Điều Khoản Dịch Vụ Người Trợ Giúp

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGƯỜI TRỢ GIÚP. Các điều khoản này được áp dụng cho Dịch Vụ Người Trợ Giúp và sẽ được coi là một phần của Điều Khoản. Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ Người Trợ Giúp cấu thành việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi cả các điều khoản ở đây và Điều Khoản.

 

  1. Dịch Vụ Người Trợ Giúp cho phép bạn sắp xếp và lên lịch dịch vụ di chuyển với Đối Tác Giao Hàng. Thông qua Nền Tảng của chúng tôi, bạn có thể gửi yêu cầu cho một Đối Tác Giao Hàng nhận các mặt hàng mà bạn chỉ định để bốc, dỡ, di chuyển, vận chuyển hoặc nâng.

  2. Bạn thừa nhận rằng Lalamove không cung cấp dịch vụ di chuyển hoặc chức năng như một nhà vận chuyển và bạn đồng ý rằng Lalamove không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bạn liên quan đến bất kỳ việc di chuyển nào do Đối Tác Giao Hàng cung cấp cho bạn thông qua việc sử dụng Dịch Vụ Người Trợ Giúp không phải là dịch vụ rõ ràng đặt ra trong các điều khoản này.

  3. Lalamove không đảm bảo hoạt động của Đối Tác Giao Hàng. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ Người Trợ Giúp, bạn thừa nhận rằng việc sử dụng Đối Tác Giao Hàng được sắp xếp hoặc lên lịch sử dụng Dịch Vụ Người Trợ Giúp là rủi ro và là quyết định của riêng bạn. Lalamove sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các giao dịch hoặc mối quan hệ của bạn với Đối Tác Giao Hàng. Lalamove không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm thiệt hại vật chất, doanh thu bị mất, thương tích cá nhân, thiệt hại hoặc tổn thất tài chính hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác) mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu do hoạt động của Đối Tác Giao Hàng trong khi cung cấp Dịch Vụ Người Trợ Giúp.

  4. Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu hoặc đại lý được ủy quyền của chủ sở hữu các mặt hàng và bạn có mọi quyền, quyền sở hữu và quyền yêu cầu và cho phép bốc, dỡ, di chuyển hoặc nâng bất kỳ mặt hàng nào, và việc thực hiện Dịch Vụ Người Trợ Giúp bởi Đối Tác Giao Hàng sẽ không dẫn đến việc vi phạm quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.

  5. Đối Tác Giao Hàng sẽ không giúp gói hàng hoặc đóng hộp. Bạn phải đảm bảo mọi thứ được đóng gói đúng cách và sẵn sàng để vận chuyển trước khi Đối Tác Giao Hàng của bạn đến. Đối Tác Giao Hàng cũng không đề nghị lắp đặt hoặc tháo dỡ bất kỳ thiết bị nào. Lalamove và Đối Tác Giao Hàng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm thiệt hại vật chất, doanh thu bị mất, thương tích cá nhân, thiệt hại hoặc tổn thất tài chính hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác) mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu do đóng gói không đúng cách.

  6. Nếu bạn cần bảo vệ thêm cho các mặt hàng của mình hoặc các yêu cầu đặc biệt khác, vui lòng liên hệ trước với Đối Tác Giao Hàng. Bạn hiểu rằng Đối Tác Giao Hàng, theo quyết định riêng của mình, quyết định có chấp nhận các yêu cầu đó hay không. Nếu Đối Tác Giao Hàng quyết định chấp nhận các yêu cầu đó, phụ phí cho yêu cầu đó có thể được áp dụng theo quyết định riêng của Đối Tác Giao Hàng. Bạn phải cung cấp cho Đối Tác Giao Hàng các hướng dẫn hoặc đơn đặt hàng đầy đủ, chính xác và có thể thực hiện được. Bất kỳ chi phí phụ nào phát sinh từ sự khác biệt giữa thông tin bạn cung cấp và tình hình thực tế hoặc sự kiện liên quan sẽ do bạn chịu.

  7. Nếu bạn không chọn Dịch Vụ Người Trợ Giúp trong khi đặt hàng, thì Đối Tác Giao Hàng sẽ quyết định tiếp tục đơn hàng đó hoặc yêu cầu bạn vui lòng hủy đơn hàng của mình. Xin được thông báo rằng tất cả các điều khoản trên đều có thể áp dụng nếu Đối Tác Giao Hàng quyết định tiếp tục đơn hàng.