Malaysia
Terma & Syarat

Tarikh Dikemaskini: 5 April 2024

 

Terma dan Syarat ini (“Terma”) menentukan akses atau penggunaan platform perkhidmatan maklumat (“Platform”) oleh anda melalui aplikasi mudah alih, laman web, aplikasi (bersama-sama sebagai “Aplikasi”) untuk menerima perkhidmatan yang disediakan oleh Lalamove Malaysia Sdn Bhd, sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan nombor pendaftaran CCM 201801015185 (1277201-W) dengan pejabat berdaftar di B-9-1, Tingkat 9, Tower B, Plaza 33, No. 1 Jalan Kemajuan, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan (“Lalamove”).

Sila pastikan anda membaca dan memahami Terma ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan Platform. Terma yang dirujuk di sini sama ada dinyatakan atau sebaliknya menyatakan hak dan kewajipan dan membentuk satu perjanjian undang-undang antara Lalamove dan anda.

Dengan menggunakan atau mengakses Platform, anda dengan ini mengesahkan bahawa:

  • anda telah membaca dan memahami Terma ini

  • anda akan mematuhi Terma ini;

  • anda akan mematuhi Garis Panduan Komuniti; dan

  • anda sekurang-kurangnya berumur dewasa sah di kawasan anda dan sah di sisi undang-undang untuk memasuki kontrak.

Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa anda mempunyai kuasa untuk memasuki Terma ini secara peribadi dan, jika berkenaan, sebagai wakil untuk mana-mana organisasi yang telah mendaftar untuk menggunakan Platform dan bersetuju  dengan Terma ini.

SEKIRANYA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN MANA-MANA TERMA INI, SILA JANGAN AKSES ATAU GUNAKAN PLATFORM. SILA BACA "PENAFIAN", "HAD LIABILITI" DAN "INDEMNITI" DENGAN TELITI. PERUNTUKAN-PERUNTUKAN INI MENGHADKAN LIABILITI KAMI KEPADA ANDA.

Dalam Terma ini, perkataan "anda" merujuk kepada semua individu dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Platform, termasuk, tanpa had, mana-mana organisasi yang mendaftar atau sebaliknya mengakses atau menggunakan Platform melalui wakil atau pekerja masing-masing (“Pengguna”).

Dalam Terma ini, “Undang-undang Terpakai” bermaksud undang-undang, peraturan dan peraturan Malaysia yang terpakai yang mengawal pembayaran dan semua perkhidmatan yang disediakan , termasuk: mana-mana dan semua undang-undang, perjanjian, peraturan, panduan kawal selia, arahan, polisi, perintah atau penentuan (atau perjanjian dengan), dan arahan bertulis mandatori daripada (atau perjanjian dengan) mana-mana pihak berkuasa kawal selia, kerana setiap perkara tersebut boleh dipinda dan berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

Kami berhak untuk mengubah Terma ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami. Sekiranya kami membuat perubahan, kami akan memberitahu anda dengan menyemak semula tarikh di bahagian atas Terma dan, dalam kes-kes tertentu, kami mungkin memberi anda notis tambahan (contohnya menambah penyataan pada halaman utama kami atau menghantar e-mel kepada anda). Kami menggalakkan anda untuk menyemak Terma ini secara berkala untuk sentiasa peka dengan amalan kami. Setiap kali kami membuat perubahan pada Terma ini, ia berkuat kuasa apabila Terma dikemas kinikan melainkan kami memberitahu anda sebaliknya. Sekiranya anda terus menggunakan Platform selepas Terma ini telah dikemas kini, maka anda dianggap telah menerima perubahan pada Terma ini.

 

1. Perkhidmatan Kami

Perkhidmatan yang disediakan oleh Lalamove (“Perkhidmatan”) bertujuan untuk menghubungkan Pengguna dan rakan penghantaran pihak ketiga yang bebas (“Rakan Penghantaran”) yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan, logistik dan/atau penghantaran. Perkhidmatan pengangkutan dan/atau logistik yang disediakan oleh Rakan Penghantaran boleh diperoleh/diminta melalui penggunaan Platform yang dibekalkan oleh Lalamove.

Anda mengakui bahawa Lalamove dengan sendirinya atau mana-mana ahli gabungannya tidak memiliki, menggaji atau menyediakan perkhidmatan pengangkutan dan/atau logistik atau berfungsi sebagai pembawa pengangkutan dan bahawa semua pengangkutan, atau perkhidmatan logistik tersebut disediakan oleh Rakan Penghantaran.

 

2. Pengguna Perisian 

Apabila menggunakan perisian yang disediakan oleh Lalamove (“Perisian”) anda bersetuju bahawa:

  • anda telah dibenarkan memasang salinan Perisian pada peranti mudah alih anda untuk kegunaan anda;

  • anda tidak dibenarkan untuk menyewa, memajak, melesenkan, mengedarkan atau memindahkan salinan Perisian atau lesen untuk penggunaan Perisian kepada mana-mana pihak ketiga;

  • anda tidak boleh memeriksa, mengimbas atau menguji kelemahan Platform atau mana-mana rangkaian yang disambungkan ke Platform dan tidak melanggar langkah keselamatan atau pengesahan pada Platform atau mana-mana rangkaian yang disambungkan ke Platform;

  • anda tidak boleh mengubah suai, menyesuaikan, kejuruteraan terbalik, menyahhimpun, membuka, menterjemah Perisian atau mencipta hasil terbitan berdasarkan Perisian tersebut;

  • anda tidak boleh mengganggu operasi biasa Perisian, atau menggunakan apa-apa kaedah untuk mengeksport atau mengubah suai kod sumber Perisian;

  • anda tidak boleh memuat naik atau menghantar apa-apa jenis virus komputer, Tulis Sekali Baca Banyak (WORM), trojan atau kod merbahaya;

  • anda tidak boleh memasang dan/atau menjalankan Perisian pada mana-mana peranti selain daripada peranti mudah alih dan web yang menjalankan sistem pengendalian yang diluluskan oleh Lalamove; dan

  • selain daripada lesen untuk menggunakan Perisian yang diberikan di sini, tiada lesen atau hak lain dengan ini diberikan kepada anda dan pemilikan Perisian dan semua hak lain dengan ini dipelihara dengan nyata oleh Lalamove dan pembekalnya.


3. Penggunaan Perkhidmatan


Akaun Pengguna

Untuk membolehkan anda menggunakan Perkhidmatan ini, anda dikehendaki mendaftarkan satu akaun peribadi (“Akaun”) dengan Lalamove. Semasa pendaftaran Akaun, anda diwajibkan untuk memberikan maklumat peribadi, seperti nama anda, maklumat hubungan secara langsung atau tidak langsung mengikut Polisi Privasi Lalamove.

Setelah pendaftaran Akaun Lalamove berjaya dilengkapkan, anda akan diberikan satu Akaun, yang boleh diakseskan dengan kata laluan pilihan anda. Perkhidmatan atau Platform boleh dilarang/terhad berdasarkan bidang kuasa tempatan anda sebab umur, dalam kes sedemikian anda mesti mematuhi had umur dan tidak menggunakan Perkhidmatan atau Platform.

Anda bersetuju bahawa butiran yang telah dimasukkan dan diselenggara oleh anda adalah tepat, lengkap dan sah. Lalamove tidak bertanggungjawab ke atas maklumat pendaftaran anda yang palsu, tidak lengkap, lapuk atau tidak tepat. Kegagalan anda untuk memasukkan atau menyelenggarakan maklumat yang tepat, lengkap dan sah mungkin mengakibatkan ketidakupayaan anda untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan. Anda bertanggungjawab terhadap semua aktiviti yang berlaku di bawah Akaun anda. Lalamove berhak untuk mengesahkan maklumat yang anda berikan pada setiap masa dan menolak penggunaan Perkhidmatan tanpa memberikan sebab dan notis terdahulu.

Anda bertanggungjawab untuk memperoleh dan mengemas kini perkakasan atau peranti yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dan Aplikasi. Lalamove tidak menjamin bahawa Perkhidmatan, atau mana-mana bahagian daripadanya, akan berfungsi pada mana-mana perkakasan atau peranti tertentu. Lalamove berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan dalam peranti yang tidak serasi atau tidak dibenarkan atau bahawa keselamatan akaun anda telah terjejas dalam apa jua cara atau atas apa-apa sebab yang mungkin kami temui.

Semasa menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa:

  • anda hanya boleh mengakses Perkhidmatan menggunakan cara yang dibenarkan secara jelas oleh Lalamove;

  • Platform dan Perkhidmatan yang disediakan akan digunakan oleh anda sahaja, untuk kegunaan peribadi anda dan tidak akan dijual semula kepada mana-mana pihak ketiga;

  • anda tidak akan membenarkan orang lain menggunakan Akaun anda;

  • anda hanya dibenarkan membuka satu Akaun;

  • pemindahan Akaun anda kepada mana-mana orang lain atau entiti undang-undang adalah tidak dibenarkan;

  • anda tidak boleh menggunakan akaun yang tertakluk kepada mana-mana hak seseorang selain daripada anda tanpa kebenaran yang sewajarnya;

  • Lalamove berhak untuk memasukkan/mengecualikan Pengguna daripada tawaran-tawaran promosi;

  • Perkhidmatan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada (i) pelanggaran Undang-undang Terpakai; (ii) menyimpan atau menghantar apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang; (iii) perkongsian maklumat peribadi sensitif orang lain, tanpa persetujuan mereka (iv) menyebabkan bahaya, kekacauan, kesusahan atau gangguan yang disengajakan; (v) menjejaskan atau memudaratkan operasi Perkhidmatan yang sepatutnya; (vi) mempamerkan sifat menyamar sebagai orang lain; atau (vii) menyalin atau mengedarkan Perkhidmatan tanpa kebenaran Lalamove;

  • kata laluan anda atau apa-apa bukti kelayakan pengenalan yang Lalamove berikan kepada anda adalah sulit dan harus dijaga;

  • bukti identiti atau dokumen lain perlu diserahkan segera jika diminta oleh Lalamove;

  • pematuhan kepada semua Undang-undang Terpakai adalah satu kewajipan semasa menggunakan Perkhidmatan;

  • anda tidak akan terlibat dengan Rakan Penghantaran di luar Platform secara langsung atau tidak langsung;

  • anda tidak boleh menggunakan mana-mana "deep-link", "page-scrape ", "robot", "lelabah" atau peranti automatik lain, program, algoritma atau metodologi, atau apa-apa proses manual yang serupa atau setara, untuk mengakses, memperoleh, menyalin atau memantau mana-mana bahagian Platform atau mana-mana kandungan, atau dalam apa-apa cara menghasilkan semula atau memintas struktur navigasi atau persembahan Platform atau mana-mana kandungan, untuk mendapatkan atau cuba mendapatkan apa-apa bahan, dokumen atau maklumat melalui apa-apa cara yang tidak disediakan melalui Platform. Lalamove berhak untuk menghalang sebarang aktiviti sedemikian;

  • anda tidak boleh cuba mengganggu, menjejaskan integriti atau keselamatan sistem atau mentafsir sebarang transmisi ke atau dari pelayan yang menjalankan Platform ini;

  • anda tidak boleh mengumpul atau menuai sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi, termasuk nama akaun, daripada Platform;

  • anda tidak boleh terlibat dalam mengancam, mengganggu, mendiskriminasi (berdasarkan kaum, jantina, umur, ketidakupayaan, atau sebarang klasifikasi lain yang dilindungi) atau sebarang tingkah laku lain yang dianggap tidak sesuai apabila menggunakan Perkhidmatan; dan

  • anda bersetuju untuk memberikan Lalamove hak untuk berkongsi maklumat anda dan/atau maklumat yang dibenarkan, dengan mana-mana pihak ketiga menurut Polisi Privasi Lalamove.


Peraturan Penggunaan: 

  • Pengguna menjamin bahawa mereka adalah pemilik atau ejen sah bagi pemilik barang dan bahan yang terdiri daripada sebarang penghantaran yang diminta, dan bahawa Pengguna telah diberi kuasa untuk memesan supaya penghantaran dibuat mengikut arahan Pengguna.

  • Pengguna menjamin bahawa mereka telah menerima Terma ini bukan sahaja untuk Pengguna tersebut tetapi (jika berkenaan) juga sebagai ejen untuk dan bagi pihak pemilik barang dan bahan yang terdiri daripada penghantaran.

  • Pengguna memahami bahawa Rakan Penghantaran akan diarahkan oleh Pengguna untuk mengangkut penghantaran ke lokasi yang ditetapkan oleh Pengguna. Pengguna bersetuju bahawa Rakan Penghantaran mahupun Lalamove tidak memegang hak milik atau memperoleh sebarang kepentingan pemilikan dalam mana-mana penghantaran olehPengguna melalui Perkhidmatan.

  • Pengguna hendaklah mengesahkan maklumat Rakan Penghantar dan kenderaan dan menggunakan budi bicara sendiri untuk memutuskan sama ada untuk menerima atau tidak perkhidmatan Rakan Penghantar sebelum penghantaran. Pengguna hendaklah dianggap telah menerima semua maklumat (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat Rakan Penghantar dan kenderaan) yang berkaitan dengan penghantaran yang diberikan oleh Rakan Penghantar, sama ada maklumat tersebut sama atau tidak dengan maklumat pesanan Pengguna. Selepas penghantaran, Lalamove tidak bertanggungjawab terhadap Pengguna atas apa-apa ketidakselarasan antara sebarang maklumat dalam penghantaran dan maklumat pesanan.

  • Pengguna hendaklah memberikan Rakan Penghantar arahan atau pesanan yang mencukupi, tepat dan boleh dilaksanakan. Sebarang kos tambahan yang timbul daripada perbezaan antara maklumat yang diberikan oleh Pengguna dan situasi atau fakta sebenar yang terlibat hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh Pengguna. Sebarang pindaan atau perubahan kepada arahan atau pesanan Pengguna (dan sebarang perubahan harga atau kos yang dicetuskan oleh pindaan atau perubahan tersebut) mesti diluluskan dan dikemas kini dalam Aplikasi melainkan dibenarkan sebaliknya oleh Lalamove.

  • Jika Rakan Penghantar mendapati bahawa item sebenar dihantar tidak sepadan dengan huraian item atau penghantaran item tersebut akan melanggar Terma dan Syarat Lalamove setelah tiba di lokasi pengambilan, Rakan Penghantar berhak menolak untuk menerima pesanan tersebut. Lalamove berhak mengenakan yuran pembatalan kepada Pengguna atau keseluruhan Caj pesanan.

  • Pengguna menjamin bahawa mereka telah mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan sifat, keadaan, pembungkusan, pengendalian, penyimpanan dan pengangkutan barang dan bahan penghantaran. Pengguna tidak boleh menghantar (dan Rakan Penghantaran berhak menolak pengangkutan) apa-apa barang yang dilarang oleh undang-undang, bahan berbahaya atau berbahaya, bahan mudah rosak dan bahan radioaktif. Pengguna bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan (termasuk kerosakan fizikal, kehilangan hasil, kecederaan peribadi, kerosakan atau kerugian kewangan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan lain) yang dialami oleh mana-mana pihak ketiga akibat pelanggaran Terma ini oleh Pengguna.
  • Pengguna menjamin bahawa barang yang akan dihantar oleh Rakan Penghantaran tidak mengandungi:

  1. Barangan rapuh (termasuk bunga, kek) tanpa pembungkusan yang memerlukan pengendalian khas

  2. Barangan berbahaya, mudah meletup, mudah terbakar dan tidak selamat (termasuk power bank)

  3. Barangan dan dokumen berharga (cth. wang tunai, pasport, sijil kelahiran)

  4. Kad kredit atau debit

  5. Bahan haram, termasuk alkohol atau rokok bebas cukai

  6. Haiwan dan tumbuhan hidup

  7. Apa-apa barang yang tidak dibungkus / longgar yang mudah rosak semasa penghantaran

  8. Barang yang melebihi saiz, ukuran atau berat jenis kenderaan yang dipilih

  9. Barang tiruan

  10. Haiwan (hidup atau sebaliknya)

  11. Jongkong, mata wang dalam sebarang denominasi, setem cukai / pelekat, borang pembawa atau instrumen boleh niaga, logam / batu berharga

  12. Senjata sebenar atau tiruan termasuk senjata api atau bahagiannya, bahan letupan atau peluru

  13. Organ atau mayat manusia (Abu atau tulang)

  14. Bahan lucah

  15. Apa-apa barang dengan nilai agregat melebihi MYR 400 (Empat Ratus Ringgit Malaysia). Anda dengan ini bersetuju bahawa jika anda ingin menginsuranskan barangan anda, anda hendaklah mendapatkan perlindungan insurans sendiri

  16. Barang bukan makanan dengan berat kurang dari  2kg

  • Rakan Penghantaran tidak akan membuka dan memeriksa penghantaran tanpa persetujuan terlebih dahulu daripada Pengguna dan tidak bertanggungjawab untuk pengangkutan barangan khas. Lalamove dan Rakan Penghantaran tidak mempunyai apa-apa tanggungjawab atau apa-apa liabiliti undang-undang akibat daripada pengangkutan penghantaran.

  • Pengguna hendaklah memastikan bahawa penghantaran dibungkus dengan secukupnya untuk melindungi daripada kerosakan semasa penghantaran, dan juga bahawa tiada bahagian penghantaran boleh dikeluarkan tanpa bekas, pembungkus atau bekas dikoyakkan atau dipecahkan, atau dua permukaan pelekat dipisahkan.

  • Pengguna hendaklah memastikan bahawa penghantaran dibungkus dengan betul untuk melindungi daripada kerosakan semasa pengangkutan, dan khususnya, dalam kes penghantaran yang bersifat rapuh atau terdedah kepada kerosakan akibat lenturan, penghantaran itu hendaklah dibungkus dalam beg atau bekas yang mempunyai ketahanan dan kekuatan yang mencukupi dan hendaklah disarungkan di dalam atau dikelilingi oleh bahan pelindung yang mencukupi dan sesuai di dalam beg atau bekas itu untuk mengelakkan penghantaran daripada bengkok, supaya penghantaran itu dilindungi daripada kerosakan yang mungkin disebabkan oleh sebarang daya, tekanan atau hentaman yang biasanya dikenakan kepada barang-barang semasa pengangkutan dan penghantaran yang rapuh itu hendaklah mengandungi perkataan khusus yang menunjukkan ia mengandungi barang-barang rapuh yang dipaparkan pada muka beg atau bekas dan di atas alamat penerima.

  • Lalamove tidak bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan perlindungan untuk pengangkutan komoditi mudah rosak atau komoditi yang memerlukan perlindungan daripada haba atau sejuk. Sebarang perkhidmatan perlindungan tambahan (jika ada) boleh disediakan secara langsung dan secara langsung oleh Rakan Penghantaran. Komoditi sedemikian akan diterima untuk pengangkutan hanya atas risiko Pengguna untuk sebarang kerosakan yang timbul daripada pengangkutan.

  • Pengguna hendaklah memberikan semua maklumat yang diperlukan dengan setiap penghantaran. Sekiranya penerima tiada di alamat yang telah ditentukan oleh Pengguna, dan tiada orang lain untuk mengambil penghantaran, dan tiada arahan lain telah diberikan oleh Pengguna, maka Rakan Penghantaran akan menghubungi Pengguna (di nombor yang telah diberikan oleh Pengguna) dan cuba mengembalikan penghantaran semula kepada Pengguna. Sekiranya Rakan Penghantaran tidak dapat menghubungi Pengguna melalui nombor yang telah diberikan oleh Pengguna, Rakan Penghantaran boleh cuba menghantar semula penghantaran kepada penerima. Anda bersetuju bahawa barang yang tidak dituntut dalam keadaan di mana penerima atau Pengguna tidak dapat dihubungi akan dihantar ke pejabat Lalamove. Jika barang tersebut tidak dituntut dalam 14 hari selepas menerima barang tersebut, Lalamove boleh menguruskan barang yang tidak dituntut mengikut budi bicaranya. Apa-apa bayaran untuk pengendalian tambahan dan penghantaran selanjutnya harus ditanggung oleh Pengguna. Sekiranya pengangkutan semula barang diperlukan, pesanan pengangkutan baharu akan dibuat dan dibilkan.

  • Rakan Penghantaran tidak akan membantu untuk memuat, memunggah, mengalih, mengangkut atau mengangkat penghantaran Pengguna melainkan Perkhidmatan Pintu ke Pintu diminta oleh Pengguna. Pengguna mesti membaca dan memahami polisi berkaitan yang diterbitkan oleh Lalamove. Dengan meminta Perkhidmatan Pintu-ke-Pintu, Pengguna menjamin bahawa mereka telah menerima dan hendaklah mematuhi semua polisi yang diterbitkan oleh Lalamove dan Undang-undang Terpakai serta peraturan berkenaan dengan keperluan tersebut. Bayaran tambahan akan dikenakan untuk perkhidmatan Pintu-ke-Pintu, kos berkaitan adalah berdasarkan budi bicara Rakan Penghantaran. Sila rujuk kepada Syarat Perkhidmatan Pintu-ke-Pintu di Sini.

  • Perkhidmatan Lori Kecil Terbuka Lalamove 10-kaki, mengikut sifatnya, tidak memberikan perlindungan terhadap keadaan cuaca buruk, keadaan jalan raya atau kejadian force majeure. Pengguna mengakui dan menerima bahawa barangan yang diangkut menggunakan perkhidmatan Lori Kecil Terbuka 10-kaki mungkin terdedah kepada unsur cuaca, termasuk hujan, angin dan matahari.

  • Lalamove tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, kerugian atau kelewatan yang timbul daripada pendedahan kepada keadaan cuaca buruk semasa transit. Pengguna dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk melindungi barangan mereka daripada kerosakan berkaitan cuaca, termasuk tetapi tidak terhad kepada mengamankan barangan dengan terpal atau penutup kalis air.

  • Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan barangan mereka dibungkus dengan secukupnya dan selamat untuk menahan kesukaran pengangkutan. Lalamove tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan akibat pembungkusan yang tidak mencukupi atau perlindungan barangan yang tidak mencukupi
    Dengan menggunakan perkhidmatan Lori Kecil Terbuka 10-kaki, pengguna bersetuju untuk melepaskan Lalamove daripada sebarang liabiliti yang timbul daripada kerosakan berkaitan cuaca pada barangan mereka. Pengguna digalakkan untuk mempertimbangkan pilihan pengangkutan alternatif jika perlindungan cuaca diperlukan untuk barangan mereka.

Lalamove berhak untuk menamatkan Akaun, Perkhidmatan dan penggunaan Aplikasi sekiranya tidak mematuhi mana-mana keperluan di atas. Lalamove berhak untuk mengubah suai, menamatkan atau menggantung Perkhidmatan kepada anda pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu, disebabkan oleh apa-apa perubahan dalam polisi dalaman kami atau Undang-undang Terpakai atau apa-apa pelanggaran Terma ini oleh anda, atau atas sebarang sebab yang perlu pada budi bicara Lalamove.

 

Komunikasi

Dengan mencipta Akaun, anda secara elektronik bersetuju untuk menerima komunikasi daripada Lalamove termasuk melalui e-mel, mesej teks, panggilan dan pemberitahuan push ke peranti mudah alih atau nombor telefon bimbit yang anda berikan kepada Lalamove. Anda memahami dan bersetuju bahawa anda mungkin menerima komunikasi yang dijana oleh sistem dail telefon automatik dan/atau yang akan menghantar mesej pra-rakam yang dihantar oleh atau bagi pihak Lalamove, syarikat gabungannya dan/atau kontraktor pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada komunikasi berkenaan pesanan yang dibuat melalui pendaftaran anda berkenaan dengan Perkhidmatan. Anda boleh memilih untuk keluar dengan menukar pilihan pemberitahuan anda. Sila ambil perhatian bahawa memilih untuk keluar mungkin menjejaskan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

 

Tawaran Promosi dan Kredit

Lalamove, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh membuat tawaran promosi dengan ciri yang berbeza dan kadar yang berbeza kepada mana-mana Pengguna. Tawaran promosi ini tertakluk kepada Terma ini dan mungkin sah hanya untuk Pengguna tertentu seperti yang dinyatakan dalam tawaran.

Anda bersetuju bahawa tawaran promosi:

  • hanya boleh digunakan untuk sasaran Pengguna yang dikhaskan, untuk tujuan yang dimaksudkan, dan dengan cara yang sah;

  • tidak boleh diduplikasi, dijual atau dipindahkan dalam apa-apa cara, atau disediakan kepada orang awam, melainkan dibenarkan secara nyata oleh Lalamove;

  • tertakluk kepada syarat khusus yang Lalamove tetapkan untuk tawaran promosi tersebut;

  • tidak boleh ditebus dengan wang tunai atau wang tunai yang setara; dan

  • tidak sah untuk digunakan selepas tarikh yang dinyatakan dalam tawaran promosi.

Lalamove berhak untuk menahan atau menolak kredit atau faedah yang diperolehi melalui tawaran promosi sekiranya Lalamove menentukan atau percaya bahawa penebusan promosi atau penerimaan kredit atau manfaat adalah dari kesilapan, penipuan, menyalahi undang-undang, atau melanggar syarat promosi yang berkenaan atau Terma ini. Lalamove berhak untuk mengubah suai atau membatalkan tawaran pada bila-bila masa atas apa-apa sebab tanpa liabiliti kepada Lalamove. Lalamove juga boleh menawarkan kredit percuma kepada Pengguna, yang boleh digunakan untuk Perkhidmatan. Apa-apa kredit yang dikeluarkan oleh Lalamove adalah tertakluk kepada terma khusus yang ditetapkan oleh Lalamove dan tidak boleh ditebus untuk wang tunai atau kesetaraan tunai. Selepas tamat tempoh, kredit akan dikeluarkan daripada Akaun anda. Kredit yang telah tamat tempoh tidak boleh ditebus lagi.

 

Interaksi Pihak Ketiga yang Lain

Semasa menggunakan atau mengakses Platform, anda mungkin memasuki perhubungan dengan, membeli barangan dan/atau perkhidmatan daripada, atau mengambil bahagian dalam promosi perkhidmatan pihak ketiga, pengiklan atau penaja yang menunjukkan barangan dan/atau perkhidmatan mereka melalui Platform. Sebarang aktiviti, terma, syarat, jaminan atau representasi yang berkaitan dengan aktiviti sedemikian, adalah hanya antara anda dan pihak ketiga yang berkenaan sahaja. Lalamove dan pemberi lesennya tidak akan mempunyai liabiliti, kewajipan atau tanggungjawab walau apa pun dan walau bagaimana sekalipun untuk sebarang perhubungan, pembelian, transaksi atau promosi sedemikian antara anda dan mana-mana pihak ketiga tersebut. Lalamove tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti apa pun dan walau bagaimana pun timbul daripada sebarang perjanjian antara anda dan penyedia pihak ketiga tersebut.

 

4. Bayaran Pada Perkhidmatan

Penggunaan Platform adalah percuma, tetapi Lalamove berhak untuk memperkenalkan bayaran untuk penggunaan Platform. (Jika kami memperkenalkan yuran ini, anda akan dimaklumkan dan anda boleh membuat keputusan untuk meneruskan atau menamatkan Akaun anda).

 Semasa menggunakan Perkhidmatan, anda memahami dan bersetuju bahawa:

  • Lalamove akan mengenakan anda apa-apa cukai dan apa-apa bayaran lain yang mungkin perlu dibayar untuk penggunaan tertentu Perkhidmatan (“Caj”) untuk perkhidmatan pengangkutan dan perkhidmatan lain yang diberikan kepada anda oleh Rakan Penghantaran. Pembayaran Caj dalam cara sedemikian hendaklah dianggap sama seperti Caj yang dibuat terus oleh anda kepada Rakan Penghantaran dan Caj tersebut mungkin berubah-ubah dari semasa ke semasa tertakluk kepada bekalan dan permintaan dan sebarang faktor lain;

  • Caj perlu dibayar selepas pesanan dibuat dan akan ditolak daripada Dompet Lalamove anda atau kaedah pembayaran pilihan yang ditetapkan dalam Akaun anda;

  • Caj yang dibayar tidak boleh dikembalikan, melainkan ditentukan sebaliknya oleh Lalamove berdasarkan kes demi kes;

  • Caj yang telah disebut adalah dalam Ringgit Malaysia dengan cukai terpakai jika dikehendaki oleh undang-undang;

  • apa-apa yuran keutamaan atau yuran tambahan adalah secara sukarela, namun sebaik sahaja anda memilih untuk membayar yuran tersebut, ia akan ditambah ke dalam Caj dan anda diwajibkan untuk membayarnya;

  • Lalamove berhak untuk melaraskan caj berdasarkan keadaan sebenar;

  • sebarang permohonan/permintaan untuk perkhidmatan adalah tertakluk kepada ketersediaan sumber. Sekiranya mana-mana permohonan yang dikemukakan tidak diproses, Lalamove hendaklah memaklumkan kepada Pengguna melalui e-mel, mesej teks, panggilan, atau pemberitahuan push ke peranti mudah alih atau nombor telefon bimbit yang telah anda berikan kepada Lalamove;

  • Lalamove mempunyai budi bicara sepenuhnya untuk menentukan sama ada akan membayar balik kepada Pengguna jumlah yang dibayar sekiranya Lalamove atas apa-apa sebab tidak dapat memproses permohonan/permintaan;

  • Anda boleh memilih untuk membatalkan permintaan anda untuk perkhidmatan daripada Rakan Penghantaran pada bila-bila masa, dalam kes sedemikian anda boleh dikenakan bayaran pembatalan tanpa notis awal;

  • resit dikeluarkan kepada Pengguna apabila pembayaran untuk tambah nilai atau Caj berjaya. Baki negatif dalam Dompet Lalamove boleh menyebabkan ketidaksediaan Perkhidmatan;

  • Lalamove mengekalkan hak untuk menggantung pemprosesan mana-mana urus niaga di mana ia secara munasabah percaya bahawa transaksi itu mungkin mengandungi penipuan, menyalahi undang-undang atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah atau di mana anda dan/atau penghantar/penerima telah melanggar mana-mana Terma dalam Perjanjian ini. Dalam keadaan sedemikian, Lalamove tidak bertanggungjawab atas sebarang penahanan, kelewatan, penggantungan, pelucutan hak atau pembatalan, sebarang pembayaran kepada anda.

Anda boleh memilih untuk membayar Caj melalui kaedah berikut:

  • Bayaran Tunai:

Bayaran tunai terhadap Caj hendaklah ditanggung oleh anda.

  • Gerbang Pembayaran Elektronik:

Anda boleh menyelesaikan Caj melalui Gerbang Pembayaran Elektronik pihak ketiga. Proses pembayaran tertakluk kepada pengesahan daripada pemproses pembayaran pihak ketiga ("Pemproses Pembayaran"). Lalamove tidak bertanggungjawab atas apa-apa ralat oleh Pemproses Pembayaran. Lalamove tidak bertanggungjawab atas apa-apa penggunaan tanpa kebenaran Gerbang Pembayaran Elektronik anda semasa atau selepas menggunakan Perkhidmatan.

  • Dompet Lalamove

Lalamove menawarkan anda kemudahan untuk membuat tambah nilai dan pembelian kredit melalui Dompet Lalamove. Kemudahan ini hanya dibenarkan untuk permintaan perkhidmatan IN-APP.

Lalamove mempunyai hak mutlak untuk menyemak semula harga mana-mana pakej kredit atau jumlah/had kredit tanpa memberi notis terlebih dahulu.

Semua kredit adalah prabayar dan tidak boleh ditukar, dipulangkan atau dikembalikan setelah dijual melainkan dikehendaki oleh Undang-undang Terpakai atau sebaliknya ditentukan oleh Lalamove mengikut budi bicaranya sendiri.

Anda boleh menambah nilai Dompet Lalamove anda melalui cara berikut:

      Gerbang Pembayaran Elektronik

Anda boleh menambah dan membeli kredit melalui Dompet Lalamove yang diuruskan oleh Pemproses Pembayaran. Pemprosesan kredit baki dalam Dompet Lalamove anda tertakluk kepada pengesahan daripada Pemproses Pembayaran. Lalamove tidak bertanggungjawab atas sebarang ralat oleh Pemproses Pembayaran. Lalamove tidak bertanggungjawab pada bila-bila masa atas sebarang penggunaan tanpa kebenaran instrumen pembayaran E-Dompet anda semasa atau selepas tambah nilai Dompet Lalamove anda.

      Kad Kredit:

Lalamove menawarkan anda kemudahan untuk membuat pembayaran melalui kad kredit yang didayakan oleh Gerbang Pembayaran (“PG”) atau Pemproses Pembayaran yang disediakan oleh mana-mana ahli gabungan atau rakan kongsi Lalamove atau pihak ketiga yang tidak berkaitan. Anda bersetuju dan berjanji untuk berkongsi butiran pembayaran yang berkaitan termasuk butiran kad kredit/debit (“Butiran Kad”) dengan PG dan Pemproses Pembayaran untuk menyempurnakan pembayaran terhadap jumlah transaksi kepada Lalamove dan memberi kuasa kepada PG dan Pemproses Pembayaran untuk menyempurnakan transaksi sedemikian. Dalam hal ini, ia dijelaskan bahawa semua PG dan Pemproses Pembayaran yang perkhidmatannya digunakan untuk tujuan Perkhidmatan hendaklah mematuhi PCI-DSS (“Industri Kad Pembayaran – Standard Keselamatan Data”). Keizinan anda akan kekal berkuat kuasa selagi anda mengekalkan satu Akaun dalam Platform. Sekiranya anda memadamkan Butiran Kad anda dengan PG atau Pemproses Pembayaran atau jika anda memadamkan Akaun anda, PG atau Pemproses Pembayaran tidak akan memproses sebarang transaksi lanjut yang dimulakan oleh anda. Keizinan anda di bawah klausa ini tertakluk kepada mana-mana terma dan syarat lain PG dan Pemproses Pembayaran. Lalamove tidak bertanggungjawab atas apa-apa masalah daripada pembayaran melalui kad kredit/debit.

Sebarang masalah berkaitan pembayaran, kecuali apabila isu tersebut disebabkan oleh ralat atau kesalahan Lalamove, hendaklah diselesaikan antara anda dan PG atau Pemproses Pembayaran. Pemprosesan kredit atau pembayaran, sebagaimana yang berkenaan, tertakluk kepada semua terma dan syarat yang berkenaan, polisi privasi dan terma lain PG atau Pemproses Pembayaran yang berkenaan dan skim kad kredit/debit anda sebagai tambahan kepada Terma ini. Lalamove tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau kesalahan yang disebabkan oleh Pemproses Pembayaran.

      Bank-in:

Lalamove hendaklah memproses permohonan/permintaan tambah nilai melalui bank-in hanya selepas pembayaran Pengguna dijelaskan oleh bank yang dilantik oleh Lalamove dan setelah diluluskan oleh Lalamove.

 

5. Pemilikan Harta Intelek 

Lalamove sahaja (dan pemberi lesennya, jika berkenaan) memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan, termasuk semua hak harta intelek yang berkaitan, dalam dan pada Platform dan Perkhidmatan. Terma ini tidak membentuk suatu jualan dan tidak memberikan anda apa-apa hak pemilikan dalam atau berkaitan dengan Platform dan Perkhidmatan, atau sebarang hak harta intelek yang dimiliki oleh Lalamove. Nama syarikat, logo dan nama produk yang dikaitkan dengan Platform dan Perkhidmatan adalah tanda dagangan dan/atau harta intelek Lalamove atau pihak ketiga, dan tiada hak atau lesen diberikan untuk menggunakannya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengalih keluar, mengubah atau mengaburkan sebarang hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau notis hak proprietari lain yang digabungkan dalam atau mengiringi Platform dan Perkhidmatan.

Dengan menyediakan kandungan, maklumat atau bahan (“Kandungan Pengguna”) kepada Lalamove, anda memberikan Lalamove lesen tanpa royalti yang sah di seluruh dunia, kekal, tidak boleh ditarik balik, boleh dipindah dengan hak untuk memberikan lesen, menggunakan, salin, ubah suai, mencipta kerja derivatif, mengedar, menayang di tempat awam, mempersembahkan di tempat awam, dan mengeksploit Kandungan Pengguna dalam apa jua cara melalui format dan saluran pengedaran semasa atau akan datang, tanpa memberikan anda notis awal atau memohon persetujuan daripada anda, dan tanpa perlu membayar kepada anda atau mana-mana individu atau entiti.

Anda mengakui bahawa Lalamove hanya bertindak sebagai saluran pasif untuk pengedaran Kandungan Pengguna dan tidak bertanggungjawab atau menanggung liabiti terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga atas kandungan atau ketepatan Kandungan Pengguna. Lalamove tidak akan terus memantau Kandungan Pengguna yang diterbitkan oleh anda atau menyederhanakan antara Pengguna, dan Lalamove juga tidak akan bertanggungjawab untuk berbuat demikian. Tanpa mengehadkan perkara tersebut di atas, anda mengakui dan bersetuju bahawa apa-apa teguran, pendapat, komen, cadangan dan maklumat lain yang dinyatakan atau dimasukkan dalam Kandungan Pengguna tidak semestinya suatu representasi daripada Lalamove.

Sebarang penggunaan Kandungan Pengguna oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Anda menyatakan dan menjamin bahawa mana-mana Kandungan Pengguna yang dipaparkan atau dihantar oleh anda adalah asli kepada anda dan tidak menyalin karya mana-mana pihak ketiga atau sebaliknya melanggar mana-mana hak harta intelek pihak ketiga, hak privasi atau hak keperibadian dan tidak mengandungi sebarang fitnah atau kenyataan yang meremehkan. Tambahan pula, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai kapasiti untuk memberikan lesen seperti yang ditetapkan dalam perenggan ini.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Lalamove, ahli gabungan dan pemberi lesennya tidak menanggung rugi terhadap semua kos, perbelanjaan, kerosakan, kerugian dan liabiliti yang ditanggung atau dihadapi Lalamove atau syarikat gabungannya yang berkaitan dengan mana-mana Kandungan Pengguna yang dipaparkan atau dihantar oleh anda atau penggunaan web yang lain, Perkhidmatan atau Aplikasi.

 Lalamove berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menyekat atau mengeluarkan (secara keseluruhan atau sebahagian) mana-mana Kandungan Pengguna yang dipaparkan atau dihantar oleh anda dan yang Lalamove percaya tidak mengikut Terma ini (termasuk bahan yang melanggar atau mungkin melanggar harta intelek pihak ketiga hak, hak privasi atau hak personaliti), atau sebaliknya tidak boleh diterima oleh kami.

Lalamove menghormati hak anda terhadap idea anda, sila jangan serahkan apa-apa idea, maklumat atau cadangan sulit dalam apa jua bentuk kepada Lalamove atau mana-mana ahli gabungannya. Untuk sebarang idea, maklumat atau cadangan yang anda kemukakan, tidak kira apa yang dikatakan oleh komunikasi anda mengenai penyerahan anda, anda memahami bahawa penyerahan anda adalah secara sukarela dan terma berikut akan terpakai kepada penyerahan anda: (i) penyerahan anda dan kandungannya akan menjadi harta Lalamove secara automatik tanpa sebarang pampasan kepada anda; (ii) Lalamove tidak mempunyai kewajipan untuk menyemak penyerahan anda; (iii) Lalamove boleh melaksanakan dan mengedarkan mana-mana bahagian penyerahan anda dan kandungannya untuk sebarang tujuan dalam apa jua cara, tanpa sebarang pampasan kepada anda; dan (iv) Lalamove tidak mempunyai kewajipan untuk merahsiakan penyerahan anda.

Anda boleh menggunakan maklumat pada Platform yang disediakan oleh Lalamove untuk memuat turun daripada Platform, dengan syarat anda:

  • tidak mengeluarkan sebarang bahasa notis proprietari dalam semua salinan dokumen tersebut dan tidak membuat pengubahsuaian pada maklumat tersebut;

  • menggunakan maklumat tersebut hanya untuk tujuan maklumat peribadi bukan komersial anda dan tidak menyalin atau memaparkan maklumat tersebut pada mana-mana komputer rangkaian atau menyiarkannya dalam mana-mana media; dan

  • tidak membuat apa-apa representasi atau jaminan tambahan yang berkaitan dengan maklumat tersebut.

Terma ini tidak membentuk suatu jualan dan tidak menyampaikan kepada anda sebarang hak pemilikan dalam atau berkaitan dengan web, Aplikasi atau Perkhidmatan, atau sebarang hak harta intelek yang dimiliki oleh Lalamove.

 

6. Penafian


Perkhidmatan disediakan "seadanya" dan "sebagaimana tersedia." Lalamove tidak membuat representasi, waranti atau jaminan mengenai kebolehpercayaan, ketepatan masa, mutu, kesesuaian, atau ketersediaan Perkhidmatan atau sebarang perkhidmatan yang diminta melalui penggunaan Perkhidmatan, atau bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas ralat.

Lalamove tidak menjamin mutu, kesesuaian, keselamatan atau keupayaan pembekal pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa keseluruhan risiko yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda, dan sebarang perkhidmatan atau barang yang diminta berkaitan dengannya, kekal sepenuhnya dengan anda, setakat maksimum yang dibenarkan di bawah Undang-undang Terpakai.

Lalamove tidak mengawal, mengurus atau mengarahkan mana-mana penyedia pihak ketiga termasuk Rakan Penghantaran. Pembekal pihak ketiga bukanlah ejen sebenar, ejen nyata, atau pekerja Lalamove.

Lalamove tidak mengawal, menyokong atau bertanggungjawab ke atas sebarang Kandungan Pengguna atau kandungan pihak ketiga yang tersedia pada atau dipautkan oleh Perkhidmatan. Lalamove tidak boleh dan tidak membuat representasi atau menjamin bahawa perkhidmatan atau pelayan bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

 

7. Had Liabiliti


Lalamove tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab atas:

  • kerosakan/kecacatan/perubahan barang/harta benda daripada keadaan asalnya disebabkan pembungkusan yang tidak menepati standard;

  • barang/harta benda yang sudah rosak/cacat/berubah sebelum permulaan pengangkutan;

  • mutu Perkhidmatan kerana ia bergantung sepenuhnya pada Rakan Penghantaran, yang akhirnya memberikan anda perkhidmatan pengangkutan dan/atau logistik;

  • sebarang tempahan yang tidak diterima;

  • sebarang kerosakan akibat penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan, termasuk kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan Perkhidmatan yang salah, kesilapan dalam nombor pusat panggilan, isu rangkaian, perisian hasad, virus atau sebarang ketidaktepatan atau ketidaklengkapan;

  • kesesuaian mudah alih atau e-mel atau mana-mana medium komunikasi lain. Anda bertanggungjawab untuk segera melaporkan kesilapan, jika ada, yang berlaku dalam maklumat yang dihantar kepada anda mengenai pengesahan tempahan;

  • sebarang kerugian langsung, tidak langsung, punitif, sampingan, khas atau berbangkit atau untuk apa-apa kerugian sekalipun termasuk untung rugi, sama ada berdasarkan kontrak, tort, kecuaian, liabiliti ketat atau sebaliknya, walaupun Lalamove telah dinasihatkan tentang kemungkinan itu; dan apa-apa barang yang hilang semasa Perkhidmatan, Lalamove akan cuba mencari barang tersebut berdasarkan "usaha terbaik" tetapi tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerugian barang tersebut.

Untuk penghantaran makanan, kek, atau pastri, item-item ini hendaklah dimasukkan ke dalam pembungkusan yang stabil dan selamat. Setiap item harus distabilkan di atas  pada tapaknya. Tapak tersebut perlu berhubung dengan pembungkusan luar untuk mengelakkan tergelincir semasa penghantaran. Bahan pembungkusan hendaklah mempunyai ruang yang sesuai untuk mengelakkan perlanggaran dan geseran secara langsung dengan pembungkusan. Kek yang tidak boleh dibekukan tidak disyorkan untuk penghantaran. Ketinggian dan berat hiasan di atas kek mempunyai risiko penghantaran tertentu. Sila nilai risiko sebelum membuat pesanan untuk penghantaran.

Hanya pesanan kenderaan kereta dan kenderaan yang lebih besar akan diproses untuk pampasan jika terdapat kerosakan semasa penghantaran.


8. Tuntutan Kerosakan


Anda mengakui dan bersetuju bahawa akses dan penggunaan Platform dan perolehan mana-mana pengangkutan, logistik dan/atau perkhidmatan penghantaran adalah atas risiko anda sendiri dan Lalamove tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kecurian, kerosakan atau barang yang musnah. Anda dengan ini bersetuju bahawa jika anda ingin menginsuranskan barangan anda, anda hendaklah mendapatkan perlindungan insurans anda sendiri.

Kecuali untuk pelanggan korporat di mana anda memilih untuk tidak menggunakan mana-mana perkhidmatan insurans, Lalamove tetap akan membayar balik kepada anda kos untuk sebarang barang yang telah hilang, dicuri, rosak atau musnah yang diangkut oleh Rakan Penghantaran tertakluk kepada jumlah maksimum sehingga RM100.00 (untuk pelanggan bukan korporat) atau sehingga RM400.00 (untuk pelanggan yang mempunyai akaun korporat dengan Lalamove) bagi setiap penghantaran, tertakluk kepada penyediaan bukti yang memuaskan seperti resit, invois dan gambar mana-mana barang rosak. Bayaran balik akan dipindahkan terus ke Dompet Lalamove anda.

Sebarang tuntutan hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam selepas penghantaran selesai. Lalamove tidak akan bertanggungjawab sama sekali jika terdapat kegagalan untuk berbuat demikian. Pengguna hendaklah mengemukakan semua tuntutan melalui perbualan secara langsung dengan perkhidmatan pelanggan kami dengan menyediakan bukti yang relevan mengenai nilai barangan dengan gambar. Perkhidmatan pelanggan kami akan memberikan maklum balas dalam tempoh 7 hari bekerja.9. Tanggung Rugi

Dengan menerima Terma ini dan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa anda akan mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan Lalamove, ahli gabungannya, pemberi lesennya, dan setiap pegawai, pengarah, pengguna lain, pekerja, peguam dan ejen mereka tidak terjejas daripada dan terhadap apa-apa dan semua tuntutan, kos, ganti rugi, kerugian, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk yuran dan kos peguam) yang timbul daripada atau berkaitan dengan:

  • pelanggaran atau pengingkaran anda terhadap mana-mana Terma ini atau mana-mana Undang-undang atau peraturan yang Terpakai, sama ada dirujuk di sini atau tidak;

  • pelanggaran anda terhadap sebarang hak mana-mana pihak ketiga, termasuk Rakan Penghantaran yang diatur melalui Platform; atau

  • penggunaan atau penyalahgunaan Perkhidmatan oleh anda.

 

10. Undang-undang Yang Mentadbir

Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Terma ini, Terma ini akan ditadbir secara eksklusif oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Dalam kes pesanan merentas bidang kuasa (cth. pengguna Filipina yang membuat pesanan Malaysia), Lalamove mempunyai semua hak dan mempunyai budi bicara penuh untuk memutuskan terma dan syarat yang berkenaan berdasarkan kes demi kes. Sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini, atau pelanggaran, penamatan atau ketidaksahannya, hendaklah diselesaikan melalui pengantaraan, timbang tara atau mahkamah Malaysia sebagaimana yang Lalamove anggapkan sesuai.

 

11. Klausa Am

Terma ini, dan apa-apa hak serta lesen yang diberikan di bawah ini, tidak boleh dipindahkan atau diberikan oleh anda, tetapi boleh diberikan oleh Lalamove tanpa sekatan. Sebarang percubaan pemindahan atau pemberian hak yang melanggarnya adalah terbatal dan tidak sah. Terma ini mengikat dan melaksanakan untuk manfaat setiap pihak dan pengganti pihak dan penerima serah hak yang dibenarkan.

Sekiranya mana-mana peruntukan Terma ini dianggap sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, secara keseluruhan atau sebahagiannya, di bawah mana-mana undang-undang, peruntukan tersebut atau sebahagian daripadanya hendaklah setakat itu dianggap bukan sebahagian daripada Terma ini tetapi keesahan, kesahihan dan penguatkuasaan peruntukan lain dalam Terma ini tidak terjejas. Dalam keadaan itu, pihak-pihak hendaklah menggantikan peruntukan yang menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atau sebahagian daripadanya dengan peruntukan atau sebahagian daripadanya yang sah dan boleh dikuatkuasakan dan yang mempunyai, setakat yang boleh, kesan yang sama seperti yang menyalahi undang-undang, tidak sah atau peruntukan yang tidak boleh dikuatkuasakan atau sebahagian daripadanya, dengan kandungan dan tujuan Terma ini.

 

12. Versi Bahasa 

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi bahasa Inggeris dan mana-mana versi bahasa serantau, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

 

13. Peruntukan Khusus Bagi Pengguna Akaun Perniagaan

Sebagai tambahan kepada Terma, bahagian ini merangkumi anda ("Syarikat") dan kakitangan anda yang diberi kebenaran selepas anda selesai mendaftar Akaun Perniagaan di https://web.lalamove.com/register/business.

 

14. Pengguna Akaun Perniagaan

Anda mengakui dan memahami bahawa kakitangan anda yang diberi kuasa (“Pengguna Yang Dibenarkan”) mesti (i) memuat turun Aplikasi pada peranti yang serasi, (ii) mendaftar dan mengekalkan Akaun peribadi yang aktif (“Akaun Aktif”) sehingga Akaun Perniagaan ditamatkan.

Anda hendaklah memberikan Lalamove (i) nama pemegang Akaun Aktif tersebut, (ii) alamat e-mel syarikat pemegang Akaun Aktif pada domain peringkat teratas anda (cth., name@companydomain.com), dan (iii) maklumat pengenalan lain tentang Pemegang Akaun Aktif seperti yang diminta secara munasabah oleh Lalamove. Lalamove akan mengenal pasti Akaun Aktif dan memautkan Akaun Aktif tersebut dengan Akaun Perniagaan anda. Pengguna yang diibenarkan akan dapat mengakses ciri Akaun Perniagaan setelah memenuhi langkah-langkah di atas ("Pengguna Akaun Perniagaan").

Anda akan bertanggungjawab untuk segala perbuatan atau aktiviti Pengguna Akaun Perniagaan. Pengguna Akaun Perniagaan berhak untuk mengakses (i) Rekod Pesanan Perniagaan, (ii) Dompet Perniagaan, (iii) Rakan Penghantar Kegemaran Perniagaan, (iv) Penyata Perniagaan. Anda setuju untuk membayar semua caj yang dikenakan di bawah Rekod Pesanan Perniagaan, termasuklah mana-mana caj yang ditanggung oleh Pengguna Akaun Perniagaan. 

 

Pentadbiran Akaun

Hubungan utama Lalamove dengan anda adalah melalui pentadbir yang dipilih dalam laman pendaftaran (“Pentadbir Syarikat”). Laman Akaun Perniagaan membolehkan anda untuk (a) melihat semua senarai Pengguna Yang Dibenarkan semasa yang telah dijemput dan Pengguna Akaun Perniagaan yang telah dihubungkan, (b) memberi Data tambahan untuk menjemput Pengguna Yang Dibenarkan tambahan, (c) membatalkan akses kepada mana-mana Pengguna Akaun Perniagaan, (d) melihat maklumat pesanan berkenaan dan menyemak baki aktiviti menggunakan Data Portal, (e) menguruskan dan mengemaskini fail Pengguna  Yang Dibenarkan, (f) melihat Pentadbir semasa, melantik Pentadbir baru dan mengeluarkan Pentadbir Syarikat. Anda bersetuju untuk menggunakan Data Portal hanya untuk tujuan perniagaan yang sah termasuk, tetapi tidak dihadkan kepada, pemprosesan perbelanjaan perniagaan, perakaunan, dan tujuan belanjawan. Lalamove berhak untuk menambah, mengeluarkan dan mengemaskini ciri-ciri dan fungsi Akaun Perniagaan pada bila-bila masa tanpa makluman anda.

Anda bersetuju untuk (a) mengekalkan semua bukti kelayakan log masuk Portal secara rahsia, (b) hanya membenarkan Pentadbir Syarikat mengakses Portal, dan (c) mengemas kini semua maklumat Pentadbir Syarikat untuk memastikan ia adalah terkini, tepat dan lengkap. Anda hendaklah bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah kelayakan log masuk Portal anda termasuk menyimpan dan mengekalkan senarai tepat Pengguna Yang Dibenarkan dan Pengguna Akaun Perniagaan semasa.

 

15. Caj dan Dompet Akaun Perniagaan

Caj

Lalamove berhak untuk mengenakan caj premium untuk Akaun Perniagaan.

 

Dompet Korporat Lalamove

Dalam Akaun Perniagaan, Lalamove menawarkan anda kemudahan untuk membuat tambah nilai dan pembelian kredit melalui Lalamove Wallet. Kemudahan ini hanya dibenarkan untuk permintaan perkhidmatan dalam aplikasi. Lalamove mempunyai hak mutlak untuk menyemak semula harga mana-mana pakej kredit atau jumlah/had kredit jika berkenaan tanpa memberi sebarang notis awal

Semua kredit adalah prabayar dan tidak boleh ditukar ganti kepada Dompet Akaun Peribadi, tidak boleh dipulangkan atau dikembalikan setelah dijual melainkan dikehendaki oleh Undang-undang Terpakai atau sebaliknya ditentukan oleh Lalamove mengikut budi bicaranya sendiri.

Anda bersetuju bahawa Syarikat bertanggungjawab untuk semua caj yang ditanggung di bawah Pengguna Akaun Perniagaan tidak kira sama ada caj tersebut dibenarkan oleh Syarikat.

 

16. Akses API

Lalamove menyediakan servis melalui integrasi API, anda boleh merujuk Terma dan Syarat API Lalamove untuk maklumat lanjut.

 

17. Jaminan

Anda juga menyatakan dan menjamin bahawa: (a) anda mempunyai segala hak dan kebenaran yang diperlukan untuk memberikan Lalamove sebarang Data dan maklumat lain berkaitan dengan Perkhidmatan; (b) anda telah mendapatkan kebenaran daripada Pengguna Yang Dibenarkan untuk memberikan Lalamove dengan maklumat peribadi yang berkaitan dengan Perkhidmatan, (c) anda telah memaklumkan dan mendapatkan kebenaran daripada Pengguna Yang Dibenarkan bahawa Lalamove akan memberikan maklumat pesanan terperinci untuk Perkhidmatan atau tempahan lain yang dicaj kepada Akaun Pengguna Perniagaan anda.

 

18. Perjanjian Perlindungan

Kehilangan, kecurian, kerosakan atau kemusnahan Penghantaran pesanan yang dibuat di bawah Akaun Perniagaan adalah tertakluk kepada janji perlindungan yang disediakan oleh Lalamove menurut Perjanjian Perlindungan Barangan 

Terma Penggunaan

Tarikh Diubahsuai: 8 Februari 2024

Terma Penggunaan Rakan Penghantar Lalamove ini (“Terma Penggunaan ”) mengawal akses dan penggunaan platform perkhidmatan maklumat (“Platform”) oleh anda (“Rakan Penghantar”) melalui aplikasi mudah alih kami dan aplikasi laman web (dirujuk secara kolektif sebagai “Aplikasi”) atau laman web kami untuk menerima perkhidmatan yang disediakan oleh Lalamove Malaysia Sdn Bhd, sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan pejabat berdaftarnya di B-9-1, Level 9, Tower B, Plaza 33, No. 1 Jalan Kemajuan, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan (“Lalamove”). 

Sila pastikan anda membaca dengan teliti Terma Penggunaan ini sama ada dinyatakan atau sebaliknya dirujuk di sini sebelum mengakses atau menggunakan Platform. Terma Penggunaan ini ialah perjanjian yang mengikat secara undang-undang yang menetapkan hak dan kewajipan antara Lalamove dan anda sebagai Rakan Penghantar..

Dengan mengakses atau menggunakan Platform, anda secara jelas mengesahkan bahawa 

  • anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma Penggunaan ini;

  • anda akan mematuhi Terma Penggunaan ini;

  • anda sekurang-kurangnya berumur dewasa di tempat kediaman anda dan sebaliknya kompeten di sisi undang-undang untuk membuat kontrak; dan

  • anda mempunyai kuasa untuk memasuki Terma Penggunaan ini secara peribadi dan, jika berkenaan, bagi mana-mana organisasi yang telah anda daftarkan untuk penggunaan Platform dan untuk mengikat organisasi tersebut pada Terma Penggunaan ini.

JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN MANA-MANA ​ TERMA PENGGUNAAN INI, SILA JANGAN AKSES ATAU GUNAKAN PLATFORM. SILA BACA DENGAN TELITI "PENAFIAN," "HAD LIABILITI" DAN "INDEMNITI". PERUNTUKAN INI MENGHADKAN LIABILITI KAMI KEPADA ANDA.

Dalam Terma Penggunaan ini, “Undang-undang Berkenaan” bermaksud undang-undang, kaedah-kaedah, dan peraturan-peraturan Malaysia yang terpakai untuk mengawal pembayaran dan semua perkhidmatan yang disediakan di bawah ini, termasuk: mana-mana dan semua undang-undang luar negara, perjanjian, kaedah-kaedah, peraturan-peraturan, panduan kawal selia, arahan, polisi, perintah atau penentuan (atau perjanjian dengan), dan arahan bertulis mandatori daripada (atau perjanjian dengan) mana-mana pihak berkuasa kawal selia, seperti yang dipinda dan berkuat kuasa dari semasa ke semasa

 

Lalamove berhak untuk menukar Terma Penggunaan ini dari semasa ke semasa. Jika kami membuat sebarang perubahan, kami akan memberitahu anda dengan menukarkan semula tarikh di bahagian atas Terma Penggunaan dan, dalam kes-kes tertentu, kami akan memberikan anda notis tambahan (seperti menambahkan penyataan pada halaman utama kami atau menghantar notifikasi e-mel kepada anda). Kami menggalakkan anda menyemak Terma Penggunaan ini secara berkala untuk memastikan anda telah dimaklumkan tentang praktis kami. Setiap kali kami membuat perubahan pada Terma Penggunaan ini, ia berkuat kuasa apabila Terma Penggunaan yang telah diubah telah dimuat naik melainkan kami memberitahu anda sebaliknya. Jika anda terus menggunakan Platform selepas Terma Penggunaan yang diubah telah disiarkan, maka anda akan dianggap telah menerima perubahan Terma Penggunaan ini.

1. PERKHIDMATAN KAMI

Perkhidmatan yang disediakan oleh Lalamove (“Perkhidmatan”) bertujuan untuk menghubungkan peminta perkhidmatan pengangkutan dan/atau logistik (termasuk tetapi tidak terhad kepada perniagaan kecil, pelanggan komersial dan pelanggan individu, dirujuk secara kolektif sebagai “Pengguna”) dan Rakan Penghantar yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan dan/atau logistik (“Penghantaran Barang”) melalui Platform. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Lalamove hanya memberikan anda dan Pengguna perkhidmatan pemadanan maklumat pihak ketiga yang neutral dan bebas. Penghantaran Barang yang disediakan oleh Rakan Penghantar tidak akan dianggap sebagai disediakan oleh Lalamove.   Lalamove tidak bertanggungjawab ke atas perbuatan dan/atau peninggalan mana-mana Rakan Penghantar, dan sebarang liabiliti berhubung dengan Penghantaran Barang hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh Rakan Penghantar.

Anda mengesahkan bahawa hubungan anda dengan Lalamove adalah bebas, bukan hubungan majikan dan pekerja. Selain itu, tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan atau hubungan agensi wujud antara Rakan Penghantar dan Lalamove akibat daripada Terma Penggunaan atau penggunaan Platform ini. Walaupun Rakan Penghantar memilih sendiri atau dikehendaki memakai pakaian seragam atau menggunakan papan tanda, pelekat atau lencana pengenalan Lalamove, Rakan Penghantar bersetuju dan mengiktiraf bahawa penggunaan mana-mana papan tanda, pelekat atau lencana pengenalan atau mana-mana item lain yang dibeli dan diterima daripada Lalamove tidak membawa inferens tentang pekerja, ejen dan/atau perkongsian.

 

2. PENGGUNAAN PERISIAN

Semasa menggunakan perisian yang disediakan oleh Lalamove (“Perisian”) anda bersetuju bahawa:

    • anda tidak dibenarkan untuk menyewa, memajak, mensublesenkan, mengedarkan atau memindahkan salinan Perisian atau lesen untuk penggunaan Perisian kepada mana-mana pihak ketiga;

    • anda tidak boleh menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan Platform atau mana-mana rangkaian yang disambungkan ke Platform atau melanggar langkah keselamatan atau pengesahan pada Platform atau mana-mana rangkaian yang disambungkan ke Platform;

    • anda tidak boleh mengubah suai, menyesuaikan, melakukan kejuruteraan balikan, menyahkumpul atau menyahhimpun, membuka, menterjemah Perisian atau mencipta karya terbitan berdasarkan Perisian;

    • anda tidak boleh mengganggu operasi biasa Perisian, atau menggunakan sebarang kaedah untuk mengeksport atau mengubah suai kod sumber Perisian;

    • anda tidak boleh memuat naik atau mengedar sebarang jenis virus komputer, cecacing, trojan, atau kod berniat jahat;

    • anda tidak boleh memasang dan/atau melaksanakan Perisian pada mana-mana peranti selain daripada peranti mudah alih yang menjalankan sistem pengendalian yang diluluskan oleh Lalamove; dan

    • selain daripada lesen untuk menggunakan Perisian untuk Penghantaran Barang yang diberikan di sini, tiada lesen atau hak lain dengan ini diberikan kepada anda dan pemilikan Perisian dan semua hak lain dengan ini dipelihara oleh Lalamove dan pembekalnya pada setiap masa. 3. AKAUN RAKAN PENGHANTAR

Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda dikehendaki mendaftar untuk akaun rakan penghantar (“Akaun Rakan Penghantar”) dengan Lalamove. Setelah pendaftaran anda dengan Lalamove berjaya, anda akan diberikan Akaun Rakan Penghantar yang boleh diakses dengan kata laluan pilihan anda.

Semasa mendaftar untuk Akaun Rakan Penghantar, anda bertanggungjawab untuk memberikan maklumat peribadi anda, seperti nama, foto, maklumat penghubung anda secara langsung atau tidak langsung selaras dengan  Dasar Privasi Lalamove. Anda bersetuju bahawa butiran yang dimasukkan dan dikekalkan oleh anda adalah tepat, lengkap dan sah. Lalamove tidak bertanggungjawab ke atas maklumat pendaftaran palsu, tidak lengkap, lama atau tidak betul yang anda berikan. Kegagalan anda untuk memasukkan atau mengekalkan maklumat yang tepat, lengkap dan sah boleh mengakibatkan ketidakbolehan anda untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah Akaun Rakan Penghantar anda. Lalamove berhak untuk mengesahkan maklumat yang anda berikan pada setiap masa dan menolak penggunaan Perkhidmatan tanpa memberikan sebab dan tanpa notis terlebih dahulu.

Anda bertanggungjawab untuk memperoleh dan mengemas kini perkakasan atau peranti yang serasi yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan. Lalamove tidak menjamin bahawa Perkhidmatan, atau mana-mana bahagian daripadanya, akan berfungsi pada mana-mana perkakasan atau peranti tertentu. Lalamove berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan dalam peranti yang tidak serasi atau tidak dibenarkankan atau sekiranya keselamatan Akaun Rakan Penghantar anda telah terjejas dalam apa jua cara atau atas sebarang sebab yang kami rasa adil.

Semasa menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa: 

  • anda hanya boleh mengakses Perkhidmatan menggunakan cara yang dibenarkan secara jelas oleh Lalamove;

  • Platform dan Perkhidmatan yang disediakan akan digunakan hanya oleh anda semata-mata, untuk kegunaan peribadi anda dan tidak akan dijual semula dan/atau diserahkan kepada mana-mana pihak ketiga;

  • anda tidak akan membenarkan orang lain untuk menggunakan Akaun Rakan Penghantar anda; 

  • anda hanya dibenarkan membuka satu Akaun Rakan Penghantar;

  • pemindahan Akaun Rakan Penghantar anda kepada mana-mana orang lain atau entiti undang-undang adalah tidak dibenarkan;

  • anda tidak boleh menggunakan akaun yang tertakluk kepada mana-mana hak seseorang selain daripada anda tanpa kebenaran yang sewajarnya;

  • Perkhidmatan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada (i) pelanggaran Undang-undang berkenaan; (ii) menyimpan atau menghantar apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang; (iii) perkongsian maklumat peribadi sensitif orang lain, tanpa kebenaran mereka (iv) menyebabkan bahaya, kacau ganggu, kesusahan atau kegusaran secara sengaja; (v) menjejaskan atau memudaratkan pengendalian Perkhidmatan yang sepatutnya; (vi) mempamerkan sifat menyamar sebagai orang lain; atau (vii) meniru atau mengedarkan Perkhidmatan tanpa kebenaran Lalamove;

  • kata laluan anda atau sebarang maklumat pengenalan yang disediakan oleh Lalamove kepada anda hendaklah selamat dan sulit;

  • bukti identiti atau dokumentasi lain perlu diserahkan segera jika diminta oleh Lalamove;

  • pematuhan dengan semua Undang-undang Berkenaan adalah wajib semasa menggunakan Perkhidmatan; 

  • anda tidak boleh menggunakan mana-mana "pautan dalam", "pautan halaman", "robot", "labah-labah" atau peranti automatik, program, algoritma atau metodologi lain, atau sebarang proses manual yang serupa atau setara, untuk mengakses, memperoleh, meniru atau memantau mana-mana bahagian Platform atau mana-mana kandungan, atau dalam apa-apa cara menghasilkan semula atau memintas struktur navigasi atau persembahan Platform atau mana-mana kandungan, untuk mendapatkan atau cuba mendapatkan apa-apa bahan, dokumen atau maklumat melalui apa-apa cara yang tidak sengaja disediakan melalui Platform. Lalamove berhak untuk menghalang sebarang aktiviti sedemikian;

  • anda tidak boleh cuba mengganggu, menjejaskan integriti atau keselamatan sistem atau mentafsir sebarang penghantaran ke atau dari pelayan yang menjalankan Platform;

  • anda tidak boleh mengumpul atau menuai sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi, termasuk nama akaun, daripada Platform; dan

  • anda tidak boleh terlibat dalam mengancam, mengganggu, mendiskriminasi (berdasarkan kaum, jantina, umur, kecacatan, atau mana-mana klasifikasi lain yang dilindungi) atau sebarang tingkah laku lain yang Lalamove anggap tidak sesuai apabila menggunakan Perkhidmatan.4. WARANTI DAN PERWAKILAN RAKAN PENGHANTAR

Anda, sebagai Rakan Penghantar, dengan ini secara tidak boleh ditarik balik membuat jaminan dan representasi berikut: 

    • Selepas mendapat maklumat Pengguna dan Penghantaran, Rakan Penghantar hendaklah mengesahkan maklumat tersebut dengan sendirinya. Rakan Penghantar hendaklah membuat keputusan sama ada untuk menerima dan menyediakan Penghantaran Barang mengikut pilihannya sendiri selepas mengesahkan maklumat yang diperolehi dengan betul; 

    • Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana dan semua tuntutan, penghakiman dan liabiliti akibat daripada sebarang kemalangan, kehilangan atau kerosakan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecederaan peribadi, kematian, jumlah kerugian dan kerosakan harta benda yang disebabkan oleh atau didakwa sebagai akibat daripada Penghantaran Barang yang disediakan oleh anda;

    • Anda hendaklah bertanggungjawab ke atas kandungan semua penghantaran dan semua kerosakan atau kerugian kepada penghantaran semasa menerima penghantaran. Rakan Penghantar hendaklah mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk menghalang orang yang tidak dibenarkan daripada mendapat akses kepada penghantaran dan hendaklah juga mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah terhadap kehilangan atau kerosakan pada penghantaran;

    • Anda hendaklah, pada setiap masa semasa anda melakukan Penghantaran Barang, memegang lesen memandu yang sah dan semua lesen, permit, pendaftaran, kelulusan dan/atau kuasa lain yang diperlukan untuk menyediakan Penghantaran Barang dalam bidang kuasa di mana anda telah didaftarkan oleh Lalamove untuk menyediakan Penghantaran Barang. Untuk membolehkan Lalamove mematuhi sebarang obligasi yang berkenaan, anda akan, atas permintaan Lalamove, memberikan salinan lesen, permit, pendaftaran, kelulusan dan/atau kuasa yang diperlukan seperti yang diminta dari semasa ke semasa dalam bentuk yang diperlukan oleh kami;

    • Selain daripada Platform, anda hendaklah bertanggungjawab untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan Penghantaran Barang. Anda hendaklah memegang hak milik atau sebaliknya mempunyai hak yang mencukupi dalam peralatan yang akan anda gunakan untuk menyediakan Penghantaran Barang. Rakan Penghantar bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelenggara semua peralatan tersebut dan memastikan peralatan tersebut mematuhi semua piawaian undang-undang, keselamatan dan kualiti. Kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Berkenaan, Rakan Penghantar menanggung semua risiko kerosakan atau kehilangan peralatannya;

    • Kecuali perkhidmatan pejalan kaki, anda tidak boleh menggunakan kenderaan selain daripada kenderaan berdaftar anda yang mesti pada setiap masa memenuhi semua piawaian kenderaan yang berkenaan seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa untuk menyediakan Penghantaran Barang kepada Pengguna, termasuk memiliki pensijilan kelayakan jalan raya yang berkaitan dalam tempat anda. Anda hendaklah menggunakan kenderaan yang berada dalam keadaan yang baik dan mematuhi semua Undang-undang Berkenaan. Anda hendaklah menyimpan rekod semua pendaftaran dan pemeriksaan kenderaan dan hendaklah memberikan versi terkini rekod tersebut atas permintaan;

    • Anda hendaklah pada setiap masa atas perbelanjaan anda mematuhi  obligasi undang-undang berkenaan dengan insurans (termasuk tetapi tidak terhad kepada insurans kenderaan bermotor pihak ketiga yang wajib bagi mana-mana kenderaan yang digunakan untuk menyediakan Penghantaran Barang (jika berkenaan)) dan menyelenggara atas perbelanjaan anda sepertimana polisi lain seperti seseorang yang menyediakan Penghantaran Barang akan mengekalkan secara berhemat serta mana-mana perlindungan insurans minimum lain yang Lalamove minta anda pegang termasuk tetapi tidak terhad kepada polisi insurans kenderaan bermotor pihak ketiga yang sah dengan peruntukan untuk melindungi penggunaan komersial kenderaan itu, dan polisi insurans liabiliti am pada tahap yang memenuhi:

      keperluan minimum yang digunakan untuk pengendalian kenderaan Penghantaran Barang di jalan awam dalam bidang kuasa di mana anda berdaftar untuk menyediakan Penghantaran Penghantaran;

    • penyediaan Penghantaran Penghantaran dan sebarang perkhidmatan lain yang direnung oleh Terma Penggunaan ini; dan

    • mana-mana piawaian minimum lain yang dikenakan oleh Lalamove (seperti yang dimaklumkan oleh Lalamove dari semasa ke semasa).


      Untuk Lalamove mengesahkan pematuhan berterusan anda terhadap keperluan ini, anda akan atas permintaan Lalamove memberikan salinan mana-mana polisi insurans yang berkaitan dan sijil insurans semasa dan/atau bukti insurans lain yang setara. Jika, pada bila-bila masa, anda berhenti memegang polisi insurans yang diperlukan, anda mesti dengan segera memberitahu Lalamove tentang perubahan ini dalam keadaan anda dan berhenti menyediakan Penghantaran Penghantaran;

    • Anda hendaklah mematuhi semua Undang-undang Berkenaan yang berkaitan dengan Penghantaran Penghantaran dan akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pelanggaran Undang-undang Berkenaan tersebut. Anda tidak boleh menerima sebarang permintaan di mana sifat penghantaran adalah semata-mata pengangkutan penumpang;

    • Semasa menjalankan kerja anda, anda hendaklah mengikut dan mematuhi garis panduan berikut (“Garis Panduan Penghantaran Lalamove”):

      Garis Panduan Komuniti

    • Rakan Penghantar hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk membiasakan diri dengan Garis Panduan Penghantar Lalamove seperti yang dipinda dari semasa ke semasa. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Garis Panduan Penghantaran Lalamove dan Terma Penggunaan ini, sebarang perlakuan yang bertentangan dengan Garis Panduan Penghantaran Lalamove akan menjadi pelanggaran Terma Penggunaan ini dan akan memberi Lalamove hak untuk mengunci buat sementara waktu atau menyahaktifkan Akaun Rakan Penghantar anda.

    • Lalamove mengekalkan hak untuk menggantung pemprosesan sebarang transaksi di mana ia secara munasabah percaya bahawa transaksi itu mungkin penipuan, menyalahi undang-undang atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah atau di mana anda dan/atau Pengguna telah melanggar mana-mana peruntukan dalam Terma Penggunaan ini.

    • Rakan Penghantar mengakui bahawa semasa menjalankan tugasnya, ia mungkin mendapat pengetahuan tentang rahsia sulit, proprietari, rahsia dagangan, kesihatan yang dilindungi dan/atau maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi pihak ketiga dan/atau Pengguna (“Maklumat Sulit”). Maklumat ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat tentang Pengguna, perniagaan Pengguna dan kandungan penghantaran, Alamat Pengguna, maklumat hubungan Pengguna, alamat penghantaran, maklumat pembayaran, kaedah pembayaran, maklumat kad kredit, akaun kewangan, maklumat demografi, alamat perniagaan, maklumat mengenai rakan kongsi Pengguna, rakan sekutu, pelanggan dan maklumat serupa mengenai penerima penghantaran. Rakan Penghantar bersetuju bahawa ia akan mengekalkan kerahsiaan semua Maklumat Sulit tersebut dan tidak mendedahkannya kepada mana-mana orang lain, kecuali seperti yang diperlukan untuk menjalankan Penghantaran Barang atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Pendedahan tanpa kebenaran Maklumat Sulit tersebut akan menjadi pelanggaran material Terma Penggunaan ini dan akan memberi Lalamove hak untuk mengunci buat sementara waktu atau menyahaktifkan Akaun Rakan Penghantar anda.

 

5. PEMBAYARAN

Rakan Penghantar mengakui bahawa Pengguna – bukan Lalamove - bertanggungjawab untuk membayar semua caj dan yuran yang berkaitan dengan penghantaran. Setelah Pengguna dan Rakan Penghantar telah mengesahkan bahawa penghantaran telah selesai, akaun pembayaran Pengguna akan dicaj. Lalamove berhak untuk menukar harga yang ditetapkan pada bila-bila masa, atas budi bicara. Rakan Penghantar mengakui dan bersetuju bahawa sebarang pembayaran yang diterima oleh Lalamove adalah disebabkan oleh perkhidmatan maklumat yang disediakan oleh Platform.

Lalamove mengekalkan hak untuk menggantung pemprosesan sebarang transaksi sekiranya transaksi tersebut dipercayai bahawa ia berkemungkinan penipuan, menyalahi undang-undang atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah atau di mana anda dan/atau Pengguna telah melanggar mana-mana peruntukkan dalam Terma Penggunaan ini. Dalam situasi sedemikian, anda tidak boleh mempertanggungjawabkan Lalamove terhadap sebarang penahanan, kelewatan, penggantungan, pelucutankan atau pembatalan, sebarang pembayaran kepada anda.

Lalamove akan menguruskan pembayaran kepada dan daripada anda melalui sistem e-dompet. Baki dalam e-dompet Rakan Penghantar anda boleh dikeluarkan oleh anda ke akaun bank anda yang ditetapkan. Lalamove berhak untuk membuat menolakan daripada baki e-dompet anda berdasarkan Terma Penggunaan kami, Garis Panduan Penghantaran Lalamove kami, seperti yang dibenarkan oleh anda atau seperti yang dimaklumkan kepada anda melalui Platform kami.

Sebagai Rakan Penghantar, bergantung pada perkhidmatan yang diminta oleh Pengguna kami, anda mungkin layak menerima gabungan bayaran yang dinyatakan di bawah:

Tambang:

  • Tambang asas - Ini terdiri daripada tambang jarak yang ditanggung semasa Penghantaran.
  • Subsidi tempahan - Ini terdiri daripada subsidi yang dibayar oleh Lalamove dan termasuk sebagai sebahagian daripada tambang asas, subsidi tidak terhad kepada subsidi permintaan puncak.
  • Kupon Lala - Ini terdiri daripada jumlah promosi yang digunakan untuk pesanan tertentu. Promosi biasanya diberikan kepada Pengguna dan disubsidi oleh Lalamove.

Yuran dan caj lain

  • Yuran Keutamaan - Ini berkaitan dengan yuran tambahan yang Pengguna telah komited untuk membayar sebelum Penghantaran Barang dengan objektif untuk menggalakkan pemenuhan yang pantas.
  • Yuran Menunggu - Ini berkaitan dengan bayaran tambahan yang dikenakan ke atas pesanan tertentu yang mana Rakan Penghantar diminta oleh Pengguna untuk menunggu penerimaan barang atau penghantaran barang.
  • Surcaj permintaan tinggi - Ini berkaitan dengan bayaran tambahan yang dikenakan ke atas pesanan tertentu untuk menggalakkan Penghantaran Barang pada waktu puncak. Lalamove mengekalkan budi bicara untuk menentukan waktu puncak berdasarkan keperluan operasi.
  • Surcaj minimum - Ini berkaitan dengan kekurangan antara tambang yang dikira dan tambang minimum yang telah ditetapkan. Lalamove berhak untuk meminda tambang minimum dari semasa ke semasa.
  • Caj pesanan - Ini berkaitan dengan yuran dan surcaj lain berhubung dengan perkhidmatan tambah nilai yang diminta oleh Pengguna. Kategori ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yuran pemindahan, surcaj perkhidmatan pembelian dsb.

Inisiatif Lalamove

    • Penahan pelekat - Ini berkaitan dengan amaun dibayar oleh Lalamove kepada anda sebagai balasan anda bersetuju untuk menampal pelekat berjenama kami pada kenderaan anda. Dimensi pelekat, reka bentuk dan kedudukan pada kenderaan akan ditentukan oleh Lalamove. Anda seterusnya bersetuju bahawa anda akan bekerjasama dengan pemeriksaan pengekalan pelekat Lalamove apabila diminta. Kegagalan untuk mematuhi boleh menyebabkan penahan pelekat dilucuthakkan.
    • Kempen pemandu-rujuk-pengguna - Ini ialah kempen di mana anda akan menerima ganjaran, sama ada kewangan atau bukan kewangan selepas rujukan berjaya pengguna kali pertama ke dalam platform Lalamove. Anda akan diberikan kod promosi unik jika anda menyertai dalam kempen ini, yang mana anda akan digalakkan untuk mengedarkan kod ini kepada pihak ketiga. Sekiranya terdapat penebusan kod promosi yang berjaya kepada pesanan lengkap yang berasal daripada pengguna baharu, anda akan diberi ganjaran oleh Lalamove. Lalamove berhak untuk membatalkan ganjaran jika kami secara munasabah percaya terdapat percubaan untuk menipu Lalamove melalui kempen ini.
    • Semua Lalabag, Lalajacket atau barangan Lalamove lain yang dibeli mestilah diambil dalam tempoh 180 hari dari tarikh pembelian. Rakan pemandu tidak boleh mengambil barangan setelah tempoh tamat dan Lalamove akan membatalkan pembayaran. Rakan pemandu Lalamove boleh mengunjungi Pusat Pemandu Lalamove yang berdekatan untuk maklumat lanjut.

6. KOMUNIKASI 

Dengan mencipta Akaun Rakan Penghantar, anda bersetuju secara elektronik untuk menerima komunikasi daripada Lalamove termasuk melalui e-mel, mesej teks, panggilan dan pemberitahuan tolak ke peranti mudah alih atau nombor telefon bimbit yang anda berikan kepada Lalamove. Anda memahami dan bersetuju bahawa anda mungkin menerima komunikasi yang dijana oleh sistem telefon dail automatik dan/atau yang akan menghantar mesej prarakam yang dihantar oleh atau bagi pihak Lalamove, syarikat gabungannya dan/atau kontraktor pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada komunikasi berkenaan pesanan diterima melalui pendaftaran anda berkenaan dengan Perkhidmatan. Anda boleh menarik diri dengan menukar pilihan notifikasi anda. Sila ambil perhatian bahawa menarik diri boleh menjejaskan penggunaan Perkhidmatan anda.

7. PROMOSI

Untuk manfaat bersama Lalamove dan semua Rakan Penghantar termasuk anda, dari semasa ke semasa, Lalamove bagi pihak anda mungkin menawarkan promosi kepada beberapa atau semua Pengguna yang mungkin mempunyai kesan Pengguna membayar amaun yang lebih rendah daripada yang sepatutnya berlaku., dan apabila promosi dilakukan, anda bersetuju untuk menyediakan Penghantaran Barang kepada Pengguna pada amaun yang lebih rendah. Di mana promosi terpakai dan jika berkenaan, Lalamove akan mengurangkan nilai yurannya dengan jumlah yang sama dengan nilai promosi.

8. INTERAKSI PIHAK KETIGA LAIN 

Semasa menggunakan atau mengakses Platform, anda boleh membuat surat-menyurat dengan, membeli barangan dan/atau perkhidmatan daripada, atau mengambil bahagian dalam promosi penyedia perkhidmatan pihak ketiga, pengiklan atau penaja yang menunjukkan barangan dan/atau perkhidmatan mereka melalui Platform. Sebarang aktiviti sedemikian, dan sebarang terma, syarat, waranti atau representasi yang berkaitan dengan aktiviti tersebut, adalah semata-mata antara anda dan pihak ketiga yang berkenaan. Lalamove dan pemberi lesennya tidak mempunyai liabiliti, obligasi atau tanggungjawab untuk sebarang surat-menyurat, pembelian, transaksi atau promosi sedemikian antara anda dan mana-mana pihak ketiga tersebut. Lalamove tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti yang timbul daripada sebarang perjanjian antara anda dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga tersebut.

9. HAK HARTA INTELEK

Lalamove sahaja (dan pemberi lesennya, jika berkenaan) akan memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan, termasuk semua hak harta intelek yang berkaitan, dalam dan pada Platform dan Perkhidmatan. Terma Penggunaan ini tidak membentuk jualan dan tidak menyampaikan kepada anda sebarang hak pemilikan dalam atau berkaitan dengan Platform dan Perkhidmatan, atau sebarang hak harta intelek yang dimiliki oleh Lalamove. Nama syarikat, logo dan nama produk yang berkaitan dengan Platform dan Perkhidmatan adalah tanda dagangan dan/atau harta intelek Lalamove atau pihak ketiga, dan tiada hak atau lesen diberikan untuk menggunakannya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengalih keluar, mengubah atau mengaburkan sebarang hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau notis proprietari lain yang digabungkan dalam atau mengiringi Platform dan Perkhidmatan.

Dengan memberikan kandungan, maklumat atau bahan (“Kandungan Rakan Penghantar”) kepada Lalamove, anda memberikan Lalamove lesen di seluruh dunia, kekal, tidak boleh ditarik balik, boleh dipindah milik, lesen bebas royalti, dengan hak untuk sublesen, untuk menggunakan, meniru, mengubah suai, mencipta karya terbitan daripada, mengedarkan, memaparkan secara terbuka, melaksanakan secara terbuka, dan sebaliknya mengeksploitasi dalam apa-apa cara Kandungan Rakan Kongsi Penyampaian sedemikian dalam semua format dan saluran pengedaran yang kini diketahui atau dirangka selepas ini, tanpa notis lanjut atau persetujuan daripada anda, dan tanpa memerlukan pembayaran kepada anda atau mana-mana orang atau entiti lain.

Anda mengakui bahawa Lalamove hanya bertindak sebagai saluran pasif untuk pengedaran Kandungan Rakan Penghantar dan tidak bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk kandungan atau ketepatan Kandungan Rakan Penghantar. Lalamove tidak akan memantaunya Kandungan Rakan Penghantar yang diterbitkan oleh anda secara berterusan, dan Lalamove tidak akan bertanggungjawab untuk berbuat demikian. Tanpa mengehadkan perkara di atas, anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang teguran, pendapat, komen, cadangan dan maklumat lain yang dinyatakan atau disertakan dalam Kandungan Rakan Penghantar tidak semestinya mewakili Lalamove.

Sebarang penggunaan Kandungan Rakan Penghantar oleh anda adalah atas risiko anda sendiri sepenuhnya. Anda menyatakan dan menjamin bahawa mana-mana Kandungan Rakan Penghantar yang disiarkan atau dihantar oleh anda adalah asli kepada anda dan tidak meniru karya mana-mana pihak ketiga atau sebaliknya melanggar mana-mana hak harta intelek pihak ketiga, hak privasi atau hak keperibadian dan tidak mengandungi sebarang fitnah atau kenyataan yang meremehkan. Selain itu, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai kapasiti untuk memberikan lesen seperti yang ditetapkan dalam perenggan ini.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan kerugian Lalamove, sekutu dan pemberi lesennya terhadap semua kos, perbelanjaan, kerosakan, kerugian dan liabiliti yang ditanggung atau dialami oleh Lalamove atau syarikat gabungannya yang berkaitan dengan mana-mana Kandungan Rakan Penghantar yang disiarkan atau dihantar oleh anda atau penggunaan lain anda terhadap laman web, Perkhidmatan atau Platform ditanggung. 

Lalamove berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menyekat atau mengalih keluar (secara keseluruhan atau sebahagian) mana-mana Kandungan Rakan Penghantar yang disiarkan atau dihantar oleh anda dan yang Lalamove percaya tidak mengikut Terma Penggunaan ini (termasuk bahan yang melanggar atau mungkin melanggar hak harta intelek pihak ketiga, hak privasi atau hak keperibadian), atau sebaliknya tidak boleh diterima oleh kami.

Lalamove menghormati hak anda terhadap idea anda, namun sila jangan serahkan sebarang idea, maklumat atau cadangan sulit dalam sebarang bentuk kepada Lalamove atau mana-mana ahli gabungannya. Untuk sebarang idea, maklumat atau cadangan yang anda serahkan, tidak kira apa yang dikatakan oleh komunikasi anda mengenai penyerahan anda, anda memahami bahawa penyerahan anda adalah secara sukarela dan syarat berikut akan digunakan untuk penyerahan anda: (i) penyerahan anda dan kandungannya akan secara automatik menjadi hak milik Lalamove, tanpa sebarang pampasan kepada anda; (ii) Lalamove tidak mempunyai kewajipan untuk menyemak penyerahan anda; (iii) Lalamove boleh melaksanakan dan mengedarkan mana-mana bahagian penyerahan anda dan kandungannya untuk sebarang tujuan dalam apa jua cara, tanpa sebarang pampasan kepada anda; dan (iv) Lalamove tidak mempunyai kewajipan untuk merahsiakan penyerahan anda.

Anda boleh menggunakan maklumat pada Platform yang disediakan secara sengaja oleh Lalamove untuk memuat turun daripada Platform, dengan syarat anda: 

    • Tidak megeluarkan sebarang bahasa notis proprietari dalam semua salinan dokumen tersebut dan tidak membuat pengubahsuaian pada maklumat tersebut; 
    • menggunakan maklumat tersebut hanya untuk tujuan maklumat peribadi  dan bukan komersial anda, dan tidak menyalin atau menyiarkan maklumat tersebut pada mana-mana komputer rangkaian atau menyiarkannya dalam mana-mana media; dan
    • tidak membuat sebarang representasi atau jaminan tambahan yang berkaitan dengan maklumat tersebut. 

 

INDEMNIFIKASI

Rakan Penghantar mengakui bahawa Rakan Penghantar bertanggungjawab untuk semua penghantaran dan semua Penghantaran Barang semasa mengangkut penghantaran. Rakan Penghantar bersetuju Lalamove tidak mempunyai kawalan atau tanggungjawab ke atas penghantaran atau Penghantaran Barang dan hanya mempunyai kawalan atau tanggungjawab untuk kefungsian Platform. Rakan Penghantar bersetuju bahawa Lalamove tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan, salah laku, kerugian atau kerosakan yang dialami oleh Rakan Penghantar, kecuali jika tindakan tersebut melanggar Terma Penggunaan ini atau kecuaian.

Rakan Penghantar bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak akan melibatkan Lalamove, serta pengganti, penerima serah hak, ahli gabungan, pegawai, pemilik, pekerja dan ejennya masa lalu dan sekarang ("Penerima Indemniti Lalamove") daripada sebarang dan semua kerugian, saman sebenar atau terancam, tindakan, prosiding (di sisi undang-undang atau dalam ekuiti), tuntutan, ganti rugi, tuntutan untuk pembayaran, kekurangan, denda, penghakiman, penyelesaian, liabiliti, kos dan kos pengeluaran (termasuk yuran peguam yang munasabah, kos, penalti, faedah, dan pembayaran) yang timbul daripada atau ditanggung berkaitan dengan tuntutan yang ditegaskan oleh pihak ketiga terhadap Penerima Indemniti Lalamove yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada, atau akibat daripada atau berkaitan dengan (i) pelanggaran Rakan Penghantar terhadap Terma Penggunaan ini; (ii) kelakuan Rakan Penghantar berkenaan dengan Platform, Perkhidmatan, dan/atau Penghantaran Barang; (iii) pelanggaran atau dakwaan pelanggaran Rakan Penghantar terhadap mana-mana undang-undang atau hak mana-mana pihak ketiga, termasuk, tanpa had, Rakan Penghantar lain, Pengguna, pemandu, pekerja, subkontraktor, penerima serah hak dan pejalan kaki; (iv) pendedahan “Maklumat Sulit” oleh Rakan Penghantar; (v) pemilikan, penggunaan atau pengendalian mana-mana kenderaan yang digunakan dalam Penghantaran Penghantaran oleh Rakan Penghantar; (vi) kegagalan Rakan Penghantar untuk memiliki insurans, lesen, permit atau kebenaran yang sepatutnya; (vii) sebarang kerosakan atau kerugian akibat kerja dan/atau kelakuan Rakan Penghantar, dan/atau kerja Rakan Penghantar dengan pihak ketiga dan/atau Pengguna, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerosakan pada penghantaran; (viii) salah laku, pelanggaran polisi, pelanggaran undang-undang atau kesalahan lain dan (ix) kegagalan atau dakwaan kegagalan untuk membayar semua cukai yang diperlukan, penahanan, caruman atau premium insurans. Di bawah kewajipan Rakan Kongsi Penghantaran untuk membela, Lalamove berhak menggunakan peguamnya sendiri.

Rakan Penghantar bersetuju untuk melaksanakan Penghantaran dengan mematuhi semua Undang-undang Berkenaan dan akan mempertahankan, menanggung rugi dan tidak melibatkan Lalamove untuk sebarang pelanggaran atau dakwaan pelanggaran oleh Rakan Penghantar mana-mana undang-undang tersebut. Lalamove berhak untuk mengunci, menggantung atau menamatkan akses Platform oleh Rakan Penghantar untuk sebarang pelanggaran Terma Penggunaan ini atau sebarang kelakuan lain yang dianggap tidak sesuai oleh Lalamove. Sekiranya status Rakan Penghantar sebagai kontraktor bebas dicabar dan Rakan Penghantar ditentukan oleh mahkamah, agensi atau penimbang tara bukan sebagai kontraktor bebas, Rakan Penghantar bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak akan melibatkan Lalamove daripada semua kos, penalti, cukai tertunggak, ganti rugi dan yuran peguam yang berkaitan dengan penentuan sedemikian. Di bawah kewajipan Rakan Kongsi Penghantaran untuk membela, Lalamove berhak menggunakan peguamnya sendiri.

Rakan Penghantar selanjutnya bersetuju dan mengakui bahawa ia tidak akan dan tidak boleh mempertanggungjawabkan Lalamove untuk sebarang isu di luar kawalan langsung Lalamove, termasuk sebarang tindakan tuhan, kehilangan kuasa, gangguan kuasa, penutupan atau masalah teknikal dengan Platform, penyelenggaraan sistem, kegagalan penerimaan selular lain, kegagalan penyedia perkhidmatan lain, pembatalan perkhidmatan oleh pihak ketiga lain, pandemik, epidemik, wabak, pandemik COVID 19, mogok, pertikaian buruh, gangguan awam, permusuhan, perang, bencana alam, banjir, kebakaran, sabotaj , kemalangan, kehilangan atau kemusnahan harta benda, campur tangan oleh entiti kerajaan, perubahan undang-undang, peraturan atau perintah, atau peristiwa atau keadaan atau punca lain di luar kawalan langsung Lalamove.

 

PENAFIAN

Perkhidmatan disediakan "seadanya" dan "sebagaimana tersedia". Lalamove tidak membuat representasi, waranti atau jaminan mengenai kebolehpercayaan, ketepatan masa, kualiti, kesesuaian, atau ketersediaan Perkhidmatan atau mana-mana Perkhidmatan yang diminta melalui penggunaan Perkhidmatan, atau bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas ralat.

Lalamove tidak menjamin kualiti, kesesuaian, keselamatan atau keupayaan penyedia pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa keseluruhan risiko yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda, dan sebarang perkhidmatan atau barang yang diminta berkaitan dengannya, kekal dengan anda semata-mata, setakat maksimum yang dibenarkan di bawah Undang-undang Berkenaan.

Lalamove tidak mengawal, mengurus atau mengarahkan mana-mana penyedia pihak ketiga. Penyedia pihak ketiga bukanlah ejen sebenar, ejen jelas, ejen kononnya, rakan kongsi dan/atau pekerja Lalamove.

Lalamove tidak mengawal, menyokong atau bertanggungjawab untuk sebarang Kandungan Rakan Penghantar atau kandungan pihak ketiga yang tersedia pada atau dipautkan oleh Perkhidmatan. Lalamove tidak boleh dan membuat representasi atau jaminan bahawa perkhidmatan atau pelayan adalah bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

 

PENAMATAN PERKHIDMATAN

Rakan Penghantar boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan pada bila-bila masa. Penamatan atau pemadaman Akaun Rakan Penghantar oleh Rakan Penghantar hendaklah mematuhi prosedur dan memenuhi keperluan yang ditetapkan dalam Polisi Offboarding Rakan Penghantaran. Rakan Penghantar hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk membiasakan diri dengan Polisi Offboarding Rakan Penghantaran sebelum meminta untuk menamatkan atau memadam akaunnya.

Lalamove juga boleh berhenti menyediakan Perkhidmatan pada bila-bila masa, atau membuat had penggunaan Perkhidmatan, sama ada khusus kepada Rakan Penghantar atau secara amnya. Penamatan tidak akan mengehadkan mana-mana hak atau remedi Lalamove yang lain. Peruntukan Terma Penggunaan ini akan kekal dalam sebarang penamatan perkhidmatan. Tiada apa-apa dalam peruntukan ini memberikan Lalamove hak untuk menamatkan keupayaan Rakan Penghantar untuk menghubungi Pengguna sendiri dan untuk menyediakan Penghantaran Barang kepada Pengguna, tetapi hak untuk menamatkan penggunaan Platform Rakan Penghantar sahaja.

 

KEBOLEHASINGAN

Mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini yang dilarang atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam mana-mana bidang kuasa hendaklah, mengenai bidang kuasa tersebut dan penggunaan fakta dan keadaan sedemikian, menjadi tidak berkesan setakat larangan atau ketidakbolehkuatkuasaan tanpa membatalkan peruntukan yang selebihnya di sini atau penggunaannya. kepada fakta dan keadaan lain, dan apa-apa larangan atau ketidakbolehkuatkuasaan sedemikian dalam mana-mana bidang kuasa tidak akan membatalkan atau menjadikan peruntukan sedemikian tidak boleh dikuatkuasakan dalam mana-mana bidang kuasa lain.

 

TIADA PENGECUALIAN

Kegagalan Lalamove atau Rakan Penghantar dalam apa jua keadaan untuk mendesak pelaksanaan ketat syarat-syarat Terma Penggunaan ini atau untuk melaksanakan sebarang pilihan di sini, tidak akan ditafsirkan sebagai penepian atau pelepasan terma atau pilihan tersebut dan terma atau pilihan sedemikian. hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

 

UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Terma Penggunaan ini, Terma Penggunaan ini akan dikawal secara eksklusif oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma Penggunaan ini, atau pelanggaran, penamatan atau ketidaksahannya, hendaklah diselesaikan melalui timbang tara.

 

PENGGANTI

Terma Penggunaan ini, dan apa-apa hak dan lesen yang diberikan di bawah ini, tidak boleh dipindahkan atau diserahkan oleh anda, tetapi boleh diserah hak oleh Lalamove tanpa sekatan. Sebarang percubaan pemindahan atau penyerahan hak yang melanggarnya adalah terbatal dan tidak sah. Terma Penggunaan ini mengikat dan melaksanakan untuk manfaat setiap pihak dan pengganti parti dan penerima serah hak yang dibenarkan.

 

KAPSYEN

Kapsyen yang terdapat dalam Terma Penggunaan ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak dalam apa-apa cara mengehadkan, menguatkan, mengubah suai atau sebaliknya menjejaskan terma dan peruntukan Terma Penggunaan ini.

 

VERSI BAHASA

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi bahasa Inggeris dan versi bahasa serantau, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

GARIS PANDUAN KOMUNITI

Garis Panduan Komuniti Lalamove telah diwujudkan untuk membolehkan pengalaman hebat untuk pengguna, pemandu, pejalan kaki, penunggang, peniaga dan perniagaan aplikasi Lalamove, API dan Lalamove Plus (secara kolektif dirujuk sebagai "Platform Lalamove"), supaya mereka berasa selamat dan dihormati, sambil memastikan mutu perkhidmatan.

Garis panduan kami terpakai pada semua orang yang menggunakan Platform Lalamove termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pengguna, pemandu, pejalan kaki, penunggang, peniaga dan perniagaan. Ia juga terpakai pada semua interaksi antara sesiapa sahaja dengan pekerja dan kontraktor Lalamove, tersedia melalui sistem sokongan dalam talian atau melalui telefon.

Di samping itu, dalam keadaan tertentu, garis panduan kami terpakai pada kelakuan di luar Platform Lalamove yang kami ketahui dan mempunyai pengetahuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, maklumat yang diterima daripada platform-platform lain, terutamanya apabila kelakuan sedemikian boleh mengancam keselamatan Platform Lalamove.

Dengan mesra kami menjemput anda untuk menyertai kami untuk menyokong dan menyediakan persekitaran yang mesra untuk semua orang di Platform Lalamove.

Garis panduan kami berikut akan menerangkan beberapa penglibatan komuniti yang positif pada Platform Lalamove, serta tingkah laku atau keadaan yang mungkin menyebabkan pengalaman anda di Platform Lalamove terjejas. Lalamove berhak sepenuhnya untuk menukar atau mengubah atau dengan apa-apa cara mengemas kini garis panduan kami (termasuk polisi kami di bawahgaris panduan kami) pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak Lalamove. Anda amat disyorkan untuk membaca garis panduan kami dengan kerap. Garis panduan berikut yang akan kami kemas kini secara berkala menyediakan asas untuk tingkah laku yang kami harapkan daripada semua orang dalam komuniti Lalamove. Garis panduan kami akan disemak dan dikemas kini secara berkala.

Adalah penting untuk memahami garis panduan kami. Tindakan tidak mengikut mana-mana piawaian kami boleh dianggap sebagai pelanggaran matan Terma dan Syarat, dan boleh mengakibatkan pengalaman anda di Platform Lalamove terjejas, termasuk kehilangan akses ke Platform Lalamove dan/atau akibat lain jika berkenaan.

 

Garis panduan untuk kita semua

Setiap orang yang menggunakan Platform Lalamove hendaklah mematuhi Garis Panduan Komuniti Lalamove seperti yang disediakan berikut.

1.  Hormat

Memupuk komunikasi dan perkhidmatan yang positif dalam setiap pengalaman ialah objektif utama kami dalam garis panduan dan polisi kami.

2.  Keselamatan

Pasukan kami berusaha untuk bekerja secara berterusan untuk menjadikan pengalaman anda semasa menggunakan Platform Lalamove lebih selamat. Keselamatan pengguna, pemandu dan pejalan kaki kami amat penting bagi kami.

3.  Mematuhi undang-undang

Kami mengharapkan semua orang yang menggunakan Platform Lalamove untuk menjalankan peranan mereka untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan tegasjika berkenaan.

4.  Maklum balas

Kami menghargai maklum balas, pendapat dan kebimbangan anda serta mengalu-alukan komen anda, dengan syarat ia dinyatakan dengan cara yang menghormati kami dan komuniti kami. Pasukan kami sentiasa menambah baik garis panduan dan polisi kami, dan maklum balas anda penting untuk membantu kami mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan garis panduan kami relevan dengan pengalaman anda di Platform Lalamove.

Hormat

Setiap orang dalam komuniti Lalamove hendaklah berkelakuan seperti seseorang ingin dilayan dengan hormat, berbudi bahasa dan belas kasihan. Kelakuananda semasa menggunakan Platform Lalamove boleh meninggalkan impak. Ini adalahsebab pentingnya budi bahasa dan mengapa anda diharapkan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dan berkelakuan sopan terhadap orang lain apabila menggunakan Platform Lalamove dan berinteraksi dengan orang lain dalam komuniti Lalamove seperti yang anda lakukan di mana-mana tempat awam.

Penghantaran lewat merupakan suatu masalah bagi kedua-dua pihak penerima dan pengirim, oleh itu sentiasa cuba untuk menepati masa untuk mengambil atau menghantar penghantaran anda. Memandangkan keselamatan itu keutamaan kami, anda harus sentiasa memandu dengan berhati-hati dalam had laju dan mematuhi peraturan lalu lintas tempatan. Anda dilarang sama sekali menghubungi penerima atau pengirim selepas perjalanan atas apa-apa sebab peribadi. Jangan bertindak melulu dengan menjerit, menggunakan bahasa kesat atau menghempas pintu walaupun berlakunya pertikaian.

Hormat
1.1 Kekerasan Fizikal atau Kecederaan, Paksaan, Ancaman dan Salah Laku

Anda dilarang sama sekali daripada melakukan sebarang bentuk kesalahan seksual. Anda tidak boleh menyertai dan/atau melibatkan diri anda secara langsung atau tidak langsung dalam sebarang serangan seksual dan/atau salah laku yang berkaitan dengan kelakuan seksual atau tingkah laku yang tidak sopan pada bila-bila masa.

Jangan sentuh sesiapa yang anda temui secara tidak berpatutan semasa menggunakan Platform Lalamove melainkan pengguna/pelanggan yang menggunakan Platform Lalamove untuk tujuan diangkut memerlukan dan meminta bantuan fizikal disebabkan sebarang isu kekangan pergerakan dan/atau terikat pada kerusi roda. Sebarang jenis kekerasan fizikal adalah dilarang sama sekali.

Menghormati ruang peribadi dan privasi adalah sesuatu yang kita semua hargai. Berbual santai itu tidak mengapa selagi pihak tersebut selesa berbual dengan anda. Jangan bertanya tentang kehidupan peribadi orang lain atau menilai penampilan mereka.

Senarai berikut memberikan contoh kelakuan yang tidak berpatutan; namun ia adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ia bukan menyeluruh, serangan seksual dan salah laku boleh merangkumi sebarang bentuk kelakuan. Ini mungkin kelihatan lebih tegas berbanding platform lain tetapi ini kerana kami ingin memastikan anda dalam keadaan selamat sebaik mungkin apabila anda menggunakan Platform Lalamove.

  • Jangan tanya soalan peribadi kerana soalan peribadi dan pencerobohan ruang peribadi secara amnya dianggap tidak berpatutan (contohnya, mengenai status perhubungan, kewangan atau orientasi seksual);
  • Perlu diingat bahawa gangguan itu berbeza mengikut norma masyarakat dan peribadi — contohnya, mengulas tentang penampilan mungkin menyinggung perasaan orang lain. Ini termasuk komen yang menghina atau "memuji";
  • Jangan memberi komen atau gerak isyarat tersirat kerana gerak isyarat bukan lisan boleh membentuk gangguan seksual jika tingkah laku itu bersifat seksual dan menyebabkan orang lain berasa tidak selesa (contohnya, mesej penghinaan, grafik atau tidak senonoh);
  • Jangan bermain cinta dengan sesiapa sahaja (contohnya, bukan lisan, lincah atau berada terlalu dekat);
  • Memaparkan bahan tidak senonoh adalah tidak dibenarkan (contohnya, objek atau gambar berunsur seksual);
  • Dengan tegas kami menasihati anda untuk menghormati privasi dan ruang peribadi pengguna lain. Menghantar mesej atau menelefon penerima atau penghantar di luar alasan profesional merupakan kedua-dua bentuk gangguan dan pelanggaran haknya terhadap keselamatan peribadi dan perlindungan data;
  • Kandungan lucah, seksual secara tersirat atau melibatkan keganasan atau serangan seksual tidak boleh ditunjukkan;
  • Elakkan dan jangan bertindak atau menyertai sebarang bentuk tingkah laku ganas dan agresif pada setiap masa kerana Lalamove tidak membenarkan sebarang bentuk keganasan atau pencerobohan. Setiap orang tidak boleh terlibat dalam sebarang bentuk tingkah laku yang agresif, seperti bergaduh secara lisan, menggunakan kata-kata lucah atau sindiran, atau membuat ugutan atau keganasan fizikal.
Hormat
1.2 Tingkah Laku Mengugut dan Biadap

Kemarahan atau kekasaran, tingkah laku agresif atau mengganggu itu dilarang sama sekali. Elakkan menggunakan bahasa kesat atau melakukan gerak isyarat yang melambangkansebarang bentuk keganasan, pencerobohan, tidak hormat dan tingkah laku yang tidak sesuai. Jangan kongsi imej-imej grafik (tersirat secara seksual atau menggambarkan keganasan fizikal) dengan orang lain dalam komuniti Lalamove; ini termasuk berkongsi atau mengedarkan imej-imej sedemikian melalui sistem sokongan dalam talian Lalamove atau berkaitan dengan pengalaman Platform Lalamove. Walaupun anda mungkin mempunyai idea atau persepsi yang berbeza tentang topik seperti kepercayaan agama dan pilihan politik, anda dinasihatkan supaya menjauhkan diri daripada terlibat dalam topik-topik sedemikian yang berpotensi untuk memecah belah. Setiap orang tidak boleh menunjukkan sebarang tingkah laku yang agresif atau biadap, termasuk terlibat dalam pertikaian lisan atau kekasaran atau membuat ugutan atau serangan fizikal.

Sekiranya keadaan menjadi tidak terkawal, jangan sekali-kali bertindak melulu atau meningkatkan ketegangan (dengan mengganggu atau membuat ugutan sama ada perjalanan sedang berjalan atau sudah berakhir). Sentiasa memilih untuk memaklumkan Platform Lalamove secepat mungkin sekiranya masalah timbul. Kami berhasrat untuk melayani semua pihak secara adil dan akan mengambil langkah yang sewajarnya.

Hormat
1.3 Hubungan Selepas Penghantaran Selesai

Pengguna, pemandu dan pejalan kaki harus mengekalkan kaedah komunikasi yang sah dan berkesan untuk memudahkan penghantaran yang lancar. Apa-apa hubungan dan komunikasi hendaklah ditamatkan sebaik sahaja perjalanan atau penghantaran selesai. Menghubungi atau mengintai pengguna selepas penghantaran selesai atas apa-apa sebab dalam talian atau luar talian merupakan satu bentuk pelanggaran ruang peribadi dan privasi, dan anda mungkin menghadapi tindakanundang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada liabiliti jenayah. Lalamove tidak akan bertanggungjawab atau berkongsi sebarang tanggungjawab terhadap tindakan anda. Untuk sebarang pemulangan atau kehilangan barang, pengguna boleh menghubungi Lalamove melalui aplikasi. Perhubungan yang tidak diingini, seperti menghantar mesej teks, menelefon, komunikasi media sosial, melawat atau cuba melawat seseorang secara peribadi selepas perjalanan atau penghantaran selesai, boleh dianggap sebagai gangguan. Keselamatan semua orang itu penting kepada kami, oleh itu jangan berkongsi sebarang maklumat hubungan yang tidak perlu. Pendedahan tanpa kebenaran kenalan peribadi atau maklumat atau butiran penghantaran adalah dilarang sama sekali.

Hormat
1.4 Diskriminasi

Kami berusaha untuk memastikan anda sentiasa berasa selamat dan dialu-alukan. Kami tidak akan bertolak ansur dengan sebarang bentuk diskriminasi atau gangguan yang menyalahi undang-undang, termasuk terhadap pasukan Perkhidmatan Pelanggan Lalamove dan pasukan Operasi Pemandu. Dalam sesetengah bidang kuasa, ia adalah melanggar undang-undang untuk mendiskriminasi seseorang atas sebab antara lain:

  • umur
  • warna
  • ketidakupayaan
  • jantina
  • status perkahwinan
  • asal kebangsaan
  • kehamilan dan bersalin
  • kaum
  • agama atau kepercayaan
  • orientasi seksual

Diskriminasi Dapat Dilihat Melalui Cara-cara Berikut:

  • Anda tidak boleh menolak untuk menyediakan perkhidmatan berdasarkan bangsa, agama, kewarganegaraan, ketidakupayaan, orientasi seksual, jantina, status perkahwinan, identiti jantina, umur atau sebarang ciri lain seseorang yang dilindungi undang-undang. Tindakan sepertiini boleh menyebabkan anda kehilangan akses kepada Platform Lalamove. Adalah tidak sopan untuk membuat kenyataan yang menghina atau mendiskriminasi seseorang atau kumpulan sama ada pihak lain itu tergolong dalam kumpulan itu atau tidak. Undang-undang bidang kuasa tertentu boleh menuntut dan/atau membenarkan penyediaan perkhidmatan kepada dan untuk manfaat kumpulan orang tertentu. Perkhidmatan yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang ini dan terma terpakai yang berkaitan adalah dibenarkan di bawah garis panduan kami dalam bidang kuasa tersebut.
  • Mendiskriminasi berdasarkan ciri-ciri ini atau berdasarkan kawasan pengambilan atau penghantaran tidak boleh diterima. Sekiranya anda dengan sengaja menolak atau membatalkan permintaan, atau menggunakan ciri pada Platform Lalamove untuk membatalkan perjalanan atau permintaan penghantaran semata-mata untuk tujuan mengelak kawasan tertentu atau orang atau perniagaan di kawasan kejiranan tersebut, ia boleh menyebabkan kehilangan akses kepada Platform Lalamove.
Hormat
1.5 Penghantaran Yang Selamat

Pengguna Platform Lalamove mesti lebih berhati-hati untuk memastikan terdapat pembungkusan dan perlindungan dokumen/bungkusan sebelum menyerahkannya kepada pemandu atau pejalan kaki untuk perkhidmatan penghantaran. Ini boleh termasuk melindungi bungkusan anda daripada kerosakan hentakan semasa penghantaran dengan balut gelembung atau pelapik buih tidak boleh alih.

Pengguna-pengguna Platform Lalamove harus mengelak daripada meminta penghantaran menggunakan jenis perkhidmatan yang tidak sesuai dengan isipadu barang atau had kapasiti. Pemandu dan pejalan kaki mempunyai tanggungjawab untuk memastikan penyempurnaan pesanan tidak akan melebihi berat atau kapasiti isipadu kenderaan dan/atau menimbulkan risiko keselamatan.

Semasa proses penghantaran, pemandu atau pejalan kaki tidak dibenarkan merosakkan, membuka atau membuka bungkusan atau dokumen. Sebarang kehilangan atau kerosakan produk (bungkusan/dokumen) semasa penghantaran adalah tanggungjawab pemandu atau pejalan kaki. Pemandu dan pejalan kaki harus menawarkan pengesahan fotografi penghantaran apabila diperlukan, supaya orang lain di Platform Lalamove dapat melihatnya.

Hormat
1.6 Mewujudkan Pengalaman Positif

Apabila seorang pengguna tidak menerima barang atau menerima barang yang salah, ia boleh mengakibatkan pengalaman yang teruk dan buruk. Perniagaan harus berhati-hati untuk memasukkan barangan yang betul dalam pesanan Lalamove.

Kadar pembatalan yang tinggi meninggalkan pengalaman negatif bagi pengguna Platform Lalamove.

Ikuti permintaan pesanan yang dikomunikasikan melalui Platform Lalamove jika boleh. Jika sebarang penyisihan diperlukan, sila pastikan pengguna dihubungi terlebih dahulu.

Keselamatan

Kami percaya bahawa setiap orang mempunyai peranan untuk membantu mencapai dan mempromosikan pengalaman yang lebih selamat dan mesra. Oleh itu, kami mempunyai keperluan standard tentang perkongsian akaun, umur pemegang akaun dan banyak lagi.

Keselamatan
2.1 Perkongsian Akaun

Hanya anda sahaja dibenarkan untuk mengakses akaun yang telah didaftarkan atas nama anda. Perkongsian akaun tidak dibenarkan. Untuk menggunakan Platform Lalamove, anda mesti mendaftar dan mengekalkan akaun yang aktif. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada akaun anda merupakan liabiliti anda. Jangan biarkan orang lain menggunakan akaun anda dan anda tidak boleh berkongsi akaun, kata laluan atau foto diri anda dengan sesiapa sahaja. Jangan sekali-kali berkongsi maklumat peribadi anda yang digunakan berkaitan dengan akaun anda untuk mengakses Platform Lalamove. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan maklumat sulit anda sendiri dan anda bertanggungjawab terhadap segala penggunaan maklumat anda, walaupun anda tidak membenarkannya. Keselamatan akaun anda ialah tanggungjawab anda.

Pemandu atau pejalan kaki mesti menyempurnakan sendiri semua bahagian penghantaran termasuk sebarang pengendalian selepas pesanan diambil daripada pengguna Platform Lalamove sehingga penghantaran terakhir kepada penerima tanpa pengecualian.

Keselamatan
2.2 Orang Di Bawah Umur

Jika anda seorang individu, anda mestilah berumur dewasa dan ke atas untuk memiliki akaun Lalamove. Pemegang akaun tidak dibenarkan meminta perkhidmatan untuk sesiapa di bawah umur tanpa ditemani oleh pemegang akaun atau orang dewasa lain semasa perjalanan atau semasa menyerahkan atau mengutip penghantaran. Sekatan umur ini dikenakan melainkan garis panduan tempatan kami, syarat atau polisi lain berubah.

Keselamatan
2.3 Maklumat Kenderaan

Kekalkan keadaan kenderaan anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana basikal, motosikal dan skuter) dengan mematuhi piawaian keselamatan industri dan peraturan kawal selia tempatan. Selain daripada pejalan kaki, pastikan anda hanya menggunakan kenderaan yang berdaftar dengan Lalamove. Untuk mendapatkan penghantaran yang lancar dan mudah, Platform Lalamove membolehkan pengguna untuk mengenal pasti maklumat tentang pemandu dan pejalan kaki serta kenderaan mereka, yang mungkin termasuk nombor plat kenderaan, model, gambar profil dan nama penunggang. Ia merupakantanggungjawab anda untuk mengemas kini dan menyerahkan semula dokumen anda apabila ia tamat tempoh.

Hanya kenderaan yang dibenarkan mesti digunakan untuk melakukan perjalanan dan penghantaran oleh pemandu dan pejalan kaki. Anda dikehendaki sentiasa mempunyai lesen memandu kebangsaan yang sah dan sebarang permit atau lesen lain yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa berkenaan. Anda dan kenderaan anda juga mesti dilindungi dengan insurans yang sah seperti yang ditetapkan oleh peraturan dan pihak berkuasa tempatan.

Keselamatan
2.4 Penyelenggaraan dan Senggaraan yang Betul

Pemandu dan pejalan kaki diperlukan untuk memastikan kenderaan mereka dalam keadaan baik dan selamat bekerja untuk menggunakan Platform Lalamove. Anda tidak selamat tidak kira seberapa baik anda memandu melainkan kenderaan anda berada dalam keadaan baik. Anda harus memelihara keadaan kenderaan anda dengan diservis dengan betul. Jika tidak, kenderaan anda mungkin gagal beroperasi pada masa yang genting.

Baca manual pemilik kenderaan anda dengan teliti untuk mengetahui tentang rancangan penyelenggaraan dan keperluan untuk kenderaan anda. Jadual penyelenggaraan sangat berbeza dari satu kenderaan ke kenderaan yang lain.

Lakukan Pemeriksaan Kenderaan 360-Darjah dengan kerap, termasuk memeriksa pengepaman tayar yang betul, membersihkan tingkap, lampu depan dan cermin, kebocoran bendalir dan kehausan bilah pengelap cermin depan semasa anda mengelilingi tempat dengan kenderaan anda. Amalan mudah ini akan memastikan pemanduan yang selamat dan hanya akan mengambil masa beberapa minit sahaja.

Keselamatan
2.5 Tali Pinggang Keledar

Apabila tali pinggang keledar disediakan, kami mengesyorkan agar anda sentiasa memakainya, sama ada anda berada di tempat duduk depan atau belakang, kerana ia boleh menjadi cara yang paling berkesan untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangkan kecederaan semasa kemalangan.

Keselamatan
2.6 Topi Keledar untuk Basikal, Motosikal dan Skuter

Cari topi keledar yang sesuai sama ada anda menunggang basikal, motosikal atau skuter untuk keselamatan anda. Topi keledar ini akan memastikan anda selamat dan dilindungi semasa menunggang jika anda mengikut arahan pengilang, yang termasuk pemasangan yang kemas di bawah dagu anda dan menutup atas dahi anda. Selain itu, topi keledar melindungi anda daripada persekitaran yang anda tunggangi untuk melindungi tengkorak atau kepala anda.

Keselamatan
2.7 Penggunaan kamera pemuka yang merakam video dan/atau audio

Memasang dan menggunakan kamera papan pemuka adalah disyorkan, yang boleh digunakan untuk merakam tunggangan dan memberikan bukti kepada Lalamove, penguatkuasa undang-undang atau syarikat insurans sekiranya berlaku sebarang masalah pada perjalanan untuk membantu menentukan punca atau kesalahan. Sila ambil perhatian tentang perkara berikut:

  • Dalam keadaan tertentu dan di beberapa lokasi, undang-undang dan peraturan tempatan menghendaki penunggang untuk memberikan persetujuan untuk dirakam. Sila kaji dan semak undang-undang tempatan anda untuk memahami tanggungjawab dan hak undang-undang anda.
  • Pemandu boleh menyerahkan rakaman kepada Lalamove mengikut budi bicara mereka sendiri. Lalamove akan mengkaji rakaman yang diserahkan dan mengambil semua tindakan yang perlu dan sesuai selaras dengan garis panduan dan syarat penggunaan platform kami.
  • Berkongsi atau menstrimkan data peribadi yang telah ditangkap melalui interaksi anda dengan kami, pengguna kami, penunggang kami, audio dalam kenderaan dan/atau rakaman video semasa perjalanan (seperti imej atau suara anda atau kedua-duanya, dan metadata yang berkaitan) di media sosial atau di lokasi awam digital atau fizikal lain merupakan pelanggaran garis panduan kami dan mungkin mendorong siasatan lanjut oleh pasukan keselamatan kami.
Keselamatan
2.8 Sentiasa Berwaspada, Sedar dan Berjaga-jaga Semasa Memandu

Mengendalikan kenderaan bermotor semasa mengantuk akan mengakibatkan bahaya terhadap anda dan pemandu lain di jalan raya. Anda mesti memainkanperanan anda untuk memastikan diri anda dan orang lain selamat, termasuk menumpukan perhatian anda di jalan raya, berehat dengan baik, mengelak daripada beroperasi selama berjam-jam, mengelakkan ubat-ubatan yang boleh menyebabkan tidur atau mengambil minuman beralkohol, supaya anda boleh bertindak balas dengan pantas terhadap sebarang keadaan.

Keselamatan
2.9 Berkongsi Jalan

Anda mesti sedar tentang kepentingan keselamatan sebagai pemandu yang selamat. Kemalangan boleh dikurangkan atau dielakkan dengan ketara jika anda mempunyai pemahaman yang baik tentang pemanduan berhemah. Pemanduan berhemah ialah sejenis pemanduan yang menggunakan pelbagai cara dan taktik untuk memastikan anda selamat dan mengelakkan kesulitan yang disebabkan oleh pengguna jalan raya lain.

Pemanduan berhemah harus dapat:

  • Memastikan kelajuan anda terkawal
  • Mengawasi bahagian hadapan dan bersedia untuk perkara yang tidak dijangka
  • Berwaspada dan tidak terjejas oleh gangguan
  • Bersedia untuk pelbagai tindakan dan reaksi pemandu dan pejalan kaki yang lain
  • Menjangkakan pemandu lain berkelakuan berbeza daripada kebiasaan anda
  • Memerhati dan menghormati pemandu lain
  • Menjaga jarak selamat antara anda dan kenderaan di hadapan anda
  • Memandu dengan selamat sambil mengambil kira (dan/atau menyesuaikan diri) cuaca dan/atau keadaan jalan raya
  • Bagimengelakkan anda daripada menekan brek di tengah-tengah selekoh, laraskan kelajuan anda sebelum menghampiri selekoh
Keselamatan
2.10 Kecemasan Awam

Kesediaan kecemasan komuniti sangat bergantung pada perancangan. Lalamove boleh mengambil langkah-langkah tambahan untuk cuba mengurangkan dan memelihara keselamatan platform kami semasa kecemasan awam, termasuk tetapi tidak terhad kepada bencana alam, kecemasan kesihatan awam, mogok dan situasi krisis awam.

Sebagai contoh, jika Lalamove menerima notis daripada pihak berkuasa kerajaan bahawa sesiapa yang menggunakan Platform Lalamove yang mungkin mendatangkan potensi bahaya kepada orang ramai secara amnya, kami boleh menggantungkan akses individu itu buat sementara waktu sehingga dan melainkan ia munasabah selamat untuk membenarkan individu itu menyambung untuk menggunakan Platform Lalamove semula. Begitu juga, kami boleh menghalang individu di seluruh bandar atau wilayah daripada menggunakan sebahagian atau semua Platform Lalamove atau mengenakan syarat-syarat lain untuk mematuhi panduan daripada pihak berkuasa semasa kecemasan kesihatan awam, bencana alam, mogok atau keadaan krisis awam yang lain, atau apabila ketersediaan berterusan Platform Lalamove mungkin menimbulkan ancaman besar dan berbahaya kepada masyarakat.

Keselamatan
2.11 Sediakan Ruang yang Selamat Untuk Pengambilan

Pengguna Lalamove harus menjalankan pertimbangan dan tingkah laku yang baik di sekeliling pemandu dan pejalan kaki dan membuatkan mereka berasa dialu-alukan. Mereka juga harus menyediakan kawasan yang selamat untuk pengambilan pesanan; contohnya, untuk mengelak kejadian keganasan di premis yang membahayakan keselamatan penunggang.

Keselamatan
2.12 Alkohol, Dadah, Senjata dan Semua Barang Haram Tidak Dibenarkan

Penghantaran alkohol hanya boleh ditempah dan diterima oleh pengguna Lalamove yang telah mencapai umur sah minum arak dan ke atas. Narkotik haram, bekas alkohol terbuka, dan senjata adalah dilarang. Sila maklumkan Lalamove dan pihak berkuasa jika anda mempunyai sebab untuk mengesyaki sifat kandungan bungkusan anda sebagai barangan dan/atau perkhidmatan yang bukan sebahagian daripada tawaran Lalamove, atau disyaki sebagai barangan yang menyalahi undang-undang dan/atau berbahaya.

Mematuhi Undang-undang

Setiap orang mesti mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai dan juga terma dan syarat serta polisi Lalamove. Ia dilarang secara khusus untuk menggunakan Platform Lalamove untuk melakukan sebarang jenayah, termasuk pengedaran dadah, pengubahan wang haram, gangguan seksual, atau untuk melanggar mana-mana undang-undang lain.

Elakkan daripada melakukan pelanggaran lalu lintas atau memandu secara melulu yang boleh membahayakan nyawa diri sendiri dan pengguna jalan raya serta pejalan kaki yang lain. Ini termasuk mematuhi peraturan atau undang-undang lalu lintas, had laju, mematuhi isyarat jalan dan lampu isyarat. Anda hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar atau topi keledar apabila dikehendaki oleh undang-undang.

Mematuhi Undang-undang
3.1 Dadah dan alkohol

Jika anda seorang pemandu atau pejalan kaki, jangan minum atau menggunakan dadah semasa bekerja; anda tidak boleh memandu atau menunggang basikal semasa mabuk. Memandu atau berbasikal semasa di bawah pengaruh alkohol, dadah atau apa-apa bahan lain yang menjejaskan keupayaan anda untuk mengendalikan kenderaan dengan selamat boleh melanggar undang-undang. Bahan haram, bekas alkohol terbuka dan senjata tidak dibenarkan di dalam kenderaan anda. Jika pengguna atau orang awam percaya anda mungkin berada di bawah pengaruh dadah atau alkohol, mereka berhak untuk menamatkan tempahan serta-merta dan memaklumkan Lalamove atau pihak berkuasa. Penggunaan dadah dan bekas alkohol terbuka tidak dibenarkan semasa menggunakan Platform Lalamove.

Mematuhi Undang-undang
3.2 Larangan Senjata Api

Pengguna dan penerima mereka, serta pemandu dan pejalan kaki, dilarang sama sekali membawa senjata api semasa menggunakan Platform Lalamove, setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Mematuhi Undang-undang
3.3 Penipuan

Penipuan boleh melemahkan kepercayaan dan juga berbahaya. Memalsukan maklumat dengan sengaja atau berpura-pura menjadi identiti orang lain, contohnya semasa daftar masuk atau menjalani pemeriksaan keselamatan, adalah tidak dibenarkan. Adalah penting untuk memberikan maklumat yang tepat apabila anda melaporkan insiden, mencipta dan akses akaun Lalamove anda, pertikaikan caj atau fi dan tuntutan untuk kredit. Tuntut hanya fi atau bayaran balik yang anda berhak dan gunakan tawaran dan promosi hanya seperti yang dijadualkan. Jangan sengaja melakukan transaksi yang tidak sah.

Aktiviti penipuan juga mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

  • peningkatan dalam masa atau jarak perjalanan atau penghantaran yang disengajakan untuk penipuan atau tujuan lain-lain;
  • menerima pesanan atau permintaan penghantaran tanpa berniat untuk menyempurnakannya, termasuk menggalakkan pengguna membatalkan untuk tujuan penipuan;
  • mencipta akaun atau pesanan rekaan untuk tujuan penipuan;
  • menuntut perbelanjaan penipuan, seperti fi menunggu atau pembersihan sampingan;
  • mendakwa telah menyempurnakan penghantaran tanpa mengambil barang penghantaran;
  • mengambil barang penghantaran dan menyimpan semua atau sebahagian daripada menghantar pesanan yang lengkap;
  • tindakan untuk mengganggu atau memanipulasi operasi biasa platform dan sistem GPS;
  • menyalahgunakan tawaran atau promosi dan/atau gagal menggunakannya untuk tujuan yang dimaksudkan;
  • fi peraduan atas sebab penipuan atau tidak sah;
  • mencipta akaun pendua yang salah;
  • penggunaan aplikasi atau cara yang tidak dibenarkan untuk mendapatkan akses atau manfaat kepada platform;
  • pemalsuan dokumen, fail atau data lain untuk tujuan penipuan.
Mematuhi Undang-undang
3.4 Pesanan Di Luar Platform

Untuk memastikan setiap pengalaman adalah selamat yang mungkin sambil kekal mematuhi undang-undang tempatan (jika ada), semua perjalanan di platform Lalamove mesti diaturkan melalui aplikasi Lalamove.

Pemandu dan pejalan kaki dilarang menerima pembayaran di luar platform yang tidak dibenarkan untuk penghantaran di platform Lalamove.

Bagi pesanan tunai, pengguna mesti ingat untuk membawa jumlah yang tepat untuk menyelesaikan kos penghantaran.

Pemandu dan pejalan kaki mesti sentiasa membayar caj perkhidmatan Lalamove pada pesanan tunai tepat pada masanya.

Mematuhi Undang-undang
3.5 Aktiviti Lain yang Tidak Boleh Diterima

Perbuatan mencuri bukan sahaja tidak dibenarkan apabila menggunakan Platform Lalamove; ia juga satu kesalahan jenayah. Ini termasuk, tidak terhad kepada perbuatan sengaja melucutkan atau mengelirukan pihak lain di platform untuk tujuan matan atau kewangan.

Jangan gunakan tanda dagangan Lalamove atau harta intelek tanpa kebenaran. Jika peraturan tempatan memerlukan paparan barangan berjenama Lalamove, pemandu dan pejalan kaki hendaklah menggunakan hanya barangan berjenama Lalamove yang diperoleh daripada Lalamove. Pemandu dan pejalan kaki seharusnya tidak menunjukkan diri mereka sebagai memandu atau menghantar dengan Lalamove jika mereka tidak mempunyai akses ke Platform Lalamove. Pemandu dan pejalan kaki hendaklah memulangkan barang yang mempunyai tanda Lalamove (jika berkenaan) kepada Lalamove jika mereka kehilangan akses ke Platform Lalamove. Penggunaan barang yang tidak dibenarkan atau pihak ketiga, seperti lampu, plak, papan tanda atau barang serupa yang mengandungi nama atau tanda dagangan Lalamove, boleh menimbulkan kekeliruan di kalangan pengguna.

Maklum Balas

Pasukan kami sentiasa memperhalusi garis panduan kami dan maklum balas anda penting untuk memastikan garis panduan kami kekal relevan apabila teknologi kami berkembang. Sila menilai pengalaman anda setelah selesai setiap perjalanan atau penghantaran. Maklum balas yang jujur akan membantu memastikan semua orang bertanggungjawab terhadap tingkah laku mereka. Ini menyumbang kepada pembinaan persekitaran yang menghormati dan selamat.

Jika sesuatu berlaku seperti perlanggaran jalan raya, anda boleh melaporkannya dengan memilih Bantuan dalam aplikasi supaya pasukan Perkhidmatan Pelanggan atau pasukan Operasi Pemandu kami boleh menyiasat dan memberikan sokongan tepat pada masanya apabila perlu. Sebelum menghubungi Lalamove, sekiranya berlaku kecemasan atau jika anda mendapati diri anda dalam bahaya serta-merta, hubungi pihak berkuasa tempatan atau perkhidmatan kecemasan anda.

Maklum Balas
4.1 Penilaian

Pengguna, peniaga, pemandu dan pejalan kaki semuanya boleh meninggalkan dan menerima penilaian, serta memberikan input tentang cara perjalanan atau penghantaran itu berjalan. Kaedah maklum balas ini meningkatkan kebertanggungjawaban dan menyumbang kepada kewujudan persekitaran yang hormat, selamat dan telus untuk semua. Aplikasi ini membenarkan pemandu dan pejalan kaki untuk melihat rating semasa mereka. Dengan membuka aplikasi dan menekan profil, penunggang boleh melihat penilaian atau rating mereka disenaraikan di bawah nama mereka.

Pemandu, penunggang, pejalan kaki dan pengguna yang tidak mencapai rating purata minimum bandar mungkin kehilangan akses kepada Platform Lalamove. Adalah berfaedah untuk bersikap sopan dan menghormati semua individu semasa menggunakan Platform Lalamove dan berinteraksi dengan orang lain dalam Komuniti Lalamove jika anda mahu mengekalkan rating purata anda yang tinggi. Kebanyakan pemandu dan pejalan kaki menyediakan perkhidmatan yang cemerlang, dan kebanyakan pemandu, pejalan kaki dan pengguna baik dan bertimbang rasa, oleh itu kebanyakan penghantaran berjalan dengan jayanya. Penilaian individu tidak akan dialih keluar jika anda menghubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan Lalamove atau pasukan Operasi Pemandu. Kami faham bahawa kadangkala perjalanan atau penghantaran tidak berjalan seperti yang dirancang, yang boleh menyebabkan rating yang lebih rendah.

Dengan syarat anda seorang pemandu atau pejalan kaki yang telah kehilangan akses ke Platform Lalamove atas sebab rating yang lemah, anda boleh menuntutnya semula jika anda memenuhi syarat kelayakan dan menunjukkan bukti bahawa anda telah menamatkan kursus peningkatan mutu.

Maklum Balas
4.2 Pembatalan Penghantaran

Untuk memastikan operasi sistem kami berjalan lancar untuk semua pemandu, pejalan kaki dan pengguna, anda dinasihatkan supaya tidak membatalkan pesanan melainkan benar-benar perlu (cth. Kerosakan kenderaan / kemalangan). Jika anda tidak dapat mengambil atau menghantar bungkusan disebabkan kecemasan, sila hubungi penghantar/penerima dengan segera sebelum membatalkan tempahan. Hormati tempahan yang telah anda buat/terima. Ini sangat penting dalam membina keyakinan dan menggalakkan lebih ramai pengguna, pemandu dan pejalan kaki untuk menggunakan Platform Lalamove. Lebih ramai pengguna bermakna lebih banyak pekerjaan untuk pemandu dan pejalan kaki; lebih ramai pemandu dan pejalan kaki bermakna masa pemadanan yang lebih pantas untuk pengguna, secara keseluruhannya. Jika anda kerap membatalkan perjalanan atau pesanan berturut-turut sebagai pejalan kaki, pemandu atau pengguna, pengalaman anda di Platform Lalamove mungkin terjejas.

Maklum Balas
4.3 Bagaimana Lalamove Menguatkuasakan Garis Panduan Kami

Pengalaman anda di platform mungkin terjejas jika garis panduan di atas tidak dipatuhi. Anda mungkin kehilangan akses kepada Platform Lalamove dan/atau akibat lain jika berkenaan jika anda melanggar mana-mana Terma dan Syarat Lalamove, atau mana-mana terma, syarat atau polisi yang berkaitan , termasuk mana-mana Garis Panduan kami atau mana-mana polisi dan garis panduan tambahan yang Lalamove mungkin berkomunikasi dengan anda dari semasa ke semasa. Jika anda mempunyai beberapa akaun Lalamove, seperti akaun penunggang pengguna dan akaun pemandu, melanggari garis panduan kami boleh mengakibatkan anda kehilangan akses kepada kesemuanya. Di samping itu, jika penguatkuasaan undang-undang terlibat, kami akan membantu siasatan mereka mengikut peraturan tempatan. Jika anda kehilangan akses kepada Platform Lalamove atas sebab kesilapan, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan Lalamove atau pasukan Operasi Pemandu.

Lalamove menerima maklum balas melalui pelbagai cara, meneliti laporan yang dibuat kepada pasukan Perkhidmatan Pelanggan kami atau pasukan Operasi Pemandu kami yang mungkin melanggari garis panduan kami, dan boleh menjalankan sebarang penyiasatan yang diperlukan. Jika kami menyedari tentang tingkah laku yang berpotensi berbahaya, kami boleh menghubungi anda untuk menyiasat. Kami boleh menahan akaun anda atau menjadikannya tidak aktif sehingga penilaian kami selesai, mengikut budi bicara kami.

Sila sediakan pengesahan fotografi penghantaran apabila diperlukan, supaya orang lain di platform dapat melihatnya. Pelaporan palsu atau rekaan tidak dibenarkan.

Di Platform Lalamove, pihak berkuasa dan tempatan yang berbeza mengawal selia penawaran perkhidmatan tertentu. Kami mungkin bertanggungjawab untuk mengalih keluar akses anda kepada Platform Lalamove jika kami memutuskan bahawa akaun pemandu atau pejalan kaki anda tidak selaras dengan piawaian kawal selia yang berkenaan.

Akhir sekali, pemandu dan pejalan kaki yang berminat menggunakan Platform Lalamove mesti melalui proses saringan khusus untuk petempatan mereka, yang mungkin melibatkan rekod kenderaan bermotor dan semakan latar belakang jika undang-undang tempatan membenarkannya. Jika salah satu semakan ini mendedahkan pelanggaran garis panduan kami atau keperluan lain yang dikenakan oleh pengawal selia tempatan, pemandu atau pejalan kaki akan kehilangan akses kepada Platform Lalamove.

Peringatan: Pemandu dan pejalan kaki Lalamove bukanlah ejen (sama ada sebenar atau seolah-olah) atau pekerja. Pemandu dan pejalan kaki tidak terikat dengan mana-mana pihak berkuasa (sebenarnya, sahihnya, atau sebaliknya). Mereka ialah pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang tidak bersekutu.

Garis panduan, syarat atau polisi lain kami boleh mengubah mana-mana polisi yang diterangkan di atas pada bila-bila masa. Melainkan dinyatakan sebaliknya, versi yang dipinda akan berkuat kuasa pada masa ia dipaparkan.

Sekiranya berlaku sebarang percanggahan atau ketidakselarasan antara terjemahan dan/atau bahasa garis panduan komuniti ini, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Terma dan Syarat
Terma dan Syarat Program Ganjaran Lalamove

SILA BACA TERMA DAN SYARAT DENGAN TELITI SEBELUM MENYERTAI PROGRAM GANJARAN LALAMOVE. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN MANA-MANA TERMA DI BAWAH, JANGAN SERTAI PROGRAM INI.

 

Program Ganjaran Lalamove (“Program”) adalah hak milik Lalamove. Terma dan syarat (“Syarat Program”) ini adalah terikat untuk semua Pengguna yang telah diluluskan oleh Lalamove sebagai ahli Program ini (“Ahli”), dan Ahli bersetuju dan menerima Syarat Program yang ditetapkan dan sebarang perubahan atau penambahan lain yang dibuat oleh Lalamove dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak Lalamove. Syarat Program ini akan dianggap sebagai sebahagian daripada Terma dan Syarat kami [https://www.lalamove.com/ms-my/privacy-policy] (“Syarat”). Semua istilah berhuruf besar yang digunakan tetapi tidak ditakrifkan di sini mempunyai makna sama yang diberikan kepada mereka dalam Syarat.

Menyertai Program

1.1 Program ini hanya tersedia untuk individu, bukan kepada syarikat, perkongsian, persatuan, kumpulan atau entiti lain.

 

1.2 Tiada yuran penyertaan. Untuk anda menyertai Program ini, anda dikehendaki untuk daftar Akaun dengan Lalamove, Setelah pendaftaran Akaun telah berjaya, anda haruslah memohon untuk sertai Program dan menerima Terma dan Syarat Program. Setelah penyertaan anda diluluskan oleh Lalamove, akaun Program (“Program Account” anda akan diaktifkan. Lalamove mempunyai hak untuk menolak sebarang penyertaan untuk Akaun Program atau menghentikan akaun Program anda mengikut budi bicara sendiri tanpa memberi sebarang sebab.

 

1.3 Akaun Program anda adalah hak peribadi anda. Anda tidak dibenarkan menjual, menukar atau memindahkan Akaun Program anda kepada pihak ketiga.

Menjana LalaPoints

2.1 Setelah Akaun Program anda diaktifkan, anda boleh menggunakannya untuk mengumpul LalaPoints (“Mata”) dalam Akaun Program anda. Jika anda tidak berdaftar sebagai Ahli semasa anda membuat pesanan, Mata anda tidak akan dikumpul dan tidak boleh dituntut semula.

 

2.2 Anda layak menerima 500 Mata selepas mendaftar sebagai Ahli Program dan 500 Mata tambahan selepas anda membuat pesanan penghantaran yang pertama selepas mendaftar untuk program.

 

2.3 Anda boleh mengumpul Mata dengan membuat pesanan. Amaun yang layak untuk memperoleh Mata ialah amaun perbelanjaan sebenar sahaja (jumlah bersih selepas ditolak sebarang diskaun, kupon dan petua). Setelah anda melengkapkan pesanan, anda akan menjana 1 (satu) Mata untuk setiap RM1 (Ringgit Malaysia) apabila anda  berbelanja untuk mana-mana Perkhidmatan yang disediakan Lalamove, tidak termasuk item yang dikecualikan ("Mata Asas"). Item yang dikecualikan termasuk semua bayaran tambahan.

 

2.4 Lalamove mengeluarkan Mata berdasarkan Mata Asas dari semasa ke semasa berdasarkan terma dan syarat yang ditetapkan oleh Lalamove, mengikut budi bicara mutlaknya. (“Mata Bonus”)

 

2.5 Mata yang anda perolehi akan dikreditkan ke Akaun Program anda setelah pesanan dilengkapkan dalam tempoh 48 jam. Dalam beberapa keadaan, mungkin terdapat kelewatan dalam mengemas kini baki Mata anda, tetapi Lalamove akan berusaha untuk memaparkan baki terkini secepat mungkin.

 

2.6 Bagi situasi di mana anda ingin bayaran balik untuk pesanan anda, Mata yang anda perolehi bagi pesanan tersebut akan ditolak dari Akaun Program anda.

 

2.7 Lalamove mempunyai hak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menukar kadar perolehan Mata, item yang dikecualikan dan kaedah perolehan Mata pada bila-bila masa. Lalamove boleh menyiarkan notis mengenai sebarang perubahan besar pada Platform Lalamove.

 

2.8 Lalamove mempunyai hak untuk menarik balik Mata yang diperolehi jika Lalamove percaya mengikut budi bicaranya bahawa Mata tersebut telah diperolehi melalui atau berkaitan sebarang penipuan, salah guna dalam Platform atau pelanggaran mana-mana Terma dan Syarat.

 

2.9 Mata tidak mempunyai sebarang nilai tunai atau kewangan dan tidak boleh ditukar dengan tunai atau dibeli. Mata tidak boleh dijual, dibeli atau dipindahkan kepada Ahli lain atau pihak ketiga pada bila-bila masa.

 

2.10 Mata akan tamat tempoh dalam tempoh 18 bulan, contohnya, semua Mata yang diperoleh pada 1 Disember 2021 akan tamat tempoh pada 1 Jun 2023.

Menebus Ganjaran

3.1 Anda boleh menggunakan Mata anda untuk menebus pelbagai ganjaran (“Ganjaran”). Jumlah Mata yang diperlukan untuk menebus setiap Ganjaran akan ditentukan oleh Lalamove dari semasa ke semasa. Anda boleh melihat Mata yang diperlukan untuk menebus setiap Ganjaran yang disediakan melalui Platform.

 

3.2 Lalamove berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menentukan atau menukar Ganjaran yang akan ditawarkan, cara anda boleh menebus Ganjaran dan cara Ganjaran akan digunakan, dikutip atau dihantar pada bila-bila masa. Cara berbeza untuk menikmati Ganjaran pilihan anda akan diperincikan dalam terma dan syarat khusus untuk setiap Ganjaran tertentu. Adalah penting untuk anda membaca terma dan syarat khusus sebelum anda klik butang tuntutan. Penebusan Ganjaran anda akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap syarat khusus untuk setiap Ganjaran tertentu.

 

3.3 Ganjaran tidak boleh ditukar kembali kepada Mata. Sebaik sahaja anda telah membelanjakan Mata anda untuk menebus Ganjaran, anda tidak boleh membatalkan, memulangkan atau menukar Ganjaran.

 

3.4 Sesetengah Ganjaran adalah sah untuk digunakan tertakluk kepada tarikh luput yang dinyatakan dalam terma dan syarat khusus untuk Ganjaran tersebut. Jika anda tidak mengumpul Ganjaran mengikut tarikh dan masa tamat tempoh yang ditentukan, kedua-dua Mata dan Ganjaran yang tidak dikutip akan ditarik balik.

 

3.5 Ganjaran tidak boleh dipindahkan kepada Ahli lain atau mana-mana pihak ketiga. Ganjaran tidak mempunyai sebarang nilai tunai dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian. Jika nilai barangan dan perkhidmatan yang anda ingin tebus dengan Ganjaran tersebut melebihi nilai Ganjaran yang ditetapkan, anda hendaklah membayar perbezaannya kepada pertubuhan yang mengambil bahagian ("Pertubuhan Yang Menyertai") yang berkenaan.

 

3.6 Pengeluaran Ganjaran dalam bentuk kupon makan atau hotel tidak bermaksud ia tempahan dengan Pertubuhan Yang Menyertai yang berkenaan. Anda bertanggungjawab untuk membuat tempahan dan memberitahu  Pertubuhan Yang Menyertai tentang kupon yang anda ingin gunakan.

 

3.7 Apabila berkenaan, penghantaran Ganjaran hendaklah dibuat ke alamat seperti yang dinyatakan dalam profil anda. Caj penghantaran mungkin dikenakan mengikut budi bicara mutlak Lalamove. Semua penghantaran akan dianggap dihantar apabila dihantar melalui pos atau kurier ke alamat tersebut, sekiranya dianggap sesuai oleh Lalamove.

3.8 Anda hendaklah bertanggungjawab untuk memeriksa mana-mana Ganjaran sebaik sahaja diterima. Jika Ganjaran atau pembungkusannya didapati rosak atau kandungan di dalamnya tidak lengkap, Ganjaran hendaklah dikembalikan kepada Pertubuhan Yang Menyertai yang berkenaan. Lalamove berhak untuk menolak sebarang permintaan untuk menggantikan Ganjaran yang rosak sekiranya Ahli gagal memulangkan sama seperti yang dinyatakan di atas.

 

3.9 Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai, Lalamove tidak mewakili atau memberi jaminan berkenaan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang dipaparkan dalam katalog Ganjaran, termasuk jaminan berkenaan kualiti Ganjaran, keboleh dagangan, bukan pelanggaran harta intelek. atau kecergasan untuk sebarang tujuan tertentu.

 

3.10 Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai, Lalamove tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan Ganjaran atau sebarang isu kualiti, jaminan atau kesesuaian produk yang berkaitan dengan Ganjaran. Sebarang pertikaian atau tuntutan akan diselesaikan antara anda dan Pertubuhan Yang Menyertai yang berkenaan dan anda tidak akan pada bila-bila masa menganggap Lalamove bertanggungjawab atas sebarang tindakan dan/atau peninggalan Pertubuhan Yang Menyertai.

Tawaran Yang Diperibadikan

4.1 Pengumpulan, penggunaan, pemindahan, pemprosesan, pengekalan dan penyelenggaraan data peribadi anda adalah tertakluk kepada Dasar Privasi, yang akan menjadi sebahagian daripada Terma dan Syarat Program ini dan boleh didapati di [https://www.lalamove.com/ms-my/privacy-policy]. Tertakluk kepada persetujuan anda yang diperoleh menurut Dasar Privasi, Lalamove boleh menggunakan data peribadi anda untuk memberikan anda tawaran dan promosi yang disesuaikan dan diperibadikan berkaitan dengan Akaun Program anda, pengumpulan Mata dan/atau Ganjaran ("Tawaran Yang Diperibadikan") dan untuk menghantar Tawaran Yang Diperibadikan terus kepada anda melalui saluran komunikasi pilihan anda.

 

4.2 Tawaran Yang Diperibadikan adalah tertakluk kepada terma dan syarat tambahan, yang akan disiarkan dalam Platform, ataupun dimaklumkan kepada anda. Lalamove berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menukar syarat tambahan tersebut pada bila-bila masa.

 

4.3 Tawaran yang Diperibadikan untuk anda adalah untuk kegunaan peribadi anda sahaja dan tidak boleh dikongsikan dengan atau ditugaskan, dipindahkan dan/atau dijual kepada Ahli lain atau pihak ketiga pada bila-bila masa sahaja.

Penukaran kepada Program atau Terma dan Syarat Program

5.1 Lalamove mempunyai hak untuk menukar sebarang ciri atau Terma dan Syarat Program pada bila-bila masa, termasuk (tanpa had) hal-hal berkaitan sebarang Ganjaran, sebarang pengumpulan atau penebusan Mata, proses permohonan Akaun Program, cara Program dikendalikan atau dijalankan, PertubuhanYang Menyertai, item yang dikecualikan, dan sebagainya.

 

5.2 Lalamove boleh memberitahu anda tentang sebarang perubahan besar pada mana-mana ciri Program dengan menghantar e-mel kepada anda atau dengan menyiarkan notis pada Platform. Walau bagaimanapun, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma dan Syarat Program dengan kerap untuk mengambil perhatian tentang sebarang perubahan yang dibuat oleh Lalamove, dan anda bersetuju untuk berbuat demikian. Dengan terus menggunakan Akaun Program anda selepas sebarang perubahan pada Syarat Program, anda bersetuju menerima perubahan Lalamove. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana perubahan ini, anda akan mempunyai pilihan untuk menarik diri daripada Program pada bila-bila masa.

Baki, Penamatan atau Penggantungan Akaun Program

6.1 Anda mempunyai hak untuk membatalkan Akaun Program anda pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab dengan menghubungi kami melalui Live Chat. Selepas pembatalan anda, Akaun Program anda akan ditamatkan serta-merta, dan semua mata terkumpul dan sebarang Ganjaran yang anda belum kumpulkan akan ditarik balik.

 

6.2 Jika Lalamove bercadang untuk menamatkan Program atas sebarang sebab, Lalamove akan memberikan notis awal sekurang-kurangnya 2 bulan, dengan menyiarkan notis di Platform. Lalamove akan menamatkan Program serta-merta tanpa notis terlebih dahulu jika penamatan sedemikian diperlukan oleh mana-mana undang-undang, perintah atau peraturan mahkamah, peraturan atau arahan mana-mana kerajaan, pihak berkuasa berkanun atau kawal selia. Mana-mana Mata terkumpul yang tidak digunakan atau mana-mana Ganjaran yang belum dikumpul sebelum tarikh penamatan akan ditarik balik selepas penamatan.

 

6.3 Jika Lalamove secara munasabah percaya bahawa anda telah melanggar mana-mana Terma dan Syarat Program atau Terma ini, Lalamove boleh menggantung atau menamatkan Akaun Program anda (dengan atau tanpa notis) dan/atau berusaha untuk mendapatkan kembali daripada anda sebarang kerosakan dan kerugian yang dialami oleh Lalamove atau Pertubuhan Yang Menyertai.

 

6.4 Walau apa pun peruntukan lain dan tanpa menjejaskan mana-mana hak dan remedi lain yang dinyatakan di sini, Lalamove berhak untuk memotong Mata terkumpul daripada Akaun Program anda, menolak penebusan mana-mana Ganjaran anda, atau menarik balik mana-mana Ganjaran yang ditebus di bawah tetapi tidak terhad kepada keadaan berikut:

  • Jika mana-mana Mata dalam Akaun Program anda disyaki telah direkodkan atau diperoleh secara penipuan;
  • Jika mana-mana Mata dalam Akaun Program anda telah tersilap diberikan disebabkan oleh gangguan sistem atau sebarang sebab lain; atau
  • Jika mana-mana Mata dalam Akaun Program anda telah diberikan menurut transaksi, yang telah dibatalkan, dibatalkan, dibayar balik atau diterbalikkan.

6.5 Jika Akaun Program anda tidak aktif (anda tidak memperolehi sebarang Mata) dalam tempoh 18 bulan berturut-turut, Lalamove mempunyai hak untuk membatalkan Akaun Program anda (dengan atau tanpa notis). Anda haruslah memohon semula untuk Akaun Program baru sekiranya anda ingin sertai semula Program ini.

Versi Bahasa

Jika terdapat sebarang percanggahan antara versi bahasa Inggeris dan versi bahasa serantau, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.