นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน

วันที่ : เมษายน 2565

บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้หากคุณสมัครงานกับบริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด “ลาลามูฟ”, “เรา”, “พวกเรา” และ “ของเรา” หมายถึงเครือบริษัทที่ทำข้อเสนอการจ้างแก่คุณเมื่อวันที่คุณได้รับเอกสารนี้ ในกรณีที่มีการใช้คำว่า “แอปพลิเคชัน” ในประกาศนี้ เรากำลังหมายความถึงใบสมัครของคุณที่ใช้ในการสมัครเพื่อทำงานที่บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ “เครือบริษัท” หมายถึงบริษัทในเครือที่ระบุไว้ในภาคผนวก I (รวมถึงสาขาและสำนักงานตัวแทน) และรวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องทั่วโลก

เรามีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายนี้อธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวมและสร้างเกี่ยวกับคุณ เราใช้ข้อมูลนั้นเพื่ออะไร และเราให้ข้อมูลนั้นกับใคร นอกจากนี้ยังกำหนดสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลของคุณและใครที่คุณสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถาม ในนโยบายนี้ ข้อมูลของคุณและข้อมูลอื่นๆที่คุณให้ไว้จะถูกตีความให้เป็น "ข้อมูลส่วนบุคคล"

A. เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราซึ่งถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูล / ผู้ใช้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ. เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่บริษัทและบริษัทในเครือว่าจ้างที่เกี่ยวข้องนั้นตั้งอยู่.

B.ข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บ

ภายใต้สิทธิของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ด้านล่าง เราจะรวบรวมและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

(a) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับเราโดยตรง. คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราเมื่อคุณทำการสมัครงาน. ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้อาจรวมถึง: ชื่อของคุณ, อายุ, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ. เลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขประกันต่างๆที่เกี่ยวข้อง, ที่อยู่, เพศ, สถานะการสมรส, อีเมล์ส่วนตัวและหมายเลขโทรศัพท์, รูปภาพ, ข้อมูลเงินเดือนและเงินเดือนที่คาดหวัง, ประวัติในการทำงานและข้อมูลใดๆที่อ้างอิงรวมถึง ประวัติการศึกษา (เช่น ชื่อสถานศึกษาและภูมิลำเนา, สาขาวิชาที่ศึกษา, วุฒิการศึกษา), ประวัติการทำงาน, ตำแหน่ง, คุณสมบัติการทำงาน, ทักษะทางภาษา, เหตุผลที่คุณสมัครงานกับลาลามูฟ เป็นต้น.

(b) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บ. ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานของคุณและรวมถึง:

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการจัดเก็บผ่านทางการติดต่อสื่อสารและเอกสารจากคุณ (รวมถึงเนื้อหา,วันที่และเวลาที่คุณส่งเอกสารสมัครงาน);และ
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานและการประเมินของคุณ

(c) ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เราจะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาจะได้รับข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณ เป็นต้นว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาขณะที่เราทำการสรรหา, การตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิง ทั้งหมดนี้จะอยู่ในส่วนของใบสมัครงาน หรือ ขั้นตอนการสรรหา, ซึ่งอาจรวมถึงประวัติที่อยู่หรือภูมิลำเนาของคุณ, ประวัติเครดิตของคุณ, คุณสมบัติของคุณ (รวมทั้งสถาบันการศึกษาและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง), ข้อมูลผู้บังคับบัญชาบริษัทก่อนหน้า(ถ้ามี), ประวัติอาชญากรรมและคดีความ.

C.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลส่วนตัว

อาจมีความจำเป็นที่เราต้องรวบรวม,เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(a) เพื่อประกอบในการพิจารณาใบสมัครงานของคุณ (รวมถึงในบางการณี เช่น เพื่อยืนยันคุณสมบัติของคุณ และอาจประมวลผลจากการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงหรือประวัติย้อนหลังจากรายชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ)

(b) เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ

(c) เพื่อรักษาแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนที่สอดคล้องกับการรวบรวม,ใช้,เปิดเผย,การโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งบริษัทและเครือบริษัททั่วโลก แนวปฏิบัติและขั้นตอนเหล่านี้รวมถึงการบันทึก,การจัดการและการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(d) เพื่อรักษาแนวปฏิบัติและขั้นตอนที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทั่วทั้งบริษัทภายในเครือ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลและหน้าที่อื่นๆ ของบริษัทในเครือ

(e) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในโอกาสและการตรวจสอบ รวมถึง;

(f) เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของคุณในกรณีมีตำแหน่งงานว่างที่เกี่ยวข้องและอาจเหมาะสมกับคุณสมบัติของคุณรวมถึงตำแหน่งงานต่างๆของบริษัทในเครือที่คุณอาจสนใจร่วมงาน ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคลของคุณเพื่อเหตุผลอื่นใดในภายภาคหน้า หรือต้องการให้เรามีการอัพเดตข่าวสารในกรณีต่างๆ, โปรดติดต่อเราผ่านช่องทาง “ติดต่อเรา”

เมื่อเรามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานนั้นสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตและอาจกำหนดให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น:

(a) คุณได้อนุญาตและมีความประสงค์ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

(b) เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีขั้นตอนการติดต่อคุณ หรือ พิจารณาคุณกับตำแหน่งงานที่ทางลาลามูฟเปิดรับ

(c) เราอาจมีความจำเป็นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(d) เราอาจมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยชอบด้ในทางกฎหมายของเรา และเหตุผลของเราในการใช้ข้อมูลนั้นจะไม่เกินไปกว่าสิทธิของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น

 1. เพื่อให้เราได้ประเมินศักยภาพในทักษะของคุณ, คุณสมบัติ และ/หรือ จุดเด่นหรือความโดดเด่นของใบสมัครงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คุณสมัครงานมา
 2. เพื่อให้เราได้ทำการตรวจสอบข้อมูลตามที่คุณได้แจ้งมา
 3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการสรรหาบุคคลากรของบริษัทและบริษัทภายในเครือทั่วโลก
 5. เพื่อการรักษาแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายภายในองค์กร
 6. เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้เมื่อสมัครงานและขั้นตอนการสรรหาบุคคลากร

(e) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นสำหรับเราในการป้องกัน,ดำเนินคดี,หรือการเรียกร้องระหว่าง คุณ,เราหรือบุคคลที่สาม

โปรดทราบว่าหากใบสมัครของคุณได้รับการพิจารณาและคุณได้รับการเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสม รวมถึงการตอบตกลงร่วมงานกับลาลามูฟ, ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากใบสมัครงานและข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ในระหว่างกระบวนการสรรหาจะถูกบันทึกให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติการว่าจ้างของคุณ

D.ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจัดอยู่ภายใต้การคุ้มครองหรือการจำกัดเฉพาะตามกฎหมายในบางพื้นที่ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวเรียกว่า "หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ" หรือข้อกำหนดอื่นๆ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น ประวัติอาชญากรรมอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคุณ

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หมวดหมู่พิเศษของข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้านอื่นซึ่งการพิจารณาหรือดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

เราจะดำเนินการในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษของคุณก็ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตและเฉพาะเมื่อตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 1. คุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่เราในการดำเนินงานอย่างอิสระในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. การพิจารณามีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่และสิทธิเฉพาะของเราในด้านกฎหมายการจ้างงานทื่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันสังคมหรือกฎหมายคุ้มครองทางสังคม(รวมถึงภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยและความทุพพลภาพ,ความถูกต้องตามกฎหมายของบุคลากรที่ทำงานในเขตอำนาจศาลเฉพาะ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญชาติ,ใบอนุญาตทำงาน และวีซ่า การตรวจสอบความเท่าเทียมกันของการปฏิบัติต่อโอกาสทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือการรักษาสิทธิและการตรวจสอบ (หากจำเป็น));
 3. การดำเนินงานมีความจำเป็นเพื่อปกป้องสุขภาพหรือความปลอดภัยของคุณในกรณีฉุกเฉิน(หรือของบุคคลอื่น)ซึ่งคุณไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองหรือทางอื่นใดที่กฎหมายสามารถทำได้
 4. ใในข้อมูลคำถามของคุณนั้นอาจะถูกเผยแพร่ต่อสาธรณะในภายหลัง
 5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ใช้หรือปกป้องสิทธิทางกฎหมายภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หรือในกรณีที่ศาลดำเนินการในฐานะตุลาการ
 6. การดำเนินการมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายท้องถิ่นซึ่งเป็นสัดส่วนกับเป้าหมายที่ดำเนินการและมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม หรือ
 7. การดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

E.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

(a) การเปิดเผยข้อมูลภายในบริษัทในเครือ

เราอาจจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับสมาชิกภายในเครือบริษัทเพื่อ:

 1. การจัดการและการบริหารกลุ่มธุรกิจในเครือรวมถึงการบำรุงรักษาฐานข้อมูลส่วนกลางที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่กลุ่มธุรกิจภายในเครือแต่ละกลุ่มอาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาคหรือระดับโลก หรือ
 3. การประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนนโยบายและขั้นตอนภายในกลุ่มธุรกิจในเครือของเรา

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเข้าถึงโดยพนักงานของเราตามความจำเป็นเท่านั้นแฃะเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ และพวกเขาอยู่ภายใต้การรักษาความลับที่เหมาะสมและใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น

(b) การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามภายนอกกลุ่มบริษัทในเครือของเราในสถานการณ์ต่อไปนี้

 1. ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หากเรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย,การจัดตั้ง,ดำเนินการหรือปกป้องสิทธิทางกฎหมายของเรา หรือเพื่อบังคับใช้หรือใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงอื่นๆ ของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทในเครือของเรา ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในป้องกันการการฉ้อโกงหรือการป้องกันอาชญากรรมและการลดความเสี่ยง และ
 2. แก่ตัวแทนและผู้แทนที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งผูกพันตามภาระผูกพันในการรักษาความลับ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษา การตรวจสอบประวัติและการตรวจสอบการอ้างอิง ผู้ให้บริการด้านไอทีและการสื่อสาร สำนักงานกฎหมาย นักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี

F. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างใด / การถ่ายโอนระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนระหว่างหน่วยงานภายในของเราและไปยังบริษํฃัทในเครือต่างๆที่ประกอบเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศของเราและเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากเราและในสถานการณ์ที่จำกัดเฉพาะไปยังผู้ติดต่อบุคคลที่สามของเรา(ขอบเขตอำนาจศาลที่มีมาแต่เดิม) รวมทั้งภายในเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเขตอำนาจศาลดั้งเดิมข้อมูลนั้นจะได้รับการคุ้มครองในลักษณะที่สอดคล้องกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองโดยเราในเขตอำนาจศาลดั้งเดิม สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

(a) ปลายทางที่เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนั้นได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของเขตอำนาจศาลดั้งเดิมว่ามีระดับการป้องกันที่เพียงพอ

(b) ผู้รับได้ลงนามในสัญญาตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติหรือแนะนำโดยผู้มีอำนาจของเขตอำนาจศาลเดิมซึ่งกำหนดให้ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ

(c) วิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือแนะนำโดยผู้มีอำนาจของเขตอำนาจศาลเดิม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณอาจถูกดำเนินการโดยบุคคลที่ดำเนินการนอกเขตอำนาจศาลเดิมที่ทำงานให้เราหรือซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งของเรา

ในทุกกรณี เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ้

คุณสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการโอนย้ายออกนอกเขตอำนาจศาลดั้งเดิมโดยติดต่อเราตามหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

G. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้นำมาตรฐานเทคโนโลยีที่ยอมรับโดยหลักสากลและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมาใช้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง,การใช้,การประมวลผล,การเปลี่ยนแปลง, การเปิดเผย,การโอนย้าย,การลบออกหรือการสูญเสียข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ,ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย แม้ว่าเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหากเมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว แต่การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (รวมถึงทางอีเมล) ก็อาจมีความไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ เราพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งถึงหรือโดยเรา เราจะรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของระบบทางกายภาพ เทคโนโลยี หรือข้อผิดพลาดในการจัดการที่อาจส่งผลให้เกิดการเปิดเผยหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากเกิดการละเมิดที่อาจส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานสำหรับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อข้อกำหนดใหม่มีผลบังคับและมีผลผูกพันทางกฎหมาย เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราหรือโฮสต์โดยผู้ให้บริการโดยบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ ในกรณีที่เราได้กำหนดรหัสผ่านให้คุณ (หรือที่ที่คุณเลือก) ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการบางอย่างภายในระบบไอทีของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านนี้เป็นความลับ ซึ่งจะไม่ควรถูกเปิดเผยกับผู้อื่น

H. ระยะเวลาการจัดเก็บ

นโยบายของเราที่จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล ระยะเวลาเก็บรักษาจะถูกกำหนดโดยเกณฑ์ต่อไปนี้

(a) วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะต้องเก็บข้อมูลไว้นานเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นั้น และ

(b) ภาระผูกพันทางกฎหมาย กฎหมายหรือข้อบังคับอาจกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำที่เราต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลของคุณเพื่อพิจารณาในตำแหน่งอื่นๆ และโอกาสเหมาะสมในอนาคตกับลาลามูฟ ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลของคุณอีกต่อไป หรือต้องการให้เราอัปเดตข้อมูลในขั้นตอนใดๆ โปรดติดต่อเราตามหัวข้อ "ติดต่อเรา"

I. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์ทางกฎหมายหลายประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ สิทธิเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลต่างๆ แต่มักจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

(a) สิทธิ์ในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้;

(b) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจยังคงมีสิทธิในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ (นอกเหนือจากความยินยอม) ซึ่งเราใช้ในการดำเนินการดังกล่าว

(c) สิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

(d) สิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ โปรดทราบว่าอาจมีสถานการณ์ที่คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เรามีสิทธิตามกฎหมายที่จะเก็บรักษาไว้

(e) สิทธิในการคัดค้านและสิทธิในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ อีกทั้ง อาจมีสถานการณ์ที่คุณคัดค้านหรือขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เรามีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป และ / หรือปฏิเสธคำขอนั้น และ

(f) สิทธิในการยื่นคำร้องต่อผู้ควบคุมที่มีอำนาจ เกี่ยวกับพรบ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณมีข้อสงสัยว่าเราละเมิดสิทธิของคุณ

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราโดยใช้ช่องทางที่ระบุไว้ในส่วน "ติดต่อเรา" ด้านล่าง แต่โปรดทราบว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่เรามีสิทธิตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอของคุณ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล)

ไม่มีข้อความใดในนโยบายฉบับนี้ที่จะริดรอนหรือจำกัดสิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

J. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะมีการอัพเดตเวอร์ชันล่าสุดโดยติดต่อเราตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

K. การติดต่อเรา

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม,ใช้,เปิดเผย,โอนหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือการใช้สิทธิใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราที่ hr.dataprivacy@lalamove.com.

Appendix I

No Area Name of Entity
1 Hong Kong Easy Mobile Logistics Hong Kong Limited
2 Brazil LALAMOVE TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.
3 Indonesia PT LALAMOVE LOGISTIK INDONESIA
4 Malaysia LALAMOVE MALAYSIA SDN. BHD.
5 Mexico LALAMOVE TECNOLOGIA MEXICO SA DE CV
6 Philippines LALAMOVE PHILIPPINES, INC.
7 Singapore EASYVAN (SG) PTE. LTD.
8 Thailand LalaMove EasyVan Thailand Limited
9 Vietnam LALAMOVE VIETNAM LLC