Chính Sách Quyền Riêng Tư

Cập nhật gần nhất [15 tháng 11 năm 2023]

 

1.  Giới Thiệu

1.1      Chính Sách Quyền Riêng Tư này giải thích cách mà Lalamove cùng với các bên liên kết của Lalamove (dưới đây được gọi chung với các từ là "chúng tôi", "của chúng tôi" và "Lalamove") thu thập, lưu giữ, xử lý, chuyển giao và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và những quyền tương ứng của bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân. Với mục đích của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, Lalamove là một pháp nhân cụ thể mà đang cung cấp Dịch Vụ cho bạn vào thời điểm mà bạn nhận được Chính Sách Quyền Riêng Tư này. (Vui lòng xem danh sách tất cả các pháp nhân thuộc Lalamove trong PHỤ LỤC 2).

 

1.2      Chính Sách Quyền Riêng Tư này liên quan đến những dữ liệu cá nhân của bạn liệt kê sau đây, mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng hoặc truy cập các ứng dụng trang thông tin, ứng dụng di động của chúng tôi (gọi chung là "Ứng Dụng") và trang thông tin điện tử của chúng tôi tại địa chỉ https://www.lalamove.com/vi-vn/

 

1.3      Chúng tôi vận hành Ứng Dụng và trang thông tin điện tử để hoạt động như một nền tảng kết nối người dùng với các tài xế, bao gồm cả các cá nhân sử dụng các phương thức vận tải khác để giúp tạo điều kiện cho những tài xế đó cung cấp dịch vụ giao hàng và dịch vụ mua hàng theo yêu cầu ("Dịch Vụ"). Ứng Dụng và Dịch Vụ của chúng tôi chủ yếu được thiết kế cho người trưởng thành. Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ trẻ vị thành niên (tức là những người chưa đủ 18 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương để có đầy đủ năng lực pháp lý trong khu vực địa lý thuộc quyền tài phán liên quan) trừ khi dữ liệu đó đã được cung cấp với sự đồng ý trước từ một người có liên quan (tức là một người có trách nhiệm như người giám hộ đối với trẻ vị thành niên). Trong trường hợp bạn, với tư cách là người có liên quan, tiết lộ dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên thuộc trách nhiệm của người giám hộ cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên đó, đồng thời chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Nếu chúng tôi được thông báo về bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân nào từ trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý của người giám hộ đối với trẻ vị thành niên đó, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân đó.

 

1.4      Chính Sách Quyền Riêng Tư này áp dụng cho dữ liệu cá nhân của (cùng được gọi là "bạn" hoặc "của bạn"):

(A)       Khách Truy Cập: những cá nhân truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc tải xuống hoặc truy cập Ứng Dụng mà không phải là Người Dùng như được định nghĩa dưới đây;

(B)       Người Dùng: các cá nhân mà: (i) sử dụng, yêu cầu hoặc nhận Dịch Vụ; (ii) liên hệ với chúng tôi thông qua trang thông tin điện tử của chúng tôi, Ứng Dụng hoặc qua điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc khác; (iii) tham gia thi đua hoặc cuộc thi của chúng tôi; hoặc (iv) đăng ký nhận cập nhật hoặc nhật ký của chúng tôi;

(C)      Đại Lý: đại diện của khách hàng doanh nghiệp hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi như chủ sở hữu, người quản lý, lãnh đạo hoặc đại diện của một nhóm khác; và

(D)      Tài Xế: các cá nhân cung cấp hoặc gửi đơn đăng ký cho chúng tôi để cung cấp Dịch Vụ thông qua các Ứng Dụng của chúng tôi một cách riêng lẻ hoặc thông qua các công ty đối tác, bất kể đăng ký thành công với tư cách là tài xế cho Lalamove hay không.

 

1.5      Vui lòng đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư này và hiểu nó trước khi sử dụng trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng của chúng tôi.

 

2.  Nguồn dữ liệu cá nhân

2.1      Khi bạn truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi, truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu liên quan, chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc trả lời bất kỳ truy vấn nào bạn có thể có. Ví dụ: bạn có thể không thể yêu cầu dịch vụ giao hàng thông qua trang thông tin điện tử hoặc Ứng Dụng của chúng tôi.

 

2.2      Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân:

(A)       do bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chẳng hạn như trong quá trình bạn tạo tài khoản thông qua Ứng Dụng của chúng tôi, bạn tham gia các cuộc thi, thi đua và hoạt động quảng cáo của chúng tôi, đăng ký nhận nhật ký hoặc cập nhật của chúng tôi hoặc gửi thư cho chúng tôi thông qua trang thông tin điện tử, Ứng Dụng của chúng tôi hoặc qua điện thoại;

(B)       được tạo ra trong quá trình bạn sử dụng trang thông tin điện tử, Dịch Vụ và Ứng Dụng của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP và thông tin thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi.

(C)      chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba (chẳng hạn như các đại lý là bên thứ ba, Người Dùng khác, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi). Ví dụ: các đại lý là bên thứ ba của chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin xác minh và thông tin cơ bản của các Tài Xế, Người Dùng khác có thể cung cấp cho chúng tôi tên và số điện thoại của bạn khi đặt xe cho bạn.

 

2.3      Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân thông qua bộ công cụ phát triển phần mềm ("SDKs") được sử dụng trong việc cung cấp Dịch Vụ.

 

2.4      Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ các Tài Xế tham gia Chương Trình Giới Thiệu Tài Xế và Chiến Dịch Tài Xế của chúng tôi ("Chương Trình Tài Xế") trong phạm vi có liên quan đến việc xử lý yêu cầu tham gia của Tài Xế hoặc tham gia Chương Trình Tài Xế.

 

3.  Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào về bạn?

3.1      Dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập về bạn sẽ bao gồm các dữ liệu sau:

(A)       từ những Khách Truy Cập:

(1)    Địa chỉ IP hoặc dữ liệu định danh thiết bị duy nhất khác; và

(2)    Việc sử dụng trang thông tin điện tử hoặc các Ứng Dụng của chúng tôi.

(B)       từ những Người Dùng:

(1)    tên;

(2)    địa chỉ thư điện tử;

(3)    số điện thoại;

(4)    địa chỉ;

(5)    các thư từ trao đổi với chúng tôi;

(6)    Địa chỉ IP hoặc dữ liệu định danh thiết bị duy nhất khác;

(7)    thông tin thanh toán và ngân hàng;

(8)    định vị vị trí;

(9)    thông tin hồ sơ Người Dùng, bao gồm chi tiết đăng nhập và các mật khẩu, ảnh đại diện, tuyến đường đã lưu, sở thích ngôn ngữ, chi tiết tài xế yêu thích, phản hồi, những đánh giá xếp hạng, những lời khen, chi tiết đơn đặt hàng, loại dịch vụ đã sử dụng và thông tin người giới thiệu và người chứng nhận của chương trình giới thiệu có sự tham gia của Người Dùng;

(10) sử dụng Ứng Dụng hoặc dữ liệu liên quan khác; và

(11) dữ liệu cá nhân do Người Dùng tự nguyện nhập vào ô văn bản miễn phí khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

(C)      từ các Đại Lý:

(1)    tên;

(2)    địa chỉ thư điện tử;

(3)    tên công ty;

(4)    chức danh nghề nghiệp;

(5)    số điện thoại;

(6)    ngành kinh doanh;

(7)    địa chỉ;

(8)    các thư từ trao đổi với chúng tôi;

(9)    Địa chỉ IP hoặc dữ liệu định danh thiết bị duy nhất khác;

(10) thông tin thanh toán và ngân hàng;

(11) định vị vị trí;

(12) thông tin hồ sơ đại lý (bao gồm ảnh đại diện);

(13) sử dụng ứng dụng hoặc dữ liệu cá nhân có liên quan khác; và

(14) bản sao Chứng minh thư hoặc số định danh quốc gia và ngày hết hạn;

(D)      từ Tài Xế:

(1)    tên;

(2)    số điện thoại;

(3)    địa chỉ thư điện tử;

(4)    địa chỉ nhà;

(5)    các thư từ trao đổi với chúng tôi;

(6)    Địa chỉ IP hoặc dữ liệu định danh thiết bị duy nhất khác;

(7)    thông tin thanh toán và ngân hàng;

(8)    định vị vị trí;

(9)    thông tin hồ sơ Tài Xế, bao gồm chi tiết đăng nhập và các mật khẩu, hình ảnh đại diện, hình ảnh phương tiện giao thông, sở thích ngôn ngữ, phản hồi, những đánh giá xếp hạng, những lời khen ngợi và thông tin giới thiệu và người chứng nhận của một chương trình giới thiệu có sự tham gia của Người Lái Xe;

(10) việc sử dụng ứng dụng hoặc dữ liệu liên quan khác;

(11) số giấy phép lái xe và thời hạn;

(12) thông tin cần thiết để thu và thanh toán bất kỳ khoản phí nào;

(13) thông tin và hình ảnh phương tiện giao thông;

(14) thông tin bảo hiểm phương tiện giao thông;

(15) bản sao của CCCD/CMND, số định danh cá nhân quốc gia, ngày hết hạn và ảnh chụp CCCD/CMND;

(16) ảnh chụp mặt của Tài Xế và dữ liệu nhận diện khuôn mặt có liên quan do Tài Xế tự nguyện cung cấp trong quá trình xác minh;

(17) ngày sinh.

 

3.2      Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần sử dụng một cách hợp lý liên quan đến các mục đích được nêu trong đoạn 4 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân không cần thiết hoặc quá mức cần thiết.

 

4.  Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

4.1      Chúng tôi có thể thu thập, xử lý, biên dịch và đối chiếu dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng:

(A)       đối với những Khách Truy Cập, những Người Dùng và các Đại Lý:

(1)    ghi lại thông tin hồ sơ;

(2)    nhận xét, ghi lại và báo cáo về việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm ghi lại tương tác với dịch vụ khách hàng;

(3)    ghi lại thanh toán đối với Dịch Vụ của chúng tôi;

(4)    ghi lại và báo cáo về việc sử dụng Ứng Dụng của chúng tôi, bao gồm báo cáo lỗi, các cuộc thi hoặc thi đua và các phiên đăng nhập;

(5)    ghi lại về lịch sử trò chuyện trực tiếp của bạn và phản hồi và đánh giá xếp hạng cho các Tài Xế;

(B)       với các Tài Xế:

(1)    ghi lại thông tin hồ sơ;

(2)    ghi lại và báo cáo về việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm ghi lại tương tác với dịch vụ khách hàng, hoạt động của Tài Xế, đại lý hiện trường và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba;

(3)    ghi lại thanh toán đối với Dịch Vụ của chúng tôi;

(4)    hồ sơ và báo cáo về việc sử dụng Ứng Dụng của chúng tôi, bao gồm báo cáo lỗi, các cuộc thi hoặc thi đua và các phiên đăng nhập;

(5)    báo cáo lịch sử trò chuyện trực tiếp và phản hồi từ những Người Dùng và các Đại Lý;

(6)    ghi lại việc giao hàng và hiệu suất của bạn; và

(7)    ghi lại phương tiện giao thông, sự giấy phép lái xe, bảo hiểm phương tiện và giấy phép phương tiện của bạn.

 

4.2      Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau.

(A)       Khách Truy Cập, Người Dùng và Đại Lý:

(1)    để cung cấp và duy trì các Dịch Vụ của chúng tôi như:

(a)    tạo, cập nhật và duy trì tài khoản của bạn đã đăng ký với chúng tôi;

(b)    cho phép vận chuyển và giao hàng;

(c)    theo dõi việc giao hàng; và

(d)    cung cấp, xử lý hoặc tạo điều kiện thanh toán cho việc giao hàng hoặc Dịch Vụ của chúng tôi.

(2)    giám sát việc sử dụng trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng của chúng tôi;

(3)    để giúp duy trì sự an toàn, an ninh và toàn vẹn của Dịch Vụ của chúng tôi và ngăn chặn tội phạm và gian lận;

(4)    để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên các Ứng Dụng của chúng tôi: xác định sở thích và hành vi của bạn giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn và cung cấp cho bạn các Dịch Vụ phù hợp hơn. Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn cho một số hoạt động tiếp thị này. Trong những trường hợp cần sự đồng ý, chúng tôi sẽ chỉ tiến hành hoạt động tiếp thị nếu chúng tôi có được sự đồng ý của bạn. Bạn có thể chọn hủy đăng ký bất cứ lúc nào nếu bạn không muốn nhận thông tin đó;

(5)    để cải thiện trang thông tin điện tử, Dịch Vụ và Ứng Dụng của chúng tôi hoặc phát triển một thứ tương tự mới: chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phát triển các tính năng và chức năng mới, để cải thiện thiết kế phần mềm và giao diện của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các báo cáo lỗi để cải thiện các tính năng bảo mật;

(6)    đối với dịch vụ khách hàng: dữ liệu cá nhân của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn, nhận phản hồi và nhu cầu hỗ trợ;

(7)    để nghiên cứu và phát triển: dữ liệu cá nhân của bạn sẽ giúp chúng tôi kiểm tra, nghiên cứu, phân tích, hỗ trợ phát triển sản phẩm và máy học để cải thiện trải nghiệm của bạn;

(8)    để biên soạn số liệu thống kê về bạn và phân tích việc sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng của bạn;

(9)    đối với các thông tin liên lạc phi tiếp thị liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi như thông báo về những thay đổi đối với Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ của chúng tôi;

(10) để quản lý doanh nghiệp của chúng tôi: chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để quản lý và điều hành doanh nghiệp của chúng tôi (bao gồm quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu cá nhân);

(11) đối với các thủ tục pháp lý hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, các tổ chức chính phủ và các yêu cầu chính thức, hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; và

(12) để tiếp thị trực tiếp, tùy thuộc vào việc có được sự đồng ý của bạn theo luật hiện hành và như được dự kiến trong đoạn 14 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

(B)       các Tài Xế:

(1)    Để cung cấp và duy trì các Dịch Vụ của chúng tôi như:

(a)    tạo, cập nhật và duy trì tài khoản của bạn đã đăng ký với chúng tôi;

(b)    cho phép và thông báo vận chuyển, đặt hàng và giao hàng;

(c)    theo dõi việc giao hàng; và

(d)    cung cấp, xử lý hoặc tạo điều kiện thanh toán cho việc giao hàng hoặc Dịch Vụ của chúng tôi.

(2)    giám sát việc sử dụng Dịch Vụ, Ứng Dụng và trang thông tin điện tử của chúng tôi;

(3)    để giúp duy trì sự an toàn, an ninh và toàn vẹn của Dịch Vụ của chúng tôi và ngăn chặn tội phạm và gian lận, chẳng hạn như sàng lọc các Tài Xế;

(4)   để xác minh tài khoản, danh tính hoặc việc tuân thủ các yêu cầu an toàn của Tài Xế: chúng tôi có thể xử lý ảnh CCCD/CMND, ảnh hồ sơ và ảnh do bạn cung cấp để bảo vệ tài khoản, danh tính và/hoặc sự an toàn của bạn. Ở một số khu vực, chúng tôi cũng có thể sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp vào tài khoản của Tài Xế;

(5)    để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Các Ứng Dụng của chúng tôi: xác định sở thích và hành vi của bạn giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn và cung cấp cho bạn các Dịch Vụ phù hợp hơn. Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn cho một số hoạt động tiếp thị này. Trong những trường hợp cần sự đồng ý, chúng tôi sẽ chỉ tiến hành hoạt động tiếp thị nếu chúng tôi có được sự đồng ý của bạn. Bạn có thể chọn hủy đăng ký bất cứ lúc nào nếu bạn không muốn nhận thông tin đó;

(6)    để cải thiện trang thông tin điện tử, dịch vụ và ứng dụng của chúng tôi hoặc phát triển một thứ tương tự mới: chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phát triển các tính năng và chức năng mới, để cải thiện thiết kế phần mềm và giao diện của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các báo cáo lỗi để cải thiện các tính năng bảo mật;

(7)    đối với dịch vụ khách hàng: dữ liệu cá nhân của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn, nhận phản hồi và nhu cầu hỗ trợ;

(8)    để nghiên cứu và phát triển: dữ liệu cá nhân của bạn sẽ giúp chúng tôi kiểm tra, nghiên cứu, phân tích, hỗ trợ phát triển sản phẩm và máy học để cải thiện trải nghiệm của bạn;

(9)    để biên soạn số liệu thống kê tổng hợp về bạn và phân tích việc sử dụng và giao hàng dịch vụ và ứng dụng của bạn, bao gồm số liệu hiệu suất của các dịch vụ do Tài Xế cung cấp;

(10)    đối với các thông tin liên lạc phi tiếp thị liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi như thông báo về những thay đổi đối với Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ của chúng tôi;

(11) để quản lý doanh nghiệp của chúng tôi: chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để quản lý và điều hành doanh nghiệp của chúng tôi (bao gồm quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu cá nhân);

(12) đối với các thủ tục pháp lý hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, các tổ chức chính phủ và các yêu cầu chính thức, hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi;

(13) để tiếp thị trực tiếp, tùy thuộc vào việc có được sự đồng ý của bạn theo luật hiện hành và như được dự tính trong đoạn 14 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này; và

(14) để cung cấp các lợi ích cho các Tài Xế, bao gồm cả việc mua bảo hiểm.

 

4.3      Nếu chúng tôi muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác không thuộc Chính Sách Quyền Riêng Tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và nhận được sự đồng ý trước của bạn nếu có và đảm bảo rằng việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ luật pháp hiện hành.

 

4.4      Chúng tôi được phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách sau đây vì một hoặc nhiều điều sau đây được áp dụng:

(A)       chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn;

(B)       chúng tôi cần phải làm như vậy để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với bạn;

(C)      chúng tôi có trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải thực hiện;

(D)      việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi;

(E)       chúng ta cần phải làm như vậy để ứng phó với các sự cố y tế công cộng hoặc để bảo vệ lợi ích sống còn của con người; hoặc

(F)       chúng tôi có các cơ sở pháp lý khác được pháp luật hiện hành cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

4.5      Không phải tất cả các luật bảo vệ dữ liệu đều giống nhau vì vậy không phải tất cả các cơ sở pháp lý được liệt kê trong đoạn 4.4 đều áp dụng trong tất cả các khu vực pháp lý (ví dụ: lợi ích hợp pháp không phải là cơ sở pháp lý được phép ở một số khu vực pháp lý). Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cơ sở pháp lý được pháp luật cho phép trong phạm vi quyền hạn của bạn. 

 

4.6      Dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi đã thu thập sẽ không được bán, trao đổi, chia sẻ, chuyển giao hoặc trao cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ trừ khi chúng tôi có sự đồng ý trước của bạn hoặc chúng tôi là cơ sở pháp lý khác được pháp luật hiện hành cho phép.

 

5.  Chia sẻ và tiết lộ dữ liệu cá nhân

5.1      Dịch Vụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những người dùng khác. Điều này bao gồm:

(A)       chia sẻ tên đầy đủ, số điện thoại, dữ liệu cá nhân của Người Dùng hoặc Đại Lý có trong hộp văn bản miễn phí do Người Dùng tự nguyện nhập, và địa điểm nhận hoặc trả khách với Tài Xế sau khi giao hàng đã được bắt đầu với mục đích hoàn thành giao hàng;

(B)       chia sẻ tên, số điện thoại, thông tin hồ sơ người điều khiển phương tiện, thông tin phương tiện, hình ảnh xe và vị trí địa lý của Người Lái Xe với Người Dùng hoặc Đại Lý sau khi giao hàng đã được bắt đầu cho mục đích hoàn thành giao hàng; và

nếu bạn là thành viên của một đội xe, dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: tên, số điện thoại, thông tin hồ sơ tài xế, hồ sơ ghi lại và các báo cáo về việc sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng của chúng tôi, hồ sơ thanh toán, thông tin phương tiện) sẽ được chia sẻ với chủ sở hữu hoặc người quản lý đội xe.

Bạn nên cẩn thận khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình cho Tài Xế hoặc cho Người Dùng hoặc Đại Lý. Bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác mà bạn có thể lựa chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi không giám sát việc sử dụng các tính năng như vậy trong quá trình kinh doanh bình thường mặc dù chúng tôi có quyền làm như vậy theo quyết định của chúng tôi. Do đó, bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân bạn chia sẻ với người dùng khác sẽ không bị xem xét bởi những người không được phép. Bạn cũng thừa nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn vẫn có thể được truy cập bởi những người dùng có liên quan mà bạn đã chia sẻ dữ liệu cá nhân sau khi giao hàng hoàn tất. Ví dụ: người dùng có liên quan có thể xem hồ sơ giao dịch có chứa dữ liệu cá nhân của bạn.

 

5.2      Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho trang thông tin điện tử, Dịch Vụ, Ứng Dụng hoặc vì lý do pháp lý của chúng tôi với:

(A)       những nhân viên, cán bộ hoặc chuyên gia tư vấn độc lập của chúng tôi;

(B)       những kiểm toán viên và cố vấn pháp lý và tài chính bên ngoài;

(C)      các nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, người xử lý dữ liệu và nhà thầu phụ của chúng tôi bao gồm:

(1)    nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm;

(2)    người xử lý và hỗ trợ thanh toán;

(3)    nhà cung cấp dịch vụ nền tảng đám mây;

(4)    nhà cung cấp lưu trữ đám mây;

(5)    nhà cung cấp phân tích dữ liệu;

(6)    đối tác nghiên cứu;

(7)    các đại lý tiếp thị và quảng cáo, người tạo ra các quảng cáo và khuyến mãi của chúng tôi;

(8)    nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch và xác minh danh tính;

(9)    các nhà cung cấp hỗ trợ chúng tôi tăng cường sự an toàn và bảo mật của trang thông tin điện tử và ứng dụng của chúng tôi; và

(10) nhà cung cấp dịch vụ khách hàng;

(D)      các công ty bảo hiểm và ngân hàng của chúng tôi, và các công ty bảo hiểm của Tài Xế;

(E)       bất kỳ cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ nào mà chúng tôi có nghĩa vụ hoặc được yêu cầu tiết lộ theo yêu cầu của bất kỳ luật hiện hành nào;

(F)       các bên liên kết của chúng tôi: chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các công ty con và công ty mẹ và các bên liên kết khác để giúp chúng tôi cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi hoặc tiến hành xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi;

(G)      bất kỳ người được áp dụng nào nếu chúng tôi tin rằng nó được yêu cầu bởi luật pháp được áp dụng, quy trình pháp lý, yêu cầu của chính phủ hoặc nơi tiết lộ phù hợp do lo ngại về an toàn. Điều này bao gồm trao đổi dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty hoặc tổ chức khác cho mục đích bảo vệ và phòng ngừa tội phạm / gian lận; hoặc

(H)      một công ty khác có liên quan trong hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ vụ sáp nhập, bán tài sản của công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, tài trợ hoặc mua lại tất cả hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi bởi hoặc vào công ty khác đó.

 

5.3      Chúng tôi sẽ đảm bảo các bên thứ ba có nghĩa vụ bảo mật trước khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba được quy định trong đoạn 5.2 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

 

5.4      Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ ai khác ngoài những người như được mô tả trong đoạn 5.2 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và sẽ nhận được sự đồng ý của bạn trước nếu luật pháp hiện hành yêu cầu.

 

5.5      Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ đảm bảo việc sử dụng hợp pháp và công bằng dữ liệu cá nhân trong phạm vi cho phép của pháp luật.

 

6.  Chuyển dữ liệu cá nhân quốc tế

6.1      Chúng tôi có một hoạt động kinh doanh toàn cầu và hoạt động của chúng tôi được trải rộng trên toàn thế giới. Do đó, chúng tôi thu thập và chuyển dữ liệu cá nhân trên cơ sở toàn cầu. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các địa điểm bên ngoài quốc gia / khu vực của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn diễn ra theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và tuân thủ luật pháp hiện hành. Ví dụ: khi luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được chuyển đến các địa điểm bên ngoài quốc gia / khu vực của bạn sẽ được bảo vệ theo tiêu chuẩn tương đương với theo luật hiện hành và chúng tôi sẽ yêu cầu một cam kết tương tự từ bất kỳ người nào nhận dữ liệu cá nhân của bạn ở nước ngoài nếu luật hiện hành yêu cầu.

 

6.2      Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được nêu trong phần "Liên hệ với chúng tôi" bên dưới.

 

7.  Bảo mật dữ liệu cá nhân

7.1      Khi chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các bước và biện pháp bảo mật có thể thực hiện hợp lý theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ an toàn và bảo vệ bởi chúng tôi và bộ xử lý dữ liệu của chúng tôi chống lại việc truy cập, xử lý, xóa, mất hoặc sử dụng một cách trái phép hoặc vô tình.

 

7.2      Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được giữ bí mật và bảo mật ngoại trừ các mục đích và sử dụng như được đề cập trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và sẽ chỉ được tiết lộ trên cơ sở "cần biết".

 

7.3      Nếu chúng tôi thuê ngoài và ủy thác dữ liệu cá nhân của bạn với người xử lý dữ liệu, chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng và các phương tiện khác để giám sát sự tuân thủ của người xử lý dữ liệu với Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

 

7.4      Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật có tính tổ chức, vật lý và kỹ thuật phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi có thể bao gồm ký chứng chỉ SSL, mã hóa TLS và lưu trữ mật khẩu.

 

7.5      Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu Ứng Dụng của mình. Bạn không được tiết lộ hoặc tiết lộ mật khẩu Ứng Dụng của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức nếu bạn tin rằng mật khẩu hoặc hồ sơ của bạn đã bị xâm phạm.

 

7.6      Việc truyền tải thông tin qua mạng không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính an ninh của dữ liệu cá nhân của bạn được truyền đến Ứng Dụng và bất kỳ việc truyền tải nào cũng có nguy cơ của riêng bạn.

 

8.  Lưu giữ dữ liệu cá nhân

8.1      Dữ liệu cá nhân được thu thập từ bạn sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong đoạn 4 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, trừ khi có yêu cầu hoặc được pháp luật hiện hành cho phép.

 

8.2      Nếu tài khoản của bạn đã đăng ký với Ứng Dụng của chúng tôi không được truy cập trong khoảng thời gian ba năm hoặc chúng tôi đã đóng tài khoản của bạn theo yêu cầu của bạn ("Ngày Kết Thúc"), dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi giữ lại miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong đoạn 4 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc miễn là được pháp luật hiện hành cho phép. Chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian dài hơn nếu chúng tôi cần phải làm như vậy để tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng hoặc pháp lý của chúng tôi hoặc bạn đã đồng ý cho chúng tôi tiếp tục lưu giữ nó. 

 

8.3      Vào cuối thời gian lưu giữ, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn, tất cả dữ liệu liên quan đến ứng dụng và thông tin liên quan đến tài khoản sẽ bị xóa. Đối với bất kỳ tài liệu vật lý nào có chứa dữ liệu cá nhân của bạn, các tài liệu sẽ bị xé nhỏ hoặc phá hủy bằng các phương tiện đảm bảo sự phá hủy bí mật và an toàn của các tài liệu.

 

8.4      Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những người xử lý dữ liệu của chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong đoạn 4 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Người xử lý dữ liệu của chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân được lưu giữ nếu dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích được nêu trong đoạn 4 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này trừ khi bất kỳ việc xóa nào bị cấm theo luật hiện hành.

 

9.  Quyền của bạn

9.1      Chúng tôi tôn trọng quyền hợp pháp của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi liệt kê dưới đây các quyền hợp pháp của bạn và các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ các quyền này. Không phải tất cả các luật bảo vệ dữ liệu đều giống nhau vì vậy không phải tất cả các quyền này đều được áp dụng trong tất cả các khu vực pháp lý.

(A)       quyền có được thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn;

(B)       quyền yêu cầu chúng tôi sửa chữa dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không đầy đủ;

(C)      quyền yêu cầu chúng tôi xóa, chặn hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Xin lưu ý rằng có thể có những trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi xóa, chặn hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi có quyền giữ lại dữ liệu đó một cách hợp pháp;

(D)      trong một số trường hợp, quyền nhận một số dữ liệu cá nhân ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và / hoặc yêu cầu chúng tôi truyền dữ liệu này cho bên thứ ba nơi điều này khả thi về mặt kỹ thuật. Xin lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi;

(E)       quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi vẫn có thể có quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có một lý do chính đáng khác (ngoài sự đồng ý) để làm như vậy. Ví dụ: chúng tôi có thể cần giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;

(F)       quyền có được thông tin về khả năng từ chối sự đồng ý và hậu quả tương ứng. Khi sự đồng ý được sử dụng làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có quyền được thông báo về khả năng từ chối sự đồng ý và hậu quả của việc từ chối đó;

(G)      quyền phản đối và quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Có thể có những trường hợp bạn phản đối hoặc yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi có quyền hợp pháp để tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và / hoặc từ chối yêu cầu đó;

(H)      quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp lịch sử dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập;

(I)         quyền không phải tuân theo quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động; và

(J)        quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền nếu bạn nghĩ rằng bất kỳ quyền nào của bạn đã bị chúng tôi vi phạm.

 

9.2      Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật thích hợp để cho phép bạn kiểm soát cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài việc thực hiện một số quyền của bạn thông qua tài khoản Ứng Dụng của mình, bạn có thể thực hiện tất cả các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được nêu trong phần "Liên hệ với chúng tôi" bên dưới.

 

10.  Cookie

         Vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi có thể thu được tại đây [Liên kết đến Chính Sách Cookie].

 

11.  Kết nối của bên thứ ba

11.1   Trong một số trường hợp, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp liên kết đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang thông tin điện tử hoặc Ứng Dụng của chúng tôi.

 

11.2   Các trang thông tin điện tử của bên thứ ba này có các Chính Sách Quyền Riêng Tư riêng biệt và độc lập và các điều khoản người dùng mà bạn phải xem xét trước khi sử dụng dịch vụ của họ.

 

11.3   Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với nội dung và hoạt động của các trang thông tin điện tử được liên kết của bên thứ ba này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của họ.

 

11.4   Chúng tôi luôn ảo vệ tính toàn vẹn của trang thông tin điện tử và Ứng Dụng của chúng tôi và hoan nghênh bất kỳ phản hồi nào về các liên kết của bên thứ ba này.

 

12.  Thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi

 

12.1   Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này theo thời gian để đáp ứng với sự thay đổi phát triển của pháp luật, kỹ thuật hoặc của hoạt động kinh doanh. Khi chúng tôi cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để thông báo cho bạn, phù hợp với tầm quan trọng của những thay đổi mà chúng tôi thực hiện. Chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư vật chất nào nếu và khi điều này được yêu cầu bởi luật hiện hành. Bạn có thể thấy khi nào Chính Sách Quyền Riêng Tư này được cập nhật lần cuối bằng cách kiểm tra ngày "cập nhật gần nhất" được hiển thị ở đầu Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

 

12.2   Bạn nên xem lại Chính Sách Quyền Riêng Tư này định kỳ. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ của chúng tôi, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận những thay đổi hoặc cập nhật của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi hoặc cập nhật đó được thực hiện đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Ứng Dụng của chúng tôi hoặc cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi cho bạn.

 

13.  Liên hệ với chúng tôi

 

13.1   Tất cả các nhận xét, truy vấn, khiếu nại, yêu cầu truy cập dữ liệu hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu liên quan đến việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn đều được hoan nghênh và nên được gửi đến: dpo.vn@lalamove.com.

 

14.  Tiếp Thị Trực Tiếp

 

14.1   Nếu chúng tôi cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi hoặc tương tác với bạn trong quá trình tham gia với một công ty hoặc tổ chức kinh doanh, chúng tôi dự định tiếp thị trực tiếp trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng của chúng tôi cho bạn trong khả năng đó và để sử dụng công ty hoặc tổ chức kinh doanh đó.

 

14.2   Nếu chúng tôi cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi hoặc tương tác với bạn trong khả năng cá nhân của bạn, chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tiếp thị trực tiếp trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng của chúng tôi cho bạn.

(A)       Loại dữ liệu cá nhân chúng tôi sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp là:

(1)    tên bạn

(2)    địa chỉ thư điện tử của bạn

(3)    số điện thoại của bạn

(4)    địa chỉ của bạn

(B)       Các hoạt động tiếp thị trực tiếp mà chúng tôi tiến hành bằng cách sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là:

(1)    bản tin và cập nhật nhật ký của chúng tôi

(2)    khuyến mãi của trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng của chúng tôi

(3)    các cuộc thi hoặc thi đua do chúng tôi tổ chức

(4)    cập nhật về trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng của chúng tôi

(5)    khảo sát về trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng của chúng tôi

(6)    lời mời sự kiện

(7)    lời chúc mừng lễ hội

(8)    quảng cáo trang thông tin điện tử, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng của chúng tôi

(9)    chương trình khách hàng thân thiết với quà tặng

 

14.3   Chúng tôi sẽ không sử dụng các loại dữ liệu cá nhân cho các hoạt động tiếp thị trực tiếp được mô tả trong đoạn 14.2 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn.

 

14.4   Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp bất kỳ lúc nào bằng cách chọn trả lời "hủy đăng ký" nhận bất kỳ thông tin tiếp thị trực tiếp nào từ chúng tôi.

 

15.  Phiên Bản Ngôn Ngữ

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản Tiếng Anh và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khu vực nào, phiên bản Tiếng Anh được ưu tiên áp dụng.

 

 

PHỤ LỤC 1 CÁC ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ VỀ THẨM QUYỀN

  
 

PHỤ LỤC 2 CÁC PHÁP NHÂN THUỘC LALAMOVE

 

Số 

Khu vực

Tên Pháp Nhân

1

Hong Kong

Easy Mobile Logistics Hong Kong Limited

2

Brazil

LALAMOVE TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.

3

Indonesia

PT LALAMOVE LOGISTIK INDONESIA

4

Malaysia

LALAMOVE MALAYSIA SDN. BHD.

5

Mexico

LALAMOVE TECNOLOGIA MEXICO SA DE CV

6

Philippines

LALAMOVE PHILIPPINES, INC.

7

Singapore

EASYVAN (SG) PTE. LTD.

8

Thái Lan

LalaMove EasyVan Thailand Limited

9

Việt Nam

CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM 

10

Bangladesh

LALAMOVE BANGLADESH LIMITED

11

Nhật Bản

Lalamove Japan Limited