Bảng giá giao hàng Lalamove

icn_banner_vehicle
Bạn đang ở:
TITLE
Trọng lượng
Thời gian toàn trình
Kích thước
Cước ban đầu tối thiểu
Cước phí km tiếp theo
Lưu ý
Xe máy
Trọng lượng

30kg

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Kích thước

50cm x 40cm x 50cm

Cước ban đầu tối thiểu

16.200đ 

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo

>3km | 4.320đ/km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

TITLE
Trọng lượng
Thời gian toàn trình
Kích thước
Cước ban đầu tối thiểu
Cước phí km tiếp theo
Lưu ý
Xe máy
Trọng lượng

30kg

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Kích thước

40cm x 40cm x 40cm

Cước ban đầu tối thiểu

16.200đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo

>3km | 4.320đ/km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Bạn đang ở:
TITLE
Kích thước
Thời gian toàn trình
Số khối
Cước ban đầu tối thiểu
Cước phí km tiếp theo (>4km)
Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)
Lưu ý
Xe bán tải
Kích thước

140cm x 150cm x 50cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

1 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

124.200đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

      4 - 10km | +11.880đ/ km

>10 - 15km | +8.640đ/ km

>15 - 45km | +6.480đ/ km

       >45km | +5.400đ/ km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

459.000đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +7.560đ/ km

        >50km | +5.400đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe van 500kg
Kích thước

170cm x 120cm x 120cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

1,5 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

124.200đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

      4 - 10km | +11.880đ/ km

>10 - 15km | +8.640đ/ km

>15 - 45km | +6.480đ/ km

       >45km | +5.400đ/ km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

459.000đ/ 40km đầu tiên

 >40 - 50km | +7.560đ/ km

         >50km | +5.400đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe van 1000kg
Kích thước

210cm x 130cm x 130cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

4 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

165.240đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

      4 - 10km | +14.040đ/ km

  >10 - 15km | +10.800đ/ km

>15 - 45km | +7.560đ/ km

       >45km | +5.940đ/ km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

536.760đ/  40km đầu tiên

>40 - 50km | +8.640đ/ km

        >50km | +5.940đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe tải 500kg
Kích thước

190cm x 140cm x 140cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

1,5 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

124.200đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

      4 - 10km | +11.880đ/ km

>10 - 15km | +8.640đ/ km

>15 - 45km | +6.480đ/ km

       >45km | +5.400đ/ km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

459.000đ/ 40km đầu tiên

 >40 - 50km | +7.560đ/ km

         >50km | +5.400đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe tải 1000kg
Kích thước

300cm x 160cm x 160cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

5 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

165.240đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

      4 - 10km | +14.040đ/ km

  >10 - 15km | +10.800đ/ km

>15 - 45km | +7.560đ/ km

       >45km | +5.940đ/ km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

536.760đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +8.640đ/ km

        >50km | +5.940đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe tải 1500kg
Kích thước

320cm x 160cm x 170cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

7.5 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

247.860đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

      4 - 10km | +14.040đ/ km

  >10 - 15km | +10.800đ/ km

>15 - 45km | +7.560đ/ km

       >45km | +6.480đ/ km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

605.880đ/  40km đầu tiên

>40 - 50km | +9.180đ/ km

       >50km | +6.480đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe tải 2000kg
Kích thước

400cm x 170cm x 170cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

10 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

289.440đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

      4 - 10km | +15.120đ/ km

  >10 - 15km | +11.880đ/ km

>15 - 45km | +7.560đ/ km

        >45km | +6.480đ/ km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

677.160đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +9.720đ/ km

        >50km | +6.480đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe tải 2500kg
Kích thước

420cm x 170cm x 180cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

11 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

395.280đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

   4 - 10km | +16.740đ/ km

 10 - 30km | +13.350đ/ km

  31 - 50km | +10.800đ/ km

51 - 100km | +10.260đ/ km

   >100km | +7.560đ/ km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

908.820đ/ 40km đầu tiên

   >40 - 50km | +11.880đ/ km

>50 - 100 km | +10.260đ/ km

      >100 km | +7.560đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Thông tin thêm

Áp dụng tại khu vực TP.HCM, Bình Dương và Tỉnh lân cận

Phụ phí dịch vụ Giao hàng Nội thành, Giao hàng Liên tinh, các Dịch vụ bổ sung: vui lòng xem thêm chi tiết tại ứng dụng và web app.

 

Phạm vi áp dụng dịch vụ Giao hàng Liên tỉnh: 

Áp dụng khi giao hàng giữa TP.HCM với các tỉnh/ thành sau:

Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa–Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau.

 

Từ ngày 21.11.2023, mở rộng khu vực Giao hàng Liên tỉnh từ TP.HCM tới 14 tỉnh/ thành khu vực Miền Trung: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng.

 

Dịch vụ bổ sung: Phí dịch vụ bổ sung dao động từ 5.400đ đến 702.000đ tùy theo loại dịch vụ người dùng lựa chọn (nếu có).

 

*Lưu ý về phụ phí và các dịch vụ bổ sung: 

1. Giá có thể thay đổi ở một số khu vực, tỉnh/thành phố khác ( do nhu cầu tăng cao, tuỳ theo khu vực, thời điểm trong ngày, v.v.). Để kiểm tra thông tin chi tiết phí và điều khoản của từng loại dịch vụ, quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn khi đặt hàng tại ứng dụng hoặc Web App. 

2. Phụ phí chờ sẽ được áp dụng sau 30 phút từ khi tài xế đến nhận hàng, được thống nhất và thỏa thuận thanh toán giữa Khách Hàng và Tài Xế.

3. Đối với dịch vụ Giao hàng Liên tỉnh, chi phí không bao gồm phí cầu đường, khách hàng vui lòng thanh toán trực tiếp cho tài xế dựa trên lộ trình thực tế.

4. Nếu phát sinh thêm dịch vụ bốc xếp cho đơn hàng nhiều hơn 1 điểm dừng và quá 1 lầu, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH Lalamove tại đây để được hỗ trợ chi tiết.

5. Dịch vụ bổ sung không áp dụng cho đơn giao nhiều điểm.

6. Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

TITLE
Kích thước
Thời gian toàn trình
Số khối
Cước ban đầu tối thiểu
Cước phí km tiếp theo (>4km)
Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)
Lưu ý
Xe bán tải
Kích thước

150cm x 140cm x 50cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

1,1 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

119.340đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

       4 - 10km | +10.800đ/ km

>10. - 15km | +7.560đ/ km

 >15 - 50km | +6.480đ/ km

        >50km | +5.400đ/ km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

429.840đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +7.020đ/ km

        >50km | +5.400đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe van 500kg
Kích thước

160cm x 120cm x 120cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

2,4  CBM

Cước ban đầu tối thiểu

119.340đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

       4 - 10km | +10.800đ/ km

>10. - 15km | +7.560đ/ km

 >15 - 50km | +6.480đ/ km

        >50km | +5.400đ/ km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

429.840đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +7.020đ/ km

         >50km | +5.400đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe van 1000kg
Kích thước

210cm x 150cm x 130cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

4,1 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

156.060đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

      4-10km | +12.960đ /km

  >10-15km | +10.260đ /km

>15-50km | +7.020đ /km

      >50km | +5.400đ /km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

520.560đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km  | +7.560đ/ km

          >50km | +5.400đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe tải 500kg
Kích thước

180cm x 120cm x 120cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

2,6 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

119.340đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

       4 - 10km | +10.800đ/ km

>10. - 15km | +7.560đ/ km

>15 - 50km | +6.480đ/ km

        >50km | +5.400đ/ km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

429.840đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +7.020đ/ km

         >50km | +5.400đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe tải 1000kg
Kích thước

300cm x 160cm x 130cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

6,3 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

156.060đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

      4-10km | +12.960đ /km

  >10-15km | +10.260đ /km

>15-50km | +7.020đ /km

      >50km | +5.400đ /km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

520.560đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km  | +7.560đ/ km

          >50km | +5.400đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe tải 1500kg
Kích thước

330cm x 160cm x 150cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

8 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

231.120đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

       4-10km | +13.500đ /km

  >10-15km | +10.800đ /km

>15-50km | +7.560đ /km

     >50km | +5.940đ /km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

546.480đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +8.640đ/ km

      >50km | +5.940đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe tải 2000kg
Kích thước

330cm x 170cm x 170cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

9,5 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

264.600đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

      4-10km | +14.040đ /km

  >10-15km | +10.800đ /km

>15-50km | +7.560đ /km

    >50km | +6.480đ /km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

624.240đ/ 40km đầu tiên

>40 - 50km | +8.640đ/ km

       >50km | +6.480đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe tải 2500kg
Kích thước

350cm x 170cm x 180cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

10,7 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

330.480đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

     >4-10km | +14.580đ /km

    >10-30km | +12.420đ /km

  >30-50km | +9.720đ /km

       >50km | +7.560đ /km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

722.520đ/ 40km đầu tiên

  >40 - 50km | +10.800đ/ km

        >50km | +7.560đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Xe tải 3500kg
Kích thước

420cm x 180cm x 180cm

Thời gian toàn trình
 • Giao Nội Thành: Tối đa 24 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng

 • Giao Đường Dài: Tối đa 72 giờ kể từ khi Tài xế lấy hàng 

Số khối

13,6 CBM

Cước ban đầu tối thiểu

396.900đ

(Vui lòng xem giá chi tiết tại ứng dụng hoặc web app)

Cước phí km tiếp theo (>4km)

    >4-10km | +15.120đ /km

  >10-30km | +13.500đ /km

  >30-50km | +12.420đ /km

>50-100km | +11.880đ /km

      >100km | +10.800đ /km

Giao Hàng Đường Dài (từ 40km)

908.820đ/ 40km đầu tiên

  >40 - 50km | +14.580đ/ km

>50 - 100km | +12.960đ/ km

        >100km | +10.800đ/ km

Lưu ý

Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

Thông tin thêm

Áp dụng tại khu vực Hà Nội, Hải Phòng và Tỉnh lân cận

Phụ phí dịch vụ Giao hàng Nội thành, Giao hàng Liên tinh, các Dịch vụ bổ sung: vui lòng xem thêm chi tiết tại ứng dụng và web app.

 

Phạm vi áp dụng dịch vụ Giao hàng Liên tỉnh: 

Áp dụng khi giao hàng giữa Hà Nội với các tỉnh/ thành sau:

Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Phú Thọ, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Hoà Bình, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá.

 

Dịch vụ bổ sung: Phí dịch vụ bổ sung dao động từ 5.400đ đến 702.000đ tùy theo loại dịch vụ người dùng lựa chọn (nếu có).

 

*Lưu ý về phụ phí và các dịch vụ bổ sung: 

1. Giá có thể thay đổi ở một số khu vực, tỉnh/thành phố khác ( do nhu cầu tăng cao, tuỳ theo khu vực, thời điểm trong ngày, v.v.). Để kiểm tra thông tin chi tiết phí và điều khoản của từng loại dịch vụ, quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn khi đặt hàng tại ứng dụng hoặc Web App. 

2. Phụ phí chờ sẽ được áp dụng sau 30 phút từ khi tài xế đến nhận hàng, được thống nhất và thỏa thuận thanh toán giữa Khách Hàng và Tài Xế.

3. Đối với dịch vụ Giao hàng Liên tỉnh, chi phí không bao gồm phí cầu đường, khách hàng vui lòng thanh toán trực tiếp cho tài xế dựa trên lộ trình thực tế.

4. Nếu phát sinh thêm dịch vụ bốc xếp cho đơn hàng nhiều hơn 1 điểm dừng và quá 1 lầu, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH Lalamove tại đây để được hỗ trợ chi tiết.

5. Dịch vụ bổ sung không áp dụng cho đơn giao nhiều điểm.

6. Phí dịch vụ được dựa trên nhiều yếu tố như tình hình giao thông, kích thước hàng hóa, khả năng nhận đơn của đối tác tài xế, phí cầu đường, các phụ phí,... Vì vậy tổng giá dịch vụ có thể thay đổi. Giá hiển thị tại thời điểm đặt đơn có thể không giữ nguyên nếu có thay đổi về chi tiết đơn hàng.

You are in:

 

*Giá Đã Bao Gồm VAT    

 

 

Bạn đã sẵn sàng đặt xe?

Tải app ngay để đơn hàng của bạn được giao đến tận nơi.