Bảng giá giao hàng Lalamove

icn_banner_vehicle
Bạn đang ở:
TITLE
Trọng lượng
Kích thước
Cước ban đầu
Cước tiếp theo
Lưu ý
Xe máy
Trọng lượng

30kg

Kích thước

50cm x 40cm x 50cm

Cước ban đầu

Giá mới 15.000đ /3km 

Cước tiếp theo

+4.000đ /km 

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

TITLE
Trọng lượng
Kích thước
Cước ban đầu
Cước tiếp theo
Lưu ý
Xe máy
Trọng lượng

30kg

Kích thước

40cm x 40cm x 40cm

Cước ban đầu

15.000đ /3km

Cước tiếp theo

+4.000đ /km

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

TITLE
Trọng lượng
Kích thước
Cước ban đầu
Cước tiếp theo
Lưu ý
Xe máy
Trọng lượng

30kg

Kích thước

40cm x 40cm x 40cm

Cước ban đầu

Giá mới 15.000đ /3km

Cước tiếp theo

+4.000đ /km

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

You are in:
Bạn đang ở:
TITLE
Kích thước
Số khối
Cước ban đầu
Cước tiếp theo
Giao Hàng Liên Tỉnh
Lưu ý
Xe bán tải
Kích thước

140cm x 150cm x 50cm

Số khối

1 CBM

Cước ban đầu

135.000đ/ 4km

Cước tiếp theo
4 - 10km      | +13.000đ/ km
>10 - 15km  | +9.500đ/ km
>15 - 45km | +7.000đ/ km
>45km        | +5.500đ/ km
Giao Hàng Liên Tỉnh

500.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +8.000đ/ km

>50km         | +5.500đ/ km

 

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe van 500kg
Kích thước

170cm x 120cm x 120cm

Số khối

1,5 CBM

Cước ban đầu

135.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4 - 10km      | +13.000đ/ km

>10 - 15km  | +9.500đ/ km

>15 - 45km  | +7.000đ/ km

>45km         | +5.500đ/ km

Giao Hàng Liên Tỉnh

500.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +8.000đ/ km

>50km         | +5.500đ/ km

 

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe van 1000kg
Kích thước

210cm x 130cm x 130cm

Số khối

4 CBM

Cước ban đầu

180.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4 - 10km     | +15.000đ/ km

>10 - 15km  | +11.500đ/ km

>15 - 45km | +8.000đ/ km

>45km        | +6.500đ/ km

Giao Hàng Liên Tỉnh

585.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +9.000đ/ km

>50km       | +6.500đ/ km

 

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 500kg
Kích thước

190cm x 140cm x 140cm

Số khối

1,5 CBM

Cước ban đầu

135.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4 - 10km      | +13.000đ/ km

>10 - 15km  | +9.500đ/ km

>15 - 45km  | +7.000đ/ km

>45km         | +5.500đ/ km

Giao Hàng Liên Tỉnh

500.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +8.000đ/ km

>50km         | +5.500đ/ km

 

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 1000kg
Kích thước

300cm x 160cm x 160cm

Số khối

5 CBM

Cước ban đầu

180.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4 - 10km     | +15.000đ/ km

>10 - 15km  | +11.500đ/ km

>15 - 45km | +8.000đ/ km

>45km        | +6.500đ/ km

Giao Hàng Liên Tỉnh

585.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +9.000đ/ km

>50km       | +6.500đ/ km

 

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 1500kg
Kích thước
320cm x 160cm x 170cm
Số khối

7.5 CBM

Cước ban đầu

270.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4 - 10km     | +15.500đ/ km

>10 - 15km  | +12.000đ/ km

>15 - 45km | +8.000đ/ km

>45km        | +7.000đ/ km

Giao Hàng Liên Tỉnh

660.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km  | +10.000đ/ km

>50km        | +7.000đ/ km

 

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 2000kg
Kích thước

400cm x 170cm x 170cm

Số khối

10 CBM

Cước ban đầu

315.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4 - 10km     | +16.000đ/ km

>10 - 15km  | +13.000đ/ km

>15 - 45km | +8.500đ/ km

>45km        | +7.000đ/ km

Giao Hàng Liên Tỉnh

738.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +10.500đ/ km

>50km      | +7.000đ/ km

 

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 2500kg
Kích thước

420cm x 170cm x 180cm

Số khối

11 CBM

Cước ban đầu

540.000đ/ 10 km

Cước tiếp theo

10 - 30km    | +14.500đ/ km

31 - 50km   | +12.000đ/ km

51 - 100km | +11.000đ/ km

>100km      | +8.500đ/ km

Giao Hàng Liên Tỉnh

990.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km   | +12.500đ/ km

>50 - 100 km | +11.000đ/ km

>100 km        | +8.500đ/ km

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Phụ phí và các dịch vụ

Phụ phí dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe máy 

 

Giao hàng kèm thùng giữ nhiệt

Miễn phí

Giao hàng tận tay

+10.000đ / đơn hàng

Phí buổi đêm  / lễ

+5.000đ / đơn hàng

Quay lại điểm nhận hàng

70% phí quãng đường của chiều đi

Thêm điểm dừng

+5.000đ / đơn hàng

Giao hàng cồng kềnh (hàng quá cỡ so với kích thước và khối lượng tối đa)

- Kích thước tối đa: 60 x 50 x 60cm

- Khối lượng: từ 31 - 50kg

 

+10.000đ / đơn hàng

*Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng.

**Dịch vụ bổ sung không áp dụng cho đơn giao nhiều điểm.

 

Phụ phí dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe tải

 

Phí ngày lễ*

+20.000đ / đơn hàng

Thêm điểm dừng

+20.000đ / đơn hàng đối với xe tài từ 500kg - 2,000kg
+30.000đ/đơn hàng đối với xe tải 2,500kg

* Từ 1/6/2022, Lalamove xin thông báo tới Quý Khách Hàng về việc dừng áp dụng Phí Giao Hàng Giờ Cao Điểm Cố Định. Thay vào đó, Lalamove sẽ áp dụng Phí Giao Hàng Giờ Cao Điểm Linh Hoạt chỉ khi nhu cầu tăng cao, theo khu vực, thời điểm trong ngày.

 

Dịch vụ Giao hàng liên tỉnh

Phạm vi áp dụng dịch vụ Giao hàng liên tỉnh

 

Áp dụng khi giao hàng giữa TP.HCM và 3 tỉnh lân cận Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Đồng thời, khách hàng có thể đặt giao hàng đến 22 tỉnh (từ Duyên hải Nam Trung Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long):

Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa–Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau.

 

Phụ phí dịch vụ Giao hàng liên tỉnh

 

Phương Tiện

Xe Bán Tải/ Van/ Tải 500kg

Xe Van / Xe Tải 1 Tấn

Xe Tải 1.5 - 2 Tấn

Xe Tải 2.5 Tấn

Quay lại điểm nhận hàng

+70% phí quãng đường chiều đi

+70% phí quãng đường chiều đi

+70% phí quãng đường chiều đi

+70% phí quãng đường chiều đi

Thêm điểm dừng

+20.000đ

+20.000đ 

+30.000đ

+30.000đ

Phí chờ

+60.000đ/ giờ

+60.000đ/ giờ

+60.000đ/ giờ

+60.000đ/ giờ

Thêm 1 người hỗ trợ bốc/ xếp

+350.000đ

+350.000đ

+350.000đ

+350.000đ

 

*Chi phí không bao gồm phí cầu đường, khách hàng vui lòng thanh toán trực tiếp cho tài xế dựa trên lộ trình thực tế.

**Dịch vụ bổ sung không áp dụng cho đơn giao nhiều điểm.

Chi phí Gói dịch vụ Chuyển Nhà

Phương Tiện

Xe Tải 500kg

Xe Tải 1000kg / Xe Van 1000kg

Xe Tải 1500kg

Xe Tải 2000kg

 

Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà

400.000đ

450.000đ

520.000đ

630.000đ

 

Gói dịch vụ bao gồm:

+ Hỗ trợ bốc xếp tầng lầu 2 chiều
+ Hỗ trợ xếp hàng/ dỡ hàng 
+ 1 Người hỗ trợ bốc xếp
+ Thời gian chờ: 2 tiếng cho cả 2 chiều.

Phí thu hộ

Giá trị thu hộ

Phí thu hộ

Dưới 1.000.000đ

 + 3.000đ

Trên 1.000.000đ 

Không hỗ trợ

 

*Áp dụng từ ngày 13.03.2023.

Các dịch vụ bổ sung

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 500kg

+ 50.000đ (1 lượt , tầng trệt)
+ 100.000đ (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 100.000đ (2 lượt, tầng trệt)
+ 150.000đ (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 1,000kg

+ 70.000đ (1 lượt , tầng trệt)
+ 130.000đ (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 130.000đ (2 lượt, tầng trệt)
+ 200.000đ (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 1,500kg

+ 110.000đ (1 lượt , tầng trệt)
+ 185.000đ (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 185.000đ (2 lượt, tầng trệt)
+ 260.000đ (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 2,000kg

+ 150.000đ (1 lượt , tầng trệt)
+ 200.000đ (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 300.000đ (2 lượt, tầng trệt)
+ 400.000đ (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 2,500kg

+ 200.000đ (1 lượt , tầng trệt)
+ 300.000đ (1 lượt, 1 trệt & 1 lầu)
+ 500.000đ (2 lượt, tầng trệt)
+ 650.000đ (2 lượt, 1 trệt & 1 lầu)

* Nếu phát sinh thêm dịch vụ bốc xếp cho đơn hàng nhiều hơn 1 điểm dừng và quá 1 lầu, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH Lalamove tại: (+84) 028 730 46686 để được hỗ trợ chi tiết.

Hủy đơn

+ 30.000đ / đơn

Quay lại điểm nhận hàng

+ 150.000đ với xe bán tải/ van/ tải 500kg
+ 200.000đ với xe van/ tải 1000kg 
+  70% phí quãng đường chiều đi đối với xe tải 1500kg
+  350.000đ với xe tải 2000kg 
+ 70% phí quãng đường của chiều đi đối với xe tải 2500kg

Thêm 01 người hỗ trợ bốc xếp (áp dụng dịch vụ Giao hàng nội thành)

+ 300.000đ

Phí chờ

+ 40.000đ/giờ

 

**Dịch vụ bổ sung không áp dụng cho đơn giao nhiều điểm.

***Phụ phí chờ sẽ được áp dụng sau 30 phút từ khi tài xế đến nhận hàng, được thống nhất và thỏa thuận thanh toán giữa Khách Hàng và Tài Xế.

**** Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng.

Lưu ý về Phụ phí
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
TITLE
Kích thước
Số khối
Cước ban đầu
Cước tiếp theo
Giao Hàng Liên Tỉnh
Lưu ý
Xe bán tải
Kích thước
150cm x 140cm x 50cm
Số khối

1,2 CBM

Cước ban đầu

130.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4-10km      |  +12.000đ /km

>10-15km | +8.500đ /km

>15-50km | +7.000đ /km

>50km     | +5.500đ /km

Giao Hàng Liên Tỉnh

468.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km  | +7.500đ/ km

>50km         | +5.500đ/ km

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe van 500kg
Kích thước

140cm x 120cm x 120cm

Số khối

1,2  CBM

Cước ban đầu

130.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4-10km      |  +12.000đ /km

>10-15km | +8.500đ /km

>15-50km | +7.000đ /km

>50km     | +5.500đ /km

Giao Hàng Liên Tỉnh

468.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km  | +7.500đ/ km

>50km        | +5.500đ/ km

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe van 1000kg
Kích thước

210cm x 120cm x 120cm

Số khối

4 CBM

Cước ban đầu

170.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4-10km     | +14.000đ /km

>10-15km  | +11.000đ /km

>15-50km | +7.500đ /km

>50km.    | +6.000đ /km

Giao Hàng Liên Tỉnh

567.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km  | +8.500đ/ km

>50km       | +6.000đ/ km

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 500kg
Kích thước
160cm x 130cm x 120cm
Số khối

1,2 CBM

Cước ban đầu

130.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4-10km      |  +12.000đ /km

>10-15km | +8.500đ /km

>15-50km | +7.000đ /km

>50km     | +5.500đ /km

Giao Hàng Liên Tỉnh

468.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km  | +7.500đ/ km

>50km        | +5.500đ/ km

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 1000kg
Kích thước

220cm x 140cm x 130cm

Số khối

4 CBM

Cước ban đầu

170.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4-10km     | +14.000đ /km

>10-15km  | +11.000đ /km

>15-50km | +7.500đ /km

>50km.    | +6.000đ /km

Giao Hàng Liên Tỉnh

567.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km  | +8.500đ/ km

>50km       | +6.000đ/ km

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 1500kg
Kích thước

320cm x 160cm x 170cm

Số khối

7.5 CBM

Cước ban đầu

252.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4-10km   | +14.500đ /km

>10-15km | +11.500đ /km

>15-50km | +8.000đ /km

>50km   | +6.500đ /km

Giao Hàng Liên Tỉnh

595.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km  | +9.500đ/ km

>50km       | +6.500đ/ km

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 2000kg
Kích thước

320cm x 160cm x 150cm

Số khối

10 CBM

Cước ban đầu

288.000đ/ 4km

Cước tiếp theo

4-10km.  | +15.000đ /km

>10-15km | +12.000đ /km

>15-50km | +8.000đ /km

>50km   | +7.000đ /km

Giao Hàng Liên Tỉnh

680.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km  | +9.500đ/ km

>50km       | +7.000đ/ km

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 3500kg
Kích thước

420cm x 180cm x 170cm

Số khối

16,77 CBM

Cước ban đầu

531.000đ/ 10km

Cước tiếp theo

11-30km | +14.500đ /km

31-50km | +13.500đ /km

51-100km | +13.000đ /km

>100km | +12.000đ /km

Giao Hàng Liên Tỉnh

990.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km  | +16.000đ/ km

>50 - 100km | +14.000đ/ km

>100km        | +12.000đ/ km

Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Phụ phí

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe máy 

Giao hàng kèm thùng giữ nhiệt

Miễn phí

Giao hàng tận tay

+10.000đ / đơn hàng

Phí buổi đêm  / lễ

+5.000đ / đơn hàng

Phí giờ cao điểm (16h00 - 19h00)

+5.000đ

Quay lại điểm nhận hàng

70% phí quãng đường của chiều đi

Thêm điểm dừng

+5.000đ / đơn hàng

Giao hàng cồng kềnh (hàng quá cỡ so với kích thước và khối lượng tối đa)

+10.000đ / đơn hàng (Kích thước: Tối đa 60 x 50 x 60cm | Khối lượng: 30 - 50kg)

*Áp dụng từ 13.03.2023

*Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng

**Dịch vụ bổ sung không áp dụng cho đơn giao nhiều điểm.

 

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe tải

 

Phí ngày lễ*

+20.000đ / đơn hàng

Thêm điểm dừng

+20.000đ / đơn hàng

 

Dịch vụ Giao hàng liên tỉnh

Phạm vi áp dụng dịch vụ Giao hàng liên tỉnh

 

Áp dụng khi giao hàng giữa các tỉnh/ thành sau:

Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Phú Thọ, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Hòa Bình, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

 

Phụ phí dịch vụ Giao hàng liên tỉnh

 

Áp dụng cho mọi loại xe giao hàng đường dài:

- Quay lại điểm nhận hàng: +50% phí quãng đường chiều đi.

- Thêm 1 người hỗ trợ bốc/ xếp: +350.000đ.

Chi phí không bao gồm phí cầu đường, khách hàng vui lòng thanh toán trực tiếp cho tài xế dựa trên lộ trình thực tế.

Áp dụng cho dịch vụ Chuyển Nhà

Phương Tiện

Xe Tải 500kg

Xe Tải 1000kg/

Xe Van 1000kg

Xe Tải 1500kg

Xe Tải 2000kg

Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà

450.000đ

500.000đ

520.000đ

680.000đ

 

Gói dịch vụ bao gồm:
+ Hỗ trợ bốc xếp tầng lầu 2 chiều
+ Hỗ trợ xếp hàng/ dỡ hàng
+ 1 Người hỗ trợ bốc xếp
+ Thời gian chờ: 2 tiếng cho cả 2 chiều.

Phí thu hộ

Giá trị thu hộ

Phí thu hộ

Dưới 1.000.000đ

 + 3.000đ

Trên 1.000.000đ 

Không hỗ trợ

 

*Áp dụng từ ngày 13.03.2023.

Các dịch vụ bổ sung

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 500kg

+ 50.000đ (1 chiều, tầng trệt)
+ 100.000đ (1 chiều, tầng lầu)
+ 100.000đ (2 chiều, tầng trệt)
+ 150.000đ (2 chiều, tầng lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 1,000kg

+ 70.000đ (1 chiều, tầng trệt)
+ 130.000đ (1 chiều, tầng lầu)
+ 130.000đ (2 chiều, tầng trệt)
+ 200.000đ (2 chiều, tầng lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 1,500kg

+ 110.000đ (1 chiều, tầng trệt)
+ 185.000đ (1 chiều, tầng lầu)
+ 185.000đ (2 chiều, tầng trệt)
+ 260.000đ (2 chiều, tầng lầu)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 2,000kg

+ 150.000đ (1 chiều, tầng trệt)
+ 200.000đ (1 chiều, tầng lầu)
+ 300.000đ (2 chiều, tầng trệt)
+ 400.000đ (2 chiều, tầng lầu)

Bốc / xếp hàng hoá - Xe tải 3,500kg

+ 100.000đ (2 chiều, bốc xếp lên thùng tải)

+ 250.000đ (2 chiều, tầng trệt)

* Nếu phát sinh thêm dịch vụ bốc xếp cho đơn hàng nhiều hơn 1 điểm dừng và quá 1 lầu, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH Lalamove tại: (+84) 028 730 46686 để được hỗ trợ chi tiết.

Hủy đơn

+30.000đ / đơn

Quay lại điểm nhận hàng

+ 145.000đ với xe tải 500kg
+ 200.000đ với xe tải 1000kg

+ 280.000đ với xe tải 1500kg
+ 320.000đ với xe tải 2000kg

+ 50% phí quãng đường của chiều đi với xe tải 3500kg

Thêm 01 người hỗ trợ bốc xếp

+ 300.000đ

Phí chờ

+ 40.000đ /giờ

 

**Dịch vụ bổ sung không áp dụng cho đơn giao nhiều điểm.

*** Phụ phí chờ sẽ được áp dụng sau 30 phút từ khi tài xế đến nhận hàng, được thống nhất và thỏa thuận thanh toán giữa Khách Hàng và Tài Xế.

**** Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng.

Lưu ý về Phụ phí
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
TITLE
Kích thước
Số khối
Cước ban đầu
Cước tiếp theo
Lưu ý
Xe tải 500kg
Kích thước

120cm x 100cm x 120cm

Số khối

1,2 CBM

Cước ban đầu

130.000đ/ 4km

Cước tiếp theo
4 - 10km          | +12.000đ/ km
>10 - 15km     | +8.500đ/ km
>15 - 50km  | +7.000đ/ km
> 50km         | +5.500đ/ km
Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 1000kg
Kích thước

210cm x 140cm x 150cm

Số khối

4 CBM

Cước ban đầu

170.000đ/ 4km

Cước tiếp theo
4 - 10km          | +14.000đ/ km
>10 - 15km     | +11.000đ/ km
>15 - 50km  | +7.500đ/ km
> 50km         | +6.000đ/ km
Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
Xe tải 2000kg
Kích thước

320cm x 170cm x 150 cm

Số khối

10 CBM

Cước ban đầu

288.000đ/ 4km

Cước tiếp theo
4 - 10km          | +15.000đ/ km
>10 - 15km     | +12.000đ/ km
>15 - 50km  | +8.000đ/ km
> 50km         | +7.000đ/ km
Lưu ý
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Phụ phí

Áp dụng đối với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe máy

Giao hàng kèm thùng giữ nhiệt

Miễn phí

Giao hàng tận tay

+10.000đ / đơn hàng

Phí buổi đêm  / lễ

+5.000đ / đơn hàng

Quay lại điểm nhận hàng

70% phí quãng đường của chiều đi

Thêm điểm dừng

+5.000đ / đơn 

*Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng.

Áp dụng với dịch vụ Giao hàng nội thành bằng xe tải

Phí ngày lễ*

+20.000đ / đơn

Thêm điểm dừng

+25.000đ / điểm dừng cho đơn hàng xe tải 500kg

+50.000đ / điểm dừng cho đơn hàng xe tải 1000kg

+80.000đ / điểm dừng cho đơn hàng xe tải 2000kg

Phí giờ cao điểm (22h00 - 7h00)

** Từ 1/6/2022, Lalamove xin thông báo tới Quý Khách Hàng về việc dừng áp dụng Phí Giao Hàng Giờ Cao Điểm Cố Định. Thay vào đó, Lalamove sẽ áp dụng Phí Giao Hàng Giờ Cao Điểm Linh Hoạt chỉ khi nhu cầu tăng cao, theo khu vực, thời điểm trong ngày.

+20.000đ / đơn

Quay lại điểm nhận hàng

50%

Phí thu hộ

Giá trị thu hộ

Phí thu hộ

Dưới 1.000.000đ

+ 3.000đ

Trên 1.000.000đ 

Không hỗ trợ

 

*Áp dụng từ ngày 13.03.2023.

Các dịch vụ bổ sung

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 500kg

+ 70.000đ (1 điểm dừng)
+ 100.000đ (2 điểm dừng)

+ 150.000đ (3-4 điểm dừng)

+ 200.000đ (5-7 điểm dừng)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 1000kg

+ 100.000đ (1 điểm dừng)
+ 150.000đ (2 điểm dừng)

+ 210.000đ (3-4 điểm dừng)

+ 270.000đ (5-7 điểm dừng)

Bốc / xếp hàng hóa - Xe tải 2000kg

+ 170.000đ (1 điểm dừng)
+ 200.000đ (2 điểm dừng)

+ 290.000đ (3-4 điểm dừng)

+360.000đ (5-7 điểm dừng)

* Nếu phát sinh thêm dịch vụ bốc xếp cho đơn hàng nhiều hơn 1 điểm dừng và quá 1 lầu, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH Lalamove tại: (+84) 028 730 46686 để được hỗ trợ chi tiết.

Hủy đơn

+30.000đ / đơn hàng

Thêm 01 người hỗ trợ bốc xếp

+ 300.000đ

Phí chờ

+ 40.000đ/giờ

 

**Dịch vụ bổ sung không áp dụng cho đơn giao nhiều điểm.

***Phụ phí chờ sẽ được áp dụng sau 30 phút từ khi tài xế đến nhận hàng, được thống nhất và thỏa thuận thanh toán giữa Khách Hàng và Tài Xế.

**** Phụ phí sẽ được tự động cộng thêm vào giá trị đơn hàng.

Lưu ý về Phụ phí
Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.
You are in:

Bạn đã sẵn sàng đặt xe?

Tải app ngay để đơn hàng của bạn được giao đến tận nơi.