Thailand/Th
ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

ข้อสำคัญ กรุณาอ่านทำความเข้าใจข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน

(A)    ความหมายที่ใช้ในการให้บริการนี้

       1.     "ลาลามูฟ (Lalamove)"   หมายความว่า   ชื่อที่ใช้ในการให้บริการนี้ ภายใต้การบริหารจัดการในนามบริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 92/12-13 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
       2.     “แอปพลิเคชัน ลาลามูฟ (Lalamove Application)”   หมายความว่า   โปรแกรมประยุกต์หรือซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันและเพื่อใช้ส่งคำขอเรียกใช้บริการโดยผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดในการขอใช้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะเวลาจำกัด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหรือเข้าใช้งานข้อมูลแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือในเว็บไซต์ ลาลามูฟ ผ่านทางโปรแกรม แอป สโตว์ (App Store) และกลูเกิ้ล เพลย์ (Google Play)  และเข้าใช้งานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานได้ในทำนองเดียวกัน โดยอุปกรณ์ใช้งานมีการรองรับระบบใช้งานของโปรแกรม เช่น ระบบไอโอเอส (iOS) , ระบบแอนด์ดรอย์ (Android) เป็นต้น
       3.     "การให้บริการ"   หมายความว่า   การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการ โดยมีคำขอเรียกใช้บริการในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ รวมตลอดถึงการให้บริการโดยคนขับรถขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่อยู่ระหว่างการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยคิดอัตราการให้บริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปในอีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ"
       4.     "คนขับรถ"   หมายความว่า   คนขับรถจักรยานยนต์ คนขับรถกระบะ และคนขับรถยนต์ 5 ประตู ซึ่งแต่ละประเภทได้เข้าร่วมขับรถเพื่อรับงานรับส่งสินค้าหรือสิ่งของจากผู้ใช้บริการ โดยคิดอัตราการเข้าร่วมบริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ตกลงรับงานขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่น ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ
       5.     “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า   ผู้ใช้บริการมีความประสงค์เรียกใช้บริการโดยให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการมีคำขอเรียกใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการเอง โดยมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่น ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะสั่งการในคำขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือประโยชน์นั้นเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
       6.     “ขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ” หมายความว่า   ข้อตกลงในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นบริการรับขนหรือขนส่ง รับขนส่งอาหาร รับขนสิ่งของ รับสั่งซื้อสินค้าหรือสิ่งของตามคำสั่ง เป็นต้น โดยมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ ให้หมายความรวมถึงการดำเนินการในกระบวนการเพื่อจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของด้วย
       7.     “เว็บไซต์ลาลามูฟ” หมายความว่า   ตำแหน่งหรือที่อยู่ของผู้ให้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการจัดแสดงรายละเอียดของผู้ให้บริการ เพื่อการให้บริการตามวัตถุประสงค์การบริการ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเข้าใช้งานบริการต่างๆ ได้ที่  https://www.lalamove.com
       8.    "ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ"   หมายความว่า   สิ่งที่เป็นข้อสำคัญอย่างยิ่ง ในการระบุถึงข้อตกลงและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์สำหรับผู้ใช้บริการในการใช้บริการและการให้บริการนี้ โดยระบุถึงรับส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการของผู้ให้บริการ หน้าที่ผู้ใช้บริการ ความรับผิด ข้อยกเว้นความรับผิด และอื่นๆ ที่กำหนดหรือระบุไว้ในเว็บไซต์ลาลามูฟ หรือแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ ซึ่งทั้งหมดอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะตามความเหมาะสม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ
       9.    “คำขอเรียกใช้บริการ” หมายความว่า   การใช้งานข้อมูลสั่งงานหรือคำขอเรียกใช้งานในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ เพื่อรับส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการของผู้ให้บริการ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการได้ตามความประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้
       10.    “การเติมเงิน” หมายความว่า   การนำฝากเงินในโปรแกรมข้อมูลการให้บริการที่บริษัทกำหนดไว้เฉพาะ โดยผู้ใช้บริการจะนำเงินโอนเข้าฝากไว้ในบัญชีระบบข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อให้เพียงพอสำหรับการหักค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการของผู้ให้บริการในแต่ละครั้ง ซึ่งจะคิดค่าบริการเอาจากบัญชีระบบข้อมูลบัญชีที่ลูกค้าได้นำเงินฝากไว้ดังกล่าว รวมทั้งสำหรับการหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
       11.    “การประกันภัย” หมายความว่า    บริษัทตกลงรับผิดชอบในวงเงินเอาประกันภัยเพื่อความคุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าหรือสิ่งของให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่กำหนด ในกรณีเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ระหว่างการให้บริการในวงเงินเพียงจำกัดไว้ โดยลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองทุกครั้งที่มีการใช้บริการ ในวงเงินเอาประกันภัยในกรณีรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับรถยนต์ 5 ประตู และรถยนต์กระบะ ไม่เกิน 7,000 บาท ในทุกกรณี
       12.    “การประกันภัยเพิ่มเติม”   หมายความว่า    การซื้อหรือชำระเงินค่าประกันภัยเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการ โดยมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมให้บริการรับการประกันภัยเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มวงเงินเอาประกันภัยในความคุ้มครองสินค้าหรือสิ่งของในกรณีที่ลูกค้าทราบดีอยู่แล้วว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้ให้บริการระบุแจ้งไว้ตามหมวดนี้ ข้อ 11 (และในหมวด (D) ข้อ 1) สำหรับการประกันภัยเพิ่มเติมมีรายละเอียดการซื้อหรือชำระเงินและวงเงินเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 2 (ผู้ใช้บริการสามารถจัดซื้อประกันภัยจากที่อื่นด้วยตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ให้บริการก่อนการขนส่ง)
       13.    “กลุ่มผู้ใช้บริการประเภททั่วไป” หมายความว่า   ผู้ใช้บริการทั้งหมดที่มีคำขอใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการ โดยใช้บริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรืออื่นๆ
       14.   “กลุ่มผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ” หมายความว่า    ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจไว้กับผู้ให้บริการ โดยส่วนใหญ่จะมีวิธีการชำระเงินหรือการเติมเงินในการใช้บริการ ซึ่งจะมีคำขอใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการบ่อยครั้งหรือเป็นประจำ โดยใช้บริการเป็น 1 ครั้งต่อ 1 การให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ หรือตามที่ตกลงกันไว้  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรืออื่นๆ

(B)   หน้าที่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

       1.     ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีผู้รับมอบอำนาจหรือมีตัวแทนของผู้ใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย และตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ กรุณางดใช้บริการและออกจากระบบการให้บริการหรือยกเลิกการลงทะเบียนข้อมูลในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ ได้ทันที
       2.     ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของโดยมีการบรรจุหีบห่อหรือวัสดุบรรจุสินค้าหรือสิ่งของให้มิดชิดเหมาะสมเรียบร้อยตามาตรฐาน โดยปราศจากร่องรอยหรือการฉีกขาด ถูกแกะ เสียหาย ถูกทำลาย เสียรูปทรง เน่าเสีย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อนดำเนินการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ
       3.     ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่มีการบรรจุหีบห่อหรือวัสดุบรรจุสินค้าหรือสิ่งของที่จะขนส่ง โดยจัดการทำให้มิดชิดเรียบร้อยตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
                 3.1     สินค้าหรือสิ่งของที่อาจแตกหักเสียหายได้ง่าย ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงที่สามารถป้องกันการกระแทกอย่างดีจนสามารถป้องกันการแตกหักเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งหรือต่ำกว่ามาตรฐานการห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุตามปกติมาตรฐานในรูปการขนส่งทั่วไป และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
                           3.1.1     แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ
                           3.1.2     ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นได้ชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจแตกหักเสียหายได้ เช่น  ระบุว่า “ระวังของเสียหาย”  “ระวังของแตก”  “ห้ามแขวน”  “ห้ามห้อย”  เป็นต้น
                 3.2     สินค้าหรือสิ่งของที่อาจหักงอเสียหายได้ง่าย ผู้ใช้บริการตกลงจะห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงสามารถป้องกันการหักงอจนสามารถป้องกันการหักงอเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งหรือต่ำกว่ามาตรฐานการห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุตามปกติมาตรฐานในรูปการขนส่งทั่วไป  และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้              
                           3.2.1     แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ โดยระบุไว้ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนทุกครั้งในกรณีอาจมีสินค้าหรือสิ่งของที่หักงอเสียหายได้ง่าย
                           3.2.2     ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจหักงอเสียหายได้ เช่น  “ระวังหักเสียหาย”  “ระวังหักงอ”   เป็นต้น
                 3.3     สินค้าหรือสิ่งของที่เป็นของสด อาหาร หรือกรณีที่ต้องมีการถนอมอาหารระหว่างขนส่ง ผู้ใช้บริการตกลงจะห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงและสามารถรักษาของสด อาหาร หรือถนอมอาหารเหล่านั้น จนสามารถป้องกันการเสียหาย เน่าเสีย หกเลอะเทอะ และสามารถคงรูปสินค้าหรือสิ่งของนั้นไว้จนถึงผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงว่าจะเป็นผู้คาดการณ์ตามมาตรฐานะและความเหมาะสมได้ด้วยตนเองในระหว่างการขนส่งตามปกติมาตรฐานทั่วไป โดยการจัดการในการขนส่งข้างต้นจะไม่ไช่เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการในทุกกรณี และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
                           3.3.1     แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่น ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ โดยระบุไว้ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนทุกครั้งในกรณีอาจมีสินค้าหรือสิ่งของเป็นของสด อาหาร หรือมีการถนอมอาหาร แล้วแต่กรณี
                           3.3.2     ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจเสียหายได้ เช่น “ระวังหกเลอะเทอะ” “ระวังแตก”  “ห้ามคว่ำ” “ห้ามตะแคง” “ระวังของร้อน” เป็นต้น
       4.     ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะระบุข้อมูล รายละเอียดในการใช้บริการทั้งหมดในช่องข้อมูลที่ให้ระบุสำหรับการใช้บริการในแอปพลิเคชั่น ลาลามูฟ และเว็บไซต์ลาลามูฟ ดังต่อไปนี้
                 4.1     ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของผู้ใช้บริการ
                 4.2     ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ
                 4.3     ระบุข้อความข้อควรระวัง(ถ้ามี)ให้ชัดเจนในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในช่องหมายเหตุทุกครั้งตามรายละเอียด (ข) ข้อ 3 เช่น “ระวังแตกหัก” “ของสด” “อย่าตะแคง” “ระวังหักงอ” เป็นต้น
                 4.4   
ในกรณีผู้ใช้บริการระบุให้มีการเรียกเก็บค่าใช้บริการที่ปลายทางของผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดไว้ในช่องหมายเหตุ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการตรวจสอบและการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บหรือชำระเงินระหว่างคนขับรถและผู้รับสินค้าหรือสิ่งของนั้น
       5.     ผู้ใช้บริการขอรับรองและยอมรับว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ขนส่งหรือใช้บริการเป็นสินค้าหรือสิ่งของที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการขนส่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือซึ่งมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ให้บริการย่อมมิอาจล่วงรู้ถึงความผิดต่อกฎหมายนั้นด้วย และมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดอย่างใดๆ ร่วมกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงไม่มีความผิดหรือต้องร่วมรับผิดชอบทุกกรณี ไม่ว่าความรับผิดในทางกฎหมาย หรือความรับผิดชอบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลหลายคน หรือต่อความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงร่วมกับผู้ใช้บริการแต่ประการใด
       6.     ผู้ใช้บริการขอรับรองและยอมรับว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ขนส่งจะมีราคาไม่เกินอัตราการที่ผู้ให้บริการได้รับประกันภัยความเสียหายของสินค้าหรือสิ่งของไว้ตามประเภทที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 1 หากกรณีเกิดความเสียหายขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือกรณีอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในระหว่างการให้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบก่อนการใช้บริการแล้วและยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลว่าจะยอมรับค่าประกันความเสียหายเพียงเท่าจำนวนเงินเอาประกันดังที่กำหนดไว้นั้น และในกรณีสินค้าหรือสิ่งของมีราคาหรือมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินค่าประกันความเสียหาย ซึ่งผู้ใช้บริการยังมีความประสงค์จะใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของเหล่านั้นต่อไป
                 6.1     ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับในกรณีการเสี่ยงภัยนั้นด้วยตนเอง และให้ถือว่าผู้ให้บริการมิได้รู้เห็นต่อราคาหรือต่อมูลค่าสินค้าหรือสิ่งของแต่อย่างใด และการให้บริการนี้เป็นการให้บริการขนส่งหรือขนส่งสินค้าเท่านั้น สำหรับสินค้าหรือสิ่งของก่อนการขนส่งได้กำหนดให้ห่อหุ้มอย่างมิดชิดด้วยวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานก่อนการรับมอบและขนส่งตามหมวด (B) ข้อ 2 , 3 และ 4  ผู้ให้บริการจึงขอปฏิเสธความรับผิดอย่างใดในส่วนที่เกินกว่าวงเงินประกันความเสียหายตามประเภทที่ได้ระบุไว้
                 6.2     ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากสินค้าหรือสิ่งของมีราคาหรือมูลค่าสูงกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 1  ผู้ใช้บริการจะจัดทำประกันสินค้าหรือสิ่งของเพิ่มเติม ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการโดยตรง โดยสามารถจัดทำประกันภัยได้ตามมูลค่าหรือวงเงินที่ที่เหมาะสมและที่พอใจด้วยตนเอง ในกรณีซื้อประกันภัยเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามหมวด (D) ข้อ 2

       7.     ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าจะจัดส่งเพื่อการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่มีขนาดและน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหมวด (E)

(C)   สินค้าหรือสิ่งของที่ต้องห้ามขนส่งในการใช้บริการ

       1.     บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด
       2.     กลุ่มสัตว์ที่ถูกล่าทุกชนิด หรือ ชิ้นส่วนสัตว์ต่างๆ เช่น งาช้าง หูฉลาม หรือชิ้นส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือสินค้าที่ทำขึ้นหรือแปรรูปจากชิ้นส่วนของสัตว์ และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องห้ามตามสนธิสัญญาและ/หรือตามกฎหมายทุกฉบับและ/หรือตามจารีตประเพณีจากทั่วโลก
       3.     บรรดาชิ้นส่วนมนุษย์ หรือเถ้ากระดูกมนุษย์
       4.     อาวุธปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรืออุปกรณ์จุดระเบิดทุกประเภท เช่น ดินระเบิด เป็นต้น
       5.     สิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอมแปลง สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สารเสพติดหรือยาเสพติด ทรัพย์สินต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย และสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดต่อบทบัญญัติใดๆ ของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจมีไว้ในโดยครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีข้อห้ามเคลื่อนย้ายหรือขนส่งโดยผิดกฎหมายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
       6.     สิ่งของมีคมหรือมีอันตรายอื่นๆ เช่น มีดดาบ หอก กริช เป็นต้น
       7.     สิ่งของที่เสื่อมค่าง่ายหรือสิ่งที่เน่าเสียง่ายกว่าปกติ โดยปกติปถุชนคนธรรมดาทั่วไปยอมรู้และทราบดีอยู่แล้ว
       8.     วัตถุไวไฟทุกชนิด เช่น ก๊าซแอลพีจี  ก๊าซเอ็นจีวี  เป็นต้น

(D)   การประกันภัยความเสียหาย

       1.    กรณีเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดในกรณีผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และซึ่งมิใช่กรณีความเสียหายอันเกิดขึ้นจากความผิดและ/หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเองหรือในกรณีผู้ใช้บริการอาจมีส่วนผิดและ/หรือมีส่วนประมาทเลินเล่อร่วมด้วยนั้น ผู้ให้บริการตกลงรับผิดชอบในการประกันภัยสินค้าและสิ่งของในวงเงินไม่เกินกำหนดที่ระบุไว้ในทุกกรณี ดังต่อไปนี้                
                 1.1     กลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไป   รับผิดชอบในวงเงินเอาประกันภัย
                           1.1.1     รถจักรยานยนต์     ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
                           1.1.2     รถยนต์เก๋ง 5 ประตู     ไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
                           1.1.3    
รถยนต์กระบะ     ไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
                 1.2     กลุ่มผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ   รับผิดชอบในวงเงินเอาประกันภัย
                           1.2.1     รถจักรยานยนต์     ไม่เกิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
                           1.2.2     รถยนต์เก๋ง 5 ประตู     ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)     
                           1.2.3    
รถยนต์กระบะ     ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
       2.    กรณีผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าในกรณีสินค้าหรือสิ่งของที่จัดส่งนั้นมีมูลค่าหรือมีราคาเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในหมวดนี้ ในข้อ 1 แต่ยังมีความประสงค์จะจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของ ผู้ใช้บริการสามารถขอทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมบริการในการ “ประกันภัยเพิ่มเติม” โปรดติดต่อฝ่ายขาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานหากผู้ใช้บริการต้องการซื้อประกันภัยเพิ่มเติม
       หมายเหตุ
       1.    หมวดนี้ในข้อ 2 เฉพาะกรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จัดทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงภัยในมูลค่าทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงและเป็นเพียงทางเลือกในการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการเท่านั้น
       2.    ผู้ใช้บริการสามารถจัดซื้อประกันภัยด้วยตนเองจากบริษัทประกันภัยอื่นหรือตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ให้บริการทราบ แต่ในกรณีเกิดเหตุหรือได้รับความเสียหายอย่างใดๆ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งและทำเรื่องการเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยหรือบุคคลภายนอกนั้นด้วยตนเอง ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ดำเนินการให้เฉพาะการประกันภัยในหมวดนี้ ข้อ 1 เท่านั้น

(E)    ขนาดและน้ำหนักในการให้บริการ

       เพื่อความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ท่านตกลงยอมรับจจัดส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามขนาดและน้ำหนักในอัตราที่กำหนดดังต่อไปนี้
       ก.    รถจักรยานยนต์ (Motorcycle)
                 -     ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
                 -     ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 50 × 50 × 50 เซนติเมตร
       ข.     รถยนต์นั่งแบบ 5 ประตู (Hatchback)
                 -     ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 200 กิโลกรัม
                 -     ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 115 × 115 × 80 เซนติเมตร
       ค.     รถยนต์กระบะตู้ทึบ (Box Truck) / รถยนต์กระบะโครงเหล็กสูง (Fence Truck)
                 -     ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม
                 -     ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 170 × 180 × 170 เซนติเมตร
                 -     ขนาดพิเศษไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 170 × 210 × 210 เซนติเมตร
                       *ขนาดบรรทุกสูงสุดที่ขนส่งได้ โดยจะต้องเลือกบริการเสริมความสูงพิเศษ 210 ซม. (จากปกติ 170 ซม.) และ บริการเสริมความยาวพิเศษ 210 ซม. (จากยาวปกติ 170 ซม.)
       ง.     รถยนต์กระบะ (Pickup Truck)
                 -     ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม
                 -     ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 170 × 180 × 90 เซนติเมตร
       จ.     รถยนต์นั่งแบบ 4 ประตู (Sedan)
                 -     ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม
                 -     ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 90 × 100 × 75 เซนติเมตร
       ฉ.     รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ (SUV/MPV)
                 -     ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 300 กิโลกรัม
                 -     ขนาดปกติไม่เกิน (กว้าง × ยาว × สูง) 130 × 160 × 80 เซนติเมตร


(F)   กรณีเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น

      1.    ในกรณีที่สินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งได้รับความเสียหาย ผู้ให้บริการจะรีบแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างเร็วที่สุด เพื่อสอบถามขั้นตอนหรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะต้องดำเนินการตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการในกรณีที่วิธีการแก้ไขปัญหานั้นเกินกว่าความสามารถของผู้ให้บริการ หรือเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมด้วยเหตุและผลหรือเป็นกรณีที่ไม่เป็นการอันสมควรแก่กรณี
      2.    กรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับแจ้งถึงการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหมวดนี้ ข้อ 1 แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งขั้นตอนหรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสมอันพอสมควรแก่เหตุนั้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะต้องเป็นผู้เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาตามความถูกต้องเหมาะสมและตามที่เห็นสมควรต่อไปได้ทันทีตามสถานการณ์ในขณะนั้นที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอคำแนะนำจากผู้ใช้บริการ  เช่น การส่งสินค้าหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ขนส่งให้แก่ผู้รับอีกครั้งหนึ่ง หรือการส่งสินค้าหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ขนส่งกลับคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือการที่ผู้ให้บริการจัดเก็บสินค้าหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ขนส่งนั้นไว้ เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในขั้นตอนดำเนินการทุกครั้ง
      3.    ค่าใช้จ่ายที่เกิดมีขึ้นเพิ่มเติมเนื่องจากการดำเนินการตามหมวดนี้ ข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้นให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของของผู้ใช้บริการเองทั้งหมด เว้นแต่การสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของคนขับรถหรือการละเลยต่อการรีบเร่งแก้ปัญหานั้นของผู้ให้บริการ หรือกรณีต่างฝ่ายต่างก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันนั้น ความรับผิดนั้นจะเฉลี่ยมากน้อยตามส่วนที่ต่างฝ่ายต่างจะต้องรับผิดชอบแล้วแต่กรณี


(G)    ข้อยกเว้นในความรับผิดของผู้ให้บริการ

      1.    ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายทุกประการ ในกรณีที่เป็นผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือมีผลมาจากการละเลยหรือประมาทเล่นเล่อดังต่อนี้
                 1.1     การส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ระบุไว้ในหมวด (B) เฉพาะหมวด (B) ข้อ 6 รับผิดชอบการประกันภัยความเสียหายเพียงเท่าที่อัตราไม่เกินตามที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 1  เท่านั้น รวมถึงกรณีการขนส่งเกินอัตราที่กำหนดไว้ในหมวด (E)
                 1.2     การละเลยหรือความประมาทเลินเล่อในการแจ้งแก่คนขับรถหรือผู้ให้บริการ และการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เห็นชัดเจนสำหรับข้อควรระวังในการจดส่งสินค้และสิ่งของ ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวด (B) ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 และในกรณีการไม่แจ้งหรือไม่มีข้อความระบุข้อควรระวังให้ชัดเจนบนสินค้าหรือสิ่งของ ใบขนส่ง และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน
                 1.3     การฝ่าฝืนโดยการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในหมวด (C)
                 1.4   
ความล่าช้าในการส่งสินค้าหรือสิ่งของที่เกิดจากบุคคลที่สามหรือเหตุจากปัจจัยภายนอกอันมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ เช่น การตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ
                 1.5     ความผิดพลาดหรือการละเลยหรือความประมาทเลินเล่อของบุคคลอื่นอันมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ เช่น เกิดขึ้นโดยผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจหรือมอบหมายหรือการว่าจ้างหรือซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนจากผู้ใช้บริการ
                 1.6    การส่งสินค้าหรือสิ่งของประเภทอาหารทุกชนิด กระเช้าดอกไม้หรือกระเช้าอื่นใด โดยรถจักรยานยนต์ ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานห่อหุ้มหรือสำหรับการขนส่งนั้นไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง หรือไม่มีการป้องกันความเสียหายที่อาจคาดการณ์ได้โดยตรงจากผู้ใช้บริการได้ว่าอาจเกิดความเสียหายนั้นขึ้นได้
                 1.7    ความเสียหายอื่นใดซึ่งเกิดจากคนขับรถขนส่งโดยปราศจากการควบคุมของผู้ให้บริการโดยไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่ง
                 1.8    กรณีที่ผู้ใช้บริการหรือตัวแทนแล้วแต่กรณี ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานข้อมูลที่ชัดแจ้งของผู้ใช้บริการที่ได้ขนส่งสินค้าสินค้าหรือสิ่งของตามที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ ในกรณีที่ต้องการติดตามสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งไปแล้ว ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าหรือสิ่งของในความสียหายที่เกิดขึ้น
                 1.9    การบิดเบี้ยว ความเสื่อมในการใช้งาน การระเบิด การแตกหัก การเสื่อมสภาพ การเหี่ยวเฉา การหลอมละลายของสินค้าหรือสิ่งของ ที่ผู้ใช้บริการสามารถคาดการณ์ได้ด้วยตนเองว่าอาจเกิดความเสียหายเช่นว่านั้นได้
      2.    ผลกระทบหรือความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมอื่นใด ซึ่งอาจรวมไปถึงการสูญเสียรายได้ กำไร หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งการสูญเสียโอกาสในการทำยอดหรือลดต้นทุน หรือผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดมีขึ้นในภายหลัง อันเกิดจากการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ ไม่ว่าผู้ให้บริการจะรับทราบถึงความเสี่ยงเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม       
      3.    ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าหรือสิ่งของที่เกิดความเสียหายขึ้นก่อนการรับมอบสินค้าหรือสิ่งของจากผู้ใช้บริการในการขนส่งทั้งสิ้น
      4.   
กรณีเกิดความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากการละเมิดต่อกฎหมายหรือเป็นความผิดต่อกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ไม่มีข้อมูลหรือปราศจากพยานหลักฐานอันแจ้งชัดจากการเกิดเหตุหรือจากเหตุการณ์ใดหรืออาจมีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งจริงแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชนซึ่งยังสรุปผลชี้ชัดไม่ได้ รวมถึงในกรณีอาจมีการแจ้งความร้องทุกข์และ/หรือดำเนินคดีอาญาหรือแพ่งหรือต่อพระราชบัญญัติกฎหมายใดไม่ว่าโดยบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะต้องมีหน้าที่ดำเนินการอย่างใดๆ เช่น ติดตามคนขับรถหรือคู่กรณีหรือบุคคลอื่น หรือค้นหาพยานหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่บุคคลใด เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อประกอบการการยืนยันความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดขึ้น เว้นแต่มีจะเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น หมายเรียกพยานบุคคล พยานวัตถุหรือพยานเอกสาร มาแสดงต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จหรือสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือกรณีอื่นใดโดยทุจริต และในกรณีใดๆ ย่อมไม่ตัดสิทธิผู้ให้บริการซึ่งจะพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรณีไปในความเสียหายขึ้นตามความเหมาะสมหรือตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าอาจได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นในระหว่างหรือภายหลังที่มีการตรวจสอบและสรุปผลอันแจ้งชัดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน หรือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณี

(H)   การเรียกร้องค่าเสียหาย

      1.    ผู้ใช้บริการจะต้องมีการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่การขนส่งสินค้าหรือสิ่งของเสร็จสิ้น หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
      2.    การพิจารณาความเสียหายใดๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรับผิดชอบในการรับประกันสินค้าและสิ่งของที่มีระบุไว้ในแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ลาลามูฟ
      3.    การเรียกร้องใดๆ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งข้อมูลการเรียกร้องมาที่อีเมล info.th@lalamove.com โดยมีการระบุดังต่อไปนี้
                 3.1   เลขที่การขนส่งสินค้าและสิ่งของ
                 3.2   ข้อมูลติตต่อของผู้ใช้บริการ
                 3.3   หลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงิน
                 3.4   รูปถ่ายสินค้าที่เกิดความเสียหาย
                 3.5   สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะให้ชำระค่าเสียหาย
      4.    การเรียกร้องค่าเสียหาย สามารถเรียกร้องได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ผู้ใช้บริการต่อ 1 เที่ยวการขนส่ง โดยจะรวมเรียกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 เคส และจะดำเนินการจ่ายค่าเสียหายหลังจากที่การพิจารณาแต่ละเรื่องได้สิ้นสุดลงแล้ว
      5.    ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบเฉพาะขอบเขตที่ได้ระบุไว้ ตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 3,000 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์ หรือตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 7,000 บาท สำหรับรถกระบะและรถยนต์แบบเก๋ง 5 ประตู ตามการประกันภัยความเสียหายที่ระบุไว้ในหมวด (D) ข้อ 1
      6.    การพิจารณาความเสียหายเรื่องหนึ่ง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับแต่ได้รับเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์กรณีเกิดความล่าช้าขึ้นและกรณีมิได้แจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการในเหตุปัจจัยภายนอกอันมิไช่ความผิดของผู้ให้บริการ
      7.    ผู้ให้บริการจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยวิธีการโอนเงินทางธนาคารที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ หรือใช้ตามมูลค่าหรือหาทดแทนสินค้าหรือสิ่งของที่เสียหาย ตามที่ผู้ให้บริการได้ประเมินตามมาตรฐาน และไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในหมวด (D) ข้อ 1 และ (F) ข้อ 5

(I)   ขอบเขตการชดใช้ค่าเสียหาย

      ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ซึ่งอาจเกิดจากหน้าที่โดยส่วนตัวหรือโดยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องในการเรียกร้อง ในความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ้นโดยมิใช่หน้าที่ของผู้ให้บริการ เช่น การชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นใด หรือการชำระภาษี ค่าอากร ค่าประกันภัยพิเศษ รวมถึงกรณีอื่นที่อาจเกิดมีค่าใช้จ่ายขึ้นได้ระยะเวลาใดไม่ว่าก่อนหรือหลังใช้บริการ      


(J)   การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับผู้ใช้บริการ

      1.    กรณีผู้ใช้บริการชำระค่าบริการเป็นเงินสด จะไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีธนาคารเพื่อเป็นลูกค้าธุรกิจกับผู้ให้บริการเท่านั้น
      2.   กรณีผู้ใช้บริการที่เป็นลูกค้าธุรกิจต้องการเติมเงินเข้าระบบ ให้ผู้ใช้บริการโอนเงินเข้ามาเต็มจำนวน โดยยอดเงินดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ใน wallet ซึ่งจะถูกหักออกต่อเมื่อมีการใช้บริการเรียกงานขนส่งสำเร็จ และทางลาลามูฟจะนำยอดการใช้งานจริงในแต่ละเดือนมาออกใบกำกับภาษี โดยให้ผู้ใช้บริการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ตามยอดการใช้งานในใบกำกับภาษีแยกตามประเภทการใช้งาน
                 2.1   ค่าขนส่งหัก ณ ที่จ่าย 1%
                 3.2  ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อน Vat)
      3.   กรณีผู้ใช้บริการต้องการออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการ ขอให้ปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
                 3.1  ให้ผู้ใช้บริการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย โดยระบุข้อมูลผู้ให้บริการ ดังนี้
                         บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด
                         92/12-13 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ
                         แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
                         เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105557170242
                 3.2  ให้ผู้ใช้บริการนำส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ฉบับที่ 1 และ 2 พร้อมหน้าแรกสมุดบัญชีเพื่อขอรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืน โดยทางลาลามูฟจะโอนคืนทุกวันที่ 25 ของเดือน โดยจัดส่งถึง
                         แผนกบัญชี
                         บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด
                         92/12-13 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ
                         แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
      4.   สำหรับการส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
                 4.1    ใบเสร็จรับเงิน หลังการเติมเงินผู้ให้บริการจะออกใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการเติมเงินเข้าระบบและจัดส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริงให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้
                 4.2   ใบกำกับภาษี ผู้ให้บริการจะทำการสรุปยอดการใช้งานรายเดือนและออกใบกำกับภาษีโดยรวมยอดสุทธิ ซึ่งจะส่งสำเนาให้ทางอีเมล์ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และต้นฉบับตัวจริงจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายในเดือนเดียวกัน
                 4.3    ผู้ให้บริการจะดำเนินการส่งสรุปรายงานการใช้งานรายเดือน (Monthly Statement) ให้ลูกค้าเป็นประจำทุกเดือนในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป
                 4.4    กรณีผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้ติดต่อผู้ดูแลบัญชีธุรกิจของผู้ใช้บริการโดยตรงเพื่อดำเนินการต่อไป

                 4.5    สำหรับการติดต่อฝ่ายบัญชีในกรณีตรวจสอบติดตามหรือขนส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และการเติมเงิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ account.th@lalamove.com


(K)    การใช้งานแอปพลิเคชั่น ลาลามูฟ และที่เว็บไซต์ลาลามูฟ

      1.    การมีคำเรียกขอใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์ใดๆ ในแอปพลิเคชั่น ลาลามูฟ หรือที่เว็บไซต์ลาลามูฟ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการเท่านั้น
      2.    ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ทำการใดๆ เพื่อให้เกิดความเสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ หรือกรณีใดๆ ในข้อมูลหรืออื่นๆ ของแอปพลิเคชั่น ลาลามูฟ หรือที่เว็บไซต์ลาลามูฟ
      3.    ผู้ใช้บริการจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือกระทำด้วยประการใดในข้อมูลแอปพลิเคชั่น ลาลามูฟ หรือที่เว็บไซต์ลาลามูฟ เพื่อกระทำการใดโดยทุจริตหรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
      4.    ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง สูญเสียรายได้ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะกระทำด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร การโฆษณา หรือในกรณีอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ในข้อมูลหรืออื่นๆ ของแอปพลิเคชั่น ลาลามูฟ หรือที่เว็บไซต์ลาลามูฟ ในกรณีที่ปราศจากข้อมูล พยานหลักฐาน หรือสิทธิที่ผู้ใช้บริการอาจจะกระทำได้โดยชอบ
      5.   หากเกิดความเสียหายขึ้นอย่างใดๆ ในหมวดนี้ ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่ง อาญา หรือตามบทบัญญัติกฎหมายใดๆ พร้อมใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่มีขึ้นได้ทั้งหมดทั้งสิ้น


(L)    การร้องเรียนหรือข้อแนะนำ

      ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อแนะนำหรือข้อติชมอย่างใดๆ เพื่อการดำเนินการ ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ แนะนำการให้บริการ หรือเรื่องอื่นๆ ได้ที่ info.th@lalamove.com


(M)    การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

      1.  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ หรือเว็บไซต์ลาลามูฟ
      2.  ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับคนขับรถอิสระบริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ ในแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ใช้บังคับการเข้าถึงและการใช้งานของคุณ (“คนขับรถอิสระ”) ในแพลตฟอร์มการให้บริการด้านข้อมูล (“แพลตฟอร์ม”) ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ แอปพลิเคชันในเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชัน”) หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อรับบริการจาก บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน ประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 92/ 12- 13 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 (“ลาลามูฟ”)


โปรดตรวจสอบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดการใช้งานโดยละเอียด หรือแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ระบุ ณ ที่นี้ ก่อนที่คุณจะเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ ข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งจะระบุด้วยสิทธิ์และหน้าที่ระหว่างลาลามูฟและคุณ ซึ่งเป็นคนขับรถอิสระ


เมื่อเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณได้รับรองว่า

 • คุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานนี้
 • คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้
 • คุณบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือมีอายุที่สามารถให้บริการผู้ใช้บริการหรือได้รับความยินยอมตามกฎหมาย และ
 • คุณมีอำนาจเข้าผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือเข้าผูกพันแทนองค์กรหรือนิติบุคคลใด (หากมี) ตามที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานในแพลตฟอร์มนี้ และคุณมีอำนาจให้องค์กรหรือนิติบุคคลใด เข้าผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับความข้อใดข้อหนึ่งในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ โปรดอย่าเข้าหรือใช้แพลตฟอร์มนี้ โปรดอ่าน “การปฏิเสธความรับผิด”, “ข้อจำกัดความรับผิด” และ “การชดเชยความเสียหาย” เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จำกัดความรับผิดของลาลามูฟที่มีต่อคุณ


ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” จะหมายถึง กฎหมาย ระเบียบ กฎที่บังคับใช้ของประเทศไทยเกี่ยวกับการชำระเงินและบริการทั้งหมดที่ระบุในเอกสารนี้ และรวมถึง กฎหมายหรือระเบียบของต่างประเทศ สนธิสัญญา กฎ ระเบียบ คำแนะนำด้านกฎระเบียบ คำสั่ง นโยบาย คำสั่ง หรือการตัดสินใจ (หรือสัญญา) หรือคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร (หรือสัญญา) ของหน่วยงานกำกับระเบียบ เพราะระเบียบเหล่านั้นอาจถูกเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราวไป


ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเป็นครั้งคราวไป หากบริษัททำการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งข้อกำหนดการใช้งานโดยจะระบุวันที่เปลี่ยนแปลงด้านบนข้อกำหนดการใช้งาน และในบางกรณี เราอาจส่งหนังสือแจ้งเพิ่มเติมให้คุณทราบ (เช่นคำชี้แจงเพิ่มเติมที่ที่เว็ปไซต์ หรือในระบบแพลตฟอร์มของเรา หรือหนังสือที่ส่งแจ้งไปทางอีเมล) เราขอให้คุณมาดูข้อกำหนดการใช้งานเป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรา ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน จะถือว่าข้อกำหนดการใช้งานนั้นมีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศ ยกเว้น หากมีการระบุเวลาเป็นการเฉพาะ หากคุณยังใช้แพลตฟอร์มนี้หลังจากที่ได้ประกาศข้อกำหนดการใช้งาน จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้ว

 
  1. บริการของเรา
   บริการที่จัดหาให้โดยลาลามูฟ (“บริการ”) มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อผู้ขอรับบริการขนส่ง และ/หรือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด ธุรกิจขนาดย่อมอื่น ๆ ลูกค้าเชิงพาณิชย์ หรือนิติบุคคล และลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้”) และคู่ค้าบริการขนส่ง ที่ให้บริการด้านขนส่ง และ/หรือโลจิสติกส์ (“บริการขนส่ง”) ผ่านทางแพลตฟอร์ม คุณรับทราบและตกลงว่าลาลามูฟให้บริการจับคู่ข้อมูลระหว่างคุณกับผู้ใช้ในฐานะผู้ประกอบการอิสระโดยไม่ขึ้นแก่ฝ่ายคุณและฝ่ายผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริการขนส่งที่ดำเนินการโดยคนขับรถอิสระจะไม่ถือว่าเป็นบริการจากลาลามูฟ โดยลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ และ/หรือ ความประมาทละเลยของคนขับรถอิสระ ทั้งนี้ ความผิดใด ๆ อันเกิดจากการขนส่งนั้นจะถือว่าเป็นของคนขับรถอิสระฝ่ายเดียว

   คุณรับรองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและลาลามูฟเป็นความสัมพันธ์ที่อิสระต่อกัน ซึ่งไม่ใช่ความสัมพันธ์ในลักษณะนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าบริการขนส่งและลาลามูฟยังไม่ใช่การร่วมลงทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายจากการตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หรือการใช้แพลตฟอร์มนี้ แม้ว่าคนขับรถอิสระเลือกที่จะสวมใส่ยูนิฟอร์มหรือใช้ป้าย สติ๊กเกอร์ หรือบัตรประจำตัวของลาลามูฟก็ตาม คนขับรถอิสระเห็นชอบว่าตนตัดสินใจกระทำดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งลาลามูฟไม่ได้กำหนดบังคับ และคนขับรถอิสระทราบว่าการใช้ป้าย สติ๊กเกอร์ หรือป้ายประจำตัว ไม่ได้หมายความว่าตนเป็นพนักงานของลาลามูฟแต่อย่างใด

  2. การใช้ซอฟต์แวร์
   ในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้โดยลาลามูฟ (“ซอฟต์แวร์”) คุณตกลงว่า
   • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เช่า ปล่อยเช่า ให้เช่าช่วง เผยแพร่ หรือโอนสำเนาของซอฟต์แวร์ หรือใบอนุญาตเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ให้แก่บุคคลอื่น
   • คุณจะไม่สำรวจตรวจดู สแกน หรือทดสอบส่วนที่เป็นจุดอ่อนของแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และจะไม่ฝ่าฝืนมาตรการเพื่อความปลอดภัยหรือการยืนยันตนในแพลตฟอร์ม หรือในเครือข่ายใดที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม
   • คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง ประยุกต์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แตกหรือแยกข้อมูลไฟล์ในซอฟต์แวร์ ถอดสคริปโปรแกรมของซอฟต์แวร์ หรือสร้างผลงานอื่นที่มาจากซอฟต์แวร์นี้
   • คุณจะไม่ขัดขวางการทำงานอันเป็นปกติของซอฟต์แวร์ หรือใช้วิธีการใด ๆ เพื่อส่งออกหรือเปลี่ยนแปลงรหัสการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์
   • คุณจะไม่อัปโหลดหรือส่งต่อไวรัส ประเภทต่างๆ รวมถึงไวรัสเวิร์ม โทรจัน หรือรหัสที่เป็นอันตรายต่อระบบ
   • คุณจะไม่ติดตั้ง และ/หรือดำเนินการซอฟต์แวร์ในเครื่องมืออื่น ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ลาลามูฟอนุมัติ และ
   • นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ จะไม่มีการอนุญาตหรือการให้สิทธิ์อื่นใดแก่คุณ รวมถึงจะไม่มีการให้กรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์แก่คุณ โดยสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟและซัพพลายเออร์ของลาลามูฟ
  3. บัญชีคนขับรถอิสระ
   เพื่อให้คุณใช้บริการต่าง ๆ ได้ คุณจะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีคนขับรถอิสระ(“บัญชีคนขับรถอิสระ”) กับลาลามูฟ เมื่อคุณลงทะเบียนกับลาลามูฟสำเร็จ คุณจะได้รับบัญชีคนขับรถอิสระซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสผ่านที่คุณกำหนดเอง

   ในขณะที่ลงทะเบียน คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ภาพถ่าย ข้อมูลการติดต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของลาลามูฟ คุณตกลงว่ารายละเอียดที่คุณได้ให้และรักษาไว้มีความแม่นยำ สมบูรณ์ และถูกต้อง ลาลามูฟจะไม่รับผิดต่อข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หากคุณไม่สามารถทำให้ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้มีความแม่นยำ สมบูรณ์ และถูกต้อง อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ คุณจะต้องรับผิดชอบทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในบัญชีคู่ค้าบริการขนส่งของคุณแต่เพียงผู้เดียว ลาลามูฟมีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้ให้มาได้ตลอดเวลา และปฏิเสธการให้บริการโดยไม่ต้องระบุเหตุผลและแจ้งล่วงหน้าได้

   คุณจะต้องรับผิดชอบในการได้มาและอัปเดตฮาร์แวร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เข้ากับระบบได้ และจำเป็นต่อการเข้าถึงและใช้บริการ ทั้งนี้ ลาลามูฟไม่รับรองว่าบริการต่าง ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมจะทำงานได้เป็นปกติกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์บางชนิด ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการ หากคุณใช้บริการในอุปกรณ์ที่ไม่เข้ากับระบบหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดำเนินการใดก็ตามที่ทำให้บัญชีคู่ค้าบริการขนส่งของคุณมีความปลอดภัยน้อยลงไม่ว่าในลักษณะใด และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เราเห็นว่าสมควร

   ในขณะที่ใช้บริการ คุณตกลงว่า

   • คุณจะเข้าใช้บริการด้วยวิธีการที่ลาลามูฟอนุญาตเท่านั้น
   • คุณจะต้องเป็นผู้เดียวที่ใช้แพลตฟอร์มและบริการที่ให้เท่านั้น และใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว โดยจะไม่ขายต่อให้ผู้อื่น
   • คุณจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีคู่ค้าบริการขนส่ง
   • คุณได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีคู่ค้าบริการขนส่งเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
   • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ์ในบัญชีคู่ค้าบริการขนส่งให้ผู้อื่นหรือองค์กรอื่น
   • คุณไม่สามารถใช้บัญชีที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
   • คุณไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด (1) การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) เก็บหรือส่งสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (3) แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นที่มีความละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (4) ทำลาย รบกวน ขัดขวาง หรือก่อความวุ่นวายโดยเจตนา (5) ทำให้การดำเนินการให้บริการอันเป็นปกติด้อยคุณภาพหรือเสียหาย (6) ปลอมตัวว่าเป็นผู้อื่น หรือ (7) คัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลาลามูฟ
   • รหัสผ่านของคุณ หรือหลักฐานการระบุตัวตนของคุณที่ลาลามูฟให้คุณ ควรเก็บไว้เป็นความลับ
   • หากลาลามูฟขอ จะต้องส่งหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนหรือเอกสารอื่น ๆ ให้ทันที
   • จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขณะที่ใช้บริการ
   • คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ “ดีพ-ลิงก์”, “การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์”, “หุ่นยนต์”, “สไปเดอร์” หรืออุปกรณ์ โปรแกรม อัลกอริธึม หรือวิธีการอัตโนมัติใด ๆ รวมทั้งกระบวนการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเข้าถึง ได้มา คัดลอก หรือตรวจดูส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือข้อมูลใด ๆ หรือทำการคัดลอกหรือจำกัดโครงสร้างการค้นหาข้อมูล หรือหน้าตาของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ด้วยวิธีการที่ไม่ได้อนุญาตให้กระทำได้ในแพลตฟอร์ม โดยลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการระงับการดำเนินการดังกล่าว
    • คุณจะไม่ก่อกวนหรือทำให้ความสมบูรณ์หรือความปลอดภัยของระบบด้อยคุณภาพลง หรือถอดรหัสการทำธุรกรรมที่ส่งถึงหรือมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ดำเนินการในแพลตฟอร์มนี้
    • คุณจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงชื่อบัญชีต่าง ๆ จากแพลตฟอร์ม และ
    • คุณจะไม่เกี่ยวข้องกับการคุกคาม การล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติ (ตามเชื้อชาติ เพศ อายุ ความพิการ หรือลักษณะอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครอง) หรือพฤติกรรมอื่นใดที่ลาลามูฟเห็นว่าไม่เหมาะสมในขณะที่ใช้บริการ
  4. การรับรองและรับประกันจากคนขับรถอิสระ
   คุณในฐานะที่เป็นคู่คนขับรถอิสระจะรับรองและรับประกันตามความดังต่อไปนี้ โดยไม่สามารถยกเลิกได้
   • หลังจากได้รับข้อมูลของผู้ใช้และการขนส่งแล้ว คุณจะตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเอง คุณจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยอมรับและให้บริการขนส่งหรือไม่ด้วยด้วยการพิจารณาหรือตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง หลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว
   • คุณเข้าใจและตกลงว่าตนจะต้องปฏิบัติตามกำหนดการการขนส่งที่ตนได้ตกลงกับผู้ใช้บริการ
   • คุณจะต้องทำการขนส่งตามกำหนดการการขนส่งที่ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการ
   • คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการฟ้องร้อง คำพิพากษา หรือความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ การสูญเสีย และความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต การสูญเสียและความเสียหายของทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากหรือถือว่าเกิดจากการขนส่งที่คุณให้บริการ
   • คุณจะต้องรับผิดชอบสิ่งของที่อยู่ในการขนส่ง รวมทั้งการสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง คุณจะต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงสิ่งที่จะขนส่งนั้น และจะระมัดระวังไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิ่งที่ขนส่งนั้นด้วย
   • คุณจะต้องถือใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตในทะเบียน หรือหนังสืออนุมัติ และ/หรือ ใบแสดงสิทธิ์อำนาจใด ๆ เพื่อทำการบริการขนส่งภายในเขตกฎหมายที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับลาลามูฟในระหว่างที่ทำการบริการขนส่งเสมอ เพื่อให้ลาลามูฟปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากลาลามูฟร้องขอ คุณต้องให้สำเนาใบอนุญาต ทะเบียน หนังสืออนุมัติ และ/หรือ ใบแสดงสิทธิ์อำนาจในรูปแบบที่บริษัทขอเป็นครั้งคราวไป
   • นอกเหนือจากแพลตฟอร์ม คุณจะต้องรับผิดชอบต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการการขนส่ง คุณจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือจะต้องมีสิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อให้บริการขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดและตรวจสอบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นสอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงต่อความเสียหายและสูญหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของตน
   • คุณจะไม่ใช้ยานพาหนะอื่น ที่ไม่ใช่ยานพาหนะที่คุณได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้บริการขนส่งแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งยานพาหนะดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานยานพาหนะที่บังคับใช้ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวไป และมีเอกสารรับรองการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนตามกฎหมายในเขตของคุณ คุณจะต้องใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องเก็บบันทึกทะเบียนยานพาหนะและการตรวจสภาพ และจะต้องให้สำเนาเอกสารฉบับล่าสุดเมื่อลาลามูฟร้องขอ
   • คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันเสมอ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดการประกันยานยนต์ของบริษัทอื่นที่กฎหมายกำหนดสำหรับยานยนต์ที่ใช้เพื่อการบริการขนส่ง (หากมี)) ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ และรักษาการคุ้มครองตามกรมธรรม์เสมอด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ เช่นเดียวกับผู้ที่จะให้บริการขนส่งรายอื่นพึงจะกระทำ รวมถึงการประกันตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ลาลามูฟกำหนดให้คุณต้องทำ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด กรมธรรม์ประกันยานยนต์ของบริษัทอื่น ที่ให้ความคุ้มครองในการใช้ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ หรือกรมธรรม์การประกันทั่วไป ในระดับที่ผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดดังต่อไปนี้
    • เกณฑ์ขั้นต่ำที่บังคับใช้กับการใช้ยานยนต์เพื่อบริการขนส่งในถนนสาธารณะ ในเขตกฎหมายที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อให้บริการขนส่ง
    • ข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ระบุในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้
    • มาตรฐานขั้นต่ำอื่น ๆ ที่ลาลามูฟกำหนด (ซึ่งลาลามูฟจะแจ้งเป็นครั้งคราวไป)

   เพื่อให้ลาลามูฟตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบเหล่านี้ คุณจะต้องให้สำเนากรมธรรม์ประกันที่เกี่ยวข้อง ใบรับรองการประกันภัย และหนังสือที่รับรองว่ากรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง และ/หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันว่ายังได้รับการคุ้มครองจากประกันเมื่อลาลามูฟร้องขอ หากเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ถือกรมธรรม์ประกันตามที่กำหนดอีกต่อไป คุณจะต้องแจ้งให้ลาลามูฟทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ และหยุดให้บริการขนส่งโดยทันที

   • คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า และจะรับผิดชอบหากเกิดการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว คุณจะไม่รับคำขอรับบริการใด ๆ หากลักษณะของการบริการขนส่งคือการให้บริการโดยสารเพียงอย่างเดียว
   • ในระหว่างการปฏิบัติงาน คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ (“คำแนะนำการบริการขนส่งของลาลามูฟ”)
   • คำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนในระบบ
    คุณมีหน้าที่ด้วยตนเองในการทำความเข้าใจกับคำแนะนำการบริการขนส่งของลาลามูฟ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวไปด้วยตนเอง ยกเว้นจะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นในคำแนะนำการบริการขนส่งของลาลามูฟ และคำแนะนำในการใช้งานนี้ การกระทำการใด ๆ ที่ขัดกับคำแนะนำการบริการขนส่งของลาลามูฟนี้จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ลาลามูฟมีสิทธิล็อกหรือระงับบัญชีคนขับรถอิสระของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้
    • ลาลามูฟมีสิทธิในการระงับการดำเนินธุรกรรมซึ่งเชื่อว่าธุรกรรมนั้นอาจเป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ของคุณ และ/หรือผู้ใช้บริการ
    • คุณรับทราบว่าระหว่างการปฏิบัติงาน ตนอาจได้รับทราบข้อมูลของผู้อื่น และ/หรือ ผู้ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นข้อมูลลับ รวมถึง ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ความลับทางการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและ/หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่ได้รับการป้องกันความปลอดภัย (“ข้อมูลลับ”) โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัด ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ธุรกิจของผู้ใช้บริการ และสิ่งของที่จะให้บริการขนส่ง ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่ติดต่อผู้ใช้บริการ ที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต บัญชีการเงิน ข้อมูลสถิติประชากร ที่อยู่สถานประกอบการ ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส่วน ผู้มีส่วนร่วม ลูกค้าของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้รับสินค้าที่มีลักษณะเดียวกัน คุณตกลงว่าจะรักษาความลับของข้อมูลเหล่านั้นและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ยกเว้นหากจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อทำให้บริการขนส่งเสร็จสิ้น หรือตามที่กฎหมายกำหนด การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานอย่างร้ายแรง ลาลามูฟขอสงวนสิทธิที่จะล็อกหรือระงับบัญชีคนขับรถอิสระของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้

   หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวถึงข้างต้น ลาลามูฟจะมีสิทธิ์ล็อกหรือระงับบัญชีคนขับรถอิสระของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวร คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญหายของสิ่งที่ขนส่ง นอกจากนี้ คู่ค้าบริการขนส่งจะต้องชดเชยความเสียหายที่ลาลามูฟ บริษัทในเครือ พันธมิตร และ/หรือบุคคลอื่นได้รับ อันเนื่องมาจากความไม่สามารถในการปฏิบัติงานของคู่ค้าบริการขนส่ง ตามข้อกำหนดว่าด้วยการรับรองและการรับประกันข้างต้น

  5. การชำระเงิน
   คุณทราบแล้วว่า ผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ใช่ลาลามูฟ จะต้องชำระเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนั้น กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการและคุณได้ตรวจสอบแล้วว่าการขนส่งนั้นเสร็จสมบูรณ์ จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการ ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ณ เวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสม โดยคุณรับทราบและตกลงว่าการชำระเงินใด ๆ ก็ตามที่ลาลามูฟได้รับ เป็นการชำระเงินเพื่อการบริการด้านข้อมูลที่ให้ผ่านแพลตฟอร์ม
   ลาลามูฟสงวนสิทธิในการระงับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ที่น่าเชื่อว่าอาจเป็นธุรกรรมที่ฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ที่กระทำโดยคุณ และ/หรือผู้ใช้บริการ ในกรณีดังกล่าว คุณจะไม่เรียกร้องให้ลาลามูฟรับผิดจากการปฏิเสธการให้บริการ การดำเนินการล่าช้า การระงับ การยึด หรือการยกเลิกการชำระเงินใด ๆ ต่อคุณ
   ลาลามูฟจะจัดการการรับเงินและการชำระเงินของคุณผ่านระบบกระเป๋าเงิน คุณสามารถถอนยอดเงินคงเหลือในระบบกระเป๋าเงินของคุณไปยังบัญชีธนาคารที่คุณแจ้งไว้ได้ ลาลามูฟสงวนสิทธิในการหักเงินจากยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินของคุณตามข้อกำหนดการใช้งานและคำแนะนำการบริการขนส่งของลาลามูฟตามที่คุณได้อนุญาต หรือตามที่ได้แจ้งให้คุณทราบผ่านแพลตฟอร์มของเรา
   เงินฝากสำหรับบริหารจัดการระบบจะเป็นสิ่งยืนยันสิทธิของคุณ โปรดดูที่นโยบายเงินฝากสำหรับบริหารจัดการระบบของเราที่นี่ คุณยอมรับว่าได้อ่านและรับทราบนโยบายนี้ด้วยตนเองทั้งหมดแล้ว ก่อนที่จะชำระเงินฝากสำหรับบริหารจัดการระบบดังกล่าว
   ในฐานะที่เป็นคนขับรถอิสระ คุณจะมีสิทธิรับค่าบริการประเภทต่าง ๆ รวมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริการที่ผู้ใช้บริการของเราได้ขอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   ค่าบริการขนส่ง
   • ค่าบริการขนส่งพื้นฐาน – เป็นค่าบริการขนส่งตามระยะทางที่ส่งของ
   • เงินช่วยเหลือค่าบริการตามคำสั่ง – เป็นเงินช่วยเหลือที่ชำระโดยลาลามูฟ และถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าบริการตามคำสั่ง เงินช่วยเหลือนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะช่วงที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก
   • คูปองลาลา – เป็นเงินสนับสนุนการขายที่ใช้ได้กับคำสั่งบางคำสั่ง การสนับสนุนการขายนี้จะให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งลาลามูฟจะเป็นผู้ออกเงินในส่วนนี้

   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
   • ค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ผู้ใช้บริการต้องชำระก่อนการขนส่งสินค้า เพื่อให้การบริการเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว
   • ค่าธรรมเนียมการรอ – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งบางคำสั่ง ซึ่งคู่ค้าบริการขนส่งได้รับคำขอจากผู้ใช้บริการให้รอรับหรือรอส่งสินค้า
   • ค่าบริการในชั่วโมงเร่งด่วน – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจากคำสั่งซื้อบางคำสั่ง เพื่อการขนส่งสินค้าในช่วงที่มีคำสั่งซื้อจำนวนสูงมาก ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการระบุชั่วโมงที่มีคำสั่งซื้อสูงมากตามความจำเป็นในการให้บริการและตามดุลยพินิจของลาลามูฟ
   • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ – เป็นค่าธรรมเนียมในกรณีที่ค่าบริการต่ำกว่าเกณฑ์ค่าบริการขนส่งต่ำสุด ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าขนส่งต่ำสุดเป็นครั้งคราวไป
   • ค่าทางด่วน – เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งที่ต้องผ่านอุโมงค์หรือทางด่วนที่คุณต้องชำระเพื่อส่งสินค้า สามารถเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยจะต้องเห็นชอบร่วมกันระหว่างคุณและผู้ใช้บริการ
   • ค่าบริการเสริม – เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการบริการเพิ่มเติมที่ผู้ใช้บริการขอ ค่าธรรมเนียมนี้รวมถึงการขนส่งสิ่งของต่าง ๆ การขนย้ายสิ่งของ และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการบริการซื้อสิ่งของ ฯลฯ

   โครงการของลาลามูฟ
   • ค่าสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะ – เป็นจำนวนเงินที่ลาลามูฟจะมอบให้ หากคุณตกลงติดสติ๊กเกอร์แบรนด์ของลาลามูฟที่ยานพาหนะของคุณ โดยลาลามูฟจะเป็นผู้กำหนดขนาด แบบ และตำแหน่งที่จะติดบนยานพาหนะ คุณตกลงว่าจะช่วยตรวจสอบ ดูแล รักษาการติดของสติ๊กเกอร์ของลาลามูฟ เมื่อได้รับการร้องขอ หากไม่ทำตามเงินค่าติดสติ๊กเกอร์อาจถูกเรียกเก็บคืน
  6.  
  7. การสื่อสาร
   เมื่อสร้างบัญชีคนขับรถอิสระ ถือว่าคุณได้ตกลงและยอมรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากลาลามูฟ ซึ่งรวมถึงอีเมล ข้อความ การโทรศัพท์ การแจ้งเตือนแบบพุช ไปยังอุปกรณ์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้กับลาลามูฟ คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณอาจได้รับการแจ้งจากระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติ และ/หรือ ข้อความที่ทำการบันทึกไว้ล่วงหน้าที่จะส่งโดยลาลามูฟหรือผู้แทนของลาลามูฟ บริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้รับจ้างภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดการแจ้งเกี่ยวกับคำสั่งขอรับบริการตามการลงทะเบียนของคุณ โดยคุณอาจเลือกไม่รับการแจ้งในการตั้งค่าได้ แต่ในกรณีการเลือกไม่รับการแจ้งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการอื่น ๆ ของคุณในการใช้งานตามระบบแพลตฟอร์ม
  8.  
  9. การส่งเสริมการขาย
   เพื่อประโยชน์ของทั้งลาลามูฟและคนขับรถอิสระ ซึ่งก็รวมถึงคุณ ในบางครั้ง ลาลามูฟอาจนำเสนอแผนสนับสนุนการขายแทนคุณให้แก่ลูกค้าบางรายหรือทุกรายที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการชำระเงินให้คุณน้อยกว่าปกติ หากผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ใช้แผนการสนับสนุนการขายได้ คุณตกลงที่จะให้บริการขนส่งแก่ผู้ใช้บริการในอัตราค่าบริการทีต่ำกว่าเดิม ในกรณีนี้ ลาลามูฟจะลดค่าธรรมเนียมที่ตนจะเรียกเก็บตามจำนวนเงินที่ลดเพื่อการส่งเสริมการขายนั้นหากทำได้
  10.  
  11. การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
   เมื่อใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม คุณอาจติดต่อ ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการจาก หรือเข้าร่วมแผนส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการ ผู้โฆษณา หรือผู้สนับสนุนรายอื่น ๆ ที่นำเสนอสินค้า และ/หรือบริการผ่านแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด จะถือว่าข้อกำหนด เงื่อนไข การรับรองหรือรับประกันที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้น จะเป็นเงื่อนไขระหว่างคุณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ลาลามูฟและผู้ให้อนุญาตจะไม่มีความรับผิด หน้าที่ หรือความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม หรือการส่งเสริมการขายระหว่างคุณและบุคคลอื่น ลาลามูฟไม่มีความรับผิดชอบและความรับผิดอันมาจากสัญญาใดที่ทำระหว่างคุณและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ
  12.  
  13. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
   ลาลามูฟ (และผู้ให้อนุญาต หากมี) มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิ์อื่น ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มหรือบริการต่าง ๆ ข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่ถือว่าเป็นการขาย และไม่ได้ให้สิทธิ์การครอบครองแพลตฟอร์มหรือบริการ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลาลามูฟ ชื่อบริษัท โลโก้ หรือชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีในแพลตฟอร์มหรือการบริการต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายทางการค้า และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของลาลามูฟหรือของบุคคลอื่น และไม่ให้สิทธิ์หรือการอนุญาตใด ๆ เพื่อใช้ทรัพย์สินเหล่านั้น คุณตกลงว่าคุณจะไม่ลบ เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังเครื่องหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการ หรือคำชี้แจงการครองกรรมสิทธิ์ที่เป็นส่วนหนึ่งหรืออยู่ในแพลตฟอร์มและบริการต่าง ๆ

   เมื่อคุณให้เนื้อหา ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ (“ข้อมูลของคนขับรถอิสระ”) แก่ลาลามูฟ หมายความว่าคุณตกลงให้สิทธิลาลามูฟ ซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก เป็นสิทธิ์ถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้ เป็นสิทธิ์ที่สามารถโอนได้และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ในการให้ใบอนุญาตช่วง ใช้ประโยชน์ คัดลอก เปลี่ยนแปลง สร้างงานที่มาจากข้อมูลดังกล่าว รวมทั้ง เผยแพร่และแสดงให้สาธารณชนทราบ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคู่ค้าบริการขนส่งไม่ว่าด้วยลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าด้วยรูปแบบใด และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดก็ตาม ที่มีในปัจจุบันหรือจะมีในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอรับการยินยอมใด ๆ เพิ่มเติมจากคุณ และไม่ต้องชำระเงินให้คุณหรือบุคคลหรือองค์กรอื่น

   คุณทราบว่าลาลามูฟทำหน้าที่เป็นเพียงช่องทางรับข้อมูลเพื่อกระจายข้อมูลของคู่ค้าบริการขนส่ง และไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ลาลามูฟจะไม่คอยตรวจสอบข้อมูลของคนขับรถอิสระที่คุณได้ให้ไว้ และลาลามูฟไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องทำเช่นนั้น โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า คุณทราบและตกลงว่าหมายเหตุ ความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อมูลอื่น ๆ ที่แจ้งหรือรวมไว้ในข้อมูลของคู่ค้าบริการขนส่งไม่ได้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลาลามูฟ

   การใช้ประโยชน์จากข้อมูลคนขับรถอิสระของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลคนขับรถอิสระที่คุณได้โพสต์หรือส่งมาให้เป็นข้อมูลที่มาจากคุณโดยตรง และไม่ได้คัดลอกมาจากบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ส่วนบุคคล และไม่มีข้อความใดที่ดูหมิ่นหรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ในการให้อนุญาตตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคนี้

   คุณตกลงชำระค่าชดเชยและป้องกันมิให้ลาลามูฟ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้ใบอนุญาต ต้องถูกปรับเพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การสูญหาย และความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลาลามูฟ หรือบริษัทในเครือ ที่มีเหตุมาจากข้อมูลของคนขับรถร่วมอิสระ ที่คุณได้ส่งมา หรือการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแพลตฟอร์มของคุณ

   ลาลามูฟสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของลาลามูฟในการปิดกั้นหรือลบ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ข้อมูลของคนขับรถอิสระ ที่คุณได้โพสต์หรือส่งมา หากลาลามูฟเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งาน (รวมถึงสิ่งใดก็ตามที่ละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิส่วนบุคคล) หรือเป็นข้อมูลที่ทางเราไม่สามารถยอมรับได้

   ลาลามูฟเคารพสิทธิในการแสดงแนวคิดของคุณ โปรดอย่าส่งข้อมูล แนวคิด หรือความเห็นที่เป็นความลับไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามให้ลาลามูฟหรือบริษัทในเครือ หากมีข้อมูล แนวคิด หรือคำแนะนำที่คุณส่ง ไม่ว่าคุณจะระบุไว้อย่างไรเมื่อส่งข้อมูล คุณรับทราบว่าการส่งข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ และจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้เมื่อคุณได้ส่งข้อมูล (1) ข้อมูลที่ส่งจะเป็นทรัพย์สินของลาลามูฟโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทไม่ต้องชำระเงินใด ๆ ให้คุณ (2) ลาลามูฟไม่มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลที่คุณส่งมา (3) ลาลามูฟอาจใช้หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่คุณส่งมาไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด หรือวิธีการใดก็ตาม โดยไม่ต้องชำระค่าชดเชยใด ๆ และ (4) ลาลามูฟไม่มีหน้าที่เก็บข้อมูลที่คุณส่งมาไว้เป็นความลับ

   คุณอาจใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มที่ลาลามูฟให้ดาวน์โหลด โดยมีเงื่อนไขว่าคุณ
   • จะต้องไม่ลบเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือแจ้งกรรมสิทธิ์ในสำเนาของเอกสารต่าง ๆ และจะไม่แก้ไขข้อมูลนั้น
   • ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ และจะไม่คัดลอกหรือโพสต์ข้อมูลนั้นในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ และ
   • ไม่ทำการรับรองหรือรับประกันใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลนั้น
  14.  
  15. การชดใช้ค่าเสียหาย
   คุณทราบแล้วว่าตนมีความรับผิดชอบต่อการขนส่งและสินค้าในขณะที่ทำการขนส่ง และลาลามูฟไม่ได้ควบคุมหรือมีความรับผิดชอบต่อการขนส่งและสินค้าใด ๆ โดยลาลามูฟมีอำนาจควบคุมหรือความรับผิดชอบในการดำเนินการในแพลตฟอร์มเท่านั้น คุณตกลงว่าลาลามูฟจะไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อการกระทำใด ๆ ซึ่งรวมถึง การกระทำผิด การสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนขับรถอิสระ แต่หากกรณีการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานหรือการประมาทละเลยร้ายแรงโดยเจตนา

   คุณตกลงว่าจะปกป้อง ชำระค่าชดเชย และไม่ให้ลาลามูฟ รวมถึง ผู้รับโอนสิทธิ์ ผู้รับมอบสิทธิ์ บริษัทในเครือ พนักงาน เจ้าของ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนทั้งในอดีตและปัจจุบัน (“ผู้รับการชดเชยฝ่ายลาลามูฟ”) ได้รับความสูญเสียใด ๆ จากการฟ้องร้องหรือเหตุอันนำไปสู่การฟ้องร้อง และการดำเนินการใด ๆ รวมทั้งการดำเนินคดี (ทางกฎหมายหรือความชอบธรรม) การเรียกร้อง ความเสียหาย การเรียกร้องให้ชำระเงิน หนี้สิน ค่าปรับ คำพิพากษา การยุติคดี ความรับผิด ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวมถึงค่าทนายความ ค่าปรับ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ชอบด้วยเหตุผล) ที่เกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องของบุคคลอื่นต่อผู้รับค่าชดเชยฝ่ายลาลามูฟ อันเป็นเหตุจากการกระทำของคนขับรถร่วมอิสระ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งได้แก่ (1) การฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ (2) การให้บริการและ/หรือการขนส่งสินค้าตามแพลตฟอร์ม (3) การฝ่าฝืนหรือการถูกตัดสินว่าฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด คนขับรถอิสระ รายอื่น ๆ ผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ขับ พนักงาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับมอบสิทธิ์อื่น ๆ และผู้เดินเท้าทั่วไป (4) การเปิดเผย “ข้อมูลความลับ” (5) การครองกรรมสิทธิ์ การใช้หรือการขับขี่ยานพาหนะเพื่อส่งสินค้า (6) การไม่มีประกัน ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตที่เหมาะสม (7) ความเสียหายหรือการสูญหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติงานและ/หรือการดำเนินงานของคู่ค้าบริการขนส่ง และ/หรือการปฏิบัติงานของคู่ค้าบริการขนส่งกับผู้อื่น และ/หรือผู้ใช้บริการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของที่ขนส่ง (8) การกระทำผิด การฝ่าฝืนนโยบาย การฝ่าฝืนกฎหมายหรือ หรือการกระทำผิดใด ๆ และ (9) การไม่สามารถหรือได้รับการพิจารณาว่าไม่สามารถชำระค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การสมทบกองทุนประกัน หรือการชำระเบี้ยประกัน ทั้งนี้ ในการแก้ต่างของคนขับรถอิสระ ลาลามูฟมีสิทธิใช้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของตนเองได้โดยชอบ

   คุณตกลงว่าจะทำการส่งสินค้าตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และจะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และไม่ให้ลาลามูฟได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนของคุณ หรือการถูกตัดสินว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมายใด ลาลามูฟสงวนสิทธิในการล็อก ระงับ หรือยุติสิทธิการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ลาลามูฟเห็นว่าไม่เหมาะสม หากสถานะการเป็นผู้รับจ้างอิสระของคนขับรถอิสระ ได้รับการตรวจสอบว่ายังถูกต้องหรือไม่ หรือศาล หน่วยงาน หรืออนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าไม่สามารถเป็นผู้รับจ้างอิสระได้ คู่ค้าบริการขนส่งตกลงว่าจะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย และไม่ให้ลาลามูฟต้องชำระค่าเสียหาย ได้รับโทษ ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้รับความเสียหายอื่นใด หรือต้องชำระค่าทนายความที่เป็นผลมาจากการพิจารณานั้น ทั้งนี้ ในการแก้ต่างของคนขับรถร่วมอิสระ ลาลามูฟมีสิทธิใช้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของลาลามูฟได้

   คุณรับทราบและตกลงว่าตนจะไม่และไม่สามารถทำให้ลาลามูฟต้องรับผิดต่อเรื่องใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของลาลามูฟ ซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัย ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม การบำรุงรักษาระบบ การที่โทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นไม่สามารถรับข้อมูลได้ การที่ผู้ให้บริการรายอื่นไม่สามารถให้บริการ การยกเลิกการบริการโดยบุคคลอื่น โรคระบาดใหญ่ โรคระบาดโควิด 19 การนัดหยุดงาน การประท้วงของแรงงาน ความวุ่นวายกลางเมือง สงคราม ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟไหม้ การก่อวินาศกรรม อุบัติเหตุ การสูญหายหรือการทำลายทรัพย์สิน การแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับหรือคำสั่ง หรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นๆ หรือเหตุอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของลาลามูฟ
  16.  
  17. การปฏิเสธความรับผิด
   การให้บริการจะเป็นแบบ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” ลาลามูฟไม่รับรอง รับประกันในเรื่องความน่าเชื่อถือ การบริการที่ทันเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือการพร้อมให้บริการ หรือบริการใด ๆ ที่ขอผ่านการใช้บริการของเรา หรือรับรองว่าบริการต่าง ๆ จะไม่ขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด

   ลาลามูฟไม่รับประกันคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย และความสามารถของผู้ให้บริการรายอื่น โดยคุณรับรองว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการของคุณ และบริการหรือสินค้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมด ตามขอบเขตเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

   ลาลามูฟจะไม่ควบคุม จัดการ หรือบังคับบัญชาผู้ให้บริการรายอื่น เนื่องจากผู้ให้บริการรายอื่นไม่ใช่ตัวแทน หรือผู้ทำหน้าที่เสมือนตัวแทน หรือพนักงานของลาลามูฟ

   ลาลามูฟจะไม่ควบคุม รับรอง หรือรับผิดชอบต่อข้อมูลของคนขับรถอิสระ หรือข้อมูลของผู้อื่นที่ปรากฎหรือมีลิงก์เชื่อมต่อในบริการต่าง ๆ โดยลาลามูฟไม่สามารถและจะไม่รับรองและรับประกันว่าบริการต่าง ๆ หรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย
  18.  
  19. การยุติการให้บริการ
   คุณอาจหยุดการให้บริการในเวลาใดก็ได้ การยุติหรือการลบบัญชีคนขับรถอิสระ โดยคุณจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในนโยบายการออกจากการเป็นคนขับรถอิสระ ซึ่งคุณจะต้องทำความเข้าใจกับนโยบายการออกจากการเป็นคู่ค้าบริการขนส่งก่อนที่จะขอยุติหรือลบบัญชีของตน

   ลาลามูฟอาจหยุดให้บริการในเวลาใดก็ได้เช่นกัน หรือจำกัดการใช้บริการต่าง ๆ ต่อคนขับรถอิสระ รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะหรือทั้งหมด การยุติการให้บริการนี้ไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิต่าง ๆ หรือสิทธิการรับเงินชดเชยอื่น ๆ ของลาลามูฟ ข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะยังมีผลบังคับใช้หลังจากยุติการให้บริการ ไม่มีความใดในข้อกำหนดนี้ที่ให้สิทธิ์แก่ลาลามูฟในการจำกัดไม่ให้คุณติดต่อผู้ใช้บริการด้วยตนเอง และทำการขนส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการ ลาลามูฟมีสิทธิเพียงยุติการใช้งานแพลตฟอร์มของคนขับรถอิสระเท่านั้น
  20.  
  21. การแยกกันของข้อสัญญา
   ข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือไม่มีผลบังคับใช้ในเขตกฎหมายใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีผลเฉพาะข้อความและขอบเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในเขตกฎหมายนั้น และการไม่อนุญาตหรือการไม่มีผลบังคับใช้ในเขตกฎหมายใดไม่ได้ทำให้ข้อกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องในเขตกฎหมายอื่น ๆ
  22.  
  23. การไม่สละสิทธิ์
   การที่ลาลามูฟหรือคนขับรถอิสระ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้อย่างเคร่งครัด หรือดำเนินการตามทางเลือกอื่น ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ หรือยกเลิกสิทธิ์ที่มีอยู่เดิม และข้อกำหนดหรือทางเลือกนั้นจะมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
  24.  
  25. กฎหมายควบคุมสัญญา
   เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จัดทำและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมทั้งการฝ่าฝืนข้อกำหนด การยุติหรือการพิจารณาว่าข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นโมฆะ ให้ยื่นเรื่องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสิน
  26.  
  27. การโอนสิทธิ
   คุณจะไม่โอนหรือมอบสิทธิ์และการอนุญาตต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับ แต่ลาลามูฟสามารถโอนสิทธิ์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งนี้ การโอนหรือมอบสิทธิ์ใด ๆ ของคุณจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะมีผลผูกพันและมีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อแต่ละฝ่าย รวมทั้งการโอนสิทธิหรือผู้รับมอบโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต
  28.  
  29. หัวข้อ
   หัวข้อต่าง ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้มีเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้มีผลจำกัด ขยาย เปลี่ยนแปลง หรือมีผลกระทบใด ๆ ต่อข้อกำหนดหรือความใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้
  30.  
  31. เอกสารฉบับภาษาต่าง ๆ
   หากเกิดความขัดแย้งของเนื้อหาระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นใด ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
แนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟ

แนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ไดรเวอร์ ร้านค้าและธุรกิจต่างๆ ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้แอปลาลามูฟ API และล ลาลามูฟ พลัส (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "แพลตฟอร์มลาลามูฟ") รวมถึงเพื่อให้ท่านรู้สึกปลอดภัย และได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม พร้อมไปกับการกำกับดูแลคุณภาพของการบริการ

แนวทางปฏิบัติของเราจะใช้บังคับกับทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการ ไดรเวอร์ ร้านค้า และธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังใช้บังคับกับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลใดก็ตามกับพนักงานของลาลามูฟ ผ่านทางระบบออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์

นอกจากนี้ในบางกรณี แนวทางปฏิบัติของเราอาจถูกนำไปใช้กับการดำเนินการนอกแพลตฟอร์มลาลามูฟ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของแพลตฟอร์มลาลามูฟ

ขอความร่วมมือท่านสนับสนุนและส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกคนที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ

แนวทางปฏิบัติด้านล่างนี้จะอธิบายการมีส่วนร่วมในเชิงบวกของชุมชนบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ ตลอดจนพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้ประสบการณ์ของท่านบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ลาลามูฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ (รวมถึงนโยบายของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติ)ได้ทุกเมื่อ แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอจะกำหนดเกณฑ์ของพฤติกรรมที่เราคาดหวังจากทุกคนในชุมชนลาลามูฟ จึงขอให้ท่านอ่านแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ เพื่อทบทวนและติดตามเนื้อหาที่ปรับปรุงเป็นระยะ

การทำความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติของเราถือเป็นเรื่องสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานใดๆ ของเราอาจถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม ลาลามูฟ และ/หรือมีผลสืบเนื่องอื่นด้วย

 

แนวทางปฏิบัติสำหรับทุกท่านที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ

ทุกท่านที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนลาลามูฟ

1.การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ

วัตถุประสงค์หลักสำหรับแนวทางปฏิบัติและนโยบาย คือ การส่งเสริมการสื่อสารและการบริการให้เป็นไปในเชิงบวก

2.ความปลอดภัย

ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้ท่านได้ใช้งานแพลตฟอร์มลาลามูฟอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และไดรเวอร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

3.การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราคาดหวังให้ทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4.ข้อเสนอแนะ

เรายินดีรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของท่าน และขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพเพื่อทีมงานของเราจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราดำเนินการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประสบการณ์ในการใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟของท่าน

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ

ทุกคนในชุมชนลาลามูฟควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติ สุภาพ อ่อนน้อม เนื่องจากความประพฤติในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟของท่านจะส่งผลต่อผู้อื่น ซึ่งนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ท่านควรปฏิบัติตนและสื่อสารอย่างเหมาะสมต่อผู้อื่น

การจัดส่งล่าช้าถือเป็นปัญหาสำหรับทั้งผู้รับและผู้ส่ง ดังนั้นท่านควรรับหรือส่งพัสดุตรงเวลา เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา ท่านต้องขับขี่อย่างระมัดระวังอยู่เสมอโดยไม่ขับขี่เกินความเร็วที่กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ห้ามท่านติดต่อผู้รับของหรือผู้ส่งของหลังจากกาขนส่งด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆ โดยเด็ดขาด กรณีที่มีความขัดแย้ง ท่านต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือคุกคามผู้อื่น

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.1 การบังคับขู่เข็ญ การทำร้ายร่างกาย หรือการคุกคามและการประพฤติมิชอบ

ห้ามท่านกระทำความผิดทางเพศทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด ท่านจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดทางเพศและการประพฤติผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศไม่ว่าจะเป็นเมื่อใด

ห้ามแตะหรือสัมผัสตัวบุคคลที่ท่านพบขณะใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ต้องการความช่วยเหลือในการจัดส่งพัสดุ และห้ามมิให้ใช้กำลังทุกประเภทโดยเด็ดขาด

เราให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัว การพูดคุยแบบเป็นกันเองสามารถกระทำได้ตราบใดที่อีกฝ่ายรู้สึกสะดวกใจที่จะพูดคุยกับท่าน ไม่สอบถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้อื่นหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาหรือเพศสภาพของบุคคลนั้น

ทั้งนี้ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังอาจรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศและการประพฤติมิชอบด้วย แม้ว่าข้อห้ามเหล่านี้อาจดูเข้มงวดกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ แต่นั่นเป็นเพราะเราต้องการให้ท่านปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ

 • ไม่ถามคำถามส่วนตัวเนื่องจากการถามคำถามส่วนตัว และการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม (เช่น คำถามเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ การเงิน หรือรสนิยมทางเพศ)
 • พึงระลึกไว้เสมอว่าการล่วงละเมิดนั้นแตกต่างกันไปตามมาตรฐานทางสังคมและมาตรฐานส่วนตัว ตัวอย่างเช่น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้อื่น ซึ่งรวมถึงแสดงความคิดเห็นทั้งในแง่ดีและไม่ดี
 • ไม่แสดงความคิดเห็นหรือแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศในที่สาธารณะ เนื่องจากอาจเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัด (เช่น การพูดจาล้อเลียน ดูหมิ่น หรือการส่งภาพหรือข้อความลามก อนาจาร)
 • ไม่แสดงออกในเชิงชู้สาว (เช่น หยอกล้อ การถือวิสาสะ หรือการแสดงความใกล้ชิดจนเกินพอดี)
 • ห้ามแสดงวัตถุที่ไม่เหมาะสม (เช่น วัตถุหรือรูปภาพที่เกี่ยวกับเพศ หรือลามก อนาจาร)
 • เราขอให้ท่านให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด การส่งข้อความหรือการโทรศัพท์หาผู้ใช้บริการนอกจากเรื่องงาน ถือเป็นการรละเมิดสิทธิ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ต้องไม่แสดงเนื้อหาที่ลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศหรือการทำร้ายร่างกาย
 • ไม่แสดงพฤติกรรมรุนแรงและก้าวร้าว เนื่องจากลาลามูฟ ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ เช่น ทะเลาะวิวาท ใช้ถ้อยคำหยาบคายลามกอนาจารหรือเสียดสี ข่มขู่หรือทำร้ายร่างกาย
การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.2 พฤติกรรมข่มขู่และหยาบคาย

ห้ามแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หรือรุนแรง หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่หยาบคายหรือ แสดงท่าทางที่สื่อถึงความรุนแรง ไม่ให้เกียรติ และไม่เหมาะสมในทุกรูปแบบ ห้ามส่งต่อภาพการใช้ความรุนแรงให้ผู้อื่นในชุมชนลาลามูฟโดยเด็ดขาด หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือความเชื่อด้านศาสนาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างความแตกแยกในชุมชนลาลามูฟ ในกรณีที่มีเหตุการณ์รุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้ กรุณาแจ้งบริษัทลาลามูฟทราบเร็วที่สุด เพื่อจะได้แก้ไขสถานการณ์และใช้มาตรการได้อย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.3 การติดต่อหลังจากจบการปฏิบัติงาน

การติดต่อและการสื่อสารใดๆระหว่างผู้ใช้บริการและไดรเวอร์ควรสิ้นสุดลงทันทีที่การขนส่งเสร็จสิ้น ไม่ควรมีการติดต่อหลังจากการขนส่งเสร็จสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ มิฉะนั้นจะถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านอาจมีความผิดทางอาญาได้ ลาลามูฟจะไม่รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดใดๆกับการกระทำของท่าน ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง เช่น สินค้าสูญหายหรือเสียหาย ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อลาลามูฟโดยตรงผ่านทางแอปพลิเคชัน

การติดต่อไปหาผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม เช่น การส่งข้อความ การโทรศัพท์ การติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ การพยายามไปพบ หลังจากการขนส่งเสร็จสิ้นถือได้ว่าเป็นการคุกคาม และเนื่องจากความปลอดภัยของทุกท่านเป็นเรื่องสำคัญ จึงขอให้ท่านอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้อื่นโดยไม่จำเป็น และห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.4 การเลือกปฏิบัติ

เราจะควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการล่วงละเมิดใดๆ ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายดูแลไดรเวอร์ของลาลามูฟ ซึ่งตามขอบเขตอำนาจรัฐบางแห่ง การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากเรื่องต่อไปนี้ถือเป็นการทำผิดกฎหมาย

 • อายุ
 • สีผิว
 • ความพิการ
 • เพศ
 • สถานภาพการสมรส
 • ชาติกำเนิด
 • การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
 • เชื้อชาติ
 • ศาสนาหรือความเชื่อ
 • รสนิยมทางเพศ

การเลือกปฏิบัติสามารถพิจารณาได้ในลักษณะต่อไปนี้:

 • ท่านต้องไม่ปฏิเสธที่จะให้บริการโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เพศ สถานภาพการสมรส อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ หรือลักษณะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งการปฏิเสธที่จะให้บริการในกรณีดังกล่าวถือเป็นการไม่ให้เกียรติและดูหมิ่น การกระทำเช่นนี้อาจมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้อีก เว้นแต่กฎหมายได้กำหนด และ/หรืออนุญาตให้ให้บริการแก่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มเป็นการเฉพาะไว้ จึงจะสามารถกระทำได้ตามแนวทางปฏิบัติของประเทศหรือพื้นที่นั้น
 • บริษัทไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเรื่องดังกล่าวหรือเนื่องจากสถานที่รับส่งสินค้า หากท่านจงใจปฏิเสธหรือยกเลิกงานขนส่ง เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่บางแห่ง หรือหลีกเลี่ยงการให้บริการแก่บุคคลหรือธุรกิจในพื้นที่นั้นท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ลาลามูฟได้อีก
การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.5 การจัดส่งอย่างปลอดภัย

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการบรรจุหีบห่อและป้องกันเอกสาร/พัสดุจากความเสียหายก่อนที่จะส่งมอบให้ไดรเวอร์ทำการจัดส่ง รวมถึงการป้องกันพัสดุของท่านไม่ให้เกิดความเสียหายจากการกระแทกระหว่างการจัดส่งโดยใช้แผ่นกันกระแทกหรือแผ่นโฟม ผู้ใช้บริการควรเรียกใช้บริการประเภทรถ หรือบริการเสริมที่เหมาะสมกับปริมาณหรือขนาดของพัสดุ ไดรเวอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขนาดของพัสดุ และความสามารถในการรองรับของยานพาหนะ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ไม่อนุญาตให้ไดรเวอร์เปิดหรือแกะห่อพัสดุหรือเอกสารใดๆ ในระหว่างการขนส่ง ไดรเวอร์จะต้องรับผิดชอบหากพัสดุหรือเอกสารเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง ทั้งนี้ไดรเวอร์ต้องถ่ายรูปสภาพพัสดุหรือเอกสารก่อนการจัดส่ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
1.6 การสร้างประสบการณ์ที่ดี

ร้านค้าหรือธุรกิจต้องระบุรายละเอียดงานให้ถูกต้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าที่ถูกต้อง

ผู้ใช้บริการและไดรเวอร์ไม่ควรยกเลิกงานบ่อยครั้ง เนื่องจากจะมีผลต่อประสบการณ์การใช้งานบนแพลตฟอร์ม ขอให้ท่านปฏิบัติตามรายละเอียดงานทุกครั้ง หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้แจ้งให้พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า และผู้ใช้บริการ/ไดรเวอร์ทราบ

ความปลอดภัย

เนื่องจากทุกท่านมีผลต่อความปลอดภัยของการใช้งานบนแพลตฟอร์ม เราจึงมีข้อกำหนด และมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้งานบัญชี

ความปลอดภัย
2.1 การใช้บัญชีร่วมกับผู้อื่น

ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีที่ลงทะเบียนในชื่อของท่านเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในบัญชีของท่านถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน ห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชี หรือให้รหัสผ่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟด้วยบัญชีของท่านแก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับ การใช้ข้อมูลและความปลอดภัยของบัญชีท่านเอง แม้ว่าท่านจะไม่ได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวก็ตาม

ไดรเวอร์ต้องดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น

ความปลอดภัย
2.2 บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ท่านต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วจึงจะสามารถเข้าถึงบัญชีลาลามูฟได้ ซึ่งข้อจำกัดเรื่องอายุนี้จะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือนโยบายอื่นๆของเราในอนาคต

ความปลอดภัย
2.3 ข้อมูลยานพาหนะ

ท่านต้องรักษาสภาพยานพาหนะของท่าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบข้อบังคับ และท่านจะต้องใช้ยานพาหนะที่ลงทะเบียนกับลาลามูฟเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มลาลามูฟจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์ และยานพาหนะแก่ผู้ใช้บริการ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงหมายเลขทะเบียนรถ รุ่น รูปโปรไฟล์ และชื่อไดรเวอร์ ซึ่งท่านมีหน้าที่ในการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลและเอกสารของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

การขนส่งจะต้องใช้ยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ท่านต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตอื่นใดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดไว้อยู่ตลอดเวลา และท่านต้องมีประกันภัยที่ยังไม่หมดอายุความคุ้มครองสำหรับยานพาหนะของท่านตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ 2.4 การดูแลรักษายานพาหนะ

ความปลอดภัย
2.4 การดูแลรักษายานพาหนะ

ในการใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ ไดรเวอร์จะต้องดูแลยานพาหนะของตนให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่ง โดยนำยานพาหนะเข้าซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องและตรวจสอบสภาพยานพาหนะเป็นประจำ ได้แก่ การตรวจสอบสภาพหน้าต่างรถ ไฟหน้ารถ และกระจกให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ตรวจดูการรั่วไหลของของเหลว หรือแก๊ส และตรวจสอบที่ปัดน้ำฝนว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ ข้อปฏิบัตินี้จะช่วยให้ท่านขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้น

ความปลอดภัย
2.5 เข็มขัดนิรภัย

เราแนะนำให้ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารอยู่บนรถตลอดเวลา เพราะจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยชีวิตและลดการบาดเจ็บจากรถชน

ความปลอดภัย
2.6 สวมใส่หมวกกันน็อคระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์

เพื่อความปลอดภัยของท่านขอให้ท่านสวมใส่หมวกกันน็อคที่มีขนาดพอดี หมวกกันน็อคจะช่วยป้องกันและทำให้ท่านปลอดภัยขณะขับขี่ นอกจากนี้หมวกกันน็อคยังช่วยป้องกันทั้งกะโหลกหรือศีรษะให้ท่านในกรณีที่มีอุบัติเหตุ

ความปลอดภัย
2.7 การใช้กล้องติดรถยนต์ที่บันทึกภาพและ/หรือเสียง

เราขอแนะนำให้ท่านติดตั้งและใช้งานกล้องติดยานพาหนะที่สามารถใช้บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการขับขี่ และสามารถใช้เป็นหลักฐานให้แก่ลาลามูฟ บริษัทประกันภัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

 • ในบางสถานการณ์และในบางพื้นที่ กฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่นกำหนดให้ไดรเวอร์ต้องให้ความยินยอมในการบันทึกการขับขี่ ขอให้ท่านตรวจสอบกฎหมายในประเทศของท่านเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบและสิทธิทางกฎหมายของท่าน
 • ไดรเวอร์สามารถส่งไฟล์บันทึกให้ลาลามูฟตามแต่ดุลยพินิจของตนเอง ลาลามูฟจะตรวจสอบไฟล์บันทึกและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา
 • การแชร์หรือสตรีมข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้จากการประสานงานระหว่างเรา ผู้ใช้บริการ หรือไดรเวอร์ การบันทึกเสียงและ/หรือการบันทึกภาพในยานพาหนะระหว่างการเดินทาง (เช่น ภาพหรือเสียงของท่านหรือทั้งภาพและเสียง และชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) บนสื่อสังคมออนไลน์ ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในที่สาธารณะถือเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติของเรา และอาจต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมจากคณะทำงานด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัย
2.8 มีสภาพร่างกายที่พร้อมในการปฏิบัติงานหรืออยู่ระหว่างการขับขี่

การขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ง่วงนอนหรือมึนเมาเป็นอันตรายต่อทั้งกับตัวท่านและผู้ขับขี่รายอื่นที่อยู่บนท้องถนน จีงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องรักษาความปลอดภัยให้ทั้งตัวเองและบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่อย่างระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการทำงานติดกันเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงยาที่อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอน หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและระเบียบข้อบังคับในการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้ท่านสามารถรับมือกับสถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หรือลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้

ความปลอดภัย
2.9 การใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น

ท่านจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย เพราะอุบัติเหตุสามารถลดลงหรือหลีกเลี่ยงได้หากท่านเข้าใจถึงการขับขี่เชิงป้องกัน

การขับขี่เชิงป้องกันจะประกอบด้วย:

 • มีสติในการควบคุมการขับขี่
 • มองถนนหรือเส้นทางตลอดเวลา และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด
 • มีสมาธิในการขับขี่
 • เตรียมพร้อมสำหรับการกระทำของผู้ขับขี่รายอื่นหรือคนเดินถนน
 • ปฏิบัติต่อผู้ขับขี่รายอื่นอย่างมีมารยาท
 • รักษาระยะห่างระหว่างรถของท่านกับรถข้างหน้าให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัย
 • ขับขี่อย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงสภาพอากาศและ/หรือสภาพท้องถนน
 • ปรับความเร็วก่อนเข้าโค้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางโค้ง
ความปลอดภัย
2.10 เหตุฉุกเฉิน

ลาลามูฟอาจใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาเหตุและรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งรวมถึงเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การนัดหยุดงาน และเหตุวิกฤตสาธารณะ

ตัวอย่างเช่น หากลาลามูฟได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐว่า ผู้ใดก็ตามที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชนในวงกว้าง เราอาจจำเป็นต้องระงับการเข้าถึงบัญชีของบุคคลนั้นชั่วคราวจนกว่าจะปลอดภัย จึงจะอนุญาตให้บุคคลนั้นกลับมาใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟได้อีก และเราอาจระงับการเข้าถึงบัญชีของบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดในเมืองหรือภูมิภาคใดที่ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ หรือกำหนดข้อกำหนดอื่นเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลแนะนำในช่วงเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือวิกฤตสาธารณะอื่น หรือเมื่อการใช้งานของแพลตฟอร์มลาลามูฟอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อชุมชน

ความปลอดภัย
2.11 จัดให้มีพื้นที่การรับหรือส่งของที่ปลอดภัย

ผู้ใช้บริการลาลามูฟควรต้องปฏิบัติกับไดรเวอร์อย่างเหมาะสมในการจัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการรับหรือส่งสินค้า เช่น หลีกเลี่ยงการรับหรือส่งสินค้าในสถานที่ที่มีเหตุการณ์รุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของไดรเวอร์

ความปลอดภัย
2.12 สิ่งของต้องห้าม

เฉพาะผู้ใช้บริการที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นจึงจะสามารถเรียกใช้บริการขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ขนส่งยาเสพติด อาวุธ และสิ่งของอื่นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์นั้งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นผู้ใช้บริการ ไดรเวอร์ ร้านค้าและธุรกิจต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ จึงไม่อนุญาตให้สั่ง ขาย หรือขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จำหน่ายทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มลาลามูฟ

ขอให้ท่านแจ้งลาลามูฟ และเจ้าหน้าที่ หากท่านมีเหตุอันควรสงสัยว่าของที่ท่านจะจัดส่งเป็นสินค้าที่ลาลามูฟไม่สามารถให้บริการได้ หรือสงสัยว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายและ/หรือเป็นอันตราย

ปฏิบัติตามกฎหมาย

ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายของลาลามูฟ โดยห้ามมิให้ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟ เพื่อก่ออาชญากรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติด การฟอกเงิน การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่น

หลีกเลี่ยงการทำผิดกฎจราจรหรือการขับรถโดยประมาทซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของท่าน ผู้ใช้ถนนรายอื่น และคนเดินเท้า และต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือกฎหมายจราจร จำกัดความเร็ว ปฏิบัติตามป้ายเตือนบนถนน และสัญญาณไฟจราจร ขอให้ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกตามที่กฎหมายกำหนด

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.1 ยาเสพติดและแอลกอฮอล์

ไดรเวอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมาหรือใช้ยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทระหว่างปฏิบัติงาน หรือขณะใช้งานแพลตฟอร์มลาลามูฟ และห้ามขับขี่ในขณะมึนเมา การขับรถในขณะเมาสุรา หรือตกอยู่ใต้ฤทธิ์ยา หรือสารอื่นที่ส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะของท่านอาจขัดต่อกฎหมาย ห้ามครอบครองสารเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกเปิดไว้ และอาวุธในรถของท่าน หากผู้ใช้บริการหรือบุคคลทั่วไปเชื่อว่าท่านอาจอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ผู้ใช้บริการหรือบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ยกเลิกงานและแจ้งให้ลาลามูฟหรือเจ้าหน้าที่ทราบ

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.2 ห้ามพกพาอาวุธปืน

ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ รวมถึงไดรเวอร์พกพาอาวุธปืนขณะใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เท่าที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอนุญาตไว้

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.3 การฉ้อฉล

ห้ามจงใจปลอมแปลงข้อมูลหรือแอบอ้างตัวตนของผู้อื่น การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างบัญชีและเข้าถึงบัญชีลาลามูฟของท่าน รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ หรือในการโต้แย้งเรื่องค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ และการขอเครดิต ท่านจะต้องขอเบิกเฉพาะค่าบริการหรือเงินคืนที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับและใช้ข้อเสนอและโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ การกระทำที่เป็นการทุจริตอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การพยายามเพิ่มเวลา หรือระยะทางในการขนส่งโดยเจตนาเพื่อให้ได้ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 • รับงานที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้สำเร็จ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการยกเลิกงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการหักค่าบริหารจัดการ ถือเป็นการทุจริต
 • สร้างบัญชีหรือคำสั่งปลอมขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทุจริต
 • ขอเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นความจริงถือเป็นการฉ้อโกง เช่น ค่ารอ
 • แจ้งข้อมูลเท็จว่าขนส่งเสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ได้ดำเนินการขนส่งจริง
 • ยักยอกทรัพย์ที่ต้องจัดส่งของผู้ใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน
 • การกระทำที่รบกวนหรือขัดขวางการดำเนินการตามปกติของแพลตฟอร์มและระบบ GPS
 • ใช้ข้อเสนอหรือโปรโมชั่นในทางทุจริต และ/หรือไม่ใช้ข้อเสนอหรือโปรโมชั่นดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • การโต้แย้งเรื่องค่าบริการด้วยเหตุผลที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • การสร้างบัญชีซ้ำกันและไม่ถูกต้อง
 • การใช้แอปพลิเคชันหรือวิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือเพื่อรับประโยชน์
 • การปลอมแปลงเอกสาร ไฟล์ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นการฉ้อโกง
ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.4 คำสั่งที่ไม่ได้ทำผ่านแพลตฟอร์ม

เพื่อให้การใช้งานแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างปลอดภัยและสอดคลัองกับกฎหมาย (ถ้ามี) การขนส่งทั้งหมดที่อยู่ในแพลตฟอร์มลาลามูฟจะต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันลาลามูฟ

ห้ามไดรเวอร์เรียกให้มีการชำระเงินนอกเหนือจากแพลตฟอร์มหรือแนะนำให้ผู้ใช้บริการเรียกใช้งานนอกแพลตฟอร์ม

สำหรับงานขนส่งที่ชำระด้วยเงินสดนั้น ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินซึ่งรวมค่าจัดส่งไว้แล้ว

ไดรเวอร์ต้องยินยอมให้ชำระค่าบริหารจัดการให้แก่ลาลามูฟสำหรับกรณีงานขนส่งที่ชำระด้วยเงินสด

ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.5 การกระทำอื่น ๆ ที่ไม่อาจยอมรับได้

นอกจากการลักขโมยจะเป็นสิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาดรวมถึงการจงใจกีดกันหรือทำให้ผู้อื่นในแพลตฟอร์มเข้าใจผิดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านวัตถุสิ่งของหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินเมื่อใช้แพลตฟอร์ม Lalamoveแล้วนั้น ยังเป็นการกระทำที่มีความผิดทางอาญาอีกด้วย

ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของลาลามูฟโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อบังคับกำหนดให้แสดงสิ่งของที่มีตราเครื่องหมายลาลามูฟปรากฏอยู่ ไดรเวอร์จะต้องใช้ของที่ได้รับจากลาลามูฟเท่านั้น ไดรเวอร์จะต้องไม่แสดงตัวว่าเป็นคนขับร่วมอิสระของลาลามูฟหากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้ ทั้งนี้ ไดรเวอร์จะต้องส่งสิ่งของที่มีเครื่องหมายลาลามูฟปรากฏอยู่ (ถ้ามี) คืนให้กับลาลามูฟหากไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟได้อีก การใช้สิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือสิ่งของของบุคคลอื่น เช่น ไฟ แผ่นป้าย ป้าย หรือสิ่งของที่คล้ายคลึงกันที่มีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของลาลามูฟปรากฏอยู่อาจทำให้ผู้ใช้บริการสับสนได้

ข้อเสนอแนะ

ทีมงานของเราจะทำการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของเราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นข้อเสนอแนะของท่านจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องไปกับเทคโนโลยีของเราที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ขอให้ท่านประเมินความพึงพอใจในการใช้งานขนส่งทุกครั้ง ข้อเสนอแนะของท่านจะช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตน และช่วยทำให้สภาพแวดล้อมดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุรถชน ท่านสามารถแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าได้ทางแอปพลิเคชัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที รวมถึงแจ้งเจ้าพนักงานในพิ้นที่หรือหน่วยบริการฉุกเฉินของท่าน

ข้อเสนอแนะ
4.1 การให้คะแนน

ผู้ใช้บริการ ร้านค้า และไดรเวอร์ สามารถให้คะแนนหรือได้รับคะแนน รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขนส่ง วิธีการนี้จะเพิ่มความรับผิดชอบและมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และโปร่งใสให้ทุกคน ไดรเวอร์สามารถดูคะแนนของตนได้ที่แอปพลิเคชันในหน้าโปรไฟล์ของฉัน

ไดรเวอร์ และผู้ใช้บริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำอาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้อีก การมีมารยาทและให้ความเคารพต่อบุคคลทุกคนในขณะใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟและในการสื่อสารกับผู้อื่นในชุมชนลาลามูฟนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ไดรเวอร์ ควรให้บริการที่ดีเยี่ยม และผู้ใช้บริการที่ดีจะเข้าใจและให้เกียรติไดรเวอร์ทำให้การขนส่งเสร็จสิ้นด้วยดี ซึ่งนั่นจะช่วยทำให้ท่านรักษาคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เราเข้าใจดีว่าบางครั้งอาจมีอุปสรรคในการขนส่งซึ่งอาจะส่งผลต่อคะแนนที่ลดลง อย่างไรก็ตามคะแนนของท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้โดยพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลไดรเวอร์

หากท่านเป็นไดรเวอร์ที่ไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟ ได้เนื่องจากคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี ท่านสามารถขอเข้าถึงแพลตฟอร์มได้อีกครั้งหากท่านสามารถทำตามเงื่อนไขและแสดงหลักฐานให้เห็นว่าท่านผ่านหลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพแล้ว

ข้อเสนอแนะ
4.2 การยกเลิกงานขนส่ง

เราขอแนะนำว่าอย่ายกเลิกงานขนส่งหากไม่มีเหตุจำเป็น (เช่น รถเสีย หรือประสบอุบัติเหตุ) หากท่านไม่สามารถดำเนินการขนส่งได้เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า และผู้ส่ง/ผู้รับทันทีก่อนยกเลิกงาน ขอให้ท่านให้ความสำคัญกับการงานขนส่งที่ท่านได้เรียกหรือรับไว้ เพราะการสร้างความมั่นใจถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ และไดรเวอร์ใช้แพลตฟอร์มลาลามูฟมากขึ้น ซึ่งการที่มีผู้ใช้บริการมากขึ้นนั้นหมายความว่าไดรเวอร์จะมีงานมากขึ้น และการที่มีไดรเวอร์มากขึ้นก็จะหมายถึงความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นในการรับงานจากผู้ใช้บริการ หากท่านยกเลิกงานต่อเนื่องกันไม่ว่าท่านจะเป็นไดรเวอร์ หรือผู้ใช้บริการการยกเลิกดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานบนแพลตฟอร์มลาลามูฟของท่าน

ข้อเสนอแนะ
4.3 วิธีการที่ลาลามูฟบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ

ประสบการณ์ของท่านในการใช้งานแพลตฟอร์มอาจได้รับผลกระทบหากท่านไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติข้างต้น และท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟ และ/หรือมีผลอื่นตามมาหากท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของลาลามูฟ หรือละเมิดนโยบายใดๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติของเรา หรือนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมที่ลาลามูฟอาจแจ้งท่านเป็นครั้งคราว หากท่านมีบัญชีลาลามูฟหลายบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้บริการ และบัญชีไดรเวอร์ การที่ท่านฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติของเราอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงบัญชีทั้งหมดได้ นอกจากนี้ หากมีการบังคับใช้กฎหมาย เราจะให้ความร่วมมือทางราชการในเรื่องการสืบสวนตามระเบียบข้อบังคับ หากท่านไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟได้เนื่องจากข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ลาลามูฟอาจได้รับรายงานการร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งเราจำเป็นต้องตรวจสอบรายงานที่ส่งถึงฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายปฏิบัติการของไดรเวอที่อาจละเมิดแนวทางปฏิบัติของเรา ซึ่งหากเราทราบถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตราย เราอาจติดต่อท่านเพื่อตรวจสอบ และอาจระงับบัญชีของท่านหรือปิดการใช้งานจนกว่าจะการตรวจสอบเสร็จสิ้น ทั้งนี้ตามแต่ดุลยพินิจของเรา

กรุณาถ่ายภาพเพื่อยืนยันการขนส่งเพื่อให้ผู้อื่นบนแพลตฟอร์มเห็นได้ และห้ามทำรายงานปลอมหรือเป็นเท็จในแพลตฟอร์มลาลามูฟโดยเด็ดขาดซึ่งเราอาจจำเป็นต้องระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟของท่าน หากเราเห็นว่าบัญชีไดรเวอร์ของท่านไม่เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล

สุดท้ายนี้ ไดรเวอร์ที่สนใจเข้าร่วมแพลตฟอร์มลาลามูฟ จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับประวัติของยานพาหนะ และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หากตรวจสอบพบแสดงว่าได้มีการละเมิดแนวทางปฏิบัติของเราหรือข้อกำหนดอื่นที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ ไดรเวอร์จะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มลาลามูฟ ได้

หมายเหตุ: ไดรเวอร์ของลาลามูฟไม่ใช่ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของลาลามูฟ และไม่ได้ถูกผูกมัดโดยอำนาจใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบจากผู้มอบอำนาจ อำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏ หรืออำนาจอื่น) แต่เป็นผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรา

แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือนโยบายอื่น ๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ฉบับที่มีการแก้ไขจะมีผลเมื่อลงประกาศไว้

ในกรณีที่คำแปล และ/หรือภาษาของแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนขัดแย้งกันให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์