Vietnam
Điều khoản & Điều kiện sử dụng Dịch Vụ Lalamove

Sửa đổi lần cuối: ngày 31 tháng 10 năm 2023

 

Điều Khoản và Điều Kiện này (Sau đây gọi là “Điều Khoản”) điều chỉnh việc truy cập hoặc sử dụng của bạn đối với nền tảng dịch vụ thông tin (Sau đây gọi là “Nền Tảng”) thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động, trang thông tin điện tử, các ứng dụng của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Ứng Dụng”) để nhận các dịch vụ cung cấp bởi Công Ty TNHH Lalamove Vietnam - một công ty được thành lập tại Việt Nam có trụ sở đăng ký tại Phòng 1003, Lầu 10, Tòa C, Tòa nhà Waseco, Số 10, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Sau đây gọi là “Lalamove”). 

Lalamove cung cấp nền tảng công nghệ Ứng dụng và Hệ thống Lalamove trên điện thoại thông minh và web app; qua đó Người Dùng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể sử dụng Ứng dụng và Hệ thống Lalamove để được kết nối trực tiếp tới các Đối tác Giao hàng để có thể sử dụng dịch vụ. Khi sử dụng Hệ thống và Ứng dụng Lalamove, Lalamove hiểu rằng Người Dùng đã đọc, tìm hiểu, chấp nhận, và đồng ý sử dụng Hệ thống và Ứng dụng Lalamove theo các Điều kiện và Điều khoản này. Điều khoản và Chính sách này có thể thay thế bất kỳ thỏa thuận, thương lượng khác với chủ đề liên quan. Trừ trường hợp Lalamove và Người Dùng có ký kết một thỏa thuận khác, những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng hơn bất kỳ trao đổi và thỏa thuận nào giữa Lalamove và Người Dùng, dù bằng văn bản hay lời nói.

 

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản này trước khi truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng. Các Điều Khoản này cho dù được nêu hay được tham chiếu theo cách khác ở đây đều quy định các quyền và nghĩa vụ và tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa Lalamove và bạn.

 

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng, bạn xác nhận rõ ràng rằng:

 • bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản này;

 • bạn sẽ tuân thủ Điều Khoản này;

 • bạn sẽ tuân thủ Nguyên Tắc Cộng Đồng; và

 • bạn ít nhất đã đủ tuổi thành niên theo quy định pháp luật tại nơi cư trú và có đủ năng lực hành vi dân sự để ký kết tham gia vào các hợp đồng.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn có thẩm quyền tham gia vào Điều Khoản này với tư cách cá nhân và, nếu có, thay mặt cho bất kỳ tổ chức nào mà với việc cho phép thay mặt của tổ chức đó, bạn đã sử dụng Nền Tảng và ràng buộc tổ chức đó với Điều Khoản này.

 

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG NỀN TẢNG. VUI LÒNG ĐỌC KỸ MỤC “TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ”, “GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM” VÀ “BỒI THƯỜNG”. NHỮNG MỤC ĐÓ QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN.

 

Trong Điều Khoản này, các từ “bạn” hoặc “của bạn” đề cập đến tất cả các cá nhân và những người khác truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổ chức nào đăng ký hoặc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng thông qua đại diện hoặc nhân viên tương ứng của họ (Sau đây gọi là “(Những) Người Dùng”). 

 

Trong Điều Khoản này, “Luật Áp Dụng” có nghĩa là các luật của Việt Nam, các quy tắc và các quy định hiện hành điều chỉnh việc thanh toán và tất cả các dịch vụ được cung cấp dưới đây, bao gồm: bất kỳ và tất cả các luật nước ngoài, hiệp ước, quy tắc, quy định, hướng dẫn quy định, chỉ thị, chính sách, lệnh hoặc quyết định của (hoặc thỏa thuận với), và chỉ đạo bằng văn bản bắt buộc từ (hoặc thỏa thuận với) bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào, cả khi mỗi tài liệu nêu trên có thể được sửa đổi và có hiệu lực vào từng thời điểm.

 

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Điều Khoản này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều Khoản và trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo bổ sung (như là thêm một thông báo tại trang chủ hoặc gửi cho bạn một thông báo qua thư điện tử). Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét lại Điều Khoản định kỳ để được cập nhật thông tin về các hoạt động của chúng tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Điều Khoản này, chúng sẽ có hiệu lực khi bản sửa đổi Điều Khoản đã được đăng tải trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn theo cách khác. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng Nền Tảng sau khi Điều Khoản sửa đổi đã được đăng tải, thì bạn sẽ được xác định là đã chấp nhận những thay đổi của Điều Khoản này.

 

1.  Dịch Vụ Của Chúng Tôi

 

Các dịch vụ được cung cấp bởi Lalamove (Sau đây gọi là “Dịch Vụ”) nhằm kết nối Người Dùng và các đối tác giao hàng bên thứ ba độc lập (Sau đây gọi là “Đối Tác Giao Hàng”), những người cung cấp dịch vụ vận chuyển, logistics và/hoặc giao hàng. Các dịch vụ vận chuyển và / hoặc logistics do Đối Tác Giao Hàng cung cấp có thể được cung cấp/yêu cầu thông qua việc sử dụng Nền Tảng được cung cấp bởi Lalamove. 

 

Bạn thừa nhận rằng Lalamove hoặc bất kỳ bên liên kết nào của Lalamove không sở hữu, sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ vận chuyển và/hoặc logistics hoặc hoạt động như một nhà vận chuyển và tất cả các dịch vụ vận chuyển hoặc logistics đó là do Đối Tác Giao Hàng cung cấp.

 

2.  Sử dụng Phần Mềm

 

Khi sử dụng phần mềm được cung cấp bởi Lalamove (Sau đây gọi là “Phần Mềm”), bạn đồng ý rằng:

 • bạn được phép cài đặt một bản sao của Phần Mềm trên thiết bị di động của bạn để sử dụng;

 • bạn không được phép thuê, cho thuê, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển nhượng các bản sao của Phần Mềm hoặc giấy phép để sử dụng Phần Mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào

 • bạn không được thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng cũng như không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng;

 • bạn không được sửa đổi, điều chỉnh, phân tích ngược, chuyển đổi mã, tháo dỡ, dịch Phần Mềm hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Phần Mềm;

 • bạn không được làm gián đoạn hoạt động bình thường của Phần Mềm, hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào để xuất ra hoặc sửa đổi mã nguồn của Phần Mềm;

 • bạn không được tải lên hoặc gửi đi bất kỳ loại vi rút máy tính, sâu máy tính, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại nào;

 • bạn không được cài đặt và/hoặc thực thi Phần Mềm trên bất kỳ thiết bị nào khác ngoài thiết bị di động và trang thông tin chạy hệ điều hành đã được Lalamove chấp thuận; và

 • ngoài giấy phép sử dụng Phần Mềm được cấp theo đây, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho bạn và quyền sở hữu Phần Mềm cũng như tất cả các quyền khác theo đây được Lalamove và các nhà cung cấp của Lalamove bảo lưu một cách rõ ràng.

3.  Sử dụng Dịch Vụ

 

Tài Khoản Người Dùng

Để bạn có thể sử dụng Dịch Vụ, bạn phải đăng ký một tài khoản cá nhân (Sau đây gọi là “Tài Khoản”) với Lalamove. Trong quá trình đăng ký Tài Khoản, bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân của bạn, như tên của bạn, thông tin liên hệ của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư của Lalamove.

 

Sau khi Tài Khoản được đăng ký thành công với Lalamove, bạn sẽ được cung cấp Tài Khoản, có thể truy cập bằng mật khẩu do bạn chọn. Dịch Vụ hoặc Nền Tảng có thể bị hạn chế/giới hạn dựa trên phạm vi cư trú của bạn về độ tuổi, trong những trường hợp đó, bạn phải tuân theo giới hạn độ tuổi và không được sử dụng Dịch Vụ hoặc Nền Tảng.

 

Bạn đồng ý rằng các thông tin được nhập và duy trì bởi bạn là chính xác, đầy đủ và có giá trị. Lalamove không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin đăng ký sai, không đầy đủ, hết giá trị hoặc không chính xác do bạn cung cấp. Việc không nhập hoặc duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và có giá trị của bạn có thể dẫn đến việc bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch Vụ. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài Khoản của bạn. Lalamove có toàn quyền xác minh những thông tin mà bạn đã cung cấp vào mọi thời điểm và có quyền từ chối việc sử dụng Dịch Vụ mà không cần cung cấp lý do và không cần thông báo trước.

 

Bạn chịu trách nhiệm mua và nâng cấp phần cứng hoặc thiết bị tương thích cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng. Lalamove không đảm bảo rằng Dịch Vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc thiết bị cụ thể nào. Lalamove có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ trên một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc sự bảo mật của Tài Khoản của bạn đã bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà chúng tôi có thể tìm thấy.

 

Trong khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng:

 • bạn sẽ chỉ truy cập Dịch Vụ bằng các phương tiện được Lalamove cho phép rõ ràng;

 • Nền Tảng và Dịch Vụ được cung cấp sẽ chỉ được sử dụng bởi bạn, cho mục đích cá nhân của bạn và sẽ không được bán lại cho bất kỳ bên thứ ba nào;

 • bạn sẽ không trao quyền cho người khác sử dụng Tài Khoản của bạn;

 • bạn chỉ được mở một Tài Khoản duy nhất;

 • sự chuyển giao Tài Khoản của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào khác là không được phép;

 • bạn không thể sử dụng một tài khoản mà thuộc quyền của bất kỳ người nào khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp;

 • Lalamove có quyền thêm vào/loại trừ Người Dùng khỏi các khuyến mại;

 • Dịch Vụ không thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi (i) vi phạm Luật Áp Dụng; (ii) lưu trữ hoặc gửi đi bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào; (iii) chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm của người khác mà không có sự đồng ý của họ; (iv) cố ý gây tổn hại, phiền toái, bất tiện hoặc khó chịu; (v) làm suy giảm hoặc làm tổn hại đến hoạt động bình thường của Dịch Vụ; (vi) thể hiện giọng điệu mạo danh người khác; hoặc (vii) sao chép hoặc phân phối Dịch Vụ mà không có sự cho phép của Lalamove;

 • mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ thông tin xác thực nào mà Lalamove cung cấp cho bạn phải được bảo mật và bí mật;

 • bằng chứng nhận dạng hoặc các tài liệu khác cần được gửi ngay lập tức nếu Lalamove yêu cầu;

 • tuân thủ tất cả Luật Áp Dụng là điều bắt buộc khi sử dụng Dịch Vụ;

 • bạn sẽ không thỏa thuận với Đối Tác Giao Hàng bên ngoài Nền Tảng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; 

 • bạn không được sử dụng bất kỳ "liên kết sâu", "phần mềm trích xuất trang", "rô bốt", "phần mềm gián điệp" hoặc thiết bị tự động, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp khác, hoặc bất kỳ quy trình tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ vật liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp một cách có chủ đích thông qua Nền Tảng. Lalamove có quyền ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào như vậy;

 • bạn không được thử can thiệp, xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống hoặc giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Nền Tảng;

 • bạn sẽ không thu thập hoặc thu hoạch bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm cả tên tài khoản, từ Nền Tảng; 

 • bạn sẽ không tham gia vào các hành vi đe dọa, quấy rối, phân biệt đối xử (dựa trên chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc bất kỳ sự phân loại được bảo vệ nào khác) hoặc bất kỳ hành vi nào khác mà Lalamove cho là không phù hợp khi sử dụng Dịch Vụ; và

 • bạn đồng ý cấp cho Lalamove quyền chia sẻ thông tin của bạn và / hoặc thông tin được phép, với bất kỳ bên thứ ba nào theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của Lalamove.

Quy Tắc Sử Dụng:

 • Người Dùng đảm bảo rằng họ là chủ sở hữu hoặc đại lý được ủy quyền của chủ sở hữu hàng hóa và vật liệu bao gồm bất kỳ yêu cầu giao hàng nào, và Người Dùng được ủy quyền đặt hàng cho việc vận chuyển hàng hóa theo hướng dẫn của Người Dùng.

 • Người Dùng đảm bảo rằng họ đã chấp nhận Điều Khoản này không chỉ đối với Người Dùng đó mà còn (nếu có) với tư cách là đại lý và thay mặt cho chủ sở hữu của hàng hóa và vật liệu bao gồm các kiện hàng.

 • Người Dùng hiểu rằng Đối Tác Giao Hàng sẽ được điều hướng bởi hướng dẫn của Người Dùng để vận chuyển các kiện hàng đến địa điểm được Người Dùng chỉ định. Người Dùng đồng ý rằng cả Đối Tác Giao Hàng và Lalamove đều không có quyền sở hữu hoặc có được bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ kiện hàng nào mà Người Dùng yêu cầu được giao thông qua Dịch Vụ.

 • Người Dùng phải xác minh thông tin của Đối Tác Giao Hàng và phương tiện và sử dụng toàn quyền của Người Dùng để quyết định có chấp nhận dịch vụ của Đối Tác Giao Hàng trước khi giao hàng hay không. Người Dùng sẽ được coi là đã chấp nhận tất cả thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin của Đối Tác Giao Hàng và phương tiện) liên quan đến giao hàng do Đối Tác Giao Hàng cung cấp. Dù thông tin đó có trùng khớp với thông tin đặt hàng của Người Dùng hay không. Sau khi giao hàng, Người Dùng sẽ không yêu cầu Lalamove chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa bất kỳ thông tin nào trong việc giao hàng và thông tin đặt hàng.

 • Người Dùng phải cung cấp cho Đối Tác Giao Hàng các hướng dẫn hoặc đơn đặt hàng đầy đủ, chính xác và có thể thực hiện được. Bất kỳ phụ phí nào phát sinh từ sự khác biệt giữa thông tin Người Dùng cung cấp và tình hình thực tế hoặc sự kiện liên quan sẽ do Người Dùng chịu. Mọi sửa đổi hoặc thay đổi đối với hướng dẫn hoặc đơn đặt hàng của Người Dùng (và mọi thay đổi về giá cả hoặc chi phí phát sinh do sửa đổi hoặc thay đổi đó gây ra) phải được chấp thuận và cập nhật trong Ứng Dụng. Người dùng được khuyến khích chụp hình hàng hóa trước khi và sau khi đóng gói, trước và sau khi xếp và dỡ hàng, và đăng hình ảnh đã chụp cùng với chi tiết đơn đặt hàng, để chúng tôi hỗ trợ Người Dùng khi có khiếu nại hoặc tranh chấp.

 • Người Dùng đảm bảo rằng họ đã tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến tính chất, điều kiện, đóng gói, xử lý, lưu trữ và vận chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu bao gồm các chuyến hàng. Người Dùng không được gửi (và Đối Tác Giao Hàng có quyền từ chối vận chuyển) bất kỳ vật phẩm nào bị pháp luật cấm, vật liệu nguy hiểm hoặc độc hại, chất dễ hỏng và chất phóng xạ. Người Dùng phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm thiệt hại vật chất, doanh thu bị mất, thương tích cá nhân, thiệt hại hoặc tổn thất tài chính hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác) mà bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu do Người Dùng vi phạm các Điều Khoản này.

 • Các loại kiện hàng bị cấm vận chuyển theo quy định của Pháp Luật Việt Nam hoặc các quy định khác Đối Tác Giao Hàng có thể từ chối vận chuyển, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Bất cứ loại tiền nào.

  • Chất gây nghiện, tiền chất gây nghiện, chất kích thích hệ thần kinh. 

  • Chất gây nghiện, tiền chất gây nghiện, chất kích thích hệ thần kinh.

  • Vũ khí, đạn dược, thiết bị kỹ thuật quân sự (súng, dao, kiếm, kéo, huy hiệu,…)

  • Vật liệu dễ nổ, chất dễ cháy, nguy hiểm, mất vệ sinh, có hại cho môi trường.

  • Các loại hóa chất cấm, tiền chất của các loại hóa chất đó.

  • Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm quy định của Nhà Nước về hàng hóa cấm gửi, xuất khẩu.

  • Động vật sống hoặc xác động vật.

  • Hàng hóa / bưu kiện khác được xác nhận tại thời điểm bán hoặc vận chuyển.

  • Hàng hóa có thể gây nguy hiểm cho nhân viên vận hành / người vận chuyển, phương tiện giao thông và các loại khác.

  • Các loại vật phẩm, hàng hóa Nhà Nước cấm lưu thông, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu (kể cả khiêu dâm, lật đổ, mê tín dị đoan,…).

  • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có tác dụng giáo dục nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội (kể cả chương trình trò chơi điện tử).

  • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất, thuốc trừ sâu, sản phẩm tiệt trùng gia đình và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

  • Các loại vật phẩm có chất lượng cao như kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim,…), đá quý hoặc các sản phẩm khác được sản xuất từ ​​kim loại quý, đá quý, v.v..

  • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá điếu nhập lậu vào Việt Nam.

  • Thư tín theo quy định của pháp luật, bản gốc của tài liệu điện tử, bản vẽ, tài liệu, hồ sơ hoặc hóa đơn không được sao chép, ghi lại hoặc lưu trữ.

 • Đối Tác Giao Hàng sẽ không mở và kiểm tra kiện hàng cũng như không chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đặc biệt mà không có sự đồng ý trước của Người Dùng. Lalamove và các Đối Tác Giao Hàng sẽ không chịu trách nhiệm hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc vận chuyển các kiện hàng.

 • Người Dùng phải đảm bảo rằng các kiện hàng được đóng gói đầy đủ để tránh bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và cũng không thể tháo rời bất kỳ phần nào của kiện hàng mà không có vỏ, bao gói hoặc thùng chứa bị rách hoặc vỡ, niêm phong bị vỡ hoặc hai bề mặt kết dính bị tách ra.

 • Người Dùng phải đảm bảo rằng các kiện hàng được đóng gói đúng cách để tránh bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, và đặc biệt, trong trường hợp kiện hàng có tính chất dễ vỡ hoặc dễ bị hư hỏng khi gập lại, kiện hàng đó sẽ được đóng gói trong một bao hoặc thùng chứa có đủ độ bền và đủ chắc chắn và phải được bao bọc hoặc bao quanh bởi vật liệu bảo vệ thích hợp và đầy đủ bên trong bao hoặc thùng chứa đó để bảo vệ kiện hàng không bị biến dạng, sao cho kiện hàng được bảo vệ chống lại thiệt hại có thể do bất kỳ lực, áp lực hoặc va đập nào mà các mặt hàng vận chuyển thường phải chịu trong quá trình vận chuyển và các kiện hàng dễ vỡ đó phải có các từ cụ thể chỉ ra rằng nó chứa các mặt hàng dễ vỡ và được hiển thị trên mặt của hộp hoặc thùng chứa và phía trên địa chỉ của người nhận.

 • Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo vệ cho việc vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng hoặc hàng hóa cần được bảo vệ khỏi nhiệt độ cao hoặc lạnh. Bất kỳ dịch vụ bảo vệ bổ sung nào (nếu có) được cung cấp duy nhất và trực tiếp bởi Đối Tác Giao Hàng. Những hàng hóa như vậy sẽ được chấp nhận vận chuyển chỉ khi Người Dùng chịu rủi ro về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc vận chuyển.

 • Người Dùng phải cung cấp cho mỗi kiện hàng tất cả các thông tin cần thiết. Trong trường hợp người nhận không có mặt tại địa chỉ do Người Dùng chỉ định, không có người nào khác có mặt để nhận hàng và không có hướng dẫn nào khác được Người Dùng cung cấp, Đối Tác Giao Hàng sẽ liên hệ với Người Dùng (theo số liên hệ do Người Dùng cung cấp) và cố gắng trả lại kiện hàng cho Người Dùng. Trong trường hợp Đối Tác Giao Hàng không thể liên hệ với Người Dùng theo số liên hệ do Người Dùng cung cấp, Đối Tác Giao Hàng có thể tìm cách gửi lại kiện hàng cho người nhận. Bạn đồng ý rằng các mặt hàng không có người nhận mà người nhận hoặc Người Dùng không thể liên lạc được sẽ được chuyển đến văn phòng địa phương của Lalamove. Nếu các mặt hàng vẫn chưa có người nhận trong vòng 14 ngày sau khi nhận được hàng, Lalamove có thể xử lý các mặt hàng chưa có người nhận theo quyết định của mình. Bất kỳ khoản phí nào cho việc xử lý bổ sung và vận chuyển kiện hàng phát sinh sẽ do Người Dùng chịu. Nếu cần vận chuyển lại các mặt hàng, một đơn đặt hàng vận chuyển mới sẽ được đặt và lập hóa đơn. 

 • Đối Tác Giao Hàng sẽ không trợ giúp cho việc bốc, dỡ, di chuyển, vận chuyển hoặc nâng kiện hàng của Người Dùng trừ khi Người Dùng yêu cầu Dịch Vụ Người Trợ Giúp. Người Dùng phải đọc và hiểu các chính sách liên quan do Lalamove công bố. Khi yêu cầu Dịch Vụ Người Trợ Giúp, Người Dùng đảm bảo rằng họ đã chấp nhận và sẽ tuân thủ tất cả các chính sách do Lalamove công bố cũng như Luật Áp Dụng và các quy định liên quan đến các yêu cầu đó. Phí phát sinh sẽ được áp dụng cho Dịch Vụ Người Trợ Giúp, chi phí liên quan dựa trên quyết định riêng của Đối Tác Giao Hàng. Vui lòng tìm Điều Khoản Dịch Vụ Người Trợ Giúp.

Lalamove có quyền chấm dứt Tài Khoản, Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng trong trường hợp không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào ở trên. Lalamove có quyền sửa đổi, chấm dứt hoặc tạm ngừng Dịch Vụ cho bạn bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước, do bất kỳ thay đổi nào trong chính sách nội bộ của chúng tôi hoặc Luật Áp Dụng hoặc bất kỳ sự vi phạm nào đối với Điều Khoản này bởi bạn hoặc vì bất kỳ lý do cần thiết nào do sự quyết định duy nhất của Lalamove.

Liên Lạc 

Bằng việc tạo Tài Khoản, bạn, thông qua phương thức điện tử, đồng ý chấp nhận và nhận thông tin liên lạc từ Lalamove, bao gồm qua email, tin nhắn văn bản, cuộc gọi và thông báo tới thiết bị di động hoặc số điện thoại mà bạn cung cấp cho Lalamove. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể nhận được các thông tin liên lạc do hệ thống quay số điện thoại tự động tạo ra và / hoặc hệ thống này sẽ gửi các tin nhắn được ghi âm trước được gửi bởi hoặc thay mặt cho Lalamove, các công ty liên kết và/hoặc nhà thầu bên thứ ba của Lalamove, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến đơn đặt hàng được đặt thông qua đăng ký của bạn đối với Dịch Vụ. Bạn có thể chọn không tham gia bằng cách thay đổi tùy chọn thông báo của bạn. Xin lưu ý rằng việc chọn không tham gia có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch Vụ của bạn.

 

Ưu Đãi Khuyến Mại và Tín Dụng

Lalamove, theo quyết định riêng của mình, có thể đưa ra các khuyến mại với các tính năng khác nhau cho Người Dùng. Các ưu đãi khuyến mại này tuân theo Điều Khoản này và có thể chỉ có hiệu lực đối với một số Người Dùng nhất định như được nêu trong ưu đãi.

 

Bạn đồng ý rằng khuyến mại:

 • chỉ có thể được sử dụng bởi đối tượng dự định, với mục đích đã định và theo cách hợp pháp;

 • không được sao chép, bán hoặc chuyển nhượng theo bất kỳ cách nào hoặc cung cấp cho công chúng, trừ khi được Lalamove cho phép một cách rõ ràng;

 • tuân theo các điều khoản cụ thể mà Lalamove thiết lập cho khuyến mại đó;

 • không được quy đổi thành tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt; và

 • không có giá trị sử dụng sau ngày hết hạn ghi trong khuyến mại.

Lalamove có quyền giữ lại hoặc cấn trừ các khoản tín dụng hoặc lợi ích thu được thông qua khuyến mại trong trường hợp Lalamove xác định hoặc tin rằng việc đổi thưởng hoặc nhận tín dụng hoặc lợi ích là do nhầm lẫn, gian lận, bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản khuyến mãi được áp dụng hoặc Điều Khoản này. Lalamove có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Lalamove. Lalamove cũng có thể cung cấp các khoản tín dụng thưởng cho Người Dùng, khoản tín dụng này có thể được sử dụng cho Dịch Vụ. Bất kỳ khoản tín dụng nào do Lalamove phát hành đều phải tuân theo các điều khoản cụ thể mà Lalamove thiết lập và không được quy đổi thành tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt. Khi hết hạn, các khoản tín dụng sẽ bị xóa khỏi Tài Khoản của bạn. Các khoản tín dụng đã hết hạn không thể đổi được nữa.

 

Tương Tác Với Bên Thứ Ba Khác

Trong khi sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng, bạn có thể sử dụng và hợp tác, tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba, các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc nhà tài trợ thông qua Nền Tảng. Các hoạt động, điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến hoạt động nêu trên, sẽ hoàn toàn là quan hệ độc lập giữa bạn và bên thứ ba liên quan. Lalamove và những người đại diện của Lalamove sẽ không có trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với các hoạt động độc lập giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào quy định tại điều khoản này. Lalamove cũng không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ với các hệ quả phát sinh từ các hoạt động và thỏa thuận độc lập giữa bạn và những nhà cung cấp thứ ba quy định tại điều khoản này.

4. Thanh Toán trên Dịch Vụ

Việc sử dụng Nền Tảng là miễn phí, nhưng Lalamove có quyền đưa ra một khoản phí cho việc sử dụng Nền Tảng. (Nếu chúng tôi đưa ra khoản phí này, bạn sẽ được thông báo và do đó bạn có thể quyết định tiếp tục hoặc chấm dứt Tài Khoản của mình).

 

Trong khi sử dụng Dịch Vụ, bạn hiểu và đồng ý rằng:

 • Lalamove sẽ tính cho bạn bất kỳ khoản phí áp dụng nào, thuế và bất kỳ khoản phí nào khác mà phát sinh do việc sử dụng Dịch Vụ cụ thể (“Khoản Phí”) đối với dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ khác do Đối Tác Giao Hàng cung cấp cho bạn. Việc thanh toán các Khoản Phí theo cách đó sẽ được xem giống như các Khoản Phí do bạn thanh toán trực tiếp cho Đối Tác Giao Hàng và các Khoản Phí đó có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào cung cầu và bất kỳ yếu tố nào khác;

 • các Khoản Phí phải trả khi đơn hàng được đặt và sẽ được trừ vào Tài khoản Lalamove hoặc phương thức thanh toán ưa thích được chỉ định trong Tài Khoản của bạn;

 • các Khoản Phí đã thanh toán không được hoàn lại, trừ khi được Lalamove xác định khác trong từng trường hợp cụ thể;

 • Các Khoản Phí được tính bằng Đồng Việt Nam và các loại thuế áp dụng theo yêu cầu của pháp luật;

 • bất kỳ khoản phí ưu tiên hoặc phí bổ sung nào là tự nguyện, tuy nhiên khi bạn chọn thanh toán các khoản phí đó, chúng sẽ được thêm vào Khoản Phí và bạn có nghĩa vụ thanh toán chúng;

 • Lalamove có toàn quyền điều chỉnh các khoản phí dựa trên hoàn cảnh thực tế;

 • bất kỳ đề nghị / yêu cầu dịch vụ nào đều tùy thuộc vào sự sẵn có của các nguồn lực. Trong trường hợp bất kỳ yêu cầu nào được gửi không được xử lý, Lalamove sẽ thông báo cho Người Dùng bằng thư điện tử, tin nhắn văn bản, cuộc gọi hoặc thông báo đẩy tới thiết bị di động hoặc số điện thoại di động mà bạn cung cấp cho Lalamove;

 • Lalamove có toàn quyền quyết định xem có hoàn trả cho Người Dùng số tiền tương đương đã thanh toán hay không trong trường hợp Lalamove vì bất kỳ lý do gì không thể xử lý các đề nghị / yêu cầu;

 • Bạn có thể chọn hủy yêu cầu của mình đối với các dịch vụ từ Đối Tác Giao Hàng bất kỳ lúc nào, trong trường hợp đó, bạn có thể bị tính phí hủy bỏ mà không cần thông báo trước;

 • biên lai được cấp cho Người Dùng khi thanh toán cho việc nạp tiền hoặc Khoản Phí thành công. Số dư âm trong Tài khoản Lalamove có thể dẫn đến việc Dịch Vụ không khả dụng.

Bạn có thể chọn thanh toán các Khoản Phí bằng các phương thức sau:

 • Thanh Toán bằng Tiền Mặt:

Thanh toán bằng tiền mặt đối với các Khoản Phí do bạn chịu.

 

 • Cổng Thanh Toán Điện Tử:

Bạn có thể thanh toán các Khoản Phí thông qua Cổng Thanh Toán Điện Tử của bên thứ ba. Quá trình thanh toán phải được xác nhận từ bên xử lý thanh toán của bên thứ ba ("Bên Xử Lý Thanh Toán"). Lalamove không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào từ phía Bên Xử Lý Thanh Toán. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các Cổng Thanh Toán Điện Tử của bạn trong hoặc sau khi cung cấp Dịch Vụ.

 

 • Tài khoản Lalamove

Lalamove đề xuất cho bạn chức năng để nạp tiền và mua các khoản tín dụng thông qua Tài khoản Lalamove. Chức năng này chỉ được phép cho các yêu cầu dịch vụ bên trong ứng dụng (IN-APP).

Lalamove bảo lưu quyền sửa đổi giá của bất kỳ gói tín dụng nào hoặc số tiền / hạn mức tín dụng (nếu có) mà không cần thông báo trước.

Tất cả các khoản tín dụng đều được thanh toán trước và không thể trao đổi, trả lại cũng như không hoàn lại sau khi đã bán trừ khi Luật Áp Dụng yêu cầu hoặc do Lalamove quyết định theo cách khác.

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2023, Lalamove có thể hoàn trả mọi số dư còn lại trong Tài khoản Lalamove của bạn sau khi xem xét chấp thuận khi bạn đăng ký xóa Tài Khoản Lalamove của mình. Tuy nhiên ,khoản hoàn trả nói trên sẽ không áp dụng cho bất kỳ yêu cầu hoàn tiền nào trước ngày 01 tháng 07 năm 2023.

Bạn có thể nạp tiền vào Tài khoản Lalamove của mình thông qua các phương tiện sau:

○      Cổng Thanh Toán Điện Tử

Bạn có thể nạp tiền và mua tín dụng thông qua Tài khoản Lalamove do Bên Xử Lý Thanh Toán cung cấp. Việc xử lý tín dụng của số dư trong Tài khoản Lalamove của bạn tùy thuộc vào xác nhận từ Bên Xử Lý Thanh Toán. Lalamove không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào từ phía Bên Xử Lý Thanh Toán. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các phương tiện thanh toán trên Ví Điện Tử của bạn trong hoặc sau khi bạn nạp tiền vào Tài khoản Lalamove.

○      Thẻ tín dụng:

Lalamove cung cấp cho bạn phương tiện để thực hiện thanh toán thông qua thẻ tín dụng được kích hoạt bởi Cổng Thanh Toán (“PGs”) hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán được cung cấp bởi bất kỳ bên liên kết hoặc đối tác nào của Lalamove hoặc các bên thứ ba không liên quan. Bạn đồng ý và cam kết chia sẻ chi tiết thanh toán liên quan bao gồm chi tiết thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ (“Chi Tiết Thẻ”) với PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán để hoàn tất thanh toán thành công đối với tổng số tiền giao dịch cho Lalamove và ủy quyền cho PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán hoàn thành giao dịch như vậy. Về mặt này, cần làm rõ rằng tất cả PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán có dịch vụ được sử dụng cho các mục đích của Dịch Vụ phải tuân thủ PCI-DSS (“Ngành Thẻ Thanh Toán - Tiêu Chuẩn Bảo Mật Dữ Liệu”). Việc ủy quyền của bạn sẽ vẫn có hiệu lực miễn là bạn duy trì một Tài Khoản trong Nền Tảng. Trong trường hợp bạn xóa Chi Tiết Thẻ của mình với PG hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán hoặc nếu bạn xóa Tài Khoản của mình, PGs hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán sẽ không xử lý thêm bất kỳ giao dịch nào do bạn thực hiện. Việc ủy ​​quyền của bạn theo điều khoản này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện nào khác của PGs và Bên Xử Lý Thanh Toán. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh từ việc thanh toán qua thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ.

Mọi vấn đề liên quan đến thanh toán, ngoại trừ trường hợp vấn đề đó là do sai sót hoặc lỗi của Lalamove, sẽ được giải quyết giữa bạn và PGs hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán. Việc xử lý tín dụng hoặc thanh toán, nếu có, phải tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật hiện hành và các điều khoản khác của PGs hoặc Bên Xử Lý Thanh Toán hiện hành và chương trình thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn ngoài các Điều Khoản này. Lalamove không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào do các Bên Xử Lý Thanh Toán.

○      Ngân Hàng:

Lalamove sẽ chỉ xử lý đề nghị / yêu cầu nạp tiền qua ngân hàng sau khi thanh toán của Người Dùng được xác thực bởi ngân hàng do Lalamove chỉ định và sau khi được Lalamove chấp thuận.

 

5.  Quyền Sở Hữu Trí Tuệ


Chỉ có Lalamove (và các nhà cấp phép của nó, nếu có) sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, trong và đối với Nền Tảng và Dịch Vụ. Các Điều Khoản này không cấu thành một cuộc mua bán và không chuyển nhượng cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc liên quan đến Nền Tảng và Dịch Vụ, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của Lalamove. Tên công ty, các lô-gô và tên sản phẩm được liên kết với Nền Tảng và Dịch Vụ là các nhãn hiệu và/hoặc tài sản trí tuệ của Lalamove hoặc các bên thứ ba, và không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp để sử dụng chúng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không loại bỏ, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác được tích hợp trong hoặc đi kèm với Nền Tảng và Dịch Vụ. 

 

Bằng việc cung cấp nội dung, thông tin hoặc tài liệu (“Nội Dung Người Dùng”) cho Lalamove, bạn cấp cho Lalamove giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, có quyền cấp phép lại, sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, phân phối, trưng bày công khai, thực hiện công khai và khai thác theo bất kỳ cách nào đối với Nội Dung Người Dùng đó ở tất cả các định dạng và kênh phân phối hiện đã được biết đến hoặc được tạo ra sau này, mà không cần thông báo thêm đến hoặc đồng ý từ bạn và không có yêu cầu thanh toán cho bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

 

Bạn thừa nhận rằng Lalamove chỉ hoạt động như một kênh thụ động để phân phối Nội Dung Người Dùng và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của Nội Dung Người Dùng. Lalamove sẽ không liên tục theo dõi Nội Dung Người Dùng được xuất bản bởi bạn hoặc kiểm duyệt giữa những người dùng và Lalamove sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Ngoài những điều đã nói ở trên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi nhận xét, ý kiến, nhận xét, đề xuất và thông tin khác được thể hiện hoặc bao gồm trong Nội Dung Người Dùng không nhất thiết đại diện cho nhận xét, ý kiến của Lalamove.

 

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với Nội Dung Người Dùng hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào đã đăng tải đã truyền tải bởi bạn đều là nội dung gốc của bạn và không sao chép tác phẩm của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân nào của bên thứ ba và không chứa bất kỳ nội dung phỉ báng hoặc những tuyên bố chê bai nào. Thêm nữa, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đủ năng lực để cấp giấy phép theo quy định tại khoản này.

 

Bạn đồng ý rằng Lalamove, các bên liên kết và người đại diện của Lalamove được bồi thường tất cả các chi phí, phí tổn, thiệt hại, tổn thất và trách nhiệm pháp lý mà Lalamove hoặc các công ty liên kết của Lalamove phải chịu hoặc phải gánh chịu liên quan đến bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào đã đăng hoặc truyền tải bởi bạn hoặc việc sử dụng khác của bạn đối với trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.

 

Lalamove bảo lưu quyền quyết định chặn hoặc loại bỏ (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào đã đăng hoặc truyền tải bởi bạn và nội dung mà Lalamove cho rằng không phù hợp với các Điều Khoản này (bao gồm các tài liệu vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân của bên thứ ba), không phù hợp với quy định pháp luật, hoặc không phù hợp với chính sách của chúng tôi.

 

Lalamove tôn trọng các quyền của bạn đối với ý tưởng của bạn, vui lòng không gửi bất kỳ ý tưởng, thông tin hoặc đề xuất bí mật nào dưới bất kỳ hình thức nào cho Lalamove hoặc bất kỳ bên liên kết nào của Lalamove. Đối với bất kỳ ý tưởng, thông tin hoặc đề xuất nào được bạn gửi, bất kể thông điệp của bạn liên quan đến nội dung được gửi của bạn nói gì, bạn hiểu rằng nội dung được gửi của bạn là tự nguyện và các điều khoản sau sẽ áp dụng cho nội dung được gửi của bạn: (i) Việc gửi của bạn và nội dung của chúng sẽ tự động trở thành tài sản của Lalamove, mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn; (ii) Lalamove không có nghĩa vụ xem xét các nội dung được gửi của bạn; (iii) Lalamove có thể thực hiện và phân phối bất kỳ phần nào trong các bài gửi của bạn và nội dung của chúng cho bất kỳ mục đích nào theo bất kỳ cách nào, mà không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn; và (iv) Lalamove không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung được gửi của bạn.

 

Bạn có thể sử dụng thông tin trên Nền Tảng do Lalamove chủ đích cung cấp để tải xuống từ Nền Tảng, với điều kiện bạn:

 • không loại bỏ bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao của các tài liệu đó và không sửa đổi thông tin;

 • chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích thông tin cá nhân của bạn, phi thương mại và không sao chép hoặc đăng thông tin đó trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào; và

 • không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm bổ sung nào liên quan đến thông tin đó.

Điều khoản này không cấu thành một cuộc mua bán và không chuyển tải cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc liên quan đến trang thông tin điện tử, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của Lalamove.

 

6.  Tuyên Bố Miễn Trừ


Các Dịch Vụ được cung cấp "nguyên trạng" và “sẵn có". Lalamove không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm về tính phù hợp hoặc tính khả dụng của Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch ụ nào được yêu cầu thông qua việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Lalamove không đảm bảo chất lượng, tính phù hợp, an toàn hoặc năng lực của các nhà cung cấp thứ ba. Bạn đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh ngoài phạm vi sử dụng Dịch Vụ sẽ vẫn do bạn gánh chịu trong phạm vi tối đa được phép theo Luật Áp Dụng.

Lalamove không kiểm soát, quản lý hoặc chỉ đạo bất kỳ nhà cung cấp thứ ba nào bao gồm cả Đối Tác Giao Hàng. Các nhà cung cấp bên thứ ba không phải là người đại diện, nhân viên, hoặc người lao động của Lalamove.

Lalamove không kiểm soát, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào hoặc nội dung của bên thứ ba có sẵn trên hoặc được liên kết tới Dịch Vụ. Lalamove không thể và không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng các dịch vụ hoặc máy chủ không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác.

 

7.  Giới Hạn Trách Nhiệm


Lalamove không chịu trách nhiệm và sẽ không có trách nhiệm về:

 • hư hỏng / khuyết tật / thay đổi vật phẩm / tài sản so với tình trạng ban đầu do đóng gói không đạt tiêu chuẩn;

 • vật phẩm / tài sản đã bị hư hỏng / khuyết tật / thay đổi trước khi bắt đầu vận chuyển;

 • chất lượng của Dịch Vụ mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào Đối Tác Giao Hàng, người cuối cùng cung cấp dịch vụ vận chuyển và / hoặc lô-gi-stíc;

 • bất kỳ đặt hàng nào không được chấp nhận;

 • bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ, bao gồm các thiệt hại do sử dụng sai Dịch Vụ, lỗi trong số trung tâm cuộc gọi, sự cố mạng, phần mềm độc hại, vi rút hoặc bất kỳ sự không chính xác hoặc không đầy đủ nào;

 • sự phù hợp của điện thoại di động hoặc thư điện tử hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác. Bạn cần phải báo cáo ngay những sai sót, nếu có, xảy ra trong thông tin đã gửi cho bạn liên quan đến việc xác nhận đặt hàng;

 • bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả nào hoặc đối với bất kỳ thiệt hại nào bao gồm cả lợi ích và thiệt hại, cho dù dựa trên hợp đồng, ngoài hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hay cách khác, ngay cả khi Lalamove đã được thông báo về khả năng xảy ra; và

 • bất kỳ đồ vật bị thất lạc nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Lalamove sẽ cố gắng tìm các đồ vật đó trên cơ sở "nỗ lực cao nhất" nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào của các đồ vật đó.

Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, ở mức tối đa theo Luật Áp Dụng cho phép, trong mọi trường hợp, Lalamove sẽ tổng hợp trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc các Dịch vụ được cung cấp dưới đây, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm sơ suất, trách nhiệm sản phẩm hoặc lý thuyết khác), bảo hành, hoặc cách khác, vượt quá số tiền gấp bốn (04) lần Khoản Phí của đơn đặt hàng (bao gồm phần hoàn trả Khoản Phí), 3.000.000 đồng (đối với các đơn hàng xe hai bánh) hoặc 5.000.000 đồng (đối với các đơn đặt hàng xe 4 bánh (tùy theo mức nào nhỏ hơn). 

 

8.  Bồi Thường


Bằng việc chấp nhận Điều Khoản này và sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo rằng Lalamove, các bên đối tác, giám đốc, người dùng khác, nhân viên, người đại diện của Lalamove  không bị ảnh hưởng bởi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm phí luật sư và chi phí) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản này, bất kể việc có được dẫn chiếu ở đây hay không;

 • hành vi vi phạm quyền và lợi ích của các bên thứ ba, bao gồm cả Đối Tác Giao Hàng được liên kết thông qua Nền Tảng; hoặc

 • việc sử dụng dịch vụ sai mục đích hoặc việc sử dụng sai Dịch Vụ.

 

9.  Luật Điều Chỉnh


Trừ trường hợp có quy định khác tại Điều Khoản này, Điều Khoản này sẽ chỉ được điều chỉnh và được giải thích theo luật pháp Việt Nam.. Trong trường hợp có dấu hiệu tư pháp quốc tế (ví dụ: người dùng Philippines đặt hàng tại Việt Nam), Lalamove bảo lưu mọi quyền và sẽ có toàn quyền quyết định về các điều khoản và điều kiện áp dụng tùy từng trường hợp. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này, hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc sự vô hiệu của chúng, sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài hoặc tòa án Việt Nam khi Lalamove cho là phù hợp.

 

10.  Điều Khoản Chung


Điều Khoản này, và bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây, không thể được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi bạn, nhưng có thể được chuyển giao bởi Lalamove mà không có giới hạn. Bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển giao nào vi phạm điều này sẽ vô hiệu. Điều Khoản này ràng buộc và áp dụng với lợi ích của mỗi bên và những người kế thừa của bên đó cũng như các chuyển giao được phép.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản này được coi là vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thực thi, toàn bộ hoặc một phần, theo bất kỳ quy định pháp luật áp dụng nào, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó trong chừng mực sẽ được coi là không phải là một phần của Điều Khoản này; khi đó, tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản khác trong Điều Khoản này sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, các bên sẽ thay thế điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi hoặc một phần của điều khoản đó bằng một điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó hợp pháp, hợp lệ và có thể thi hành và điều đó, ở mức độ cao nhất có thể, có hiệu lực tương tự như điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc điều khoản không thể thực thi hoặc một phần của nó, dựa trên nội dung và mục đích của Điều Khoản này.

 

11.  Phiên Bản Ngôn Ngữ


Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khu vực nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

 
Đối Tác Giao Hàng Lalamove Điều Khoản Sử Dụng

Sửa đổi lần cuối: ngày 31 tháng 10 năm 2023

 

Điều Khoản Sử Dụng của Đối Tác Giao Hàng Lalamove này (“Điều Khoản Sử Dụng”) điều chỉnh việc truy cập hoặc sử dụng nền tảng dịch vụ thông tin (“Nền Tảng”) của bạn (“Đối Tác Giao Hàng”) qua ứng dụng di động, trang thông tin điện tử của chúng tôi (gọi chung là “Ứng Dụng”) hoặc các trang thông tin điện tử để nhận các dịch vụ cung cấp bởi CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM - một công ty được thành lập tại Việt Nam có trụ sở đăng ký tại Phòng 1003, Lầu 10, Tòa C, Tòa nhà Waseco, Số 10, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Lalamove”).

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này được đề cập hoặc tham chiếu tại đây trước khi truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng. Điều Khoản Sử Dụng này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc quy định các quyền và nghĩa vụ giữa Lalamove và bạn, Đối Tác Giao Hàng.

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng, bạn xác nhận rõ ràng rằng:

 • bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng này;
 • bạn sẽ tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này;
 • bạn, ít nhất, đã đủ tuổi thành niên theo quy định pháp luật tại nơi cư trú và có đủ năng lực hành vi dân sự để ký kết hợp đồng; và
 • bạn có thẩm quyền tham gia vào Điều Khoản Sử Dụng này với tư cách cá nhân bạn và, nếu có, thay mặt cho bất kỳ tổ chức nào khác, mà với việc cho phép thay mặt của tổ chức đó, bạn đã sử dụng Nền Tảng và ràng buộc tổ chức đó với Điều Khoản Sử Dụng này.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG NỀN TẢNG. VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN “MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM” VÀ “BỒI THƯỜNG”. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI.

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, “Luật Áp Dụng” có nghĩa là các luật của Việt Nam, các quy tắc và các quy định hiện hành điều chỉnh việc thanh toán và tất cả các dịch vụ được cung cấp dưới đây, bao gồm: bất kỳ và tất cả các luật nước ngoài, hiệp ước, quy tắc, quy định, hướng dẫn quy định, chỉ thị, chính sách, lệnh hoặc quyết định của (hoặc thỏa thuận với), và chỉ đạo bằng văn bản bắt buộc từ (hoặc thỏa thuận với) bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào, cả khi mỗi tài liệu nêu trên có thể được sửa đổi và có hiệu lực vào từng thời điểm.

Lalamove bảo lưu quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều Khoản Sử Dụng và trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo bổ sung (như là thêm một thông báo tại trang chủ hoặc gửi cho bạn một thông báo qua thư điện tử). Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét lại Điều Khoản Sử Dụng này định kỳ để được cập nhật thông tin về các hoạt động của chúng tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với các Điều Khoản Sử Dụng này, chúng sẽ có hiệu lực khi bản sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng đã được đăng tải trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn theo cách khác. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng Nền Tảng sau khi Điều Khoản Sử Dụng sửa đổi đã được đăng tải, thì bạn sẽ được xác định là đã chấp nhận những thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng đó.

 

1. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Các dịch vụ được cung cấp bởi Lalamove (“Dịch Vụ”) được xác định là nhằm mục đích kết nối những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển (bao gồm nhưng không giới hạn ở các doanh nghiệp nhỏ, khách hàng có mục đích thương mại và khách hàng cá nhân, sau đây gọi chung là “Người Dùng”) và những Đối Tác Giao Hàng, là người cung cấp dịch vụ vận chuyển (“Dịch Vụ Giao Hàng”)  thông qua Nền Tảng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Lalamove chỉ cung cấp cho bạn và Người Dùng các dịch vụ kết nối thông tin tương xứng nhau như một bên thứ ba mang tính trung gian, một cách độc lập. Dịch Vụ Giao Hàng được cung cấp bởi Đối Tác Giao Hàng sẽ không được coi là do Lalamove cung cấp. Lalamove không chịu trách nhiệm về những hành vi và/hoặc các thiếu sót của bất kỳ Đối Tác Giao Hàng nào, và bất cứ trách nhiệm nào có liên quan đến Dịch Vụ Giao Hàng sẽ do Đối Tác Giao Hàng chịu trách nhiệm.

Bạn xác nhận rằng mối quan hệ của bạn với Lalamove là một mối quan hệ độc lập, không phải mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thêm vào đó, không có mối quan hệ liên doanh, quan hệ lao động, hoặc mối quan hệ đại lý nào tồn tại giữa Đối Tác Giao Hàng và Lalamove được xem như là kết quả của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc sử dụng Nền Tảng. Ngay cả khi Đối Tác Giao Hàng đơn phương quyết định lựa chọn việc mặc đồng phục hoặc sử dụng bảng hiệu, nhãn dán hoặc huy hiệu nhận dạng của Lalamove, Đối Tác Giao Hàng đồng ý rằng quyết định đó là theo ý mình, không bị bắt buộc bởi Lalamove và Đối Tác Giao Hàng thừa nhận rằng việc sử dụng bất kỳ bảng hiệu, nhãn dán hoặc huy hiệu nhận dạng đó không dẫn tới một kết luận là một người lao động.

 

2. SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Khi sử dụng phần mềm được cung cấp bởi Lalamove (“Phần Mềm”), bạn đồng ý rằng:
 • bạn không được phép thuê, cho thuê, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển nhượng các bản sao của Phần Mềm hoặc giấy phép để sử dụng Phần Mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • bạn không được thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng cũng như không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng;
 • bạn không được sửa đổi, điều chỉnh, phân tích ngược, chuyển đổi mã, tháo dỡ, dịch Phần Mềm hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Phần Mềm;
 • bạn không được làm gián đoạn hoạt động bình thường của Phần Mềm, hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào để xuất ra hoặc sửa đổi mã nguồn của Phần Mềm;
 • bạn không được tải lên hoặc gửi đi bất kỳ loại vi rút máy tính, sâu máy tính, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại nào;
 • bạn không được cài đặt và/hoặc thực thi Phần Mềm trên bất kỳ thiết bị nào khác ngoài thiết bị di động chạy hệ điều hành đã được Lalamove chấp thuận; và
 • ngoài giấy phép sử dụng Phần Mềm được cấp theo đây, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho bạn và quyền sở hữu Phần Mềm cũng như tất cả các quyền khác theo đây được Lalamove và các nhà cung cấp của Lalamove bảo lưu một cách rõ ràng.

3. TÀI KHOẢN CỦA ĐỐI TÁC GIAO HÀNG

Để có thể sử dụng Dịch Vụ, bạn được yêu cầu phải đăng ký một tài khoản đối tác giao hàng (“Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng”) với Lalamove. Sau khi việc đăng ký tài khoản hoàn tất, bạn sẽ được cung cấp một Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng, có thể truy cập bằng mật khẩu do bạn lựa chọn.

Trong khi thực hiện việc đăng ký, bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như thông tin về tên, ảnh cá nhân, liên hệ của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp theo Chính Sách Bảo Mật của Lalamove. Bạn đồng ý rằng các thông tin được nhập nhập và duy trì bởi bạn là chính xác, đầy đủ và có giá trị. Lalamove không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin đăng ký sai, không đầy đủ, hết giá trị hoặc không chính xác do bạn cung cấp. Việc không nhập hoặc duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và có giá trị của bạn có thể dẫn đến việc bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch Vụ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng của bạn. Lalamove có toàn quyền xác minh những thông tin mà bạn đã cung cấp vào mọi thời điểm và có quyền từ chối việc sử dụng Dịch Vụ mà không cần cung cấp lý do và không cần thông báo trước.

Bạn chịu trách nhiệm mua và nâng cấp phần cứng hoặc thiết bị tương thích cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch Vụ. Lalamove không đảm bảo rằng Dịch Vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc thiết bị cụ thể nào. Lalamove có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ trên một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc sự bảo mật của Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng của bạn đã bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà chúng tôi có thể tìm thấy.

Trong khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng:

 • bạn sẽ chỉ truy cập Dịch Vụ bằng các phương tiện được Lalamove cho phép rõ ràng;
 • Nền Tảng và Dịch Vụ được cung cấp sẽ chỉ được sử dụng bởi bạn, cho mục đích cá nhân của bạn và sẽ không được bán lại cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • bạn sẽ không trao quyền cho người khác sử dụng Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng của bạn;
 • bạn chỉ được phép mở một Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng duy nhất;
 • sự chuyển giao Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào khác là không được phép;
 • bạn không thể sử dụng một tài khoản mà thuộc quyền của bất kỳ người nào khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp;
 • Dịch Vụ không thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi (i) vi phạm Luật Áp Dụng; (ii) lưu trữ hoặc gửi đi bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào; (iii) chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm của người khác mà không có sự đồng ý của họ; (iv) cố ý gây tổn hại, phiền toái, bất tiện hoặc khó chịu; (v) làm suy giảm hoặc làm tổn hại đến hoạt động bình thường của Dịch Vụ; (vi) thể hiện giọng điệu mạo danh người khác; hoặc (vii) sao chép hoặc phân phối Dịch Vụ mà không có sự cho phép của Lalamove;
 • mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ thông tin xác thực nào mà Lalamove cung cấp cho bạn phải được bảo mật và bí mật;
 • bằng chứng nhận dạng hoặc các tài liệu khác cần được gửi ngay lập tức nếu Lalamove yêu cầu;
 • tuân thủ tất cả Luật Áp Dụng là điều bắt buộc khi sử dụng Dịch Vụ;
 • bạn không được sử dụng bất kỳ "liên kết sâu", "phần mềm trích xuất trang", "rô bốt", "phần mềm gián điệp" hoặc thiết bị tự động, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp khác, hoặc bất kỳ quy trình tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ vật liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp một cách có chủ đích thông qua Nền Tảng. Lalamove có quyền ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào như vậy;
 • bạn không được cố gắng can thiệp, xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống hoặc giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Nền Tảng;
 • bạn sẽ không thu thập hoặc thu hoạch bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm cả tên tài khoản, từ Nền Tảng; và
 • bạn sẽ không tham gia vào các hành vi đe dọa, quấy rối, phân biệt đối xử (dựa trên chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc bất kỳ sự phân loại được bảo vệ nào khác) hoặc bất kỳ hành vi nào khác mà Lalamove cho là không phù hợp khi sử dụng Dịch Vụ.
 • bạn vui lòng không vận chuyển thư tín theo quy định tại Khoản 6, Điều 3, Luật Bưu chính 2010. Trưởng hợp có đơn hàng vận chuyển thư tín, bạn phải thông báo cho Người Dùng về quy định này, và thông báo cho Lalamove để được hướng dẫn thêm.
 • bạn vui lòng xác định với Người Dùng để đảm bảo nội dung của bưu kiện không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành và vi phạm quy định tại Điều khoản và Điều kiện của Lalamove.

 

4. CAM KẾT VÀ TUYÊN BỐ CỦA ĐỐI TÁC GIAO HÀNG

Bạn, với tư cách là Đối Tác Giao Hàng, theo đây đưa ra các cam kết và tuyên bố không thể thay đổi như sau:

 • Sau khi có được các thông tin của Người Dùng và kiện hàng, Đối Tác Giao Hàng sẽ tự mình xác minh thông tin đó. Đối Tác Giao Hàng sẽ đưa ra quyết định có chấp nhận và cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng theo quyết định riêng của bạn hay không sau khi xác minh đúng thông tin thu được;
 • Đối Tác Giao Hàng hiểu và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các lịch trình giao hàng được thiết lập giữa bạn và Người Dùng. Đối Tác Giao Hàng sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giao kiện hàng theo lịch trình giao hàng tương ứng đã thiết lập với Người Dùng;
 • Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phán quyết và trách nhiệm pháp lý do bất kỳ tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tật cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại tài sản do hoặc được cho là kết quả của Dịch Vụ Giao Hàng do bạn cung cấp;
 • Bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung của tất cả các kiện hàng và mọi thiệt hại hoặc mất mát đối với các kiện hàng khi giao hàng. Đối Tác Giao Hàng phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn những người không có thẩm quyền tiếp cận kiện hàng và cũng phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý ngăn chặn sự mất mát hoặc hư hỏng kiện hàng;
 • Bạn phải, vào bất kì lúc nào trong khi bạn cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng, mang theo giấy phép lái xe hợp lệ và tất cả các giấy phép, đăng ký, sự chấp thuận và/ hoặc sự ủy quyền được yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền để cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng trong phạm vi mà bạn đã đăng ký với Lalamove để cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng. Để Lalamove tuân thủ mọi nghĩa vụ áp dụng cho điều đó, bạn sẽ, theo yêu cầu của Lalamove, cung cấp các bản sao theo mẫu mà chúng tôi yêu cầu về tất cả các giấy phép, sự cho phép, đăng ký, sự chấp thuận và/hoặc sự ủy quyền các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu tại từng thời điểm;
 • Ngoài Nền Tảng, bạn phải chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các thiết bị cần thiết để thực hiện Dịch Vụ Giao Hàng. Bạn phải có quyền sở hữu hoặc có đủ quyền đối với thiết bị mà bạn sẽ sử dụng để cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng. Đối Tác Giao Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo trì tất cả các thiết bị đó và đảm bảo các thiết bị đó phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn pháp luật, tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Trừ khi có yêu cầu khác của Luật Áp Dụng, Đối Tác Giao Hàng chịu mọi rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát đối với thiết bị của mình;
 • Ngoại trừ dịch vụ người đi bộ, bạn không được sử dụng phương tiện giao thông nào khác với phương tiện giao thông đã đăng ký của bạn để cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng cho Người Dùng, phương tiện giao thông này phải luôn đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn phương tiện giao thông hiện hành hoặc được cập nhật theo thời gian, bao gồm cả việc sở hữu Giấy chứng nhận kiểm định tình trạng xe lưu thông an toàn áp dụng trong khu vực lãnh thổ quốc gia bạn. Bạn phải sử dụng các phương tiện giao thông trong tình trạng hoạt động tốt và tuân thủ tất cả các Luật Áp Dụng. Bạn phải lưu giữ hồ sơ của tất cả các lần đăng ký và kiểm tra phương tiện giao thông và phải cung cấp phiên bản mới nhất của các hồ sơ đó khi có yêu cầu;
 • Bạn phải luôn tuân thủ, bằng chi phí của bạn, các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc của bên thứ ba cho bất kỳ phương tiện giao thông nào được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng (nếu có)) và duy trì, bằng chi phí của bạn, các hợp đồng bảo hiểm khác như vậy giống như bất kỳ người cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng sẽ duy trì một cách thận trọng cũng như bất kỳ khoản bảo hiểm tối thiểu nào khác mà Lalamove yêu cầu bạn giữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp động bảo hiểm phương tiện giao thông cơ giới hợp lệ của bên thứ ba với các điều khoản bảo hiểm cho việc sử dụng phương tiện giao thông vì mục đích thương mại, và một hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chung ở các mức độ đáp ứng được:
  • các yêu cầu tối thiểu áp dụng cho hoạt động của các phương tiện giao hàng trên đường công cộng trong khu vực địa lý mà bạn đã đăng ký cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng;
  • quy định của Dịch Vụ Giao Hàng và bất kỳ dịch vụ nào khác được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này; và
  • bất kỳ tiêu chuẩn tối thiểu nào khác do Lalamove áp đặt (theo thông báo của Lalamove theo thời gian).

Để Lalamove xác nhận sự tuân thủ liên tục của bạn với các yêu cầu này, theo yêu cầu của Lalamove, bạn sẽ cung cấp bản sao của bất kỳ hợp đồng bảo hiểm liên quan và giấy chứng nhận bảo hiểm thực tế được chấp nhận và hoặc bằng chứng bảo hiểm tương đương khác. Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, bạn ngừng giữ hợp đồng bảo hiểm bắt buộc, bạn phải thông báo ngay cho Lalamove về sự thay đổi này trong hoàn cảnh của bạn và ngừng cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng;

 • Bạn phải tuân theo tất cả các Luật Áp Dụng liên quan đến Dịch Vụ Giao Hàng và sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào đối với các Luật Áp Dụng đó. Bạn sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào mà bản chất của việc giao hàng chỉ là sự di chuyển của hành khách;
 • Bạn đồng ý rằng bạn hiểu và biết các luật thuế hiện hành; do đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Lalamove có và bảo lưu mọi quyền giữ lại các khoản thanh toán, có liên quan đến các loại thuế khác, thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng mà bạn có thể được hưởng theo thỏa thuận này theo luật thuế hiện hành. Bạn cũng đồng ý rằng không có tranh chấp, khiếu nại, phản đối, khiếu nại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp chống lại Lalamove về các khoản thuế đã khấu trừ;
 • Trong quá trình làm việc của bạn, bạn phải tuân thủ các hướng dẫn sau (“Hướng Dẫn Giao Hàng Lalamove”):

Đối Tác Giao Hàng phải có trách nhiệm tự làm quen với Hướng Dẫn Giao Hàng Lalamove được sửa đổi theo thời gian. Trừ khi có quy định khác trong Hướng Dẫn Giao Hàng Lalamove và Điều Khoản Sử Dụng này, bất kỳ hành vi nào chống lại Hướng Dẫn Giao Hàng Lalamove cũng được xác định là vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, đưa đến cho Lalamove quyền tạm khóa hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng của bạn.

 • Lalamove giữ quyền tạm ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà có căn cứ hợp lý để tin rằng giao dịch đó có thể gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi bạn và/hoặc Người Dùng đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này.
 • Đối Tác Giao Hàng thừa nhận rằng trong quá trình làm việc, có thể biết được thông tin bí mật, độc quyền, bí mật thương mại, sức khỏe được bảo vệ và / hoặc thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông Tin Mật”) của bên thứ ba và/hoặc của Người Dùng. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về Người Dùng, doanh nghiệp của Người Dùng và nội dung của kiện hàng, địa chỉ của Người Dùng, thông tin liên hệ của Người Dùng, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán, phương thức thanh toán, thông tin thẻ tín dụng, tài khoản tài chính, thông tin nhân khẩu, địa chỉ kinh doanh, thông tin về các đối tác, cộng sự, khách hàng của Người Dùng và các thông tin tương tự về người nhận hàng. Đối Tác Giao Hàng đồng ý sẽ duy trì tính bảo mật của tất cả Thông Tin Mật đó và không tiết lộ nó cho bất kỳ người nào khác, trừ khi được yêu cầu để thực hiện Dịch Vụ Giao Hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Việc tiết lộ trái phép Thông Tin Mật đó sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng Điều Khoản Sử Dụng này, đưa đến cho Lalamove quyền tạm khóa hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng của bạn.

Nếu Đối Tác Giao Hàng không tuân thủ bất kỳ cam kết và tuyên bố nào ở trên, Lalamove sẽ có quyền ngay lập tức tạm khóa hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng của bạn. Đối Tác Giao Hàng sẽ chịu mọi thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ hành động đó. Đối Tác Giao Hàng cũng sẽ phải bồi thường cho tất cả tổn thất mà Lalamove, các bên liên kết, đối tác của Lalamove và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phải chịu do Đối Tác Giao Hàng không tuân thủ các cam kết và tuyên bố nêu trên.


5. THANH TOÁN

Đối Tác Giao Hàng thừa nhận rằng Người Dùng - không phải Lalamove - chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí liên quan đến kiện hàng. Sau khi Người Dùng và Đối Tác Giao Hàng đã xác minh rằng việc giao hàng đã hoàn tất, tài khoản thanh toán của Người Dùng sẽ bị trừ phí. Lalamove có quyền thay đổi giá cước và sẽ thông báo về sự thay đổi đó. Lalamove có quyền khấu trừ các khoản thuế hiện hành từ khoản thanh toán liên quan dựa trên luật thuế hiện hành. Đối Tác Giao Hàng thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ khoản thanh toán nào mà Lalamove nhận được là do dịch vụ thông tin được cung cấp bởi Nền Tảng.

Lalamove giữ quyền tạm ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào khi mà có căn cứ hợp lý rằng giao dịch đó có thể gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi bạn và/hoặc Người Dùng đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này. Trong trường hợp đó, bạn sẽ không buộc Lalamove phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khoản giữ lại, chậm trễ, đình chỉ, tịch thu hoặc hủy bỏ của, bất kỳ (các) khoản thanh toán nào cho bạn.

Lalamove sẽ quản lý các khoản thanh toán cho bạn và từ bạn thông qua một tài khoản. Số dư tài khoản Đối Tác Giao Hàng của bạn có thể được rút bởi bạn vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn. Lalamove có quyền thực hiện các khoản khấu trừ có liên quan từ số dư ví của bạn dựa trên Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi, Hướng Dẫn Giao Hàng Lalamove, như được ủy quyền bởi bạn hoặc được thông báo cho bạn qua Nền Tảng của chúng tôi.

Tiền đặt cọc đảm bảo quyền lợi của Đối Tác Giao Hàng. Vui lòng tham khảo Chính Sách Đặt Cọc Bảo Đảm của chúng tôi Tại đây. Đối Tác Giao Hàng sẽ là bên duy nhất có trách nhiệm tự làm quen Chính Sách Đặt Cọc Bảo Đảm trước khi thanh toán tiền đặt cọc bảo đảm.

Với tư cách là Đối Tác Giao Hàng, tùy thuộc vào các dịch vụ được yêu cầu bởi Người Dùng của chúng tôi, bạn có thể đủ điều kiện để nhận đồng thời các khoản phí được nêu dưới đây:

Phí vận chuyển:
 • Phí vận chuyển cơ bản - Phí này gồm phí tính trên quãng đường di chuyển để thực hiện Dịch Vụ Giao hàng.
 • Trợ cấp đơn hàng - Trợ cấp này gồm trợ cấp trả bởi Lalamove và được bao gồm như một phần của phí vận chuyển cơ bản, trợ cấp không giới hạn ở phụ phí nhu cầu cao điểm.
 • Phiếu giảm giá Lala - Bao gồm số tiền khuyến mãi được áp dụng cho một đơn hàng cụ thể. Các chương trình khuyến mãi thường được gửi cho Người Dùng và được trợ cấp bởi Lalamove.

Phí và các khoản lệ phí khác
 • Phí ưu tiên - Phí này liên quan đến các khoản phí bổ sung mà Người Dùng đã cam kết trả trước cho Dịch Vụ Giao hàng với mục tiêu khuyến khích việc hoàn thành nhanh chóng.
 • Phí chờ đợi - Phí này liên quan đến các khoản phí bổ sung được áp dụng cho một đơn đặt hàng cụ thể trong đó Đối Tác Giao Hàng được Người Dùng yêu cầu chờ nhận hàng hoặc giao hàng.
 • Phụ phí yêu cầu cao điểm - Phí này liên quan đến các khoản phí bổ sung được áp dụng cho một đơn hàng cụ thể để khuyến khích Dịch Vụ Giao Hàng trong những giờ siêu cao điểm. Lalamove giữ toàn quyền xác định giờ siêu cao điểm dựa trên nhu cầu hoạt động.
 • Phụ phí tối thiểu - Phí này liên quan đến sự chênh lệch giữa phí vận chuyển được tính và phí vận chuyển tối thiểu được xác định trước. Lalamove có quyền sửa đổi phí vận chuyển tối thiểu vào từng thời điểm.
 • Phí cầu đường - Phí này đề cập đến phí tại trạm thu phí mà bạn phải chịu trong khi thực hiện Dịch Vụ Giao Hàng. Phí này sẽ được yêu cầu trên cơ sở chi phí thực tế và sẽ được thỏa thuận với Người Dùng.
 • Phí đặt hàng - Phí này liên quan đến các khoản phí và phụ phí khác liên quan đến các dịch vụ giá trị gia tăng mà Người Dùng yêu cầu. Danh mục này bao gồm các hạng mục, nhưng không giới hạn, phí di chuyển, phụ phí dịch vụ mua hàng, v.v.

Các sáng kiến ​​của Lalamove
 • Chi phí dán sticker - Điều này liên quan đến số tiền Lalamove trả cho bạn để đổi lại việc bạn đồng ý dán sticker có thương hiệu của chúng tôi lên phương tiện giao thông của bạn nhằm mục đích nhận diện Đối Tác Giao Hàng. Kích thước, thiết kế và vị trí nhãn dán trên phương tiện giao thông do Lalamove xác định. Bạn cũng đồng ý thêm rằng bạn sẽ hợp tác với việc kiểm tra nhãn dán của Lalamove khi được yêu cầu. Nếu không tuân thủ có thể bị tịch thu phí dán nhãn.
 • Chiến dịch tài xế-giới thiệu-người dùng - Đây là chiến dịch mà bạn sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền sau khi giới thiệu thành công những người dùng lần đầu tiên sử dụng vào nền tảng Lalamove. Bạn sẽ được cấp một mã khuyến mãi độc nhất nếu bạn chọn tham gia chiến dịch này, nơi bạn sẽ được khuyến khích phân phối mã này cho các bên thứ ba. Trong trường hợp mã khuyến mãi được áp dụng thành công cho một đơn hàng đã hoàn thành từ người dùng mới, bạn sẽ được thưởng theo tỷ lệ do Lalamove quy định. Lalamove có quyền thu hồi phần thưởng nếu chúng tôi tin rằng có thể có sự lừa dối Lalamove thông qua chiến dịch này.

6. THÔNG TIN LIÊN LẠC
Bằng việc tạo Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng, bạn, thông qua phương thức điện tử, đồng ý chấp nhận và nhận thông tin liên lạc từ Lalamove, bao gồm qua email, tin nhắn văn bản, cuộc gọi và thông báo tới thiết bị di động hoặc số điện thoại mà bạn cung cấp cho Lalamove. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể nhận được các thông tin liên lạc do hệ thống quay số điện thoại tự động tạo ra và / hoặc hệ thống này sẽ gửi các tin nhắn được ghi âm trước được gửi bởi hoặc thay mặt cho Lalamove, các công ty liên kết và/hoặc nhà thầu bên thứ ba của Lalamove, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến đơn đặt hàng được chấp nhận thông qua đăng ký của bạn đối với Dịch Vụ. Bạn có thể chọn không tham gia bằng cách thay đổi tùy chọn thông báo của bạn. Xin lưu ý rằng việc chọn không tham gia có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch Vụ của bạn.

 

7. KHUYẾN MÃI
Vì lợi ích chung của cả Lalamove và tất cả Đối Tác Giao Hàng bao gồm cả bạn, tùy từng thời điểm, Lalamove thay mặt cho bạn có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi cho một số hoặc tất cả Người Dùng, điều này có thể gây ra việc là Người Dùng trả cho bạn số tiền thấp hơn so với trường hợp thông thường khác; và khi có chương trình khuyến mại, bạn đồng ý cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng cho Người Dùng với số tiền thấp hơn. Trường hợp áp dụng chương trình khuyến mãi và khi thích hợp Lalamove sẽ giảm giá trị các khoản phí của mình một số tiền tương đương với giá trị của chương trình khuyến mãi.

8. TƯƠNG TÁC BÊN THỨ BA KHÁC
Trong khi sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng, bạn có thể trao đổi thư từ, mua hàng hóa và / hoặc dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ hiển thị hàng hóa và / hoặc dịch vụ của họ thông qua Nền Tảng. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến hoạt động đó, chỉ là giữa bạn và bên thứ ba liên quan. Lalamove và những người được cấp phép của Lalamove sẽ không có trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ thư từ, mua bán, giao dịch hoặc quảng cáo nào như vậy giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Lalamove không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và những nhà cung cấp thứ ba đó.

9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Chỉ có Lalamove (và các nhà cấp phép của nó, nếu có) sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, trong và đối với Nền Tảng và Dịch Vụ. Các Điều Khoản Sử Dụng này không cấu thành một cuộc mua bán và không chuyển nhượng cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc liên quan đến Nền Tảng và Dịch Vụ, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của Lalamove. Tên công ty, các lô-gô và tên sản phẩm được liên kết với Nền Tảng và Dịch Vụ là các nhãn hiệu và/hoặc tài sản trí tuệ của Lalamove hoặc các bên thứ ba, và không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp để sử dụng chúng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không loại bỏ, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác được tích hợp trong hoặc đi kèm với Nền Tảng và Dịch Vụ.

Bằng việc cung cấp nội dung, thông tin hoặc tài liệu (“Nội Dung Đối Tác Giao Hàng”) cho Lalamove, bạn cấp cho Lalamove giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, có quyền cấp phép lại, sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, phân phối, trưng bày công khai, thực hiện công khai và khai thác theo bất kỳ cách nào đối với Nội Dung Đối Tác Giao Hàng đó ở tất cả các định dạng và kênh phân phối hiện đã được biết đến hoặc được tạo ra sau này, mà không cần thông báo thêm đến hoặc đồng ý từ bạn và không có yêu cầu thanh toán cho bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn thừa nhận rằng Lalamove chỉ hoạt động như một kênh thụ động để phân phối Nội Dung Đối Tác Giao Hàng và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của Nội Dung Đối Tác Giao Hàng. Lalamove sẽ không liên tục theo dõi Nội Dung Đối Tác Giao Hàng được xuất bản bởi bạn, và Lalamove sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Ngoài những điều đã nói ở trên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi nhận xét, ý kiến, nhận xét, đề xuất và thông tin khác được thể hiện hoặc bao gồm trong Nội Dung Đối Tác Giao Hàng không nhất thiết đại diện cho nhận xét, ý kiến của Lalamove.

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với Nội Dung Đối Tác Giao Hàng hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ Nội Dung Đối Tác Giao Hàng nào đã đăng tải đã truyền tải bởi bạn đều là nội dung gốc của bạn và không sao chép tác phẩm của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân nào của bên thứ ba và không chứa bất kỳ nội dung phỉ báng hoặc những tuyên bố chê bai nào. Thêm nữa, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đủ năng lực để cấp giấy phép theo quy định tại khoản này.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Lalamove, các bên liên kết và người cấp phép của Lalamove được bồi thường tất cả các chi phí, phí tổn, thiệt hại, tổn thất và trách nhiệm pháp lý mà Lalamove hoặc các công ty liên kết của Lalamove phải chịu hoặc phải gánh chịu liên quan đến bất kỳ Nội Dung Đối Tác Giao Hàng nào đã đăng hoặc truyền tải bởi bạn hoặc việc sử dụng khác của bạn đối với trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Nền Tảng.

Lalamove có toàn quyền quyết định chặn hoặc loại bỏ (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ Nội Dung Đối Tác Giao Hàng nào đã đăng hoặc truyền tải bởi bạn và nội dung mà Lalamove cho rằng không phù hợp với các Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm các tài liệu vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân của bên thứ ba), hoặc không thể chấp nhận được đối với chúng tôi.

Lalamove tôn trọng các quyền của bạn đối với ý tưởng của bạn, vui lòng không gửi bất kỳ ý tưởng, thông tin hoặc đề xuất bí mật nào dưới bất kỳ hình thức nào cho Lalamove hoặc bất kỳ bên liên kết nào của Lalamove. Đối với bất kỳ ý tưởng, thông tin hoặc đề xuất nào được bạn gửi, bất kể thông điệp của bạn liên quan đến nội dung được gửi của bạn nói gì, bạn hiểu rằng nội dung được gửi của bạn là tự nguyện và các điều khoản sau sẽ áp dụng cho nội dung được gửi của bạn: (i) Việc gửi của bạn và nội dung của chúng sẽ tự động trở thành tài sản của Lalamove, mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn; (ii) Lalamove không có nghĩa vụ xem xét các nội dung được gửi của bạn; (iii) Lalamove có thể thực hiện và phân phối bất kỳ phần nào trong các bài gửi của bạn và nội dung của chúng cho bất kỳ mục đích nào theo bất kỳ cách nào, mà không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn; và (iv) Lalamove không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung được gửi của bạn.

Bạn có thể sử dụng thông tin trên Nền Tảng do Lalamove chủ đích cung cấp để tải xuống từ Nền Tảng, với điều kiện bạn:

 • không loại bỏ bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao của các tài liệu đó và không sửa đổi thông tin;
 • chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích thông tin cá nhân của bạn, phi thương mại và không sao chép hoặc đăng thông tin đó trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào; và
 • không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm bổ sung nào liên quan đến thông tin đó.

10. BỒI THƯỜNG
Đối Tác Giao Hàng thừa nhận rằng Đối Tác Giao Hàng chịu trách nhiệm đối với tất cả các kiện hàng và tất cả các Dịch Vụ Giao Hàng trong khi vận chuyển các kiện hàng. Đối Tác Giao Hàng đồng ý Lalamove không có quyền kiểm soát hoặc trách nhiệm đối với các kiện hàng hoặc Dịch Vụ Giao Hàng và chỉ có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Nền Tảng. Đối Tác Giao Hàng đồng ý rằng Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ hành động, việc làm sai trái, tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Đối Tác Giao Hàng phải chịu, ngoại trừ trường hợp hành động đó là do hành vi cố ý vi phạm Điều Khoản Sử Dụng hoặc do sơ suất nghiêm trọng.

Đối Tác Giao Hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Lalamove, cũng như những người kế thừa, chuyển nhượng, đơn vị liên kết, cán bộ, chủ sở hữu, những người lao động và đại diện trong quá khứ và hiện tại (“Người Được Bồi Thường Của Lalamove”) vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các thiệt hại, khởi kiện, hành vi, thủ tục trên thực tế hoặc bị đe dọa sẽ xảy ra, (theo quy định pháp luật hoặc lẽ công bằng), yêu cầu bồi thường, thiệt hại, yêu cầu thanh toán, thiếu sót, tiền phạt, phán quyết, giải quyết, trách nhiệm pháp lý, phí và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý, chi phí, tiền phạt, lãi suất và giải ngân) phát sinh từ hoặc phát sinh liên quan đến các khiếu nại do bên thứ ba khẳng định chống lại một Người Được Bồi Thường Của Lalamove phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ, hoặc kết quả của hoặc liên quan đến việc Đối Tác Giao Hàng có (i) hành vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này; (ii) hành vi liên quan đến Nền Tảng, Dịch Vụ và / hoặc Dịch Vụ Giao Hàng; (iii) vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn, Đối Tác Giao Hàng khác, Người Dùng, tài xế, người lao động, nhà thầu phụ, người giao nhiệm vụ và người đi bộ; (iv) tiết lộ “Thông Tin Mật”; (v) quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành của bất kỳ phương tiện nào được sử dụng trong Dịch Vụ Giao Hàng; (vi) không có bảo hiểm, giấy phép, cho phép hoặc ủy quyền thích hợp; (vii) bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do công việc và hoặc hành vi của Đối Tác Giao Hàng và/hoặc công việc của Đối Tác Giao Hàng với các bên thứ ba và/hoặc Người Dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại đối với kiện hàng; (viii) hành vi sai trái, vi phạm chính sách, vi phạm pháp luật hoặc các hành vi sai trái khác và (ix) không hoặc bị cáo buộc là không thanh toán tất cả các khoản thuế bắt buộc, khấu trừ, đóng góp hoặc phí bảo hiểm. Trong nghĩa vụ bảo vệ của Đối Tác Giao Hàng, Lalamove có quyền sử dụng luật sư riêng của mình.

Đối Tác Giao Hàng đồng ý thực hiện Dịch Vụ Giao Hàng tuân theo tất cả các Luật Áp Dụng và sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ Lalamove vô hại đối với bất kỳ vi phạm nào hoặc bị cáo buộc vi phạm bởi Đối Tác Giao Hàng đối với bất kỳ luật nào như vậy. Lalamove có quyền khóa, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Nền Tảng đối với Đối Tác Giao Hàng nếu có bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ hành vi nào khác mà Lalamove cho là không phù hợp. Trong trường hợp không chắc chắn rằng tư cách của Đối Tác Giao Hàng như là nhà thầu độc lập bị phản đối và bị tòa án, cơ quan hoặc trọng tài xác định Đối Tác Giao Hàng không phải là nhà thầu độc lập, Đối Tác Giao Hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Lalamove vô hại khỏi mọi chi phí, khoản phạt, truy thu thuế, thiệt hại, và phí luật sư liên quan đến quyết định đó. Trong nghĩa vụ bào chữa của Đối Tác Giao Hàng, Lalamove có quyền sử dụng luật sư riêng của mình. 

Đối Tác Giao Hàng đồng ý sẽ không và không thể bắt Lalamove chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vấn đề nào nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của Lalamove, bao gồm bất kỳ thiên tai, thảm họa, mất điện, gián đoạn nguồn, tắt máy hoặc các khó khăn kỹ thuật đối với Nền Tảng, bảo trì hệ thống, lỗi của việc thu tín hiệu di động khác, lỗi của nhà cung cấp dịch vụ khác, hủy dịch vụ của bên thứ ba, đại dịch, dịch bệnh, bùng phát, đại dịch COVID 19, đình công, tranh chấp lao động, rối loạn dân sự, thù địch, chiến tranh, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, phá hoại, tai nạn, mất mát hoặc phá hủy tài sản, sự can thiệp của các tổ chức chính phủ, thay đổi luật, quy định hoặc lệnh, hoặc các sự kiện hoặc hoàn cảnh hoặc nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của Lalamove.

11. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Các Dịch Vụ được cung cấp "nguyên trạng" và “sẵn có". Lalamove không đưa ra tuyên bốhoặc bảo đảm về tính phù hợp hoặc tính khả dụng của Dịch Vụ hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào được yêu cầu thông qua việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Dịch Vụ sẽ không có lỗi.
Lalamove không đảm bảo chất lượng, tính phù hợp, an toàn hoặc năng lực của các nhà cung cấp thứ ba. Bạn đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh ngoài phạm vi sử dụng Dịch Vụ của bạn, và bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa nào được yêu cầu liên quan, sẽ vẫn chỉ do bạn gánh chịu trong phạm vi tối đa được phép theo Luật Áp Dụng.

Lalamove không kiểm soát, quản lý hoặc chỉ đạo bất kỳ nhà cung cấp thứ ba nào. Các nhà cung cấp thứ ba không phải là đại diện thực tế, đại diện rõ ràng, đại diện bề ngoài hoặc người lao động của Lalamove.

Lalamove không kiểm soát, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội Dung Đối Tác Giao Hàng nào hoặc nội dung của bên thứ ba có sẵn trên hoặc được liên kết tới Dịch Vụ. Lalamove không thể và không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng các dịch vụ hoặc máy chủ không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác.

12. CHẤM DỨT DỊCH VỤ
Đối Tác Giao Hàng có thể ngừng hợp tác với Lalamove bất kỳ lúc nào. Việc Đối Tác Giao Hàng chấm dứt hoặc xóa Tài Khoản Đối Tác Giao Hàng phải tuân thủ quy trình và đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Chính Sách Giới Thiệu Đối Tác Giao Hàng. Đối Tác Giao Hàng có trách nhiệm tự tìm hiểu Chính Sách Giới Thiệu Đối Tác Giao Hàng trước khi yêu cầu chấm dứt hoặc xóa tài khoản của mình.

Lalamove cũng có thể ngừng cung cấp Dịch Vụ bất kỳ lúc nào hoặc tạo ra các giới hạn trong việc sử dụng Dịch Vụ, cho dù là áp dụng riêng đối với Đối Tác Giao Hàng hay áp dụng chung. Việc chấm dứt sẽ không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Lalamove. Các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau bất kỳ sự chấm dứt dịch vụ nào. Không có điều gì trong quy định này cấp quyền cho Lalamove chấm dứt khả năng của Đối Tác Giao Hàng trong việc tự liên hệ với Người Dùng và cung cấp Dịch Vụ Giao hàng cho Người Dùng, mà chỉ có quyền chấm dứt việc sử dụng Nền Tảng của Đối Tác Giao Hàng.

13. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN 
Bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng này bị cấm hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khu vực tài phán nào, đối với khu vực tài phán đó và việc áp dụng vào các sự kiện và hoàn cảnh đó, sẽ không có hiệu lực trong phạm vi của sự cấm đoán hoặc không thể thực thi đó mà không làm mất hiệu lực của các quy định còn lại trong hợp đồng này hoặc sự áp dụng của chúng đối với các sự kiện và hoàn cảnh khác, và bất kỳ sự cấm đoán hoặc không thể thực thi nào như vậy ở bất kỳ khu vực tài phán nào sẽ không làm mất hiệu lực hoặc khiến quy định đó không thể thực thi ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác.

14. KHÔNG TỪ BỎ
Trong bất kỳ trường hợp nào, việc Lalamove hoặc Đối Tác Giao Hàng không đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc các điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc không thực hiện bất kỳ lựa chọn nào ở đây, sẽ không được coi là sự từ bỏ hoặc từ bỏ điều khoản hoặc tùy chọn đó và điều khoản hoặc tùy chọn đó sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

15. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Trừ khi có quy định khác trong Điều Khoản Sử Dụng này, Điều Khoản Sử Dụng này sẽ chỉ được điều chỉnh và được giải thích theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc sự vô hiệu của chúng, sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài hoặc tòa án Việt Nam khi Lalamove cho là phù hợp.

16. NGƯỜI KẾ THỪA
Điều Khoản Sử Dụng này, và bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây, không thể được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi bạn, nhưng có thể được chuyển giao bởi Lalamove mà không có giới hạn. Bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển giao nào vi phạm điều này sẽ vô hiệu. Điều Khoản Sử Dụng này ràng buộc và áp dụng với lợi ích của mỗi bên và những người kế thừa của bên đó cũng như các chuyển giao được phép.

17. TIÊU ĐỀ
Tiêu đề xuất hiện trong Điều Khoản Sử Dụng này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không giới hạn, khuếch đại, sửa đổi hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản và quy định của Điều Khoản Sử Dụng này theo bất kỳ cách nào.

18. PHIÊN BẢN NGÔN NGỮ
Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khu vực nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều Khoản Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp

Ngoài Điều Khoản, phần này áp dụng cho bạn ("Doanh Nghiệp") và nhân viên được ủy quyền của bạn sau khi bạn hoàn tất việc đăng ký Tài Khoản Doanh nghiệp tại https://web.lalamove.com/register/business.

 

Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp

Bạn thừa nhận và hiểu rằng nhân viên được ủy quyền của bạn (“Người Dùng Được Ủy Quyền”) phải (i) tải và cài đặt Ứng Dụng trên một thiết bị tương thích, (ii) đăng ký và duy trì một Tài Khoản cá nhân đang hoạt động (“Tài Khoản Hoạt Động”) cho đến khi Tài Khoản Doanh Nghiệp bị chấm dứt.

Bạn phải cung cấp cho Lalamove (i) tên của chủ sở hữu Tài Khoản Hoạt Động đó, (ii) địa chỉ email công ty của chủ sở hữu Tài Khoản Hoạt Động trên miền cấp cao nhất của bạn (ví dụ: name@companydomain.com) và (iii) các thông tin xác thực khác về chủ sở hữu Tài Khoản Hoạt Động theo yêu cầu hợp lý của Lalamove. Lalamove sẽ xác thực Tài Khoản Hoạt Động và liên kết Tài Khoản Hoạt Động đó với Tài Khoản Doanh Nghiệp của bạn. Người Dùng Được Ủy Quyền sẽ có thể truy cập vào các tính năng của Tài Khoản Doanh Nghiệp khi đáp ứng các bước trên ("Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp").

Bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào của Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp. Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp sẽ có quyền truy cập vào (i) Lịch Sử Đơn Hàng Doanh Nghiệp, (ii) Ví Doanh Nghiệp, (iii) Tài Xế Yêu Thích Của Doanh Nghiệp, (iv) Báo cáo Doanh Nghiệp. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh theo Lịch Sử Đơn Hàng Doanh Nghiệp, cũng như bất kỳ khoản phí áp dụng nào mà Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp phải chịu.

 

Quản Trị Tài Khoản

Liên hệ chính của Lalamove với bạn sẽ thông qua quản trị viên được chỉ định của bạn được nêu tại trang đăng ký (“Quản Trị Viên Doanh Nghiệp”). Trang Tài khoản có thể cho phép bạn (a) kiểm tra danh sách hiện tại của tất cả Người Dùng Được Ủy Quyền đã được mời và Người dùng Tài khoản Doanh Nghiệp đã được liên kết, (b) cung cấp thêm Dữ Liệu để mời thêm Người Dùng Được Ủy Quyền, (c) thu hồi bất kỳ Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp, (d) kiểm tra thông tin đơn đơn hàng có liên quan và xem xét hoạt động số dư bằng cách sử dụng Cổng Dữ Liệu, (e) quản lý và cập nhật Người Dùng Được Ủy Quyền trong hồ sơ, (f) kiểm tra hiện tại, bổ nhiệm mới và xóa Quản Trị Viên Doanh Nghiệp. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Cổng Dữ Liệu cho các mục đích kinh doanh hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích xử lý chi phí trong hoạt động kinh doanh, kế toán và lập ngân sách. Lalamove có quyền thêm, bớt và cập nhật các tính năng và chức năng của Tài khoản Doanh Nghiệp bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn đồng ý (a) đảm bảo duy trì tất cả thông tin đăng nhập Cổng Dữ Liệu, (b) chỉ cho phép Quản Trị Viên Doanh Nghiệp truy cập Cổng và (c) cập nhật tất cả thông tin của Quản Trị Viên Doanh Nghiệp để đảm bảo thông tin ở hiện tại, chính xác và đầy đủ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra theo thông tin đăng nhập Cổng Dữ Liệu của bạn bao gồm việc lưu giữ và duy trì danh sách chính xác Người Dùng Được Ủy Quyền và Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp hiện tại.

 

Phí và Ví Doanh Nghiệp

Phí

Lalamove có quyền tính phí cho Tài khoản Doanh Nghiệp.

Ví Doanh Nghiệp Lalamove

Trong Tài khoản Doanh Nghiệp, Lalamove cung cấp cho bạn tiện ích nạp tiền và mua tín dụng thông qua Ví Lalamove. Tiện ích này chỉ được phép cho các yêu cầu dịch vụ IN-APP.

Lalamove có toàn quyền sửa đổi giá của bất kỳ gói tín dụng nào hoặc số tiền / hạn mức tín dụng nếu có mà không cần thông báo trước.

Tất cả các khoản tín dụng đều được trả trước và không thể quy đổi sang Ví Tài Khoản Cá Nhân, có thể trả lại hoặc hoàn lại sau khi đã bán trừ theo Luật áp dụng hoặc do Lalamove quyết định theo cách khác.

Bạn đồng ý rằng Doanh Nghiệp chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản phí phát sinh từ Tài Khoản Doanh Nghiệp hoặc bởi Người Dùng Tài Khoản Doanh Nghiệp bất kể khoản phí đó có được Doanh Nghiệp cho phép hay không.

 

Truy Cập API

Lalamove cung cấp dịch vụ thông qua giải pháp tích hợp API, bạn có thể xem chi tiết tại Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ API.

 

Sự Đảm Bảo

Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) bạn có tất cả các quyền và sự cho phép cần thiết để cung cấp cho Lalamove Dữ Liệu và bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp cho Lalamove sau đây liên quan đến Dịch Vụ; (b) bạn đã được sự đồng ý của Người Dùng Được Ủy Quyền để cung cấp cho Lalamove bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến Dịch Vụ, (c) bạn đã thông báo và nhận được sự đồng ý của Người Dùng Được Ủy Quyền rằng Lalamove sẽ cung cấp cho họ thông tin chi tiết về đơn đặt hàng đối với Dịch Vụ hoặc các đơn hàng khác được tính phí vào Tài kHoản Người Dùng Doanh nghiệp của bạn.

 

Cam kết Bảo vệ Hàng hóa  

Mất mát, trộm cắp, hư hỏng hoặc phá hoại đối với Kiện hàng theo các đơn đặt hàng được thực hiện bởi Tài khoản Người dùng Doanh nghiệp đã được lựa chọn trước đó là đối tượng được cam kết bảo vệ bởi Lalamove dựa theo Cam kết Bảo vệ Hàng hóa. Lalamove có quyền chọn những Tài khoản Người dùng Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện bảo vệ theo các Cam kết Bảo vệ Hàng hóa.

NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG
NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG LALAMOVE

Nguyên Tắc Cộng Đồng Lalamove được phát triển để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, tài xế xe ô tô, tài xế xe máy, người bán hàng và nhà kinh doanh của ứng dụng Lalamove, Giao diện lập trình ứng dụng (API) và Lalamove Plus (gọi chung là “Nền Tảng Lalamove”), và để họ cảm thấy an toàn và được tôn trọng, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Nguyên tắc của chúng tôi áp dụng cho tất cả mọi người sử dụng Nền Tảng Lalamove bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, tài xế xe ô tô, tài xế xe máy, người bán hàng và nhà kinh doanh. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho tất cả các tương tác mà bất kỳ ai có thể có với nhân viên và nhà thầu của Lalamove, có sẵn thông qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, nguyên tắc của chúng tôi áp dụng cho các hành vi bên ngoài Nền Tảng Lalamove mà chúng tôi nhận biết được và có kiến ​​thức về nó, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, thông tin nhận được từ các nền tảng khác, đặc biệt khi hành vi đó có thể đe dọa sự an toàn của Nền Tảng Lalamove.

Chúng tôi nhiệt liệt mời bạn tham gia cùng chúng tôi để hỗ trợ và cung cấp một môi trường thân thiện cho tất cả mọi người trên Nền Tảng Lalamove.

Những nguyên tắc dưới đây của chúng tôi sẽ giải thích một số tương tác tích cực của cộng đồng trên Nền Tảng Lalamove, cũng như các hành vi hoặc những trường hợp có thể khiến trải nghiệm của bạn trên Nền Tảng Lalamove bị ảnh hưởng. Lalamove có toàn quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các nguyên tắc của chúng tôi theo bất kỳ cách nào (bao gồm cả các chính sách của chúng tôi được đưa vào, được đề cập trong nguyên tắc này) bất kỳ lúc nào. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc các nguyên tắc của chúng tôi một cách thường xuyên. Các nguyên tắc sau đây, mà chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên, cung cấp nền tảng cho những hành vi mà chúng tôi mong đợi từ tất cả những người trong cộng đồng Lalamove. Nguyên tắc của chúng tôi được xem xét và cập nhật định kỳ.

Việc hiểu các nguyên tắc của chúng tôi rất quan trọng. Việc không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn nào của chúng tôi có thể xem là vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và Điều kiện và có thể khiến trải nghiệm của bạn trên Nền Tảng Lalamove bị ảnh hưởng, bao gồm mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove và/ hoặc các hậu quả khác nếu có.

 

Nguyên tắc chung

Tất cả những người sử dụng Nền Tảng Lalamove phải tuân thủ Nguyên Tắc Cộng Đồng của Lalamove.

1.  Tôn trọng

Tăng cường giao tiếp và dịch vụ có tính tích cực trong mọi trải nghiệm là mục tiêu chính trong các nguyên tắc và chính sách của chúng tôi.

2.  An toàn

Chúng tôi cam kết làm việc không ngừng để làm cho trải nghiệm của bạn khi sử dụng Nền Tảng Lalamove trở nên an toàn hơn. Sự an toàn của người dùng, tài xế là điều quan trọng hàng đầu đối với chúng tôi.

3.  Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi mong muốn tất cả những người sử dụng Nền Tảng Lalamove sẽ thực hiện bổn phận của mình cho việc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các quy định có liên quan được áp dụng.

4.  Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn, những suy nghĩ, và những mối quan tâm và hoan nghênh các nhận xét của bạn, miễn là chúng được thể hiện theo cách tôn trọng chúng tôi và cộng đồng của chúng tôi. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi đang liên tục cải thiện các nguyên tắc, chính sách của mình và phản hồi của bạn rất quan trọng để giúp chúng tôi thực hiện hành động thích hợp để giữ cho các nguyên tắc của chúng tôi phù hợp với trải nghiệm của bạn trên Nền Tảng Lalamove.

Tôn trọng

Mọi người trong cộng đồng Lalamove cần cư xử theo cách mà mỗi người mong muốn được đối xử - với sự tôn trọng, lịch sự và lòng trắc ẩn. Cách bạn thực hiện khi sử dụng Nền Tảng Lalamove có thể sẽ để lại những ảnh hưởng nhất định. Đó là lý do tại sao phép lịch sự lại quan trọng và tại sao bạn được kỳ vọng sẽ thực hiện những cư xử tử tế với người khác khi sử dụng Nền Tảng Lalamove và khi tương tác với những người khác trong cộng đồng Lalamove - giống như cách bạn thực hiện ở bất kỳ nơi công cộng nào.

Giao hàng trễ là một vấn đề đối với cả người nhận và người gửi, do đó, hãy luôn cố gắng đến đúng giờ để nhận hoặc trả hàng. Vì an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, bạn phải luôn lái xe một cách cẩn thận trong giới hạn tốc độ cho phép và tuân thủ các quy tắc giao thông địa phương. Bạn bị nghiêm cấm liên hệ với người nhận hoặc người gửi sau chuyến đi vì bất kỳ lý do cá nhân nào. Ngay cả khi đang diễn ra tranh chấp, không giải quyết vấn đề theo cách của riêng bạn bằng việc la hét, sử dụng ngôn từ có tính chất lăng mạ hoặc bất hợp tác.

Tôn trọng
1.1 Áp bức thể chất hoặc gây Thương tích, Cưỡng bức, Đe dọa và Hành vi sai trái

Bạn bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hình thức phạm tội tình dục nào. Bạn không bao giờ được tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công tình dục và hành vi sai trái nào liên quan đến thái độ hoặc hành vi tình dục vào bất kỳ lúc nào.

Không cố tình đụng chạm vào bất kỳ ai mà bạn vừa gặp khi đang sử dụng Nền Tảng Lalamove một cách không cần thiết. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ được phép đối với những người cần hỗ trợ hoặc yêu cầu hỗ trợ để vận chuyển bưu kiện. Bất kỳ loại vũ lực nào đều bị nghiêm cấm.

Tôn trọng không gian cá nhân và sự riêng tư là điều mà tất cả chúng ta đều trân trọng. Có thể có một cuộc nói chuyện thông thường miễn là người đối diện cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với bạn. Không hỏi về cuộc sống cá nhân của người khác hoặc đánh giá về ngoại hình của họ.

Danh sách sau đây cung cấp các ví dụ về hành vi không phù hợp; tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là danh sách này chưa toàn diện, hành vi tấn công tình dục và hành vi sai trái có thể bao gồm bất kỳ hành động nào. Những điều này có vẻ quy định nghiêm ngặt hơn các nền tảng khác nhưng đó là vì chúng tôi muốn giữ cho bạn an toàn nhất có thể khi bạn sử dụng Nền Tảng Lalamove.

 • Không đặt những câu hỏi mang tính cá nhân vì các câu hỏi cá nhân và việc xâm phạm không gian cá nhân thường được coi là không phù hợp (ví dụ: về tình trạng quan hệ, vấn đề tiền bạc hoặc xu hướng tình dục)
 • Lưu ý rằng hành vi quấy rối là khác nhau tùy theo chuẩn mực xã hội và của mỗi cá nhân - ví dụ: nhận xét về ngoại hình có thể gây khó chịu cho người khác. Điều này bao gồm cả nhận xét xúc phạm hoặc "khen ngợi"

  Không đưa ra những nhận xét hoặc cử chỉ tục tĩu vì những cử chỉ không lời có thể cấu thành hành vi quấy rối tình dục nếu hành vi đó mang tính chất tình dục và khiến người khác khó chịu (ví dụ: lời nói không rõ ràng, thông điệp hoặc hình ảnh hàm ý khiêu gợi)

 • Không tán tỉnh bất kỳ ai (ví dụ: dù không bằng lời nói, vui đùa hoặc ở quá gần)
 • Không cho phép hiển thị, đưa ra bất kỳ tài liệu có tính chất khiếm nhã (ví dụ: đồ vật hoặc hình ảnh khiêu dâm)
 • Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tôn trọng quyền riêng tư và không gian cá nhân của những người dùng khác. Nhắn tin hoặc gọi điện cho người nhận hoặc người gửi ngoài lý do công việc vừa là một hình thức quấy rối vừa vi phạm quyền của họ đối với an ninh cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân
 • Không hiển thị hoặc đưa ra những nội dung có tính chất khiêu dâm, liên quan đến bạo lực hoặc tấn công tình dục
 • Luôn tránh các hành vi bạo lực và gây rối vì Lalamove không bỏ qua cho bất kỳ hình thức bạo lực hoặc gây rối nào. Mọi người không được tham gia vào các hành vi công kích, chẳng hạn như tranh cãi bằng lời nói, sử dụng ngôn từ tục tĩu hoặc ám chỉ, đe dọa hoặc bạo lực thể chất.
Tôn trọng
1.2 Đe dọa và hành vi thô lỗ

Nghiêm cấm những hành vi tức giận bộc phát hoặc thô lỗ, gây rối hoặc quấy rối. Tránh sử dụng ngôn từ lăng mạ hoặc cử chỉ dung túng cho mọi hình thức bạo lực, gây hấn, thiếu tôn trọng và không phù hợp. Không chia sẻ hình ảnh phản cảm (khiêu dâm hoặc mô tả bạo lực thể chất) với những người khác trong cộng đồng Lalamove; điều này bao gồm cả việc chia sẻ hoặc phát tán những hình ảnh đó thông qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến của Lalamove hoặc liên quan đến trải nghiệm Nền Tảng Lalamove. Mặc dù bạn có thể có những quan niệm hoặc nhận thức khác nhau về các chủ đề như niềm tin tôn giáo và chính trị, nhưng tốt hơn là bạn nên tránh tham gia vào những chủ đề có khả năng gây chia rẽ như vậy. Mọi người không được thể hiện bất kỳ hành vi hung hăng hoặc thô lỗ nào, bao gồm tranh chấp bằng lời nói, thô tục, đe dọa hoặc hành hung thân thể. Trong trường hợp xảy ra tình huống không như ý muốn, đừng bao giờ tự mình giải quyết vấn đề hoặc làm leo thang căng thẳng (tức là quấy rối hoặc đe dọa cho dù chuyến đi đang diễn ra hay đã kết thúc). Luôn chọn thông báo cho Nền Tảng Lalamove càng sớm càng tốt nếu có vấn đề phát sinh. Chúng tôi sẽ phục vụ tất cả các bên một cách công bằng và thực hiện các biện pháp thích hợp.

Tôn trọng
1.3 Liên hệ sau chuyến đi

Người dùng, tài xế nên duy trì các phương thức giao tiếp phù hợp và có hiệu quả để tạo điều kiện giao hàng suôn sẻ. Mọi liên lạc và giao tiếp sẽ kết thúc sau khi chuyến đi hoặc việc giao hàng hoàn tất. Liên hệ hoặc theo dõi người dùng sau khi giao hàng thành công vì bất kỳ lý do nào, trực tuyến hoặc trực tiếp đều là mộthình thức xâm phạm không gian cá nhân và quyền riêng tư và bạn có thể phải chịu các hậu quả pháp lý bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm hình sự. Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chia sẻ bất kỳ trách nhiệm nào về hành động này của bạn. Đối với bất kỳ trường hợp hoàn trả hoặc thất lạc hàng hóa nào, người dùng có thể liên hệ với Lalamove qua ứng dụng. Liên lạc không mong muốn, chẳng hạn như nhắn tin, gọi điện, giao tiếp trên mạng xã hội, đến thăm hoặc cố gắng đến gặp trực tiếp ai đó sau khi chuyến đi hoặc việc giao hàng đã hoàn thành, có thể bị coi là hành vi quấy rối. Sự an toàn và bảo mật của mọi người là điều quan trọng đối với chúng tôi, do đó, không chia sẻ bất kỳ thông tin liên hệ không cần thiết nào. Nghiêm cấm tiết lộ trái phép thông tin liên hệ hoặc thông tin cá nhân hoặc chi tiết giao hàng.

Tôn trọng
1.4 Phân biệt đối xử

Chúng tôi làm việc để đảm bảo bạn luôn cảm thấy an toàn và được chào đón. Chúng tôi sẽ không chấp nhận cho các hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp hoặc hành vi quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả đối với bộ phận Dịch vụ Khách hàng và bộ phận Vận hành Tài xế của Lalamove. Ở một số khu vực pháp lý, việc phân biệt đối xử chống lại một người nào đó vì các yếu tố sau là vi phạm pháp luật:

 • độ tuổi
 • màu da
 • khuyết tật
 • giới tính
 • tình trạng hôn nhân
 • nguồn gốc quốc gia
 • tình trạng thai sản
 • chủng tộc
 • tôn giáo hoặc tín ngưỡng
 • xu hướng tình dục

Sự phân biệt đối xử có thể được nhìn nhận theo những cách sau:

 • Bạn không được từ chối cung cấp dịch vụ dựa trên chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, giới tính, tình trạng hôn nhân, tuổi tác hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật bảo vệ. Loại hành động này có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove. Việc đưa ra những nhận xét mang tính xúc phạm hoặc phân biệt đối xử về một người hoặc một nhóm người cho dù bên kia có thuộc nhóm đó hay không là thiếu tôn trọng. Luật pháp của các khu vực tài phán nhất định có thể yêu cầu và/ hoặc cho phép cung cấp dịch vụ vì lợi ích của một nhóm người cụ thể. Các dịch vụ cần thiết hoặc được cho phép bởi các quy định này và các điều khoản hiện hành có liên quan được phép theo hướng dẫn của chúng tôi tại các khu vực pháp lý đó.
 • Không thể chấp nhận sự phân biệt đối xử dựa trên những đặc điểm này hoặc dựa trên địa điểm nhận hàng hoặc giao hàng. Nếu bạn cố ý từ chối hoặc hủy yêu cầu hoặc sử dụng các tính năng trên Nền Tảng Lalamove để hủy chuyến đi hoặc yêu cầu giao hàng, chỉ với mục đích tránh một khu vực cụ thể, tránh những người hoặc nhà kinh doanh trong khu vực lân cận, điều đó có thể dẫn đến việc mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove.
Tôn trọng
1.5 Giao hàng an toàn

Người dùng phải hết sức cẩn thận để đảm bảo tài liệu / bưu kiện được đóng gói và bảo vệ trước khi bàn giao cho tài xế đối với dịch vụ chuyển phát. Điều này có thể bao gồm việc bảo vệ gói hàng của bạn khỏi bị hư hại do va đập trong quá trình giao hàng bằng bọc bong bóng hoặc xốp chống di chuyển.

Người dùng nên tránh yêu cầu giao hàng bằng cách sử dụng loại dịch vụ không phù hợp với kích thước hàng hóa hoặc giới hạn khả năng vận chuyển. Tài xế có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện yêu cầu không vượt quá trọng lượng hoặc sức chứa của xe và / hoặc gây rủi ro về an toàn.

Trong quá trình giao hàng, tài xế không được phép gây hư hại, mở hoặc tháo bất kỳ bưu kiện hoặc tài liệu nào. Mọi mất mát, hư hỏng sản phẩm (bưu kiện / tài liệu) trong quá trình giao hàng là trách nhiệm của tài xế. Tài xế phải cung cấp hình ảnh xác nhận việc giao hàng bất cứ khi nào được yêu cầu để những người có liên quan trên Nền Tảng Lalamove có thể nhìn thấy. Nếu một cá nhân được chụp trong ảnh, cá nhân đó phải được thông báo và cần sự cho phép của họ.

Tôn trọng
1.6 Tạo trải nghiệm tích cực

Khi người dùng không nhận được vật phẩm hoặc nhận sai vật phẩm có thể dẫn đến những trải nghiệm xấu và kém chất lượng. Nhà kinh doanh nên cẩn thận bỏ các mặt hàng chính xác trong đơn đặt hàng của Lalamove.

Tỷ lệ hủy đặt hàng cao để lại trải nghiệm tiêu cực cho người dùng Nền Tảng Lalamove.

Thực hiện theo các yêu cầu của đơn đặt hàng được đặt thông qua Nền tảng Lalamove bất cứ khi nào có thể. Nếu cóbất kỳ sai lệch nào là cần thiết, hãy đảm bảo việc liên lạc với người dùng được thực hiện.

Sự an toàn

Chúng tôi tin rằng mọi người đều có vai trò trong việc giúp đạt được và nâng cao trải nghiệm an toàn và thân thiện hơn. Do đó, chúng tôi có các yêu cầu tiêu chuẩn về chia sẻ tài khoản, tuổi của chủ tài khoản và những thông tin khác nữa.

Sự an toàn
2.1 Chia sẻ tài khoản

Chỉ bạn mới được phép truy cập vào tài khoản được đăng ký bằng tên của bạn. Việc chia sẻ tài khoản là không được phép. Để sử dụng Nền Tảng Lalamove, bạn phải đăng ký và duy trì một tài khoản đang hoạt động. Các hoạt động được thực hiện trên tài khoản của bạn là trách nhiệm pháp lý của bạn. Không để người khác sử dụng tài khoản của bạn và bạn không được chia sẻ tài khoản, mật khẩu hoặc ảnh của mình với bất kỳ ai. Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn được sử dụng liên quan đến tài khoản để truy cập Nền Tảng Lalamove. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật tài khoản của mình và bạn chịu trách nhiệm về mọi hành động sử dụng thông tin của mình, ngay cả khi bạn không cho phép chúng. Bảo mật tài khoản của bạn là trách nhiệm của bạn.

Tài xế phải tự mình hoàn thành tất cả các phần của việc giao hàng - bao gồm bất cứ việc bàn giao nào sau khi đơn hàng được nhận từ người dùng cho đến cuối cùng khi giao hàng cho người nhận - không có bất cứ ngoại lệ nào trong tình huống này.

Sự an toàn
2.2 Những người dưới độ tuổi hợp pháp

Nếu bạn là cá nhân, bạn phải đủ tuổi hợp pháp trở lên để mở tài khoản Lalamove. Chủ tài khoản không được phép yêu cầu dịch vụ cho bất kỳ ai dưới độ tuổi hợp pháp, những người sẽ không đi cùng với chủ tài khoản hoặc một người lớn khác trong quá trình đi xe hoặc khi gửi hoặc nhận hàng. Các giới hạn về độ tuổi này được áp dụng trừ khi các nguyên tắc, điều khoản hoặc chính sách khác của chúng tôi thay đổi.

Sự an toàn
2.3 Thông tin xe

Duy trì điều kiện xe của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ xe đạp, mô tô và xe tay ga nào) tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực hoạt động và các quy định quản lý của địa phương. Ngoại trừ đi bộ, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng phương tiện đã đăng ký với Lalamove. Để giao hàng suôn sẻ và dễ dàng, Nền Tảng Lalamove cung cấp cho người dùng thông tin nhận dạng về tài xế và phương tiện của họ, có thể bao gồm biển số xe, kiểu xe, ảnh hồ sơ và tên của tài xế. Bạn có trách nhiệm cập nhật và gửi lại tài liệu của mình khi chúng hết hạn.

Chỉ những phương tiện được phép mới được sử dụng để thực hiện các chuyến đi và giao hàng của tài xế . Mọi lúc, bạn phải có bằng lái xe quốc gia hợp lệ và bất kỳ giấy phép hoặc tài liệu nào khác mà các cơ quan hữu quan có thể yêu cầu. Bạn và phương tiện của bạn cũng phải được bảo hiểm hợp lệ theo quy định của địa phương và cơ quan có thẩm quyền.

Sự an toàn
2.4 Bảo trì và bảo dưỡng thích hợp

Tài xế phải giữ cho xe của họ hoạt động tốt và an toàn để sử dụng Nền Tảng Lalamove. Bạn không thể an toàn cho dù bạn có lái xe tốt đến đâu trừ khi phương tiện của bạn đang hoạt động tốt. Bạn nên giữ gìn tình trạng của xe bằng cách bảo dưỡng đúng cách. Nếu không, xe của bạn có thể hỏng vào một thời điểm quan trọng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để tìm hiểu về kế hoạch bảo dưỡng và các yêu cầu đối với xe của bạn. Lịch trình bảo dưỡng rất khác nhau giữa các loại xe.

Tiến hành Kiểm tra Xe Toàn diện thường xuyên, bao gồm kiểm tra áp suất chính xác cho lốp xe, làm sạch cửa sổ, đèn pha và gương, rò rỉ chất lỏng và độ mòn của lưỡi gạt nước kính chắn gió khi bạn đi xung quanh xe. Việc đơn giản này sẽ đảm bảo lái xe an toàn và chỉ mất vài phút của bạn.

Sự an toàn
2.5 Dây an toàn

Khi dây an toàn được cung cấp, chúng tôi khuyên bạn nên luôn đeo dây an toàn, cho dù bạn ngồi ở ghế trước hay sau, vì đó có thể là cách hiệu quả nhất để cứu người và giảm chấn thương khi va chạm.

Sự an toàn
2.6 Mũ bảo hiểm cho xe đạp, mô tô và xe tay ga

Hãy tìm một chiếc mũ bảo hiểm vừa vặn dù đi xe đạp, mô tô hay xe tay ga để đảm bảo an toàn cho bạn. Những chiếc mũ bảo hiểm này sẽ giữ cho bạn được an toàn và được bảo vệ khi đi xe nếu bạn tuân theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất, bao gồm đeo vừa khít dưới cằm và đặt thấp trên trán. Ngoài ra, mũ bảo hiểm bảo vệ bạn khỏi môi trường bạn đang lái xe để bảo vệ hộp sọ hoặc đầu của bạn.

Sự an toàn
2.7 Sử dụng camera hành trình để ghi lại video và / hoặc âm thanh

Khuyến khích bạn lắp đặt và sử dụng camera hành trình, mà có thể được sử dụng để ghi lại các chuyến đi và cung cấp bằng chứng cho Lalamove, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các công ty bảo hiểm trong trường hợp có sự cố xảy ra trên chuyến đi để giúp xác định nguyên nhân hoặc lỗi. Vui lòng lưu ý những điều sau:

 • Trong một số trường hợp nhất định và ở một số địa điểm, luật và quy định địa phương yêu cầu hành khách phải đồng ý để được ghi hình lại. Vui lòng xem xét và kiểm tra luật pháp địa phương của bạn để hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của bạn.
 • Tài xế có thể gửi bản ghi hình cho Lalamove theo quyết định riêng của họ. Lalamove sẽ xem xét các cảnh quay đã gửi và thực hiện tất cả các hành động cần thiết và phù hợp nhất quán với các nguyên tắc và điều khoản sử dụng nền tảng của chúng tôi.
 • Chia sẻ hoặc phát trực tuyến dữ liệu cá nhân được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, người dùng của chúng tôi, tài xế của chúng tôi, âm thanh trong xe và / hoặc video ghi lại trong quá trình đi xe (chẳng hạn như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai và dữ liệu liên quan) trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc ở các vị trí công cộng thực tế hoặc kỹ thuật số khác là vi phạm nguyên tắc của chúng tôi và có thể khiến đội ngũ an ninh của chúng tôi điều tra thêm.
Sự an toàn
2.8 Luôn tỉnh táo, nhận thức khi lái xe

Điều khiển phương tiện cơ giới trong lúc buồn ngủ sẽ khiến bạn và những tài xế khác trên đường gặp nguy hiểm. Bạn phải thực hiện các công việc, để giữ an toàn cho bản thân và những người khác, bao gồm quan sát đường đi, nghỉ ngơi đầy đủ, tránh hoạt động trong nhiều giờ, tránh dùng thuốc gây buồn ngủ hoặc uống đồ uống có cồn, để bạn có thể phản ứng nhanh với mọi tình huống.

Sự an toàn
2.9 Chia sẻ đường đi

YBạn phải nhận thức được tầm quan trọng của sự an toàn với tư cách là một tài xế an toàn. Tai nạn có thể được giảm đáng kể hoặc thậm chí tránh được nếu bạn hiểu rõ về cách lái xe an toàn. Lái xe an toàn là cách lái xe sử dụng nhiều cách tiếp cận và biện pháp khác nhau để giữ cho bạn an toàn và tránh những khó khăn do những người tham gia giao thông khác gây ra.

Lái xe an toàn đòi hỏi:

 • Kiểm soát tốc độ của bạn
 • Luôn nhìn phía trước và chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ
 • Tỉnh táo và không bị phân tâm
 • Sẵn sàng cho mọi hành động và phản ứng của tài xế khác
 • Dự đoán khi những tài xế khác có cách hành động khác với bạn lúc bình thường.
 • Quan sát và tôn trọng những người lái xe khác
 • Giữ khoảng cách an toàn giữa bạn và xe phía trước
 • Lái xe an toàn trong khi cân nhắc (và / hoặc điều chỉnh) điều kiện thời tiết và / hoặc đường xá
 • Để tránh phanh gấp ở giữa khúc cua, hãy điều chỉnh tốc độ trước khi đến gần khúc cua
Sự an toàn
2.10 Trường hợp khẩn cấp công cộng

Việc chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp cộng đồng chủ yếu dựa vào việc lập kế hoạch. Lalamove có thể thực hiện các biện pháp bổ sung để cố gắng giảm bớt và duy trì sự an toàn cho nền tảng của chúng tôi trong các trường hợp khẩn cấp công cộng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thảm họa thiên nhiên, các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, các tình huống đình công và khủng hoảng công cộng.

Ví dụ: nếu Lalamove nhận được thông báo từ cơ quan chính phủ rằng bất kỳ ai sử dụng Nền Tảng Lalamove có thể gây nguy hại cho cộng đồng nói chung, chúng tôi có thể tạm thời đình chỉ quyền truy cập của cá nhân đó cho đến khi và trừ khi thấy an toàn hợp lý để cho phép cá nhân đó tiếp tục bằng cách sử dụng Nền Tảng Lalamove. Tương tự, chúng tôi có thể ngăn các cá nhân trong toàn bộ thành phố hoặc khu vực sử dụng một phần hoặc toàn bộ Nền Tảng Lalamove hoặc áp đặt các yêu cầu khác để tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng trong thời gian khẩn cấp vì sức khỏe cộng đồng, thiên tai, đình công hoặc tình huống khủng hoảng công cộng khác, hoặc khi Nền Tảng Lalamove liên tục có sẵn có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng và nguy hiểm cho cộng đồng.

Sự an toàn
2.11 Cung cấp không gian an toàn để nhận hàng

Người dùng Lalamove nên thực hiện việc nhận định và cư xử tốt với tài xế và khiến họ cảm thấy được chào đón. Họ cũng nên cung cấp một vị trí an toàn để nhận đơn đặt hàng; đơn cử với mục đích là để tránh việc xảy ra bạo lực trong phạm vi gây nguy hiểm cho sự an toàn của tài xế.

Sự an toàn
2.12 Rượu, ma túy, vũ khí và tất cả các mặt hàng bất hợp pháp đều không được chấp nhận

Chỉ những người dùng Lalamove đủ tuổi uống rượu hợp pháp trở lên mới có thể đặt và nhận giao đồ uống có cồn. Cấm sử dụng trái phép chất ma tuý, mang theo bình chứa rượu ở trạng thái mở và vũ khí. Vui lòng thông báo cho Lalamove và các cơ quan chức năng nếu bạn có lý do để nghi ngờ bản chất của nội dung trong bưu kiện của bạn là hàng hóa và / hoặc dịch vụ không phải là sản phẩm được Lalamove chấp thuận hoặc bị nghi ngờ là hàng hóa bất hợp pháp và / hoặc nguy hiểm.

Tuân thủ pháp luật

Mọi người phải tuân thủ luật và quy định hiện hành cũng như các điều khoản và điều kiện và chính sách của Lalamove. Đặc biệt nghiêm cấm sử dụng Nền Tảng Lalamove để thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào, bao gồm buôn bán ma túy, rửa tiền, quấy rối tình dục hoặc vi phạm bất kỳ luật nào khác.

Tránh vi phạm luật giao thông hoặc lái xe ẩu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông và người đi đường khác. Điều này bao gồm việc tuân thủ pháp luật, quy định hoặc luật giao thông, giới hạn tốc độ, tuân theo tín hiệu giao thông đường bộ và đèn giao thông. Bạn phải luôn thắt dây an toàn hoặc đội mũ bảo hiểm bất cứ khi nào pháp luật yêu cầu.

Tuân thủ pháp luật
3.1 Ma túy và rượu

Nếu bạn là tài xế, không được uống rượu hoặc sử dụng ma túy khi đang làm việc; bạn không thể lái xe hoặc đi xe khi say rượu. Lái xe hoặc đi xe khi đã sử dụng rượu, ma túy hoặc bất kỳ chất kích thích nào khác gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện một cách an toàn của bạn có thể vi phạm pháp luật. Bạn không được phép mang các chất bất hợp pháp, đồ chứa cồn và vũ khí vào xe của bạn. Nếu người dùng hoặc thành viên của cộng đồng tin rằng bạn có thể đang bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc rượu, họ có quyền kết thúc đặt xe ngay lập tức và thông báo cho Lalamove hoặc các cơ quan chức năng. Không bao giờ được phép sử dụng ma túy và các chai chứa rượu đã mở trong khi sử dụng Nền Tảng Lalamove.

Tuân thủ pháp luật
3.2 Cấm súng

Người dùng và người nhận của họ, cũng như tài xế, bị nghiêm cấm mang súng khi sử dụng Nền Tảng Lalamove, trong phạm vi được pháp luật và quy định hiện hành cho phép.

Tuân thủ pháp luật
3.3 Gian lận

Sự gian lận có thể làm giảm lòng tin và cũng gây nguy hiểm. Không được phép cố ý làm sai lệch thông tin hoặc giả mạo danh tính của người khác, chẳng hạn như khi đăng nhập hoặc đang kiểm tra bảo mật. Điều quan trọng là phải cung cấp thông tin chính xác khi bạn báo cáo sự cố, tạo và truy cập tài khoản Lalamove của bạn, tranh chấp về phí hoặc lệ phí, và yêu cầu các khoản tín dụng. Chỉ được phép yêu cầu các khoản phí hoặc tiền hoàn lại mà bạn được hưởng và chỉ sử dụng các ưu đãi và khuyến mãi theo lịch trình. Không cố ý thực hiện các giao dịch không hợp lệ.

Các hành động gian lận cũng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • cố ý tăng thời gian hoặc khoảng cách của chuyến đi hoặc giao hàng vì mục đích gian lận hoặc các mục đích khác
 • chấp nhận các yêu cầu đặt hàng hoặc giao hàng mà không có ý định hoàn thành chúng, bao gồm cả việc khuyến khích người dùng hủy bỏ vì các mục đích gian lận
 • tạo tài khoản hoặc đơn đặt hàng giả cho các mục đích gian lận
 • yêu cầu các chi phí gian lận, chẳng hạn như phí chờ đợi hoặc dọn dẹp ngẫu nhiên
 • tuyên bố hoàn thành giao hàng mà chưa từng lấy hàng cần giao
 • lấy một mặt hàng giao hàng và giữ lại toàn bộ hoặc một phần thay vì giao toàn bộ đơn đặt hàng
 • các hành động can thiệp hoặc thao túng hoạt động bình thường của nền tảng và hệ thống GPS
 • lạm dụng ưu đãi hoặc khuyến mại và / hoặc không sử dụng chúng cho các mục đích đã định
 • phản đối lệ phí vì lý do gian lận hoặc bất hợp pháp
 • tạo tài khoản trùng lặp không chính xác
 • sử dụng các ứng dụng hoặc phương tiện trái phép để có được quyền truy cập hoặc hưởng lợi tới nền tảng
 • giả mạo tài liệu, tệp hoặc dữ liệu khác cho các mục đích gian lận
Tuân thủ pháp luật
3.4 Đơn đặt hàng ngoài nền tảng

Để đảm bảo mỗi trải nghiệm được an toàn nhất có thể trong khi vẫn tuân thủ luật pháp địa phương (nếu có), tất cả các chuyến đi trên Nền Tảng Lalamove phải được tổ chức thông qua ứng dụng Lalamove.

Tài xế bị cấm chấp nhận các khoản thanh toán bên ngoài nền tảng cho các dịch vụ không được ủy nhiệm thông qua Nền Tảng Lalamove.

Đối với các đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt, người dùng phải nhớ mang theo số tiền chính xác để trả chi phí giao hàng.

Tài xế phải luôn thanh toán các khoản phí dịch vụ của Lalamove đối với các đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt một cách kịp thời.

Tuân thủ pháp luật
3.5 Các hành động không được chấp nhận khác

Hành động trộm cắp không chỉ không được dung thứ khi sử dụng Nền Tảng Lalamove; đó cũng là một tội hình sự. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, cố tình tước đoạt hoặc gây hiểu lầm cho các bên khác trên nền tảng vì mục đích vật chất hoặc tài chính.

Không sử dụng nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ của Lalamove mà không được phép. Khi các quy định của địa phương yêu cầu xuất trình các vật phẩm mang nhãn hiệu Lalamove, tài xế chỉ được sử dụng các vật phẩm mang nhãn hiệu Lalamove lấy được từ Lalamove. Tài xế không nên tự giới thiệu là đang lái xe hoặc giao hàng với Lalamove nếu họ không có quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove. Tài xế phải trả lại các vật phẩm mang nhãn hiệu Lalamove (nếu có) cho Lalamove nếu họ mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove. Việc sử dụng các vật phẩm trái phép hoặc các vật phẩm của bên thứ ba, chẳng hạn như đèn, bảng, biển hiệu hoặc các vật phẩm tương tự mang tên hoặc nhãn hiệu của Lalamove, có thể tạo ra sự nhầm lẫn giữa người dùng.

Phản hồi

Đội ngũ của chúng tôi liên tục cải tiến các nguyên tắc của mình và phản hồi của bạn là rất quan trọng để đảm bảo các nguyên tắc của chúng tôi vẫn phù hợp khi công nghệ của chúng tôi phát triển. Vui lòng đánh giá trải nghiệm của bạn sau khi hoàn thành mỗi chuyến đi hoặc giao hàng. Phản hồi trung thực giúp đảm bảo rằng mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Điều này góp phần xây dựng một môi trường tôn trọng và an toàn.

Nếu có điều gì đó xảy ra, chẳng hạn như va chạm trên đường, bạn có thể báo cáo bằng cách nhấn vào nút Trợ Giúp trong ứng dụng để bộ phận Dịch vụ Khách hàng hoặc bộ phận Điều hành Tài xế của chúng tôi có thể điều tra và đưa ra hỗ trợ kịp thời khi cần thiết. Trước khi liên hệ với Lalamove trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu bạn thấy mình đang gặp nguy hiểm ngay lập tức, hãy liên hệ với chính quyền địa phương hoặc dịch vụ khẩn cấp.

Phản hồi
4.1 Xếp hạng

Người dùng, người bán hàng, tài xế đều có thể để lại và nhận xếp hạng, cũng như cung cấp thông tin về cách thức hành trình hoặc quá trình giao hàng đã được thực hiện. Phương pháp phản hồi này làm tăng trách nhiệm giải trình và góp phần tạo ra một môi trường tôn trọng, an toàn và minh bạch cho tất cả mọi người. Ứng dụng cho phép tài xế xem xếp hạng hiện tại của họ. Bằng cách mở ứng dụng và nhấn vào hồ sơ, người lái có thể thấy xếp hạng của họ được liệt kê dưới tên của họ.

Tài xế xe ô tô, tài xế xe máy và người dùng không đáp ứng mức xếp hạng trung bình tối thiểu của khu vực mà họ hoạt động có thể mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove. Lịch sự và tôn trọng mọi cá nhân sẽ có lợi khi sử dụng Nền Tảng Lalamove và tương tác với những người khác trong Cộng đồng Lalamove nếu bạn muốn giữ xếp hạng trung bình của mình cao. Hầu hết tài xế đều cung cấp dịch vụ xuất sắc, và hầu hết tài xế và người sử dụng đều tử tế và chu đáo, do đó hầu hết các chuyến giao hàng đều diễn ra thành công. Xếp hạng cá nhân sẽ không bị gỡ bỏ nếu bạn liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng hoặc bộ phận Điều hành Tài xế của Lalamove. Chúng tôi hiểu rằng đôi khi chuyến đi hoặc chuyến giao hàng không diễn ra như kế hoạch, điều này có thể gây ra xếp hạng thấp hơn.

Nếu bạn là tài xế bị mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove do xếp hạng kém, bạn có thể yêu cầu lại quyền truy cập nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện và xuất trình bằng chứng rằng bạn đã hoàn thành khóa học nâng cao chất lượng.

Phản hồi
4.2 Hủy giao hàng

Để đảm bảo hệ thống của chúng tôi hoạt động liền mạch cho tất cả tài xế và người dùng, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên hủy đơn đặt hàng trừ khi thực sự cần thiết (ví dụ: hỏng hóc / tai nạn ô tô). Nếu bạn không thể nhận hoặc giao bưu kiện do trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi ngay cho người gửi / người nhận ngay lập tức. Hãy tôn trọng một đơn đặt hàng bạn đã thực hiện / chấp nhận. Điều này rất quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và khuyến khích nhiều người dùng, tài xế sử dụng Nền Tảng Lalamove hơn. Nhiều người dùng hơn có nghĩa là nhiều công việc hơn cho tài xế ; nhiều tài xế hơn đồng nghĩa với việc thời gian khớp lệnh cho người dùng nói chung nhanh hơn. Nếu bạn thường xuyên hủy các chuyến đi hoặc đơn đặt hàng liên tiếp với tư cách là tài xế hoặc người dùng, trải nghiệm của bạn trên Nền Tảng Lalamove có thể bị ảnh hưởng.

 

Trong trường hợp Đối tác tài xế thường xuyên hủy đơn hoặc vi phạm Điều khoản & Điều kiện của Lalamove, tài khoản của Đối tác tài xế có thể bị hạn chế sử dụng  Ứng dụng Tài xế Lalamove trong khoảng thời gian nhất định.

Phản hồi
4.3 Cách Lalamove thực thi các nguyên tắc của chúng tôi

Trải nghiệm của bạn trên nền tảng có thể bị ảnh hưởng nếu các nguyên tắc trên không được tuân thủ. Bạn có thể mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove và / hoặc các hậu quả khác nếu có nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Lalamove, hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc chính sách hiện hành nào, bao gồm bất kỳ Nguyên tắc nào của chúng tôi hoặc bất kỳ chính sách và hướng dẫn bổ sung nào mà Lalamove có thể liên lạc với bạn vào từng thời điểm. Nếu bạn có nhiều tài khoản Lalamove, chẳng hạn như tài khoản người dùng và tài khoản tài xế, việc vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi có thể khiến bạn mất quyền truy cập vào tất cả các tài khoản đó. Ngoài ra, nếu cơ quan thực thi pháp luật tham gia, chúng tôi sẽ giúp họ điều tra theo quy định của địa phương. Nếu bạn mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove do lỗi, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng hoặc bộ phận Vận hành Tài xế của Lalamove.

Lalamove nhận phản hồi thông qua nhiều cách khác nhau, kiểm tra các báo cáo được gửi cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng hoặc bộ phận Vận hành Tài xế của chúng tôi về việc có thể vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi và chúng tôi có thể tiến hành bất kỳ cuộc điều tra cần thiết nào. Nếu chúng tôi nhận thấy hành vi có thể gây hại, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để điều tra. Chúng tôi có thể giữ tài khoản của bạn hoặc làm cho nó không hoạt động cho đến khi quá trình điều tra của chúng tôi hoàn thành, dựa theo quyết định riêng của chúng tôi.

Vui lòng cung cấp hình ảnh xác nhận giao hàng bất cứ khi nào được yêu cầu để những người khác trên nền tảng có thể nhìn thấy. Báo cáo sai sự thật hoặc gian dối đều là trái phép.

Trên Nền Tảng Lalamove, các cơ quan chức năng và cơ quan địa phương khác nhau quy định việc cung cấp các dịch vụ cụ thể. Chúng tôi có thể có nghĩa vụ xóa quyền truy cập của bạn vào Nền Tảng Lalamove nếu chúng tôi quyết định rằng tài khoản tài xế của bạn không phù hợp với các tiêu chuẩn quy định hiện hành.

Cuối cùng, những tài xế quan tâm đến việc sử dụng Nền Tảng Lalamove phải trải qua một quy trình sàng lọc cụ thể theo quy định địa phương của họ, có thể liên quan đến hồ sơ xe cơ giới và kiểm tra lý lịch nếu luật pháp địa phương cho phép. Nếu một trong những lần kiểm tra này cho thấy sự vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi hoặc các yêu cầu khác do cơ quan quản lý địa phương áp dụng, tài xế sẽ mất quyền truy cập vào Nền Tảng Lalamove.

Lưu ý: Tài xế không phải là đại lý (thực tế hoặc ngụ ý) hoặc nhân viên của Lalamove. Tài xế không bị ràng buộc bởi bất kỳ thẩm quyền nào (thực tế, rõ ràng hoặc khác). Họ là các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba không có liên kết.

Các nguyên tắc, điều khoản hoặc các chính sách khác của chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ chính sách nào được mô tả ở trên vào bất kỳ lúc nào. Trừ khi có quy định khác, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm nó được đăng tải.

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các bản dịch và / hoặc ngôn ngữ của nguyên tắc cộng đồng này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chương trình Lalamove Rewards
VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI Đ Y TRƯỚC KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LALAMOVE REWARDS. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO, VUI LÒNG KHÔNG THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH NÀY.
 
Chương trình Lalamove Rewards (Sau đây gọi là “Chương Trình”) thuộc quyền sở hữu của Lalamove. Các điều khoản và điều kiện sau (Sau đây gọi là “Điều Khoản Chương Trình”) có ràng buộc đối với tất cả Người Dùng đã được Lalamove chấp thuận là thành viên của Chương Trình (Sau đây gọi là “Thành Viên”), và các Thành Viên thừa nhận và đồng ý các Điều Khoản Chương Trình được đặt ra cũng như bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi Lalamove theo thời gian. Các Điều Khoản Chương trình này sẽ được coi là một phần của Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch Vụ Lalamove được công bố tại website (sau đây gọi là “Điều Khoản”). Tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa ở đây sẽ có cùng ý nghĩa với chúng trong Điều Khoản.
 
1. Tham gia Chương Trình
1.1 Chương trình chỉ áp dụng đối với cá nhân, không áp dụng đối với  doanh nghiệp, đối tác, nhóm hoặc các tổ chức khác.
1.2 Không có phí phát sinh khi tham gia Chương Trình. Để bạn có thể tham gia Chương Trình, bạn phải đăng ký một Tài Khoản với Lalamove. Sau khi Tài Khoản được đăng ký thành công, bạn có thể đăng ký tham gia Chương Trình và chấp nhận Điều Khoản Chương Trình. Sau khi yêu cầu đăng ký của bạn được Lalamove chấp thuận, tài khoản Chương Trình của bạn (Sau đây gọi là “Tài Khoản Chương Trình”) sẽ được kích hoạt. Lalamove có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu đăng ký nào cho Tài Khoản Chương Trình hoặc chấm dứt Tài Khoản Chương Trình của bạn theo quyết định riêng của mình.
1.3 Tài Khoản Chương Trình của bạn sẽ chỉ được sử dụng bởi bạn. Bạn sẽ không được quyền bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc bàn giao Tài Khoản Chương Trình của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 
2. Tích điểm LalaPoints 
2.1 Khi Tài Khoản Chương Trình của bạn đã được kích hoạt, bạn có thể sử dụng nó để tích lũy LalaPoints  (Sau đây gọi là “Điểm”) trên Tài Khoản Chương Trình của mình. Nếu bạn chưa đăng ký làm Thành Viên khi đặt hàng, điểm của bạn sẽ không được tích lũy và sẽ không thể nhận lại sau đó.
2.2 Bạn có thể tích lũy Điểm bằng cách đặt hàng. Số tiền đủ điều kiện để tích điểm sẽ là số tiền chi tiêu thực tế (số tiền thực tế sau khi trừ đi mọi khoản chiết khấu, phiếu thưởng và tiền boa). Sau bạn hoàn thành đơn đặt hàng, bạn sẽ được 1 (một) Điểm cho mỗi 1.000 đồng (một nghìn đồng) khi bạn chi tiêu cho bất kỳ Dịch Vụ nào do Lalamove cung cấp, khi Dịch Vụ không thuộc mục bị loại trừ (Sau đây gọi là “Điểm Cơ Bản”). Mục bị loại trừ bao gồm tất cả các khoản phụ phí phát sinh theo Bảng giá giao hàng Lalamove.
2.3 Lalamove có thể phát hành Điểm cao hơn Điểm cơ bản vào từng thời điểm theo quyết định riêng của mình. (Sau đây gọi là "Điểm Thưởng").
2.4 Điểm bạn tích lũy được sẽ được ghi có vào Tài Khoản Chương Trình của bạn sau khi đơn đặt hàng được hoàn tất trong vòng 48 giờ. Trong một số trường hợp, có thể có sự chậm trễ trong việc cập nhật số dư Điểm của bạn, nhưng Lalamove sẽ cố gắng cập nhật trên cơ sở nỗ lực cao nhất trong thời gian sớm nhất.
2.5 Trong trường hợp đơn hàng của bạn bị hoàn tiền, Điểm tích được từ đơn hàng tương ứng sẽ bị khấu trừ vào Tài Khoản Chương Trình của bạn.
2.6 Lalamove có toàn quyền thay đổi tỷ lệ tích Điểm, các vật phẩm bị loại trừ và phương thức tích Điểm vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định riêng của mình. Lalamove có thể đăng thông báo về bất kỳ thay đổi đáng kể nào trên Nền Tảng của mình.
2.7 Lalamove có quyền thu hồi Điểm đã tích được trong trường hợp Lalamove xác định hoặc tin rằng việc tích Điểm  là do nhầm lẫn, gian lận, bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào.
2.8 Điểm không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt. Điểm không được mua, bán hoặc chuyển nhượng cho Thành Viên khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
2.9 Điểm sẽ hết hạn trong khoảng thời gian 18 tháng liên tục, ví dụ như sau: tất cả Điểm tích được vào ngày 01 tháng 12 năm 2021 sẽ hết hạn vào ngày 01 tháng 6 năm 2023.
 
3. Đổi Thưởng (Rewards)
3.1 Bạn có thể sử dụng Điểm của mình để đổi các phần thưởng khác nhau (Sau đây gọi là “Phần Thưởng”). Điểm cần thiết để quy đổi Phần Thưởng sẽ được Lalamove quyết định tại từng thời điểm. Bạn có thể xem số lượng Điểm cần thiết cho mỗi Phần Thưởng có sẵn bằng cách truy cập Nền Tảng.
3.2 Lalamove có toàn quyền quyết định hoặc thay đổi Phần Thưởng sẽ được cung cấp, cách đổi Phần Thưởng và cách thức sử dụng, thu thập hoặc giao Phần Thưởng bất kỳ lúc nào. Các cách sử dụng Phần Thưởng bạn đã chọn sẽ được trình bày chi tiết trong Điều Khoản cho từng Phần Thưởng cụ thể. Bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản cụ thể trước khi nhấp vào nút xác nhận đổi Phần Thưởng. Việc bạn xác nhận đổi Phần Thưởng sẽ được coi là bạn đã thừa nhận và đồng ý các điều khoản cho từng Phần Thưởng cụ thể.
3.3 Phần Thưởng không được quy đổi lại thành Điểm. Khi bạn đã sử dụng Điểm của để đổi Phần Thưởng, bạn không thể hủy việc đổi để yêu cầu hoàn lại Phần Thưởng.
3.4 Một số Phần Thưởng có giá trị sử dụng tùy thuộc vào ngày hết hạn được quy định trong các điều khoản cụ thể cho Phần Thưởng đó. Nếu bạn không sử dụng Phần Thưởng trong thời gian quy định, cả Điểm tương ứng và Phần Thưởng chưa sử dụng sẽ bị mất.
3.5 Phần Thưởng không thể được chuyển nhượng cho Thành viên khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Phần Thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc  các khoản tương đương tiền mặt. Trong trường hợp giá trị của hàng hóa và dịch vụ mà bạn muốn đổi bằng Phần Thưởng đó vượt quá giá trị được xác định của Phần Thưởng đó, bạn sẽ phải thanh toán phần chênh lệch cho các cơ sở tham gia (Sau đây gọi là “Cơ Sở Tham Gia”) có liên quan.
3.6 Việc phát hành Phần Thưởng dưới dạng phiếu ăn uống hoặc khách sạn không bao gồm trách nhiệm về đặt chỗ   của các Cơ Sở Tham Gia có liên quan. Bạn có trách nhiệm trong việc đặt chỗ và thông báo cho các Cơ Sở Tham Gia về các phiếu thưởng mà bạn dự định sử dụng. 
3.7 Khi cần thiết, việc giao Phần Thưởng sẽ được thực hiện đến địa chỉ như đã cung cấp trong hồ sơ của bạn. Phí giao hàng có thể được áp dụng theo quyết định duy nhất của Lalamove. Việc giao hàng được xem là đã được thực hiện khi đã gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh đến địa chỉ  mà Lalamove cho là phù hợp.
3.8 Bạn có trách nhiệm kiểm tra Phần Thưởng ngay khi nhận được. Trong trường hợp Phần Thưởng hoặc bao bì của nó bị phát hiện có hư hỏng hoặc bị lỗi hoặc có nội dung không đúng như điều khoản, Phần Thưởng sẽ được trả lại cho các Cơ Sở Tham Gia có liên quan. Lalamove có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu thay thế Phần Thưởng bị hư hỏng hoặc bị lỗi hoặc bị hư hỏng nếu Thành Viên không trả lại như quy định ở trên.
3.9 Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Lalamove không đại diện hoặc bảo đảm đối với bất kỳ sản phẩm và / hoặc dịch vụ nào có trong danh mục Phần Thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo hành đối với chất lượng của Phần Thưởng, khả năng bán được, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc thể chất cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.
3.10 Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Lalamove sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng Phần Thưởng hoặc bất kỳ vấn đề nào về chất lượng sản phẩm, bảo hành hoặc tính phù hợp liên quan đến Phần Thưởng. Mọi tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được giải quyết giữa bạn và các Cơ Sở Tham Gia có liên quan và bạn sẽ giải phóng Lalamove khỏi mọi  trách nhiệm về bất kỳ hành vi nào của các Cơ Sở Tham Gia.
 
4. Phiếu mua hàng được cá nhân hóa
4.1 Việc thu thập, sử dụng, chuyển giao, xử lý, lưu giữ và bảo trì dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư, sẽ tạo thành một phần của Điều Khoản Chương Trình này tại đây. Tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn theo Chính sách Quyền Riêng Tư, Lalamove có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các ưu đãi và khuyến mại phù hợp và được cá nhân hóa liên quan đến Tài Khoản Chương Trình của bạn, tích lũy Điểm và / hoặc Phần Thưởng ("Phiếu Mua Hàng Được Cá Nhân Hóa") và gửi Phiếu Mua Hàng Được Cá Nhân Hóa trực tiếp cho bạn qua kênh liên lạc theo lựa chọ của bạn.
4.2 Phiếu Mua Hàng Được Cá Nhân Hóa của bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản bổ sung, các điều khoản này và sẽ được đăng trên Nền Tảng hoặc được thông báo cho bạn theo cách thức khác. Lalamove có toàn quyền quyết định thay đổi các điều khoản bổ sung đó vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
4.3 Phiếu Mua Hàng Được Cá Nhân Hóa của bạn chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không thể được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 
5. Thay đổi đối với Chương Trình và Điều Khoản Chương Trình
5.1 Lalamove có quyền thay đổi bất kỳ tính năng nào và Điều Khoản Chương Trình bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến bất kỳ Phần Thưởng nào, bất kỳ khoản tích lũy hoặc quy đổi Điểm nào, quy trình đăng ký Tài Khoản Chương Trình, cách thức Chương Trình được vận hành hoặc chạy, Cơ Sở Tham Gia, các Mục bị loại trừ, v.v..
5.2 Lalamove có quyền cung cấp cho bạn thông báo về thực hiện thay đổi đáng kể  đối với bất kỳ tính năng nào của Chương Trình bằng cách gửi thông báo qua thư điện tử hoặc bằng cách thêm một thông báo trên Nền Tảng. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm kiểm tra Điều Khoản Chương Trình định kỳ để được cập nhật thông tin về các thay đổi và hoạt động của Lalamove. Việc tiếp tục sử dụng Tài Khoản Chương Trình sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Điều Khoản Chương Trình, bạn sẽ được xác định là đã chấp nhận những thay đổi của Điều Khoản Chương Trình này.Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong số này, bạn sẽ có tùy chọn từ chối tham gia Chương Trình bất kỳ lúc nào. 
 
6. Số dư Tài Khoản Chương Trình, Chấm dứt hoặc Tạm dừng
6.1 Bạn có quyền hủy Tài Khoản Chương Trình của mình bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bằng cách gửi yêu cầu đến Lalamove qua Phiếu Yêu Cầu. Sau khi yêu cầu hủy được xử lý, Tài Khoản Chương Trình của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và tất cả các điểm tích lũy và bất kỳ Phần Thưởng nào mà bạn chưa thu thập được sẽ bị mất. 
6.2 Nếu Lalamove có kế hoạch chấm dứt Chương Trình vì bất kỳ lý do gì, Lalamove sẽ thông báo trước ít nhất 2 tháng bằng cách đăng thông báo trên Nền Tảng. Lalamove sẽ chấm dứt Chương Trình ngay lập tức mà không cần thông báo trước nếu việc chấm dứt đó được yêu cầu bởi quy định của pháp luật hiện hành, yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc các quy tắc, quy định hoặc chỉ đạo của bất kỳ chính phủ, cơ quan pháp luật hoặc quản lý nào. Bất kỳ Điểm tích lũy nào không được sử dụng hoặc bất kỳ Phần Thưởng nào chưa được thu thập trước ngày chấm dứt sẽ bị mất sau khi chấm dứt. 
6.3 Nếu Lalamove tin tưởng một cách hợp lý rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều Khoản Chương Trình, Lalamove có thể chấm dứt hoặc tạm dừng Tài Khoản Chương Trình của bạn (có hoặc không có thông báo) và / hoặc nỗ lực tìm cách khôi phục cho bạn bất kỳ thiệt hại và mất mát nào mà Lalamove hoặc Cơ Sở Tham Gia phải gánh chịu.
6.4 Bất kể có bất kỳ quy định nào khác và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác được nêu ở đây, Lalamove có quyền khấu trừ Điểm tích lũy từ Tài Khoản Chương Trình của bạn, từ chối việc đổi Phần Thưởng của bạn hoặc thu hồi bất kỳ Phần Thưởng nào đã đổi trong các trường hợp nhưng không giới hạn sau đây :
Nếu bất kỳ Điểm nào trong Tài khoản Chương Trình của bạn bị nghi ngờ đã được ghi lại hoặc lấy được một cách gian lận, bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản tại Điều Khoản Chương Trình;
Nếu bất kỳ Điểm nào trong Tài Khoản Chương Trình của bạn được trao nhầm do trục trặc hệ thống hoặc bất kỳ lý do nào khác; hoặc
Nếu bất kỳ Điểm nào trong Tài Khoản Chương Trình của bạn đã được trao theo một giao dịch đã bị hủy bỏ, vô hiệu hóa, được hoàn lại hoặc bị hủy bỏ theo quy định pháp luật hiện hành.
6.5 Nếu Tài Khoản Chương Trình của bạn không hoạt động (bạn không tích lũy được Điểm nào) trong 18 tháng liên tục, Lalamove có quyền hủy Tài Khoản Chương Trình của bạn (có hoặc không có thông báo). Bạn sẽ cần phải đăng ký lại Tài Khoản Chương Trình mới nếu bạn muốn tham gia lại Chương Trình.
 
7. Phiên bản ngôn ngữ
Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khu vực nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.