Terma Perkhidmatan Pintu-ke-Pintu

SILA BACA TERMA INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN PEMBANTU. Terma ini terpakai untuk Perkhidmatan Pembantu dan hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada Terma. Akses dan penggunaan Perkhidmatan Pembantu anda membentuk persetujuan anda untuk terikat dengan kedua-dua terma di sini dan Terma.

 

  1. Perkhidmatan Pembantu membolehkan anda mengatur dan menjadualkan perkhidmatan berpindah dengan Rakan Penghantaran. Anda boleh menghantar permintaan melalui Platform kami untuk Rakan Penghantaran untuk mengambil barang yang anda tentukan untuk memuat, memunggah, mengalih, mengangkut atau mengangkat.

  2. Anda mengakui bahawa Lalamove tidak menyediakan pemindahan atau berfungsi sebagai penyedia berpindah dan anda bersetuju bahawa Lalamove tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti terhadap anda berkaitan dengan sebarang pemindahan yang diberikan kepada anda oleh Rakan Penghantaran melalui penggunaan Perkhidmatan Pembantu selain daripada yang dinyatakan dengan jelas dalam terma ini.

  3. Lalamove tidak menjamin prestasi Rakan Penghantaran. Dengan menggunakan Perkhidmatan Pembantu, anda mengakui bahawa penggunaan Rakan Penghantaran yang diatur atau dijadualkan menggunakan Perkhidmatan Pembantu adalah atas risiko dan pertimbangan anda sendiri. Lalamove tidak akan mempunyai sebarang liabiliti yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan transaksi atau hubungan anda dengan Rakan Penghantaran. Lalamove tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan (termasuk kerosakan fizikal, kehilangan hasil, kecederaan peribadi, kerosakan atau kerugian kewangan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan lain) yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga akibat daripada prestasi Rakan Penghantaran semasa menyediakan Perkhidmatan Pembantu.

  4. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda ialah sama ada pemilik atau ejen yang diberi kuasa bagi pemilik barang dan anda mempunyai hak, hak milik dan kebenaran untuk meminta dan membenarkan pemuatan, pemunggahan, pemindahan atau pengangkatan mana-mana barang, dan prestasi Perkhidmatan Pembantu oleh Rakan Penghantaran tidak akan melanggar hak milik atau privasi mana-mana pihak ketiga.

  5. Rakan Penghantaran tidak akan membantu membungkuskan barang atau membungkus kotak. Anda dijangka untuk membungkuskan semua barang dengan betul dan sedia untuk pengangkutan sebelum Rakan Penghantaran anda tiba. Rakan Penghantaran juga tidak menawarkan pemasangan atau pengalihan mana-mana peralatan. Lalamove dan Rakan Penghantaran tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan (termasuk kerosakan fizikal, kehilangan hasil, kecederaan peribadi, kerosakan atau kerugian kewangan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan lain) yang dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga akibat pembungkusan yang tidak betul.

  6. Jika anda memerlukan perlindungan tambahan untuk barang anda atau keperluan khas lain, sila hubungi Rakan Penghantaran terlebih dahulu. Anda memahami bahawa Rakan Penghantaran, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh memutuskan sama ada untuk menerima keperluan tersebut atau tidak. Jika Rakan Penghantaran memutuskan untuk menerima keperluan tersebut, caj tambahan untuk keperluan tersebut boleh dikenakan mengikut budi bicara Rakan Penghantaran. Anda hendaklah memberikan Rakan Penghantaran arahan atau pesanan yang mencukupi, tepat dan boleh dilaksanakan. Sebarang kos tambahan yang timbul daripada perbezaan antara maklumat yang anda berikan dengan keadaan atau fakta sebenar yang terlibat akan ditanggung oleh anda.

  7. Jika anda tidak memilih Perkhidmatan Pembantu semasa membuat pesanan anda, ia akan diserahkan kepada budi bicara Rakan Penghantaran untuk sama ada meneruskan pesanan atau meminta anda membatalkan pesanan anda. Harap maklum bahawa semua klausa di atas adalah terpakai jika Rakan Penghantaran memutuskan untuk meneruskan pesanan.