟอร์มอยู่
 • คุณจะไม่เก็บหรือนำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ รวมถึงชื่อบัญชี ออกไปจากแพลตฟอร์ม
 • คุณจะไม่ข้องเกี่ยวกับการข่มขู่ การละเมิด การเลือกปฏิบัติ (ตามเชื้อชาติ เพศ อายุ ความพิการ และคุณลักษณะอื่นใดที่ได้รับการปกป้อง) หรือมีพฤติกรรมที่ลาลามูฟเห็นว่าไม่เหมาะสมในขณะที่ใช้บริการ และ
 • คุณตกลงให้สิทธิลาลามูฟในการแบ่งปันข้อมูล และ/หรือ ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตกับบุคคลอื่นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของลาลามูฟ

กฎว่าด้วยการใช้งาน

 1. ผู้ใช้รับรองว่าพวกเขาเป็นเจ้าของหรือเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของเจ้าของสินค้าหรือสิ่งของที่จะทำการขนส่ง และผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้มีคำสั่งตามคำขอใช้บริการตามคำขอของผู้ใช้นั้น
 2. ผู้ใช้รับรองว่าตนได้ตกลงตามข้อกำหนดไม่ใช่แค่ในฐานะของผู้ใช้เท่านั้นแต่ยังรวมถึง(หากมี) ตัวแทนที่กระทำการให้หรือกระทำการแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์และสินค้าหรือสิ่งของที่จะทำการขนส่ง
 3. ผู้ใช้รับทราบว่าคนขับรถอิสระจะปฏิบัติงานตามคำขอของผู้ใช้ ในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้ได้กำหนด ผู้ใช้รับทราบว่าทั้งคนขับรถอิสระ หรือลาลามูฟไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือได้ประโยชน์จากกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งตามคำขอของผู้ใช้จากบริการดังกล่าว 
 4. ผู้ใช้จะตรวจสอบข้อมูลของคนขับรถอิสระและยานพาหนะ รวมถึงใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลในการพิจารณาว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับบริการดังกล่าวจากคนขับรถอิสระก่อนที่จะทำการขนส่ง ซึ่งจะถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวแล้ว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลของคนขับรถอิสระและยานพาหนะ) ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่จะดำเนินการโดยคนขับรถอิสระไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเหมือนกับข้อมูลในคำสั่งหรือไม่ หลังจากที่ทำการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของแล้ว ผู้ใช้จะไม่ทำให้ลาลามูฟต้องรับผิดร่วมรับผิดด้วย หากเกิดความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลในการขนส่งและข้อมูลในคำสั่งหรือคำขอใช้บริการ
 5. ผู้ใช้จะระบุคำขอและคำสั่งแก่คนขับรถอิสระที่มีข้อมูลเพียงพอ แท้จริง และทำได้จริง โดยผู้ใช้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างระหว่างการให้บริการตามคำขอพิเศษนั้นรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งตามปกติ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหรือคำสั่งใด ๆ ของผู้ใช้ (และราคาหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงนั้น)จะต้องได้รับการอนุมัติและอัปเดตในระบบแอปพลิเคชันแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลาลามูฟโดยชัดแจ้ง
 6. ผู้ใช้รับรองว่าตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยสิ่งแวดล้อม สภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ การจัดการ การจัดเก็บ และการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่อยู่ในการขนส่ง ผู้ใช้จะไม่ส่ง (และคนขับรถอิสระมีสิทธิที่จะปฏิเสธการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ) สิ่งใด ๆ ที่กฎหมายห้ามไว้ สิ่งอันตรายหรือเป็นพิษ สิ่งที่เน่าเสียง่าย และวัสดุที่มีกัมนภาพรังสี ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหาย (รวมถึงการบาดเจ็บของร่างกาย การสูญเสียซึ่งรายได้ ความเสียหายส่วนบุคคล ความเสียหายทางการเงินหรือการขาดทุน หรือความเสียหายหรือการสูญเสียประการอื่นใด) ที่คุณหรือบุคคลอื่นได้รับ อันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งระบุไว้
 7. ผู้ใช้จะไม่มีคำขอให้ขนส่งแอลกอฮอล์หรือยาสูบ หากกฎหมายกำหนดข้อห้ามไว้หรือมีช่วงเวลาที่ห้ามไม่ให้คุณซื้อสินค้าแอลกอฮอล์หรือยาสูบ ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ส่งแอลกอฮอล์ และ/หรือยาสูบ ตามกฎหมายกำหนดไว้หรือมีช่วงเวลาอนุญาตให้ทำการให้บริการขนส่งแอลกอฮอล์ และ/หรือยาสูบได้ รวมถึงผู้ใช้ไม่สามารถขนส่งสินค้าดังต่อไปนี้ได้
  1. บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด 
  2. กลุ่มสัตว์ที่ถูกล่าทุกชนิด หรือ ชิ้นส่วนสัตว์ต่างๆ เช่น งาช้าง หูฉลาม หรือชิ้นส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือสินค้าที่ทำขึ้นหรือแปรรูปจากชิ้นส่วนของสัตว์ และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่สำหรับเพื่อการบริโภคของมนุษย์ซึ่งได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องห้ามตามสนธิสัญญาและ/หรือตามกฎหมายทุกฉบับและ/หรือตามจารีตประเพณีจากทั่วโลก 
  3. บรรดาชิ้นส่วนมนุษย์ หรือเถ้ากระดูกมนุษย์ 
  4. อาวุธปืน,อาวุธยุทธภัณฑ์,ระเบิด,หรืออุปกรณ์จุดระเบิดทุกประเภทเช่น ดินระเบิด เป็นต้น 
  5. สิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอมแปลง,สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์,สารเสพติดหรือยาเสพติด ทรัพย์สินต่างๆที่ผิดกฎหมาย และสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดต่อบทบัญญัติใดๆ ของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงอาจมีไว้ในโดยครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีข้อห้ามเคลื่อนย้ายหรือขนส่งโดยผิดกฎหมายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
  6. สิ่งของมีคมหรือมีอันตรายอื่นๆ เช่น มีดดาบ,หอก,กริช เป็นต้น 
  7. สิ่งของที่เสื่อมค่าง่ายหรือสิ่งที่เน่าเสียง่ายกว่าปกติ โดยตามปกติทั่วไปย่อมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว 
  8. วัตถุไวไฟทุกชนิด เช่น ก๊าซแอลพีจี ก๊าซเอ็นจีวี เป็นต้น 
  9. ทรัพย์สินมีค่า,สินค่าหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงเช่นเงินสด,จิวเวอรี่,ทองคำ,แหวนเพชร เป็นต้น
 • คนขับรถอิสระจะไม่เปิดและตรวจสอบสิ่งที่จะส่ง และจะไม่รับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าพิเศษโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ก่อน ลาลามูฟและคนขับรถอิสระจะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดมาจากการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของนั้น ๆ
 • ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบว่าของที่จะส่งได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนาเพียงพอเพื่อกันไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง และตรวจสอบว่าไม่มีสินค้าส่วนใดที่จะหลุดออกมาจากกล่องได้ หรือสิ่งที่ห่อหรือภาชนะที่ห่อจะฉีกขาดหรือแตก หรือส่วนที่ติดผนึกเสียหายหรือบริเวณที่กาวสองด้านจะหลุดออกจากกัน
 • ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบว่าของที่จะส่งได้รับการบรรจุหีบห่อเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่สินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งอาจต้องใช้ความระมัดระวังและอาจได้รับความเสียหายเพราะการหักงอและตรวจสอบว่าของที่จะส่งได้รับการบรรจุหีบห่อในกล่องหรือภาชนะบรรจุที่มีความแข็งแรงคงทนเพียงพอ และได้รับการห่อหุ้มด้วยวัสดุป้องกันที่เหมาะสมและเพียงพอด้านในกล่องหรือภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันไม่ให้ของที่จะส่งหักงอ เพื่อให้ของที่จะส่งนั้นไม่ได้รับความเสียหายจากแรงกระทบ แรงกด หรือแรงลม ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง และของที่จะขนส่งที่มีลักษณะที่ต้องใช้ความระมัดระวังนั้นจะต้องมีคำระบุว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังบริเวณด้านหน้ากล่องหรือภาชนะบรรจุรวมทั้งด้านบนที่เป็นบริเวณระบุที่อยู่ของผู้รับ
 • ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบในการให้บริการปกป้องสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีลักษณะเน่าเสียง่ายหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต้องการได้รับการปกป้องจากความร้อนหรือความเย็น คนขับรถอิสระจะเป็นผู้ให้บริการป้องกันเพิ่มเติม(หากมี) เท่านั้น สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวจะจัดส่งภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้เท่านั้น เพราะอาจเกิดความเสี่ยงที่สินค้าหรือสิ่งของจะเสียหายจากการขนส่ง
 • ผู้ใช้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการขนส่งสินค้า หากไม่พบผู้รับตามที่อยู่ที่ระบุไว้โดยผู้ใช้ หรือไม่มีใครมารับของ และผู้ใช้ไม่มีคำชี้แจงอื่น ๆ  คนขับรถอิสระจะติดต่อผู้ใช้ (ที่หมายเลขที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้) และจะพยายามส่งสินค้ากลับคืนให้ผู้ใช้ ในกรณีที่คนขับรถอิสระติดต่อหมายเลขที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้แล้วไม่มีใครรับ คนขับรถอิสระอาจพยายามส่งสินค้าให้กับผู้รับอีกครั้ง คุณตกลงว่า สินค้าที่ติดต่อผู้รับหรือผู้ใช้ไม่ได้จะถูกส่งไปที่สำนักงานที่ทำการของลาลามูฟ หากสิ่งของนั้นไม่มีผู้ติดต่อขอรับคืนเป็นเวลา 14 วันหลังจากได้รับสินค้าหรือสิ่งของนั้น ให้ลาลามูฟสามารถดำเนินการกับสิ่งของนั้นตามดุลยพินิจได้ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการจัดการและการจัดส่งเพิ่มเติมจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ หากต้องมีการจัดส่งอีกครั้ง จะต้องดำเนินการทำเป็นคำขอให้จัดส่งใหม่และจะมีการคิดค่าธรรมเนียมอีกครั้งเพิ่มเติม
 • คนขับรถอิสระจะไม่ช่วยบรรทุก ส่งของ เคลื่อนย้าย ลากจูง หรือยกของให้ลูกค้า ยกเว้นหากผู้ใช้ขอบริการผู้ช่วยเหลือ ผู้ใช้จะต้องอ่านและเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งประกาศโดยลาลามูฟ เมื่อขอบริการผู้ช่วยเหลือ ผู้ใช้รับรองว่าตนได้ยินยอมและจะปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่โดยลาลามูฟ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคำขอนั้นๆ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการผู้ช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามดุลยพินิจของคนขับรถอิสระแต่เพียงผู้เดียว โปรดดูข้อกำหนดการบริการผู้ช่วยเหลือที่ ข้อกำหนดบริการผู้ช่วยเหลือ
 • สำหรับบริการจัดซื้อ ผู้ใช้จะต้องอ่านและเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งประกาศโดยลาลามูฟ เมื่อขอบริการจัดซื้อ ผู้ใช้รับรองว่าตนได้ยินยอมและจะปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศโดยลาลามูฟ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคำขอนั้น ๆ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการจัดซื้อ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในแอปพลิเคชัน โปรดดูข้อกำหนดการบริการจัดซื้อที่ ข้อกำหนดบริการจัดซื้อ

ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการยุติบัญชี บริการ และการใช้แอปพลิเคชันหากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยุติหรือระงับการให้บริการต่าง ๆ แก่คุณในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในองค์กรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือหากคุณทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่จำเป็นตามดุลยพินิจของลาลามูฟแต่เพียงผู้เดียว 

ข้อตกลงว่าด้วยระดับการให้บริการสำหรับคำขอใช้บริการตามประเภทยานพาหนะ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่งผู้ให้บริการให้ความสำคัญ คุณตกลงว่าจะส่งสินค้าตามขนาดและน้ำหนักน้อยกว่าอัตราที่กำหนดดังต่อไปนี้

A. รถจักรยานยนต์
         ○ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
         ○ ขนาดจำกัดคือ 50 x 50 x 50 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
B. รถยนต์เก๋ง (4 ประตู)
         ○ น้ำหนักไม่เกิน 100 กก
         ○ ขนาดจำกัดคือ 90 x 100 x 75 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
C. รถยนต์แฮทช์แบ็ก (5 ประตู)
         ○ น้ำหนักไม่เกิน 200 กก.
         ○ ขนาดจำกัดคือ 115 x 115 x 80 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

D. รถยนต์แบบ SUV
         ○ น้ำหนักไม่เกิน 300 กก.
         ○ ขนาดจำกัด 130 x 160 x 80 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
E. รถยนต์กระบะ
         ○ น้ำหนักจำกัด 1100 กก.
         ○ ขนาดจำกัดคือ 170 x 180 x 90 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
F. รถยนต์กระบะตู้ทึบ
         ○ น้ำหนักจำกัด 1100 กก.
         ○ ขนาดจำกัดคือ 170 x 210 x 210 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
G. รถยนต์กระบะโครงเหล็ก
         ○ น้ำหนักจำกัด 1100 - 4000 กก.
         ○ ขนาดจำกัดคือ 170 x 210 x 210 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)

การสื่อสาร

เมื่อคุณเปิดใช้บัญชี คุณได้ตกลงยินยอมและยอมรับการแจ้งข้อมูลจากลาลามูฟทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ทางอีเมล ทางข้อความ ทางโทรศัพท์ การส่งข้อความเตือนทางอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือ ที่คุณได้แจ้งข้อมูลไว้กับลาลามูฟ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณอาจได้รับแจ้งโดยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ และ/หรือ การส่งข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าที่ส่งโดยลาลามูฟหรือตัวแทนของลาลามูฟ รวมถึงบริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสื่อสารเกี่ยวกับคำสั่งที่คุณได้ดำเนินการในบัญชีเพื่อขอรับบริการต่างๆ คุณอาจเลือกที่จะไม่ตกลงรับการแจ้งข้อมูลได้ที่การที่โหมดการตั้งค่า โปรดทราบว่าการเลือกไม่รับแจ้งข้อมูลนั้นอาจส่งผลกระทบที่ไม่สมบูรณ์ในระบบสำหรับการใช้บริการของคุณ

ข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายและเครดิต

ลาลามูฟอาจมีข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งมีลักษณะและอัตราค่าบริการที่ต่างกันไปเป็นการเฉพาะอาจจะให้แก่ผู้ใช้รายใดก็ได้ตามแต่ดุลยพินิจที่เหมาะสม ข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และอาจใช้ได้กับผู้ใช้บางรายตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอที่ได้แจ้งให้ทราบ

คุณตกลงว่าข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย

 • จะมีให้ผู้ใช้รายที่สนใจเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ และสอดคล้องตามกฎหมาย
 • จะไม่ถูกทำซ้ำ,ขาย,หรือโอนไม่ว่าด้วยลักษณะใดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนโดยทั่วไป ยกเว้นลาลามูฟได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแล้ว
 • อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะตามที่ลาลามูฟกำหนดสำหรับข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายที่แจ้งข้อมูลให้ทราบ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนแทนเงินสดได้ และ
 • ไม่สามารถใช้ได้หลังวันที่ระบุไว้ในข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายที่กำหนดไว้

ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือหักเครดิตหรือผลประโยชน์ในข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ลาลามูฟพิจารณาหรือเชื่อว่าการขอรับข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายในรูปของเครดิตหรือประโยชน์ใด ๆ เกิดจากความผิดพลาด เจตนาทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกำหนดฉบับนี้ ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อเสนอ ณ เวลาใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ได้ โดยที่ลาลามูฟไม่ต้องรับผิด ลาลามูฟอาจเสนอเครดิตฟรีให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อรับบริการเหล่านี้ เครดิตที่ลาลามูฟให้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ลาลามูฟกำหนด และจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่าเงินสดได้ เมื่อหมดอายุแล้ว เครดิตจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ เครดิตที่หมดอายุจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อีกต่อไป

การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

เมื่อใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ คุณอาจต้องติดต่อ ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ หรือเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ ผู้โฆษณา หรือผู้สนับสนุนที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งได้นำเสนอสินค้า และ/หรือบริการผ่านแพลตฟอร์มนี้ กิจกรรม ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับประกันและการรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นจะเป็นข้อผูกพันระหว่างคุณและบุคคลภายนอกองค์กรที่ให้บริการเท่านั้น ลาลามูฟและผู้ได้รับอนุญาตของลาลามูฟจะไม่มีความรับผิด ข้อผูกพัน หรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อการสื่อสาร การซื้อ การทำธุรกรรมหรือการส่งเสริมการขายระหว่างคุณและบุคคลภายนอกองค์กรนั้น ลาลามูฟไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ จากข้อตกลงระหว่างคุณและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก

 1. การชำระค่าบริการ

การใช้แพลตฟอร์มนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้แพลตฟอร์มนี้(หากเราเริ่มคิดค่าธรรมเนียม คุณจะได้รับแจ้งและสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้บัญชีของคุณต่อหรือยุติบัญชีของคุณก็ได้) 

เมื่อใช้บริการ คุณเข้าใจและตกลงว่า

 • ลาลามูฟจะเรียกเก็บเงินสำหรับค่าผ่านทาง(เช่น ค่าทางด่วน) ภาษี และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่อาจเรียกเก็บเป็นการเฉพาะสำหรับการใช้บริการ (“ค่าใช้จ่าย”) สำหรับการขนส่งและบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคนขับรถอิสระ การชำระค่าใช้จ่ายจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณชำระให้คนขับรถอิสระโดยตรง และค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีอัตราไม่คงที่ในบางครั้ง เนื่องด้วยหลักการตามอุปสงค์อุปทานและปัจจัยอื่น ๆ
 • จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อมีการสั่งเพื่อใช้บริการและจะหักจากลาลามูฟวอลเล็ทของคุณ หรือเรียกเก็บตามวิธีที่คุณต้องการตามที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณ
 • ไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายได้ ยกเว้นลาลามูฟจะกำหนดให้สามารถทำได้ ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป
 • ค่าใช้จ่ายเสนอเป็นสกุลเงินบาทไทย และรวมกับภาษีตามที่กฎหมายกำหนด   
 • ค่าธรรมเนียมด่วนพิเศษหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นแบบสมัครใจ เมื่อคุณเลือกที่จะชำระค่าธรรมเนียมนั้น ค่าธรรมเนียมจะถูกรวมเข้าไปในค่าใช้จ่าย และคุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้น
 • ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าใช้จ่ายตามสถานการณ์จริง
 • การขอรับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่ามีบริการนั้นหรือไม่ หากการขอนั้นไม่ได้รับการดำเนินการ ลาลามูฟจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมล ข้อความ การโทรศัพท์ หรือข้อความแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้แจ้งข้อมูลไว้กับลาลามูฟ
 • ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณาว่าจะคืนเงินให้ผู้ใช้เต็มตามจำนวนเงินได้ที่ชำระไว้หรือไม่ หากลาลามูฟไม่สามารถให้บริการตามคำขอใช้บริการนั้นได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • คุณอาจเลือกที่จะยกเลิกคำขอใช้บริการจากคนขับรถอิสระ ณ เวลาใดก็ได้ ซึ่งคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า;
 • จะออกใบเสร็จให้ผู้ใช้เมื่อมีการเติมเงินสำหรับชำระเงินหรือเรียกเก็บเงินสำเร็จแล้ว หากยอดคงเหลือในลาลามูฟวอลเล็ทไม่เพียงพอกับยอดเงินที่ต้องชำระอาจจะทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการในระบบได้

คุณสามารถเลือกชำระค่าใช้จ่ายได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 

 • ชำระด้วยเงินสด

คุณสามารถเลือกชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด

 • เกตเวย์การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณอาจชำระค่าใช้จ่ายด้วยเกตเวย์ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลภายนอก ขั้นตอนการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับการรับรองจากผู้ประมวลผลการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (“ผู้ประมวลผลการชำระเงิน”) ลาลามูฟไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากฝ่ายผู้ประมวลผลการชำระเงิน ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้เกตเวย์ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างหรือหลังจากขอใช้บริการต่าง ๆ

 • ลาลามูฟวอลเล็ท

ลาลามูฟอำนวยความสะดวกในการเติมเงินและซื้อเครดิตผ่านลาลามูฟวอลเล็ต การอำนวยความสะดวกนี้มีให้สำหรับการขอรับบริการในแอปพลิเคชันเท่านั้น

ลาลามูฟมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพ็คเกจเครดิตหรือจำนวน/กำหนดวงเงินเครดิตตามที่เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เมื่อคุณได้ชำระเงินเข้าระบบ เครดิตทั้งหมดจะกำหนดเป็นแบบชำระล่วงหน้า และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือขอคืนได้ ยกเว้นจะมีข้อกฎหมายบังคับใช้ หรือกรณีได้พิจารณาตามดุลยพินิจของลาลามูฟ

คุณสามารถเติมเงินลาลามูฟวอลเล็ทของคุณด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • เกตเวย์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณอาจเติมเงินหรือซื้อเครดิตผ่านลาลามูฟวอลเล็ทซึ่งดำเนินการโดยผู้ประมวลผลการชำระเงิน กระบวนการให้เครดิตในยอดคงเหลือในลาลามูฟวอลเล็ตของคุณจะดำเนินการเมื่อได้รับคำรับรองจากผู้ประมวลผลการชำระเงินแล้ว ลาลามูฟไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากฝ่ายผู้ประมวลผลการชำระเงิน ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้เกตเวย์ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างหรือหลังจากขอใช้บริการต่าง ๆ

 • บัตรเครดิต

ลาลามูฟอำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่านเครดิตการ์ดที่ดำเนินการโดยเกตเวย์การชำระเงิน (“PGs”)หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินที่บริษัทในเครือพันธมิตรของลาลามูฟหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง คุณตกลงและยอมรับที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน ซึ่งได้แก่รายละเอียดบัตรเดบิต/เครดิต (“รายละเอียดบัตร”) กับ PGs และผู้ประมวลผลการชำระเงินเพื่อให้การชำระเงินแก่ลาลามูฟประสบความสำเร็จ และอนุญาตให้ PGs และผู้ประมวลผลการชำระเงินดำเนินธุรกรรมให้สำเร็จ ในการนี้ PGs และผู้ประมวลผลการชำระเงินจะให้บริการชำระเงินเพื่อบริการขนส่งนี้ภายใต้มาตรฐานPCI-DSS(“มาตรฐานอุตสาหกรรมบัตรเครดิตและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล”)การอนุญาตของคุณจะยังมีผลตราบเท่าที่คุณยังมีบัญชีอยู่ในแพลตฟอร์ม หากคุณลบรายละเอียดบัตรที่ให้ไว้กับ PG หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินใด ๆ หรือหากคุณลบบัญชีกับ PG หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินจะไม่ทำการประมวลผลธุรกรรมใด ๆ ที่คุณมีคำขอไว้ ซึ่งการให้อนุญาตแก่คุณภายใต้ข้อกำหนดนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PG และผู้ประมวลผลการชำระเงิน ดังนั้น ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตทั้งสิ้น

สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน หากปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหรือความผิดของลาลามูฟจะเป็นปัญหาที่ระหว่างคุณและ PGs หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินจะต้องจัดการ ทั้งนี้การประมวลผลเครดิตหรือการชำระเงินจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี 

รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับ PG หรือผู้ประมวลผลการชำระเงิน และรูปแบบการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตของคุณนอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความผิดที่เกิดจากผู้ประมวลผลการชำระเงิน

 • การฝากเงินเข้าธนาคาร

ลาลามูฟจะประมวลผลการขอสมัคร/ขอเติมเงินผ่านการฝากเงินเข้าธนาคารจะเป็นผลสำเร็จก็ต่อเมื่อธนาคารที่ลาลามูฟได้มีข้อตกลงไว้ได้อนุมัติการชำระเงิน และลาลามูฟได้อนุมัติการรับเงินนั้นแล้ว

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

           ○ หากผู้ใช้ชำระเงินสด ผู้ใช้จะไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ใช้ที่มีฐานะเป็นองค์กรซึ่งมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่าย จะถูกหักภาษีไว้ในอัตรา 1%  ของจำนวนเงินที่โอนเข้าธนาคารหรือผ่านระบบการเติมเงิน หากผู้ใช้ทำการโอนเงินหรือเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันลาลามูฟหรือเว็บไซต์ลาลามูฟ ระบบจะหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% โดยอัตโนมัติ
           ○ หากผู้ใช้ที่เป็นองค์กรได้หักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อชำระค่าบริการขนส่งในอัตรา 1%  ของจำนวนเงินที่จ่าย ผู้ใช้ตกลงที่จะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้บริษัทตามที่อยูด้านล่าง

“บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด
92/12-3 อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 8
ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557170242”

ต้นฉบับใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษี (ส่งทางไปรษณีย์)

 • ในกรณีการเติมเงิน เราจะส่งใบเสร็จให้ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ทำการเติมเงิน
 • เกี่ยวกับใช้บริการ เราจะส่งใบสรุปการใช้บริการรายเดือนและใบกำกับภาษีซึ่งจะรวมจำนวนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจำนวนสุทธิ
 • เราจะส่งใบสรุปการใช้บริการรายเดือน (รายงานธุรกรรมรายเดือน) ให้คุณในวันที่ 5 ของทุกเดือน
 • หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆด้านล่างนี้ คุณสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้
  • ที่ประกอบการใหม่ – ไปที่ http://bit.ly/2MpFwhI 
  • ที่อยู่ไปรษณีย์ใหม่ – ไปที่ http://bit.ly/2MtAT5f 
  • อีเมลใหม่หรืออีเมลเพิ่มเติม – ไปที่ http://bit.ly/2HLFqx9
 • เพื่อติดต่อฝ่ายบัญชีของเราเพื่อติดตามใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษี สถานะการเติมเงิน หรือคำถามอื่นใด โปรดโทรหาเราที่ 02-080-5201 หรือ account.th@lalamove.com

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

เฉพาะลาลามูฟ(และผู้มีอำนาจกระทำการแทนหากมี) จะมีสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องที่มีในแพลตฟอร์มและบริการต่างๆ ข้อกำหนดนี้ไม่ถือว่าเป็นการขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ที่มีในแพลตฟอร์มหรือบริการต่างๆแต่อย่างใดหรือไม่ได้เป็นการให้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลาลามูฟ รวมถึงชื่อบริษัท โลโก้ และชื่อผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกันหรือข้อมูลในแพลตฟอร์มและบริการต่างๆเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของลาลามูฟหรือบุคคลอื่น และไม่มีการให้สิทธิหรือการอนุญาตใดเพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณจะไม่ลบ ดัดแปลงหรือปิดบังเครื่องหมายแสดงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการบริการหรือสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือบริการต่าง ๆ

เมื่อคุณให้ข้อมูล เนื้อหา หรือสิ่งใดๆ (“ข้อมูลของผู้ใช้”) ให้แก่ลาลามูฟ คุณได้ให้สิทธิแก่ลาลามูฟซึ่งเป็นสิทธิที่ใช้ได้ทั่วโลกซึ่งมีผลตลอดไป เพิกถอนไม่ได้ โอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ โดยมีสิทธิในการให้อนุญาตช่วง เพื่อใช้ คัดลอก แก้ไข จัดทำ ลอกเลียนแบบ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการในที่สาธารณะ และหาประโยชน์ในลักษณะใดๆ ในเนื้อหาดังกล่าวในทุกรูปแบบและทุกช่องทางในการจัดจำหน่ายที่เป็นที่แพร่หลายหรือสร้างสรรทำขึ้นใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับยินยอมจากคุณ และไม่ต้องชำระเงินให้กับคุณหรือบุคคลอื่นๆ หรือนิติบุคคล

คุณทราบว่าลาลามูฟทำหน้าที่เป็นเพียงช่องทางรับข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อเผยแพร่และไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับความถูกต้องหรือเป็นจริงของข้อมูลผู้ใช้ ลาลามูฟจะไม่ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้ที่คุณได้เผยแพร่ หรือกลั่นกรองข้อมูลผู้ใช้และลาลามูฟไม่มีหน้าที่ที่จะทำได้ โดยไม่จำกัดสิทธิที่กล่าวข้างต้น คุณได้รับทราบและตกลงว่า หมายเหตุ ความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุหรือรวมอยู่ในข้อมูลของผู้ใช้ไม่ได้หมายความว่าลาลามูฟได้เป็นผู้จัดทำหรือดำเนินการทั้งหมด 

การใช้ข้อมูลของลูกค้าของคุณจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลของผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรือส่งให้ไว้เป็นข้อมูลที่แท้จริง และไม่ใช่สิ่งที่คัดลอกมาจากบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น สิทธิความเป็นส่วนตัว และไม่มีถ้อยคำที่ดูหมิ่นเหยียดหยามใด ๆ นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิให้อนุญาตใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวรรคนี้

คุณตกลงชดใช้และปกป้องไม่ให้ลาลามูฟ บริษัทในเครือ และผู้มีอำนาจกระทำการแทน ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ความเสียหาย หรือการสูญหาย รวมทั้งความรับผิดที่เกิดขึ้นแก่ลาลามูฟหรือบริษัทในเครือ อันเนื่องมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้ได้โพสต์หรือส่งให้ผู้อื่น หรือการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปพลิเคชันในกรณีอื่น ๆ

ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือลบ (ข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ของผู้ใช้ที่คุณได้โพสต์หรือส่ง ซึ่งลาลามูฟได้ใช้ดุลยพินิจแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้(รวมถึงสิ่งที่ละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิส่วนบุคคล) หรือสิ่งอื่นใดที่ทางเราไม่สามารถยอมรับได้

ลาลามูฟเคารพสิทธิที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของคุณ โปรดอย่าส่งข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ หรือคำแนะนำที่เป็นความลับไม่ว่าในลักษณะใดให้ลาลามูฟหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ หรือคำแนะนำที่เป็นความลับที่คุณส่งให้ไว้โดยไม่คำนึงว่าเป็นข้อมูลอย่างใดประเภทใด จะถือว่าคุณได้สมัครใจในการส่งข้อมูลดังกล่าว และข้อกำหนดต่อไปนี้จะนำมาบังคับใช้เกี่ยวกับการส่งข้อมูลของคุณ (1) ข้อมูลที่ส่งและเนื้อหาในข้อมูลจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างใดๆ ให้คุณ (2) ลาลามูฟไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลที่คุณส่งมา (3) ลาลามูฟอาจนำข้อมูลไปใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณเพื่อจุดประสงค์ใดหรือด้วยวิธีการใดก็ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ให้คุณ และ (4) ลาลามูฟไม่มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่คุณส่งมาให้เป็นความลับ

คุณสามารถใช้ข้อมูลบนแพลตฟอร์มตามจุดประสงค์ที่ลาลามูฟอนุญาตให้ใช้ และดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้อง

 • ไม่ลบข้อความแสดงกรรมสิทธิ์ในสำเนาเอกสารและจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ 
 • ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวไม่ใช่เฉพาะเชิงการค้าเท่านั้นและจะไม่ทำสำเนาหรือโพสต์ข้อมูลดังกล่าวลงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นในสื่อใด ๆ และ
 • จะไม่ขอรับรองหรือรับประกันข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม

ข้อกำหนดนี้ไม่ถือว่าเป็นการขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ที่มีหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบริการ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟ

6. การปฏิเสธความรับผิด

การให้บริการเป็นแบบ “ตามสภาพ” หรือ “ตามที่มี” ลาลามูฟไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ การตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือการมีบริการพร้อมให้ใช้ หรือมีบริการตามคำขอในการใช้บริการของเรา และไม่รับประกันว่าบริการของเราจะไม่ถูกรบกวนจากองค์ประกอบอื่นใดหรือไม่มีข้อผิดพลาด

ลาลามูฟไม่รับประกันเกี่ยวกับคุณภาพ,ความเหมาะสม,ความปลอดภัยของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก คุณตกลงว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการของคุณ หรือการขอรับบริการหรือสินค้าหรือสิ่งของใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้เป็นความเสี่ยงของคุณทั้งหมดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต

ลาลามูฟไม่ได้ควบคุม,จัดการ,หรือกำกับการทำงานผู้ให้บริการภายนอกรวมถึงคนขับรถอิสระเป็นผู้ให้บริการภายนอกไม่ใช่ตัวแทน ตัวแทนเชิด หรือพนักงานของลาลามูฟ

ลาลามูฟไม่ได้ควบคุม,รับรองหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกที่มีหรือที่ลิงก์ข้อมูลกับบริการต่างๆลาลามูฟไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการต่างๆหรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นที่เป็นอันตราย 

 1. การจำกัดความรับผิด

ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบและรับผิดต่อ

 • ความเสียหาย/ข้อบกพร่อง/การเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ/ทรัพย์สินจากสภาพเดิมอันเนื่องมาจากการหีบห่อที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
 •  สิ่งของ/ทรัพย์สินที่เสียหาย/บกพร่อง/เปลี่ยนแปลงอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะเริ่มขนส่ง
 • คุณภาพการให้บริการ จะขึ้นอยู่กับคนขับรถอิสระเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการขนส่งหรือสิ่งของ และ/หรือโลจิสติกส์ให้แก่คุณ
 • การมีคำขออย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับ
 • ความเสียหายอันเกิดมาจากการใช้หรือกรณีไม่สามารถใช้บริการได้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการอย่างผิดวิธี ความผิดพลาดของเบอร์คอลเซ็นเตอร์ ปัญหาเครือข่าย มัลแวร์ ไวรัส หรือความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ใด ๆ ของระบบ
 • ความเหมาะสมของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออีเมลหรือสิ่งอื่นๆที่ใช้ในการสื่อสารคุณจะต้องทำการแจ้งความผิดพลาดนั้นโดยทันทีหลังจากที่คุณได้รับข้อมูลการยืนยันคำขอที่ส่งให้คุณที่เกิดความผิดพลาดขึ้น (หากมี)
 • ความเสียหายทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาจากความเสียหายแรก ความเสียหายกรณีพิเศษ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการได้กำไรหรือขาดทุน อันเนื่องมาจากสัญญา การละเมิด การประมาทละเลย หรือความรับผิดใด ๆ แม้ว่าลาลามูฟจะได้รับแจ้งแล้วว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ และ
 • สิ่งของที่หายระหว่างการให้บริการ ลาลามูฟจะพยายามหาตำแหน่งของสิ่งของนั้นให้มากที่สุดแต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของสิ่งของนั้น
  โดยไม่จำกัดเพียงการบังคับใช้ของข้อกำหนดข้างต้นลาลามูฟจะไม่รับความผิดอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือบริการต่างๆ ที่ระบุ ณ ที่นี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต ต่อสัญญา การละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ หรือเหตุอื่น) การรับประกัน หรือเหตุอื่นใด ๆ ที่มีมูลค่ารวมเกินกว่าสามเท่าของค่าบริการตามคำสั่ง หรือจำนวนเงินสูงสุดที่กำหนดในส่วน “ข้อร้องเรียน” ด้านล่าง (แล้วแต่ว่าข้อกำหนดใดมีมูลค่าที่ต่ำกว่า)
 1. การชดเชยค่าเสียหาย

คุณยอมรับตามข้อกำหนดและใช้บริการแล้วว่า คุณจะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และปกป้องลาลามูฟ บริษัทในเครือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน รวมทั้งพนักงาน กรรมการ และผู้ใช้คนอื่นๆ พนักงาน ทนายความ และตัวแทนขององค์กรเหล่านั้น ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การสูญหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเหตุดังต่อไปนี้ 

 • การละเมิดหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอย่างใด ๆ ของคุณ ณ ที่นี้ หรือกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะระบุไว้ ณ ที่นี้หรือไม่ก็ตาม
 • การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รวมถึงคนขับรถอิสระที่แพลตฟอร์มดำเนินการจัดหาให้ หรือ
 • การใช้หรือการใช้บริการในทางที่ผิดจากระบบ
 1. กฎหมายที่บังคับใช้

หากไม่ได้ระบุเป็นอื่น ข้อกำหนดนี้จัดทำและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากมีเหตุระหว่างเขตอำนาจศาลที่ต่างกัน (เช่น ผู้ใช้ฟิลิปปินส์มีคำสั่งซื้อในประเทศไทย) ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ด้วยเหตุผลอย่างใดๆ  เป็นกรณีไป ข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับข้อกำหนด หรือการฝ่าฝืน การยกเลิก หรือการขอให้เป็นโมฆะในข้อกำหนดนั้น จะไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง อนุญาโตตุลาการหรือศาลในประเทศไทยตามที่ลาลามูฟจะเห็นว่าเป็นการเหมาะสม

 1. ทั่วไป

สำหรับข้อกำหนดหรือสิทธิและการได้รับอนุญาตใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ คุณไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ เป็นสิทธิเฉพาะลาลามูฟเท่านั้นซึ่งสามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งการพยายามโอนหรือมอบสิทธิที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้จะถือว่าเป็นโมฆะ(ไม่มีผลบังคับใช้) 

ข้อกำหนดนี้มีผลผูกพันเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายรวมทั้งผู้สืบทอดสิทธิและผู้รับมอบสิทธิของแต่ละฝ่าย และการโอนสิทธิที่ได้รับการยอมรับ

หากข้อความใดตามที่ระบุไว้ข้อกำหนด ณ ที่นี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดภายใต้กฎหมายใดๆตามข้อความหรือบางส่วนของข้อกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้เว้นแต่ความถูกต้องตามกฎหมายความชอบด้วยกฎหมายและการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นๆในข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ ในกรณีนี้คู่สัญญาจะแทนที่ข้อกำหนดที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ด้วยข้อกำหนดใหม่ที่ถูกกฎหมาย ถูกต้อง และมีผลบังคับใช้หรือบางส่วนด้วยข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งถูกกฎหมาย มีผลใช้บังคับ แทนข้อความใดซึ่งถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือข้อความอื่นใดในข้อกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ของข้อกำหนดฉบับนี้

 1. ข้อกำหนดฉบับภาษาต่าง ๆ

หากเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้ที่เหนือกว่า

 1. ข้อเรียกร้อง 

หากเกิดความเสียหายที่คนขับรถอิสระต้องรับผิดและความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำผิดและ/หรือการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้และผู้ใช้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือความประมาทเลินเล่อนั้น ผู้ใช้บริการอาจมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามความคุ้มครองดังต่อไปนี้

 • สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไป วงเงินคุ้มครองจะมีรายละเอียดดังนี้
  • จักรยานยนต์  วงเงินคุ้มครอง 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
  • รถยนต์ 4 ล้อทุกประเภท วงเงินคุ้มครอง 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
 • สำหรับผู้ใช้กลุ่มธุรกิจ วงเงินคุ้มครองจะมีรายละเอียดดังนี้
  • จักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครอง 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
  • รถยนต์ 4 ล้อทุกประเภท วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า หากมูลค่าของสินค้าหรือสิ่งของสูงกว่าวงเงินคุ้มครองข้างต้น แต่ผู้ใช้ต้องการที่จะใช้บริการรับสินค้าและสิ่งของเหล่านั้นผู้ใช้สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยที่ได้นำเสนอ  “การประกันเพิ่มเติม”  โปรดติดต่อลาลามูฟเพื่อให้ช่วยช่วยอำนวยความสะดวกหรือช่วยประสานงานหากผู้ใช้ต้องการซื้อประกันเพิ่มเติม

ขั้นตอนการขอรับการชดเชยความเสียหายมีดังนี้

 • ผู้ใช้จะต้องเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากส่งสินค้าหรือสิ่งของแล้ว หากทำการเรียกร้องหลังจากเวลาดังกล่าว คนขับรถอิสระจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายนั้น
 • การประเมินความเสียหายจะเป็นไปตามความรับผิดที่ระบุในประกันสินค้าหรือสิ่งของ ซึ่งได้ระบุไว้ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของลาลามูฟ
 • การเรียกร้องจะต้องกระทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปที่ info.th@lalamove.com โดยจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. หมายเลขการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของ
  2. รายละเอียดที่ติดต่อของผู้ใช้
  3. เอกสารยืนยันการชำระเงินหรือใบเสร็จ
  4. รูปถ่ายสิ่งที่เสียหาย และ
  5. สำเนาบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินชดเชย
 • เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยอันเนื่องมาจากความเสียหาย ผู้ใช้มีสิทธิเรียกร้องได้เพียงครั้งเดียวต่อเคส จะเรียกว่า 1 การเรียกร้อง หรือ 1 เคส แล้วแต่กรณี ค่าชดเชยจะได้รับหลังจากการพิจารณาเรื่องเสร็จสิ้นลง
 • คนขับรถอิสระจะมีความรับผิดภายในขอบเขตงานส่วนบุคคลเท่านั้นการชดเชยจะยึดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่จำกัดในวงเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้
 • การประเมินความเสียหายจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันทำงาน โดยนับจากวันที่ได้รับการเรียกร้อง ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิด หากเกิดความล่าช้าหรือการที่ไม่ได้แจ้งปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เป็นสาเหตุในความล่าช้าซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดของคนขับรถอิสระ
 • คนขับรถอิสระจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ใช้ โดยลาลามูฟจะอำนวยความสะดวกในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ เงินชดเชยจะมีจำนวนเท่ากับมูลค่าความเสียหายตามการประเมิน แต่จะจำกัดไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้
ข้อกำหนดบริการผู้ช่วยเหลือ

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้บริการผู้ช่วยเหลือ ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับกับบริการผู้ช่วยเหลือและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อกำหนดหลัก หากคุณเข้าถึงและใช้บริการผู้ช่วยเหลือ นั่นหมายความว่าคุณได้ยินยอมผูกพันตามข้อกำหนด ณ ที่นี้และข้อกำหนดหลักด้วย

 1. บริการผู้ช่วยเหลือทำให้คุณสามารถจัดการและลงตารางบริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของกับคนขับรถอิสระ คุณสามารถส่งคำขอผ่านทางแพลตฟอร์มของลาลามูฟ เพื่อให้คนขับรถอิสระมารับสินค้าหรือสิ่งของที่คุณระบุไว้เพื่อบรรทุก ส่งของ เคลื่อนย้าย ลากจูง หรือยกของ
 2. คุณทราบว่าลาลามูฟไม่มีหน้าที่ในการให้บริการช่วยขนย้ายหรือไม่ได้ให้บริการช่วยเคลื่อนย้ายในการให้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามคำขอใช้บริการ และคุณยอมรับว่าลาลามูฟไม่ได้มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ต่อคุณอันเนื่องมาจากบริการขนย้ายที่คนขับรถอิสระได้ให้บริการผ่านบริการผู้ช่วยเหลือ นอกเหนือจากความรับผิดที่จะระบุต่อไปนี้ข้อกำหนดนี้เท่านั้น
 3. ลาลามูฟไม่รับรองผลการปฏิบัติงานของคนขับรถอิสระเมื่อคุณใช้บริการผู้ช่วยเหลือ คุณทราบว่าการใช้คนขับรถอิสระที่จัดการและลงตารางโดยใช้บริการผู้ช่วยเหลือจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณ ลาลามูฟจะไม่รับความผิดอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ใด ๆ ก็ตามระหว่างคุณและคนขับรถอิสระลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหาย (รวมถึงการบาดเจ็บของร่างกาย การสูญเสียซึ่งรายได้ ความเสียหายส่วนบุคคล ความเสียหายทางการเงินหรือการขาดทุน หรือความเสียหายหรือการสูญเสียประการอื่นใด) ที่คุณหรือบุคคลอื่นได้รับ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของคนขับรถอิสระจากการให้บริการผ่านบริการผู้ช่วยเหลือ
 4. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือตัวแทนผู้มีอำนาจของผู้ครองกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่ง และคุณมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และได้รับอนุญาตในการขอและอนุญาตให้มีการบรรทุก จัดส่ง เคลื่อนย้าย หรือยกสิ่งของนั้น ๆ และการให้บริการของคนขับรถอิสระผ่านบริการผู้ช่วยเหลือจะไม่เป็นการฝ่าฝืนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด
 5. คนขับรถอิสระจะไม่ช่วยบรรจุหีบห่อหรือบรรจุหีบห่อสินค้าหรือสิ่งของในกล่อง คุณจะต้องบรรจุหีบห่อสินค้าหรือสิ่งของที่จะจัดส่งให้พร้อมและเหมาะสมก่อนที่คนขับรถอิสระจะมารับ คนขับรถอิสระจะไม่มีหน้าที่ติดตั้งหรือรื้อถอนอุปกรณ์ใด ๆ นอกจากนี้ ลาลามูฟและคนขับรถอิสระจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหาย (รวมถึงการบาดเจ็บของร่างกาย การสูญเสียซึ่งรายได้ ความเสียหายส่วนบุคคล ความเสียหายทางการเงินหรือการขาดทุนหรือความเสียหาย หรือการสูญเสียประการอื่นใด) ) ที่คุณหรือบุคคลอื่นได้รับ อันเป็นผลมาจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่เหมาะสม
 6. หากคุณต้องการให้สินค้าหรือสิ่งของของคุณได้รับการป้องกันเป็นพิเศษ หรือมีข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติม โปรดแจ้งคนขับรถอิสระล่วงหน้าก่อน คุณเข้าใจว่าคนขับรถอิสระสามารถยอมรับคำขอนั้นหรือไม่ก็ได้ตามแต่ดุลยพินิจส่วนบุคคล คุณจะอธิบายหรือระบุคำสั่งให้คนขับรถอิสระโดยมีข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และทำได้จริง โดยคุณจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างระหว่างการให้บริการตามคำขอพิเศษนั้นรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าให้บริการขนส่งตามปกติ
 7. หากคุณไม่ได้เลือกบริการผู้ช่วยเหลือในขณะที่ทำรายการคำขอ คนขับรถอิสระจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำตามคำสั่งนั้นหรือขอให้คุณยกเลิกคำสั่งก็ได้ตามแต่ดุลยพินิจส่วนบุคคล โปรดทราบว่าข้อกำหนดข้างต้นจะนำมาบังคับใช้หากคนขับรถอิสระตกลงที่จะทำตามคำสั่งนั้น
ข้อกำหนดบริการจัดซื้อ

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้บริการจัดซื้อ ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับกับบริการจัดซื้อและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อกำหนดหลัก หากคุณเข้าถึงและใช้บริการจัดซื้อ นั่นหมายความว่าคุณได้ยินยอมผูกพันตามข้อกำหนด ณ ที่นี้และข้อกำหนดหลักด้วย

 1. บริการจัดซื้อทำให้คุณสามารถจัดการและลงตารางบริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของกับคนขับรถอิสระ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือสิ่งของแทนคุณและจัดส่งให้คุณ คุณสามารถส่งคำขอเพิ่มเติมในคำสั่งผ่านแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้คนขับรถอิสระซื้อสินค้าหรือสิ่งของตามที่คุณได้ระบุไว้ โดยคุณทราบว่าลาลามูฟจะจัดให้มีบริการจัดซื้อเฉพาะในพื้นที่ที่ให้บริการ
 2. คุณทราบว่าลาลามูฟไม่ได้เป็นผู้ให้บริการจัดซื้อหรือทำหน้าที่เป็นผู้จัดซื้อ และให้บริการจัดซื้อสินค้าหรือสิ่งของต่าง ๆ แต่จะเป็นการดำเนินการโดยคนขับรถอิสระ คุณยอมรับว่าลาลามูฟไม่ได้มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ต่อคุณอันเนื่องมาจากบริการจัดซื้อที่ดำเนินการโดยคนขับรถอิสระผ่านการใช้แพลตฟอร์ม นอกเหนือจากความรับผิดที่จะระบุในข้อกำหนดนี้เท่านั้น
 3. ลาลามูฟไม่รับรองผลการปฏิบัติงานของคนขับรถอิสระ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะพิจารณาว่าบริการจัดซื้อโดยคนขับรถอิสระตรงตามความคาดหวังของคุณหรือไม่ โดยข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดจากบริการจัดซื้อจะเป็นข้อพิพาทระหว่างคุณและคนขับรถอิสระโดยตรง
 4. ลาลามูฟจะไม่รับความผิดอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ใด ๆ ก็ตามระหว่างคุณและคนขับรถอิสระ ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหาย (รวมถึงการบาดเจ็บของร่างกาย การสูญเสียซึ่งรายได้ ความเสียหายส่วนบุคคล ความเสียหายทางการเงินหรือการขาดทุน หรือความเสียหายหรือการสูญเสียประการอื่นใด) ที่คุณหรือบุคคลอื่นได้รับ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของคนขับรถอิสระ จากการให้บริการจัดซื้อ
 5. คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้หรือพยายามใช้บริการจัดซื้อเพื่อซื้อสินค้าแอลกอฮอล์หรือยาสูบ หากกฎหมายหรือระเบียบท้องถิ่นของคุณมีข้อกำหนดหรือมีช่วงเวลาเป็นข้อห้ามไม่ให้คุณซื้อสินค้าแอลกอฮอล์หรือยาสูบ (และคนขับรถอิสระมีสิทธิ์ปฏิบัติการจัดซื้อได้)
 6. คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้หรือพยายามใช้บริการจัดซื้อเพื่อเติมเงินเข้าอี-วอลเล็ต ซื้อบัตรกำนัลร้านค้า หรือบัตรซื้อสินค้าล่วงหน้า หรือขอรับบริการเติมเงินในลักษณะที่คล้ายคลึงกับข้างต้น  (และคนขับรถอิสระมีสิทธิ์ปฏิบัติการจัดซื้อได้)
 7. คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้หรือพยายามใช้บริการจัดซื้อเพื่อซื้อสินค้าหรือสิ่งของที่กฎหมายไม่อนุญาต สิ่งที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษ สิ่งที่เน่าเสียง่าย หรือวัสดุที่มีกัมมันตภาพรังสี (และคนขับรถอิสระมีสิทธิ์ปฏิบัติการจัดซื้อได้)
 8. คุณรับรองว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณระบุในคำสั่งซื้อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายควบคุมการขนส่งของสินค้านั้น ๆ ที่อาจห้ามไม่ให้มีการขนส่งสินค้าบางอย่างทางบกหรือทางเรือ หรือจำกัดปริมาณของสินค้าที่สามารถจัดส่งได้ รวมถึงข้อจำกัดเรื่องอายุของผู้สั่งซื้อ คุณจะเป็นผู้รับผิดต่อคนขับรถอิสระและลาลามูฟ หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น
 9. คุณทราบว่าคนขับรถอิสระจะทำตามรายการในคำขอของคุณ ในการซื้อสินค้าที่คุณระบุและจัดส่งตามสถานที่ที่คุณได้ระบุไว้ คุณควรให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ จำนวน และราคาโดยประมาณของสินค้านั้นในคำสั่งซื้อ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่คุณระบุไว้ หรือหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยคนขับรถอิสระมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจยกเลิกคำขอจัดซื้อ หากมูลค่าจริงของสินค้านั้นเกินกว่ามูลค่ารวมที่คุณระบุไว้ในคำขอใช้บริการ
 10. คุณเข้าใจว่าราคาของสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ซื้อโดยคนขับรถอิสระแทนคุณนั้น จะไม่รวมกับค่าบริการและค่าบริการในการจัดซื้อที่ปรากฎอยู่ในคำสั่งซื้อ คุณทราบและตกลงว่าจะชำระเงินให้คนขับรถอิสระตามราคาสินค้าที่ซื้อจริงที่ระบุไว้ในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ คุณเข้าใจและตกลงว่าคนขับรถอิสระมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อ หากการซื้อนั้นไม่มีใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับให้
 11. คุณทราบและเข้าใจว่าคนขับรถอิสระจะซื้อสินค้าหรือสิ่งของตามที่มีอยู่จริงในร้านค้า คุณเข้าใจและตกลงว่าคนขับรถอิสระมีสิทธิ์ยกเลิกคำขอได้ หากร้านค้านั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ออกต้นฉบับใบเสร็จสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อให้เกิดความชัดเจน บรรดาโรงงาน คลังสินค้า และบริษัท จะไม่ถือว่าเป็นร้านค้า
 12. คุณทราบว่าคนขับรถอิสระจะไม่ช่วยบรรจุหีบห่อหรือช่วยนำสินค้าใส่กล่อง และคนขับรถอิสระหรือลาลามูฟจะไม่มีความรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย (รวมถึงการบาดเจ็บของร่างกาย การสูญเสียซึ่งรายได้ ความเสียหายส่วนบุคคล ความเสียหายทางการเงินหรือการขาดทุน หรือความเสียหายหรือการสูญเสียประการอื่นใด) ที่คุณหรือบุคคลอื่นได้รับ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของคนขับรถอิสระ จากการที่คุณหรือบุคคลอื่นไม่บรรจุหีบห่อ หรือการบรรจุหีบห่อที่ไม่เหมาะสม หากคุณต้องการให้สินค้าหรือสิ่งของของคุณได้รับการป้องกันเป็นพิเศษ หรือมีข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติม โปรดแจ้งคนขับรถอิสระให้ทราบล่วงหน้า  และคนขับรถอิสระจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้บริการเพื่อป้องกันสินค้านั้นเป็นพิเศษหรือไม่ หากคนขับรถอิสระตกลงให้บริการป้องกันสินค้าเป็นพิเศษจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขี้น ซึ่งคนขับรถอิสระจะเป็นผู้กำหนดตามดุลยพินิจส่วนบุคคล
 13. หากคุณไม่เลือกบริการจัดซื้อในขณะที่ทำรายการในคำขอ คนขับรถอิสระจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำตามคำสั่งนั้นหรือขอให้คุณยกเลิกคำสั่งก็ได้ตามแต่ดุลยพินิจส่วนบุคคล คุณทราบว่าข้อกำหนดข้างต้นจะนำมาบังคับใช้หากคนขับรถอิสระตกลงที่จะทำตามคำสั่งนั้น
ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับคนขับรถอิสระบริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ ในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ใช้บังคับการเข้าถึงและการใช้งานของคุณ (“คนขับรถอิสระ”) ในแพลตฟอร์มการให้บริการด้านข้อมูล (“แพลตฟอร์ม”) ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ แอปพลิเคชันในเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชัน”) หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อรับบริการจาก บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน ประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 92/ 12- 13 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 (“ลาลามูฟ”)


โปรดตรวจสอบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดการใช้งานโดยละเอียด หรือแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ระบุ ณ ที่นี้ ก่อนที่คุณจะเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ ข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งจะระบุด้วยสิทธิ์และหน้าที่ระหว่างลาลามูฟและคุณ ซึ่งเป็นคนขับรถอิสระ


เมื่อเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณได้รับรองว่า

 • คุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานนี้
 • คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้
 • คุณบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือมีอายุที่สามารถให้บริการผู้ใช้บริการหรือได้รับความยินยอมตามกฎหมาย และ
 • คุณมีอำนาจเข้าผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือเข้าผูกพันแทนองค์กรหรือนิติบุคคลใด (หากมี) ตามที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานในแพลตฟอร์มนี้ และคุณมีอำนาจให้องค์กรหรือนิติบุคคลใด เข้าผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับความข้อใดข้อหนึ่งในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ โปรดอย่าเข้าหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ โปรดอ่าน “การปฏิเสธความรับผิด”, “ข้อจำกัดความรับผิด” และ “การชดเชยความเสียหาย” เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จำกัดความรับผิดของลาลามูฟที่มีต่อคุณ


ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” จะหมายถึง กฎหมาย ระเบียบ กฎที่บังคับใช้ของประเทศไทยเกี่ยวกับการชำระเงินและบริการทั้งหมดที่ระบุในเอกสารนี้ และรวมถึง กฎหมายหรือระเบียบของต่างประเทศ สนธิสัญญา กฎ ระเบียบ คำแนะนำด้านกฎระเบียบ คำสั่ง นโยบาย หรือการตัดสินใจ (หรือสัญญา) หรือคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร (หรือสัญญา) ของหน่วยงานกำกับระเบียบ เพราะระเบียบเหล่านั้นอาจถูกเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราวไป


ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเป็นครั้งคราวไป หากบริษัททำการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งข้อกำหนดการใช้งานโดยจะระบุวันที่เปลี่ยนแปลงด้านบนข้อกำหนดการใช้งาน และในบางกรณี เราอาจส่งหนังสือแจ้งเพิ่มเติมให้คุณทราบ (เช่น คำชี้แจงเพิ่มเติมที่เว็ปไซต์ หรือในระบบแพลตฟอร์มของเรา หรือหนังสือที่ส่งแจ้งไปทางอีเมล) เราขอให้คุณมาดูข้อกำหนดการใช้งานเป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรา ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน จะถือว่าข้อกำหนดการใช้งานนั้นมีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศ ยกเว้น หากมีการระบุเวลาเป็นการเฉพาะ หากคุณยังใช้แพลตฟอร์มนี้หลังจากที่ได้ประกาศข้อกำหนดการใช้งาน จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้ว

 
  1. บริการของเรา
   บริการที่จัดหาให้โดยลาลามูฟ (“บริการ”) มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อผู้ขอรับบริการขนส่ง และ/หรือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด ธุรกิจขนาดย่อมอื่น ๆ ลูกค้าเชิงพาณิชย์ หรือนิติบุคคล และลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้”) และคู่ค้าบริการขนส่ง ที่ให้บริการด้านขนส่ง และ/หรือโลจิสติกส์ (“บริการขนส่ง”) ผ่านทางแพลตฟอร์ม คุณรับทราบและตกลงว่าลาลามูฟให้บริการจับคู่ข้อมูลระหว่างคุณกับผู้ใช้ในฐานะผู้ประกอบการอิสระโดยไม่ขึ้นแก่ฝ่ายคุณและฝ่ายผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริการขนส่งที่ดำเนินการโดยคนขับรถอิสระจะไม่ถือว่าเป็นบริการจากลาลามูฟ โดยลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ และ/หรือ ความประมาทละเลยของคนขับรถอิสระ ทั้งนี้ ความผิดใด ๆ อันเกิดจากการขนส่งนั้นจะถือว่าเป็นของคนขับรถอิสระฝ่ายเดียว

   คุณรับรองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและลาลามูฟเป็นความสัมพันธ์ที่อิสระต่อกัน ซึ่งไม่ใช่ความสัมพันธ์ในลักษณะนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าบริการขนส่งและลาลามูฟยังไม่ใช่การร่วมลงทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายจากการตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หรือการใช้แพลตฟอร์มนี้ แม้ว่าคนขับรถอิสระเลือกที่จะสวมใส่ยูนิฟอร์มหรือใช้ป้าย สติ๊กเกอร์ หรือบัตรประจำตัวของลาลามูฟก็ตาม คนขับรถอิสระเห็นชอบว่าตนตัดสินใจกระทำดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งลาลามูฟไม่ได้กำหนดบังคับ และคนขับรถอิสระทราบว่าการใช้ป้าย สติ๊กเกอร์ หรือป้ายประจำตัว ไม่ได้หมายความว่าตนเป็นพนักงานของลาลามูฟแต่อย่างใด

  2. การใช้ซอฟต์แวร์
   ในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้โดยลาลามูฟ (“ซอฟต์แวร์”) คุณตกลงว่า
   • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เช่า ปล่อยเช่า ให้เช่าช่วง เผยแพร่ หรือโอนสำเนาของซอฟต์แวร์ หรือใบอนุญาตเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ให้แก่บุคคลอื่น
   • คุณจะไม่สำรวจตรวจดู สแกน หรือทดสอบส่วนที่เป็นจุดอ่อนของแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และจะไม่ฝ่าฝืนมาตรการเพื่อความปลอดภัยหรือการยืนยันตนในแพลตฟอร์ม หรือในเครือข่ายใดที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม
   • คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง ประยุกต์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แตกหรือแยกข้อมูลไฟล์ในซอฟต์แวร์ ถอดสคริปโปรแกรมของซอฟต์แวร์ หรือสร้างผลงานอื่นที่มาจากซอฟต์แวร์นี้
   • คุณจะไม่ขัดขวางการทำงานอันเป็นปกติของซอฟต์แวร์ หรือใช้วิธีการใด ๆ เพื่อส่งออกหรือเปลี่ยนแปลงรหัสการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์
   • คุณจะไม่อัปโหลดหรือส่งต่อไวรัส ประเภทต่างๆ รวมถึงไวรัสเวิร์ม โทรจัน หรือรหัสที่เป็นอันตรายต่อระบบ
   • คุณจะไม่ติดตั้ง และ/หรือดำเนินการซอฟต์แวร์ในเครื่องมืออื่น ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ลาลามูฟอนุมัติ และ
   • นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ จะไม่มีการอนุญาตหรือการให้สิทธิ์อื่นใดแก่คุณ รวมถึงจะไม่มีการให้กรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์แก่คุณ โดยสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟและซัพพลายเออร์ของลาลามูฟ
  3. บัญชีคนขับรถอิสระ
   เพื่อให้คุณใช้บริการต่าง ๆ ได้ คุณจะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีคนขับรถอิสระ(“บัญชีคนขับรถอิสระ”) กับลาลามูฟ เมื่อคุณลงทะเบียนกับลาลามูฟสำเร็จ คุณจะได้รับบัญชีคนขับรถอิสระซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสผ่านที่คุณกำหนดเอง

   ในขณะที่ลงทะเบียน คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ภาพถ่าย ข้อมูลการติดต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของลาลามูฟ คุณตกลงว่ารายละเอียดที่คุณได้ให้และรักษาไว้มีความแม่นยำ สมบูรณ์ และถูกต้อง ลาลามูฟจะไม่รับผิดต่อข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หากคุณไม่สามารถทำให้ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้มีความแม่นยำ สมบูรณ์ และถูกต้อง อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ คุณจะต้องรับผิดชอบทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในบัญชีคู่ค้าบริการขนส่งของคุณแต่เพียงผู้เดียว ลาลามูฟมีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้ให้มาได้ตลอดเวลา และปฏิเสธการให้บริการโดยไม่ต้องระบุเหตุผลและแจ้งล่วงหน้าได้

   คุณจะต้องรับผิดชอบในการได้มาและอัปเดตฮาร์แวร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เข้ากับระบบได้ และจำเป็นต่อการเข้าถึงและใช้บริการ ทั้งนี้ ลาลามูฟไม่รับรองว่าบริการต่าง ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมจะทำงานได้เป็นปกติกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์บางชนิด ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการ หากคุณใช้บริการในอุปกรณ์ที่ไม่เข้ากับระบบหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดำเนินการใดก็ตามที่ทำให้บัญชีคู่ค้าบริการขนส่งของคุณมีความปลอดภัยน้อยลงไม่ว่าในลักษณะใด และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เราเห็นว่าสมควร

   ในขณะที่ใช้บริการ คุณตกลงว่า

   • คุณจะเข้าใช้บริการด้วยวิธีการที่ลาลามูฟอนุญาตเท่านั้น
   • คุณจะต้องเป็นผู้เดียวที่ใช้แพลตฟอร์มและบริการที่ให้เท่านั้น และใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว โดยจะไม่ขายต่อให้ผู้อื่น
   • คุณจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีคู่ค้าบริการขนส่ง
   • คุณได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีคู่ค้าบริการขนส่งเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
   • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ์ในบัญชีคู่ค้าบริการขนส่งให้ผู้อื่นหรือองค์กรอื่น
   • คุณไม่สามารถใช้บัญชีที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
   • คุณไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด (1) การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) เก็บหรือส่งสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (3) แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นที่มีความละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (4) ทำลาย รบกวน ขัดขวาง หรือก่อความวุ่นวายโดยเจตนา (5) ทำให้การดำเนินการให้บริการอันเป็นปกติด้อยคุณภาพหรือเสียหาย (6) ปลอมตัวว่าเป็นผู้อื่น หรือ (7) คัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลาลามูฟ
   • รหัสผ่านของคุณ หรือหลักฐานการระบุตัวตนของคุณที่ลาลามูฟให้คุณ ควรเก็บไว้เป็นความลับ
   • หากลาลามูฟขอ จะต้องส่งหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนหรือเอกสารอื่น ๆ ให้ทันที
   • จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขณะที่ใช้บริการ
   • คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ “ดีพ-ลิงก์”, “การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์”, “หุ่นยนต์”, “สไปเดอร์” หรืออุปกรณ์ โปรแกรม อัลกอริธึม หรือวิธีการอัตโนมัติใด ๆ รวมทั้งกระบวนการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเข้าถึง ได้มา คัดลอก หรือตรวจดูส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือข้อมูลใด ๆ หรือทำการคัดลอกหรือจำกัดโครงสร้างการค้นหาข้อมูล หรือหน้าตาของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ด้วยวิธีการที่ไม่ได้อนุญาตให้กระทำได้ในแพลตฟอร์ม โดยลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการระงับการดำเนินการดังกล่าว
    • คุณจะไม่ก่อกวนหรือทำให้ความสมบูรณ์หรือความปลอดภัยของระบบด้อยคุณภาพลง หรือถอดรหัสการทำธุรกรรมที่ส่งถึงหรือมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ดำเนินการในแพลตฟอร์มนี้
    • คุณจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงชื่อบัญชีต่าง ๆ จากแพลตฟอร์ม และ
    • คุณจะไม่เกี่ยวข้องกับการคุกคาม การล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติ (ตามเชื้อชาติ เพศ อายุ ความพิการ หรือลักษณะอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครอง) หรือพฤติกรรมอื่นใดที่ลาลามูฟเห็นว่าไม่เหมาะสมในขณะที่ใช้บริการ
  4. การรับรองและรับประกันจากคนขับรถอิสระ
   คุณในฐานะที่เป็นคู่คนขับรถอิสระจะรับรองและรับประกันตามความดังต่อไปนี้ โดยไม่สามารถยกเลิกได้
   • หลังจากได้รับข้อมูลของผู้ใช้และการขนส่งแล้ว คุณจะตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเอง คุณจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยอมรับและให้บริการขนส่งหรือไม่ด้วยด้วยการพิจารณาหรือตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง หลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว
   • คุณเข้าใจและตกลงว่าตนจะต้องปฏิบัติตามกำหนดการการขนส่งที่ตนได้ตกลงกับผู้ใช้บริการ
   • คุณจะต้องทำการขนส่งตามกำหนดการการขนส่งที่ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการ
   • คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการฟ้องร้อง คำพิพากษา หรือความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ การสูญเสีย และความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต การสูญเสียและความเสียหายของทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากหรือถือว่าเกิดจากการขนส่งที่คุณให้บริการ
   • คุณจะต้องรับผิดชอบสิ่งของที่อยู่ในการขนส่ง รวมทั้งการสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง คุณจะต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงสิ่งที่จะขนส่งนั้น และจะระมัดระวังไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิ่งที่ขนส่งนั้นด้วย
   • คุณจะต้องถือใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตในทะเบียน หรือหนังสืออนุมัติ และ/หรือ ใบแสดงสิทธิ์อำนาจใด ๆ เพื่อทำการบริการขนส่งภายในเขตกฎหมายที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับลาลามูฟในระหว่างที่ทำการบริการขนส่งเสมอ เพื่อให้ลาลามูฟปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากลาลามูฟร้องขอ คุณต้องให้สำเนาใบอนุญาต ทะเบียน หนังสืออนุมัติ และ/หรือ ใบแสดงสิทธิ์อำนาจในรูปแบบที่บริษัทขอเป็นครั้งคราวไป
   • นอกเหนือจากแพลตฟอร์ม คุณจะต้องรับผิดชอบต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการการขนส่ง คุณจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือจะต้องมีสิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อให้บริการขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดและตรวจสอบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นสอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงต่อความเสียหายและสูญหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของตน
   • คุณจะไม่ใช้ยานพาหนะอื่น ที่ไม่ใช่ยานพาหนะที่คุณได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้บริการขนส่งแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งยานพาหนะดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานยานพาหนะที่บังคับใช้ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวไป และมีเอกสารรับรองการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนตามกฎหมายในเขตของคุณ คุณจะต้องใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องเก็บบันทึกทะเบียนยานพาหนะและการตรวจสภาพ และจะต้องให้สำเนาเอกสารฉบับล่าสุดเมื่อลาลามูฟร้องขอ
   • คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันเสมอ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดการประกันยานยนต์ของบริษัทอื่นที่กฎหมายกำหนดสำหรับยานยนต์ที่ใช้เพื่อการบริการขนส่ง (หากมี)) ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ และรักษาการคุ้มครองตามกรมธรรม์เสมอด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ เช่นเดียวกับผู้ที่จะให้บริการขนส่งรายอื่นพึงจะกระทำ รวมถึงการประกันตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ลาลามูฟกำหนดให้คุณต้องทำ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด กรมธรรม์ประกันยานยนต์ของบริษัทอื่น ที่ให้ความคุ้มครองในการใช้ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ หรือกรมธรรม์การประกันทั่วไป ในระดับที่ผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดดังต่อไปนี้
    • เกณฑ์ขั้นต่ำที่บังคับใช้กับการใช้ยานยนต์เพื่อบริการขนส่งในถนนสาธารณะ ในเขตกฎหมายที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อให้บริการขนส่ง
    • ข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ระบุในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้
    • มาตรฐานขั้นต่ำอื่น ๆ ที่ลาลามูฟกำหนด (ซึ่งลาลามูฟจะแจ้งเป็นครั้งคราวไป)

   เพื่อให้ลาลามูฟตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบเหล่านี้ คุณจะต้องให้สำเนากรมธรรม์ประกันที่เกี่ยวข้อง ใบรับรองการประกันภัย และหนังสือที่รับรองว่ากรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง และ/หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันว่ายังได้รับการคุ้มครองจากประกันเมื่อลาลามูฟร้องขอ หากเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ถือกรมธรรม์ประกันตามที่กำหนดอีกต่อไป คุณจะต้องแจ้งให้ลาลามูฟทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ และหยุดให้บริการขนส่งโดยทันที

   • คุณยอมรับว่า คุณทราบดีและเข้าใจในข้อควรปฎิบัติเกียวกับภาษีอากรที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น คุณรับทราบและยอมรับว่า ลาลามูฟมีสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ในการหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย การคืนเงินภาษี และในส่วนภาษีอื่น ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่คุณอาจจะเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรดังกล่าว   รวมถึงคุณตกลงว่าจะไม่ใช้สิทธิโต้แย้ง , เรียกร้อง, คัดค้าน, ร้องเรียนใด ต่อลาลามูฟไม่ว่าเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   • คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า และจะรับผิดชอบหากเกิดการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว คุณจะไม่รับคำขอรับบริการใด ๆ หากลักษณะของการบริการขนส่งคือการให้บริการโดยสารเพียงอย่างเดียว
   • ในระหว่างการปฏิบัติงาน คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ (“คำแนะนำการบริการขนส่งของลาลามูฟ”)
   • คำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนในระบบ
    คุณมีหน้าที่ด้วยตนเองในการทำความเข้าใจกับคำแนะนำการบริการขนส่งของลาลามูฟ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวไปด้วยตนเอง ยกเว้นจะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นในคำแนะนำการบริการขนส่งของลาลามูฟ และคำแนะนำในการใช้งานนี้ การกระทำการใด ๆ ที่ขัดกับคำแนะนำการบริการขนส่งของลาลามูฟนี้จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ลาลามูฟมีสิทธิล็อกหรือระงับบัญชีคนขับรถอิสระของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้
    • ลาลามูฟมีสิทธิในการระงับการดำเนินธุรกรรมซึ่งเชื่อว่าธุรกรรมนั้นอาจเป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ของคุณ และ/หรือผู้ใช้บริการ
    • คุณรับทราบว่าระหว่างการปฏิบัติงาน ตนอาจได้รับทราบข้อมูลของผู้อื่น และ/หรือ ผู้ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นข้อมูลลับ รวมถึง ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ความลับทางการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและ/หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่ได้รับการป้องกันความปลอดภัย (“ข้อมูลลับ”) โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัด ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ธุรกิจของผู้ใช้บริการ และสิ่งของที่จะให้บริการขนส่ง ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่ติดต่อผู้ใช้บริการ ที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต บัญชีการเงิน ข้อมูลสถิติประชากร ที่อยู่สถานประกอบการ ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส่วน ผู้มีส่วนร่วม ลูกค้าของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้รับสินค้าที่มีลักษณะเดียวกัน คุณตกลงว่าจะรักษาความลับของข้อมูลเหล่านั้นและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ยกเว้นหากจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อทำให้บริการขนส่งเสร็จสิ้น หรือตามที่กฎหมายกำหนด การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานอย่างร้ายแรง ลาลามูฟขอสงวนสิทธิที่จะล็อกหรือระงับบัญชีคนขับรถอิสระของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้

   หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวถึงข้างต้น ลาลามูฟจะมีสิทธิ์ล็อกหรือระงับบัญชีคนขับรถอิสระของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวร คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญหายของสิ่งที่ขนส่ง นอกจากนี้ คู่ค้าบริการขนส่งจะต้องชดเชยความเสียหายที่ลาลามูฟ บริษัทในเครือ พันธมิตร และ/หรือบุคคลอื่นได้รับ อันเนื่องมาจากความไม่สามารถในการปฏิบัติงานของคู่ค้าบริการขนส่ง ตามข้อกำหนดว่าด้วยการรับรองและการรับประกันข้างต้น

  5. การชำระเงิน
   คุณทราบแล้วว่า ผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ใช่ลาลามูฟ จะต้องชำระเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนั้น กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการและคุณได้ตรวจสอบแล้วว่าการขนส่งนั้นเสร็จสมบูรณ์ จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการ ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ณ เวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสม โดยคุณรับทราบและตกลงว่าการชำระเงินใด ๆ ก็ตามที่ลาลามูฟได้รับ เป็นการชำระเงินเพื่อการบริการด้านข้อมูลที่ให้ผ่านแพลตฟอร์ม
   ลาลามูฟสงวนสิทธิในการระงับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ที่น่าเชื่อว่าอาจเป็นธุรกรรมที่ฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ที่กระทำโดยคุณ และ/หรือผู้ใช้บริการ ในกรณีดังกล่าว คุณจะไม่เรียกร้องให้ลาลามูฟรับผิดจากการปฏิเสธการให้บริการ การดำเนินการล่าช้า การระงับ การยึด หรือการยกเลิกการชำระเงินใด ๆ ต่อคุณ
   ลาลามูฟจะจัดการการรับเงินและการชำระเงินของคุณผ่านระบบกระเป๋าเงิน คุณสามารถถอนยอดเงินคงเหลือในระบบกระเป๋าเงินของคุณไปยังบัญชีธนาคารที่คุณแจ้งไว้ได้ ลาลามูฟสงวนสิทธิในการหักเงินจากยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินของคุณตามข้อกำหนดการใช้งานและคำแนะนำการบริการขนส่งของลาลามูฟตามที่คุณได้อนุญาต หรือตามที่ได้แจ้งให้คุณทราบผ่านแพลตฟอร์มของเรา
   เงินฝากสำหรับบริหารจัดการระบบจะเป็นสิ่งยืนยันสิทธิของคุณ โปรดดูที่นโยบายเงินฝากสำหรับบริหารจัดการระบบของเราที่นี่ คุณยอมรับว่าได้อ่านและรับทราบนโยบายนี้ด้วยตนเองทั้งหมดแล้ว ก่อนที่จะชำระเงินฝากสำหรับบริหารจัดการระบบดังกล่าว
   ในฐานะที่เป็นคนขับรถอิสระ คุณจะมีสิทธิรับค่าบริการประเภทต่าง ๆ รวมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริการที่ผู้ใช้บริการของเราได้ขอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   ค่าบริการขนส่ง
   • ค่าบริการขนส่งพื้นฐาน – เป็นค่าบริการขนส่งตามระยะทางที่ส่งของ
   • เงินช่วยเหลือค่าบริการตามคำสั่ง – เป็นเงินช่วยเหลือที่ชำระโดยลาลามูฟ และถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าบริการตามคำสั่ง เงินช่วยเหลือนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะช่วงที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก
   • คูปองลาลา – เป็นเงินสนับสนุนการขายที่ใช้ได้กับคำสั่งบางคำสั่ง การสนับสนุนการขายนี้จะให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งลาลามูฟจะเป็นผู้ออกเงินในส่วนนี้

   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
   • ค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ผู้ใช้บริการต้องชำระก่อนการขนส่งสินค้า เพื่อให้การบริการเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว
   • ค่าธรรมเนียมการรอ – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งบางคำสั่ง ซึ่งคู่ค้าบริการขนส่งได้รับคำขอจากผู้ใช้บริการให้รอรับหรือรอส่งสินค้า
   • ค่าบริการในชั่วโมงเร่งด่วน – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจากคำสั่งซื้อบางคำสั่ง เพื่อการขนส่งสินค้าในช่วงที่มีคำสั่งซื้อจำนวนสูงมาก ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการระบุชั่วโมงที่มีคำสั่งซื้อสูงมากตามความจำเป็นในการให้บริการและตามดุลยพินิจของลาลามูฟ
   • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ – เป็นค่าธรรมเนียมในกรณีที่ค่าบริการต่ำกว่าเกณฑ์ค่าบริการขนส่งต่ำสุด ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าขนส่งต่ำสุดเป็นครั้งคราวไป
   • ค่าทางด่วน – เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งที่ต้องผ่านอุโมงค์หรือทางด่วนที่คุณต้องชำระเพื่อส่งสินค้า สามารถเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยจะต้องเห็นชอบร่วมกันระหว่างคุณและผู้ใช้บริการ
   • ค่าบริการเสริม – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการบริการเพิ่มเติมที่ผู้ใช้บริการขอ ค่าธรรมเนียมนี้รวมถึงการขนส่งสิ่งของต่าง ๆ การขนย้ายสิ่งของ และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการบริการซื้อสิ่งของ ฯลฯ

   โครงการของลาลามูฟ
   • ค่าสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะ – เป็นจำนวนเงินที่ลาลามูฟจะมอบให้ หากคุณตกลงติดสติ๊กเกอร์แบรนด์ของลาลามูฟที่ยานพาหนะของคุณ โดยลาลามูฟจะเป็นผู้กำหนดขนาด แบบ และตำแหน่งที่จะติดบนยานพาหนะ คุณตกลงว่าจะช่วยตรวจสอบ ดูแล รักษาการติดของสติ๊กเกอร์ของลาลามูฟ เมื่อได้รับการร้องขอ หากไม่ทำตามเงินค่าติดสติ๊กเกอร์อาจถูกเรียกเก็บคืน
  6.  
  7. การสื่อสาร
   เมื่อสร้างบัญชีคนขับรถอิสระ ถือว่าคุณได้ตกลงและยอมรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากลาลามูฟ ซึ่งรวมถึงอีเมล ข้อความ การโทรศัพท์ การแจ้งเตือนแบบพุช ไปยังอุปกรณ์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้กับลาลามูฟ คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณอาจได้รับการแจ้งจากระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติ และ/หรือ ข้อความที่ทำการบันทึกไว้ล่วงหน้าที่จะส่งโดยลาลามูฟหรือผู้แทนของลาลามูฟ บริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้รับจ้างภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดการแจ้งเกี่ยวกับคำสั่งขอรับบริการตามการลงทะเบียนของคุณ โดยคุณอาจเลือกไม่รับการแจ้งในการตั้งค่าได้ แต่ในกรณีการเลือกไม่รับการแจ้งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการอื่น ๆ ของคุณในการใช้งานตามระบบแพลตฟอร์ม
  8.  
  9. การส่งเสริมการขาย
   เพื่อประโยชน์ของทั้งลาลามูฟและคนขับรถอิสระ ซึ่งก็รวมถึงคุณ ในบางครั้ง ลาลามูฟอาจนำเสนอแผนสนับสนุนการขายแทนคุณให้แก่ลูกค้าบางรายหรือทุกรายที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการชำระเงินให้คุณน้อยกว่าปกติ หากผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ใช้แผนการสนับสนุนการขายได้ คุณตกลงที่จะให้บริการขนส่งแก่ผู้ใช้บริการในอัตราค่าบริการทีต่ำกว่าเดิม ในกรณีนี้ ลาลามูฟจะลดค่าธรรมเนียมที่ตนจะเรียกเก็บตามจำนวนเงินที่ลดเพื่อการส่งเสริมการขายนั้นหากทำได้
  10.  
  11. การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
   เมื่อใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม คุณอาจติดต่อ ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการจาก หรือเข้าร่วมแผนส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ ผู้โฆษณา หรือผู้สนับสนุนรายอื่น ๆ ที่นำเสนอสินค้า และ/หรือบริการผ่านแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด จะถือว่าข้อกำหนด เงื่อนไข การรับรองหรือรับประกันที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้น จะเป็นเงื่อนไขระหว่างคุณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ลาลามูฟและผู้ให้อนุญาตจะไม่มีความรับผิด หน้าที่ หรือความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม หรือการส่งเสริมการขายระหว่างคุณและบุคคลอื่น ลาลามูฟไม่มีความรับผิดชอบและความรับผิดอันมาจากสัญญาใดที่ทำระหว่างคุณและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ
  12.  
  13. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
   ลาลามูฟ (และผู้ให้อนุญาต หากมี) มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิ์อื่น ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มหรือบริการต่าง ๆ ข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่ถือว่าเป็นการขาย และไม่ได้ให้สิทธิ์การครอบครองแพลตฟอร์มหรือบริการ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟ ชื่อบริษัท โลโก้ หรือชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีในแพลตฟอร์มหรือการบริการต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายทางการค้า และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของลาลามูฟหรือของบุคคลอื่น และไม่ให้สิทธิ์หรือการอนุญาตใด ๆ เพื่อใช้ทรัพย์สินเหล่านั้น คุณตกลงว่าคุณจะไม่ลบ เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังเครื่องหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการ หรือคำชี้แจงการครองกรรมสิทธิ์ที่เป็นส่วนหนึ่งหรืออยู่ในแพลตฟอร์มและบริการต่าง ๆ

   เมื่อคุณให้เนื้อหา ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ (“ข้อมูลของคนขับรถอิสระ”) แก่ลาลามูฟ หมายความว่าคุณตกลงให้สิทธิลาลามูฟ ซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก เป็นสิทธิ์ถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้ เป็นสิทธิ์ที่สามารถโอนได้และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ในการให้ใบอนุญาตช่วง ใช้ประโยชน์ คัดลอก เปลี่ยนแปลง สร้างงานที่มาจากข้อมูลดังกล่าว รวมทั้ง เผยแพร่และแสดงให้สาธารณชนทราบ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคู่ค้าบริการขนส่งไม่ว่าด้วยลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าด้วยรูปแบบใด และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดก็ตาม ที่มีในปัจจุบันหรือจะมีในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอรับการยินยอมใด ๆ เพิ่มเติมจากคุณ และไม่ต้องชำระเงินให้คุณหรือบุคคลหรือองค์กรอื่น

   คุณทราบว่าลาลามูฟทำหน้าที่เป็นเพียงช่องทางรับข้อมูลเพื่อกระจายข้อมูลของคู่ค้าบริการขนส่ง และไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ลาลามูฟจะไม่คอยตรวจสอบข้อมูลของคนขับรถอิสระที่คุณได้ให้ไว้ และลาลามูฟไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องทำเช่นนั้น โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า คุณทราบและตกลงว่าหมายเหตุ ความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อมูลอื่น ๆ ที่แจ้งหรือรวมไว้ในข้อมูลของคู่ค้าบริการขนส่งไม่ได้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลาลามูฟ

   การใช้ประโยชน์จากข้อมูลคนขับรถอิสระของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลคนขับรถอิสระที่คุณได้โพสต์หรือส่งมาให้เป็นข้อมูลที่มาจากคุณโดยตรง และไม่ได้คัดลอกมาจากบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ส่วนบุคคล และไม่มีข้อความใดที่ดูหมิ่นหรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ในการให้อนุญาตตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคนี้

   คุณตกลงชำระค่าชดเชยและป้องกันมิให้ลาลามูฟ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้ใบอนุญาต ต้องถูกปรับเพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การสูญหาย และความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลาลามูฟ หรือบริษัทในเครือ ที่มีเหตุมาจากข้อมูลของคนขับรถร่วมอิสระ ที่คุณได้ส่งมา หรือการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแพลตฟอร์มของคุณ

   ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของลาลามูฟในการปิดกั้นหรือลบ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ข้อมูลของคนขับรถอิสระ ที่คุณได้โพสต์หรือส่งมา หากลาลามูฟเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งาน (รวมถึงสิ่งใดก็ตามที่ละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิส่วนบุคคล) หรือเป็นข้อมูลที่ทางเราไม่สามารถยอมรับได้

   ลาลามูฟเคารพสิทธิในการแสดงแนวคิดของคุณ โปรดอย่าส่งข้อมูล แนวคิด หรือความเห็นที่เป็นความลับไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามให้ลาลามูฟหรือบริษัทในเครือ หากมีข้อมูล แนวคิด หรือคำแนะนำที่คุณส่ง ไม่ว่าคุณจะระบุไว้อย่างไรเมื่อส่งข้อมูล คุณรับทราบว่าการส่งข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ และจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้เมื่อคุณได้ส่งข้อมูล (1) ข้อมูลที่ส่งจะเป็นทรัพย์สินของลาลามูฟโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทไม่ต้องชำระเงินใด ๆ ให้คุณ (2) ลาลามูฟไม่มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลที่คุณส่งมา (3) ลาลามูฟอาจใช้หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่คุณส่งมาไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด หรือวิธีการใดก็ตาม โดยไม่ต้องชำระค่าชดเชยใด ๆ และ (4) ลาลามูฟไม่มีหน้าที่เก็บข้อมูลที่คุณส่งมาไว้เป็นความลับ

   คุณอาจใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มที่ลาลามูฟให้ดาวน์โหลด โดยมีเงื่อนไขว่าคุณ
   • จะต้องไม่ลบเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือแจ้งกรรมสิทธิ์ในสำเนาของเอกสารต่าง ๆ และจะไม่แก้ไขข้อมูลนั้น
   • ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ และจะไม่คัดลอกหรือโพสต์ข้อมูลนั้นในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ และ
   • ไม่ทำการรับรองหรือรับประกันใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลนั้น
  14.  
  15. การชดใช้ค่าเสียหาย
   คุณทราบแล้วว่าตนมีความรับผิดชอบต่อการขนส่งและสินค้าในขณะที่ทำการขนส่ง และลาลามูฟไม่ได้ควบคุมหรือมีความรับผิดชอบต่อการขนส่งและสินค้าใด ๆ โดยลาลามูฟมีอำนาจควบคุมหรือความรับผิดชอบในการดำเนินการในแพลตฟอร์มเท่านั้น คุณตกลงว่าลาลามูฟจะไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อการกระทำใด ๆ ซึ่งรวมถึง การกระทำผิด การสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนขับรถอิสระ แต่หากกรณีการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานหรือการประมาทละเลยร้ายแรงโดยเจตนา

   คุณตกลงว่าจะปกป้อง ชำระค่าชดเชย และไม่ให้ลาลามูฟ รวมถึง ผู้รับโอนสิทธิ์ ผู้รับมอบสิทธิ์ บริษัทในเครือ พนักงาน เจ้าของ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนทั้งในอดีตและปัจจุบัน (“ผู้รับการชดเชยฝ่ายลาลามูฟ”) ได้รับความสูญเสียใด ๆ จากการฟ้องร้องหรือเหตุอันนำไปสู่การฟ้องร้อง และการดำเนินการใด ๆ รวมทั้งการดำเนินคดี (ทางกฎหมายหรือความชอบธรรม) การเรียกร้อง ความเสียหาย การเรียกร้องให้ชำระเงิน หนี้สิน ค่าปรับ คำพิพากษา การยุติคดี ความรับผิด ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวมถึงค่าทนายความ ค่าปรับ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ชอบด้วยเหตุผล) ที่เกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องของบุคคลอื่นต่อผู้รับค่าชดเชยฝ่ายลาลามูฟ อันเป็นเหตุจากการกระทำของคนขับรถร่วมอิสระ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งได้แก่ (1) การฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ (2) การให้บริการและ/หรือการขนส่งสินค้าตามแพลตฟอร์ม (3) การฝ่าฝืนหรือการถูกตัดสินว่าฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด คนขับรถอิสระ รายอื่น ๆ ผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ขับ พนักงาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับมอบสิทธิ์อื่น ๆ และผู้เดินเท้าทั่วไป (4) การเปิดเผย “ข้อมูลความลับ” (5) การครองกรรมสิทธิ์ การใช้หรือการขับขี่ยานพาหนะเพื่อส่งสินค้า (6) การไม่มีประกัน ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตที่เหมาะสม (7) ความเสียหายหรือการสูญหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติงานและ/หรือการดำเนินงานของคู่ค้าบริการขนส่ง และ/หรือการปฏิบัติงานของคู่ค้าบริการขนส่งกับผู้อื่น และ/หรือผู้ใช้บริการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของที่ขนส่ง (8) การกระทำผิด การฝ่าฝืนนโยบาย การฝ่าฝืนกฎหมายหรือ หรือการกระทำผิดใด ๆ และ (9) การไม่สามารถหรือได้รับการพิจารณาว่าไม่สามารถชำระค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การสมทบกองทุนประกัน หรือการชำระเบี้ยประกัน ทั้งนี้ ในการแก้ต่างของคนขับรถอิสระ ลาลามูฟมีสิทธิใช้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของตนเองได้โดยชอบ

   คุณตกลงว่าจะทำการส่งสินค้าตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และจะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และไม่ให้ลาลามูฟได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนของคุณ หรือการถูกตัดสินว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมายใด ลาลามูฟสงวนสิทธิในการล็อก ระงับ หรือยุติสิทธิการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ลาลามูฟเห็นว่าไม่เหมาะสม หากสถานะการเป็นผู้รับจ้างอิสระของคนขับรถอิสระ ได้รับการตรวจสอบว่ายังถูกต้องหรือไม่ หรือศาล หน่วยงาน หรืออนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าไม่สามารถเป็นผู้รับจ้างอิสระได้ คู่ค้าบริการขนส่งตกลงว่าจะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และไม่ให้ลาลามูฟต้องชำระค่าเสียหาย ได้รับโทษ ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้รับความเสียหายอื่นใด หรือต้องชำระค่าทนายความที่เป็นผลมาจากการพิจารณานั้น ทั้งนี้ ในการแก้ต่างของคนขับรถร่วมอิสระ ลาลามูฟมีสิทธิใช้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของลาลามูฟได้

   คุณรับทราบและตกลงว่าตนจะไม่และไม่สามารถทำให้ลาลามูฟต้องรับผิดต่อเรื่องใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของลาลามูฟ ซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัย ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม การบำรุงรักษาระบบ การที่โทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นไม่สามารถรับข้อมูลได้ การที่ผู้ให้บริการรายอื่นไม่สามารถให้บริการ การยกเลิกการบริการโดยบุคคลอื่น โรคระบาดใหญ่ โรคระบาดโควิด 19 การนัดหยุดงาน การประท้วงของแรงงาน ความวุ่นวายกลางเมือง สงคราม ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟไหม้ การก่อวินาศกรรม อุบัติเหตุ การสูญหายหรือการทำลายทรัพย์สิน การแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับหรือคำสั่ง หรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นๆ หรือเหตุอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของลาลามูฟ
  16.  
  17. การปฏิเสธความรับผิด
   การให้บริการจะเป็นแบบ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” ลาลามูฟไม่รับรอง รับประกันในเรื่องความน่าเชื่อถือ การบริการที่ทันเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือการพร้อมให้บริการ หรือบริการใด ๆ ที่ขอผ่านการใช้บริการของเรา หรือรับรองว่าบริการต่าง ๆ จะไม่ขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด

   ลาลามูฟไม่รับประกันคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย และความสามารถของผู้ให้บริการรายอื่น โดยคุณรับรองว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการของคุณ และบริการหรือสินค้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมด ตามขอบเขตเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

   ลาลามูฟจะไม่ควบคุม จัดการ หรือบังคับบัญชาผู้ให้บริการรายอื่น เนื่องจากผู้ให้บริการรายอื่นไม่ใช่ตัวแทน หรือผู้ทำหน้าที่เสมือนตัวแทน หรือพนักงานของลาลามูฟ

   ลาลามูฟจะไม่ควบคุม รับรอง หรือรับผิดชอบต่อข้อมูลของคนขับรถอิสระ หรือข้อมูลของผู้อื่นที่ปรากฎหรือมีลิงก์เชื่อมต่อในบริการต่าง ๆ โดยลาลามูฟไม่สามารถและจะไม่รับรองและรับประกันว่าบริการต่าง ๆ หรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย
  18.  
  19. การยุติการให้บริการ
   คุณอาจหยุดการให้บริการในเวลาใดก็ได้ การยุติหรือการลบบัญชีคนขับรถอิสระ โดยคุณจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในนโยบายการออกจากการเป็นคนขับรถอิสระ ซึ่งคุณจะต้องทำความเข้าใจกับนโยบายการออกจากการเป็นคู่ค้าบริการขนส่งก่อนที่จะขอยุติหรือลบบัญชีของตน

   ลาลามูฟอาจหยุดให้บริการในเวลาใดก็ได้เช่นกัน หรือจำกัดการใช้บริการต่าง ๆ ต่อคนขับรถอิสระ รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะหรือทั้งหมด การยุติการให้บริการนี้ไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิต่าง ๆ หรือสิทธิการรับเงินชดเชยอื่น ๆ ของลาลามูฟ ข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะยังมีผลบังคับใช้หลังจากยุติการให้บริการ ไม่มีความใดในข้อกำหนดนี้ที่ให้สิทธิ์แก่ลาลามูฟในการจำกัดไม่ให้คุณติดต่อผู้ใช้บริการด้วยตนเอง และทำการขนส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการ ลาลามูฟมีสิทธิเพียงยุติการใช้งานแพลตฟอร์มของคนขับรถอิสระเท่านั้น
  20.  
  21. การแยกกันของข้อสัญญา
   ข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือไม่มีผลบังคับใช้ในเขตกฎหมายใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีผลเฉพาะข้อความและขอบเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในเขตกฎหมายนั้น และการไม่อนุญาตหรือการไม่มีผลบังคับใช้ในเขตกฎหมายใดไม่ได้ทำให้ข้อกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องในเขตกฎหมายอื่น ๆ
  22.  
  23. การไม่สละสิทธิ์
   การที่ลาลามูฟหรือคนขับรถอิสระ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้อย่างเคร่งครัด หรือดำเนินการตามทางเลือกอื่น ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ หรือยกเลิกสิทธิ์ที่มีอยู่เดิม และข้อกำหนดหรือทางเลือกนั้นจะมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
  24.  
  25. กฎหมายควบคุมสัญญา
   เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จัดทำและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมทั้งการฝ่าฝืนข้อกำหนด การยุติหรือการพิจารณาว่าข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นโมฆะ ให้ยื่นเรื่องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสิน
  26.  
  27. การโอนสิทธิ
   คุณจะไม่โอนหรือมอบสิทธิ์และการอนุญาตต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับ แต่ลาลามูฟสามารถโอนสิทธิ์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งนี้ การโอนหรือมอบสิทธิ์ใด ๆ ของคุณจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะมีผลผูกพันและมีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อแต่ละฝ่าย รวมทั้งการโอนสิทธิหรือผู้รับมอบโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต
  28.  
  29. หัวข้อ
   หัวข้อต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้มีเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้มีผลจำกัด ขยาย เปลี่ยนแปลง หรือมีผลกระทบใด ๆ ต่อข้อกำหนดหรือความใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้
  30.  
  31. เอกสารฉบับภาษาต่าง ๆ
   หากเกิดความขัดแย้งของเนื้อหาระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นใด ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
แนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟ

แนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ไดรเวอร์ ร้านค้าและธุรกิจต่างๆ ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้แอปลาลามูฟ API และล ลาลามูฟ พลัส (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "แพลตฟอร์มลาลามูฟ") รวมถึงเพื่อให้ท่านรู้สึกปลอดภัย และได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม พร้อมไปกับการกำกับดูแลคุณภาพของการบริการ

แนวทางปฏิบัติของเราจะใช้บังคับกับทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการ ไดรเวอร์ ร้านค้า และธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังใช้บังคับกับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลใดก็ตามกับพนักงานของลาลามูฟ ผ่านทางระบบออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์

นอกจากนี้ในบางกรณี แนวทางปฏิบัติของเราอาจถูกนำไปใช้กับการดำเนินการนอกแพลตฟอร์มลาลามูฟ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของแพลตฟอร์มลาลามูฟ

ขอความร่วมมือท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกคนที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ

แนวทางปฏิบัติด้านล่างนี้จะอธิบายการมีส่วนร่วมในเชิงบวกของชุมชนบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ ตลอดจนพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้ประสบการณ์ของท่านบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ (รวมถึงนโยบายของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติ)ได้ทุกเมื่อ แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอจะกำหนดเกณฑ์ของพฤติกรรมที่เราคาดหวังจากทุกคนในชุมชนลาลามูฟ จึงขอให้ท่านอ่านแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ เพื่อทบทวนและติดตามเนื้อหาที่ปรับปรุงเป็นระยะ

การทำความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติของเราถือเป็นเรื่องสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานใดๆ ของเราอาจถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม ลาลามูฟ และ/หรือมีผลสืบเนื่องอื่นด้วย

 

แนวทางปฏิบัติสำหรับทุกท่านที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ

ทุกท่านที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟ

1.การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ

วัตถุประสงค์หลักสำหรับแนวทางปฏิบัติและนโยบาย คือ การส่งเสริมการสื่อสารและการบริการให้เป็นไปในเชิงบวก

2.ความปลอดภัย

ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้ท่านได้ใช้งานแพลตฟอร์มลาลามูฟอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และไดรเวอร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

3.การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราคาดหวังให้ทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4.ข้อเสนอแนะ

เรายินดีรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของท่าน และขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพเพื่อทีมงานของเราจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราดำเนินการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประสบการณ์ในการใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟของท่าน

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ

ทุกคนในชุมชนลาลามูฟควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติ สุภาพ อ่อนน้อม เนื่องจากความประพฤติในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟของท่านจะส่งผลต่อผู้อื่น ซึ่งนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ท่านควรปฏิบัติตนและสื่อสารอย่างเหมาะสมต่อผู้อื่น

การจัดส่งล่าช้าถือเป็นปัญหาสำหรับทั้งผู้รับและผู้ส่ง ดังนั้นท่านควรรับหรือส่งพัสดุตรงเวลา เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา ท่านต้องขับขี่อย่างระมัดระวังอยู่เสมอโดยไม่ขับขี่เกินความเร็วที่กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ห้ามท่านติดต่อผู้รับของหรือผู้ส่งของหลังจากกาขนส่งด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆ โดยเด็ดขาด กรณีที่มีความขัดแย้ง ท่านต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือคุกคามผู้อื่น

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.1 การบังคับขู่เข็ญ การทำร้ายร่างกาย หรือการคุกคามและการประพฤติมิชอบ

ห้ามท่านกระทำความผิดทางเพศทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด ท่านจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดทางเพศและการประพฤติผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศไม่ว่าจะเป็นเมื่อใด

ห้ามแตะหรือสัมผัสตัวบุคคลที่ท่านพบขณะใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ต้องการความช่วยเหลือในการจัดส่งพัสดุ และห้ามมิให้ใช้กำลังทุกประเภทโดยเด็ดขาด

เราให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัว การพูดคุยแบบเป็นกันเองสามารถกระทำได้ตราบใดที่อีกฝ่ายรู้สึกสะดวกใจที่จะพูดคุยกับท่าน ไม่สอบถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้อื่นหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาหรือเพศสภาพของบุคคลนั้น

ทั้งนี้ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังอาจรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศและการประพฤติมิชอบด้วย แม้ว่าข้อห้ามเหล่านี้อาจดูเข้มงวดกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ แต่นั่นเป็นเพราะเราต้องการให้ท่านปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ

 • ไม่ถามคำถามส่วนตัวเนื่องจากการถามคำถามส่วนตัว และการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม (เช่น คำถามเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ การเงิน หรือรสนิยมทางเพศ)
 • พึงระลึกไว้เสมอว่าการล่วงละเมิดนั้นแตกต่างกันไปตามมาตรฐานทางสังคมและมาตรฐานส่วนตัว ตัวอย่างเช่น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้อื่น ซึ่งรวมถึงแสดงความคิดเห็นทั้งในแง่ดีและไม่ดี
 • ไม่แสดงความคิดเห็นหรือแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศในที่สาธารณะ เนื่องจากอาจเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัด (เช่น การพูดจาล้อเลียน ดูหมิ่น หรือการส่งภาพหรือข้อความลามก อนาจาร)
 • ไม่แสดงออกในเชิงชู้สาว (เช่น หยอกล้อ การถือวิสาสะ หรือการแสดงความใกล้ชิดจนเกินพอดี)
 • ห้ามแสดงวัตถุที่ไม่เหมาะสม (เช่น วัตถุหรือรูปภาพที่เกี่ยวกับเพศ หรือลามก อนาจาร)
 • เราขอให้ท่านให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด การส่งข้อความหรือการโทรศัพท์หาผู้ใช้บริการนอกจากเรื่องงาน ถือเป็นการรละเมิดสิทธิ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ต้องไม่แสดงเนื้อหาที่ลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศหรือการทำร้ายร่างกาย
 • ไม่แสดงพฤติกรรมรุนแรงและก้าวร้าว เนื่องจากลาลามูฟ ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ เช่น ทะเลาะวิวาท ใช้ถ้อยคำหยาบคายลามกอนาจารหรือเสียดสี ข่มขู่หรือทำร้ายร่างกาย
การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.2 พฤติกรรมข่มขู่และหยาบคาย

ห้ามแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หรือรุนแรง หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่หยาบคายหรือ แสดงท่าทางที่สื่อถึงความรุนแรง ไม่ให้เกียรติ และไม่เหมาะสมในทุกรูปแบบ ห้ามส่งต่อภาพการใช้ความรุนแรงให้ผู้อื่นในชุมชนลาลามูฟโดยเด็ดขาด หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือความเชื่อด้านศาสนาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างความแตกแยกในชุมชนลาลามูฟ ในกรณีที่มีเหตุการณ์รุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้ กรุณาแจ้งบริษัทลาลามูฟทราบเร็วที่สุด เพื่อจะได้แก้ไขสถานการณ์และใช้มาตรการได้อย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.3 การติดต่อหลังจากจบการปฏิบัติงาน

การติดต่อและการสื่อสารใดๆระหว่างผู้ใช้บริการและไดรเวอร์ควรสิ้นสุดลงทันทีที่การขนส่งเสร็จสิ้น ไม่ควรมีการติดต่อหลังจากการขนส่งเสร็จสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ มิฉะนั้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านอาจมีความผิดทางอาญาได้ ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดใดๆกับการกระทำของท่าน ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง เช่น สินค้าสูญหายหรือเสียหาย ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อลาลามูฟโดยตรงผ่านทางแอปพลิเคชัน

การติดต่อไปหาผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม เช่น การส่งข้อความ การโทรศัพท์ การติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ การพยายามไปพบ หลังจากการขนส่งเสร็จสิ้นถือได้ว่าเป็นการคุกคาม และเนื่องจากความปลอดภัยของทุกท่านเป็นเรื่องสำคัญ จึงขอให้ท่านอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้อื่นโดยไม่จำเป็น และห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.4 การเลือกปฏิบัติ

เราจะควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการล่วงละเมิดใดๆ ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายดูแลไดรเวอร์ของลาลามูฟ ซึ่งตามขอบเขตอำนาจรัฐบางแห่ง การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากเรื่องต่อไปนี้ถือเป็นการทำผิดกฎหมาย

 • อายุ
 • สีผิว
 • ความพิการ
 • เพศ
 • สถานภาพการสมรส
 • ชาติกำเนิด
 • การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
 • เชื้อชาติ
 • ศาสนาหรือความเชื่อ
 • รสนิยมทางเพศ

การเลือกปฏิบัติสามารถพิจารณาได้ในลักษณะต่อไปนี้:

 • ท่านต้องไม่ปฏิเสธที่จะให้บริการโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เพศ สถานภาพการสมรส อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ หรือลักษณะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งการปฏิเสธที่จะให้บริการในกรณีดังกล่าวถือเป็นการไม่ให้เกียรติและดูหมิ่น การกระทำเช่นนี้อาจมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้อีก เว้นแต่กฎหมายได้กำหนด และ/หรืออนุญาตให้ให้บริการแก่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มเป็นการเฉพาะไว้ จึงจะสามารถกระทำได้ตามแนวทางปฏิบัติของประเทศหรือพื้นที่นั้น
 • บริษัทไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเรื่องดังกล่าวหรือเนื่องจากสถานที่รับส่งสินค้า หากท่านจงใจปฏิเสธหรือยกเลิกงานขนส่ง เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่บางแห่ง หรือหลีกเลี่ยงการให้บริการแก่บุคคลหรือธุรกิจในพื้นที่นั้นท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ลาลามูฟได้อีก
การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.5 การจัดส่งอย่างปลอดภัย

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการบรรจุหีบห่อและป้องกันเอกสาร/พัสดุจากความเสียหายก่อนที่จะส่งมอบให้ไดรเวอร์ทำการจัดส่ง รวมถึงการป้องกันพัสดุของท่านไม่ให้เกิดความเสียหายจากการกระแทกระหว่างการจัดส่งโดยใช้แผ่นกันกระแทกหรือแผ่นโฟม ผู้ใช้บริการควรเรียกใช้บริการประเภทรถ หรือบริการเสริมที่เหมาะสมกับปริมาณหรือขนาดของพัสดุ ไดรเวอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขนาดของพัสดุ และความสามารถในการรองรับของยานพาหนะ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ไม่อนุญาตให้ไดรเวอร์เปิดหรือแกะห่อพัสดุหรือเอกสารใดๆ ในระหว่างการขนส่ง ไดรเวอร์จะต้องรับผิดชอบหากพัสดุหรือเอกสารเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง ทั้งนี้ไดรเวอร์ต้องถ่ายรูปสภาพพัสดุหรือเอกสารก่อนการจัดส่ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.6 การสร้างประสบการณ์ที่ดี

ร้านค้าหรือธุรกิจต้องระบุรายละเอียดงานให้ถูกต้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าที่ถูกต้อง

ผู้ใช้บริการและไดรเวอร์ไม่ควรยกเลิกงานบ่อยครั้ง เนื่องจากจะมีผลต่อประสบการณ์การใช้งานบนแพลตฟอร์ม ขอให้ท่านปฏิบัติตามรายละเอียดงานทุกครั้ง หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้แจ้งให้พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า และผู้ใช้บริการ/ไดรเวอร์ทราบ

ความปลอดภัย

เนื่องจากทุกท่านมีผลต่อความปลอดภัยของการใช้งานบนแพลตฟอร์ม เราจึงมีข้อกำหนด และมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้งานบัญชี

ความปลอดภัย
2.1 การใช้บัญชีร่วมกับผู้อื่น

ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีที่ลงทะเบียนในชื่อของท่านเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในบัญชีของท่านถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน ห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชี หรือให้รหัสผ่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟด้วยบัญชีของท่านแก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับ การใช้ข้อมูลและความปลอดภัยของบัญชีท่านเอง แม้ว่าท่านจะไม่ได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวก็ตาม

ไดรเวอร์ต้องดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น

ความปลอดภัย
2.2 บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ท่านต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วจึงจะสามารถเข้าถึงบัญชีลาลามูฟได้ ซึ่งข้อจำกัดเรื่องอายุนี้จะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือนโยบายอื่นๆของเราในอนาคต

ความปลอดภัย
2.3 ข้อมูลยานพาหนะ

ท่านต้องรักษาสภาพยานพาหนะของท่าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบข้อบังคับ และท่านจะต้องใช้ยานพาหนะที่ลงทะเบียนกับลาลามูฟเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มลาลามูฟจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์ และยานพาหนะแก่ผู้ใช้บริการ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงหมายเลขทะเบียนรถ รุ่น รูปโปรไฟล์ และชื่อไดรเวอร์ ซึ่งท่านมีหน้าที่ในการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลและเอกสารของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

การขนส่งจะต้องใช้ยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ท่านต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตอื่นใดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดไว้อยู่ตลอดเวลา และท่านต้องมีประกันภัยที่ยังไม่หมดอายุความคุ้มครองสำหรับยานพาหนะของท่านตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ 2.4 การดูแลรักษายานพาหนะ

ความปลอดภัย
2.4 การดูแลรักษายานพาหนะ

ในการใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ไดรเวอร์จะต้องดูแลยานพาหนะของตนให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่ง โดยนำยานพาหนะเข้าซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องและตรวจสอบสภาพยานพาหนะเป็นประจำ ได้แก่ การตรวจสอบสภาพหน้าต่างรถ ไฟหน้ารถ และกระจกให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ตรวจดูการรั่วไหลของของเหลว หรือแก๊ส และตรวจสอบที่ปัดน้ำฝนว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ ข้อปฏิบัตินี้จะช่วยให้ท่านขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้น

ความปลอดภัย
2.5 เข็มขัดนิรภัย

เราแนะนำให้ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารอยู่บนรถตลอดเวลา เพราะจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยชีวิตและลดการบาดเจ็บจากรถชน

ความปลอดภัย
2.6 สวมใส่หมวกกันน็อคระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์

เพื่อความปลอดภัยของท่านขอให้ท่านสวมใส่หมวกกันน็อคที่มีขนาดพอดี หมวกกันน็อคจะช่วยป้องกันและทำให้ท่านปลอดภัยขณะขับขี่ นอกจากนี้หมวกกันน็อคยังช่วยป้องกันทั้งกะโหลกหรือศีรษะให้ท่านในกรณีที่มีอุบัติเหตุ

ความปลอดภัย
2.7 การใช้กล้องติดรถยนต์ที่บันทึกภาพและ/หรือเสียง

เราขอแนะนำให้ท่านติดตั้งและใช้งานกล้องติดยานพาหนะที่สามารถใช้บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการขับขี่ และสามารถใช้เป็นหลักฐานให้แก่ลาลามูฟ บริษัทประกันภัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

 • ในบางสถานการณ์และในบางพื้นที่ กฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่นกำหนดให้ไดรเวอร์ต้องให้ความยินยอมในการบันทึกการขับขี่ ขอให้ท่านตรวจสอบกฎหมายในประเทศของท่านเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบและสิทธิทางกฎหมายของท่าน
 • ไดรเวอร์สามารถส่งไฟล์บันทึกให้ลาลามูฟตามแต่ดุลยพินิจของตนเอง ลาลามูฟจะตรวจสอบไฟล์บันทึกและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา
 • การแชร์หรือสตรีมข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้จากการประสานงานระหว่างเรา ผู้ใช้บริการ หรือไดรเวอร์ การบันทึกเสียงและ/หรือการบันทึกภาพในยานพาหนะระหว่างการเดินทาง (เช่น ภาพหรือเสียงของท่านหรือทั้งภาพและเสียง และชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) บนสื่อสังคมออนไลน์ ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในที่สาธารณะถือเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติของเรา และอาจต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมจากคณะทำงานด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัย
2.8 มีสภาพร่างกายที่พร้อมในการปฏิบัติงานหรืออยู่ระหว่างการขับขี่

การขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ง่วงนอนหรือมึนเมาเป็นอันตรายต่อทั้งกับตัวท่านและผู้ขับขี่รายอื่นที่อยู่บนท้องถนน จีงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องรักษาความปลอดภัยให้ทั้งตัวเองและบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่อย่างระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการทำงานติดกันเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงยาที่อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอน หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและระเบียบข้อบังคับในการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้ท่านสามารถรับมือกับสถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หรือลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้

ความปลอดภัย
2.9 การใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น

ท่านจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย เพราะอุบัติเหตุสามารถลดลงหรือหลีกเลี่ยงได้หากท่านเข้าใจถึงการขับขี่เชิงป้องกัน

การขับขี่เชิงป้องกันจะประกอบด้วย:

 • มีสติในการควบคุมการขับขี่
 • มองถนนหรือเส้นทางตลอดเวลา และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด
 • มีสมาธิในการขับขี่
 • เตรียมพร้อมสำหรับการกระทำของผู้ขับขี่รายอื่นหรือคนเดินถนน
 • ปฏิบัติต่อผู้ขับขี่รายอื่นอย่างมีมารยาท
 • รักษาระยะห่างระหว่างรถของท่านกับรถข้างหน้าให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัย
 • ขับขี่อย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงสภาพอากาศและ/หรือสภาพท้องถนน
 • ปรับความเร็วก่อนเข้าโค้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางโค้ง
ความปลอดภัย
2.10 เหตุฉุกเฉิน

ลาลามูฟอาจใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาเหตุและรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งรวมถึงเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การนัดหยุดงาน และเหตุวิกฤตสาธารณะ

ตัวอย่างเช่น หากลาลามูฟได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐว่า ผู้ใดก็ตามที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชนในวงกว้าง เราอาจจำเป็นต้องระงับการเข้าถึงบัญชีของบุคคลนั้นชั่วคราวจนกว่าจะปลอดภัย จึงจะอนุญาตให้บุคคลนั้นกลับมาใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟได้อีก และเราอาจระงับการเข้าถึงบัญชีของบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดในเมืองหรือภูมิภาคใดที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ หรือกำหนดข้อกำหนดอื่นเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลแนะนำในช่วงเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือวิกฤตสาธารณะอื่น หรือเมื่อการใช้งานของแพลตฟอร์มลาลามูฟอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อชุมชน

ความปลอดภัย
2.11 จัดให้มีพื้นที่การรับหรือส่งของที่ปลอดภัย

ผู้ใช้บริการลาลามูฟควรต้องปฏิบัติกับไดรเวอร์อย่างเหมาะสมในการจัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการรับหรือส่งสินค้า เช่น หลีกเลี่ยงการรับหรือส่งสินค้าในสถานที่ที่มีเหตุการณ์รุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของไดรเวอร์

ความปลอดภัย
2.12 สิ่งของต้องห้าม

เฉพาะผู้ใช้บริการที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นจึงจะสามารถเรียกใช้บริการขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ขนส่งยาเสพติด อาวุธ และสิ่งของอื่นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์นั้งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นผู้ใช้บริการ ไดรเวอร์ ร้านค้าและธุรกิจต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ จึงไม่อนุญาตให้สั่ง ขาย หรือขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จำหน่ายทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มลาลามูฟ

ขอให้ท่านแจ้งลาลามูฟ และเจ้าหน้าที่ หากท่านมีเหตุอันควรสงสัยว่าของที่ท่านจะจัดส่งเป็นสินค้าที่ลาลามูฟไม่สามารถให้บริการได้ หรือสงสัยว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายและ/หรือเป็นอันตราย

ปฏิบัติตามกฎหมาย

ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายของลาลามูฟ โดยห้ามมิให้ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ เพื่อก่ออาชญากรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติด การฟอกเงิน การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่น

หลีกเลี่ยงการทำผิดกฎจราจรหรือการขับรถโดยประมาทซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของท่าน ผู้ใช้ถนนรายอื่น และคนเดินเท้า และต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือกฎหมายจราจร จำกัดความเร็ว ปฏิบัติตามป้ายเตือนบนถนน และสัญญาณไฟจราจร ขอให้ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกตามที่กฎหมายกำหนด

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.1 ยาเสพติดและแอลกอฮอล์

ไดรเวอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมาหรือใช้ยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทระหว่างปฏิบัติงาน หรือขณะใช้งานแพลตฟอร์มลาลามูฟ และห้ามขับขี่ในขณะมึนเมา การขับรถในขณะเมาสุรา หรือตกอยู่ใต้ฤทธิ์ยา หรือสารอื่นที่ส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะของท่านอาจขัดต่อกฎหมาย ห้ามครอบครองสารเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกเปิดไว้ และอาวุธในรถของท่าน หากผู้ใช้บริการหรือบุคคลทั่วไปเชื่อว่าท่านอาจอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ผู้ใช้บริการหรือบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ยกเลิกงานและแจ้งให้ลาลามูฟหรือเจ้าหน้าที่ทราบ

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.2 ห้ามพกพาอาวุธปืน

ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ รวมถึงไดรเวอร์พกพาอาวุธปืนขณะใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เท่าที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอนุญาตไว้

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.3 การฉ้อฉล

ห้ามจงใจปลอมแปลงข้อมูลหรือแอบอ้างตัวตนของผู้อื่น การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างบัญชีและเข้าถึงบัญชีลาลามูฟของท่าน รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ หรือในการโต้แย้งเรื่องค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ และการขอเครดิต ท่านจะต้องขอเบิกเฉพาะค่าบริการหรือเงินคืนที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับและใช้ข้อเสนอและโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ การกระทำที่เป็นการทุจริตอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การพยายามเพิ่มเวลา หรือระยะทางในการขนส่งโดยเจตนาเพื่อให้ได้ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 • รับงานที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้สำเร็จ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการยกเลิกงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการหักค่าบริหารจัดการ ถือเป็นการทุจริต
 • สร้างบัญชีหรือคำสั่งปลอมขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทุจริต
 • ขอเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นความจริงถือเป็นการฉ้อโกง เช่น ค่ารอ
 • แจ้งข้อมูลเท็จว่าขนส่งเสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ได้ดำเนินการขนส่งจริง
 • ยักยอกทรัพย์ที่ต้องจัดส่งของผู้ใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน
 • การกระทำที่รบกวนหรือขัดขวางการดำเนินการตามปกติของแพลตฟอร์มและระบบ GPS
 • ใช้ข้อเสนอหรือโปรโมชั่นในทางทุจริต และ/หรือไม่ใช้ข้อเสนอหรือโปรโมชั่นดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • การโต้แย้งเรื่องค่าบริการด้วยเหตุผลที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • การสร้างบัญชีซ้ำกันและไม่ถูกต้อง
 • การใช้แอปพลิเคชันหรือวิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือเพื่อรับประโยชน์
 • การปลอมแปลงเอกสาร ไฟล์ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นการฉ้อโกง
ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.4 คำสั่งที่ไม่ได้ทำผ่านแพลตฟอร์ม

เพื่อให้การใช้งานแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างปลอดภัยและสอดคลัองกับกฎหมาย (ถ้ามี) การขนส่งทั้งหมดที่อยู่ในแพลตฟอร์มลาลามูฟจะต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันลาลามูฟ

ห้ามไดรเวอร์เรียกให้มีการชำระเงินนอกเหนือจากแพลตฟอร์มหรือแนะนำให้ผู้ใช้บริการเรียกใช้งานนอกแพลตฟอร์ม

สำหรับงานขนส่งที่ชำระด้วยเงินสดนั้น ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินซึ่งรวมค่าจัดส่งไว้แล้ว

ไดรเวอร์ต้องยินยอมให้ชำระค่าบริหารจัดการให้แก่ลาลามูฟสำหรับกรณีงานขนส่งที่ชำระด้วยเงินสด

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.5 การกระทำอื่น ๆ ที่ไม่อาจยอมรับได้

นอกจากการลักขโมยจะเป็นสิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาดรวมถึงการจงใจกีดกันหรือทำให้ผู้อื่นในแพลตฟอร์มเข้าใจผิดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านวัตถุสิ่งของหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินเมื่อใช้แพลตฟอร์ม Lalamoveแล้วนั้น ยังเป็นการกระทำที่มีความผิดทางอาญาอีกด้วย

ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของลาลามูฟโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อบังคับกำหนดให้แสดงสิ่งของที่มีตราเครื่องหมายลาลามูฟปรากฏอยู่ ไดรเวอร์จะต้องใช้ของที่ได้รับจากลาลามูฟเท่านั้น ไดรเวอร์จะต้องไม่แสดงตัวว่าเป็นคนขับร่วมอิสระของลาลามูฟหากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้ ทั้งนี้ ไดรเวอร์จะต้องส่งสิ่งของที่มีเครื่องหมายลาลามูฟปรากฏอยู่ (ถ้ามี) คืนให้กับลาลามูฟหากไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟได้อีก การใช้สิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือสิ่งของของบุคคลอื่น เช่น ไฟ แผ่นป้าย ป้าย หรือสิ่งของที่คล้ายคลึงกันที่มีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของลาลามูฟปรากฏอยู่อาจทำให้ผู้ใช้บริการสับสนได้

ข้อเสนอแนะ

ทีมงานของเราจะทำการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของเราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นข้อเสนอแนะของท่านจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องไปกับเทคโนโลยีของเราที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจในการใช้งานขนส่งทุกครั้ง ข้อเสนอแนะของท่านจะช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตน และช่วยทำให้สภาพแวดล้อมดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุรถชน ท่านสามารถแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าได้ทางแอปพลิเคชัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที รวมถึงแจ้งเจ้าพนักงานในพิ้นที่หรือหน่วยบริการฉุกเฉินของท่าน

ข้อเสนอแนะ
4.1 การให้คะแนน

ผู้ใช้บริการ ร้านค้า และไดรเวอร์ สามารถให้คะแนนหรือได้รับคะแนน รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขนส่ง วิธีการนี้จะเพิ่มความรับผิดชอบและมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และโปร่งใสให้ทุกคน ไดรเวอร์สามารถดูคะแนนของตนได้ที่แอปพลิเคชันในหน้าโปรไฟล์ของฉัน

ไดรเวอร์ และผู้ใช้บริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำอาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้อีก การมีมารยาทและให้ความเคารพต่อบุคคลทุกคนในขณะใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟและในการสื่อสารกับผู้อื่นในชุมชนลาลามูฟนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ไดรเวอร์ ควรให้บริการที่ดีเยี่ยม และผู้ใช้บริการที่ดีจะเข้าใจและให้เกียรติไดรเวอร์ทำให้การขนส่งเสร็จสิ้นด้วยดี ซึ่งนั่นจะช่วยทำให้ท่านรักษาคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เราเข้าใจดีว่าบางครั้งอาจมีอุปสรรคในการขนส่งซึ่งอาจะส่งผลต่อคะแนนที่ลดลง อย่างไรก็ตามคะแนนของท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้โดยพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลไดรเวอร์

หากท่านเป็นไดรเวอร์ที่ไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟ ได้เนื่องจากคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี ท่านสามารถขอเข้าถึงแพลตฟอร์มได้อีกครั้งหากท่านสามารถทำตามเงื่อนไขและแสดงหลักฐานให้เห็นว่าท่านผ่านหลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพแล้ว

ข้อเสนอแนะ
4.2 การยกเลิกงานขนส่ง

เราขอแนะนำว่าอย่ายกเลิกงานขนส่งหากไม่มีเหตุจำเป็น (เช่น รถเสีย หรือประสบอุบัติเหตุ) หากท่านไม่สามารถดำเนินการขนส่งได้เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า และผู้ส่ง/ผู้รับทันทีก่อนยกเลิกงาน ขอให้ท่านให้ความสำคัญกับการงานขนส่งที่ท่านได้เรียกหรือรับไว้ เพราะการสร้างความมั่นใจถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ และไดรเวอร์ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟมากขึ้น ซึ่งการที่มีผู้ใช้บริการมากขึ้นนั้นหมายความว่าไดรเวอร์จะมีงานมากขึ้น และการที่มีไดรเวอร์มากขึ้นก็จะหมายถึงความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นในการรับงานจากผู้ใช้บริการ หากท่านยกเลิกงานต่อเนื่องกันไม่ว่าท่านจะเป็นไดรเวอร์ หรือผู้ใช้บริการการยกเลิกดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามูฟของท่าน

ข้อเสนอแนะ
4.3 วิธีการที่ลาลามูฟบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

ประสบการณ์ของท่านในการใช้งานแพลตฟอร์มอาจได้รับผลกระทบหากท่านไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติข้างต้น และท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟ และ/หรือมีผลอื่นตามมาหากท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของลาลามูฟ หรือละเมิดนโยบายใดๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติของเรา หรือนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมที่ลาลามูฟอาจแจ้งท่านเป็นครั้งคราว หากท่านมีบัญชีลาลามูฟหลายบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้บริการ และบัญชีไดรเวอร์ การที่ท่านฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติของเราอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงบัญชีทั้งหมดได้ นอกจากนี้ หากมีการบังคับใช้กฎหมาย เราจะให้ความร่วมมือทางราชการในเรื่องการสืบสวนตามระเบียบข้อบังคับ หากท่านไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้เนื่องจากข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ลาลามูฟอาจได้รับรายงานการร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งเราจำเป็นต้องตรวจสอบรายงานที่ส่งถึงฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายปฏิบัติการของไดรเวอที่อาจละเมิดแนวทางปฏิบัติของเรา ซึ่งหากเราทราบถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตราย เราอาจติดต่อท่านเพื่อตรวจสอบ และอาจระงับบัญชีของท่านหรือปิดการใช้งานจนกว่าจะการตรวจสอบเสร็จสิ้น ทั้งนี้ตามแต่ดุลยพินิจของเรา

กรุณาถ่ายภาพเพื่อยืนยันการขนส่งเพื่อให้ผู้อื่นบนแพลตฟอร์มเห็นได้ และห้ามทำรายงานปลอมหรือเป็นเท็จในแพลตฟอร์มลาลามูฟโดยเด็ดขาดซึ่งเราอาจจำเป็นต้องระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟของท่าน หากเราเห็นว่าบัญชีไดรเวอร์ของท่านไม่เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล

สุดท้ายนี้ ไดรเวอร์ที่สนใจเข้าร่วมแพลตฟอร์มลาลามูฟ จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับประวัติของยานพาหนะ และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หากตรวจสอบพบแสดงว่าได้มีการละเมิดแนวทางปฏิบัติของเราหรือข้อกำหนดอื่นที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ ไดรเวอร์จะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟ ได้

หมายเหตุ: ไดรเวอร์ของลาลามูฟไม่ใช่ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของลาลามูฟ และไม่ได้ถูกผูกมัดโดยอำนาจใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบจากผู้มอบอำนาจ อำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏ หรืออำนาจอื่น) แต่เป็นผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือนโยบายอื่น ๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ฉบับที่มีการแก้ไขจะมีผลเมื่อลงประกาศไว้

ในกรณีที่คำแปล และ/หรือภาษาของแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนขัดแย้งกันให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ “โปรแกรมลาลามูฟรีวอร์ด”

โปรดอ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างละเอียดก่อนเข้าร่วมโปรแกรมลาลามูฟรีวอร์ด หากคุณไม่ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดออกจากการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการนี้


“โปรแกรมลาลามูฟรีวอร์ด” (“โปรแกรม”) เป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟ ข้อความที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดโปรแกรม”) จะมีผลผูกพันกับผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติโดยลาลามูฟเพื่อให้เป็นสมาชิกของโปรแกรม (“สมาชิก”) โดยสมาชิกตกลงและยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งลาลามูฟอาจดำเนินการเป็นครั้งคราว ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโปรแกรมจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ https://www.lalamove.com/th-th/terms-and-conditions (“ข้อกำหนด”) คำที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ได้มีการระบุนิยามในที่นี้ให้ถือว่ามีความหมายเหมือนกับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนั้น

1. การเข้าร่วมโปรแกรม

1.1 โปรแกรมนี้เข้าร่วมได้เฉพาะบุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หน่วยงานหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

1.2 การเข้าร่วมโปรแกรมจะไม่มีค่าธรรมเนียม หากคุณต้องการเข้าร่วมโปรแกรม คุณต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีของคุณกับแพลตฟอร์มลาลามูฟก่อน เมื่อลงทะเบียนสร้างบัญชีส่วนตัวสำเร็จแล้ว คุณจึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโปรแกรมและจะต้องยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมนี้ ภายหลังจากที่ลาลามูฟได้อนุมัติการสมัครบัญชีโปรแกรมของคุณ (“บัญชีโปรแกรม”) หลังจากนั้นบัญชีจะสามารถเปิดการใช้งานได้ ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการขอปฏิเสธการสมัครบัญชีโปรแกรมนี้ หรือการยุติบัญชีโปรแกรมของคุณได้ตามดุลยพินิจของลาลามูฟแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ

1.3 บัญชีโปรแกรมของคุณเป็นบัญชีส่วนตัวของคุณ คุณไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือมอบบัญชีโปรแกรมให้แก่บุคคลอื่นได้

2. การได้ “ลาลาพอยท์” (LalaPoint)

2.1 เมื่อบัญชีโปรแกรมของคุณถูกเปิดการใช้งาน คุณสามารถใช้บัญชีเพื่อสะสมคะแนน ลาลาพอยท์ ในบัญชีโปรแกรมของคุณ (“คะแนน”) หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ในการเข้าใช้งานไม่ว่าจะมีคำขอใช้บริการหรือทำการสั่งซื้อ คุณจะไม่ได้รับการสะสมคะแนนและจะไม่สามารถใช้สิทธิ์สะสมคะแนนตามโปรแกรมนี้

2.2 คุณสามารถสะสมคะแนนได้โดยมีคำขอใช้บริการหรือทำการสั่งซื้อ จำนวนเงินที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนจะเป็นไปตามจำนวนที่คุณใช้จ่ายจริงเท่านั้น (จำนวนสุทธิหลังจากหักส่วนลด คูปอง และทิป) เมื่อคุณได้มีคำขอใช้บริการหรือทำการสั่งซื้อสำเร็จ คุณจะได้คะแนน 1 (หนึ่ง) คะแนนสำหรับทุก ๆ 1 บาท นอกจากรายที่ยกเว้นคุณสามารถใช้จ่ายเพื่อรับบริการจากลาลามูฟได้ (“คะแนนพื้นฐาน”) โดยรายการยกเว้นจะรวมถึงในส่วนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ด้วย

2.3 ในบางกรณีลาลามูฟอาจเพิ่มคะแนนมากกว่าคะแนนพื้นฐานปกติเป็นครั้งคราวไปตามข้อกำหนดของลาลามูฟ และเป็นไปตามดุลยพินิจของลาลามูฟเท่านั้น (“คะแนนโบนัส”)

2.4 คะแนนที่คุณได้รับจะเพิ่มเข้าที่บัญชีโปรแกรมของคุณหลังจากมีคำขอใช้บริการหรือสั่งซื้อสำเร็จแล้วภายใน 48 ชั่วโมง ในบางกรณีอาจมีความล่าช้าในการอัปเดตยอดคะแนนของคุณ แต่ลาลามูฟจะพยายามอัปเดตยอดล่าสุดให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

2.5 กรณีมีการขอเงินคืนตามคำขอใช้บริการหรือคำสั่งซื้อของคุณ คะแนนที่คุณได้รับจากการใช้บริการหรือคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีโปรแกรมของคุณด้วย

2.6 ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงอัตราการได้รับคะแนน รายการยกเว้นและวิธีการได้รับคะแนน ณ เวลาใดก็ได้ ลาลามูฟอาจประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อสำคัญในแพลตฟอร์มของลาลามูฟ

2.7 ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนที่ได้ หากพิจารณาตามดุลยพินิจแล้วลาลามูฟเชื่อว่าคะแนนที่ได้รับดังกล่าวได้มาจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อกฎหมาย การละเมิดข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ 

2.8 คะแนนนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงิน และไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือซื้อขายได้ คุณไม่สามารถซื้อ ขาย โอนคะแนนให้สมาชิกอื่นหรือบุคคลอื่นได้

2.9 คะแนนจะหมดอายุใน 18 เดือน กล่าวคือ คะแนนที่ได้รับในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จะหมดอายุในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

3. การแลกรางวัล

3.1 คุณสามารถใช้คะแนนของคุณเพื่อแลกของรางวัลได้หลายรายการ (“รางวัล”) โดยจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรางวัลแต่ละรายการจะกำหนดโดยลาลามูฟเป็นครั้งคราวไป คุณสามารถดูจำนวนคะแนนที่ต้องใช้สำหรับแลกรางวัลแต่ละรายการได้ในแพลตฟอร์มที่กำหนดไว้

3.2 ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรางวัลที่นำเสนอ วิธีการแลกรางวัล และวิธีการใช้ การเก็บ หรือการส่งรางวัล ณ เวลาใดก็ได้ โดยจะระบุรายละเอียดวิธีการได้รับรางวัลที่เลือกไว้ที่เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละรางวัลซึ่งแตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องอ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดเป็นการเฉพาะก่อนที่จะคลิกปุ่มแลกรางวัล เมื่อคุณทำการแลกรางวัลจะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับรางวัลนั้น ๆ แล้ว

3.3 รางวัลไม่สามารถแลกกลับเป็นคะแนนได้ เมื่อคุณได้ใช้คะแนนของคุณเพื่อแลกรางวัลแล้ว คุณไม่สามารถยกเลิก คืน หรือแลกเปลี่ยนรางวัลได้

3.4 รางวัลบางรายการอาจมีวันหมดอายุการแลกของรางวัลตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเป็นการเฉพาะของรางวัลนั้น หากคุณไม่แลกรางวัลก่อนวันและเวลาหมดอายุการใช้ คะแนนและรางวัลที่ไม่ได้รวบรวมแลกของรางวัลจะถูกเรียกเก็บคืนจากบัญชีโปรแกรมของคุณ

3.5 ไม่สามารถโอนรางวัลให้สมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น รางวัลไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หากมูลค่าสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการแลกเป็นรางวัลมีมูลค่าสูงกว่ารางวัลนั้น ๆ คุณจะต้องชำระส่วนต่างให้กับผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ (“ผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วม”)

3.6 การให้รางวัลในรูปแบบของคูปองอาหารค่ำหรือส่วนโรงแรมจะไม่ถือว่าเป็นการจองไว้เพื่อเข้ารับบริการกับผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมโปรแกรม คุณจะต้องทำการจองและแจ้งผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมโปรแกรมที่คุณต้องการจะใช้คูปองดังกล่าวก่อนการใช้คูปองด้วยตนเอง

3.7 รางวัลจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในโปรไฟล์การลงทะเบียนของคุณ โดยอาจมีค่าจัดส่งซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจของลาลามูฟแต่เพียงผู้เดียว การส่งมอบทั้งหมดจะถือว่าได้จัดส่งให้คุณแล้ว เมื่อได้จัดส่งทางไปรษณีย์หรือตามที่มีผู้จัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณดังกล่าว แล้วแต่กรณีที่ลาล่ามูฟเห็นสมควร

3.8 คุณจะต้องทำการตรวจสอบรางวัลต่าง ๆ ทันทีเมื่อได้รับมอบ หากรางวัลหรือบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่อยู่ภายในนั้นไม่สมบูรณ์ คุณควรส่งรางวัลกลับไปยังผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมหรือที่เกี่ยวข้อง ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอเปลี่ยนรางวัลที่มีความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหาย หากสมาชิกไม่สามารถส่งคืนรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้

3.9 ภายใต้บทกฎหมายบังคับใช้ ลาลามูฟจะไม่รับรองหรือรับประกันต่อผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ปรากฏอยู่ในแค็ตตาล็อกของรางวัล รวมถึงการรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพของของรางวัล ความสามารถในการนำไปซื้อหรือขาย การไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะอย่างใด ๆ

3.10 ภายใต้บทกฎหมายบังคับใช้ ลาลามูฟจะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของรางวัล หรือคุณภาพ การรับประกัน ความเหมาะสมของของรางวัล กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ จะเป็นการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้ประกอบกิจการหรือที่เกี่ยวข้องในการยุติข้อพิพาทร่วมกันเอง และคุณตกลงยอมรับแล้วว่าลาลามูฟไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำในข้อพิพาทใด ๆ ของผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

4. ข้อเสนอเฉพาะบุคคล

4.1 การเก็บ การใช้ การโอน การดำเนินการ การเก็บและบำรุงรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของโปรแกรม ซึ่งมีอยู่ที่ https://www.lalamove.com/th-th/privacy-policy และตามการยินยอมของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ลาลามูฟสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อนำเสนอข้อมูลและการส่งเสริมการขายที่ปรับให้เข้ากับคุณในบัญชีโปรแกรมของคุณ และแจ้งการสะสมคะแนน และ/หรือรางวัล (“ข้อเสนอเฉพาะบุคคล”) รวมทั้งข้อเสนอเฉพาะบุคคลให้คุณโดยตรงผ่านช่องทางการสื่อสารที่คุณได้เลือกไว้

4.2 ข้อเสนอเฉพาะบุคคลของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศในแพลตฟอร์มหรือแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการอื่น ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เวลาใดก็ได้

4.3 ข้อเสนอเฉพาะบุคคลของคุณมีไว้เพื่อให้คุณใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นและไม่สามารถแบ่งปันให้สมาชิกรายอื่นหรือผู้อื่นได้

5. การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโปรแกรมและข้อกำหนดของโปรแกรม

5.1 ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและข้อกำหนดโปรแกรม ณ เวลาใดก็ได้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) รางวัลต่าง ๆ การสะสมหรือการแลกคะแนน กระบวนการสมัครบัญชีโปรแกรม วิธีการดำเนินงานของโปรแกรม ผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วม รายการยกเว้น ฯลฯ

5.2 ลาลามูฟอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคุณสมบัติใดๆ ในโปรแกรมให้คุณทราบ โดยการแจ้งทางอีเมลถึงคุณหรือออกประกาศในแพลตฟอร์มลาลามูฟ อย่างไรก็ตาม คุณมีหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อกำหนดของโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่ลาลามูฟได้กำหนด รวมทั้งคุณตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดที่แจ้งให้ทราบดังกล่าว ทั้งนี้ หากคุณยังคงใช้บัญชีของโปรแกรมของคุณหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดโปรแกรม จะหมายความว่าคุณเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ของลาลามูฟ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างใด ๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะหยุดใช้โปรแกรม ณ เวลาใดก็ได้

6. ยอดคงเหลือ การยกเลิก หรือการระงับบัญชีโปรแกรม

6.1 คุณมีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีโปรแกรมของคุณ ณ เวลาใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ได้ โดยแจ้งไปที่อีเมล info.th@lalamove.com เมื่อคุณแจ้งยกเลิก จะถือว่าบัญชีโปรแกรมของคุณจะถูกยกเลิกโดยทันที และคะแนนสะสมและรางวัลต่าง ๆ ที่คุณไม่ได้รวบรวมแลกของรางวัลจะถูกเรียกคืนทั้งหมด

6.2 หากลาลามูฟจะยกเลิกโปรแกรมนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลาลามูฟจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนโดยการออกประกาศในแพลตฟอร์มลาลามูฟ สำหรับการที่จะยกเลิกโปรแกรมนี้โดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีหากมีกฎหมายบังคับ หรือมีคำสั่งศาล หรือกฎ ระเบียบ หรือแนวนโยบายจากภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับการดำเนินการ ได้เป็นผู้แจ้งกำหนดการบอกเลิกโปแกรมนี้ ซึ่งคะแนนสะสมที่ไม่ได้ใช้หรือรางวัลที่ไม่ได้รวบรวมแลกของรางวัลก่อนวันที่ยุติโปรแกรมจะถูกเรียกคืนทั้งหมด

6.3 หากลาลามูฟมีเหตุผลให้เชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดโปรแกรมนี้หรือข้อกำหนดใด ๆ ลาลามูฟอาจระงับหรือยุติบัญชีโปรแกรมของคุณ (โดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือแจ้ง) และ/หรือ เรียกร้องให้คุณชดเชยความเสียหายหรือการสูญหายที่ลาลามูฟหรือผู้ประกอบกิจการที่เข้าร่วมได้รับผลกระทบดังกล่าว

6.4 โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใด และย่อมไม่กระทบต่อสิทธิ์และการได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสมจากบัญชีโปรแกรมของคุณ หรือปฏิเสธการแลกของรางวัลใด ๆ หรือขอให้ส่งคืนรางวัลที่แลกไปแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ

หากสงสัยว่าคะแนนใด ๆ ในบัญชีโปรแกรมของคุณได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หากคะแนนในบัญชีโปรแกรมของคุณเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบหรือสาเหตุอื่น ๆ หรือ

หากคะแนนในบัญชีโปรแกรมของคุณได้มาจากการทำธุรกรรมซึ่งถูกยกเลิก เป็นโมฆะ ถูกขอเงินคืน หรือถูกตีกลับคืน

6.5 หากบัญชีโปรแกรมของคุณไม่ถูกใช้งาน (คุณไม่ได้สะสมคะแนน) เป็นเวลา 18 เดือนติดต่อกัน ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกบัญชีโปรแกรมของคุณ (โดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือแจ้ง) คุณจะต้องสมัครบัญชีโปรแกรมใหม่ตามเงื่อนไขอีกครั้ง ถ้าคุณต้องการกลับเข้าร่วมโปรแกรมนี้

7. ภาษาหลักที่ใช้ในสัญญา

หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักที่เหนือกว่า