THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA ỨNG VIÊN

Tháng tư, 2022

Giới Thiệu

Thông báo về Bảo mật thông tin này áp dụng cho việc ứng tuyển làm việc tại Lalamove. “Lalamove”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” có nghĩa là pháp nhân cụ thể của Tập đoàn đề xuất tuyển dụng bạn vào ngày bạn nhận được tài liệu này.

Thuật ngữ “Đơn ứng tuyển” của bạn trong Thông báo này là đơn ứng tuyển việc làm của bạn tại Lalamove.

Để phục vụ cho Thông báo này, “Tập đoàn” có nghĩa là các đơn vị được liệt kê trong Phụ lục I (bao gồm các chi nhánh và văn phòng đại diện của họ) và các công ty con và chi nhánh có liên quan của họ trên toàn thế giới.

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Thông báo này diễn giải những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và tạo ra về bạn, chúng tôi sử dụng thông tin đó cho mục đích gì và chúng tôi cung cấp thông tin đó cho ai. Đồng thời, nó cũng đặt ra các quyền liên quan đến thông tin của bạn và người bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin hoặc truy vấn. Trong Thông báo này, thông tin của bạn và các thông tin khác do bạn cung cấp được định nghĩa là “Dữ liệu Cá nhân”.

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Nhằm tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu / người dùng dữ liệu đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại vùng lãnh thổ nơi đặt trụ sở của pháp nhân sử dụng lao động.

Thông báo này đặt ra cơ sở để chúng tôi xử lý mọi Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi tạo ra hoặc chúng tôi thu được về bạn từ các nguồn khác. Vui lòng dành thời gian đọc và hiểu Thông báo này.

B. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

Theo quyền được sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn vì những lý do được nêu trong phần “SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NH N CỦA BẠN” dưới đây, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý những Dữ liệu Cá nhân sau đây:

(a) Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin khi bạn nộp đơn xin việc. Thông tin này có thể bao gồm: tên, tuổi, ngày sinh, quốc tịch, số CMND/CCCD, cơ quan cấp CMND/CCCD, địa chỉ, giới tính, tình trạng hôn nhân, địa chỉ email cá nhân và số điện thoại, ảnh, thông tin lương hoặc mức lương mong muốn, sơ yếu lý lịch và CV và bất kỳ thông tin được đề cập đến, bao gồm thông tin học vấn của bạn (ví dụ: tên trường và địa điểm, chuyên ngành, bằng cấp), kinh nghiệm làm việc, chức danh, trình độ chuyên môn, kỹ năng ngôn ngữ, lý do bạn nộp đơn vào Lalamove, v.v.

(b) Thông tin chúng tôi thu thập về bạn. Bao gồm thông tin được thu thập liên quan đến hồ sơ ứng tuyển của bạn và có thể bao gồm:

 1. Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua liên lạc và email giữa bạn với chúng tôi (bao gồm nội dung, ngày và giờ của email của bạn); và
 2. thông tin được thu thập thông qua bất kỳ cuộc phỏng vấn và đánh giá với bạn.

(c) Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác. Chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với các bên thứ ba và có thể nhận được thông tin về bạn từ họ. Thông tin đó thường có thể bao gồm: Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ việc sàng lọc, kiểm tra lý lịch và / hoặc tham chiếu mà chúng tôi có thể thực hiện trong Quy trình ứng tuyển hoặc tuyển dụng, có thể bao gồm lịch sử nơi ở, lịch sử tín dụng, bằng cấp của bạn (cả học thuật và nghiệp vụ), các chức vụ giám đốc trước đây (nếu có); lý lịch tư pháp và thông tin tố tụng dân sự.

C. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NH N / THÔNG TIN CÁ NH N CỦA BẠN

Trong phạm vi cần thiết, chúng tôi có thể thu thập, tiết lộ và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo những cách sau đây cho các mục đích sau:

(a) để xem xét Đơn ứng tuyển của bạn (bao gồm, trong một số trường hợp, xác minh tư cách của bạn và tiến hành kiểm tra tham chiếu hoặc kiểm tra lý lịch với các bên thứ ba mà bạn nêu tên);

(b) để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi;

(c) để duy trì các thông lệ và thủ tục nhất quán liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và xử lý Dữ liệu Cá nhân trên tất cả các công ty thuộc Tập đoàn trên toàn thế giới. Các thông lệ và thủ tục này bao gồm việc ghi lại, quản lý và quản trị Dữ liệu Cá nhân một cách hiệu quả;

(d) duy trì các thông lệ và thủ tục nhất quán liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự trong toàn Tập đoàn, bao gồm cả hoạt động của bộ phận nhân sự và các chức năng khác của Tập đoàn;

(e) đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội việc làm; và

(f) để duy trì liên lạc với bạn trong tương lai và thông báo cho bạn về các vị trí tuyển dụng trong Tập đoàn mà bạn có thể quan tâm. Xin lưu ý rằng nếu bạn không muốn chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn nữa hoặc muốn chúng tôi cập nhật nó ở bất kỳ thời điểm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mục "LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI".

Khi chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi đảm bảo rằng việc sử dụng tuân thủ luật hiện hành và pháp luật cho phép và yêu cầu chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân vì nhiều lý do, chẳng hạn như:

(a) bạn đã tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi với sự đồng ý của bạn;

(b) chúng tôi cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các bước chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng với bạn, cụ thể là để xem xét bạn cho một vị trí tại Lalamove;

(c) chúng tôi cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi;

(d) chúng tôi cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để đạt được lợi ích hợp pháp của chúng tôi và mục đích sử dụng Dữ liệu đó lớn hơn mọi phương hại đến quyền bảo vệ dữ liệu của bạn, chẳng hạn như:

 1. cho phép chúng tôi đánh giá một cách hiệu quả các kỹ năng, trình độ chuyên môn và / hoặc điểm mạnh và giá trị của Đơn ứng tuyển của bạn và sự phù hợp của bạn đối với vai trò được ứng tuyển;
 2. cho phép chúng tôi xác minh thông tin của bạn một cách hiệu quả;
 3. cho phép chúng tôi quản lý và điều hành một cách hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi;
 4. đảm bảo một cách tiếp cận nhất quán đối với việc tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn trên toàn thế giới;
 5. duy trì sự tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ; hoặc
 6. có thể liên hệ với bạn những vấn đề liên liên quan đến Đơn ứng tuyển của bạn và quy trình tuyển dụng;

(e) Dữ liệu Cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi bảo vệ, truy tố hoặc đưa ra khiếu nại chống lại bạn, chúng tôi hoặc bên thứ ba

Xin lưu ý, nếu việc ứng tuyển của bạn thành công và bạn được đề nghị làm việc và chấp nhận làm việc tại Lalamove, thông tin chúng tôi thu thập trong quá trình Ứng tuyển và tuyển dụng sẽ trở thành một phần trong hồ sơ tuyển dụng của bạn.

D. CÁC DANH MỤC ĐẶC BIỆT CỦA DỮ LIỆU CÁ NH N

Một số loại Dữ liệu Cá nhân được luật pháp bảo vệ hoặc hạn chế cụ thể ở một số vùng lãnh thổ nhất định, nơi dữ liệu đó được gọi là “Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt” hoặc các thuật ngữ khác có tính chất tương tự. Ví dụ: Lý lịch tư pháp có thể được coi là Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt theo luật hiện hành và chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó để kiểm tra lý lịch của bạn.

Căn cứ theo luật hiện hành, Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt có thể bao gồm những dữ liệu như trên, việc xử lý chúng có thể tạo ra những rủi ro đáng kể đối với các quyền tự do cơ bản.

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý các Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt của bạn nếu được pháp luật cho phép và chỉ khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng:

 1. bạn đã tự nguyện cung cấp cho chúng tôi với sự đồng thuận của bạn với việc xử lý dữ liệu trên;
 2. Việc xử lý dữ liệu trên là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ và quyền cụ thể của chúng tôi trong lĩnh vực luật lao động, bảo hiểm xã hội hoặc luật bảo hiểm xã hội (bao gồm các nghĩa vụ liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động và phân biệt đối xử với người khuyết tật, tính hợp pháp của cá nhân làm việc trong một vùng lãnh thổ cụ thể, bao gồm dữ liệu về quốc tịch, giấy phép lao động và thị thực, đảm bảo sự bình đẳng trong cách đối xử và cơ hội đối với mọi chủng tộc và thẩm tra (nếu cần));
 3. việc xử lý dữ liệu trên là cần thiết để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của bạn trong trường hợp khẩn cấp (hoặc của người khác) khi bạn không có khả năng đồng thuận về mặt thể chất hoặc pháp lý;
 4. dữ liệu được đề cập đã được bạn công khai;
 5. việc xử lý dữ liệu trên là cần thiết hoặc liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý trong hiện hiện tại hoặc tương lai, nhằm mục đích nhận tư vấn pháp lý hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp theo luật hiện hành của địa phương hoặc nơi tòa án đang thực hiện chức năng xét xử;
 6. việc xử lý dữ liệu trên là cần thiết vì lợi ích chính đáng của công chúng trên cơ sở luật pháp địa phương tương xứng với mục đích xử lý của chúng tôi và có các biện pháp bảo mật thích hợp; hoặc
 7. việc xử lý dữ liệu trên được pháp luật cho phép.

E. TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN

(a) Tiết lộ trong nội bộ Tập đoàn

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bất kỳ thành viên nào trong Tập đoàn của chúng tôi với mục đích:

 1. quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, bao gồm việc duy trì cơ sở dữ liệu tại trung tâm lưu trữ Dữ liệu Cá nhân;
 2. cho phép thực hiện các chức năng mà mỗi bộ phận trong Tập đoàn có thể thực hiện liên quan đến các quyết định nhân sự của khu vực hoặc toàn cầu; hoặc
 3. đánh giá sự tuân thủ các luật, quy tắc và quy định hiện hành cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân chỉ được truy cập bởi các nhân viên của chúng tôi khi cần thiết để phục vụ cho các mục đích được mô tả trong Thông báo này và có biện pháp bảo mật thích hợp và chỉ sử dụng dữ liệu cho các mục đích được mô tả trong Thông báo này.

(b) Tiết lộ cho các bên thứ ba khác

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba nhất định ngoài Tập đoàn trong các trường hợp sau:

 1. trong phạm vi luật pháp yêu cầu, nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc để thực thi hoặc áp dụng chính sách bảo mật của chúng tôi và các thỏa thuận khác, hoặc để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Tập đoàn. Bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích phòng chống gian lận hoặc phạm tội và giảm thiểu rủi ro; và
 2. với các đại lý và nhà thầu của bên thứ ba, bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật, liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Thông báo này. Có thể bao gồm các nhà cung cấp và tư vấn nhân sự, kiểm tra lý lịch và kiểm tra tham chiếu, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT và truyền thông, công ty luật, kế toán và kiểm toán.

F. NƠI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NH N CỦA BẠN / CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao giữa các đơn vị trong Tập đoàn của chúng tôi và cho các đơn vị khác nhau tạo nên mạng lưới quốc tế của chúng tôi và được truy cập bởi những nhân viên được ủy quyền và trong một số trường hợp hạn chế cho các bên thứ ba của chúng tôi, bên ngoài khu vực lãnh thổ nơi dữ liệu được thu thập ban đầu (Vùng lãnh thổ ban đầu) cũng như bên trong nó, cho các mục đích đã xác định ở trên.

Khi chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn ra ngoài Vùng lãnh thổ ban đầu, dữ liệu đó sẽ được bảo mật theo cùng cách với cách Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo mật trong Vùng lãnh thổ ban đầu. Điều này có thể được thực hiện theo một số cách khác nhau, ví dụ:

(a) điểm đến mà chúng tôi gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn được cơ quan có thẩm quyền của Vùng lãnh thổ ban đầu chấp thuận là có mức độ bảo mật thích hợp;

(b) người nhận đã ký hợp đồng dựa trên mẫu chuẩn được phê duyệt hoặc khuyến nghị bởi cơ quan có thẩm quyền của Vùng lãnh thổ ban đầu, buộc họ phải bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn; hoặc

(c) các phương pháp tiếp cận khác được phê duyệt hoặc khuyến nghị bởi cơ quan có thẩm quyền của Vùng lãnh thổ ban đầu.

Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn cũng có thể được xử lý bởi các cá nhân hoạt động bên ngoài Vùng lãnh thổ ban đầu làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi hoạt động chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn đều tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Bạn có thể biết thêm chi tiết về sự bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn khi Dữ liệu đó được chuyển ra ngoài Vùng lãnh thổ ban đầu bằng cách liên hệ với chúng tôi theo mục “LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI” bên dưới.

G. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NH N

Chúng tôi đã thực hiện các tiêu chuẩn được chấp nhận chung về công nghệ và bảo mật hoạt động, để bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn chống lại việc truy cập, sử dụng, xử lý, thay đổi, tiết lộ, chuyển giao, tẩy xóa hoặc mất mát một cách ngẫu nhiên, trái phép hoặc bất hợp pháp. Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp sau khi nhận được Dữ liệu Cá nhân của bạn, việc truyền dữ liệu qua internet (bao gồm cả qua email) không bao giờ hoàn toàn an toàn. Chúng tôi cố gắng bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền đến hoặc truyền đi bởi chúng tôi. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào của hệ thống vật lý, công nghệ hoặc lỗi quản lý của chúng tôi mà có thể dẫn đến bất kỳ sự tiết lộ hoặc xâm phạm trái phép nào đến Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ cho bạn biết theo luật hiện hành nếu vi phạm xảy ra có thể đã xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc bảo mật của Dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ thường xuyên đánh giá tác động bảo mật Dữ liệu Cá nhân để tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về bảo mật Dữ liệu Cá nhân và khi các yêu cầu mới có hiệu lực và ràng buộc pháp lý và thực hiện các hành động thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi hoặc được lưu trữ bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy. Khi chúng tôi đã chỉ định cho bạn (hoặc bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ nhất định trong hệ thống CNTT của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này, mật khẩu này sẽ không được chia sẻ với bất kỳ ai.

H. THỜI GIAN LƯU TRỮ

Chính sách của chúng tôi là không lưu giữ Dữ liệu Cá nhân lâu hơn mức cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu đang hoặc sẽ được sử dụng.

Khoảng thời gian lưu giữ sẽ được xác định theo các tiêu chí sau:

(a) mục đích mà chúng tôi đang sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn - chúng tôi sẽ cần lưu giữ dữ liệu trong thời gian cần thiết cho mục đích đó; và

(b) nghĩa vụ pháp lý - luật pháp hoặc quy định có thể đặt ra một khoảng thời gian tối thiểu mà chúng tôi phải lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giữ lại thông tin của bạn để xem xét bạn cho các vai trò khác và các cơ hội trong tương lai tại Lalamove mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn không muốn chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn nữa hoặc muốn chúng tôi cập nhật thông tin ở bất kỳ thời điểm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phần “LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI”.

I. QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có một số quyền hợp pháp liên quan đến Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Các quyền này có thể khác nhau giữa các vùng lãnh thổ khác nhau, nhưng thường bao gồm những quyền sau:

(a) quyền được có thông tin liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và truy cập vào Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn;

(b) quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi vẫn có thể được quyền xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu có các cơ sở hợp pháp khác (ngoài sự đồng ý);

(c) quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không đầy đủ;

(d) quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Xin lưu ý rằng có thể có những trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi được quyền lưu giữ một cách hợp pháp;

(e) quyền phản đối và quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Một lần nữa, có thể có những trường hợp bạn phản đối hoặc yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi có quyền hợp pháp để tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và / hoặc từ chối yêu cầu đó; và

(f) quyền khiếu nại với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền nếu bạn cho rằng bất kỳ quyền nào của mình đã bị chúng tôi vi phạm.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình theo luật hiện hành bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo phần “LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI” bên dưới. Nhưng xin lưu ý rằng có thể có những trường hợp mà chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu của bạn một cách hợp pháp (ví dụ: khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại dữ liệu).

Không có nội dung nào trong Thông báo này sẽ làm suy yếu hoặc hạn chế bất kỳ quyền nào của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân theo luật hiện hành.

J.THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi có quyền cập nhật Thông báo này bất kỳ lúc nào, theo đó chúng tôi sẽ đảm bảo rằng phiên bản mới nhất có thể được yêu cầu bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu trong Thông báo này.

K.LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê trong Thông báo này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hr.dataprivacy@lalamove.com.

Appendix I

No Area Name of Entity
1 Hong Kong Easy Mobile Logistics Hong Kong Limited
2 Brazil LALAMOVE TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.
3 Indonesia PT LALAMOVE LOGISTIK INDONESIA
4 Malaysia LALAMOVE MALAYSIA SDN. BHD.
5 Mexico LALAMOVE TECNOLOGIA MEXICO SA DE CV
6 Philippines LALAMOVE PHILIPPINES, INC.
7 Singapore EASYVAN (SG) PTE. LTD.
8 Thailand LalaMove EasyVan Thailand Limited
9 Vietnam LALAMOVE VIETNAM LLC