Landing_Reward 1

Hướng dẫn tham gia

 

Phần 1: Đăng ký

20240522-112152
1
Nhấp vào trang Rewards
IMG_2508 2
2
Đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Lalamove Rewards và nhấp vào 'Tham gia'
IMG_2513
3
Bạn đã đăng ký thành công với tư cách là thành viên của Lalamove Rewards
1
Nhấp vào trang Rewards
2
Đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Lalamove Rewards và nhấp vào 'Tham gia'
3
Bạn đã đăng ký thành công với tư cách là thành viên của Lalamove Rewards

Phần 2: Tích luỹ và kiểm tra LalaPoints của bạn

20240522-113247
1
Sau khi hoàn thành đơn hàng, điểm sẽ tự động được hiển thị trong phần 'LalaPoints'
20240522-113438
2
Nhấp vào 'LalaPoints' để xem lại lịch sử tích điểm
1
Sau khi hoàn thành đơn hàng, điểm sẽ tự động được hiển thị trong phần 'LalaPoints'
2
Nhấp vào 'LalaPoints' để xem lại lịch sử tích điểm

Phần 3: Đổi Ưu Đãi

20240522-113247
1
Nhấp vào 'Tất cả Ưu Đãi'
20240522-113251
2
Chọn Ưu Đãi bạn muốn đổi
IMG_2515
3
Đọc các Điều khoản và Điều kiện của Ưu Đãi và nhấp vào 'Đổi điểm'
IMG_2529
4
Xác nhận điểm LalaPoints cần thiết để đổi Ưu đãi và nhấp vào 'Xác nhận đổi điểm'
IMG_2530
5
Một mã ưu đãi sẽ xuất hiện trên trang thông tin 'Ưu đãi đã đổi' khi quá trình đổi điểm thành công
1
Nhấp vào 'Tất cả Ưu Đãi'
2
Chọn Ưu Đãi bạn muốn đổi
3
Đọc các Điều khoản và Điều kiện của Ưu Đãi và nhấp vào 'Đổi điểm'
4
Xác nhận điểm LalaPoints cần thiết để đổi Ưu đãi và nhấp vào 'Xác nhận đổi điểm'
5
Một mã ưu đãi sẽ xuất hiện trên trang thông tin 'Ưu đãi đã đổi' khi quá trình đổi điểm thành công

Phần 4: Tham gia Ưu Đãi Giới Hạn

20231218-164815
1
Tại mục Ưu Đãi Giới Hạn, chọn "Tham gia ngay" để đăng ký tham gia chương trình
20231218-164832
2
Vào mục "Đã tham gia" để xem các ưu đãi đã đăng ký, chọn "Xem tất cả" để xem các ưu đãi đang có
20231218-164804
3
Nhấn vào Ưu đãi để xem chi tiết chương trình
1
Tại mục Ưu Đãi Giới Hạn, chọn "Tham gia ngay" để đăng ký tham gia chương trình
2
Vào mục "Đã tham gia" để xem các ưu đãi đã đăng ký, chọn "Xem tất cả" để xem các ưu đãi đang có
3
Nhấn vào Ưu đãi để xem chi tiết chương trình

Phần 5: Cách sử dụng Ưu đãi

IMG_2535
1
Khi Ưu đãi đã được sử dụng, hãy nhấp vào 'Đánh dấu đã dùng'
IMG_2535
2
Bạn có thể xem lại trạng thái của Ưu đãi đã nhận trong mục Ưu đãi 'Đã dùng'
1
Khi Ưu đãi đã được sử dụng, hãy nhấp vào 'Đánh dấu đã dùng'
2
Bạn có thể xem lại trạng thái của Ưu đãi đã nhận trong mục Ưu đãi 'Đã dùng'

Phần 6: Cách kiểm tra thời hạn Lalapoints

hết hạn
1
Chọn dòng thông tin bên dưới mục tổng điểm Lalapoints và ưu đãi đã đổi
2-Apr-11-2024-03-40-15-5346-AM
2
Kiểm tra điểm hết hạn và tận dụng đổi điểm nhận ưu đãi ngay
1
Chọn dòng thông tin bên dưới mục tổng điểm Lalapoints và ưu đãi đã đổi
2
Kiểm tra điểm hết hạn và tận dụng đổi điểm nhận ưu đãi ngay