Vietnam
Điều khoản & Điều kiện sử dụng Dịch Vụ Lalamove

Sửa đổi lần cuối: ngày 21 tháng 05 năm 2024

 

Điều Khoản và Điều Kiện này (Sau đây gọi là “Điều Khoản”) điều chỉnh việc truy cập hoặc sử dụng của Người Dùng đối với nền tảng dịch vụ thông tin (Sau đây gọi là “Nền Tảng”) thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động, trang thông tin điện tử, các ứng dụng của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Ứng Dụng”) để nhận các dịch vụ cung cấp bởi Công Ty TNHH Lalamove Vietnam - một công ty được thành lập tại Việt Nam có trụ sở đăng ký tại Phòng 1003, Lầu 10, Tòa C, Tòa nhà Waseco, Số 10, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Sau đây gọi là “Lalamove”). 

Lalamove cung cấp nền tảng công nghệ Ứng dụng và Hệ thống Lalamove trên điện thoại thông minh và web app; qua đó Người Dùng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể sử dụng Ứng dụng và Hệ thống Lalamove để được kết nối trực tiếp tới các Đối tác Giao hàng để có thể sử dụng dịch vụ. Khi sử dụng Hệ thống và Ứng dụng Lalamove, Lalamove hiểu rằng Người Dùng đã đọc, tìm hiểu, chấp nhận, và đồng ý sử dụng Hệ thống và Ứng dụng Lalamove theo các Điều kiện và Điều khoản này. Điều khoản và Chính sách này có thể thay thế bất kỳ thỏa thuận, thương lượng khác với chủ đề liên quan. Trừ trường hợp Lalamove và Người Dùng có ký kết một thỏa thuận khác, những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng hơn bất kỳ trao đổi và thỏa thuận nào giữa Lalamove và Người Dùng, dù bằng văn bản hay lời nói.
 
Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản này trước khi truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng. Các Điều Khoản này cho dù được nêu hay được tham chiếu theo cách khác ở đây đều quy định các quyền và nghĩa vụ và tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa Lalamove và Người Dùng.
 
Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng, Người Dùng xác nhận rõ ràng rằng:

 • Người Dùng đã đọc và hiểu Điều Khoản này;

 • Người Dùng sẽ tuân thủ Điều Khoản này;

 • Người Dùng sẽ tuân thủ Nguyên Tắc Cộng Đồng; và

 • Người Dùng ít nhất đã đủ tuổi thành niên theo quy định pháp luật tại nơi cư trú và có đủ năng lực hành vi dân sự để ký kết tham gia vào các hợp đồng.

Người Dùng cũng thừa nhận và đồng ý rằng Người Dùng có thẩm quyền tham gia vào Điều Khoản này với tư cách cá nhân và, nếu có, thay mặt cho bất kỳ tổ chức nào mà với việc cho phép thay mặt của tổ chức đó, Người Dùng đã sử dụng Nền Tảng và ràng buộc tổ chức đó với Điều Khoản này.

 

NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG NỀN TẢNG. VUI LÒNG ĐỌC KỸ MỤC “TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ”, “GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM” VÀ “BỒI THƯỜNG”. NHỮNG MỤC ĐÓ QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG.
 
Trong Điều Khoản này, các từ “Người Dùng” hoặc “của Người Dùng” đề cập đến tất cả các cá nhân và những người khác truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổ chức nào đăng ký hoặc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng thông qua đại diện hoặc nhân viên tương ứng của họ (Sau đây gọi chung là “(Những) Người Dùng”). 
 
Trong Điều Khoản này, “Luật Áp Dụng” có nghĩa là các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, các quy tắc và các quy định khác điều chỉnh việc thanh toán và tất cả các dịch vụ được cung cấp, bao gồm: bất kỳ và tất cả các luật nước ngoài, hiệp ước, quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị, chính sách, pháp lệnh, hoặc quyết định của (hoặc thỏa thuận với), và chỉ đạo bằng văn bản bắt buộc từ (hoặc thỏa thuận với) bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào mà Lalamove bị điều chỉnh..
 
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Điều Khoản này theo thời gian. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho Người Dùng bằng cách sửa đổi ngày cập nhật lần cuối ở phần đầu của Điều Khoản và trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp cho Người Dùng một thông báo bổ sung (như là thêm một thông báo tại trang chủ hoặc gửi cho Người Dùng một thông báo qua thư điện tử). Chúng tôi khuyến khích Người Dùng đọc  lại Điều Khoản này định kỳ để được cập nhật thông tin về các hoạt động của chúng tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Điều Khoản này, chúng sẽ có hiệu lực khi bản sửa đổi Điều Khoản được đăng tải trừ khi chúng tôi thông báo cho Người Dùng theo cách khác. Nếu Người Dùng vẫn tiếp tục sử dụng Nền Tảng sau khi Điều Khoản sửa đổi đã được đăng tải, thì Người Dùng sẽ được xác định là đã chấp nhận những thay đổi của Điều Khoản này.

 

1.  Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Các dịch vụ được cung cấp bởi Lalamove (Sau đây gọi là “Dịch Vụ”) nhằm kết nối Người Dùng và các đối tác giao hàng bên thứ ba độc lập (Sau đây gọi là “Đối Tác Giao Hàng”), những người cung cấp dịch vụ vận chuyển, logistics và/hoặc giao hàng. Các dịch vụ vận chuyển và/hoặc dịch vụ khác do Đối Tác Giao Hàng cung cấp có thể được cung cấp/yêu cầu thông qua việc sử dụng Nền Tảng được cung cấp bởi Lalamove. 
 
Người Dùng thừa nhận rằng Lalamove hoặc bất kỳ bên liên kết nào của Lalamove không sở hữu, sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ vận chuyển và/hoặc dịch vụ khác hoặc hoạt động như một bên cung cấp dịch vụ vận chuyển; và tất cả các dịch vụ vận chuyển dịch vụ khác được cung cấp bởi Đối Tác Giao Hàng.

 

2.  Sử dụng Phần Mềm

Khi sử dụng phần mềm được cung cấp bởi Lalamove (Sau đây gọi là “Phần Mềm”), Người Dùng đồng ý rằng:

 • Người Dùng được phép cài đặt một bản sao của Phần Mềm trên thiết bị di động của Người Dùng để sử dụng;

 • Người Dùng không được phép thuê, cho thuê, cho thuê lại, phân phối hoặc chuyển nhượng các bản sao của Phần Mềm hoặc giấy phép để sử dụng Phần Mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào;

 • Người Dùng không được thăm dò, quét, hoặc kiểm tra lỗ hổng của Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng và không được vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng;

 • Người Dùng không được sửa đổi, điều chỉnh, phân tích ngược, chuyển đổi mã, tháo dỡ, chuyển dịch Phần Mềm, hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Phần Mềm;

 • Người Dùng không được làm gián đoạn hoạt động bình thường của Phần Mềm, hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào để xuất hoặc sửa đổi mã nguồn của Phần Mềm;

 • Người Dùng không được tải lên hoặc cài đặt vào Phần mềm bất kỳ loại vi rút máy tính, sâu máy tính, phần mềm độc hại, hoặc mã độc hại nào;

 • Người Dùng không được cài đặt và/hoặc thực thi Phần Mềm trên bất kỳ thiết bị nào khác ngoài thiết bị di động và trang thông tin chạy hệ điều hành được Lalamove chấp thuận; và

 • ngoài giấy phép sử dụng Phần Mềm được cấp theo đây, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho Người Dùng; quyền sở hữu Phần Mềm cũng như tất cả các quyền khác được bảo lưu cho Lalamove và các nhà cung cấp của Lalamove.

3.  Sử dụng Dịch Vụ

Tài Khoản Người Dùng

Để Người Dùng có thể sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng phải đăng ký một tài khoản cá nhân (Sau đây gọi là “Tài Khoản”) với Lalamove. Trong quá trình đăng ký Tài Khoản, Người Dùng sẽ được yêu cầu cung cấp (các) thông tin cá nhân của Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, thông tin liên hệ của Người Dùng, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, trong khuôn khổ phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư của Lalamove.

Sau khi Tài Khoản được đăng ký thành công với Lalamove, Người Dùng sẽ được cung cấp Tài Khoản, và Người Dùng có thể truy cập Tài Khoản bằng mật khẩu do Người Dùng chọn. Dịch Vụ hoặc Nền Tảng có thể bị hạn chế/giới hạn dựa trên phạm vi cư trú của Người Dùng và quy định về độ tuổi, trong những trường hợp đó, Người Dùng phải tuân theo quy định giới hạn về độ tuổi và không được sử dụng Dịch Vụ hoặc Nền Tảng.
 
Người Dùng đồng ý rằng các thông tin được nhập và duy trì bởi Người Dùng là chính xác, đầy đủ và có hiệu lực. Lalamove không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin đăng ký sai, không đầy đủ, không có hiệu lực,  hoặc không chính xác cung cấp bởi Người Dùng. Việc Người Dùng không nhập đúng, đủ và không duy trì tính chính xác, đầy đủ và có hiệu lực của thông tin có thể dẫn đến việc Người Dùng không thể truy cập và sử dụng Dịch Vụ. Người Dùng chịu trách nhiệm về tất cả các tình huống xảy ra đối với Tài Khoản của Người Dùng. Lalamove có toàn quyền xác minh những thông tin mà Người Dùng cung cấp vào mọi thời điểm và có quyền từ chối việc cung cấp Dịch Vụ mà không cần cung cấp lý do và không cần thông báo trước.
 
Người Dùng chịu trách nhiệm mua và nâng cấp phần cứng hoặc thiết bị tương thích cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng. Lalamove không đảm bảo rằng Dịch Vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc thiết bị cụ thể nào. Lalamove có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ nếu Người Dùng đang sử dụng Dịch Vụ trên một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc khi sự bảo mật của Tài Khoản của Người Dùng đã bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào, hoặc vì bất kỳ lý do hợp lý nào.

Trong khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý rằng:

 • Người Dùng sẽ chỉ truy cập Dịch Vụ bằng các phương tiện được Lalamove cho phép rõ ràng;

 • Nền Tảng và Dịch Vụ được cung cấp sẽ chỉ được sử dụng bởi Người Dùng, cho mục đích cá nhân của Người Dùng và sẽ không được bán lại cho bất kỳ bên thứ ba nào;

 • Người Dùng sẽ không trao quyền cho người khác sử dụng Tài Khoản của Người Dùng;

 • Người Dùng chỉ được phép mở một Tài Khoản duy nhất;

 • sự chuyển giao Tài Khoản của Người Dùng cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào khác là không được phép;

 • Người Dùng không thể sử dụng một tài khoản mà thuộc quyền của bất kỳ người nào khác ngoài Người Dùng mà không có sự cho phép thích hợp;

 • Lalamove có quyền thêm vào/loại trừ Người Dùng khỏi các khuyến mại;

 • Dịch Vụ không thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi (i) vi phạm Luật Áp Dụng; (ii) lưu trữ hoặc gửi đi bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào; (iii) chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm của người khác mà không có sự đồng ý của họ; (iv) cố ý gây tổn hại, phiền toái, bất tiện hoặc khó chịu; (v) làm suy giảm hoặc làm tổn hại đến hoạt động bình thường của Dịch Vụ; (vi) thể hiện giọng điệu mạo danh người khác; hoặc (vii) sao chép hoặc phân phối Dịch Vụ mà không có sự cho phép của Lalamove;

 • Mật khẩu của Người Dùng hoặc bất kỳ thông tin xác thực nào mà Lalamove cung cấp cho Người Dùng phải được bảo mật và bí mật;

 • Bằng chứng nhận dạng hoặc các tài liệu khác cần được gửi ngay lập tức nếu Lalamove yêu cầu;

 • Tuân thủ tất cả Luật Áp Dụng là điều bắt buộc khi sử dụng Dịch Vụ;

 • Người Dùng sẽ không thỏa thuận với Đối Tác Giao Hàng bên ngoài Nền Tảng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp;

 • Người Dùng không được sử dụng bất kỳ "liên kết sâu", "phần mềm trích xuất trang", "rô bốt", "phần mềm gián điệp" hoặc thiết bị tự động, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp khác, hoặc bất kỳ quy trình tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ vật liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp một cách có chủ đích thông qua Nền Tảng. Lalamove có quyền ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào như vậy;

 • Người Dùng không được thử can thiệp, xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống hoặc giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Nền Tảng;

 • Người Dùng sẽ không thu thập hoặc thu hoạch bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm cả tên tài khoản, từ Nền Tảng;

 • Người Dùng sẽ không tham gia vào các hành vi đe dọa, quấy rối, phân biệt đối xử (dựa trên chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc bất kỳ sự phân loại được bảo vệ nào khác) hoặc bất kỳ hành vi nào khác mà Lalamove cho là không phù hợp khi sử dụng Dịch Vụ; và

 • Người Dùng đồng ý cấp cho Lalamove quyền chia sẻ thông tin của Người Dùng và / hoặc thông tin được phép, với bất kỳ bên thứ ba nào theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của Lalamove.

Quy Tắc Sử Dụng:

 • Người Dùng đảm bảo rằng Người Dùng là chủ sở hữu hoặc bên được ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu đối với hàng hóa và vật liệu được yêu cầu giao hàng, và Người Dùng được ủy quyền hợp pháp (nếu có) để đặt đơn vận chuyển hàng hóa và cung cấp các hướng dẫn giao hàng.

 • Người Dùng đảm bảo rằng Người Dùng đồng thuận với việc áp dụng và tính hiệu lực của Điều Khoản này, không chỉ đối với chính Người Dùng mà còn đối với (các) đại lý và đại diện cho chủ sở hữu (nếu có) của hàng hóa và kiện hàng.
  Người Dùng hiểu rằng Đối Tác Giao Hàng sẽ được điều hướng bởi hướng dẫn của Người Dùng để vận chuyển các kiện hàng đến địa điểm được Người Dùng chỉ định. Người Dùng đồng ý rằng cả Đối Tác Giao Hàng và Lalamove đều không có quyền sở hữu hoặc bất kỳ quyền về tài sản nào đối với kiện hàng mà Người Dùng yêu cầu giao hàng thông qua Dịch Vụ.

 • Người Dùng phải xác minh thông tin của Đối Tác Giao Hàng và phương tiện và có toàn quyền quyết định việc có chấp nhận dịch vụ của Đối Tác Giao Hàng trước khi giao hàng hay không. Người Dùng sẽ được coi là đã chấp nhận tất cả thông tin liên quan đến giao hàng do Đối Tác Giao Hàng cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin của Đối Tác Giao Hàng và phương tiện giao hàng), dù thông tin đó có trùng khớp với thông tin đặt hàng của Người Dùng hay không. Sau khi giao hàng, Người Dùng không yêu cầu Lalamove chịu trách nhiệm về bất kỳ mâu thuẫn nào liên quan đến sự không đồng nhất của bất kỳ thông tin nào liên quan đến đơn hàng, kiện hàng, và thông tin đặt hàng.

 • Người Dùng phải cung cấp cho Đối Tác Giao Hàng các hướng dẫn hoặc đơn đặt hàng đầy đủ, chính xác và có thể thực hiện được. Bất kỳ phụ phí nào phát sinh từ sự khác biệt giữa thông tin Người Dùng cung cấp và tình hình thực tế hoặc sự kiện liên quan sẽ do Người Dùng chịu. Mọi sửa đổi hoặc thay đổi đối với hướng dẫn hoặc đơn đặt hàng của Người Dùng (và mọi thay đổi về giá cả hoặc chi phí do sửa đổi hoặc thay đổi đó gây ra) phải được đồng thuận và cập nhật trong Ứng Dụng trừ khi được Lalamove cho phép. Người Dùng được khuyến khích chụp hình của kiện hàng trước và sau khi đóng gói, xếp, dỡ, và tải hình ảnh chi tiết lên Ứng Dụng và Nền Tảng kèm theo chi tiết đơn hàng, để Lalamove có thể thuận tiện hỗ trợ khi có khiếu nại, tranh chấp.

 • Người Dùng đảm bảo rằng Người Dùng tuân thủ tất cả các Luật Áp Dụng và quy định liên quan đến tính chất, điều kiện, đóng gói, việc xử lý, lưu trữ, và vận chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu trong các đơn hàng. Người Dùng không được gửi (và Đối Tác Giao Hàng có quyền từ chối vận chuyển) bất kỳ vật phẩm nào bị cấm theo quy định pháp luật, vật liệu nguy hiểm hoặc độc hại, chất dễ hỏng và chất phóng xạ. Người Dùng phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm thiệt hại vật chất, doanh thu bị mất, thương tích cá nhân, thiệt hại hoặc tổn thất về tài chính, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác) mà bất kỳ bên nào (bao gồm cả Lalamove và Đối Tác Giao Hàng) phải gánh chịu do Người Dùng vi phạm các Điều Khoản này.

 • Các loại kiện hàng bị cấm vận chuyển theo quy định của Pháp Luật Việt Nam hoặc các quy định khác Đối Tác Giao Hàng có thể từ chối vận chuyển, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Bất cứ loại tiền nào

  • Chất gây nghiện, tiền chất gây nghiện, chất kích thích hệ thần kinh.

  • Vũ khí, đạn dược, thiết bị kỹ thuật quân sự (súng, dao, kiếm, kéo, huy hiệu,…)

  • Vật liệu dễ nổ, chất dễ cháy, nguy hiểm, mất vệ sinh, có hại cho môi trường.

  • Các loại hóa chất cấm, tiền chất của các loại hóa chất đó.

  • Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm quy định của Nhà Nước về hàng hóa cấm gửi, xuất khẩu.

  • Động vật sống hoặc xác động vật.

  • Hàng hóa / bưu kiện khác được xác nhận tại thời điểm bán hoặc vận chuyển.

  • Hàng hóa có thể gây nguy hiểm cho nhân viên vận hành / người vận chuyển, phương tiện giao thông và các loại khác.

  • Các loại vật phẩm, hàng hóa Nhà Nước cấm lưu thông, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu (kể cả khiêu dâm, lật đổ, mê tín dị đoan,…).

  • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có tác dụng giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội (kể cả chương trình trò chơi điện tử).

  • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất, thuốc trừ sâu, sản phẩm tiệt trùng gia đình và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

  • Các loại vật phẩm có chất lượng cao như kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim,…), đá quý hoặc các sản phẩm khác được sản xuất từ ​​kim loại quý, đá quý, v.v..

  • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá điếu nhập lậu vào Việt Nam.

  • Thư tín theo quy định của Luật Áp Dụng, bản gốc của tài liệu điện tử, bản vẽ, tài liệu, hồ sơ hoặc hóa đơn không được sao chép, ghi lại hoặc lưu trữ.

 • Đối Tác Giao Hàng sẽ không mở và kiểm tra kiện hàng cũng như không chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đặc biệt mà không có sự đồng ý trước của Người Dùng. Lalamove và các Đối Tác Giao Hàng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc vận chuyển các kiện hàng.

 • Người Dùng phải đảm bảo rằng các kiện hàng được đóng gói theo phương pháp nhằm tránh trường hợp kiện hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, trường hợp bất kỳ phần nào của kiện hàng có thể bị tháo rời khỏi vỏ, trường hợp bao gói hoặc thùng chứa bị rách hoặc vỡ, trường hợp niêm phong bị vỡ, hoặc trường hợp hai bề mặt kết dính với nhau bị tách ra.

 • Người Dùng đảm bảo rằng các kiện hàng được đóng gói đúng cách để tránh bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, và đặc biệt, trong trường hợp kiện hàng có tính chất dễ vỡ hoặc dễ bị hư hỏng khi gập lại, kiện hàng đó sẽ được đóng gói trong một bao hoặc thùng chứa có đủ độ bền và độ chắc chắn, và phải được bao bọc hoặc bao quanh bởi vật liệu bảo vệ thích hợp, và bên trong bao hoặc thùng chứa đó cũng phải chứa các vật liệu bảo vệ thích hợp, sao cho kiện hàng không bị biến dạng, được bảo vệ chống lại thiệt hại bất kỳ do lực, áp lực, hoặc va đập mà các mặt hàng vận chuyển thường phải chịu trong quá trình vận chuyển; đồng thời, các kiện hàng dễ vỡ đó phải có các ký hiệu cụ thể chỉ ra rằng bên trong chứa các mặt hàng dễ vỡ, và phải được hiển thị trên mặt của hộp, bao gói, hoặc thùng chứa, và ký hiệu phải ở vị trí phía trên địa chỉ của người nhận.

 • Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho việc vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng hoặc hàng hóa cần được bảo vệ khỏi nhiệt độ cao, lạnh và các điều kiện thời tiết bất lợi (như mưa, gió, sương mù, v.v.).. Bất kỳ dịch vụ bảo hiểm bổ sung nào (nếu có) được cung cấp duy nhất và trực tiếp bởi Đối Tác Giao Hàng. Những hàng hóa như vậy sẽ được chấp nhận vận chuyển chỉ khi Người Dùng chấp nhận rủi ro về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc vận chuyển.

 • Người Dùng phải cung cấp cho mỗi kiện hàng tất cả các thông tin cần thiết. Trong trường hợp người nhận không có mặt tại địa chỉ do Người Dùng chỉ định, không có người nào khác có mặt để nhận hàng và không có hướng dẫn nào khác được Người Dùng cung cấp, Đối Tác Giao Hàng sẽ liên hệ với Người Dùng (theo số liên hệ do Người Dùng cung cấp) và cố gắng trả lại kiện hàng cho Người Dùng. Trong trường hợp Đối Tác Giao Hàng không thể liên hệ với Người Dùng theo số liên hệ do Người Dùng cung cấp, Đối Tác Giao Hàng có thể tìm cách gửi lại kiện hàng cho người nhận. Người Dùng đồng ý rằng các mặt hàng không có người nhận mà người nhận hoặc Người Dùng không thể liên lạc được sẽ được chuyển đến văn phòng địa phương của Lalamove. Nếu các mặt hàng vẫn chưa có người nhận trong vòng 14 ngày sau khi nhận được hàng, Lalamove có thể xử lý các mặt hàng chưa có người nhận theo quy định của mình. Bất kỳ khoản phí nào cho việc xử lý bổ sung và vận chuyển kiện hàng phát sinh sẽ do Người Dùng chịu. Nếu cần vận chuyển lại các mặt hàng, một đơn đặt hàng vận chuyển mới sẽ được đặt và lập hóa đơn.

 • Đối Tác Giao Hàng sẽ không trợ giúp cho việc bốc, dỡ, di chuyển, vận chuyển hoặc nâng kiện hàng của Người Dùng trừ khi Người Dùng yêu cầu Dịch Vụ Người Trợ Giúp. Người Dùng đọc và hiểu các chính sách liên quan do Lalamove công bố. Khi yêu cầu Dịch Vụ Người Trợ Giúp, Người Dùng đảm bảo rằng họ đã chấp nhận và sẽ tuân thủ tất cả các chính sách do Lalamove công bố cũng như Luật Áp Dụng và các quy định liên quan đến các yêu cầu đó. Phí phát sinh sẽ được áp dụng cho Dịch Vụ Người Trợ Giúp, chi phí liên quan dựa trên quyết định riêng của Đối Tác Giao Hàng. Vui lòng tìm hiểu thêm tại Điều Khoản Dịch Vụ Người Trợ Giúp.

Lalamove có quyền chấm dứt Tài Khoản, Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng trong trường hợp Người Dùng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào ở trên. Lalamove có quyền sửa đổi, chấm dứt hoặc tạm ngừng Dịch Vụ cho Người Dùng bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước, do bất kỳ thay đổi nào trong chính sách nội bộ của chúng tôi hoặc Luật Áp Dụng, hoặc bất kỳ sự vi phạm nào đối với Điều Khoản này bởi Người Dùng, hoặc vì bất kỳ lý do cần thiết nào do sự quyết định duy nhất của Lalamove.

Liên Lạc 

Bằng việc tạo Tài Khoản, Người Dùng, thông qua phương thức điện tử, đồng ý chấp nhận và nhận thông tin liên lạc từ Lalamove, bao gồm qua email, tin nhắn văn bản, cuộc gọi và thông báo tới thiết bị di động hoặc số điện thoại mà Người Dùng cung cấp cho Lalamove. Người Dùng hiểu và đồng ý rằng Người Dùng có thể nhận được các thông tin liên lạc do hệ thống quay số điện thoại tự động tạo ra và/hoặc hệ thống này sẽ gửi các tin nhắn được ghi âm trước được gửi bởi hoặc thay mặt cho Lalamove, các công ty liên kết và/hoặc nhà thầu bên thứ ba của Lalamove, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến đơn đặt hàng được đặt thông qua việc đăng ký của Người Dùng đối với Dịch Vụ. Người Dùng có thể chọn không tham gia bằng cách thay đổi tùy chọn thông báo của Người Dùng. Xin lưu ý rằng, việc chọn không tham gia có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng.

 

Ưu Đãi Khuyến Mại và Tín Dụng

Lalamove, theo quyết định riêng của mình, có thể đưa ra các khuyến mại với các tính năng khác nhau và mức giá khác nhau cho bất kỳ Người Dùng nào. Các ưu đãi khuyến mại này tuân theo Điều Khoản này và có thể chỉ có hiệu lực đối với một số Người Dùng nhất định như được nêu trong ưu đãi.

Người Dùng đồng ý rằng khuyến mại:

 • chỉ có thể được sử dụng bởi đối tượng dự định, với mục đích đã định và theo cách hợp pháp;

 • không được sao chép, bán hoặc chuyển nhượng theo bất kỳ cách nào hoặc cung cấp cho công chúng, trừ khi được Lalamove cho phép một cách rõ ràng;

 • tuân theo các điều khoản cụ thể mà Lalamove thiết lập cho khuyến mại đó;

 • không được quy đổi thành tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt; và

 • không có giá trị sử dụng sau ngày hết hạn ghi trong khuyến mại. 

Lalamove có quyền giữ lại hoặc cấn trừ các khoản phí hoặc lợi ích thu được thông qua khuyến mại trong trường hợp Lalamove xác định được hoặc có cơ sở tin rằng việc đổi thưởng hoặc nhận voucher hoặc nhận lợi ích là do nhầm lẫn, gian lận, hành vi bất hợp pháp, hành vi vi phạm các điều khoản khuyến mãi được áp dụng, hoặc hành vi vi phạm Điều Khoản này. Lalamove có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Lalamove cũng có thể cung cấp các voucher thưởng cho Người Dùng, voucher này có thể được sử dụng cho Dịch Vụ. Bất kỳ voucher nào do Lalamove phát hành đều phải tuân theo các điều khoản cụ thể mà Lalamove thiết lập và không được quy đổi thành tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt. Khi hết hạn, các voucher sẽ bị xóa khỏi Tài Khoản của Người Dùng. Các voucher đã hết hạn không thể sử dụng được nữa.

 

Tương Tác Với Bên Thứ Ba Khác

Trong khi sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng, Người Dùng có thể sẽ tương tác, mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ bên thứ ba, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba, bên quảng cáo hoặc nhà tài trợ thể hiện hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên Nền Tảng. Bất kỳ hoạt động nào như vậy,và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành, hoặc tuyên bố nào liên quan đến hoạt động đó chỉ là mối quan hệ song phương giữa Người Dùng và bên thứ ba liên quan. Lalamove và những bên liên kết của Lalamove sẽ không có trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào khác đối với bất kỳ tương tác, giao dịch, hoặc khuyến mại nào giữa Người Dùng và bên thứ ba. Lalamove được miễn trừ mọi trách nhiệm và nghĩa vụ phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận nào giữa Người Dùng và những bên thứ ba theo điều khoản này.

4. Thanh Toán trên Dịch Vụ

Việc sử dụng Nền Tảng là miễn phí, nhưng Lalamove có quyền đưa ra một khoản phí cho việc sử dụng Nền Tảng. (Nếu chúng tôi đưa ra khoản phí này, Người Dùng sẽ được thông báo và do đó Người Dùng có thể quyết định tiếp tục hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài Khoản của mình).
 
Trong khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng hiểu và đồng ý rằng:

 • Lalamove sẽ tính cho Người Dùng bất kỳ khoản phí áp dụng nào, thuế và bất kỳ khoản phí nào khác mà phát sinh do việc sử dụng Dịch Vụ cụ thể (“Khoản Phí”) đối với dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ khác do Đối Tác Giao Hàng cung cấp cho Người Dùng. Việc thanh toán các Khoản Phí theo cách đó sẽ được xem giống như các Khoản Phí do Người Dùng thanh toán trực tiếp cho Đối Tác Giao Hàng và các Khoản Phí đó có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào cung cầu và bất kỳ yếu tố nào khác;

 • các Khoản Phí phải được thanh toán khi đơn hàng được đặt và sẽ được trừ vào Tài khoản Lalamove hoặc phương thức thanh toán được chỉ định trong Tài Khoản theo lựa chọn của Người Dùng;

 • các Khoản Phí đã thanh toán không được hoàn lại, trừ trường hợp khác được Lalamove xác minh trong từng trường hợp cụ thể;

 • Các Khoản Phí được tính bằng Đồng Việt Nam và các loại thuế áp dụng theo yêu cầu của pháp luật;

 • Mọi khoản phí ưu tiên và phí bổ sung là tự nguyện, tuy nhiên, khi Người Dùng chọn thanh toán các khoản phí đó, chúng sẽ được thêm vào Khoản Phí và Người Dùng có nghĩa vụ thanh toán chúng;
  Lalamove có toàn quyền điều chỉnh các khoản phí dựa trên hoàn cảnh thực tế;

 • Bất kỳ đề nghị / yêu cầu Dịch Vụ nào đều tùy thuộc vào sự sẵn có của các nguồn lực. Trong trường hợp bất kỳ yêu cầu nào được gửi không được xử lý, Lalamove sẽ thông báo cho Người Dùng bằng thư điện tử, tin nhắn văn bản, cuộc gọi hoặc thông báo đẩy tới thiết bị di động hoặc số điện thoại di động mà Người Dùng cung cấp cho Lalamove;

 • Lalamove có toàn quyền quyết định xem có hoàn trả cho Người Dùng số tiền tương đương đã thanh toán hay không trong trường hợp Lalamove không thể xử lý các đề nghị / yêu cầu, vì bất kỳ lý do gì;

 • Người Dùng có thể chọn hủy yêu cầu của mình đối với các dịch vụ từ Đối Tác Giao Hàng bất kỳ lúc nào, trong trường hợp đó, Người Dùng có thể bị tính phí hủy bỏ mà không cần thông báo trước;

 • Biên lai được cấp cho Người Dùng khi thanh toán cho việc nạp tiền hoặc Khoản Phí thành công. Số dư âm trong Tài khoản Lalamove có thể dẫn đến việc Dịch Vụ không khả dụng.

Người Dùng có thể chọn thanh toán các Khoản Phí bằng các phương thức sau:

 

 • Thanh Toán bằng Tiền Mặt:

Thanh toán bằng tiền mặt đối với các Khoản Phí do Người Dùng chịu.

 • Cổng Thanh Toán Điện Tử:

Người Dùng có thể thanh toán các Khoản Phí thông qua Cổng Thanh Toán Điện Tử của bên thứ ba. Quá trình thanh toán phải được xác nhận từ bên xử lý thanh toán của bên thứ ba ("Bên Xử Lý Thanh Toán"). Lalamove không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào từ phía Bên Xử Lý Thanh Toán. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các Cổng Thanh Toán Điện Tử của Người Dùng trong hoặc sau khi cung cấp Dịch Vụ.

 • Tài khoản Lalamove

Lalamove đề xuất cho Người Dùng chức năng để nạp tiền và mua các khoản tín dụng thông qua Tài khoản Lalamove. Chức năng này chỉ được phép cho các yêu cầu dịch vụ bên trong ứng dụng (IN-APP).

Lalamove có toàn quyền thay đổi giá của bất kỳ gói Dịch Vụ hoặc số tiền/hạn mức trong Tài Khoản nếu có mà không cần thông báo trước.

Tất cả các gói Dịch Vụ và voucher đều được thanh toán trước và không thể trao đổi, trả lại cũng như không hoàn lại sau khi đã bán trừ khi Luật Áp Dụng yêu cầu hoặc do Lalamove quyết định theo cách khác.

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2023, Lalamove có thể hoàn trả mọi số dư còn lại trong Tài Khoản Lalamove của Người Dùng sau khi xem xét chấp thuận khi Người Dùng đăng ký xóa Tài Khoản Lalamove của mình. Tuy nhiên, khoản hoàn trả nói trên sẽ không áp dụng cho bất kỳ yêu cầu hoàn tiền nào trước ngày 01 tháng 07 năm 2023.

Người Dùng có thể nạp tiền vào Tài khoản Lalamove của mình thông qua các phương tiện sau:

○      Cổng Thanh Toán Điện Tử

Người Dùng có thể nạp tiền và mua voucher hoặc gói Dịch Vụ thông qua Tài khoản Lalamove do Bên Xử Lý Thanh Toán cung cấp. Việc xử lý tín dụng của số dư trong Tài khoản Lalamove của Người Dùng tùy thuộc vào xác nhận từ Bên Xử Lý Thanh Toán. Lalamove không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào từ phía Bên Xử Lý Thanh Toán. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các phương tiện thanh toán trên Tài Khoản Lalamove của Người Dùng trong hoặc sau khi Người Dùng nạp tiền vào Tài Khoản Lalamove.

○      Thẻ tín dụng:

Lalamove cung cấp cho Người Dùng phương tiện để thực hiện thanh toán thông qua thẻ tín dụng được kích hoạt bởi Cổng Thanh Toán (“PGs”) hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán được cung cấp bởi bất kỳ bên liên kết hoặc đối tác nào của Lalamove hoặc các bên thứ ba không liên quan. Người Dùng đồng ý và cam kết chia sẻ chi tiết thanh toán liên quan bao gồm chi tiết thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ (“Chi Tiết Thẻ”) với PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán để hoàn tất thanh toán thành công đối với tổng số tiền giao dịch cho Lalamove và ủy quyền cho PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán hoàn thành giao dịch. Đối với phương thức này,tất cả PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán có dịch vụ được sử dụng cho các mục đích của Dịch Vụ phải tuân thủ PCI-DSS (“Ngành Thẻ Thanh Toán - Tiêu Chuẩn Bảo Mật Dữ Liệu”). Việc ủy quyền của Người Dùng sẽ vẫn có hiệu lực miễn là Người Dùng duy trì một Tài Khoản trong Nền Tảng. Trong trường hợp Người Dùng xóa Chi Tiết Thẻ của mình với PGs hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán hoặc nếu Người Dùng xóa Tài Khoản của mình, PGs hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán sẽ không xử lý thêm bất kỳ giao dịch nào do Người Dùng thực hiện. Việc ủy ​​quyền của Người Dùng theo điều khoản này phải tuân theo mọi điều khoản và điều kiện nào khác của PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào từ việc thanh toán qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.

Mọi vấn đề liên quan đến thanh toán, ngoại trừ trường hợp vấn đề đó là do sai sót hoặc lỗi của Lalamove, sẽ được giải quyết giữa Người Dùng và PGs hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán. Việc xử lý tín dụng hoặc thanh toán, nếu có, phải tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật hiện hành và các điều khoản khác của PGs hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán và chương trình thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của Người Dùng bên cạnh các Điều Khoản này. Lalamove không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào từ phía PGs hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán.

○      Ngân Hàng:

Lalamove sẽ chỉ xử lý đề nghị/yêu cầu nạp tiền qua ngân hàng sau khi thanh toán của Người Dùng được xác thực bởi ngân hàng do Lalamove chỉ định và sau khi được Lalamove chấp thuận.

 

5.  Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Chỉ có Lalamove (và các bên được Lalamove ủy quyền và cấp phép) có quyền sở hữu mọi quyền và lợi ích, bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan, trong, và đối với Nền Tảng và Dịch Vụ. Các Điều Khoản này không cấu thành một giao dịch mua bán và Lalamove không chuyển nhượng cho Người Dùng bất kỳ quyền nào trong hoặc liên quan đến Nền Tảng và Dịch Vụ, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của Lalamove. Tên công ty, các lô-gô và tên sản phẩm được liên kết với Nền Tảng và Dịch Vụ là các nhãn hiệu và/hoặc tài sản trí tuệ của Lalamove hoặc các bên thứ ba, và không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp cho Người Dùng sử dụng chúng. Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng sẽ không loại bỏ, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ hoặc các thông báo về quyền sở hữu nào được tích hợp trong hoặc đi kèm với Nền Tảng và Dịch Vụ. 
 
Bằng việc cung cấp và/hoặc xuất bản nội dung, thông tin hoặc tài liệu (“Nội Dung Người Dùng Cung Cấp”) cho Lalamove, Người Dùng cấp cho Lalamove giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, có quyền cấp phép lại, sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, phân phối, trưng bày,  sử dụng và khai thác công khai theo bất kỳ cách nào đối với Nội Dung Người Dùng Cung Cấp đó ở tất cả các định dạng và kênh phân phối hiện đã được biết đến hoặc được tạo ra sau này, mà không cần thông báo thêm hoặc nhận được sự đồng ý từ Người Dùng, và Người Dùng sẽ không yêu cầu Lalamove thanh toán cho  Người Dùng hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 
Người Dùng công nhận rằng Lalamove chỉ đóng vai trò một kênh thụ động để phân phối Nội Dung Người Dùng Cung Cấp và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với Người Dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của Nội Dung Người Dùng. Lalamove sẽ không liên tục theo dõi Nội Dung Người Dùng Cung Cấp được xuất bản bởi Người Dùng hoặc kiểm duyệt giữa những người dùng và Lalamove sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Ngoài những điều đã nói ở trên, Người Dùng công nhận và đồng ý rằng mọi nhận xét, ý kiến, đóng góp, đề xuất và thông tin khác được thể hiện hoặc bao gồm trong Nội Dung Người Dùng Cung Cấp không nhất thiết đại diện cho nhận xét, ý kiến của Lalamove.
 
Bất kỳ việc sử dụng nào của Người Dùng đối với Nội Dung Người Dùng Cung Cấp hoàn toàn do Người Dùng tự chịu rủi ro. Người Dùng tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ Nội Dung Người Dùng Cung Cấp nào được đăng tải và truyền tải bởi Người Dùng đều là nội dung gốc của Người Dùng mà không phải là sản phẩm của việc sao chép hay đạo nhái tác phẩm của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân nào của bên thứ ba và không chứa bất kỳ nội dung phỉ báng hoặc những tuyên bố chê bai nào. Thêm nữa, Người Dùng cam kết và đảm bảo rằng Người Dùng có đủ điều kiện để ủy quyền hoặc sử dụng hoặc công bố theo quy định tại khoản này.
 
Người Dùng đồng ý bồi thường và giữ cho Lalamove, các bên liên kết và người cấp phép của Lalamove được bồi thường tất cả các chi phí, phí tổn, thiệt hại, tổn thất và trách nhiệm pháp lý mà Lalamove hoặc các công ty liên kết của Lalamove phải chịu hoặc phải gánh chịu liên quan đến bất kỳ Nội Dung Người Dùng Cung Cấp nào được đăng hoặc truyền tải bởi Người Dùng hoặc việc sử dụng khác của Người Dùng đối với trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.
 
Lalamove bảo lưu quyền quyết định chặn hoặc loại bỏ (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ Nội Dung Người Dùng Cung Cấp nào đã đăng hoặc truyền tải bởi Người Dùng và nội dung mà Lalamove cho rằng không phù hợp với Điều Khoản này (bao gồm các tài liệu vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân của bên thứ ba), với Nguyên Tắc Cộng Đồng Lalamove, với Luật Áp Dụng, hoặc không thể chấp nhận được đối với chúng tôi.
 
Lalamove tôn trọng các quyền của Người Dùng đối với ý tưởng của Người Dùng, vui lòng không gửi bất kỳ ý tưởng, thông tin hoặc đề xuất bí mật nào dưới bất kỳ hình thức nào cho Lalamove hoặc bất kỳ bên liên kết nào của Lalamove. Đối với bất kỳ ý tưởng, thông tin hoặc đề xuất nào được Người Dùng gửi, bất kể thông điệp của Người Dùng liên quan đến nội dung được gửi của Người Dùng là gì, Người Dùng hiểu rằng nội dung được gửi của Người Dùng là tự nguyện và các điều khoản sau sẽ áp dụng cho nội dung được gửi của Người Dùng: (i) Việc gửi của Người Dùng và nội dung của ý tưởng, thông tin, hoặc đề xuất bí mật sẽ tự động trở thành tài sản của Lalamove, mà không phát sinh bất kỳ khoản thanh toán nào cho Người Dùng; (ii) Lalamove không có nghĩa vụ xem xét các nội dung được gửi của Người Dùng; (iii) Lalamove có thể thực hiện và phân phối bất kỳ phần nào trong các nội dung được gửi bởi cho bất kỳ mục đích nào theo bất kỳ cách nào, mà không phải trả bất kỳ khoản thanh toán nào cho Người Dùng; và (iv) Lalamove không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung được gửi bởi Người Dùng.

Người Dùng có thể sử dụng thông tin trên Nền Tảng do Lalamove cung cấp cho Người Dùng, với điều kiện Người Dùng:

 • không xóa bất kỳ ngôn từ nào mang tính thông báo độc quyền và không sửa đổi bất kỳ thông tin nào trong tài liệu, thông tin được Lalamove cung cấp và bản sao của chúng;

 • chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích thông tin cá nhân của Người Dùng, phi thương mại và không sao chép hoặc đăng thông tin đó trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào; và

 • không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm bổ sung nào liên quan đến thông tin đó.

Điều khoản này không cấu thành một cuộc mua bán và không chuyển tải cho Người Dùng bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc liên quan đến trang thông tin điện tử, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của Lalamove.

 

6.  Tuyên Bố Miễn Trừ

Các Dịch Vụ được cung cấp "nguyên trạng" và “sẵn có". Lalamove không đưa ra tuyên bố, cam đoan hoặc bảo đảm về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, tính phù hợp hoặc tính khả dụng của Dịch Vụ Giao Hàng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào được yêu cầu thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, và sẽ không đưa ra tuyên bố, cam đoan, hoặc bảo đảm rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Lalamove không đảm bảo chất lượng, tính phù hợp, an toàn hoặc năng lực của các nhà cung cấp là bên thứ ba. Người Dùng đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh ngoài phạm vi sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng, và bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa có liên quan nào, sẽ vẫn chỉ do Người Dùng chịu trong phạm vi tối đa được phép theo Luật Áp Dụng.

Lalamove không kiểm soát, quản lý, hoặc chỉ đạo bất kỳ nhà cung cấp hoặc bên thứ ba nào bao gồm cả Đối Tác Giao Hàng. Các nhà cung cấp và bên thứ ba không phải là người đại diện dưới bất kỳ hình thức nào và không phải là người lao động của Lalamove.

Lalamove không kiểm soát, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội Dung Người Dùng Cung Cấp hoặc nội dung của bên thứ ba có sẵn trên Nền Tảng hoặc được liên kết tới Dịch Vụ. Lalamove không thể, không tuyên bố, và không đảm bảo rằng các Dịch Vụ hoặc máy chủ không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác.

 

7.  Giới Hạn Trách Nhiệm

Lalamove không chịu trách nhiệm và sẽ không có trách nhiệm về:

 • hư hỏng / khuyết tật / thay đổi vật phẩm / tài sản so với tình trạng ban đầu do Người Dùng đóng gói không đạt tiêu chuẩn;

 • vật phẩm / tài sản đã bị hư hỏng / khuyết tật / thay đổi trước khi bắt đầu vận chuyển;

 • chất lượng của Dịch Vụ, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào Đối Tác Giao Hàng, người cuối cùng cung cấp cho Người Dùng dịch vụ vận chuyển;

 • bất kỳ đơn đặt hàng nào không được chấp nhận;

 • bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ, bao gồm các thiệt hại do sử dụng sai Dịch Vụ, lỗi trong số trung tâm cuộc gọi, sự cố mạng, phần mềm độc hại, vi rút hoặc bất kỳ sự không chính xác hoặc không đầy đủ nào;

 • tính phù hợp của thông tin và các cuộc trao đổi qua điện thoại di động, hoặc thư điện tử, hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác. Người Dùng cần báo cáo ngay những sai phạm, nếu có, của thông tin gửi cho Người Dùng liên quan đến việc xác nhận đặt hàng;

 • bất kỳ thiệt hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp, phạt vi phạm, thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại đặc biệt, hoặc bất kỳ hậu quả nào bao gồm cả lợi ích và thất thoát, theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt, trách nhiệm sản phẩm hoặc tương tự, kể cả khi Lalamove đã được thông báo về khả năng xảy ra; trừ trường hợp Luật Áp Dụng quy định khác, và

 • bất kỳ đồ vật bị thất lạc nào trong quá trình sử dụng Dịch Vụ mà không phải do lỗi của Lalamove, Lalamove sẽ cố gắng tìm các đồ vật đó trên cơ sở "nỗ lực cao nhất" theo quy định pháp luật, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào của các đồ vật đó.

 • hư hỏng / khuyết tật / thay đổi vật phẩm / tài sản so với tình trạng ban đầu đối với hàng hóa vượt quá kích thước quy định vận chuyển đơn hàng xe máy của Lalamove như sau:

   1. Đơn hàng thông thường: Trọng lượng: tối đa 30kg. Kích thước 3 chiều: tối đa 50 x 40 x 50 (cm)

  2. Đơn hàng chọn thêm dịch vụ cồng kềnh: Trọng lượng: tối đa 50kg. Kích thước 3 chiều: tối đa 60 x 50 x 60(cm)

 • trường hợp hàng hóa bị tịch thu do đối tác tài xế vi phạm luật an toàn giao thông (*) về kích thước hàng hóa vận chuyển bằng xe máy, bao gồm các tổn thất về chi phí xử phạt hành chính, và;

 • hư hỏng / khuyết tật / thay đổi vật phẩm / tài sản so với tình trạng ban đầu đối với đơn hàng mà Người Dùng thỏa thuận với Đối Tác Giao Hàng bên ngoài nền tảng Lalamove một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Lalamove khuyến cáo khách hàng không vận chuyển hàng hóa giá trị hơn 3.000.000 đồng (đối với đơn hàng xe hai bánh) và quy định này có hiển thị trên nền tảng Lalamove khi chọn dịch vụ giao hàng Xe Máy. Tuy nhiên nếu Người Dùng vẫn yêu cầu vận chuyển đồng nghĩa Người Dùng xác nhận rằng nếu có tình huống tranh chấp, khiếu nại xảy ra, trong quá trình xử lý thì giá trị đền bù thiệt hại món hàng tối đa được định mức là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) cùng các giấy tờ phù hợp để chứng minh giá trị hàng hóa.

Trong trường hợp Lalamove đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền, Lalamove sẽ yêu cầu Người Dùng báo cáo vụ việc tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để cùng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lalamove có thể yêu cầu Người Dùng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm (đoạn ghi hình, hình ảnh, hóa đơn VAT...) để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp khi có khiếu nại, tranh chấp. Việc không thể cung cấp các bằng chứng liên quan có thể dẫn đến tình huống kéo dài thời gian xử lý khiếu nại và ảnh hưởng đến kết quả, không đạt được như mong đợi từ phía Người Dùng.

Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, ở mức tối đa theo Luật Áp Dụng cho phép, trong mọi trường hợp, Lalamove sẽ tổng hợp trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc các Dịch vụ được cung cấp dưới đây, bao gồm trong hợp đồng và ngoài hợp đồng (bao gồm sơ suất, trách nhiệm sản phẩm, hoặc quy định khác), bảo hành, hoặc tương đương, vượt quá số tiền gấp bốn (04) lần Khoản Phí của đơn đặt hàng (bao gồm phần hoàn trả Phí Dịch Vụ), 3.000.000 đồng (đối với các đơn hàng xe hai bánh) hoặc 5.000.000 đồng (đối với các đơn đặt hàng xe 4 bánh) (tùy theo mức nào nhỏ hơn). 

 

8.  Bồi Thường

Bằng việc chấp nhận Điều Khoản này và sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Lalamove, các bên liên kết, người cấp phép của Lalamove, và các cán bộ, giám đốc, người dùng khác, nhân viên, luật sư và đại diện của Lalamove không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm pháp lý, và chi phí (bao gồm phí luật sư và chi phí khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • Hành vi vi phạm của Người Dùng đối với bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản này hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng hoặc quy định hiện hành nào khác, bất kể có được dẫn chiếu ở đây hay không;

 • Việc Người Dùng xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả Đối Tác Giao Hàng được sắp xếp thông qua Nền Tảng; hoặc

 • Việc Người Dùng sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch Vụ.

 

9.  Luật Điều Chỉnh

Trừ khi có quy định khác trong Điều Khoản này, Điều Khoản này sẽ chỉ được điều chỉnh và được giải thích theo Luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp đặt hàng giữa các khu vực pháp lý (ví dụ: người dùng Philippines đặt hàng tại Việt Nam), Lalamove bảo lưu mọi quyền và sẽ có toàn quyền quyết định về các điều khoản và điều kiện áp dụng tùy từng trường hợp. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này, và bất kỳ vi phạm, sự chấm dứt hoặc vô hiệu của các Điều Khoản, sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải, trọng tài; trường hợp thương lượng, hòa giải, và trọng tài không giải quyết được tranh chấp, tranh cãi, hoặc khiếu nại, Lalamove có quyền đưa vụ việc ra tòa án Việt Nam có thẩm quyền.

 

10.  Điều Khoản Chung

Điều Khoản này, và bất kỳ quyền và ủy quyền và sự cho phép nào được cấp dựa theo Điều Khoản, không thể được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi Người Dùng, nhưng có thể được chuyển giao không giới hạn bởi Lalamove. Bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển giao nào vi phạm điều này sẽ vô hiệu và được xem là vi phạm Điều Khoản. Điều Khoản này ràng buộc và áp dụng cho các bên và những người kế thừa của bên đó cũng như các trường hợp chuyển giao không vi phạm.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu, hoặc không thể thực thi toàn phần hoặc một phần theo bất kỳ luật nào ở bất kỳ khu vực tài phán nào, điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó sẽ không có hiệu lực trong chừng mực và phạm vi của luật và khu vực tài phán đó, nhưng tính hợp pháp, hiệu lực, và khả năng thực thi của các điều khoản khác trong Điều Khoản này sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn có hiệu lực áp dụng. Trong trường hợp đó, các bên sẽ thay thế toàn phần hoặc một phần của điều khoản bất hợp pháp, vô hiệu, hoặc không thể thực thi bằng một điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có thể thi hành; khi đó, Điều khoản thay thế, ở mức độ cao nhất có thể, sẽ có hiệu lực và thay thế  điều khoản bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, dựa theo nội dung và mục đích của Điều Khoản này.

 

11.  Phiên Bản Ngôn Ngữ

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khu vực nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều Khoản Sử Dụng Đối Tác Giao Hàng Lalamove

Sửa đổi lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2023

 

Điều Khoản Sử Dụng của Đối Tác Giao Hàng Lalamove này (“Điều Khoản Sử Dụng”) điều chỉnh việc truy cập hoặc sử dụng nền tảng dịch vụ thông tin (“Nền Tảng”) của tài xế (“Đối Tác Giao Hàng” hoặc “Đối Tác Tài Xế”, hoặc “Đối Tác”) qua ứng dụng di động và/hoặc trang thông tin điện tử của chúng tôi (gọi chung là “Ứng Dụng”) hoặc các trang thông tin điện tử để nhận các dịch vụ cung cấp bởi CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM - một công ty được thành lập tại Việt Nam có trụ sở đăng ký tại Phòng 1003, Lầu 10, Tòa C, Tòa nhà Waseco, Số 10, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Lalamove”).

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này được đề cập hoặc tham chiếu tại đây trước khi truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng. Điều Khoản Sử Dụng này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc quy định các quyền và nghĩa vụ giữa Lalamove và Đối Tác Giao Hàng.

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng, Đối Tác xác nhận rõ ràng rằng:

 • Đối Tác đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng này;

 • Đối Tác sẽ tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này;

 • Đối Tác, ít nhất, đã đủ tuổi thành niên theo quy định pháp luật tại nơi cư trú và có đủ năng lực hành vi dân sự để ký kết hợp đồng; và

 • Đối Tác có thẩm quyền tham gia vào Điều Khoản Sử Dụng này với tư cách cá nhân Đối Tác và, nếu có, thay mặt cho bất kỳ tổ chức nào khác, mà với việc cho phép thay mặt của tổ chức đó, Đối Tác đã sử dụng Nền Tảng và ràng buộc tổ chức đó với Điều Khoản Sử Dụng này.

NẾU ĐỐI TÁC TÀI XẾ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG NỀN TẢNG. VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN “MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM” VÀ “BỒI THƯỜNG”. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC.

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, “Luật Áp Dụng” có nghĩa là các luật của Việt Nam, các quy tắc và các quy định hiện hành điều chỉnh việc thanh toán và tất cả các dịch vụ được cung cấp dưới đây, bao gồm: bất kỳ và tất cả các luật nước ngoài, hiệp ước, quy tắc, quy định, hướng dẫn quy định, chỉ thị, chính sách, lệnh hoặc quyết định của (hoặc thỏa thuận với), và chỉ đạo bằng văn bản bắt buộc từ (hoặc thỏa thuận với) bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào, cả khi mỗi tài liệu nêu trên có thể được sửa đổi và có hiệu lực vào từng thời điểm.

Lalamove bảo lưu quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho Đối Tác bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều Khoản Sử Dụng và trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp cho Đối Tác một thông báo bổ sung (như là thêm một thông báo tại trang chủ hoặc gửi cho Đối Tác một thông báo qua thư điện tử). Chúng tôi khuyến khích Đối Tác xem xét lại Điều Khoản Sử Dụng này định kỳ để được cập nhật thông tin về các hoạt động của chúng tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với các Điều Khoản Sử Dụng này, chúng sẽ có hiệu lực khi bản sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng đã được đăng tải trừ khi chúng tôi thông báo cho Đối Tác theo cách khác. Nếu Đối Tác vẫn tiếp tục sử dụng Nền Tảng sau khi Điều Khoản Sử Dụng sửa đổi đã được đăng tải, thì Đối Tác sẽ được xác định là đã chấp nhận những thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng đó.

 

1. Dịch Vụ Của Chúng Tôi


Các dịch vụ được cung cấp bởi Lalamove (“Dịch Vụ”) được xác định là nhằm mục đích kết nối những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển tải và/hoặc dịch vụ Logistic (bao gồm nhưng không giới hạn ở các doanh nghiệp nhỏ, khách hàng có mục đích thương mại và khách hàng cá nhân, sau đây gọi chung là “Người Dùng”) và những Đối Tác Giao Hàng, là người cung cấp dịch vụ vận chuyển (“Dịch Vụ Giao Hàng”) thông qua Nền Tảng. Đối Tác thừa nhận và đồng ý rằng Lalamove chỉ cung cấp cho Đối Tác và Người Dùng các dịch vụ kết nối thông tin tương xứng nhau như một bên thứ ba mang tính trung gian, một cách độc lập. Dịch Vụ Giao Hàng được cung cấp bởi Đối Tác Giao Hàng sẽ không được coi là do Lalamove cung cấp. Lalamove không chịu trách nhiệm về những hành vi và/hoặc các thiếu sót của bất kỳ Đối Tác Giao Hàng nào, và bất cứ trách nhiệm nào có liên quan đến Dịch Vụ Giao Hàng sẽ do Đối Tác Giao Hàng chịu trách nhiệm.

Đối Tác xác nhận rằng mối quan hệ của Đối Tác với Lalamove là một mối quan hệ độc lập, không phải mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thêm vào đó, không có mối quan hệ liên doanh, quan hệ lao động, hoặc mối quan hệ đại lý nào tồn tại giữa Đối Tác Giao Hàng và Lalamove được xem như là kết quả của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc sử dụng Nền Tảng. Ngay cả khi Đối Tác Giao Hàng đơn phương quyết định lựa chọn việc mặc đồng phục hoặc sử dụng bảng hiệu, nhãn dán hoặc huy hiệu nhận dạng của Lalamove, Đối Tác Giao Hàng đồng ý rằng quyết định đó là theo ý mình, không bị bắt buộc bởi Lalamove và Đối Tác Giao Hàng thừa nhận rằng việc sử dụng bất kỳ bảng hiệu, nhãn dán hoặc huy hiệu nhận dạng đó không dẫn tới một kết luận là một người lao động.

 

2. Sử Dụng Phần Mềm

Khi sử dụng phần mềm được cung cấp bởi Lalamove (“Phần Mềm”), Đối Tác đồng ý rằng:

 • Đối Tác không được phép thuê, cho thuê, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển nhượng các bản sao của Phần Mềm hoặc giấy phép để sử dụng Phần Mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào;

 • Đối Tác không được thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng cũng như không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng;

 • Đối Tác không được sửa đổi, điều chỉnh, phân tích ngược, chuyển đổi mã, tháo dỡ, dịch Phần Mềm hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Phần Mềm;

 • Đối Tác không được làm gián đoạn hoạt động bình thường của Phần Mềm, hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào để xuất ra hoặc sửa đổi mã nguồn của Phần Mềm;

 • Đối Tác không được tải lên hoặc gửi đi bất kỳ loại vi rút máy tính, sâu máy tính, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại nào;

 • Đối Tác không được cài đặt và/hoặc thực thi Phần Mềm trên bất kỳ thiết bị nào khác ngoài thiết bị di động chạy hệ điều hành đã được Lalamove chấp thuận; và

 • ngoài giấy phép sử dụng Phần Mềm được cấp theo đây, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho Đối Tác và quyền sở hữu Phần Mềm cũng như tất cả các quyền khác theo đây được Lalamove và các nhà cung cấp của Lalamove bảo lưu một cách rõ ràng.

3. Tài Khoản Của Đối Tác Giao Hàng

Để có thể sử dụng Dịch Vụ, Đối Tác được yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản Đối Tác Tài Xế (“Tài Khoản Đối Tác Tài Xế”) với Lalamove. Sau khi việc đăng ký tài khoản hoàn tất, Đối Tác sẽ được cung cấp một Tài Khoản Đối Tác Tài Xế, có thể truy cập bằng mật khẩu do Đối Tác lựa chọn.

 

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, khi thực hiện việc đăng ký, Đối Tác sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Đối Tác, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về tên, ảnh cá nhân, phương thức liên hệ của Đối Tác cho Lalamove, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và các thông tin sẽ được xử lý theo Chính Sách Bảo Mật của Lalamove. Đối Tác đồng ý rằng các thông tin cá nhân được nhập nhập và duy trì bởi Đối Tác là chính xác, đầy đủ và có giá trị. Lalamove không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin đăng ký sai, không đầy đủ, hết giá trị hoặc không chính xác do Đối Tác cung cấp. Việc không nhập hoặc duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và có giá trị của Đối Tác có thể dẫn đến việc Đối Tác không thể truy cập và sử dụng Dịch Vụ. Đối Tác hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài Khoản Đối Tác Tài Xế của Đối Tác. Lalamove có toàn quyền xác minh những thông tin mà Đối Tác đã cung cấp vào mọi thời điểm và có quyền từ chối việc cấp quyền sử dụng Nền Tảng mà không cần cung cấp lý do và không cần thông báo trước.

 

Đối Tác chịu trách nhiệm mua và nâng cấp phần cứng hoặc thiết bị tương thích cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch Vụ. Lalamove không đảm bảo rằng Dịch Vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc thiết bị cụ thể nào. Lalamove có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ nếu Đối Tác đang sử dụng Dịch Vụ trên một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc sự bảo mật của Tài Khoản Đối Tác Tài Xế của Đối Tác đã bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà chúng tôi có thể tìm thấy.

Trong khi sử dụng Dịch Vụ, Đối Tác đồng ý rằng:

 • Đối Tác sẽ chỉ truy cập Dịch Vụ bằng các phương tiện được Lalamove cho phép rõ ràng;

 • Nền Tảng và Dịch Vụ được cung cấp sẽ chỉ được sử dụng bởi Đối Tác, cho mục đích cá nhân của Đối Tác và sẽ không được bán lại cho bất kỳ bên thứ ba nào;

 • Đối Tác sẽ không trao quyền cho người khác sử dụng Tài Khoản Đối Tác Tài Xế của Đối Tác;

 • Đối Tác chỉ được phép mở một Tài Khoản Đối Tác Tài Xế duy nhất;

 • sự chuyển giao Tài Khoản Đối Tác Tài Xế của Đối Tác cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào khác là không được phép;

 • Đối Tác không thể sử dụng tài khoản mà thuộc quyền của bất kỳ người nào khác ngoài Đối Tác mà không có sự cho phép thích hợp;

 • Dịch Vụ không thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi (i) vi phạm Luật Áp Dụng; (ii) lưu trữ hoặc gửi đi bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào; (iii) chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm của người khác mà không có sự đồng ý của họ; (iv) cố ý gây tổn hại, phiền toái, bất tiện hoặc khó chịu; (v) làm suy giảm hoặc làm tổn hại đến hoạt động bình thường của Dịch Vụ; (vi) thể hiện giọng điệu mạo danh người khác; hoặc (vii) sao chép hoặc phân phối Dịch Vụ mà không có sự cho phép của Lalamove;

 • mật khẩu của Đối Tác hoặc bất kỳ thông tin xác thực nào mà Lalamove cung cấp cho Đối Tác phải được bảo mật và bí mật;

 • bằng chứng nhận dạng hoặc các tài liệu khác cần được gửi ngay lập tức nếu Lalamove yêu cầu;

 • tuân thủ tất cả Luật Áp Dụng là điều bắt buộc khi sử dụng Dịch Vụ;

 • Đối Tác không được sử dụng bất kỳ "liên kết sâu", "phần mềm trích xuất trang", "rô bốt", "phần mềm gián điệp" hoặc thiết bị tự động, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp khác, hoặc bất kỳ quy trình tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ vật liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp một cách có chủ đích thông qua Nền Tảng. Lalamove có quyền ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào như vậy;

 • Đối Tác không được cố gắng can thiệp, xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống hoặc giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Nền Tảng;

 • Đối Tác sẽ không thu thập hoặc thu hoạch bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm cả tên tài khoản, từ Nền Tảng; và

 • Đối Tác sẽ không tham gia vào các hành vi đe dọa, quấy rối, phân biệt đối xử (dựa trên chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc bất kỳ sự phân loại được bảo vệ nào khác) hoặc bất kỳ hành vi nào khác mà Lalamove cho là không phù hợp khi sử dụng Dịch Vụ.

 • Đối Tác vui lòng không vận chuyển thư tín theo quy định tại Khoản 6, Điều 3, Luật Bưu chính 2010. Trưởng hợp có đơn hàng vận chuyển thư tín, Đối Tác phải thông báo cho Người Dùng về quy định này, và thông báo cho Lalamove để được hướng dẫn thêm.

 • Đối Tác vui lòng xác định với Người Dùng để đảm bảo nội dung của bưu kiện không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành và vi phạm quy định tại Điều khoản và Điều kiện của Lalamove.

 

4. Cam Kết Và Tuyên Bố Của Đối Tác Giao Hàng


Đối Tác Giao Hàng đồng thuận và cam kết  như sau:

 • Sau khi có được các thông tin của Người Dùng và kiện hàng, Đối Tác Giao Hàng sẽ tự mình xác minh thông tin đó. Đối Tác Giao Hàng sẽ đưa ra quyết định có chấp nhận và cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng theo quyết định riêng của Đối Tác hay không sau khi xác minh đúng thông tin thu được;

 • Đối Tác Giao Hàng hiểu và đồng ý rằng Đối Tác có trách nhiệm tuân thủ tất cả các lịch trình giao hàng được thiết lập giữa Đối Tác và Người Dùng. Đối Tác Giao Hàng sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giao kiện hàng theo lịch trình giao hàng tương ứng đã thiết lập với Người Dùng;

 • Đối Tác sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phán quyết và trách nhiệm pháp lý do bất kỳ tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tật cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại tài sản do hoặc được cho là kết quả của Dịch Vụ Giao Hàng do Đối Tác cung cấp;

 • Đối Tác phải chịu trách nhiệm về nội dung của tất cả các kiện hàng và mọi thiệt hại hoặc mất mát đối với các kiện hàng khi giao hàng. Đối Tác Giao Hàng phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn những người không có thẩm quyền tiếp cận kiện hàng và cũng phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý ngăn chặn sự mất mát hoặc hư hỏng kiện hàng;

 • Đối Tác đảm bảo đáp ứng và duy trì các điều kiện theo Luật Áp Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện về bằng cấp, bằng lái, giấy phép, đăng kiểm, quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng đối với xe và đối với cá nhân

 • Đối Tác trong suốt quá trình sử dụng Nền tảng để cung cấp Dịch Vụ.

 • Đối Tác Giao Hàng  phải, ở bất kỳ thời điểm nào trong quá trình cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng, mang theo giấy phép lái xe hợp lệ và tất cả các giấy phép, đăng ký, sự chấp thuận và/ hoặc sự ủy quyền được yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền để cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng trong phạm vi mà Đối Tác đã đăng ký với Lalamove để cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng. Để Lalamove đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, , khi được yêu cầu bởi Lalamove, Đối Tác sẽ phải, cung cấp các bản sao giấy tờ hồ sơ theo yêu cầu, bao gồm giấy phép lái xe, bằng lái, giấy đăng kiểm, đăng ký xe, các hồ sơ giấy tờ (bao gồm văn bản ủy quyền, nếu có) chứng minh quyền sở hữu, sử dụng, định đoạt theo quy định pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của Lalamove  tại từng thời điểm;

 • Ngoài Nền Tảng, Đối Tác tự chịu trách nhiệm chuẩn bị và có (tất cả) các thiết bị cần thiết để thực hiện Dịch Vụ Giao Hàng. Đối Tác phải có quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng đối với thiết bị mà Đối Tác sử dụng để cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng. Đối Tác Giao Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo trì tất cả các thiết bị đó và đảm bảo các thiết bị đó phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn pháp luật, tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Trừ khi có yêu cầu khác của Luật Áp Dụng, Đối Tác Giao Hàng chịu mọi rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát đối với thiết bị của mình;

 • Trừ trường hợp vận chuyển bằng hình thức đi bộ, Đối Tác không được sử dụng phương tiện giao thông nào khác với phương tiện giao thông đã đăng ký của Đối Tác để cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng cho Người Dùng, phương tiện giao thông này phải luôn đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn phương tiện giao thông hiện hành hoặc được cập nhật theo đúng quy định pháp luật từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng kiếm, kiểm định, chứng nhận an toàn . Đối Tác phải sử dụng các phương tiện giao thông trong tình trạng hoạt động tốt, an toàn, và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. Đối Tác phải lưu giữ hồ sơ của tất cả các lần đăng kiểm, kiểm định, chứng nhận an toàn, và kiểm tra phương tiện giao thông, và phải cung cấp phiên bản mới nhất của các hồ sơ đó khi có yêu cầu;

 • Đối Tác phải luôn tuân thủ quy định pháp luật về giao thông và về các nghĩa vụ bảo hiểm luật định, bằng chi phí của chính Đối Tác (bao gồm nhưng không giới hạn bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc cho bất kỳ phương tiện giao thông nào được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng (nếu có)). Đối Tác phải đồng thời duy trì (các) bảo hiểm xe cơ giới ít nhất tương đồng với mức tối thiểu mà bất kỳ một Đối Tác Giao Hàng nào cũng duy trì và/hoặc mức bảo hiểm tối thiểu theo yêu cầu của Lalamove  bằng chi phí của chính Đối Tác,, bao gồm nhưng không giới hạn các loại bảo hiểm xe cơ giới cho tai nạn, trách nhiệm dân sự chung và/hoặc thương mại, và phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau: 

  • Các hình thức bảo hiểm xe cơ giới tối thiểu cho các phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường bộ và/hoặc vận chuyển hàng hóa, theo đúng quy định của tỉnh, thành phố nơi phương tiện được đăng ký và nơi phương tiện đăng ký cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng;

  • quy định của Dịch Vụ Giao Hàng và bất kỳ dịch vụ nào khác được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này; và

  • bất kỳ tiêu chuẩn tối thiểu nào khác theo yêu cầu của Lalamove (theo thông báo của Lalamove theo thời gian).

Để xác nhận việc tuân thủ của Đối Tác với các yêu cầu tại Điều khoản và Điều kiện này, theo yêu cầu của Lalamove, Đối Tác sẽ cung cấp bản sao của bất kỳ hợp đồng bảo hiểm liên quan và giấy chứng nhận bảo hiểm thực tế và/hoặc bằng chứng chứng minh bảo hiểm xe cơ giới tương đương. Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, Đối Tác không còn duy trì các bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc, Đối Tác phải thông báo ngay cho Lalamove về sự thay đổi này trong hoàn cảnh của Đối Tác và ngừng cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng;

 • Đối Tác phải tuân theo tất cả các quy định pháp luật liên quan đến Dịch Vụ Giao Hàng và sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào đối với các quy định pháp luật đó. Đối Tác sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu giao hàng nào mà bản chất của việc giao hàng chỉ là chở người;

 • Đối Tác đồng ý rằng Đối Tác hiểu và biết các luật thuế hiện hành; theo đó, Đối Tác xác nhận và đồng ý rằng, Lalamove có quyền giữ lại và/hoặc thu hộ các khoản thanh toán để phục vụ mục đích thuế, bao gồm thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng mà Đối Tác có trách nhiệm theo thỏa thuận này và theo quy định pháp luật thuế hiện hành. Đối Tác đồng ý rằng sẽ không có tranh chấp, khiếu nại, phản đối, khởi kiện nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp chống lại Lalamove về các khoản thuế đã khấu trừ theo đúng quy định pháp luật;

 • Trong quá trình làm việc của Đối Tác, Đối Tác phải tuân thủ (các) hướng dẫn và nguyên tắc sau (“Nguyên Tắc Cộng Đồng” hoặc “Nguyên Tác Cộng Đồng Lalamove”): Nguyên Tác Cộng Đồng Lalamove

Đối Tác Giao Hàng phải có trách nhiệm tự cập nhật và tìm hiểu Nguyên Tắc Cộng Đồng mà Lalamove sửa đổi và thông tin đến Đối Tác theo từng thời điểm. Trừ khi có quy định khác trong Nguyên Tắc Cộng Đồng Lalamove và Điều Khoản Sử Dụng này, bất kỳ hành vi nào trái với Nguyên Tắc Cộng Đồng Lalamove cũng được xác định là vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, và khi đó, Lalamove có quyền tạm khóa hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn Tài Khoản Đối Tác Tài Xế của Đối Tác.

 • Lalamove có quyền tạm ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà Lalamove có căn cứ hợp lý để tin rằng giao dịch đó là vi phạm pháp luật, vi phạm Nguyên Tắc Cộng Đồng Lalamove, và/hoặc  vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.

 • Trong quá trình sử dụng Nền Tảng, Đối Tác Giao Hàn có thể biết được thông tin bí mật, độc quyền, bí mật thương mại, sức khỏe được bảo vệ và / hoặc (các) dữ liệu cá nhân (“Thông Tin Mật”) của Lalamove, của bên thứ ba và/hoặc của Người Dùng. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về Người Dùng, doanh nghiệp của Người Dùng và nội dung của kiện hàng, địa chỉ của Người Dùng, thông tin liên hệ của Người Dùng, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán, phương thức thanh toán, thông tin thẻ tín dụng, tài khoản tài chính, thông tin nhân khẩu, địa chỉ kinh doanh, thông tin về các đối tác, cộng sự, khách hàng của Người Dùng và các thông tin tương tự về người nhận hàng. Đối Tác Giao Hàng đồng ý sẽ duy trì tính bảo mật của tất cả Thông Tin Mật đó và không tiết lộ nó cho bất kỳ người nào khác, trừ khi được yêu cầu để thực hiện Dịch Vụ Giao Hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Việc tiết lộ trái phép Thông Tin Mật đó sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng Điều Khoản Sử Dụng này, đưa đến cho Lalamove quyền tạm khóa hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn Tài Khoản Đối Tác Tài Xế của Đối Tác.

Nếu Đối Tác Giao Hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử Dụng này, Lalamove sẽ có quyền ngay lập tức tạm khóa hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn Tài Khoản Đối Tác Tài Xế của Đối Tác, và Đối Tác Giao Hàng sẽ chịu mọi thiệt hại phát sinh từ việc vi phạm và từ việc tạm khóa hoặc vô hiệu hóa Tài Khoản Đối Tác Tài Xế. Đối Tác Giao Hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại mà Lalamove, các bên liên kết, các đối tác của Lalamove và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hành vi vi phạm Điều khoản và Điều kiện của Đối Tác.


5. Thanh Toán

Đối Tác Giao Hàng hiểu rằng, Người Dùng sẽ là bên chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí liên quan đến việc vận chuyển kiện hàng mà không phải là Lalamove. Sau khi Người Dùng và Đối Tác Giao Hàng xác minh trên Nền tảng rằng việc giao hàng đã hoàn tất, tài khoản thanh toán của Người Dùng sẽ bị trừ phí. Lalamove có quyền thay đổi giá cước vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định của mình, và sẽ thông báo về sự thay đổi đó. Lalamove có quyền thu hộ các khoản thuế hiện hành từ khoản thanh toán liên quan theo quy định pháp luật hiện hành về thuế. Đối Tác Giao Hàng đồng ý rằng bất kỳ khoản tiền nào mà Lalamove nhận được trừ các khoản thuế thu hộ là phí dịch vụ cung cấp bởi Nền Tảng.

 

Lalamove có quyền tạm ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào khi mà có căn cứ hợp lý rằng giao dịch đó vi phạm pháp luật, vi phạm Nguyên Tắc Cộng Đồng Lalamove, và/hoặc vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện của Lalamove Trong trường hợp đó, Đối Tác sẽ không buộc Lalamove phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khoản tiền tạm giữ, chậm trễ, đình chỉ, hoặc hủy bỏ của bất kỳ (các) khoản thanh toán nào cho Đối Tác.

 

Lalamove quản lý các khoản thanh toán của Đối Tác thông qua một tài khoản tài xế. Số dư tài khoản của Đối Tác có thể được rút bởi Đối Tác vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của Đối Tác. Lalamove có quyền thực hiện các khoản khấu trừ có liên quan từ số dư ví của Đối Tác dựa trên Điều Khoản Sử Dụng của Lalamove, Nguyên Tắc Cộng Đồng Lalamove, (các) thỏa thuận giữa Lalamove và Đối Tác, dựa theo ủy quyền bởi Đối Tác, hoặc theo thông báo đến Đối Tác qua Nền Tảng.

 

Tiền ký quỹ đảm bảo quyền lợi của Đối Tác Giao Hàng và của Người Dùng. Đối Tác Giao Hàng có trách nhiệm tìm hiểu về các quy định về ký quỹ trước khi thanh toán tiền ký quỹ.

Với tư cách là Đối Tác Giao Hàng, tùy thuộc vào các dịch vụ được yêu cầu bởi Người Dùng, ngoài cước phí cơ bản, Đối Tác còn có thể sẽ đủ điều kiện để nhận đồng thời các khoản phí sau:

 

Cước phí vận chuyển:

 • Phí dịch vụ bổ sung - là là một phần của phí vận chuyển, bao gồm nhưng không giới hạn phụ phí nhu cầu cao điểm.

 • Phiếu giảm giá Lala - Bao gồm số tiền khuyến mãi được áp dụng cho một đơn hàng cụ thể. Các chương trình khuyến mãi thường được gửi cho Người Dùng và được hỗ trợ bởi Lalamove.

Phụ Phí và các khoản lệ phí khác:

 • Phụ phí ưu tiên - khoản phí bổ sung mà Người Dùng chọn và thanh toán thêm cho Dịch Vụ Giao hàng với nhằm khuyến khích việc hoàn thành nhanh chóng đơn hàng.

 • Phụ phí chờ đợi - khoản phí bổ sung được thỏa thuận và áp dụng cho (một) đơn đặt hàng cụ thể, trong trường hợp Đối Tác Giao Hàng được Người Dùng yêu cầu chờ nhận hàng hoặc giao hàng.

 • Phụ phí giờ cao điểm - khoản phí bổ sung được áp dụng cho (một) đơn hàng cụ thể để hỗ trợ việc hoàn thành Dịch Vụ Giao Hàng trong những giờ cao điểm. Lalamove xác định giờ siêu cao điểm dựa trên nhu cầu hoạt động.

 • Phụ phí tối thiểu - Phí này liên quan đến sự chênh lệch giữa phí vận chuyển được tính và phí vận chuyển tối thiểu được xác định trước. Lalamove có quyền sửa đổi phí vận chuyển tối thiểu vào từng thời điểm.

 • Phụ phí khác - các khoản phí và phụ phí khác liên quan đến các dịch vụ bổ sung có hỗ trợ hiển thị trên Nền tảng và theo yêu cầu của Người Dùng bao gồm nhưng không giới hạn phí bốc xếp, phí hàng cồng kềnh, v.v.

Các khoản hỗ trợ khác từ Lalamove

 • Chi phí dán sticker - Điều này liên quan đến số tiền Lalamove trả cho Đối Tác để đổi lại việc Đối Tác đồng ý dán sticker có thương hiệu của chúng tôi lên phương tiện giao thông của Đối Tác nhằm mục đích nhận diện Đối Tác Giao Hàng. Kích thước, thiết kế và vị trí nhãn dán trên phương tiện giao thông do Lalamove xác định. Đối Tác cũng đồng ý thêm rằng Đối Tác sẽ hợp tác với việc kiểm tra nhãn dán của Lalamove khi được yêu cầu. Nếu không tuân thủ có thể bị tịch thu phí dán nhãn.

 • Chiến dịch tài xế giới thiệu tài xế - Đây là chiến dịch mà Đối Tác sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền sau khi giới thiệu thành công tài xế mới. Vui lòng xem thêm tại đây.

 

6. Thông Tin Liên Lạc

Bằng việc tạo Tài Khoản Đối Tác Tài Xế, Đối Tác, thông qua phương thức điện tử, đồng ý chấp nhận việc nhận thông tin liên lạc từ Lalamove, bao gồm các email, tin nhắn văn bản, cuộc gọi và thông báo trên thiết bị di động hoặc qua số điện thoại mà Đối Tác cung cấp cho Lalamove. Đối Tác hiểu và đồng ý rằng Đối Tác có thể nhận được các thông tin liên lạc do hệ thống quay số điện thoại tự động gửi ra và/hoặc hệ thống này sẽ gửi các tin nhắn được ghi âm trước được gửi bởi hoặc thay mặt cho Lalamove, các công ty liên kết và/hoặc nhà thầu bên thứ ba của Lalamove, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến đơn đặt hàng được chấp nhận thông qua đăng ký của Đối Tác đối với Dịch Vụ.

Đối Tác có thể chọn không đồng ý bằng cách thay đổi tùy chọn thông báo của Đối Tác. Xin lưu ý rằng việc chọn không tham gia có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch Vụ của Đối Tác.

 

7. Khuyến Mãi


Vì lợi ích chung của cả Lalamove và tất cả Đối Tác Giao Hàng bao gồm cả Đối Tác, tùy từng thời điểm, Lalamove thay mặt cho Đối Tác cung cấp các chương trình khuyến mãi cho một số hoặc tất cả Người Dùng, điều này có thể dẫn tới việc là Người Dùng thanh toán cho Đối Tác số tiền thấp hơn so với trường hợp thông thường khác; và khi có chương trình khuyến mại, Đối Tác đồng ý cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng cho Người Dùng với số tiền thấp hơn. Trường hợp áp dụng chương trình khuyến mãi, khi thích hợp, Lalamove sẽ giảm giá trị các khoản phí của mình một số tiền tương đương với giá trị của chương trình khuyến mãi.

8. Tương Tác Bên Thứ Ba Khác


Khi sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng, Đối Tác có thể sẽ tương tác, mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ bên thứ ba, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba, bên quảng cáo hoặc nhà tài trợ thể hiện hàng hóa và/ hoặc dịch vụ trên Nền Tảng. Bất kỳ hoạt động nào như vậy, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành, hoặc tuyên bố nào liên quan đến hoạt động đó chỉ là mối quan hệ song phương giữa Đối Tác và bên thứ ba liên quan. Lalamove và những bên liên kết của Lalamove sẽ không có trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào khác đối với bất tương tác, giao dịch, hoặc khuyến mại nào giữa Đối Tác và bên thứ ba. Lalamove được miễn trừ mọi trách nhiệm và nghĩa vụ phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận nào giữa Đối Tác và những bên thứ ba theo điều khoản này.

9. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ


Lalamove (và các bên liên kết của Lalamove, nếu có) là bên sở hữu duy nhất đối với tất cả các quyền và lợi ích trong Nền Tảng và Dịch Vụ và đối với Nền Tảng và Dịch Vụ,, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Các Điều Khoản Sử Dụng này không cấu thành một giao dịch mua bán và chuyển nhượng cho Đối Tác bất kỳ quyền nào trong hoặc liên quan đến Nền Tảng và Dịch Vụ, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của Lalamove. Tên công ty, các lô-gô và tên sản phẩm được liên kết với Nền Tảng và Dịch Vụ là nhãn hiệu và/hoặc tài sản sở hữu trí tuệ của Lalamove và/hoặc các bên thứ ba, và Đối Tác không được cấp bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng chúng ngoài mục đích thỏa thuận với Lalamove. Đối Tác đồng ý rằng Đối Tác sẽ không gỡ bỏ, chỉnh sửa, hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, hình ảnh, hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác được tích hợp trong hoặc đi kèm với Nền Tảng và Dịch Vụ.

Bằng việc cung cấp và/hoặc xuất bản nội dung, thông tin, hoặc tài liệu (“Nội Dung Đối Tác Cung Cấp”) cho Lalamove, Đối Tác đồng ý rằng Lalamove sẽ có quyền toàn cầu, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, có quyền cấp phép lại, có quyền sử dụng, sao chép, tạo các sản phẩm phái sinh, phân phối, trưng bày công khai,  sử dụng và khai thác công khai theo bất kỳ hình thức nào đối với Nội Dung Đối Tác Cung Cấp đó ở tất cả các định dạng và kênh phân phối đã được biết đến hoặc sẽ được tạo ra sau này, mà không cần thông báo thêm cho Đối Tác, hoặc lấy thêm sự đồng thuận từ Đối Tác hoặc được yêu cầu thanh toán cho Đối Tác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
Đối Tác công nhận rằng Lalamove chỉ đóng vai trò một kênh thụ động để phân phối Nội Dung Đối Tác Cung Cấp và Lalamove không chịu bất kỳ trách nhiệm nào  đối với Đối Tác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của Nội Dung Đối Tác Cung Cấp. Lalamove sẽ không liên tục theo dõi và không có nghĩa vụ liên tục theo dõi đối với Nội Dung Đối Tác Cung Cấp được xuất bản/cung cấp bởi Đối Tác. Ngoài những điều trên, Đối Tác đồng ý rằng mọi nhận xét, ý kiến, góp ý, đề xuất và thông tin khác được thể hiện hoặc bao gồm trong Nội Dung Đối Tác Cung Cấp không đồng thời đại diện cho nhận xét, ý kiến của Lalamove.

Bất kỳ việc sử dụng nào của Đối Tác đối với Nội Dung Đối Tác Cung Cấp hoàn toàn do Đối Tác tự chịu rủi ro. Đối Tác tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ Nội Dung Đối Tác Cung Cấp nào đã đăng tải và truyền tải bởi Đối Tác đều là nội dung gốc của Đối Tác mà không phải là sản phẩm của việc sao chép hay đạo nhái tác phẩm của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền nhân thân của bên thứ ba nào, và không chứa bất kỳ nội dung phỉ báng và/hoặc bôi nhọ nào. Thêm nữa, Đối Tác cam kết và đảm bảo rằng Đối Tác có đủ điều kiện để ủy quyền hoặc sử dụng hoặc công bố  theo quy định tại khoản này.

Đối Tác đồng ý bồi thường và giữ cho Lalamove, các bên liên kết và người cấp phép của Lalamove được bồi thường tất cả các chi phí, phí tổn, thiệt hại, tổn thất và trách nhiệm pháp lý mà Lalamove hoặc các công ty liên kết của Lalamove phải chịu hoặc phải gánh chịu liên quan đến bất kỳ Nội Dung Đối Tác Cung Cấp nào được đăng hoặc truyền tải bởi Đối Tác hoặc việc sử dụng khác của Đối Tác đối với trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Nền Tảng.

Lalamove có toàn quyền quyết định chặn hoặc loại bỏ (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ Nội Dung Đối Tác Giao Hàng nào đã đăng hoặc truyền tải bởi Đối Tác và (các) nội dung mà Lalamove cho rằng không phù hợp với Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm các tài liệu vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền nhân thân của bên thứ ba), hoặc không phù hợp với Nguyên Tắc Cộng Đồng của Lalamove.

Lalamove tôn trọng các quyền của Đối Tác đối với ý tưởng của Đối Tác, vui lòng không gửi bất kỳ ý tưởng, thông tin hoặc đề xuất bí mật nào dưới bất kỳ hình thức nào cho Lalamove hoặc bất kỳ bên liên kết nào của Lalamove. Đối với bất kỳ ý tưởng, thông tin hoặc đề xuất nào được Đối Tác gửi, bất kể thông điệp của Đối Tác liên quan đến nội dung được gửi của Đối Tác làgì, Đối Tác hiểu rằng nội dung được gửi của Đối Tác là tự nguyện và các điều khoản sau sẽ áp dụng cho nội dung được gửi của Đối Tác: (i) Việc gửi của Đối Tác và nội dung của ý tưởng, thông tin, hoặc đề xuất bí mật sẽ tự động trở thành tài sản của Lalamove, mà không phát sinh bất kỳ khoản thanh toán nào cho Đối Tác; (ii) Lalamove không có nghĩa vụ xem xét các nội dung được gửi của Đối Tác; (iii) Lalamove có thể thực hiện và phân phối bất kỳ phần nào trong các nội dung được gửi bởi Đối Tác cho bất kỳ mục đích nào theo bất kỳ cách nào, mà không phải trả bất kỳ khoản thanh toán nào cho Đối Tác; và (iv) Lalamove không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung được gửi bởi Đối Tác.

Đối Tác có thể sử dụng và tải xuống thông tin trên Nền Tảng do Lalamove cung cấp cho Đối Tác, với điều kiện Đối Tác:

 • không xóa bất kỳ ngôn từ nào mang tính thông báo độc quyền và không sửa đổi bất kỳ thông tin nào trong tài liệu, thông tin được Lalamove cung cấp và bản sao của chúng;

 • chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân và, phi thương mại của Đối Tác và không sao chép hoặc đăng thông tin đó trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào; và

 • không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm bổ sung nào liên quan đến thông tin đó.

10. Bồi Thường


Đối Tác Giao Hàng thừa nhận rằng Đối Tác chịu trách nhiệm đối với tất cả các kiện hàng và tất cả các Dịch Vụ Giao Hàng trong khi vận chuyển các kiện hàng. Đối Tác Giao Hàng đồng ý Lalamove không có quyền kiểm soát hoặc có trách nhiệm đối với các kiện hàng hoặc Dịch Vụ Giao Hàng và chỉ có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Nền Tảng và Ứng Dụng. Đối Tác Giao Hàng đồng ý rằng Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ hành vi, vi phạm,, việc làm không đúng mực, tổn thất, hoặc thiệt hại nào mà Đối Tác Giao Hàng phải chịu, ngoại trừ trường hợp hành động đó là do hành vi cố ý tình vi phạm Điều Khoản Sử Dụng hoặc do sơ suất nghiêm trọng.

Đối Tác Giao Hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Lalamove, cũng như những người kế thừa, chuyển nhượng, đơn vị liên kết, cán bộ, chủ sở hữu, những người lao động và đại diện trong quá khứ và hiện tại (“Người Được Bồi Thường Của Lalamove”) vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các thiệt hại, nguy cơ bị khởi kiện, hành vi, thủ tục đã xảy ra hoặc đe dọa xảy ra, (theo quy định pháp luật), yêu cầu bồi thường, thiệt hại, yêu cầu thanh toán, sai lệch, phạt vi phạm, phán quyết, thỏa thuận hòa giải, trách nhiệm pháp lý, phí và các chi phí khác (bao gồm phí luật sư hợp lý, phí dịch vụ phát sinh, tiền phạt, lãi suất và bồi hoàn) phát sinh từ hoặc phát sinh liên quan đến các khiếu nại do bên thứ ba chống lại một Người Được Bồi Thường Của Lalamove phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ, hoặc là kết quả của, hoặc liên quan đến việc Đối Tác Giao Hàng có (i) hành vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này; (ii) hành vi liên quan đến Nền Tảng, Dịch Vụ và/hoặc Dịch Vụ Giao Hàng; (iii) vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn, Đối Tác Giao Hàng khác, Người Dùng, tài xế, người lao động, nhà thầu phụ, người đại diện vụ và người đi bộ; (iv) tiết lộ “Thông Tin Mật”; (v) quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành của bất kỳ phương tiện nào được sử dụng trong Dịch Vụ Giao Hàng; (vi) không có bảo hiểm, giấy phép, sự cho phép hoặc ủy quyền thích hợp; (vii) bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do công việc và hoặc hành vi của Đối Tác Giao Hàng và/hoặc công việc của Đối Tác Giao Hàng với các bên thứ ba và/hoặc Người Dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại đối với kiện hàng; (viii) hành vi sai trái, vi phạm chính sách, vi phạm pháp luật hoặc các hành vi sai trái khác và (ix) cáo buộc không thanh toán các khoản thuế luật định, khoản khấu trừ, đóng góp, hoặc phí bảo hiểm. Trong trường hợp bị triệu tập liên quan đến phần nghĩa vụ của Đối Tác Giao Hàng, Lalamove có quyền sử dụng luật sư riêng của Lalamove.

Đối Tác Giao Hàng đồng ý thực hiện Dịch Vụ Giao Hàng tuân theo tất cả các Luật Áp Dụng và sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo rằng Lalamove không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ  vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm liên quan tới Đối Tác Giao Hàng. Lalamove có quyền khóa, tạm ngưng tài khoản, hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Nền Tảng đối với Đối Tác Giao Hàng nếu có bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ hành vi nào khác mà Lalamove cho là không phù hợp. Trong trường hợp về tư cách nhà thầu độc lập hoặc đối tác kinh doanh của Đối Tác Giao Hàng bị hoặc có nguy cơ bị bác bỏ hoặc kết luận khác đi i bởi tòa án, cơ quan chức năng, hoặc trọng tài, và trường hợp tòa án, cơ quan chức năng, trọng tài xác định rằng Đối Tác Giao Hàng không phải là nhà thầu độc lập hoặc đối tác kinh doanh, Đối Tác Giao Hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường, và đảm bảo rằng Lalamove sẽ không bị tổn hại bởi bất kỳ khoản chi phí, khoản phạt, truy thu thuế, thiệt hại, và (các) phí luật sư liên quan đến quyết định đó. Trong trường hợp bị triệu tập liên quan đến phần nghĩa vụ này của Đối Tác Giao Hàng, Lalamove có quyền sử dụng luật sư riêng của Lalamove.

Đối Tác Giao Hàng đồng ý và thừa nhận sẽ không và không thể bắt Lalamove chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vấn đề nào nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của Lalamove, bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, thảm họa, mất điện, gián đoạn nguồn, tắt máy hoặc các khó khăn kỹ thuật đối với Nền Tảng, bảo trì hệ thống, lỗi của việc thu tín hiệu di động khác, lỗi của nhà cung cấp dịch vụ khác, hủy dịch vụ của bên thứ ba, đại dịch, dịch bệnh, bùng phát, đại dịch COVID 19, đình công, tranh chấp lao động, rối loạn dân sự, thù địch, chiến tranh, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, phá hoại, tai nạn, mất mát hoặc phá hủy tài sản, sự can thiệp của các tổ chức chính phủ, thay đổi luật, quy định hoặc lệnh, hoặc các sự kiện hoặc hoàn cảnh hoặc nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của Lalamove.


11. Miễn Trừ Trách Nhiệm


Các Dịch Vụ được cung cấp "nguyên trạng" và “sẵn có". Lalamove không đưa ra tuyên bố, cam đoan hoặc bảo đảm về độ tin cậy, tính kịp thời, chất lượng, tính phù hợp, hoặc tính khả dụng của Dịch Vụ Giao Hàng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào được yêu cầu thông qua việc sử dụng Dịch Vụ,  và sẽ không đưa ra tuyên bố, cam đoan hoặc bảo đảm rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Lalamove không đảm bảo chất lượng, tính phù hợp, an toàn hoặc năng lực của các nhà cung cấp là bên thứ ba. Đối Tác đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh ngoài phạm vi sử dụng Dịch Vụ của Đối Tác, và rủi ro của bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa có  liên quan được yêu cầu, sẽ vẫn chỉ do Đối Tác chịu trong phạm vi tối đa được phép theo Luật Áp Dụng.

Lalamove không kiểm soát, quản lý hoặc chỉ đạo bất kỳ nhà cung cấp thứ ba nào. Các nhà cung cấp thứ ba không phải là người đại diện dưới bất kỳ hình thức nào và không phải là  người lao động của Lalamove.

Lalamove không kiểm soát, xác nhận, hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội Dung Đối Tác Cung Cấp hoặc nội dung của bên thứ ba có sẵn trên Nền Tảng hoặc được liên kết tới Dịch Vụ. Lalamove không thể, không tuyên bố, và không đảm bảo rằng các Dịch Vụ hoặc máy chủ không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác.


12. Chấm Dứt Dịch Vụ


Đối Tác Giao Hàng có thể ngừng hợp tác với Lalamove và ngừng sử dụng Dịch Vụ bất kỳ lúc nào. Việc Đối Tác Giao Hàng chấm dứt hoặc xóa Tài Khoản Đối Tác Tài Xế phải tuân thủ quy trình của Lalamove và đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Chính Sách Giới Thiệu Đối Tác Giao Hàng. Đối Tác Giao Hàng  sẽ là bên duy nhất có trách nhiệm tự tìm hiểu Chính Sách Giới Thiệu Đối Tác Giao Hàng trước khi yêu cầu chấm dứt hoặc xóa tài khoản của mình.

Lalamove cũng có thể ngừng cung cấp Dịch Vụ bất kỳ lúc nào hoặc đặt ra các giới hạn trong việc sử dụng Dịch Vụ, cho dù là áp dụng riêng đối với Đối Tác Giao Hàng hay áp dụng chung. Việc chấm dứt sẽ không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Lalamove. Các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau bất kỳ sự chấm dứt dịch vụ nào. Không có điều gì trong quy định này cấp quyền cho Lalamove chấm dứt khả năng của Đối Tác Giao Hàng trong việc tự liên hệ với Người Dùng và cung cấp Dịch Vụ Giao hàng cho Người Dùng, mà chỉ có quyền chấm dứt việc sử dụng Nền Tảng của Đối Tác Giao Hàng.


13. Hiệu Lực Từng Phần 


Khi bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng này bị cấm, bị vô hiệu, hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khu vực tài phán nào, quy định đó sẽ không có hiệu lực trong phạm vi của khu vực tài phán đó, của việc áp dụng trong các sự kiện và hoàn cảnh dẫn đến tình huống đó,mà không làm vô hiệu các quy định còn lại hoặc sự áp dụng của các quy định  còn lại đối với các sự kiện và hoàn cảnh khác, và bất kỳ quy định nào bị cấm, không thể thực thi, hoặc vô hiệu ở một hoặc một số khu vực tài phán sẽ không làm mất hiệu lực hoặc khiến quy định đó không thể thực thi ở các khu vực tài phán khác.

14. Không Từ Bỏ


Trong mọi trường hợp, việc Lalamove hoặc Đối Tác Giao Hàng được hỗ trợ bằng cách tạm miễn việc  thực hiện nghiêm túc một hoặc một số điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng hoặc các  điều kiện liên quan sẽ không được coi là sự từ bỏ hoặc thay đổi các  điều khoản hoặc điều kiện đó, và điều khoản hoặc điều kiện đó sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực toàn phần.


15. Luật Điều Chỉnh


Trừ khi có quy định khác trong Điều Khoản Sử Dụng này, Điều Khoản Sử Dụng này sẽ chỉ được điều chỉnh và được giải thích theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc sự vô hiệu của chúng, sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải và trọng tài; nếu thương lượng, hòa giải, và trọng tài không giải quyết được tranh chấp, tranh cãi, hoặc khiếu nại, Lalamove có quyền đưa vụ việc ra tòa án Việt Nam có thẩm quyền.

16. Người Kế Thừa


Điều Khoản Sử Dụng này, và bất kỳ quyền và ủy quyền và sự cho phép nào được cấp dựa theo Điều Khoản Sử Dụng, không thể được chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bên thứ ba bởi Đối Tác, nhưng có thể được chuyển giao không giới hạn bởi Lalamove. Bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển giao nào vi phạm điều này sẽ vô hiệu và được xem là vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng này ràng buộc và áp dụng cho các bên và những người kế thừa của bên đó cũng như các trường hợp chuyển giao không vi phạm.17. Tiêu Đề


Tiêu đề xuất hiện trong Điều Khoản Sử Dụng này chỉ nhằm mục đích thuận tiện mà không giới hạn, khuếch đại, sửa đổi, hoặc gây ảnh hưởng đến các điều khoản và quy định của Điều Khoản Sử Dụng này theo bất kỳ cách nào.


18. Phiên Bản Ngôn Ngữ


Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khu vực nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều Khoản Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp

Ngoài Điều Khoản, phần này áp dụng cho bạn ("Doanh Nghiệp") và nhân viên được ủy quyền của bạn sau khi bạn hoàn tất việc đăng ký Tài Khoản Doanh nghiệp tại https://web.lalamove.com/register/business.

 

Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp

Bạn thừa nhận và hiểu rằng nhân viên được ủy quyền của bạn (“Người Dùng Được Ủy Quyền”) phải (i) tải và cài đặt Ứng Dụng trên một thiết bị tương thích, (ii) đăng ký và duy trì một Tài Khoản cá nhân đang hoạt động (“Tài Khoản Hoạt Động”) cho đến khi Tài Khoản Doanh Nghiệp bị chấm dứt.

Bạn phải cung cấp cho Lalamove (i) tên của chủ sở hữu Tài Khoản Hoạt Động đó, (ii) địa chỉ email công ty của chủ sở hữu Tài Khoản Hoạt Động trên miền cấp cao nhất của bạn (ví dụ: name@companydomain.com) và (iii) các thông tin xác thực khác về chủ sở hữu Tài Khoản Hoạt Động theo yêu cầu hợp lý của Lalamove. Lalamove sẽ xác thực Tài Khoản Hoạt Động và liên kết Tài Khoản Hoạt Động đó với Tài Khoản Doanh Nghiệp của bạn. Người Dùng Được Ủy Quyền sẽ có thể truy cập vào các tính năng của Tài Khoản Doanh Nghiệp khi đáp ứng các bước trên ("Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp").

Bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào của Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp. Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp sẽ có quyền truy cập vào (i) Lịch Sử Đơn Hàng Doanh Nghiệp, (ii) Ví Doanh Nghiệp, (iii) Tài Xế Yêu Thích Của Doanh Nghiệp, (iv) Báo cáo Doanh Nghiệp. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh theo Lịch Sử Đơn Hàng Doanh Nghiệp, cũng như bất kỳ khoản phí áp dụng nào mà Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp phải chịu.

 

Quản Trị Tài Khoản

Liên hệ chính của Lalamove với bạn sẽ thông qua quản trị viên được chỉ định của bạn được nêu tại trang đăng ký (“Quản Trị Viên Doanh Nghiệp”). Trang Tài khoản có thể cho phép bạn (a) kiểm tra danh sách hiện tại của tất cả Người Dùng Được Ủy Quyền đã được mời và Người dùng Tài khoản Doanh Nghiệp đã được liên kết, (b) cung cấp thêm Dữ Liệu để mời thêm Người Dùng Được Ủy Quyền, (c) thu hồi bất kỳ Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp, (d) kiểm tra thông tin đơn đơn hàng có liên quan và xem xét hoạt động số dư bằng cách sử dụng Cổng Dữ Liệu, (e) quản lý và cập nhật Người Dùng Được Ủy Quyền trong hồ sơ, (f) kiểm tra hiện tại, bổ nhiệm mới và xóa Quản Trị Viên Doanh Nghiệp. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Cổng Dữ Liệu cho các mục đích kinh doanh hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích xử lý chi phí trong hoạt động kinh doanh, kế toán và lập ngân sách. Lalamove có quyền thêm, bớt và cập nhật các tính năng và chức năng của Tài khoản Doanh Nghiệp bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn đồng ý (a) đảm bảo duy trì tất cả thông tin đăng nhập Cổng Dữ Liệu, (b) chỉ cho phép Quản Trị Viên Doanh Nghiệp truy cập Cổng và (c) cập nhật tất cả thông tin của Quản Trị Viên Doanh Nghiệp để đảm bảo thông tin ở hiện tại, chính xác và đầy đủ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra theo thông tin đăng nhập Cổng Dữ Liệu của bạn bao gồm việc lưu giữ và duy trì danh sách chính xác Người Dùng Được Ủy Quyền và Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp hiện tại.

 

Phí và Ví Doanh Nghiệp

Phí

Lalamove có quyền tính phí cho Tài khoản Doanh Nghiệp.

Ví Doanh Nghiệp Lalamove

Trong Tài khoản Doanh Nghiệp, Lalamove cung cấp cho bạn tiện ích nạp tiền và mua tín dụng thông qua Ví Lalamove. Tiện ích này chỉ được phép cho các yêu cầu dịch vụ IN-APP.

Lalamove có toàn quyền sửa đổi giá của bất kỳ gói tín dụng nào hoặc số tiền / hạn mức tín dụng nếu có mà không cần thông báo trước.

Tất cả các khoản tín dụng đều được trả trước và không thể quy đổi sang Ví Tài Khoản Cá Nhân, có thể trả lại hoặc hoàn lại sau khi đã bán trừ theo Luật áp dụng hoặc do Lalamove quyết định theo cách khác.

Bạn đồng ý rằng Doanh Nghiệp chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản phí phát sinh từ Tài Khoản Doanh Nghiệp hoặc bởi Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp bất kể khoản phí đó có được Doanh Nghiệp cho phép hay không.

 

Truy Cập API

Lalamove cung cấp dịch vụ thông qua giải pháp tích hợp API, bạn có thể xem chi tiết tại Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ API.

 

Sự Đảm Bảo

Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) bạn có tất cả các quyền và sự cho phép cần thiết để cung cấp cho Lalamove Dữ Liệu và bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp cho Lalamove sau đây liên quan đến Dịch Vụ; (b) bạn đã được sự đồng ý của Người Dùng Được Ủy Quyền để cung cấp cho Lalamove bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến Dịch Vụ, (c) bạn đã thông báo và nhận được sự đồng ý của Người Dùng Được Ủy Quyền rằng Lalamove sẽ cung cấp cho họ thông tin chi tiết về đơn đặt hàng đối với Dịch Vụ hoặc các đơn hàng khác được tính phí vào Tài kHoản Người Dùng Doanh nghiệp của bạn.

 

Cam kết Bảo vệ Hàng hóa  

Mất mát, trộm cắp, hư hỏng hoặc phá hoại đối với Kiện hàng theo các đơn đặt hàng được thực hiện bởi Tài khoản Người dùng Doanh nghiệp đã được lựa chọn trước đó là đối tượng được cam kết bảo vệ bởi Lalamove dựa theo Cam kết Bảo vệ Hàng hóa. Lalamove có quyền chọn những Tài khoản Người dùng Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện bảo vệ theo các Cam kết Bảo vệ Hàng hóa.

NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG
NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG LALAMOVE

Nguyên Tắc Cộng Đồng Lalamove được phát triển để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, tài xế xe ô tô, tài xế xe máy, người bán hàng và nhà kinh doanh của ứng dụng Lalamove, Giao diện lập trình ứng dụng (API) và Lalamove Plus (gọi chung là “Nền Tảng Lalamove”), và để họ cảm thấy an toàn và được tôn trọng, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Nguyên tắc của chúng tôi áp dụng cho tất cả mọi người sử dụng Nền Tảng Lalamove bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, tài xế xe ô tô, tài xế xe máy, người bán hàng và nhà kinh doanh. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho tất cả các tương tác mà bất kỳ ai có thể có với nhân viên và nhà thầu của Lalamove, có sẵn thông qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, nguyên tắc của chúng tôi áp dụng cho các hành vi bên ngoài Nền Tảng Lalamove mà chúng tôi nhận biết được và có kiến ​​thức về nó, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, thông tin nhận được từ các nền tảng khác, đặc biệt khi hành vi đó có thể đe dọa sự an toàn của Nền Tảng Lalamove.

Chúng tôi nhiệt liệt mời bạn tham gia cùng chúng tôi để hỗ trợ và cung cấp một môi trường thân thiện cho tất cả mọi người trên Nền Tảng Lalamove.

Những nguyên tắc dưới đây của chúng tôi sẽ giải thích một số tương tác tích cực của cộng đồng trên Nền Tảng Lalamove, cũng như các hành vi hoặc những trường hợp có thể khiến trải nghiệm của bạn trên Nền Tảng Lalamove bị ảnh hưởng. Lalamove có toàn quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các nguyên tắc của chúng tôi theo bất kỳ cách nào (bao gồm cả các chính sách của chúng tôi được đưa vào, được đề cập trong nguyên tắc này) bất kỳ lúc nào. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc các nguyên tắc của chúng tôi một cách thường xuyên. Các nguyên tắc sau đây, mà chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên, cung cấp nền tảng cho những hành vi mà chúng tôi mong đợi từ tất cả những người trong cộng đồng Lalamove. Nguyên tắc của chúng tôi được xem xét và cập nhật định kỳ.

Việc hiểu các nguyên tắc của chúng tôi rất quan trọng. Việc không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn nào của chúng tôi có thể xem là vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và Điều kiện và có thể khiến trải nghiệm của bạn trên Nền Tảng Lalamove bị ảnh hưởng, bao gồm mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove và/ hoặc các hậu quả khác nếu có.

 

Nguyên tắc chung

Tất cả những người sử dụng Nền Tảng Lalamove phải tuân thủ Nguyên Tắc Cộng Đồng của Lalamove.

1.  Tôn trọng

Tăng cường giao tiếp và dịch vụ có tính tích cực trong mọi trải nghiệm là mục tiêu chính trong các nguyên tắc và chính sách của chúng tôi.

2.  An toàn

Chúng tôi cam kết làm việc không ngừng để làm cho trải nghiệm của bạn khi sử dụng Nền Tảng Lalamove trở nên an toàn hơn. Sự an toàn của người dùng, tài xế là điều quan trọng hàng đầu đối với chúng tôi.

3.  Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi mong muốn tất cả những người sử dụng Nền Tảng Lalamove sẽ thực hiện bổn phận của mình cho việc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các quy định có liên quan được áp dụng.

4.  Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn, những suy nghĩ, và những mối quan tâm và hoan nghênh các nhận xét của bạn, miễn là chúng được thể hiện theo cách tôn trọng chúng tôi và cộng đồng của chúng tôi. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi đang liên tục cải thiện các nguyên tắc, chính sách của mình và phản hồi của bạn rất quan trọng để giúp chúng tôi thực hiện hành động thích hợp để giữ cho các nguyên tắc của chúng tôi phù hợp với trải nghiệm của bạn trên Nền Tảng Lalamove.

Tôn trọng

Mọi người trong cộng đồng Lalamove cần cư xử theo cách mà mỗi người mong muốn được đối xử - với sự tôn trọng, lịch sự và lòng trắc ẩn. Cách bạn thực hiện khi sử dụng Nền Tảng Lalamove có thể sẽ để lại những ảnh hưởng nhất định. Đó là lý do tại sao phép lịch sự lại quan trọng và tại sao bạn được kỳ vọng sẽ thực hiện những cư xử tử tế với người khác khi sử dụng Nền Tảng Lalamove và khi tương tác với những người khác trong cộng đồng Lalamove - giống như cách bạn thực hiện ở bất kỳ nơi công cộng nào.

Giao hàng trễ là một vấn đề đối với cả người nhận và người gửi, do đó, hãy luôn cố gắng đến đúng giờ để nhận hoặc trả hàng. Vì an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, bạn phải luôn lái xe một cách cẩn thận trong giới hạn tốc độ cho phép và tuân thủ các quy tắc giao thông địa phương. Bạn bị nghiêm cấm liên hệ với người nhận hoặc người gửi sau chuyến đi vì bất kỳ lý do cá nhân nào. Ngay cả khi đang diễn ra tranh chấp, không giải quyết vấn đề theo cách của riêng bạn bằng việc la hét, sử dụng ngôn từ có tính chất lăng mạ hoặc bất hợp tác.

Tôn trọng
1.1 Áp bức thể chất hoặc gây Thương tích, Cưỡng bức, Đe dọa và Hành vi sai trái

Bạn bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hình thức phạm tội tình dục nào. Bạn không bao giờ được tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công tình dục và hành vi sai trái nào liên quan đến thái độ hoặc hành vi tình dục vào bất kỳ lúc nào.

Không cố tình đụng chạm vào bất kỳ ai mà bạn vừa gặp khi đang sử dụng Nền Tảng Lalamove một cách không cần thiết. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ được phép đối với những người cần hỗ trợ hoặc yêu cầu hỗ trợ để vận chuyển bưu kiện. Bất kỳ loại vũ lực nào đều bị nghiêm cấm.

Tôn trọng không gian cá nhân và sự riêng tư là điều mà tất cả chúng ta đều trân trọng. Có thể có một cuộc nói chuyện thông thường miễn là người đối diện cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với bạn. Không hỏi về cuộc sống cá nhân của người khác hoặc đánh giá về ngoại hình của họ.

Danh sách sau đây cung cấp các ví dụ về hành vi không phù hợp; tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là danh sách này chưa toàn diện, hành vi tấn công tình dục và hành vi sai trái có thể bao gồm bất kỳ hành động nào. Những điều này có vẻ quy định nghiêm ngặt hơn các nền tảng khác nhưng đó là vì chúng tôi muốn giữ cho bạn an toàn nhất có thể khi bạn sử dụng Nền Tảng Lalamove.

 • Không đặt những câu hỏi mang tính cá nhân vì các câu hỏi cá nhân và việc xâm phạm không gian cá nhân thường được coi là không phù hợp (ví dụ: về tình trạng quan hệ, vấn đề tiền bạc hoặc xu hướng tình dục)

 • Lưu ý rằng hành vi quấy rối là khác nhau tùy theo chuẩn mực xã hội và của mỗi cá nhân - ví dụ: nhận xét về ngoại hình có thể gây khó chịu cho người khác. Điều này bao gồm cả nhận xét xúc phạm hoặc "khen ngợi"

  Không đưa ra những nhận xét hoặc cử chỉ tục tĩu vì những cử chỉ không lời có thể cấu thành hành vi quấy rối tình dục nếu hành vi đó mang tính chất tình dục và khiến người khác khó chịu (ví dụ: lời nói không rõ ràng, thông điệp hoặc hình ảnh hàm ý khiêu gợi)

 • Không tán tỉnh bất kỳ ai (ví dụ: dù không bằng lời nói, vui đùa hoặc ở quá gần)

 • Không cho phép hiển thị, đưa ra bất kỳ tài liệu có tính chất khiếm nhã (ví dụ: đồ vật hoặc hình ảnh khiêu dâm)

 • Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tôn trọng quyền riêng tư và không gian cá nhân của những người dùng khác. Nhắn tin hoặc gọi điện cho người nhận hoặc người gửi ngoài lý do công việc vừa là một hình thức quấy rối vừa vi phạm quyền của họ đối với an ninh cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân

 • Không hiển thị hoặc đưa ra những nội dung có tính chất khiêu dâm, liên quan đến bạo lực hoặc tấn công tình dục

 • Luôn tránh các hành vi bạo lực và gây rối vì Lalamove không bỏ qua cho bất kỳ hình thức bạo lực hoặc gây rối nào. Mọi người không được tham gia vào các hành vi công kích, chẳng hạn như tranh cãi bằng lời nói, sử dụng ngôn từ tục tĩu hoặc ám chỉ, đe dọa hoặc bạo lực thể chất.

Tôn trọng
1.2 Đe dọa và hành vi thô lỗ

Nghiêm cấm những hành vi tức giận bộc phát hoặc thô lỗ, gây rối hoặc quấy rối. Tránh sử dụng ngôn từ lăng mạ hoặc cử chỉ dung túng cho mọi hình thức bạo lực, gây hấn, thiếu tôn trọng và không phù hợp. Không chia sẻ hình ảnh phản cảm (khiêu dâm hoặc mô tả bạo lực thể chất) với những người khác trong cộng đồng Lalamove; điều này bao gồm cả việc chia sẻ hoặc phát tán những hình ảnh đó thông qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến của Lalamove hoặc liên quan đến trải nghiệm Nền Tảng Lalamove. Mặc dù bạn có thể có những quan niệm hoặc nhận thức khác nhau về các chủ đề như niềm tin tôn giáo và chính trị, nhưng tốt hơn là bạn nên tránh tham gia vào những chủ đề có khả năng gây chia rẽ như vậy. Mọi người không được thể hiện bất kỳ hành vi hung hăng hoặc thô lỗ nào, bao gồm tranh chấp bằng lời nói, thô tục, đe dọa hoặc hành hung thân thể. Trong trường hợp xảy ra tình huống không như ý muốn, đừng bao giờ tự mình giải quyết vấn đề hoặc làm leo thang căng thẳng (tức là quấy rối hoặc đe dọa cho dù chuyến đi đang diễn ra hay đã kết thúc). Luôn chọn thông báo cho Nền Tảng Lalamove càng sớm càng tốt nếu có vấn đề phát sinh. Chúng tôi sẽ phục vụ tất cả các bên một cách công bằng và thực hiện các biện pháp thích hợp.

Tôn trọng
1.3 Liên hệ sau chuyến đi

Người dùng, tài xế nên duy trì các phương thức giao tiếp phù hợp và có hiệu quả để tạo điều kiện giao hàng suôn sẻ. Mọi liên lạc và giao tiếp sẽ kết thúc sau khi chuyến đi hoặc việc giao hàng hoàn tất. Liên hệ hoặc theo dõi người dùng sau khi giao hàng thành công vì bất kỳ lý do nào, trực tuyến hoặc trực tiếp đều là mộthình thức xâm phạm không gian cá nhân và quyền riêng tư và bạn có thể phải chịu các hậu quả pháp lý bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm hình sự. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chia sẻ bất kỳ trách nhiệm nào về hành động này của bạn. Đối với bất kỳ trường hợp hoàn trả hoặc thất lạc hàng hóa nào, người dùng có thể liên hệ với Lalamove qua ứng dụng. Liên lạc không mong muốn, chẳng hạn như nhắn tin, gọi điện, giao tiếp trên mạng xã hội, đến thăm hoặc cố gắng đến gặp trực tiếp ai đó sau khi chuyến đi hoặc việc giao hàng đã hoàn thành, có thể bị coi là hành vi quấy rối. Sự an toàn và bảo mật của mọi người là điều quan trọng đối với chúng tôi, do đó, không chia sẻ bất kỳ thông tin liên hệ không cần thiết nào. Nghiêm cấm tiết lộ trái phép thông tin liên hệ hoặc thông tin cá nhân hoặc chi tiết giao hàng.

Tôn trọng
1.4 Phân biệt đối xử

Chúng tôi làm việc để đảm bảo bạn luôn cảm thấy an toàn và được chào đón. Chúng tôi sẽ không chấp nhận cho các hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp hoặc hành vi quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả đối với bộ phận Dịch vụ Khách hàng và bộ phận Vận hành Tài xế của Lalamove. Ở một số khu vực pháp lý, việc phân biệt đối xử chống lại một người nào đó vì các yếu tố sau là vi phạm pháp luật:

 • độ tuổi

 • màu da

 • khuyết tật

 • giới tính

 • tình trạng hôn nhân

 • nguồn gốc quốc gia

 • tình trạng thai sản

 • chủng tộc

 • tôn giáo hoặc tín ngưỡng

 • xu hướng tình dục

Sự phân biệt đối xử có thể được nhìn nhận theo những cách sau:

 • Bạn không được từ chối cung cấp dịch vụ dựa trên chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, giới tính, tình trạng hôn nhân, tuổi tác hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật bảo vệ. Loại hành động này có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove. Việc đưa ra những nhận xét mang tính xúc phạm hoặc phân biệt đối xử về một người hoặc một nhóm người cho dù bên kia có thuộc nhóm đó hay không là thiếu tôn trọng. Luật pháp của các khu vực tài phán nhất định có thể yêu cầu và/ hoặc cho phép cung cấp dịch vụ vì lợi ích của một nhóm người cụ thể. Các dịch vụ cần thiết hoặc được cho phép bởi các quy định này và các điều khoản hiện hành có liên quan được phép theo hướng dẫn của chúng tôi tại các khu vực pháp lý đó.

 • Không thể chấp nhận sự phân biệt đối xử dựa trên những đặc điểm này hoặc dựa trên địa điểm nhận hàng hoặc giao hàng. Nếu bạn cố ý từ chối hoặc hủy yêu cầu hoặc sử dụng các tính năng trên Nền Tảng Lalamove để hủy chuyến đi hoặc yêu cầu giao hàng, chỉ với mục đích tránh một khu vực cụ thể, tránh những người hoặc nhà kinh doanh trong khu vực lân cận, điều đó có thể dẫn đến việc mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove.

Tôn trọng
1.5 Giao hàng an toàn

Người dùng phải hết sức cẩn thận để đảm bảo tài liệu / bưu kiện được đóng gói và bảo vệ trước khi bàn giao cho tài xế đối với dịch vụ chuyển phát. Điều này có thể bao gồm việc bảo vệ gói hàng của bạn khỏi bị hư hại do va đập trong quá trình giao hàng bằng bọc bong bóng hoặc xốp chống di chuyển.

Người dùng nên tránh yêu cầu giao hàng bằng cách sử dụng loại dịch vụ không phù hợp với kích thước hàng hóa hoặc giới hạn khả năng vận chuyển. Tài xế có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện yêu cầu không vượt quá trọng lượng hoặc sức chứa của xe và / hoặc gây rủi ro về an toàn.

Trong quá trình giao hàng, tài xế không được phép gây hư hại, mở hoặc tháo bất kỳ bưu kiện hoặc tài liệu nào. Mọi mất mát, hư hỏng sản phẩm (bưu kiện / tài liệu) trong quá trình giao hàng là trách nhiệm của tài xế. Tài xế phải cung cấp hình ảnh xác nhận việc giao hàng bất cứ khi nào được yêu cầu để những người có liên quan trên Nền Tảng Lalamove có thể nhìn thấy. Nếu một cá nhân được chụp trong ảnh, cá nhân đó phải được thông báo và cần sự cho phép của họ.

Tôn trọng
1.6 Tạo trải nghiệm tích cực

Khi người dùng không nhận được vật phẩm hoặc nhận sai vật phẩm có thể dẫn đến những trải nghiệm xấu và kém chất lượng. Nhà kinh doanh nên cẩn thận bỏ các mặt hàng chính xác trong đơn đặt hàng của Lalamove.

Tỷ lệ hủy đặt hàng cao để lại trải nghiệm tiêu cực cho người dùng Nền Tảng Lalamove.

Thực hiện theo các yêu cầu của đơn đặt hàng được đặt thông qua Nền tảng Lalamove bất cứ khi nào có thể. Nếu cóbất kỳ sai lệch nào là cần thiết, hãy đảm bảo việc liên lạc với người dùng được thực hiện.

Sự an toàn

Chúng tôi tin rằng mọi người đều có vai trò trong việc giúp đạt được và nâng cao trải nghiệm an toàn và thân thiện hơn. Do đó, chúng tôi có các yêu cầu tiêu chuẩn về chia sẻ tài khoản, tuổi của chủ tài khoản và những thông tin khác nữa.

Sự an toàn
2.1 Chia sẻ tài khoản

Chỉ bạn mới được phép truy cập vào tài khoản được đăng ký bằng tên của bạn. Việc chia sẻ tài khoản là không được phép. Để sử dụng Nền Tảng Lalamove, bạn phải đăng ký và duy trì một tài khoản đang hoạt động. Các hoạt động được thực hiện trên tài khoản của bạn là trách nhiệm pháp lý của bạn. Không để người khác sử dụng tài khoản của bạn và bạn không được chia sẻ tài khoản, mật khẩu hoặc ảnh của mình với bất kỳ ai. Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn được sử dụng liên quan đến tài khoản để truy cập Nền Tảng Lalamove. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật tài khoản của mình và bạn chịu trách nhiệm về mọi hành động sử dụng thông tin của mình, ngay cả khi bạn không cho phép chúng. Bảo mật tài khoản của bạn là trách nhiệm của bạn.

Tài xế phải tự mình hoàn thành tất cả các phần của việc giao hàng - bao gồm bất cứ việc bàn giao nào sau khi đơn hàng được nhận từ người dùng cho đến cuối cùng khi giao hàng cho người nhận - không có bất cứ ngoại lệ nào trong tình huống này.

Sự an toàn
2.2 Những người dưới độ tuổi hợp pháp

Nếu bạn là cá nhân, bạn phải đủ tuổi hợp pháp trở lên để mở tài khoản Lalamove. Chủ tài khoản không được phép yêu cầu dịch vụ cho bất kỳ ai dưới độ tuổi hợp pháp, những người sẽ không đi cùng với chủ tài khoản hoặc một người lớn khác trong quá trình đi xe hoặc khi gửi hoặc nhận hàng. Các giới hạn về độ tuổi này được áp dụng trừ khi các nguyên tắc, điều khoản hoặc chính sách khác của chúng tôi thay đổi.

Sự an toàn
2.3 Thông tin xe

Duy trì điều kiện xe của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ xe đạp, mô tô và xe tay ga nào) tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực hoạt động và các quy định quản lý của địa phương. Ngoại trừ đi bộ, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng phương tiện đã đăng ký với Lalamove. Để giao hàng suôn sẻ và dễ dàng, Nền Tảng Lalamove cung cấp cho người dùng thông tin nhận dạng về tài xế và phương tiện của họ, có thể bao gồm biển số xe, kiểu xe, ảnh hồ sơ và tên của tài xế. Bạn có trách nhiệm cập nhật và gửi lại tài liệu của mình khi chúng hết hạn.

Chỉ những phương tiện được phép mới được sử dụng để thực hiện các chuyến đi và giao hàng của tài xế . Mọi lúc, bạn phải có bằng lái xe quốc gia hợp lệ và bất kỳ giấy phép hoặc tài liệu nào khác mà các cơ quan hữu quan có thể yêu cầu. Bạn và phương tiện của bạn cũng phải được bảo hiểm hợp lệ theo quy định của địa phương và cơ quan có thẩm quyền.

Sự an toàn
2.4 Bảo trì và bảo dưỡng thích hợp

Tài xế phải giữ cho xe của họ hoạt động tốt và an toàn để sử dụng Nền Tảng Lalamove. Bạn không thể an toàn cho dù bạn có lái xe tốt đến đâu trừ khi phương tiện của bạn đang hoạt động tốt. Bạn nên giữ gìn tình trạng của xe bằng cách bảo dưỡng đúng cách. Nếu không, xe của bạn có thể hỏng vào một thời điểm quan trọng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để tìm hiểu về kế hoạch bảo dưỡng và các yêu cầu đối với xe của bạn. Lịch trình bảo dưỡng rất khác nhau giữa các loại xe.

Tiến hành Kiểm tra Xe Toàn diện thường xuyên, bao gồm kiểm tra áp suất chính xác cho lốp xe, làm sạch cửa sổ, đèn pha và gương, rò rỉ chất lỏng và độ mòn của lưỡi gạt nước kính chắn gió khi bạn đi xung quanh xe. Việc đơn giản này sẽ đảm bảo lái xe an toàn và chỉ mất vài phút của bạn.

Sự an toàn
2.5 Dây an toàn

Khi dây an toàn được cung cấp, chúng tôi khuyên bạn nên luôn đeo dây an toàn, cho dù bạn ngồi ở ghế trước hay sau, vì đó có thể là cách hiệu quả nhất để cứu người và giảm chấn thương khi va chạm.

Sự an toàn
2.6 Mũ bảo hiểm cho xe đạp, mô tô và xe tay ga

Hãy tìm một chiếc mũ bảo hiểm vừa vặn dù đi xe đạp, mô tô hay xe tay ga để đảm bảo an toàn cho bạn. Những chiếc mũ bảo hiểm này sẽ giữ cho bạn được an toàn và được bảo vệ khi đi xe nếu bạn tuân theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất, bao gồm đeo vừa khít dưới cằm và đặt thấp trên trán. Ngoài ra, mũ bảo hiểm bảo vệ bạn khỏi môi trường bạn đang lái xe để bảo vệ hộp sọ hoặc đầu của bạn.

Sự an toàn
2.7 Sử dụng camera hành trình để ghi lại video và / hoặc âm thanh

Khuyến khích bạn lắp đặt và sử dụng camera hành trình, mà có thể được sử dụng để ghi lại các chuyến đi và cung cấp bằng chứng cho Lalamove, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các công ty bảo hiểm trong trường hợp có sự cố xảy ra trên chuyến đi để giúp xác định nguyên nhân hoặc lỗi. Vui lòng lưu ý những điều sau:

 • Trong một số trường hợp nhất định và ở một số địa điểm, luật và quy định địa phương yêu cầu hành khách phải đồng ý để được ghi hình lại. Vui lòng xem xét và kiểm tra luật pháp địa phương của bạn để hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của bạn.

 • Tài xế có thể gửi bản ghi hình cho Lalamove theo quyết định riêng của họ. Lalamove sẽ xem xét các cảnh quay đã gửi và thực hiện tất cả các hành động cần thiết và phù hợp nhất quán với các nguyên tắc và điều khoản sử dụng nền tảng của chúng tôi.

 • Chia sẻ hoặc phát trực tuyến dữ liệu cá nhân được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, người dùng của chúng tôi, tài xế của chúng tôi, âm thanh trong xe và / hoặc video ghi lại trong quá trình đi xe (chẳng hạn như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai và dữ liệu liên quan) trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc ở các vị trí công cộng thực tế hoặc kỹ thuật số khác là vi phạm nguyên tắc của chúng tôi và có thể khiến đội ngũ an ninh của chúng tôi điều tra thêm.

Sự an toàn
2.8 Luôn tỉnh táo, nhận thức khi lái xe

Điều khiển phương tiện cơ giới trong lúc buồn ngủ sẽ khiến bạn và những tài xế khác trên đường gặp nguy hiểm. Bạn phải thực hiện các công việc, để giữ an toàn cho bản thân và những người khác, bao gồm quan sát đường đi, nghỉ ngơi đầy đủ, tránh hoạt động trong nhiều giờ, tránh dùng thuốc gây buồn ngủ hoặc uống đồ uống có cồn, để bạn có thể phản ứng nhanh với mọi tình huống.

Sự an toàn
2.9 Chia sẻ đường đi

Bạn phải nhận thức được tầm quan trọng của sự an toàn với tư cách là một tài xế an toàn. Tai nạn có thể được giảm đáng kể hoặc thậm chí tránh được nếu bạn hiểu rõ về cách lái xe an toàn. Lái xe an toàn là cách lái xe sử dụng nhiều cách tiếp cận và biện pháp khác nhau để giữ cho bạn an toàn và tránh những khó khăn do những người tham gia giao thông khác gây ra.

Lái xe an toàn đòi hỏi:

 • Kiểm soát tốc độ của bạn

 • Luôn nhìn phía trước và chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ

 • Tỉnh táo và không bị phân tâm

 • Sẵn sàng cho mọi hành động và phản ứng của tài xế khác

 • Dự đoán khi những tài xế khác có cách hành động khác với bạn lúc bình thường.

 • Quan sát và tôn trọng những người lái xe khác

 • Giữ khoảng cách an toàn giữa bạn và xe phía trước

 • Lái xe an toàn trong khi cân nhắc (và / hoặc điều chỉnh) điều kiện thời tiết và / hoặc đường xá

 • Để tránh phanh gấp ở giữa khúc cua, hãy điều chỉnh tốc độ trước khi đến gần khúc cua

Sự an toàn
2.10 Trường hợp khẩn cấp công cộng

Việc chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp cộng đồng chủ yếu dựa vào việc lập kế hoạch. Lalamove có thể thực hiện các biện pháp bổ sung để cố gắng giảm bớt và duy trì sự an toàn cho nền tảng của chúng tôi trong các trường hợp khẩn cấp công cộng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thảm họa thiên nhiên, các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, các tình huống đình công và khủng hoảng công cộng.

Ví dụ: nếu Lalamove nhận được thông báo từ cơ quan chính phủ rằng bất kỳ ai sử dụng Nền Tảng Lalamove có thể gây nguy hại cho cộng đồng nói chung, chúng tôi có thể tạm thời đình chỉ quyền truy cập của cá nhân đó cho đến khi và trừ khi thấy an toàn hợp lý để cho phép cá nhân đó tiếp tục bằng cách sử dụng Nền Tảng Lalamove. Tương tự, chúng tôi có thể ngăn các cá nhân trong toàn bộ thành phố hoặc khu vực sử dụng một phần hoặc toàn bộ Nền Tảng Lalamove hoặc áp đặt các yêu cầu khác để tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng trong thời gian khẩn cấp vì sức khỏe cộng đồng, thiên tai, đình công hoặc tình huống khủng hoảng công cộng khác, hoặc khi Nền Tảng Lalamove liên tục có sẵn có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng và nguy hiểm cho cộng đồng.

Sự an toàn
2.11 Cung cấp không gian an toàn để nhận hàng

Người dùng Lalamove nên thực hiện việc nhận định và cư xử tốt với tài xế và khiến họ cảm thấy được chào đón. Họ cũng nên cung cấp một vị trí an toàn để nhận đơn đặt hàng; đơn cử với mục đích là để tránh việc xảy ra bạo lực trong phạm vi gây nguy hiểm cho sự an toàn của tài xế.

Sự an toàn
2.12 Rượu, ma túy, vũ khí và tất cả các mặt hàng bất hợp pháp đều không được chấp nhận

Chỉ những người dùng Lalamove đủ tuổi uống rượu hợp pháp trở lên mới có thể đặt và nhận giao đồ uống có cồn. Cấm sử dụng trái phép chất ma tuý, mang theo bình chứa rượu ở trạng thái mở và vũ khí. Vui lòng thông báo cho Lalamove và các cơ quan chức năng nếu bạn có lý do để nghi ngờ bản chất của nội dung trong bưu kiện của bạn là hàng hóa và / hoặc dịch vụ không phải là sản phẩm được Lalamove chấp thuận hoặc bị nghi ngờ là hàng hóa bất hợp pháp và / hoặc nguy hiểm.

Tuân thủ pháp luật

Mọi người phải tuân thủ luật và quy định hiện hành cũng như các điều khoản và điều kiện và chính sách của Lalamove. Đặc biệt nghiêm cấm sử dụng Nền Tảng Lalamove để thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào, bao gồm buôn bán ma túy, rửa tiền, quấy rối tình dục hoặc vi phạm bất kỳ luật nào khác.

Tránh vi phạm luật giao thông hoặc lái xe ẩu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông và người đi đường khác. Điều này bao gồm việc tuân thủ pháp luật, quy định hoặc luật giao thông, giới hạn tốc độ, tuân theo tín hiệu giao thông đường bộ và đèn giao thông. Bạn phải luôn thắt dây an toàn hoặc đội mũ bảo hiểm bất cứ khi nào pháp luật yêu cầu.

Tuân thủ pháp luật
3.1 Ma túy và rượu

Nếu bạn là tài xế, không được uống rượu hoặc sử dụng ma túy khi đang làm việc; bạn không thể lái xe hoặc đi xe khi say rượu. Lái xe hoặc đi xe khi đã sử dụng rượu, ma túy hoặc bất kỳ chất kích thích nào khác gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện một cách an toàn của bạn có thể vi phạm pháp luật. Bạn không được phép mang các chất bất hợp pháp, đồ chứa cồn và vũ khí vào xe của bạn. Nếu người dùng hoặc thành viên của cộng đồng tin rằng bạn có thể đang bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc rượu, họ có quyền kết thúc đặt xe ngay lập tức và thông báo cho Lalamove hoặc các cơ quan chức năng. Không bao giờ được phép sử dụng ma túy và các chai chứa rượu đã mở trong khi sử dụng Nền Tảng Lalamove.

Tuân thủ pháp luật
3.2 Cấm súng

Người dùng và người nhận của họ, cũng như tài xế, bị nghiêm cấm mang súng khi sử dụng Nền Tảng Lalamove, trong phạm vi được pháp luật và quy định hiện hành cho phép.

Tuân thủ pháp luật
3.3 Gian lận

Sự gian lận có thể làm giảm lòng tin và cũng gây nguy hiểm. Không được phép cố ý làm sai lệch thông tin hoặc giả mạo danh tính của người khác, chẳng hạn như khi đăng nhập hoặc đang kiểm tra bảo mật. Điều quan trọng là phải cung cấp thông tin chính xác khi bạn báo cáo sự cố, tạo và truy cập tài khoản Lalamove của bạn, tranh chấp về phí hoặc lệ phí, và yêu cầu các khoản tín dụng. Chỉ được phép yêu cầu các khoản phí hoặc tiền hoàn lại mà bạn được hưởng và chỉ sử dụng các ưu đãi và khuyến mãi theo lịch trình. Không cố ý thực hiện các giao dịch không hợp lệ.

Các hành động gian lận cũng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • cố ý tăng thời gian hoặc khoảng cách của chuyến đi hoặc giao hàng vì mục đích gian lận hoặc các mục đích khác

 • chấp nhận các yêu cầu đặt hàng hoặc giao hàng mà không có ý định hoàn thành chúng, bao gồm cả việc khuyến khích người dùng hủy bỏ vì các mục đích gian lận

 • tạo tài khoản hoặc đơn đặt hàng giả cho các mục đích gian lận

 • yêu cầu các chi phí gian lận, chẳng hạn như phí chờ đợi hoặc dọn dẹp ngẫu nhiên

 • tuyên bố hoàn thành giao hàng mà chưa từng lấy hàng cần giao

 • lấy một mặt hàng giao hàng và giữ lại toàn bộ hoặc một phần thay vì giao toàn bộ đơn đặt hàng

 • các hành động can thiệp hoặc thao túng hoạt động bình thường của nền tảng và hệ thống GPS

 • lạm dụng ưu đãi hoặc khuyến mại và / hoặc không sử dụng chúng cho các mục đích đã định

 • phản đối lệ phí vì lý do gian lận hoặc bất hợp pháp

 • tạo tài khoản trùng lặp không chính xác

 • sử dụng các ứng dụng hoặc phương tiện trái phép để có được quyền truy cập hoặc hưởng lợi tới nền tảng

 • giả mạo tài liệu, tệp hoặc dữ liệu khác cho các mục đích gian lận

Tuân thủ pháp luật
3.4 Đơn đặt hàng ngoài nền tảng

Để đảm bảo mỗi trải nghiệm được an toàn nhất có thể trong khi vẫn tuân thủ luật pháp địa phương (nếu có), tất cả các chuyến đi trên Nền Tảng Lalamove phải được tổ chức thông qua ứng dụng Lalamove.

Tài xế bị cấm chấp nhận các khoản thanh toán bên ngoài nền tảng cho các dịch vụ không được ủy nhiệm thông qua Nền Tảng Lalamove.

Đối với các đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt, người dùng phải nhớ mang theo số tiền chính xác để trả chi phí giao hàng.

Tài xế phải luôn thanh toán các khoản phí dịch vụ của Lalamove đối với các đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt một cách kịp thời.

Tuân thủ pháp luật
3.5 Các hành động không được chấp nhận khác

Hành động trộm cắp không chỉ không được dung thứ khi sử dụng Nền Tảng Lalamove; đó cũng là một tội hình sự. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, cố tình tước đoạt hoặc gây hiểu lầm cho các bên khác trên nền tảng vì mục đích vật chất hoặc tài chính.

Không sử dụng nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ của Lalamove mà không được phép. Khi các quy định của địa phương yêu cầu xuất trình các vật phẩm mang nhãn hiệu Lalamove, tài xế chỉ được sử dụng các vật phẩm mang nhãn hiệu Lalamove lấy được từ Lalamove. Tài xế không nên tự giới thiệu là đang lái xe hoặc giao hàng với Lalamove nếu họ không có quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove. Tài xế phải trả lại các vật phẩm mang nhãn hiệu Lalamove (nếu có) cho Lalamove nếu họ mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove. Việc sử dụng các vật phẩm trái phép hoặc các vật phẩm của bên thứ ba, chẳng hạn như đèn, bảng, biển hiệu hoặc các vật phẩm tương tự mang tên hoặc nhãn hiệu của Lalamove, có thể tạo ra sự nhầm lẫn giữa người dùng.

Phản hồi

Đội ngũ của chúng tôi liên tục cải tiến các nguyên tắc của mình và phản hồi của bạn là rất quan trọng để đảm bảo các nguyên tắc của chúng tôi vẫn phù hợp khi công nghệ của chúng tôi phát triển. Vui lòng đánh giá trải nghiệm của bạn sau khi hoàn thành mỗi chuyến đi hoặc giao hàng. Phản hồi trung thực giúp đảm bảo rằng mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Điều này góp phần xây dựng một môi trường tôn trọng và an toàn.

Nếu có điều gì đó xảy ra, chẳng hạn như va chạm trên đường, bạn có thể báo cáo bằng cách nhấn vào nút Trợ Giúp trong ứng dụng để bộ phận Dịch vụ Khách hàng hoặc bộ phận Điều hành Tài xế của chúng tôi có thể điều tra và đưa ra hỗ trợ kịp thời khi cần thiết. Trước khi liên hệ với Lalamove trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu bạn thấy mình đang gặp nguy hiểm ngay lập tức, hãy liên hệ với chính quyền địa phương hoặc dịch vụ khẩn cấp.

Phản hồi
4.1 Xếp hạng

Người dùng, người bán hàng, tài xế đều có thể để lại và nhận xếp hạng, cũng như cung cấp thông tin về cách thức hành trình hoặc quá trình giao hàng đã được thực hiện. Phương pháp phản hồi này làm tăng trách nhiệm giải trình và góp phần tạo ra một môi trường tôn trọng, an toàn và minh bạch cho tất cả mọi người. Ứng dụng cho phép tài xế xem xếp hạng hiện tại của họ. Bằng cách mở ứng dụng và nhấn vào hồ sơ, người lái có thể thấy xếp hạng của họ được liệt kê dưới tên của họ.

Tài xế xe ô tô, tài xế xe máy và người dùng không đáp ứng mức xếp hạng trung bình tối thiểu của khu vực mà họ hoạt động có thể mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove. Lịch sự và tôn trọng mọi cá nhân sẽ có lợi khi sử dụng Nền Tảng Lalamove và tương tác với những người khác trong Cộng đồng Lalamove nếu bạn muốn giữ xếp hạng trung bình của mình cao. Hầu hết tài xế đều cung cấp dịch vụ xuất sắc, và hầu hết tài xế và người sử dụng đều tử tế và chu đáo, do đó hầu hết các chuyến giao hàng đều diễn ra thành công. Xếp hạng cá nhân sẽ không bị gỡ bỏ nếu bạn liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng hoặc bộ phận Điều hành Tài xế của Lalamove. Chúng tôi hiểu rằng đôi khi chuyến đi hoặc chuyến giao hàng không diễn ra như kế hoạch, điều này có thể gây ra xếp hạng thấp hơn.

Nếu bạn là tài xế bị mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove do xếp hạng kém, bạn có thể yêu cầu lại quyền truy cập nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện và xuất trình bằng chứng rằng bạn đã hoàn thành khóa học nâng cao chất lượng.

Phản hồi
4.2 Hủy giao hàng

Để đảm bảo hệ thống của chúng tôi hoạt động liền mạch cho tất cả tài xế và người dùng, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên hủy đơn đặt hàng trừ khi thực sự cần thiết (ví dụ: hỏng hóc / tai nạn ô tô). Nếu bạn không thể nhận hoặc giao bưu kiện do trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi ngay cho người gửi / người nhận ngay lập tức. Hãy tôn trọng một đơn đặt hàng bạn đã thực hiện / chấp nhận. Điều này rất quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và khuyến khích nhiều người dùng, tài xế sử dụng Nền Tảng Lalamove hơn. Nhiều người dùng hơn có nghĩa là nhiều công việc hơn cho tài xế ; nhiều tài xế hơn đồng nghĩa với việc thời gian khớp lệnh cho người dùng nói chung nhanh hơn. Nếu bạn thường xuyên hủy các chuyến đi hoặc đơn đặt hàng liên tiếp với tư cách là tài xế hoặc người dùng, trải nghiệm của bạn trên Nền Tảng Lalamove có thể bị ảnh hưởng.

 

Trong trường hợp Đối tác tài xế thường xuyên hủy đơn hoặc vi phạm Điều khoản & Điều kiện của Lalamove, tài khoản của Đối tác tài xế có thể bị hạn chế sử dụng  Ứng dụng Tài xế Lalamove trong khoảng thời gian nhất định.

Phản hồi
4.3 Cách Lalamove thực thi các nguyên tắc của chúng tôi

Trải nghiệm của bạn trên nền tảng có thể bị ảnh hưởng nếu các nguyên tắc trên không được tuân thủ. Bạn có thể mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove và / hoặc các hậu quả khác nếu có nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Lalamove, hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc chính sách hiện hành nào, bao gồm bất kỳ Nguyên tắc nào của chúng tôi hoặc bất kỳ chính sách và hướng dẫn bổ sung nào mà Lalamove có thể liên lạc với bạn vào từng thời điểm. Nếu bạn có nhiều tài khoản Lalamove, chẳng hạn như tài khoản người dùng và tài khoản tài xế, việc vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi có thể khiến bạn mất quyền truy cập vào tất cả các tài khoản đó. Ngoài ra, nếu cơ quan thực thi pháp luật tham gia, chúng tôi sẽ giúp họ điều tra theo quy định của địa phương. Nếu bạn mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove do lỗi, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng hoặc bộ phận Vận hành Tài xế của Lalamove.

Lalamove nhận phản hồi thông qua nhiều cách khác nhau, kiểm tra các báo cáo được gửi cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng hoặc bộ phận Vận hành Tài xế của chúng tôi về việc có thể vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi và chúng tôi có thể tiến hành bất kỳ cuộc điều tra cần thiết nào. Nếu chúng tôi nhận thấy hành vi có thể gây hại, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để điều tra. Chúng tôi có thể giữ tài khoản của bạn hoặc làm cho nó không hoạt động cho đến khi quá trình điều tra của chúng tôi hoàn thành, dựa theo quyết định riêng của chúng tôi.

Vui lòng cung cấp hình ảnh xác nhận giao hàng bất cứ khi nào được yêu cầu để những người khác trên nền tảng có thể nhìn thấy. Báo cáo sai sự thật hoặc gian dối đều là trái phép.

Trên Nền Tảng Lalamove, các cơ quan chức năng và cơ quan địa phương khác nhau quy định việc cung cấp các dịch vụ cụ thể. Chúng tôi có thể có nghĩa vụ xóa quyền truy cập của bạn vào Nền Tảng Lalamove nếu chúng tôi quyết định rằng tài khoản tài xế của bạn không phù hợp với các tiêu chuẩn quy định hiện hành.

Cuối cùng, những tài xế quan tâm đến việc sử dụng Nền Tảng Lalamove phải trải qua một quy trình sàng lọc cụ thể theo quy định địa phương của họ, có thể liên quan đến hồ sơ xe cơ giới và kiểm tra lý lịch nếu luật pháp địa phương cho phép. Nếu một trong những lần kiểm tra này cho thấy sự vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi hoặc các yêu cầu khác do cơ quan quản lý địa phương áp dụng, tài xế sẽ mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove.

Lưu ý: Tài xế không phải là đại lý (thực tế hoặc ngụ ý) hoặc nhân viên của Lalamove. Tài xế không bị ràng buộc bởi bất kỳ thẩm quyền nào (thực tế, rõ ràng hoặc khác). Họ là các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba không có liên kết.

Các nguyên tắc, điều khoản hoặc các chính sách khác của chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ chính sách nào được mô tả ở trên vào bất kỳ lúc nào. Trừ khi có quy định khác, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm nó được đăng tải.

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các bản dịch và / hoặc ngôn ngữ của nguyên tắc cộng đồng này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chương trình Lalamove Rewards

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI Đ Y TRƯỚC KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LALAMOVE REWARDS. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO, VUI LÒNG KHÔNG THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH NÀY.

 

Chương trình Lalamove Rewards (Sau đây gọi là “Chương Trình”) thuộc quyền sở hữu của Lalamove. Các điều khoản và điều kiện sau (Sau đây gọi là “Điều Khoản Chương Trình”) có ràng buộc đối với tất cả Người Dùng đã được Lalamove chấp thuận là thành viên của Chương Trình (Sau đây gọi là “Thành Viên”), và các Thành Viên thừa nhận và đồng ý các Điều Khoản Chương Trình được đặt ra cũng như bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi Lalamove theo thời gian. Các Điều Khoản Chương trình này sẽ được coi là một phần của Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch Vụ Lalamove được công bố tại website (sau đây gọi là “Điều Khoản”). Tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa ở đây sẽ có cùng ý nghĩa với chúng trong Điều Khoản.

 

1. Tham gia Chương Trình

1.1 Chương trình chỉ áp dụng đối với cá nhân, không áp dụng đối với  doanh nghiệp, đối tác, nhóm hoặc các tổ chức khác.

1.2 Không có phí phát sinh khi tham gia Chương Trình. Để bạn có thể tham gia Chương Trình, bạn phải đăng ký một Tài Khoản với Lalamove. Sau khi Tài Khoản được đăng ký thành công, bạn có thể đăng ký tham gia Chương Trình và chấp nhận Điều Khoản Chương Trình. Sau khi yêu cầu đăng ký của bạn được Lalamove chấp thuận, tài khoản Chương Trình của bạn (Sau đây gọi là “Tài Khoản Chương Trình”) sẽ được kích hoạt. Lalamove có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu đăng ký nào cho Tài Khoản Chương Trình hoặc chấm dứt Tài Khoản Chương Trình của bạn theo quyết định riêng của mình.

1.3 Tài Khoản Chương Trình của bạn sẽ chỉ được sử dụng bởi bạn. Bạn sẽ không được quyền bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc bàn giao Tài Khoản Chương Trình của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 

2. Tích điểm LalaPoints 

2.1 Khi Tài Khoản Chương Trình của bạn đã được kích hoạt, bạn có thể sử dụng nó để tích lũy LalaPoints  (Sau đây gọi là “Điểm”) trên Tài Khoản Chương Trình của mình. Nếu bạn chưa đăng ký làm Thành Viên khi đặt hàng, điểm của bạn sẽ không được tích lũy và sẽ không thể nhận lại sau đó.

2.2 Bạn có thể tích lũy Điểm bằng cách đặt hàng. Số tiền đủ điều kiện để tích điểm sẽ là số tiền chi tiêu thực tế (số tiền thực tế sau khi trừ đi mọi khoản chiết khấu, phiếu thưởng và tiền boa). Sau bạn hoàn thành đơn đặt hàng, bạn sẽ được 1 (một) Điểm cho mỗi 1.000 đồng (một nghìn đồng) khi bạn chi tiêu cho bất kỳ Dịch Vụ nào do Lalamove cung cấp, khi Dịch Vụ không thuộc mục bị loại trừ (Sau đây gọi là “Điểm Cơ Bản”). Mục bị loại trừ bao gồm tất cả các khoản phụ phí phát sinh theo Bảng giá giao hàng Lalamove.

2.3 Lalamove có thể phát hành Điểm cao hơn Điểm cơ bản vào từng thời điểm theo quyết định riêng của mình. (Sau đây gọi là "Điểm Thưởng").

2.4 Điểm bạn tích lũy được sẽ được ghi có vào Tài Khoản Chương Trình của bạn sau khi đơn đặt hàng được hoàn tất trong vòng 48 giờ. Trong một số trường hợp, có thể có sự chậm trễ trong việc cập nhật số dư Điểm của bạn, nhưng Lalamove sẽ cố gắng cập nhật trên cơ sở nỗ lực cao nhất trong thời gian sớm nhất.

2.5 Trong trường hợp đơn hàng của bạn bị hoàn tiền, Điểm tích được từ đơn hàng tương ứng sẽ bị khấu trừ vào Tài Khoản Chương Trình của bạn.

2.6 Lalamove có toàn quyền thay đổi tỷ lệ tích Điểm, các vật phẩm bị loại trừ và phương thức tích Điểm vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định riêng của mình. Lalamove có thể đăng thông báo về bất kỳ thay đổi đáng kể nào trên Nền Tảng của mình.

2.7 Lalamove có quyền thu hồi Điểm đã tích được trong trường hợp Lalamove xác định hoặc tin rằng việc tích Điểm  là do nhầm lẫn, gian lận, bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào.

2.8 Điểm không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt. Điểm không được mua, bán hoặc chuyển nhượng cho Thành Viên khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

2.9 Điểm sẽ hết hạn trong khoảng thời gian 18 tháng liên tục, ví dụ như sau: tất cả Điểm tích được vào ngày 01 tháng 12 năm 2021 sẽ hết hạn vào ngày 01 tháng 6 năm 2023.

 

3. Đổi Thưởng (Rewards)

3.1 Bạn có thể sử dụng Điểm của mình để đổi các phần thưởng khác nhau (Sau đây gọi là “Phần Thưởng”). Điểm cần thiết để quy đổi Phần Thưởng sẽ được Lalamove quyết định tại từng thời điểm. Bạn có thể xem số lượng Điểm cần thiết cho mỗi Phần Thưởng có sẵn bằng cách truy cập Nền Tảng.

3.2 Lalamove có toàn quyền quyết định hoặc thay đổi Phần Thưởng sẽ được cung cấp, cách đổi Phần Thưởng và cách thức sử dụng, thu thập hoặc giao Phần Thưởng bất kỳ lúc nào. Các cách sử dụng Phần Thưởng bạn đã chọn sẽ được trình bày chi tiết trong Điều Khoản cho từng Phần Thưởng cụ thể. Bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản cụ thể trước khi nhấp vào nút xác nhận đổi Phần Thưởng. Việc bạn xác nhận đổi Phần Thưởng sẽ được coi là bạn đã thừa nhận và đồng ý các điều khoản cho từng Phần Thưởng cụ thể.

3.3 Phần Thưởng không được quy đổi lại thành Điểm. Khi bạn đã sử dụng Điểm của để đổi Phần Thưởng, bạn không thể hủy việc đổi để yêu cầu hoàn lại Phần Thưởng.

3.4 Một số Phần Thưởng có giá trị sử dụng tùy thuộc vào ngày hết hạn được quy định trong các điều khoản cụ thể cho Phần Thưởng đó. Nếu bạn không sử dụng Phần Thưởng trong thời gian quy định, cả Điểm tương ứng và Phần Thưởng chưa sử dụng sẽ bị mất.

3.5 Phần Thưởng không thể được chuyển nhượng cho Thành viên khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Phần Thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc  các khoản tương đương tiền mặt. Trong trường hợp giá trị của hàng hóa và dịch vụ mà bạn muốn đổi bằng Phần Thưởng đó vượt quá giá trị được xác định của Phần Thưởng đó, bạn sẽ phải thanh toán phần chênh lệch cho các cơ sở tham gia (Sau đây gọi là “Cơ Sở Tham Gia”) có liên quan.

3.6 Việc phát hành Phần Thưởng dưới dạng phiếu ăn uống hoặc khách sạn không bao gồm trách nhiệm về đặt chỗ   của các Cơ Sở Tham Gia có liên quan. Bạn có trách nhiệm trong việc đặt chỗ và thông báo cho các Cơ Sở Tham Gia về các phiếu thưởng mà bạn dự định sử dụng. 

3.7 Khi cần thiết, việc giao Phần Thưởng sẽ được thực hiện đến địa chỉ như đã cung cấp trong hồ sơ của bạn. Phí giao hàng có thể được áp dụng theo quyết định duy nhất của Lalamove. Việc giao hàng được xem là đã được thực hiện khi đã gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh đến địa chỉ  mà Lalamove cho là phù hợp.

3.8 Bạn có trách nhiệm kiểm tra Phần Thưởng ngay khi nhận được. Trong trường hợp Phần Thưởng hoặc bao bì của nó bị phát hiện có hư hỏng hoặc bị lỗi hoặc có nội dung không đúng như điều khoản, Phần Thưởng sẽ được trả lại cho các Cơ Sở Tham Gia có liên quan. Lalamove có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu thay thế Phần Thưởng bị hư hỏng hoặc bị lỗi hoặc bị hư hỏng nếu Thành Viên không trả lại như quy định ở trên.

3.9 Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Lalamove không đại diện hoặc bảo đảm đối với bất kỳ sản phẩm và / hoặc dịch vụ nào có trong danh mục Phần Thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo hành đối với chất lượng của Phần Thưởng, khả năng bán được, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc thể chất cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.

3.10 Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng Phần Thưởng hoặc bất kỳ vấn đề nào về chất lượng sản phẩm, bảo hành hoặc tính phù hợp liên quan đến Phần Thưởng. Mọi tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được giải quyết giữa bạn và các Cơ Sở Tham Gia có liên quan và bạn sẽ giải phóng Lalamove khỏi mọi  trách nhiệm về bất kỳ hành vi nào của các Cơ Sở Tham Gia.

 

4. Phiếu mua hàng được cá nhân hóa

4.1 Việc thu thập, sử dụng, chuyển giao, xử lý, lưu giữ và bảo trì dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư, sẽ tạo thành một phần của Điều Khoản Chương Trình này tại đây. Tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn theo Chính sách Quyền Riêng Tư, Lalamove có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các ưu đãi và khuyến mại phù hợp và được cá nhân hóa liên quan đến Tài Khoản Chương Trình của bạn, tích lũy Điểm và / hoặc Phần Thưởng ("Phiếu Mua Hàng Được Cá Nhân Hóa") và gửi Phiếu Mua Hàng Được Cá Nhân Hóa trực tiếp cho bạn qua kênh liên lạc theo lựa chọ của bạn.

4.2 Phiếu Mua Hàng Được Cá Nhân Hóa của bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản bổ sung, các điều khoản này và sẽ được đăng trên Nền Tảng hoặc được thông báo cho bạn theo cách thức khác. Lalamove có toàn quyền quyết định thay đổi các điều khoản bổ sung đó vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

4.3 Phiếu Mua Hàng Được Cá Nhân Hóa của bạn chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không thể được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 

5. Thay đổi đối với Chương Trình và Điều Khoản Chương Trình

5.1 Lalamove có quyền thay đổi bất kỳ tính năng nào và Điều Khoản Chương Trình bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến bất kỳ Phần Thưởng nào, bất kỳ khoản tích lũy hoặc quy đổi Điểm nào, quy trình đăng ký Tài Khoản Chương Trình, cách thức Chương Trình được vận hành hoặc chạy, Cơ Sở Tham Gia, các Mục bị loại trừ, v.v..

5.2 Lalamove có quyền cung cấp cho bạn thông báo về thực hiện thay đổi đáng kể  đối với bất kỳ tính năng nào của Chương Trình bằng cách gửi thông báo qua thư điện tử hoặc bằng cách thêm một thông báo trên Nền Tảng. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm kiểm tra Điều Khoản Chương Trình định kỳ để được cập nhật thông tin về các thay đổi và hoạt động của Lalamove. Việc tiếp tục sử dụng Tài Khoản Chương Trình sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Điều Khoản Chương Trình, bạn sẽ được xác định là đã chấp nhận những thay đổi của Điều Khoản Chương Trình này.Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong số này, bạn sẽ có tùy chọn từ chối tham gia Chương Trình bất kỳ lúc nào. 

 

6. Số dư Tài Khoản Chương Trình, Chấm dứt hoặc Tạm dừng

6.1 Bạn có quyền hủy Tài Khoản Chương Trình của mình bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bằng cách gửi yêu cầu đến Lalamove qua Phiếu Yêu Cầu. Sau khi yêu cầu hủy được xử lý, Tài Khoản Chương Trình của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và tất cả các điểm tích lũy và bất kỳ Phần Thưởng nào mà bạn chưa thu thập được sẽ bị mất. 

6.2 Nếu Lalamove có kế hoạch chấm dứt Chương Trình vì bất kỳ lý do gì, Lalamove sẽ thông báo trước ít nhất 2 tháng bằng cách đăng thông báo trên Nền Tảng. Lalamove sẽ chấm dứt Chương Trình ngay lập tức mà không cần thông báo trước nếu việc chấm dứt đó được yêu cầu bởi quy định của pháp luật hiện hành, yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc các quy tắc, quy định hoặc chỉ đạo của bất kỳ chính phủ, cơ quan pháp luật hoặc quản lý nào. Bất kỳ Điểm tích lũy nào không được sử dụng hoặc bất kỳ Phần Thưởng nào chưa được thu thập trước ngày chấm dứt sẽ bị mất sau khi chấm dứt. 

6.3 Nếu Lalamove tin tưởng một cách hợp lý rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều Khoản Chương Trình, Lalamove có thể chấm dứt hoặc tạm dừng Tài Khoản Chương Trình của bạn (có hoặc không có thông báo) và / hoặc nỗ lực tìm cách khôi phục cho bạn bất kỳ thiệt hại và mất mát nào mà Lalamove hoặc Cơ Sở Tham Gia phải gánh chịu.

6.4 Bất kể có bất kỳ quy định nào khác và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác được nêu ở đây, Lalamove có quyền khấu trừ Điểm tích lũy từ Tài Khoản Chương Trình của bạn, từ chối việc đổi Phần Thưởng của bạn hoặc thu hồi bất kỳ Phần Thưởng nào đã đổi trong các trường hợp nhưng không giới hạn sau đây :

Nếu bất kỳ Điểm nào trong Tài khoản Chương Trình của bạn bị nghi ngờ đã được ghi lại hoặc lấy được một cách gian lận, bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản tại Điều Khoản Chương Trình;

Nếu bất kỳ Điểm nào trong Tài Khoản Chương Trình của bạn được trao nhầm do trục trặc hệ thống hoặc bất kỳ lý do nào khác; hoặc

Nếu bất kỳ Điểm nào trong Tài Khoản Chương Trình của bạn đã được trao theo một giao dịch đã bị hủy bỏ, vô hiệu hóa, được hoàn lại hoặc bị hủy bỏ theo quy định pháp luật hiện hành.

6.5 Nếu Tài Khoản Chương Trình của bạn không hoạt động (bạn không tích lũy được Điểm nào) trong 18 tháng liên tục, Lalamove có quyền hủy Tài Khoản Chương Trình của bạn (có hoặc không có thông báo). Bạn sẽ cần phải đăng ký lại Tài Khoản Chương Trình mới nếu bạn muốn tham gia lại Chương Trình.

 

7. Phiên bản ngôn ngữ

Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khu vực nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.